UDGTVET PAA EGET FORLAG HOnnE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGTVET PAA EGET FORLAG - - -- - - -- HOnnE"

Transkript

1 UDGTVET PAA EGET FORLAG HOnnE

2 SLRGTEN RCH

3 SLaGTEN RCH.For Frernlidens SRyld sknl vi halde Foriid~n hnjt i fire, ihi den skal helige Nutiden". UDGVET PAA EGET FORLAG. HODDE MCMXLV

4 FORQRD. omfatiende Pr=sten Ponl Rich og hans Efterkommere ved Chr. Madsen, Hodde. Snm dl t nntnpcl~fi rr rlc flrhlr hrlicbntlt. urlnrhcjrledr 'ovl iljrr~r. Asku~, sin l'id rri Si.~niiavr ne Prastcn Povl Rich or 11n11q lftcrko~n~~lere : d ~ sl~lttcdc n 1883, Msngc 11at urltali L?ri\lwl oln at 1:1:1 dcrl fnrlsilt op ti1 nstn, ng (!: jchg 11.1r fnnci O~>hlrrlrinq 111 sl pr\lrc nl s:krntr Slnt lil Vlrlcrc- feresc al dct nllrrcrlc lryktc, SilX al Slafiicn Rich tr~nde have rqn samlct Ovcrsigt ovcr ~lc forskclligt: ficncralioner i Slxgten, har je~ vovet dct klw snn ~llc Styltkr Arbcjdc. Jcg bkkcr Pnvl l3jcr~cr Enltc c~f: zld~tr San for clrrcs ~tforhchnldnc Tilsl~~tning iil Tanlien og nied Tillodelse ti1 at hcnytle dct forhcn tryktc. Ligclctics lakkcr jcg :die, dtlr hnr vterct wig be- rjalpclig r~icd ill S:HC S\[, si~a at lngen:,sl,rglcn {icll" kundc bitre - sna virli niul~pt - f~ll(lct,rnrlir indlil nnto. Jcg lanbcr, fit rlcnric lillc Slx~hhistoric man vnrc ox hlive lil G:+\ln og Glzdc ug ti! Sanirrtenhold cig Frcrnmc at Sl;egislntelscn, ism i [le \TR~C fit~~irr;rlf~~i(~r. 1r,.rslr~i Povl Hlr+l~s ncr~riclmrr~ t)cicxnctlc n~cd A, t, (: ). s.,., dcr cr den 4. (jr~rrrntirm, dcn 5. Cielrernl~nri tncd 1. 11, 111 o. s, v,, fi. mcd 1, 2. 3 o. >. v., 1. rned a, ib, c o s. v.. 8. Generation nlrd a l, 11 1, cl rl. s. v. og 5) ~irtit8railon 11i~'cl a2, r?, c2 o. s. v. 1:ltcr Slnmtnzllcn cr clcr no~lc?mail Sk~ldrin~cr at Mzncl clg Ganrdr, drr hrrlvi.;rr nlrd Nnmr~. 1. Petnrsens BoqtrykkerE. Norreqade 8. Varde

5 TAV A~lcler~ Smrenser~, ~(abrnatld i Viborg, g. rn. Dortllea Mouritsdalter Grnac. Se Nr.. Povl Rich, f. i Vihorg, dobl 4. Juli 1726, Stndcnt 1745, fhan- ogisk Candidat 1738 Przst i Hodde-Tisirup Gill 1. Gang n~ed Call~rine Marie Mt111cl1, Dstter af A~ldreas Muncl~. Przst i Simcsled-Hvem, Gift 2. Gang 30. Oklober 1766 tn. -(irslen Haahr, Datler af Provst Udp Haahr i Olgod. Sc Nr, 2. Bsrt~ af. Egteskab: Povliile Kathrinc, g. 29. Marls 1780 m. Kristcn Pedersen, Hodde. Anne Kalhrine, g. 20. Februar 1781 rn. Jep Hansen. Alldcrs Povlsen, -f bcgravrl 15. August Og manske tlcrc. Povline og Kr. Pedersen havde 4 Serlner og 2 Datre. Se NF. 3. D~res ~ldsle Sell er: A. Povl Rich, kaldet Povl Tarp, g. rn. Maren Pcdersen, Bellund. Han d~de 29. Juli 1826, hun 12. Oktober Se Nr Kristen Pa~.lsen, dod son1 ling Mand. nocdc paa F;cdrcga;!rd~t~.Tarpn Sogn. 11. Peder Povlsen,. 11. Oktober 1811, -i. 21. Obtober 1856, g, rn. Maren Hun~ebjerg - Datter af Hans Agersnap ag Hrlstru Elisabellt Mortensdalter fra Vestcrgaord i Agersnap , April De blev gift i Dlgod 6. Juni 1841, sten Pedersen, , -f 23. Juli Egteskah barnlost. Se Nr. 5, 6, 7. Maren g. 2. G. rn. Kri-

6 9 1. Maret~, f. 9. Seplernbcr 1844, g. 31. Oktober 1879 mlzd Tllonias Jensen, S, Hrjh~ll i Olgod Sogn, f. 15. Marts Han blev g. 1. G Oktober 1873 og Enkernand 28. April (En Daller a1 1. fi~le- skab er: Mette Helene <alhrir~e, f. 24. Septelrlhcr 1875, g. m. Hans Agersnap 1,arsen. Ror p. St, t!ejbcll). a. Kirslen Maric, f. 15. April 1882, E. 26. Novernher 1901 med Mdds Eg, f. 17. Marts De bnede ferst i Paabel, Hoven, korii lil Mcjlvaug 6. Okt al. Thomas Ans~ar Eg, f. 18. JtlEi 19112, hvlskarl hjcmme. bl. Sofie Rirgilte ER, f. 10. Ma] 1903, p. 30. Oktoher 1925 m. Saren Benneltsen, Torrup v. Guldager, f. 14. April Gaardejer i Torrup. a2. Bente Bellnetsen, f, 2. Juli 1926, lsn b2. Kirsten Marie Bcnnetsen, f. 22. August c2. Laura Valborg - f. 21. Oktober d2. Mads Eg - 1, 7. Marts e2. Bennel - f. 22. Marts l93g. cl. Maren Elisabeth Eg, f, 14. December dl, Anna Eg, som Barn. el. Jens Madsen Eg, f. 16. Februar 1912, Cigarhendler i Varde. 11. Nanna Kirstine Eg, 1, 27. Maris 1916, g. 25. April 1937 rned Aksel Bennetsen, Tovrup. Gaardcjcr i Gdltho, Tistrup Sogn. 82. Bcnta Benrledsen, i. 16. September b2. Tovc Marie Rennedsen, September 1941, gl. Gunnar Ejnar Eg, f. 14, Aprii Ssenktao~lzrling. 2. Hans Bjergc, f~dt 29. December 1846, g. 5. April 1881 m. Hansine Marie - Datfer a[ Kr. Jergcnsei~, Veslermark i Agersnap - f. 24. November De hocde i Agersnap ti1 2903, derefter i Hjedding. Han d~de 29. Juni 1914, hut1 dade 9. Juni a. Pcder Kr. Bjerge, f. i Agersnap 17. Maj 1882, g. 10. F~br~nr 1911 m, Kirslet~ - Datter af Gaardcjcr Jens Holtse og Hustru Adolfine Blans - t, 30. April Har 1(~bmat1dsha11dcl i Stokkctr~arke, Lolland. 33. Jenny Bjerjie, Juiii 1911 i Stoltkemarlre, g. 27. Ja~~uar 1942 n. Typograf Llyrlev Madset1 - Ssn at Overportsr Mndsen, Slagelse - 1, 14. Au- ~usl lr hor i Hcllcrup. bl. Povl Rich jjrr~jp, f. 4. F.'cl>ruilr 1915 i Stnkkr~narke, g. 10. April 1936 rned Erna - Datter af Gurd~jex Jnrgctl,l.lrgenseri 02 -llfsiru Jellsine, U~lleFjelde - t, 8. Jul~ 1910, Tnmrer off Sr~edkcr i Dallcijcldc. cl. Kaj Rj~rge, f. 23. Marts Slagtersvend. dl. Otto Vagn Bjer~e, Oktoher Kornmis. el. Sejt Etliil 13jcr~[e, f. 10. April 1928 Elever paa Mafl. Sonjn Rjcrgc, f, 21. Decbr ribo Rcalsliole. b. [Cr. J~rgensrn Ojerge, f. 27. Marts 1885, g. 14. April Maren - DaZter af Tl~omas Jensen Bank, Thorluf~d -. 19, December Gaardejer i ljeddilrg Soyt. al. -alis Hjcrgc, August 1!)1i, q M,)rts a - Di~ttcr ;[ fi;inrdejcr JPS Pellcicti, Gi~tn~l~cl;r,l:~rtl i Mlcod Mnrts 1!120. L.1~ldpostburl. tlor vt.d rlllecld Pr?.~sleg~~ard. a2. Hcrllr E3ji#r~r, i-ldl!'!. April 194'7. bl. T~~UT~S Bjcrgc, f. 2.2.,luli cl. Orla Rjergc, i. 26. Oktobcr c. Marie Elis:jhrth Rjcrge, f. 25..ilni 1888 i Agcrsnnp, g.. Juni 1919 rn. -lnns Kr. J~rgensen - Scln af Hjulriiat~d Jergen Hallset1 og Hustru Sofie, Qstottc - Mnlkcl~andler i Slnkkcnlarke. al. Tovc Gudruli,lmgensen, F. 29. Maj bl. Preben Aage Jclr~ensen, t. 13. Deceniher d. Mette Ki:stin~ Rjerg~, F. 27. Oltlaher 1897 i A~etsnap, g. 11-1'15 n. Laurids Martin Lausen, f. 11. December Crrnet~lstober i Aabcnraa. a], Ksj Lsuscri,. 25. April Konlorniii~~d. bl. Georg Lausell, E. 4, Olttober Handelszrling,

