Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk"

Transkript

1 2013

2 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf On-line ISBN: Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. September 2013

3 Indhold Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Fusioner omfattet af konkurrenceloven Fusionsbegrebet Omsætningstærsklerne Aftale om at fusionere... 8 Kapitel 3 Kontakt til konkurrence- og forbrugerstyrelsen inden anmeldelse... 9 Kapitel 4 Anmeldelse af en fusion Forenklet anmeldelse Almindelig anmeldelse Offentliggørelse af fusionsanmeldelsen Frister for behandling af en fusion Kapitel 5 Vurdering af en fusion Meddelelse om betænkeligheder Tilsagn Accessoriske begrænsninger Kapitel 6 Henvisning til relevante links m.v

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at informere virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen skal bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sagsprocessen. Reglerne om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 4 og af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner samt bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven. Reglerne betyder, at fusioner over en vis størrelse ikke må gennemføres, før de er blevet vurderet og godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet. Det er de deltagende virksomheders omsætning, der afgør, om en fusion skal anmeldes til og vurderes af Konkurrencerådet. Pr. 1. oktober 2010 trådte en række ændringer af fusionsreglerne i kraft. Bl.a. blev omsætningsgrænserne for, hvornår en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sat ned. Derudover blev der indført en forenklet procedure for uproblematiske fusioner. Samtidig kom der nye anmeldelsesskemaer; ét til forenklet anmeldelse og ét til almindelig anmeldelse af fusioner. Endelig blev fristerne for, hvornår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal have afsluttet behandlingen af en fusionssag, ændret. Med ændringerne skete der en yderligere tilnærmelse af de danske regler om fusionskontrol med EU-reglerne på dette område. I 2013 er der sket en række yderlige ændringer af fusionsreglerne. Den væsentligste er, at der med virkning fra den 1. august 2013 er indført gebyr for anmeldelse af fusioner. Denne vejledning gennemgår først betingelserne for, at en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dernæst redegøres for fordelene ved, at fusionsparterne kontakter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i god tid, inden de anmelder fusionen. Herefter gennemgås reglerne for anmeldelse af fusioner og tidsfristerne for behandling af en fusion, herunder muligheden for at få en fusion behandlet efter den forenklede procedure. Dette afsnit følges op af et afsnit, der kort redegør for den vurdering, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager af en fusion, herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgivelse af en meddelelse om betænkeligheder og om muligheden for at få en fusion godkendt med tilsagn. De enkelte bestemmelser i anmeldelsesbekendtgørelsen er forklaret i en særskilt vejledning (Vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer), som beskriver reglerne om anmeldelse af fusioner, herunder hvem der skal anmelde en fusion, reglerne om gebyrer, hvornår en fusion kan anmeldes forenklet, samt hvornår en anmeldelse er fuldstændig.

5 SIDE 5 FUSIONSKONTROL Kapitel 2 Fusioner omfattet af konkurrenceloven Afgørende for, om en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er for det første, om den pågældende transaktion udgør en fusion i konkurrencelovens forstand. For det andet skal fusionen falde ind under omsætningstærsklerne i konkurrenceloven. Anmeldelsespligten indtræder, når der er indgået en bindende aftale om at fusionere. En fusion, der er omfattet af de danske tærskelværdier, må ikke gennemføres, før den er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet. Gennemførelse af en fusion, inden den er godkendt, er strafbelagt, jf. konkurrencelovens 23, stk. 1, nr Fusionsbegrebet Det første skridt i vurderingen af, om en given transaktion skal anmeldes, er at finde ud af, om transaktionen udgør en fusion efter konkurrenceloven. Ifølge konkurrencelovens 12 a er der tale om en fusion, når: 1. to eller flere hidtil uafhængige virksomheder sammensmeltes til én virksomhed, eller når 2. en eller flere personer, som allerede kontrollerer mindst én virksomhed, eller en eller flere virksomheder ved opkøb af andele eller aktiver, gennem aftale eller på anden vis erhverver den direkte eller indirekte kontrol over det hele eller dele af en eller flere andre virksomheder. Der kan for eksempel være tale om, at to virksomheder lægges sammen til én. En fusion kan også opstå ved, at en virksomhed overtager kontrollen med en anden virksomhed. Det afgørende er, om der sker et varigt skift i eller en varig overgang af kontrollen med virksomheden. Kontrol betyder, at der skal være mulighed for at få afgørende indflydelse på virksomhedens drift. Kontrolændringen skal være af mindst et års varighed. Kontrol kan tage form af henholdsvis ene- eller fælleskontrol og direkte eller indirekte kontrol. Koncerninterne fusioner vil ikke udgøre fusioner omfattet af fusionsbegrebet, idet der ikke sker en kontrolændring. Kontrol opnås oftest via køb af aktier i en virksomhed. Kontrol kan også opnås på anden måde, for eksempel køb af aktiver, forudsat at disse aktiver udgør en virksomhed. Der kan også være tale om en aftale, dvs. hvor der ikke overføres aktier eller aktiver, men hvor parterne aftaler, at den ene skal udøve kontrol med den anden. Transaktioner, hvorved der på et varigt grundlag skabes et selvstændigt fungerende joint venture, eller hvor der sker en varig ændring af kontrollen i et selvstændigt fungerende joint venture, udgør også en fusion efter konkurrenceloven. Konkurrenceloven undtager visse typer af transaktioner fra fusionsbegrebet. Der er tale om transaktioner, der umiddelbart ville falde ind under fusionsbegrebet, som det er beskrevet ovenfor, men som alligevel ikke er typiske fusioner. Sådanne fusioner skal derfor ikke anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 FUSIONER OMFATTET AF KONKURRENCELOVEN Undtagelser fra fusionsbegrebet:» Finansielle virksomheders overtagelse af værdipapirer med henblik på videresalg, der afhændes senest et år efter overtagelsen, og hvor værdipapirerne overtages som et sædvanligt led i virksomhedens drift.» Transaktioner, hvor en kurator i et konkursbo erhverver kontrol over en virksomhed.» Finansielle holdingselskabers overtagelse af kontrol, hvis holdingselskabet kun udnytter stemmerettighederne for at bevare den fulde værdi af sin investering. 2.2 Omsætningstærsklerne Det næste led i vurderingen af, om en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er, om fusionen falder ind under omsætningstærsklerne i konkurrenceloven. Det er de deltagende virksomheders omsætning, der afgør, om denne betingelse er opfyldt. Omsætningstærskler: En fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når 1. de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. eller 2. mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr. Ved vurderingen af, om fusionen er omfattet af omsætningstærsklerne, skal det for det første fastlægges, hvilke virksomheder der er de deltagende virksomheder i fusionen. Deltagende virksomheder er de virksomheder, der direkte deltager i fusionen. Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter omsætningen for hele virksomhedens koncern, dvs. moderselskab, søsterselskaber og datterselskaber. Nedenfor angives fem eksempler, som ikke er udtømmende. Deltagende virksomheder: Før fusionen Efter fusionen Ved en virksomhedssammenslutning er de deltagende virksomheder hver af de fusionerende virksomheder i den form, de havde på fusionstidspunktet. A og B er deltagende virksomheder.