7 3. Blisabelh Rjcrgc, f. 26. Dccelrrhcr 1849, April Pnvl Bjer~e,. i 63lgnd 6. Fchru~r 1H53, l_;rrer ved Askov Hejsl<nle, -i- i As<ov a. Okinher 1931, g. 12. Juli 1888 m. Dajitrlar Ntcoline - Dalter ai Pr~slen Jcns Schjarririg - f, i iirige 13. Marts Se Nr, 8. a..lez~s Sclijarring Bjergc, t. R. August XRlE, -~ktor vctl Horscns Stnlsskolc. b, Svcnd Rjcr~e, Oltlohcr 1890, g, i Arnfrika 12.,luli 1914 m. Astrid riger Marie.lrt~sen, Knherrl~nv!~, fodt 28. Septenrber Tlrev tandhrug i Mitlnesola, U. S. A., fra Brbor nu Langdacaard, Foldingbro ved Rrerup. c, Marie Bjesge, April 1892, Lr~rerinde, g. 3. A~lgtisi 1926 m. Ejllnt Harlsen, i. i linbcnl~avn 1. Jul~ Czrrr ved Cer~tr;llsltolcn i Ejhy, Fy~i. al. Elsc Dagrnar Bjerge Hanset~, f. 8. Maj 1933, -: 21. Maj bl. iiger Rjer~c Hanscn, f Marls 1!)42. d. A1T Rjerge, f, 2. August 1899, g. 8. Juli 1928 m Else Bang, f. 16. Pebruar Realskolebestyrer i Maribo, Lolland. al. Povl Bjerge,. i Godii~aah 5. Maj bl, Nicls Rjcrge, f. i Juljanrllaab 3. Jatluar cl. Rirgitte Rjerge,. i Mnriho 2, Mnj Se Ns, 12. ll,.jakob Peder Povsen, i. 30. Maj g n. Kirsteli Olesdallcr, [-:V~U~. Gi~ardejer i Havlund, Dlgod SQK~, -/. 1 1, Maj Se Nr. 9.. Povl Jacobsen, t. 25. December 1834, g. 26. Uktober 1862 rn. <ristine - Dalter ni Hans Agersnap, der ' bocde paa Fzdregaarden i Agersnap - f. 18. Januar De havde Here Bsrn, der alle dade megel unffe. Se Nr Else Maric.S;lkohscn, f. 1842, g. m. Hans Jensen (.losiaseri ), boede forst i Hornc, scnere i Hjedding. Dsdc 1921 og n. Kirsiine Jcnscli, f. 10. Oktober 1868, g m..lens t(rislin11 Ar~derseri Becu, Herning. Murermestcr i Skjern, llan dade 17. Maj al. btaders Viggo Arldersen Beck, i, [i. Oktober 1907, g Elic~r, f. 15. MR~ Murer i Skjern. b, Jens.losiasen Jcnsen, t. 4. Oktober 1870, g. rn. Maren Uhre, Rj~rremose. al. KBYCH Jensen, f. 28. Marts 1898, g. rn. Gaardejer ati is Nim, Lervad. a?. lens Josi:rscn Nim, f. 3. Juni , A~itori Nitn. 1, 8. Fcbruar c. Arie Cirstilicl Jensen, f. 26. August 1873, g. 3. November 1899 m. Jcns Jensen, f. 21. Februar 1875, Has vzret La11drnal:d i Fsuerlund og fete Steder, l~nn bor 1111 i Arlsager By. al. Hans Jet~sen, f. 12. November 1900, g nl. Anna, de hnr i Bahl i Outrup Sagn. a2. Jells Arne Jcnsen,. 1, August b2. Else Jct15e11, Juli hl. Laurids,luhl,cnsen, i. 25. Decernher 1902, E. m. Sigrid -- Dntter af Sltovfoged Fredcriksen, Jzgerspris. - L. Juhl.lellseu vas mrst Brugsforeningsrrddclcr i Jzgersprrs, senere Direklarr tor Dansk Frtigt;lvlsforc~~inp, i Gentofte. a2. Ejgild Jenscn, fedt r. Johenrle Kalhrine Jensen, f. 8. Juli 1907, g in. Karl Jnrgcnsen ra Samsa Juni 1904, Gmrd~jer i,a~i borg, Arisages Sogn. 32. Niels Jmsgensen,. 28. Jlini 1936.

8 d 1. Ylse Mnric.etlsr~l, f. 14. Maj 1909, Elrspcditrice i,;e~crspsis. e. 4igrnnr d~nlhc.r~i~e!l,. 1. Dcccrnhcr 191. Filialhcsiyrerirlde i ct Cnti(lilori i Eshotlrlcr~~p. d. Jalinl~.lctisen, f, 1 X75, g 3. Oktnher Marc11 Tl~c~mscn - 11;illrr.) tars cl'lrornwn, Horne -- hun cr f 18. Novcr~iher 1373.,laltob.cilse~~ liar vzrel 3,11i~pal<1ileslrr, ~trql i 'rctlrrici;!,.;c.lit1rc i 'shjerg 0: E(rlrsr3r nq r;iclsl ice;! i Frrdcricln. Pe~lsinnrret og hnr i Qlgod Hy. t. M:~rcli l,aiiri~~c.~~sl~, 1, :{. Juli 1878, L: i i3l~nd lxy8 m. Pcder Mnlcr Krislcnsen, F. 5. Jan~tar er [,at~dnintld i Hi~idsi~, Hart~e. f. Nicls.Jens~n, f. lrr, h;lr ilere Rnrn, bor i U. S. A. E. Crisrli Prdcr.lcnsrn, f. 1, 13cccrnl)cr 1884, c M:~j:i c!~vup i ~ l l v r ir:i ~ litidsig. C Han 11~1r vmr~~~l. 11 ij >i!~ t~~!lii!httb.'pl~o:t, i11~re5qeret i j!m~l~~~8i-l~l~ ~12 Sm,\.1l~~~'i:~-~i, 11 ~r v;rr~,i :ortr~.~~i~l ior '. Hovcd;trpri.; irid~ rrior tibr Amts STij8tlcfore!1ing. Var hrsi Forpacter :it Hos~~c Krn, nu ejer og tlehor 11i1~1 ~;v~<h;r.lt i(ro. al. H,~rry 13rori1p,PS~, in 1. Fcbr~iar 191 fit g.. Fetjruar 19/13 rn. ticr~.l,r C)l~cl, V:~sdc. -nn cr Musikker j Alslev. hl. lnger Ur~rup Jcrlscil,. 28 lklullcr Maren.nkohsell, lrc'c~~iller 1847, E. ni. Mikkel.. Miltkelscti, Vraa. -lsr hoet i Skjern r~ogle Aar. :. Mikkcl Niclseti Mililicl~cf~, f. 5..lu~ii 181iY. 11. Ji~kt~b Pedrr?4il;ltrlsct1,. 5,.Jl~ni c. Alle Margrethc Mikkelscn, d. Krisiia~~ Karl Marius Alilr kelsen, f P. Hirgitle Kallirir~e Miltlrclscn, lar ilrlir \*rrr~1 i Sl;lrrd ti1 ai f;ra rricre at vide om denue Grcl~. 4. Oliric Jnkohsrn, t. 29. Juli Fiil!), g, m. ~ ans Mnll - Stln nf Alte M;lrie o~ 3Cr. Jensen Me April 1848, Landm:~nd i Qlgod. a. ir. Mell, -;- 2 Aar ~ l. b.,lakob Ped~r {sistcnsen, f. 27. Nnvemb~r 187.1, g. 24. April 1900 rn. Aiiin~la Augusla - Datter af Skolcforsi;i~~dc~r Nicls l;ttisc~i i Okshd, far A:.ll - f. 17,.l,~nu:+r Rordc p:1;1 t-lcljsknlegnatdcn i nsthzk, Fnr var der Huj<kole, ti11 et dcr Efterskole. tlan dede 17..lanuar 1!)14. a 1. Aage Jolrnrines Kristensetl,. 2;. Juni 1902, g. 19. April 1941 tn, Mare11 Plnuhorg Niplscn, Vo~nslund. [,;lndru~nd i MejFvang. bl, Ole Moller Kristensen,. 22 Juni 1905, g. 18. Marts 1934 m. Cjerda -or~sen frii Bra~i~~liiuge, f. 9. Jalit~ar Dyrl~~c i kvqod. 32. Halls Agerst~nl~ Kristenscn, Seplernhcs b2. Al~ni-Melle. 29,.luni 1937, c2. 1?u Mr~rts 1'3.12. cl. Nicls Hilnsc~i iris~e~lscn,. Ei. Pebsuar dl. Olirle Cristenscn, f. 1..luni 1912, Sygeplejerske pan Rigslrospit;ile(, g. rn. Jens Sorensen, (nlgod. Hat1 er Elcv paa ell lcdlcre Sknlc i Knl~c1111:1~11. el,.jajis Agcrs~iilp Mrrllcr Kristetlscrr,. G. April Gaardejer i Mejlvnri~. c. Krislcn M~tlcr (rislc~~.;cn, 13. August 1877, g. 22, Maj 1902 T^. Marie - r);llter af Ga:itdejcr Jerls Miklrelset~, HjedJing - T. 18. Juli Ejer eg bebor ~erides Padegaard i Hlcdding, Rlgod. Se Nr, 15. al, Jeris Criqfenserl, f. 28. Fehrunr 1903, g. nl. Emma - Datier af Lxrer Pederser~, Lyl~ne. Er Lerer i Hundertlp vcd 13rnoi 111i11jic De~it Kristeil~c~~, t. 17. April Ew M,!rirt #ri<tenseil, [. 17. Srytcn~hrr 1938 c'l. Peilor iris~cnsen, t )P~-~. twr 194U.

9 he. H;lrls Mdler Krislernsen. f. 6. Au~usf 1905, a. 21. Marls 1!43fi rn. Majd - 13,riter al Ej~rar Jessen i Vestkjnr. t,:~nd~tiand i B~llurtd. a2. Krisfian, f. 28. Marts b2. Ejr~ar, f. 15. Juni cl. Harry Meller <ristensen, f. 8..pril 1907, g. rn. Ma~da -- Dattcr af Slaliorismesler B~kgaard, Vinding v. -l~sserls~ L~ndposthud fra elgod St. a2. dytte, f. 28. Marts b2, Torn, f. 25. April d 1, Ego11 M~ller Cristen%eli, ueust , el. Ol~a M~llct lir~slc~~svr~, t. 111 M;lj l?f:',, Q.!1. Jl~li 1938 rrlrtl.r~ls A~ldcrsc~i Cic~lcv~itJ, Rnskildc. )y r- ~ge i kast, a2. Vita, f, 15. Sanuar b2. f(arl,. 25. Oktober fl. Kathrine ME~c~ Krjstcnse~~, f. 20. December 1915, g. m. Holger - Ssn ai Sk~derrnester Nielsen, 131- god , Marts Skreder i Faderens Forreining i Dlgod. gl, Helene Mollet Kristense~~, f. 31. Marts 1922, g. 28. November 1943 rn. Henning Toftdal Dvescn, V~ver i kast.. d. Anloll Marinns Moffer Kristensen,, 20 Seplember 1879, g. rn. Sine - Dattex ai tiaardejer Cr. Kristensen, L;erkcholt, Ansager Sogn. Gaardejer i Agcrsnap. al. Hans,. 28, Januar bl, Kristian, f. i Oklober To B~rn er d0de som smaa. e. Kjzr Moiler Kristensen, f. 30. Jidi Fiskehandler i Rlgod, har ogsaa Grsnlliandel. /. Marie Mmler Kristensen, f. t4. Februar 1887, g. 27. November 1913 m. Hans Brarnmer, f~dt 15. Jvni 1886 i Ulgod, Konlrol ved Sygekasserr i Esbjerg, al.,lskab Maller Rrammcr,. 7. Septernher 1914, g. 6. April 1931) m.,4nna, f. 25. Marts 1912 i Esbjerg. Politibetjent i H.?rniug, 22 Pnvl Ole Br~n~r~isr,. 27. EZnj 1912.!,. Osktlr Mmlle- R~a!:-,ni?r, :. 6. Nnvembr?r 1917, g. 5. September!L41 rn h~~ra,!. 4 Aog~lsl 1912 i ~t,hjcr~. Foliiihetjenl i tirr ~enllavrr. a?, lrige L3riir11111t.r,, 1!?. Sepletnber cl. RR~C Mnllrr Rr;trnmcr, f. 8. Jarlz~ar 1921, Sncdkcr. svelid i Aarhris. dl. Het~ry Mmller Bramnler,. 26. September 1926, Snedkerl~rling i Esblerg, 5, Kristine Jakobsen, f, 5. 'cbroar 1851, -1 ugift. 6. Ole Jakobse~l, f. 20. Marts 1853, -1. sorn ung Mand 7, Kalhrine Marie Jakobsen, -1 ganske ung. V. Lars Povlsen, November 18'16, f 29. Jrlli V, Daniel Povlsen, f. 16. December 1819, g. 2. Maj 1852 m. tcirslen Kristensen fra Odderupgaard, F, 24. Juni Cjaardejer i Morsbml, Strellev Sogn., Karen Da~lielsen, -t sorn Barn. Marc11 Daniels~n, f. 13. Oktobcr 1855, g. 10. September 1882 ni. Jens Madsen frn Adsbml i Strellev,. 18. Maj Gaardejer i Bindesbml, Aadum. Han dsde 13. Februar 1925, Maren 30. Oktobes Jens Madsen hlev g. 2. Gang m. Ane Boleite - Dafter at Gaardejer Jens Pedersen og Lovise Kathrine, Gundesbsl - f. 22. September Jens Madsen var Medlem af Bestyrelsen for Aadurn Sogns Laane- og Sparekasse, Hestyrelsesmedlem i B011zng -Nr. Herredess Hesleforsikrit~g, Kirkevzrge og Mediem af Hestyrelsc~~ for Aadurn Andeismejeri,