7 SIDE 7 FUSIONSKONTROL Før fusionen Efter fusionen Ved erhvervelse af kontrol er de deltagende virksomheder den virksomhed, der erhverver kontrol, og den (del af en) virksomhed, der bliver erhvervet kontrol over. B sælger en del af sin virksomhed, b, til A. A og b er deltagende virksomheder. Omsætningen fra A og b regnes med. Derimod er sælger B ikke en deltagende virksomhed, hvorfor omsætningen herfra ikke medregnes. Før fusionen Efter fusionen Dette er et andet eksempel på erhvervelse af kontrol. B sælger en del af sin virksomhed, b, til a, der er en del af koncernen A. A, inklusiv a, og b er deltagende virksomheder. Omsætningen fra hele koncernen A samt fra virksomhed b indgår i beregningen af omsætningen. Omsætningen fra hele koncernen A medregnes, da b efter fusionen med a kommer til at indgå i koncernen A. Før fusionen Efter fusionen Ved oprettelse af et nyt joint venture er de deltagende virksomheder kun de virksomheder, der erhverver fælles kontrol. A og B er deltagende virksomheder. C eksisterer først, når transaktionen er sket. Før fusionen Efter fusionen Ved erhvervelse af fælles kontrol med en eksisterende virksomhed er de deltagende virksomheder de virksomheder, der erhverver fælles kontrol samt den virksomhed, der erhverves kontrol over. A, B og C er deltagende virksomheder.

8 SIDE 8 KAPITEL 2 FUSIONER OMFATTET AF KONKURRENCELOVEN Når det er fastlagt, hvilke virksomheder der deltager i en fusion, kan omsætningen for disse virksomheder beregnes. De deltagende virksomheders omsætning i forhold til de danske tærskler beregnes på baggrund af reglerne herom i omsætningsbekendtgørelsen 1. Der henvises til særskilt vejledning hertil. Hvis der er tale om en fusion med fællesskabsdimension, skal fusionen anmeldes til Kommissionen. I så fald skal der ikke ske anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. En fusion kan have fællesskabsdimension, hvis de deltagende virksomheders omsætninger overstiger 2,5 mia. euro, og virksomhederne har aktiviteter i flere medlemsstater. For nærmere herom henvises til fusionskontrolforordningen. Det kan i nogle tilfælde ske, at en fusion med fællesskabsdimension bliver henvist til behandling hos en national konkurrencemyndighed. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis fusionen vil kunne påvirke konkurrencen på et marked betydeligt i én medlemsstat, der i enhver henseende fremstår som et særskilt marked, og derfor helt eller delvist bør behandles af den pågældende medlemsstat. Fusionsparterne skal anmode om, at fusionen henvises til netop den medlemsstat. Det kan også ske, at Kommissionen selv henviser en fusion til national behandling, hvis fusionen vil påvirke konkurrencen betydeligt i en bestemt medlemsstat. Reglerne her- om findes i Artikel 4, stk. 4, og Artikel 9 i EU-fusionskontrolforordning. Omvendt kan det også ske, at Kommissionen kommer til at skulle behandle en fusion, selv om fusionen ikke falder ind under EU omsætningstærsklerne. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis en fusion skal anmeldes i tre eller flere EU- medlemsstater men ikke hos Kommissionen. I sådanne tilfælde kan parterne bede Kommissionen om at vurdere fusionen. Reglerne herom findes i Artikel 4, stk. 5, og Artikel 22 i EU-fusionskontrolforordning. 2.3 Aftale om at fusionere Den sidste betingelse, der skal være opfyldt, for at en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er, at der skal være indgået en bindende aftale om at fusionere. Parterne må gerne kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden fusionsaftalen indgås. Anmeldelsespligten efter konkurrencelovens 12 b, stk. 1, indtræder dog først, når der er indgået en bindende aftale om at fusionere. 1 Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven.