10 ;. Pcdcr Jrilscn Rindesbnl, f. 10, Augusl 1883, g. 10.! 0kiol)er , Anionie Hej - Datter af Jargine og Gaardcjcr,nrs Hej Ln~rridsen,.GyrisU i Aadum - f. 24. Oklol~cr flere A;lr Gyrnr~aslikledcr. Ganrdejer 3f.Gyrisv ra Vurdesingsmnnd i Credillorening. Er nu bolc.le]er i Sdr. Omme. al. M:~ry 3rndcsho1, Ma] 1910, g. m. Carl Ankerscu, f, i Vindinl: Sagn 16. Dccen~ber F~ng- sel~helje!~l vrrl Slnlens Arbejdshus i Sdr. Omme. a2. Tonny Peder Bi~~desl~ol Ankersetl,. 23. Novem- her l le40. Tvilling. b2. Tove M,uie Ri11des001 Atlker~c11, f. 23. Novemher Tvil l i 11 g. hl. detls Madsen Ditidesbel, E. 21. Maj 1911, g. rn. Mnren Elis;~heili Rudn~ose, f. 24. Jutii 1908 i 13rejning, Ejcs og b~bor L. Kjzrgaard i Sdr. Omme. cl. Lars Valdelnar Rindesbcll, f. 16. September 1914 i.gyrisu, g. rn. Ellen Andreasen. t. 3. Marts 1913 i Lnnborg Sogn. -jar Bagcrorretuir~g i Filskov. 1 dl. Ernst Harry Rindeshol,. 5. Scpteml>er 1917 i, G y m ris", g. rn. Erna Jetlseli, f. 18. Decemher 1918 i Fle. Slagtermcstcr i Sdr. Qrnnle By. a2. Erli~ag iud Uindesbel, f. 5. Maris el. Erik Bihdesbel, f. 6. Oklober 1920 i.gyrisu. Tjener i Sdr. Ornrnc, fl. Gerda Hilda Bindesbel, Juni 1924 i.gyrisu. b. 1,enc Jenser~ Bindesb~11,, 11. November 1885, g. 22. September 1910 an. Scrren Vi~~ding Sorensen - Ssn ai -llnd. Chr. Sarensen og Hustru Margrethe, t. Jusleserl, Vi~~ding i Aadtin~ - f. 27. Marts Villacjcr o~ Murermesler i Tarm. Vurderirrgsmand i den al~n. Rrarrdfarsikring [or Bygninger QE Vurderi~~gs~i~il~icl ti! E~ctldnnrssltyld. a 1. Plcjcsn~i :,le~ir Perlcr Di~id~st~c+E l;~~lscrt, f. 19. Mnj 193, SM ;! Vognrriiinii o~ ASl[linldsi~rcrt Magnus -nnscn c~g H~rsiru Ma~en Jensen i. Bindesbml, dcr c.r Uatlct ;~f Jells Madsen i Birldesbol og hans 2. Hustru Holelie. c. Ahelorle.lc~isr~i Rindcshnl, fa 5,.~lr~i 1888, Larcrilide i Slrcllrv 02.,vll~le i Here Adr, g, 20, Ji~r~i 191 Q lned,~rcr Ejn;~r Ravl~holt - So11 a1 Rcprxscntn~il Srqrcll K~i~t~ll~ll og ~STL 3irciltc', [Cj~llcrup- i, 22. Srp(clii11rr 1 H8!). Toe 1015 Slinlcl;urcrclts;l~~~ctl fra Silltcborg Seln, fig vilr dcreltcr Vir~terlzrrr Lyhr~e, irtl ]!17 Lr~rer i hlhogc. 13jursland. -> 4. April 1935, 51lte11 bur i l'arni., 1. Hcler~c R;ivtihr~ll, f. :'. sla~i~~;~r!21. hl. Esther ,luli cl. Gerd;~ Okloher J 1. Else Fvbruar 1!121i. P, n~a - f. 14. Septerr~hcr Agnele - 1, 22. Januar d, Mads Jc~scn ni~iclesbc~l, f, 1..li~li 1890, g rtoher 1919 m. Magny Ahelone - Dnllcr ai Gaardejer Arian~ Krislensen clg Htislru Kall~rine, ;if -u~~de April Musikcr oz i rlogle A;lr Ejer :if Atlioldsl~otcllcl i Lyhtic, -i+ 17..Y~rlur~r 1!)23. E- ten Tik erl Di~niclris~rforrclr~ii~g i L'nrrlc, g. 2. (j. 25. Oi{lob~r ]! Ar~ldd Dal, Mi1nuiak1tir:dndler i Tistrup Slati~~~lsby Ellil?ly [lilldr~kl~!, f. 10. A13fyls 1'120 i Lyllrle, g. 21. Juni 1942' 111. V~E linudsen Trn f. 16. Fehruar Polilihetjent i Nylrohirlg paa Mors~. 32. nirgit D:lhl Ktiudsctl, f.. J:lliuar e. Kirslen Jenscn Rindeshml, f. 7. April f 13. Marts iaren Uatlieiscu, i. S. Au~ust 1859, g. 5. Nove~nher Pcdcr (rislra1isen fra Vcsterg:qard i Slsellev, Gaardejcr pha Vcstcr~nerd i Slrcll~v. Flan dode 1912 og l~rrri dnrlc i %hjer~ 10. April a. Dagrtiar Cristialiscn, i. 9. Augusl 1890, Jordemoder

11 i Llllhorg, g. S. Srplc~nl~cr 1 g23 m. Tsocls Troelsen, f. 7. Jir[lt~nr 1X!13. Vi5gnnl;lrlri i Ubtborg. al, Mdgda Troelscr~, f. 5.,liitli b. Daniel Ricl N~rgaard (i-istiansen, f. 1. Marts osnl i Altrcrika. c. Cristiari Peder Krislia~lserr, f. Yfi. April hrlx, g. nl! Eltl;~ Nielscu fra 1'arrlr. lrrspekter i Nurdislc Liv, i Eshjcrg. al. Herdis Alice Kristia~lce~~, F, 23. Oiilober bl. :iiin Erik i<ristiarlse~~, f Jr~li rl. Svtn Plc~i~rllir~g Krisliariscrr, f. 23. April 931i. V1. Mads cristian Povlsen, i, 21. Novctnber 1822, g. i Efterilaret , Anc liirslitrc - D;lttcr af Jens Mn11 - f, i August 1829, -f 20. Marts G. 2. ti. 1. Maj 1866 m (irsten Kristensdill(cr, f. 12. Nsj 1X;Jti - Dallcr nl' C;ire~r <eudsdi~tl~r og Krisler~ Nielscn fr;l B:j~gesg;~;~rd - Hncdc pad,,roligl~cd", senere pa3,,mejlvang~aarl1". Han dade i Qlgod By 8, Januar 19UH, lluri 8. December Se Nr. 10. Bsrner~e at 1. Egteskab: 1. Ant (:111rinc Madscn, f. 28. August 1852, -178 Asr gl., g, 111. Krisle~~ Pederscri (Jessell) fru Hnllct i Stauning, September De havdc furst en Gaard i l'nrin, liclnl serlere ti1 Olgad, lvor dc cn Tid var Ucstyrcr pja Missiotisliusct. M,tn er r~u paa Plgad Aldcrdo~nshjeri~. a. Ane Kirstinc Pedersen, 1. 9, Septe~nber Ugift. 2. Jenq Madsen, Scptrr~lbcr 1854, g. G. Juli 1876 : m. Kristiane Nielscn ira Vognslund, t, 8, November Hari var Vinterlterer i Strellev , sencre Man dndc 3, Ja~iuer De bo- cde i Mejlv:)rrg ps;t ell Parcel Trn Gaardcu., a. Ane Kirsline, f. 2q. Maj 1877, g. 30. Olrfober 1906 nl. Kristrn Krislerlse~l, f. 30 J~tr 1H82. Landlnand i Skamstrup, Sjall:~trcl, ti1 1933, derertcr Graver og Ri~i~cr ved Skart~strt~p Kirke, f 6. December ;11. Eslhcr Kricti;tna M:lric, Fehr~~:~r N00, g. 5. Dechr m. Hims Artrc Lirrsen, Tirnt~ar a2, Arrle Stell ~ol~ri Lxrseri,. 15. Jut~i 19:JG b2 Jrlrgen -- - f. 5. Juli 1!)42. h. Mrlle <irsline Madsefi, t 8. Jur~i 1880, April 1896 c, Kirsten Maric Nirlsine, 1, 13. Oktohcr 1882, g. 26. Mnrts 1903 m. -a~rdmanil Marini~s Pedersen ~f Sdr. Om rile, i. 10. Juli 1878, hun d~rde 21. Januar Dc bocdcl pad llendes F~degsard i Mejlvar~g, senere flyttede M. P, lil Stlr. Rork, hvor han kebte en Ejendorn og giflede sig igen. al. liristiarl Mejlvar~g Pcderseri, f. 21. Februar 1904, g. 9. Marts 1928 N. Krisliilc Matic - Dalter a! Gaardcjer Chr. Madseu -aur~dscn, Focrsom, scriere Nr. Bork September Har cn Gaard i Ohlj~~g, Sdr. Uork. 22. Gcrda (risli11c Mejlvang Pcderselz, f. 18. Deceni her 192R. b2. Ern8 CirsLen Mejlvarlg Pedersen, f. 5. Juli c2. Ta~c Mejivarig Pedersen, f. 7. Juni d2. Rent -- A t. 9. Marls e2. Lilly - - f. 12. Olttoher f2. Rita Aug11~;t g2.-lildi Marts h2. Nina - - f. 1. Novcrr~ber i2. Aksel - - f. 8. Noverriber hl. Marie Pedersctl,. 7. Juli 1905, g. 26. Nnve~ulrer 1936 n. Atldcrs Peder.icnsct~ fsa Fo~rso~il, f. 29. Septernber Gaardejer i Astrlup ved Skjern. a2. Sor~ja Malrngren Jcrisefl, f. 22. Oktoher b2. Villy - i. 9, April 1940.