9 SIDE 9 FUSIONSKONTROL Kapitel 3 Kontakt til konkurrence- og forbrugerstyrelsen inden anmeldelse Dette afsnit handler om vigtigheden af kontakter mellem fusionsparterne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden fusionen anmeldes. Denne fase kaldes prænotifikationsfasen. Behandlingen af fusionssager er underlagt stramme tidsfrister. Fristerne begynder at løbe, så snart fusionsanmeldelsen er fuldstændig, og gebyret er betalt. En række af de forhold, der skal afklares i forbindelse med en fusionssag, vil imidlertid kunne afklares helt eller delvist allerede inden, fusionen anmeldes. Det vil sikre en hurtigere og mere smidig behandling af sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler derfor, at parterne tager kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i god tid, inden fusionen anmeldes. Drøftelser mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fusionsparterne i denne fase udgør en frivillig del af fusionssagsprocessen. Selv om virksomhederne og deres rådgivere ikke selv mener, at en fusion vil medføre konkurrenceproblemer, anbefales det at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. De drøftelser, der finder sted i denne fase, er fortrolige. Medmindre fusionsparterne specifikt giver tilladelse, eller fusionen allerede er kendt af offentligheden, indleder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke markedsundersøgelser eller lignende, før fusionen anmeldes. Forhold, det kan være hensigtsmæssigt at drøfte, kan blandt andet være afgrænsningen af, hvilke markeder der berøres af fusionen. Ofte vil det også allerede her være muligt at identificere, hvilke konkurrenceproblemer fusionen vil kunne medføre. Jo tidligere parterne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får identificeret problemerne, jo bedre tid vil der være til at drøfte mulige løsninger af problemerne. Det vil i den fase også være relevant at drøfte, hvilke alternative afgrænsninger af markederne der vil kunne komme på tale. Det giver mulighed for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tidligt vil kunne overveje og undersøge dette. I modsat fald er der risiko for, at tredjemand senere i processen kommer med oplysninger, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er nødt til at undersøge. Det vil kunne forhale sagsbehandlingen. For nogle fusioners vedkommende kan det være vanskeligt at fastlægge, hvem der er de deltagende virksomheder. Andre gange kan spørgsmålet om, hvorvidt en fusion er omfattet af fusionsbegrebet, give anledning til tvivl. Sådanne spørgsmål vil parterne kunne drøfte med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden de anmelder fusionen. I nogle tilfælde kan det også være hensigtsmæssigt at drøfte, om fusionen skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller til Kommissionen. Hvis parterne ønsker at gøre brug af den forenklede procedure, er det vigtigt, at parterne drøfter dette med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden fusionen anmeldes. Når parterne først har indsendt en forenklet anmeldelse, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 10 hverdage til at beslutte, om fusionen er omfattet af betingelserne for forenklet anmeldelse. Hvis fusionsparterne anmelder en fusion forenklet uden forudgående drøftelser, er der risiko for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke er enig i, at fusionen er uproblematisk, og at fusionen derfor ikke kan anmeldes forenklet. Dermed bliver processen mere langstrakt, end den kunne have været.

10 SIDE 10 KAPITEL 3 KONTAKT TIL KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDEN ANMELDELSE Hvor tidligt fusionsparterne skal tage kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, afhænger af, hvor kompleks sagen er. Jo længere tid, der er i denne fase til at drøfte sagen, jo større er sandsynligheden for en lettere og mere smidig sagsbehandling, efter at fusionen er anmeldt. Som minimum bør virksomhederne tage kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen to uger, inden de vil anmelde fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at drøftelserne indledes med en uformel kontakt fra fusionsparterne eller deres rådgiver. Den første kontakt kan enten ske telefonisk eller pr. til Hvis parterne af fortrolighedshensyn ikke ønsker at angive navnene på de fusionerende virksomheder, kan det i mailen eller telefonbeskeden angives, hvilken branche fusionen vedrører. Herefter vil en sagsbehandler fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tage kontakt. Senere i processen kan drøftelserne tage udgangspunkt i parternes udkast til en udfyldt anmeldelse af fusionen. Sådanne forhåndskontakter vil mindske risikoen for, at der mangler mange oplysninger i anmeldelsen, før den kan erklæres fuldstændig. Hvis parterne ønsker dispensation fra oplysningskravene i henhold til anmeldelsesreglerne, er det også hensigtsmæssigt at drøfte dette med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden fusionen anmeldes. De tilkendegivelser, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil kunne komme med på dette stadium af en fusionsbehandling, vil basere sig på styrelsens umiddelbare vurdering af sagen. De undersøgelser af fusionen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iværksætter, når fusionen er anmeldt, vil kunne føre til, at styrelsen senere hen må anlægge en anden vurdering af sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler som udgangspunkt, at både virksomhedsrepræsentanter og deres rådgivere deltager i de møder, der holdes med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Virksomhedsrepræsentanternes tilstedeværelse er vigtig, da det er dem, der bedst vil kunne besvare Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens spørgsmål om virksomhedernes produkter og tjenester, deres konkurrenter og kunder og lignende. Dette gælder også for møder efter, at fusionen er anmeldt.