12 d. Mads Krislian Gnrrrmcl~anrd Mndscn. f. 6. Juli 1888, K m. {aren Ann1 At~~~ll~e - Daltrr al Skihs- ercr Peder <rislrusc~i, Nykebitlg Falsicr. - Fra i;~vdr dp rll l3;tgerlorret1iing i Tislrulr, ra R;igcrsvcnd i liaher~l~nvn, fr,~ Bagermesfer i B:~llerup. Ejer off bebcrr nu en Villa i VaEby. sl. 1111;3 D;~gny, f. 18. Maj 1908, K. 6. M;lj Akscl,alsn~, i. 18. Oktnher Scrn af Murcrn~cslcr Anders Jcnserz, Bsllerup. - Politibcljcnl i Kuhenliavn. t'obrik,jnt og Udlcjriing a1 Kravlebure ti1 Bern, s2. S(8rcn.lals~e, 1. 15, August by. Niels Jals~c Marts , Hans Peder Madsen. i. 25. August 1857, g. 8. Oktclber 1885 rn. Kirslen fergerrsen - Dalter af Gaardejer Jorgeri Atldrcas Laugesen og Hustru Kit sieu Marie al -lawlutld. - <i~rc(i~~ager i fllgod i nlidlrgc Aar, senere Gaicrdejer i.rirlrekj;cru i Forsonlho i de sidsle Aar hoede de i Vcsiergaard hull dnde 8. Juli 1933, hall 12. Ju~:i Sc Nr. 16. a. Ellen M:idscn, f. 7. August 1886, i.zreri~ide i Forsomho, g. 10. Oktob~r 1909 m. Peder Friis at Voer, Orsled, Jyll. Kabnla~id i Kvorup ved Muj~delstrup, sericre i Blgod. Vill,!ujcr og Pedcl ved Hyskolrn. al, Helrncr Friis, Juli 1910, Ol[iciiiiil, g tn Mathilda - Llnller tli Vogrirriaiid Fr, Nielscn i Ssoderhorg. 22. Joa~ Friis, f. 7. Scpteinhcr b2. Ellclt~ Friis, 1, 1940, hl. da Friis, anuar 1012, Fodlzge, g. m. Ovc Sparlurid. HL$r ial~dcl i Hclders1ev. a'l, Asta Sparlund, f. 22. Oktobcr b2. J~rgeri Sparl~itlil,, 16..lur~i 1910, c2. 1dr1 Sparlund, f. 16. Jul~ cl. Asta Friis, Novcl~iber 9 14, cr i Kmbe~lhavti.? dl. -lans Pcdcr Friis, Decclnhcr 1915 i elgod, Evn Heslrirtle G~~drii;~iid~H~yei, f. 29. April hltrr ai fllv. Ga,~rdcjcr, Kon~tn~i~~esekrclrer.lotis. W. tit~dtnericl-ht?yer. Sm~ru!n Sogn. - Hagerrnester i Kcat~e~r~:lv~~. a!). tnrttn Friis 1 Tvillirigcr, f, h2. Rjnrri Friis December isl. el. Altna <athri~lr 'rlis, f. 11..lanu;~r 1918, c. :n. Rnrgc Gscgcrscn, Slrjgler i t aderslev. a2. E.aurids Pcder Gregcrseii, i, 28. Septenl ber h?. Solgerd Gre~ersen, f. 3.,Jul~ [. Sve~?d Erik Friis, f. 26. Marts 1920, Told;~ssislent i Viborg. g1. 1Cammc Friis, i. 15. April 1922, Servetrice. 111, Pov1 Harfvig Friis, f. 1. Fehxuar il. Jsrgcn Friis, f. 16. December b. Mads Kristinn Madscn, ca. 8 Aar gl. (Cllyk kestl1f;ede). c. Jorgen Andreas Mndser~, i. 26. April 1890, g Eleonnre (irsiine Hirrdburg, Deceniber 1893 i Kubctlliavn. l.;~ndtnand o~ Murer i Borde, Vidch;rk. al. 1-lllda klirldhrirg Mndsc~l, f.. Decernhcr Dircktrice. hl. Kirsler~ M ~ric rlllndsc~~, i. 27. Aug~~sl 1921, g. i ed en Spa reltasseassisieilt. cl. Sver~d M:ldset?,. 26. Aucust :a~idmand. c, Ane Kirst~lrc Madsen, f. 2. April 1894, g. 12. Okleher , Liitr~jds -cririk N~rv;~ng ra Lut~dc, f. 23. Marts 1 H92. Besty rer paa Fodcrslofforenin~e~i i Bfgod. ;]. (etlv M;~rie Nnrvarlq, Ucccrnher 1920, g. 21. Atrc~rsl 1941 U. Tjcnry Jerlscn frs Skjcrn, Maj Har Forretriit-~g i Plgod.

13 a2. AEicc Jensrn, April W3. h2. Carl Hciirilt.cnscn, f. 26. Noverni>i.r b1. Gerda Narvang, f. 30. April cl. H;t~is Pcd~r Norv;~~~g, Dccelllbcr dl. Niels Pcdcr N~rv~tng, f. 12. Scptr~rlhcr 192F.. Sigvald Madsen, T. 27, Marls Fa rtiicr i Callads. A A E. Ejnar Madsen, F 7. Milj 189t5, g, in lrlger lrap rn Sig. 1:rndtnatirl i G~dsvang og Laridpost ra Ciaarde St. 91. Fsidn lrlrp Moldsen, f 13,tltli hl. Rulr~e - - t.. Novemher cl. Halls Petier Urup ~Mad<err, f 22. DecernZ~er d 1. Sigvald - f. h. Novctnl,er e. Krislinn - f. 7. Juli 1935, Borncne af 2. ri5gtesk;bh: 1, Ane Kirstine M:~dqrri,. 18. August 1867, g. 26. MJJ ,. Tl~ot~i;ls D:iriirl D,rr~iclscn - S ~ af Gaardejer Ole D;j~~ic?cn, FJlgod Byrnnrlc - 1, 10. Fchruar F 870,.: 5..luni Dc hnede paa erl Ud tey tlcrgaard ra h~rdes Pndceaard.MejlvangU. E;,riltr~i trot 1111 i Srlrldcr~:~rlc a. M;lrir Da!~iclscn, F. 21. hbj 180.1, g 25..l;inzirrr 1923 ni. Ga ~rdejer.lolr:~ t~nes Jargens~ri, i. 17. Novctribcr Ejcr og l)chor. Kodbalganrd" i Vest- rjrr, elgod Sogrl. al. Tlionlas Meller Ji?r~cr~scn, f 9. Srl~tember b. Krislia~i ~~CSC, Nr)vc~~~hrs Y!)S, E. 29. November 1921 in, sign^ - T>811ior ~f Tl~omi~s JCsen Rank, Tllorl~rnd - f. ).uli 1S9q, Ejer og bebor herldcs 12ndeg;!,~rd i l'lrorlur~d, Blgnd So~n. nl. Tlromas 3a1ik D:~~C'~SCT, f. S. Maris h 1. AP (irstir1c Daniclscr~, f. 22. DecernZ~cr cl. Daguy 3anielscn, t. 24. Juni dl. Harry Dauielsen, f. 17. Obtober d -. el. Giinnnr Dntiiclscn, Juli fl..lol~ilii~le Dnriielscn,..luli 19,?.7. c. Ole Da tiiclsen.. Maj 1897, g. 4. April Uorlliea Marie Surcriseri af Sdr. Vfuni, t. 2. Scp- c~nhrt 18'FO. [Joede i nogle Aar psa en Gaard i tlarlces i mlzod, nu bor dc i Hlgod By. Er Hjcmm~slagler OK rornlnur~al Tjeneslctnsrid. ;..l'iorrrns )ariicl Urir~ielsen,. 1!1. August t)2:!. ll. Ane <irstinc Daliiclscn, Au~iisZ cl. Prdcr.lol-ra~~ries hnielsen,. 8. Oklober dl. Ellen Elisabeth Danielsen,. 6. Juni d..(irsfc~i Daiiielscrr, f. 16..irr~u;lr 1899, g. 2. April 1923 m. Peder Nielsen, f, 25. Jai~llar Elektriker i Odder. al. Aritla Valborg Nielsctl, f. 27. Jtili 1924, g. m. Egon, Mclrar~iker i Cabcnhnvn. e. Kjzr Darrielsen, i. 30. Marts 1900, g. 9..luni 1923 nr. Ar111a Svendse~~ ra -ernirlg. Bor i Herning. a. Erik Kjrer D;miclset~, F. 2(i. April rnl - - f, 3 Januar 1W3, cl. Knud Seplerriber dl. Bstge -- - f. Dec~nrber f. M;rrcii <~ttirinc Dnnielscn, -1 surii Rorn 19. Dcccmhcr 1!?06. g.,lenriy Daniclserr Marts 1907, g. 21. Marts 1926 m. (riste11.jcrlsen, Lundgailrd fra Bt.lllurtd,. 15, Apr~l 190-1, Buede etsl i Vognslund, sellare iik de en Gaartl i Slrellev. ;\. Mklgne Peder,trridgaatd,. 24..luli Anlie Kirstitic - t. 18. September cl. 'Tllornas Harald - f. 21i. April 1936, d 1. Svend Aage - t. 21. August 1937.

14 2 Chr. Mudseti, f. 11;. April FtfiS, g Novcrrlher 18!1~1 tri Ellcr~ 'ctfcrsutl.rtl~, f. 21i. f'chru:~r t8(j9 - [J:~V i!f rl!lth 1,:hllri(is 'P~P~SP~,c\~, 1-n~- trlinlt. - - Dc hncrlr pii~.n[+r\ 4 ~~ig" i -lcss~l ir~dkil Maj!l;l.E, tlcrefl~r i H(ltlt!c [{v.!sllcti snv sl~lle l~clr~ 14. Llci~~!i~l~er Sr Nr. 17. a. l<ri<ti;~~i M~j11nc M,L~SP. f 10,. i~ili;~r l8qti, r, 0,A;~ 1!12:3!T. E~, 1. Pi. Novci~ihrr 1[400 - Dallcs i ~ f <irstir~r o~. (jqurtjcjcr Jens J:~kr~hsct~ 31,~~L~L~~&R::". - - DC :\YC tnrst C G;larJ i sl(1.1~- T~!,?m(>rp\log11111:11i~ i 1111ddv Rv. a. Kirst~r~e A4cjli1ig M:~rl?e~r. t. 21. Fehruas ) d~i\irids,p\ M ~~sc~, i. 1 -\.,Jiii 1807, g* 111. A:SP, 14.,111rli l1a!ic1r :Y J. Rtacllh m[~iljcd;~lb' Alling. Kotnmis, scnerc,~llchil~jer. Vi~r i 5 A;ir Farli~cr t Austrillirn. Jr nu libllr~ilnt~d i Anrlus. at. A~(~ V~~C' 1.rl1 ~';~LJ~~, f..l~lrii hl. Cirstt,~~.ctl~ Mn~lsrrl, T l:tj r. 1'0\'l R~cli M:~SC, [ 5. M;~ris 18!)Q, vritnrl Mrjcrisl. h~jc\~t~t CE F:~(~~ i Ar~slr~lic~~ i 10 A,ir, g. 1,5, Marts 1938 rn, li:~re~i M:~rit~, Dccemlicr 1!103 laltcr at Elis:~llcth ne Mejeri1)esty rer.mreenscn,,,'l~rvl~li+\~c~r' ib, 121 ~i~l(~~~ir~c. i:r ri L kl~j~ricj~r i l<l-iliv n l, Po1'1 Hicli. t 9. Aucuct l(l4d.. Allrrc! 83!itds~~~, t. L'S Juli l uol, CF!tribr~;tsliklt.dcr, y. 26 Augttc2!9:3;? A~T, f. 5.,T8~~~[i:ir l$lo'+ - \):iiler :{ 6a.1rd~jcr.PS T~~~TCP oc Hi1~tr11 M,irtli:~, 11r:lstrup v. Rnn(lcrq. EPV [.; A~kov -iujskole up!.i~~lcl!t~ ~-~~~idl~r~~~ssl~ol~. E j t b r Q: >C~(,.'H 111~yrl:l~cm i ''l1lil5t3111>?.,;~vc oj_~ :!'. ;, KC~ Ni3r1 :: ~~C~~~T, i. 2fi J~cP?~~ < j $ q bl. Ellell ~jlargrrll~t~ - f 7. Sept~rllher le):35. cl. ticl~inr,,lrlt~lr~ccd M;iJ~i~ri, :iu Yuvct~~l,cr J'li, (1 1. Jc~i!~y ivt1d~c~l,. 15,,J~ 1!US. el. Estlirr Rich M:~rlscrl,, 20 Oklobcr fl. Uluul~ild -- l.5.marts!411. ~ 1 l4ircii, - [. 19. Juli 1g43. P. ~;iri~i1 M;td~c!~,. i 4. Fcbr~li~r 1901, ;irhejdede en So~rlrricr zbcd ~,;/~~:: i Fil~l~~lld. EC TH Alllvnrsli/~~ Hnjiliole oc l.;~drltr nd,ntldhrt~qsskole, g. 17. M;li 1'4311 n Mcla,. :. ~PCCT~.~C D;ilkr,[.i~h;l~i~i? ofi (;n:~rdcjtr Ludvig S~lrelrscn,.i~essd- :~qcrc:i:~ t(f" i -lodrfc Sngtt. nl. At~tlr 1.oulqc. f, 15. Oklohcr lq4 1. g. Frodc Mdset~, f 74. August 1908, Larereksarnen fr,i.elli~ig Scli)., c. fi. Fcbruar 1937 n~, L~rcrinde Cirsillt F&~sk.;irscn, 25..anunr [rv1ler af Snedl;erinrstcr S~rerl Larse~i og Ht~slru Maric af Vxfficer. - liar \,zrel Vikar og Vinterlzrer flcre Slcdcr, Ei~rskolc- rrg Hnjsliolelarer, Aarskursus paa S1:ltrlic l,:crrrl~nj<kolc, dcrcllcr L;.crcr p;c~ lllfhorg ticalsltol~ a 1. Ellc~i ~Vijric, i. 2" M~aj b 1. SR~C~ liri~1er1,. 1. Augtlst 103L). cl. Kirste~l R,r+k, f. "LO. Dccpinl,cr dl. Caren Linr, i. 25. April el. Margrcihe, 5. Septenrljrr 1943.,. <:~reri Prlvl111r M<idsct~,. [j. M,rj 1874, ECV ra Vrjsl~~~p ir;ljsltolc, L: 23 M,lj 1901 n ~ Pedcr. Tlionrsen, i. 10. April XhH,.(-..lat~unr l H;ln er 131cv ra Ollerup Haj.;kolc. Ejcr af.er~gl~ave~aard" i,;~ltlie~~d~~~p. 'or rlcjelc A. sidcn bjyged: de en 11s ti;ti~rd p;~a Miirlr~~i, l{;11~1t~t ~ Ny~ii~~~~s~~~:~r dcn tr;;lrnlr Ci,r.lrrl: an i,atlrlsh~ret~. -!:T l~tir vzret Medlrn~ dl c~~ldll]er~ Sogrlcr:~i~d og l~csl\;rclsesmedlcr11 ;if Flero lok;llo 1:oreliirlger.

15 ;. Crisli;j~i Tholr~s~rl, M:lj 1902, Ejer af,,nymarksgaarde~i", E. 18. M;lj 1945 H. G~lr~l~rld D;~~rri,lr, f. 26. Maj laller ;T Cj~ardcjer.lens Slub, Sl{joldgaardcri i Eller up, Ejz~dhjcrg Sogli. Przs.cn Pavt Rich's ~!dstc Dattcr Povlirtr lavd~, a0111 ar 11~vr11, 4 S~~lrlcr og 2 Dnlrc. Slr~tslavlc~~ cller A. ibul Tarp er nu slittlel, ofi dcrciler lul~cr hans S~sltrndcs Efterkommere. ). Alfred Tho~nsen, f. 3. Mnj )14. ljrr :[.Knh;tvcra;lrdU i Vcjslrup, Sydfyrl, g. rrl. Anrl:i Andersen ra ier~, f. 27.,la ;~ a. -lans Pedrr Thnrr~sc~l, S 2. N\~nvcnll\c%r 7'1.44. c. M;iric T~RSC,. 1X..lltli 11107, c. 9. ~Vaj 1931 m. Pedcr Moger~srlr,. 3O..J~rli Ejrr og l~vhnr.stoltl~olmgaard", Gudrne. ;. Pcdcr Maller Mogc~isen Angus! bl. Villy Mollcr Mojicnsei~, f, 24..lttr~i 1! Elsc Marie Jensirie Madsct~, f. 7. Maj 1876, g. 5. Olttoh~r 1904 m. Gi~nrdcjer Grnvcrs Madscn Grdvcrsen, f. 7. Septcll~her Hull var, snmrtleri rried sir1 Snstcr, El~v paa Vej~irllp H-iujslrole i Sommerell Dc boedr wa 'sdrcgilardcrl Tnrp. llur~ d~de 4. Marts 1q13 fig l~nrl 113 April a. Antxi Grarersen, f. 8. hu~ , E. 21. Maj 192 m. Kristian Moller <r~ste~lserl, f 14. Marts 18W - Smn a[ nfdedt Ariisrn;~dsrnedlct~l Jerrs Mgller Kristcrlscn (F: Ht~sZr~i Elis~~hctl~. Dr hor pa3 llans Fadcgqard i Egk~~url i Rl~od. Se Nr. 18. :. Jrrls M~ller <rislc!rsrr~,. 21;. S~plelnber Frede MF~cT KT~s~~~~c',. 30. ~CC~T~~CS cl. J'lse Msrie Moiler Kr~qlens~n, f. 21..luni 11-73R. dl. Elrsabefl~ Mrnller risfcr~se~r, T. 10. April c. Magl~e Tarp Gravcsseri, Ailglrsl 1908, De ejer off behor Fntdregi~;~rdcn ';trp i F;cllesslrnh. Se Nr C..lohan, bocde i Skovsende. 1...i,ie, c. 11). Pcdrr Mcnriksr1~, bnciic. i Atlsagcr Sngll.. Ane,. 1. Dccrmbcr 18,56, g. 14. Mnj 1880 m. Aridrrns -lansen, Horr~e, F. 10. April Muter og,:~ridmand i Hoddeskov. a. i~rolinr Kir.;linc -lansell, t. 7. J1111i 1S81, p. 21. Aufiusl 1905 rn. Atidrei~s Fisch~r, f iig1r~l 1877, Bagerrnester i Cjedved v. Hotsens. al, Jergen D. Fisclier,. 2. Juli 1SOli. Bagersv. t~jetnme. hl. ngehorg Fischcr, f. 21. Nove~r~her 1907, g. 30.,411- ~usl kns Piiabd Dineselr, f. 6. Au~nst Q~'rri~ssislent i Lrmvig. i12. Eli11 'ischer Dirreseil, f. 10. April b2. Olav Esrrl;\n Dincscn, f. 14. Oltlahcr cl. Ann;l Fischcr, Okloher a.. Juli n. Tliam:~s Chr. Nielscn, f. 8. AH EL S^ Ucldelet i Forslcv 11. Sknnderhorg. a2. Kirstcll Fischcr Nielsen,. "3. Attg~~st 1935, h2. Elly - A - f. 3. Dcccn~her c2. Vag~r Oktober dl. Hclg:~ Piscllrr,. 9. Oktober , g. 8. Maj 1936 ni. Nicls -l:ri~lcon Dinescn, f. 9..ltln1lflr Pro- kurist i -lolslchra. 1 ;?.,~!T D~PS~T~ F, 9, April 193' l~~ge f;isclrcr Diliesen,. ::O. L)ccc.nrt?cr 194.'3. el. Hcrdis Fischcr, i. 23. Juli Ki~rerl Ci~ilic Fischer, F. 24.luni g. 23, Agust E~ik L11nd Svendsen, f. 23. Augusf Dyr!;~ge i Sve~idhorg. ~ 1 ~llcn. Fischcr, f. 7, lrccmlicr 1917, a, 2'2. Maj 1944 nl. Hilt~s Sensen, September Har t~rerudd.