11 SIDE 11 FUSIONSKONTROL Kapitel 4 Anmeldelse af en fusion En fusion kan anmeldes almindeligt eller forenklet. Skema til brug for henholdsvis almindelig og forenklet anmeldelse angiver de oplysninger, der skal afgives. Skemaer kan downloades fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Det er virksomhedernes ansvar, at anmeldelsen er fuldstændig og korrekt. Anmeldelsen skal vedlægges en ikke-fortrolig udgave. Sker det ikke, vil anmeldelsen ikke kunne betragtes som en fuldstændig anmeldelse. I anmeldelsesskemaet skal anmelder give oplysning om kontaktpersoner på en række kunder, konkurrenter og leverandører. Af hensyn til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mulighed for en hurtig sagsbehandling anbefales det, at anmelder sammen med anmeldelsesskemaerne udfylder og indsender den Excel-fil med disse kontaktoplysninger, der ligger på Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Der skal betales gebyr for anmeldelse af fusioner, der fra den 1. august 2013 indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Gebyret for en forenklet anmeldelse er kr., mens gebyret for en almindelig anmeldelse udgør 0,015 pct. af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark, dog maksimalt 1,5 mio. kr. Gebyret skal betales til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest samtidig med anmeldelsen, og dokumentation for betaling skal vedlægges anmeldelsen. Hvis styrelsen ikke har modtaget dokumentation for betaling af gebyret, får det den konsekvens, at fristen på 25 hverdage i konkurrencelovens 12 d, stk. 1, ikke begynder at løbe, selv om anmeldelsen i øvrigt måtte være fuldstændig. For nærmere oplysninger om procedurerne ved indbetaling af gebyr og de formelle betingelser knyttet til betalingen, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om fusionsanmeldelser og gebyrer. I det følgende forklares, hvilke fusioner der kan anmeldes forenklet. 4.1 Forenklet anmeldelse Forenklet anmeldelse er forbeholdt fusioner, der på forhånd kan karakteriseres som uproblematiske. Ved fusioner, der anmeldes forenklet, skal virksomhederne give færre oplysninger end ved en almindelig anmeldelse. Fusioner, der anmeldes forenklet, vil blive afsluttet på baggrund af en forenklet sagsbehandling. Denne forenklede procedure giver en hurtigere og mere smidig behandling af uproblematiske fusioner. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3, stk. 1, angiver de kategorier af fusioner, der kan anmeldes forenklet. I korte træk kan det ske i følgende tilfælde:

12 SIDE 12 KAPITEL 4 ANMELDELSE AF EN FUSION Kategorier af fusioner, der kan anmeldes forenklet: 1. Fusioner, hvor der hverken er horisontale overlap eller vertikale forbindelser mellem fusionsparterne Fusioner, hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, dvs. der er horisontale overlap, men deres samlede markedsandel ikke overstiger 15 pct. 3. Fusioner, hvor fusionsparterne er vertikalt forbundne, men deres markedsandel er under 25 pct. på hver deres respektive markeder. 4. Fusioner, hvor to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol med et joint venture, der kun kommer til at drive virksomhed i Danmark i ubetydeligt omfang. Det vil sige, at der maksimalt må overføres aktiver til joint venturet for 100 mio. kr., eller at joint venturet maksimalt må have en omsætning på 100 mio. kr. 5. Kontrolovergang i form af, at et joint venture går fra at være underlagt fælles kontrol til at være underlagt enekontrol af én af de virksomheder, der tidligere havde del i den fælles kontrol. I vejledningen om fusionsanmeldelser og -gebyrer er de enkelte kategorier af fusioner, der kan anmeldes forenklet, angivet mere detaljeret. Her er det også beskrevet, hvilke situationer der kan føre til, at det er nødvendigt med en almindelig anmeldelse, selv om fusionen umiddelbart falder ind under reglerne. Forenklet anmeldelse af en fusion sker ved indgivelse af de oplysninger, der fremgår af skema til brug herfor. Anmeldelsen skal vedlægges en ikke-fortrolig udgave. Skemaet kan downloades på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. For nærmere oplysninger om selve anmeldelsesproceduren, herunder indbetaling af gebyr og de formelle betingelser knyttet til betalingen, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om fusionsanmeldelser og gebyrer. Fusioner, der ikke falder ind under én af kategorierne for forenklet anmeldelse, skal anmeldes almindeligt. Den forenklede procedure er baseret på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uden at foretage dybtgående undersøgelser kan fastlægge, at fusionen er uproblematisk. For at kunne fastlægge dette, er det nødvendigt, at oplysningerne i den forenklede anmeldelse på tilstrækkelig vis dokumenterer, at fusionen ikke medfører konkurrenceproblemer. Når anmelder indsender en forenklet anmeldelse, begynder en frist på 10 hverdage. Denne fristregel skal sikre, at der sker en hurtig afklaring af, om fusionen kan anmeldes forenklet. Inden for denne frist skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tage stilling til, om der er de oplysninger i anmeldelsen, der er nødvendige for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastslå, at fusionen er omfattet af én af kategorierne for forenklet anmeldelse. Inden for de 10 hverdage vil anmelder kunne supplere oplysningerne i anmeldelsen. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder, at fusionen skal anmeldes almindeligt, skal styrelsen inden udløb af 10-dages fristen afvise den forenklede anmeldelse og i stedet kræve fusionen almindeligt anmeldt. 2 At der er horisontale overlap vil sige, at der er tale om virksomheder, der er aktive på det samme marked, dvs. der er tale om en fusion mellem konkurrerende virksomheder. At der er vertikale forbindelser vil sige, at der er tale om virksomheder, der virker inden for forskellige produktions- eller distributionsled, der er forbundne. Som eksempel på en vertikal fusion kan nævnes en producents opkøb af en underleverandør.