16 ht. Gcrda Fischcr,. 13. M;lj 19'10. i. Else Fiscllcs,. 16. Noverli her b. Hans Peder H;~nserl, Oktoher 1882, g. m. Kirstinc Tho~nasi~lc, i. 26. Seplelllhcr E88ti. Landpost i Sogn. nl. Hans Alfred Hansen, f. 12. Mnrts 1906, :r, m. Olga M;lrie Surcnser~ f r ~ Wt~tru~?, f. 26. Jenzlar G~i~rciejcr i Karup v..l,tndetup. a2. Verner, i, 14. Oklahvr!R3R. h2. Marinus, f Marls lr143. bl. A111le Magny H-lansen, April 1908, E. m. Fredesik Stakl~olnl Kristianscn, f. 10. Maj 1904 i Kvang. Landrn~iid i Outrup. a2. Kelly Kristiansen, f. 9. Dcccmhcr h2. Erne Kirstine Kristiansen, f. 15. duni c2. Elly Kristiansen, August Gerdn Meric Kristianscn, 1. 8 Seplen~her e2. Hails Peder Kristians~n, f. 6. September Niels Stolrholrn Crisliansen, Februar c?. Andrcas Hanscn, F.?. Jant~ar 1911, g- m. Karen Pedcrscr~, Czrt~p,. YO. April Ganrdejer i Vrngum. - a2. HRS Pedcr Hanscn, f. 21. rvi~j dl. Gerda Valhnrq Hansen, F. 12. Januar 1915, g. rn, Jcns Sclrultz, f. 4. April 1' audposl i Tislrt~p. a2. rcne Cirsliric Scii111z,. 2ti. J;~nt~ar h2. Viggo Sch~iltz, f 10. Srpteniher el. Rnrge F-anscn, f. 19. Febr~~ar E!3lR, g. ri. 1,illy Nypard P~dessr~~, f. 31. Maj K~rln,. 17. Juli Sla~ler i Ot~trup. c.,jells Jcsscri Hanse~i, r. 24. April 1889, g. 23 tm:lr!s T!11 rl. 1Cil!llri1lc.J;lkohinc, f. 18. Au~ust D,llter a[ Nicls.. Niclser~ af -iodcle Mdrk - nngle Aar lravdc cle hnr~s Fcldcg;+ard i Hc~rldtts!tov, lyttede senere ti1 Varde, hvar ~arl dyrlwr Murcrfagel. :11. Mette Kirstiiie -ansen Maj 1912, g. 2. No- \rcliibcr 93(i larls,:rkobsc~l, Varde, Arhejdsmand i Vnrde. 2'2. tlga J:ikohsen,.. Jt~li Grell~e Olrtobcs c2. Arly - E. 2. April 1944, bl. A~~dreas Hansl~n, f. E2, Oklobcr 1913, g. 2. Novernher 1938 m. Kisstine Pedersen, Lzborg, Pebruar Murer og \)trr~imaud i V~rde. 22, Kurt Hanscn, f, 30. April h2. Assp - f. 6. Maj cl. Alma Hansei~, F. SO. Marts 1915, g. 2. Olclohcr 1936 nl. Niels Krislcnsctl ra Ansagcr, September 1919, Ganrrlejrr i Ssndel, Sdr. Fclding. a2. Gerda Cristenscn, Marts b2. Gunnar - f c!?. Tagc d2. Sonj;l - f e2. Bodil - f , dl. Niels Jensen Hanscn, f. 24. August 1918, g. 26. December Elna S~rrer~scn af Lindknud,. 3, Februnr Udlzrl Mcjcrist. Bor i Dlgod. a2. Benla Hanscn, f. 21. April el. S~gt~e dansen, f. 30. Maj 1920, g. September 1940 m. Leon Mall~iasctj, f. 1918, Murcr i Varde. 22. Hcnning M;lllhiil~cti,. 17. Olctober fl. Krislian Harrsen, f. 7. Maj 1022, Arbejdsm. i Varde. gl. Svend Hansrn, December 1929, Sludererrde. Uopz i Varde, d. Lallririe Helclic Mallsen, April 1891, g. 3. Arrgusl Hans 'Jinttzer Lillesne, Marts Fra 1911 var h,~n,;crer ved -lolstcd Stationsskalc, fra 1917 har de boet paa hans Podrsgaard i Kattrup Hovedgaa rd. al. Karl Pcd~r Lillcsoc, F. 5. April 1!318. hl. Hans Winthcr Lillcsac, i. 29. Marls 1921.

17 cl. Aksel Andreas,illesne, f. 29,.111r1i 1933 dl. Karrn hlargrctlie - - } Tviliin~er el. Erlirlg Esberrr Lillesse, f. 16. Marls Krislcrl, ljoedc Skovscr~iic, llavde Born, Efter Henvcudclsc ti1 Fu~nllirn oil1 Slot lil deltne Bog, l~ar de fo~fioldt sig tavsr. e. Addl F1:1lir;c11, April H93, g. 5, Aug~~st 1928 rn..ydin -lelote <iimlirle Sofic Ollldberg, M;lj 191f7 - hltcr af Savv~rltsfosn~and Osksr Tl~orv;lld Valdcinar Krisl~an Glrldberg, Kings!cd. -- Stenbrvder i Faksc. al. lsc Guldherg H;insen, f. 27. F~bsuar 1'330. bl. Atrr~e Deccmbcr 1 931, nl. Benr~y - - f Marts dl. Jerri - - t. 15. September e 1. Birllle -- - f. 24. Augusl f1. Sven - - f, 20. Januar U. linthrine Marie, rerilslilledes i Kirkcn 9. Mnrts 1783, g. m. Hans Ktludsen i Bjer~e. Hdvde ingen Bnrn E. Peder, fretitstillet i K~rken 1. Olrtoher Dad i iriget~. F. Kjerslin, koin langt sydpaa. f. Aue Kathrine Hansen, f. 27. Marts 1895, g, m. Hells Peder Sarerrserl, f. 28. Dccern ber Ssn al Gaardcjer Laurids P. S~rerise~l, Thorstrtlp. - Gaardejer i Stokh~k, Tllorslrvp Sogn. al. Andreas Hansen Ssrensen,. 17. August b. Laurids Pederset~ - f. 17. Oktober cl. Arne Jens~nius - f. 17. December dl, Svend Ove - f. 9. Dccc~nber 1926, el. Elly Bodil - f. 18. April fl. Elna - f. 27. J~r~ii g, Marie Hallsen, Pebruar 1898, g. 28. August 1917 m. Evald Clir. Henrlelnnd,. 6. Maj Landnlaod i Ansager Sogi~. a. Arnc Chr. Hennelund, f. 9. April 1919, Murer. $1. Nelly Signe Hennelutrd, f. 3. Oklaber 1920, g. 23. Maj 1943 rn. Skot0jst1andlcr Svend R. Jensen, Jerne V. Esbjerg. cl, Vagn Aage Hennelund, T. 5. Jr~li dl, <aj Egon Hennelurrd, f. 27. Maj 1932, Povl Rich, Sog~~upr;rs! i Hodde-Tislrup, blcv g. 2. Cla~lg 1~1. Kissleri -laahr, Dalter af Provst Ude -aalir i Bljiod, lluo er rc~iisti\let i Kirlten drtrl 17, Fchr~~ar Sltilteretlen efter hende, daterel 12. Juli 1773, nzvnes 2 B~rii : Kathrine Marie Rich, t. 1768, E~ar ell Tid opl~oldt sig llos Pastor Fohricius, Prasi i Ansager. Det rnaa vwe lle~idr der omtirlp~ j 0, Nielsens "Historiske Eiterrelr~inger om Vester Herlie Herred" :.Ved Auktionen dc11 16, December 1829 over Hcnnegaard vat i Beliugelserne den Bestcmmelse, at Jornlru Rich, cn Pr;eskdatler fra Hodde, sill Livstid skulde hlive boende i et lille Hus paa Gaardens Mark og afbenylle -aveu ude~l Algiflu. Saa havde l~un dog Tag over Hovctlet. Sere11 Ricli, frcmstillcrlcs i l-lodde Grke 25. Sept, Vcd Sltift~i tilt bcgge Barn tillagt liver 200 Rd\. DatZercn filc des\ldc~\ Mnderens Dragkistc, og Scinnen et Par a~~balerede Ertr~eknappcr af Guld. Snren Riclr blev Degn