13 SIDE 13 FUSIONSKONTROL Det er derfor af stor betydning, at det hurtigt kan fastlægges, at der er tale om en fusion, der ikke medfører konkurrenceproblemer. Dette vil i mange tilfælde forudsætte, at der ikke er tvivl om, hvordan markederne skal afgrænses, eller at fusionsparterne kan overbevise Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at fusionen er uproblematisk, uanset hvordan og hvor snævert markederne afgrænses. Det vil derfor være en fordel, hvis forenklet anmeldelse har været drøftet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden fusionen anmeldes. Når det først ligger klart, at fusionen falder ind under én af kategorierne for forenklet anmeldelse, vil som udgangspunkt alene oplysninger fra tredjemand i forbindelse med, at fusionen offentliggøres, kunne føre til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kræver en forenklet anmeldt fusion almindeligt anmeldt. Hvis der ikke kommer relevante indsigelser fra tredjemand, vil fusionen derfor hurtigt kunne afsluttes. Afslutning sker efter en forenklet sagsbehandling i medfør af konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Ved fusioner efter den forenklede procedure foretager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som udgangspunkt ikke selvstændige undersøgelser af fusionens virkninger for konkurrencen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger i stedet anmelders oplysninger til grund for vurderingen. Det er derfor vigtigt, at anmelder er omhyggelig med, at oplysningerne i anmeldelsen er rigtige. Oplysninger, der er urigtige, mangelfulde eller vildledende, og som parterne giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med behandlingen af en forenklet anmeldelse, kan føre til, at Konkurrencerådet tilbagekalder den forenklede godkendelse. Dette gælder både de oplysninger, som anmelder giver i selve anmeldelsen, som de oplysninger parterne i øvrigt kommer med under sagens behandling. Hvis parterne allerede har gennemført eller er i gang med at gennemføre fusionen på det tidspunkt, Konkurrencerådet tilbagekalder den forenklede godkendelse, skal parterne inden for to uger indgive en almindelig anmeldelse af fusionen. Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af forhold af betydning for en sag kan tillige straffes med bøde. 4.2 Almindelig anmeldelse Fusioner, der ikke er omfattet af én af kategorierne for forenklet anmeldelse, skal anmeldes almindeligt. Anmeldelsen skal vedlægges en ikke-fortrolig udgave. Skema til brug for almindelig anmeldelse kan downloades fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. For nærmere oplysninger om selve anmeldelsesproceduren, herunder indbetaling af gebyr og de formelle betingelser knyttet til betalingen, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om fusionsanmeldelser og gebyrer. Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtager en almindelig anmeldelse, vurderer styrelsen, om anmeldelsen indeholder alle de oplysninger, der kræves ifølge anmeldelsesskemaet. Hvis dette er tilfældet, er anmeldelsen fuldstændig. Hvis der mangler oplysninger i anmeldelsen, giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inden for 10 hverdage anmelder besked om, hvilke oplysninger der mangler. Først når alle oplysningerne foreligger, er anmeldelsen fuldstændig. Herefter under forudsætning af, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tillige har modtaget dokumentation for betaling af anmeldelsesgebyret begynder fristerne for sagens behandling at løbe. Det er vigtigt, at anmelder er omhyggelig med, at de oplysninger, der gives i anmeldelsen, er rigtige. Hvis det under fusionssagens behandling viser sig, at der er fejl i de oplysninger, anmelder har givet, og anmelder derfor undervejs i processen må korrigere sine oplysninger, vil dette kunne forhale fusionssagens behandling. Hvis der er forhold, der ændrer sig, mens sagen behandles, i forhold til da fusionen blev anmeldt, skal anmelder gøre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på det. Hvis det, efter at en fusion er blevet godkendt, viser sig, at godkendelsen i væsentligt omfang bygger på urigtige eller vildledende oplysninger, som kan tilskrives de deltagende virksomheder, vil Konkurrencerådet kunne tilbagekalde godkendelsen. Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af forhold af betydning for en sag kan tillige straffes med bøde.