18 i hndu~i~, ra11 lanr ngqrt:l urr~t,al~dl~irl ;icr, 111mske S~CP, i YC! F;~ltl S!~CW~ ~Vi~11~1, liien ~~P god ;irl;t~isrnnnd ; ll~i Mr~tldhcldct cik:. Hr. liich i Aadutn og lr. 1-aalsr Mlgnrl, P Sorer1 Ucgt~ i Lyl~~if, ;! k:111 h~f3~''. (1. 1). ll;ii~\ir v;hr kg11 i fi1~0d ). Suren Rich v;lr hn:lrle Degn, Krut~~and og Gaardmdnd i Lylrlic s:~r~~l Ejcr :] '.tpir~tlnller~ i Lcn~. Smren Rich hlev gill i Aad~lrrl 1801 rued D~grirtln~teren Kathrirle Margrclhe.lorge~ise~~. ian blcv forllyt~el iil Aal, ivor l~an dodc so111 Sl,o\el~rcr og Kir1tcr;:tnger 20.,luli mrn fsdl i And~r 111 : A. Povl Frederik Rich, f. 29. August 1806, Landmatid i Nr. Hebo, Janderup. 130rn : 1, hnrlrcas Rich. 11. Pcdcr qr. Rich. ][. Serctl Povlse~l Rlctl. 1. Nielsirie Pcirirle Surcriwn Ricl-r, T. 31. Deccniher 18G7, g. 1 h93 m. Hans Mo~et~se~i. Has vzret Vnrt i Bil!u 117 '~ui-sarnli~~~st~u~. a. Snrcn Gcor~ Moqcnsc~l,. 24. Seple~nhrr Gilt og hor i Nordamcrilta. b. Karen Snlrvbinc Mngc~~sct~, f. 23. Dccc~ibbcr Er gift i hmerika og l;ir ~RT, c. Gerlrud Lnusetle Mogcr~seii, t. 27..lz~li Gift ~ned cn Rngcrinesler i Cl~ikagn. d, A~irin Marie Mul~criscll, f. 17. Maj 1902, g. rn. Boghold~r Schrt4dcr i Eshjerg. Hull er EnFte. al. Berut Schreder, f e. Aheline Dorlhca Mojicnsen, f. (;..lanunr 1904, g, nl. t3jvind Katyza, <orllorcl~e~ i Fredericia. nt. Ellinor Kolyza, Januar hl. Margil Kayza, t. 23. Januar f. Ua~iiy Mogense~l, Sygrplejerske paa Gentoite Amissygehus. 2. Poul Ssrencetl Rich, Januar 1870, g, nl, nor- 111~~ Jdlgell~ell flf Gedved. Hsr vztet Restyrer paa Ltlnde Fatliggaa rd, dmd September Enken bor nu i Lundc By. a, Smren Povlsetl Rich,. 29. Maj 1899, g. m, Tham:lrili:i Mndscn, i. i N. Ncbel 10. August 1899, Fuldrn~gti~ i Odsherred Jernbane. Bopzpl i Holbzk. al. Pavl Erik Rich, f. 28, April b, Gustav Rich, f. 26. November 1901, g, rn. nger Kristensen Frugtgrosserer i Ksbenhavn. 31. Bjstrr Rich, f. 3. Jt~li hl. Lisclotte Rich, f. 3. Juli c. Viggo Ricli, f. 2. September 1902, g. 5, Marts 1939 rn. -~llen Tllorup,. 11. Septenlher Han er Mejeribestyrer i Lunde. d. Johannes Rich, i. 22. April 1907, g. 19. Suli 1936 m. Signe [<asmussen, f. 8. August Bestyrer paa Outrup Andelsrnejcri. al. Bent Rich,. 15. April bl, Birgft Rich, f. 10. August e. Scnny Rich, April 1910, g. m. Christoffer Schrmdet, t. 16. Decetrrber Gaardejer i Sdr. Sejerslev ved Hajer. al, Kristine Scl~r~der,. 1. August hl. Poul - i cl. Dora f d. Ber~it - t el. lteria - f Hol~er f gl. G~rd

19 3. Pedcr Ssrensen Rich, f. 15. Jar~uar 1876, g, 20. September 1900 m. Else Harisen F. 29. April Datter af Sparekassedireklar Niels Hansen Ulld, E~knud. Beggre dade. Dc har en Plcjedallcr Tl~yta, Dailer af Elses S~sltr H~t~sine og Gnardejcr,Jobs. Nielsen, 0. Grmnlund, Rlgod. Hun liar i flere A#r vzrel i EngEar~d. 4. Sol~~ni~cs Snrcnsun Ricli, Novrmbcr 18H0, g. 26. Scplelnber 1912 wi. Maric Sofie Kristitie Niclsei~ fra Sk~rbak M~lle Sogn. Har Skradderog Trikotageforrelning i &31god. a. Esther Skarbak Rich, Juli Eltspcditricc b. Harald S. Rich, f. 10. Maj 1915, g. 10. Jrili 1940 m. Mintla Kristense~~ fra Ratidcrs, Fehruar Evangelist i Aarlius. a. Jonna S. Rich, f. 15. Juli bl. Kirsten Marie S. Rich, i. 27. Januar c. lrcna Skzrb~k Rich, T. 6. Maj Husassistcr~t i Aarhus. A B. Kristial~ Rich, f. 22. Januar 1809, dim. fra Borris Setn., g. nl. Kirstinr fra Billumgsarde, Enke cfter Jakob Pedcrsen. Ktomand i Billurn.. Melle Jakobi~ie Margrethe Rich, f, i Billuni, g. m. -andnrand Janus Rloch, Billum, f. 24. Scpteri~her 1847 i Kaergaard. 1. Jakabine Bloch, dad sam Bart]. 2. Mary Rloch, ugiit, dad 17. Oktober Asr gl. 3. Kathrine Margrethe Rich, f, i Billurn 5. Apri 1859, g. rn. Landmand Jakob Vilhelrn Krislensen, f. 13, Februar 1858 i Sdr. Petdirig. Bosted: Skeli~rld Urogaard pr, Hadsund. Landmarld OR Cromand skiftcvis. a. Jakoh Ejner Kristeasen, f. 16. Marls Dnd i An~eri ka. h. Clir. Ricl~ Kristenrien, f. 1. April 18R4, dod c. <ris[ine l<rislenset~, Februar 1886, g Kebrti:\r~d Kristian Emil Det~n, f. i Vcddum 27. Oktoher 188'7. al, Ellc~r Mar~rcthe Dehn, f. i Solhjerg 29. Juni 1910, ~lfflll Cl~ris i3rrrgc Etnil )ehr~,, i Solhjcrg 18. Miiris 1913, 2. m. Maja Marip Durholm,. i Sltodhorg 3. M;ij baiter df lirelrtar Kristensel~, Rsdding. cl. ~areb E3lisc Dehrl, f. i SulZijerg 10, Juni d. Kristian riicl~ Kristensen, i, i Borris 8. Fpbruar 1890, g. 111, Ai5;1 Margrethe Susanne,, i Sirasbourg 25. Marts l!f09 - Datlvr ;~f Getieralkonsul Villi. Jcnsen og Huslru Marie Eugenie Vitz, Genua, Civilingenisr OR Entreprenmr i <lampenborg