14 SIDE 14 KAPITEL 4 ANMELDELSE AF EN FUSION 4.3 Offentliggørelse af fusionsanmeldelsen Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en fusionsanmeldelse, vil styrelsen offentliggøre dette på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Her vil styrelsen anmode interesserede om at komme med bemærkninger inden for en kort frist på typisk 1-2 uger. Når der er tale om fusioner, der behandles efter den forenklede procedure, er udgangspunktet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretager selvstændige undersøgelser af fusionens virkninger for konkurrencen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger derimod i høj grad vægt på anmelders oplysninger. For at sikre at relevante tredjemænd er orienteret om fusionen og får lejlighed til eventuelt at komme med indsigelser, inden fusionen godkendes, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen særskilt orientere de tredjemænd, som anmelder har anført som sine største konkurrenter, kunder og leverandører. 4.4 Frister for behandling af en fusion Behandlingen af en fusionssag er opdelt i to faser: fase I og fase II. Fase I er på 25 hverdage og begynder at løbe, når 1) anmeldelsen er fuldstændig, og 2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget dokumentation for betaling af anmeldelsesgebyret. Begge betingelser skal være opfyldt. Dette indebærer, at selv om anmeldelsen isoleret set måtte være fuldstændig, så begynder fristen på 25 hverdage ikke at løbe, før styrelsen har modtaget dokumentation for, at hele gebyret er blevet betalt. Hvis de undersøgelser, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget i fase I, viser, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, godkendes fusionen i fase I. En godkendelse kan være såvel en godkendelse efter den almindelige procedure, herunder eventuelt med tilsagn, som en godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er nødt til at foretage uddybende markedsundersøgelser, herunder undersøgelse af eventuelle tilsagn, som parterne foreslår, og disse undersøgelser ikke kan afsluttes i fase I, overgår fusionsvurderingen til fase II. Herved begynder en ny frist på op til 90 hverdage til at vurdere fusionen. Denne frist på 90 hverdage kan forlænges med op til 20 hverdage, hvis der på tidspunktet for afgivelsen af tilsagnene er mindre end 20 hverdage tilbage til, at der skulle være truffet en afgørelse, og således at der samlet er 20 hverdage til at vurdere fusionen i lyset af de nye eller reviderede tilsagn. Hvis der ikke er truffet afgørelse inden for de pågældende frister, indebærer det, at fusionen skal betragtes som godkendt. Disse frister afbrydes imidlertid, hvis en deltagende virksomhed klager til Konkurrenceankenævnet over sagsbehandlingen i en fusionssag, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse (dvs. afgørelse af, om fusionen kan godkendes eller skal forbydes). Med klage over sagsbehandlingen menes en klage over, at der er sket tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige regler og principper, fx afgørelser om aktindsigt, der af en af de deltagende virksomheder indbringes for Konkurrenceankenævnet, samt andre formalitetsindsigelser, som Konkurrenceankenævnet har kompetence til at behandle. Det kan fx være en klage fra en deltagende virksomhed over, at Konkurrencerådet som led i en markedsundersøgelse eller lignende vil udlevere oplysninger til tredjemand, som den deltagende virksomhed anser for at være fortrolige. Det er kun klager fra de deltagende virksomheder modsat en klage fra tredjemand der resulterer i, at fristerne afbrydes. Klager en deltagende virksomhed til Konkurrenceankenævnet over, at der skal indgives en almindelig anmeldelse af fusionen i stedet for en forenklet anmeldelse, afbrydes fristerne for fusionens behandling i 12 d, stk. 1-4, indtil Konkurrenceankenævnet har truffet afgørelse om spørgsmålet.

15 SIDE 15 FUSIONSKONTROL Undervejs i sagsbehandlingen vil der løbende blive holdt møder mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og parterne. Ud over at formålet med disse møder er, at styrelsen og parterne kan holde hinanden gensidigt underrettet om sagens gang, vil møderne kunne bruges til at drøfte mulige løsninger i de situationer, hvor fusionen medfører konkurrenceproblemer.

16 SIDE 16 KAPITEL 5 VURDERING AF EN FUSION Kapitel 5 Vurdering af en fusion Formålet med fusionskontrol er at sikre, at fusioner ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Vurdering af en fusion indebærer en vurdering af fremtidige forhold. Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen skal derfor vurdere, hvordan konkurrencen forventes at udvikle sig på de markeder, der berøres af fusionen, hvis fusionen gennemføres. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af fusionen viser, at fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, kan Konkurrencerådet forbyde fusionen. Hvis virksomhederne tilbyder tilsagn, der kan løse de konkurrenceproblemer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret ved fusionen, vil fusionen kunne godkendes. Ved vurderingen af en fusion anvender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samme test som Kommissionen. Kommissionens og EU-Domstolens praksis i fusionssager er derfor vejledende. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner samt for vurdering af ikke-horisontale fusioner udgør ligeledes vigtige fortolkningsbidrag ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af en fusion. Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, ser styrelsen blandt andet på, om en fusion skaber eller styrker en dominerende stilling. Ved bedømmelsen af dominans ser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blandt andet på markedsandelene, men inddrager også andre faktorer, som kan have betydning for konkurrencen, for eksempel tilstedeværelsen af faktisk og potentiel konkurrence samt købermagt. En fusion kan hæmme den effektive konkurrence, selv om den ikke skaber eller styrker en dominerende stilling. En fusion mellem virksomheder, der er vertikalt forbundne, kan for eksempel gøre det vanskeligere for faktiske eller potentielle konkurrenter at agere på markedet. En anden måde, hvorpå en fusion kan hæmme konkurrencen, uden at der opstår en dominerende stilling, er, når der sker en fusion på et oligopolistisk marked. Et oligopolmarked er karakteriseret ved, at et lille antal virksomheder tilsammen har en stor del af markedet. Ud over at en fusion på et sådant marked fører til, at konkurrencen mellem de fusionerende virksomheder forsvinder, vil fusionen skabe eller styrke muligheden for, at virksomhederne stiltiende koordinerer deres konkurrencemæssige adfærd. I praksis indledes vurderingen af en fusionssag med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgrænser det relevante marked og opgør fusionsdeltagernes markedsandele. Dette udgør den første indikator for, om fusionen hæmmer konkurrencen. Markedsandele kan ikke vurderes isoleret, men skal holdes op imod såvel aktuelle som potentielle konkurrenters styrke sammenholdt med betingelserne for at få adgang til markedet. De videre undersøgelser af fusionen afhænger af udfaldet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indledende vurdering. Hvis den indledende vurdering viser, at fusionen ikke medfører konkurrencebegrænsninger, vil sagen oftest kunne afsluttes i fase I. Hvis undersøgelserne derimod fører til, at det ikke kan udelukkes, at fusionen vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt, vil det ofte være nødvendigt at foretage videre undersøgelser. I sådanne

17 SIDE 17 FUSIONSKONTROL tilfælde vil fusionen som udgangspunkt overgå til fase II, medmindre virksomhederne på et meget tidligt tidspunkt tilbyder tilsagn, der bevirker, at sagen kan afsluttes i fase I. I forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af en fusion inddrages ofte andre aktører på markedet i form af fusionsparternes konkurrenter, kunder og leverandører. Udover at aktørerne via offentliggørelse af fusionen får lejlighed til at give udtryk for deres vurdering af fusionens betydning for konkurrencen, inddrages markedsaktørerne også i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelser til brug for afgrænsning af de relevante markeder samt indkredsning af fusionens konkurrenceproblemer. 5.1 Meddelelse om betænkeligheder I fusionssager, hvor der er behov for en dybtgående behandling, og fusionen derfor overgår til fase II, afgiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en meddelelse om betænkeligheder. Denne meddelelse vil blive afgivet hverdage efter, at der foreligger en fuldstændig anmeldelse. Meddelelsen om betænkeligheder vil angive de konkurrencemæssige problemer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen umiddelbart ser ved fusionen. Ud over at orientere fusionsparterne om konkurrenceproblemerne ved fusionen er formålet med denne meddelelse at give virksomhederne mulighed for at tænke i tilsagn. Meddelelsen om betænkeligheder vil blive fulgt op af et møde mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og parterne ca. en uge efter, at meddelelsen er afgivet. På dette møde vil parterne have lejlighed til at kommentere de betænkeligheder, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har redegjort for i meddelelsen. Som følge af at meddelelsen om betænkeligheder kommer allerede hverdage efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en fuldstændig anmeldelse, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ofte ikke være færdig med at undersøge fusionen. En meddelelse om betænkeligheder vil derfor basere sig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens foreløbige vurdering af de relevante markeder og af de identificerede konkurrenceproblemer. Ud over at de markedsundersøgelser, styrelsen foretager senere i processen, vil kunne medvirke til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen yderligere kan præcisere fusionens konkurrenceproblemer, vil det også kunne ske, at disse undersøgelser afdækker nye yderligere konkurrenceproblemer. Det kan derfor i særlige tilfælde blive nødvendigt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgiver en supplerende meddelelse om betænkeligheder. Ud over at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via meddelelsen om betænkeligheder orienterer parterne om styrelsens betænkeligheder ved fusionen, får fusionsparterne senere i processen et udkast til afgørelse i høring. 5.2 Tilsagn Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af en fusion viser, at fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, vil Konkurrencerådet ikke kunne godkende den, medmindre parterne afgiver tilsagn, der kan imødegå disse konkurrenceproblemer. Det kan være en vanskelig og tidskrævende opgave at udtænke og formulere tilsagn. Hvis der er tale om en fusion, der kan medføre konkurrenceproblemer, anbefales det, at parterne tænker i mulige tilsagn så tidligt som muligt. Dette vil medvirke til at sikre en smidig proces. Hvis tilsagn foreslås sent i processen, er der risiko for, at behandlingen af sagen trækker ud. Tilsagn, såvel nye som reviderede, der tilbydes så sent i processen, at der er mindre end 20

18 SIDE 18 KAPITEL 5 VURDERING AF EN FUSION hverdage til udløb af fase II, udløser i henhold til konkurrencelovens 12 d, stk. 3, en forlængelse af fase II-fristen, således at Konkurrencerådet altid har mindst 20 hverdage til at vurdere og teste et tilsagn. Der er ingen særlig procedure for afgivelse af tilsagn. Dette afhænger af den enkelte sag og af, hvor langt i processen sagen er. Der vil ofte være behov for indgående drøftelser mellem parterne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før det kan lykkes at finde frem til en løsning, hvor styrelsen finder, at de konkurrencemæssige problemer ved fusionen er imødegået. Ved sådanne møder er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fleksibel i det omfang, det er nødvendigt. Dette gælder såvel deltagerkreds fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side som tidspunkterne for sådanne møders afholdelse. Det er mest hensigtsmæssigt, at parterne sender forslag til tilsagn skriftligt til Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen inden, der holdes møde, så styrelsen har mulighed for at forholde sig til tilsagnene inden mødet. Det er vigtigt, at tilsagnene formuleres detaljeret og præcist, at parterne redegør for, hvordan tilsagnene skal gennemføres og for, hvordan tilsagnene løser konkurrenceproblemerne. Parterne kan eventuelt lade sig inspirere af Kommissionens meddelelse om tilsagn. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil normalt markedsteste de tilsagn, virksomhederne foreslår, medmindre dette skønnes unødvendigt i den konkrete sag. Markedstest kan enten foretages ved, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tester tilsagnene direkte på relevante tredjeparter eller ved, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside offentliggør en meddelelse om de foreslåede tilsagn og samtidig opfordrer tredjeparter til at komme med deres kommentarer til de tilbudte tilsagn. 5.3 Accessoriske begrænsninger Hvis en fusion indebærer accessoriske begrænsninger, dvs. begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens gennemførelse, er det op til de deltagende virksomheder selv at vurdere, om de enkelte vilkår i fusionsaftalen er accessoriske. Praksis fra tidligere danske fusionsafgørelser samt fra afgørelser truffet af Kommissionen vil være vejledningen for virksomhedernes vurdering af de begrænsninger, der er knyttet til fusionen. Der henvises til Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner. Hvis en fusion omfatter begrænsninger, som der ikke findes praksis for, eller som ikke er omfattet af Kommissionens meddelelse, og som giver anledning til reel usikkerhed, vil Konkurrencerådet dog efter anmodning fra fusionsparterne kunne foretage en vurdering heraf samtidig med vurderingen af fusionen. Fusioner, hvor de deltagende virksomheder anmoder om en vurdering af accessoriske begrænsninger, vil ikke kunne blive omfattet af den forenklede procedure.

19 SIDE 19 FUSIONSKONTROL Kapitel 6 Henvisning til relevante links m.v. Nærmere oplysninger af relevans for anmeldelse og behandling af fusioner kan findes følgende steder:» Konkurrencelovens kapitel 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013 med de ændringer, der følger af lov om ændring af konkurrenceloven (lov nr. 620 af 12. juni 2013 om gebyr for anmeldelse af fusioner)» Bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer.» Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven» Rådets forordning EF nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EF-fusionsforordningen)» Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 af 7. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2008 af 20. oktober 2008 konsolideret udgave 23. oktober 2008» Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 95/01), 16. april 2008» Kommissionens meddelelse om henvisning af fusioner (2005/C 56/02), 5. marts 2005» Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, (97/C 372/05), 9. december 1997» Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2004/C 31/05), 5. februar 2004» Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 265/06), 18. oktober 2008» Kommissionens meddelelse om løsningsforslag, der kan accepteres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004, (2008/C 267/01)» Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C 56/24), 5. marts 2005

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne December 2008 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 6 1.1. Kommissorium for udvalget... 6 1.2. Oversigt over indholdet af udvalgets rapport...

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven

Forslag. Lov om ændring af konkurrenceloven 2012/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/12657 Fremsat den

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CHRISTIAN BERGQVIST, JESPER KALTOFT & SUNE TROELS POULSEN FUSIONS KONTROL I DANMARK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fusionskontrol i Danmark Christian Bergqvist Jesper Kaltoft Sune Troels Poulsen Fusionskontrol

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/4 2016 i sag nr. KL-5-2015 Dansk Supermarked A/S (advokat Jesper Kaltoft) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) 1. Resume

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Lovtidende A 2018 Udgivet den 17. januar 2018 16. januar 2018. Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Herved bekendtgøres konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2018. 1) Kapitel

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Fusionskontrol i Den Europæiske Union

Fusionskontrol i Den Europæiske Union Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT IV KONKURRENCE Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 BRUXELLES

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling BfBE - Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Bjørn Bagge Dato: 27. marts 2017 Sag: BET-16/10871-6 Sagsbehandler: /SAB Vejledende

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. 2013 Processer i konkurrencesager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-520-8 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag E: Oplysning om ejerstruktur. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag E: Oplysning om ejerstruktur. Februar 2010 2,5 GHz auktion uktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum ilag E: Oplysning om ejerstruktur Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 29.1.2004 L 24/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«)

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

~ == ~

~ == ~ ~ ---------- == -------~ KONKURRENCESTYRELSEN Danish Agro A.m.b.A. Køgevej 55 4653 Karise 01-02-2010 4/0120-0401-0045 /LG Deres ref. Tilbagekaldelse af Konkurrencestyreisens fusionsgodkendelse af 25. januar

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere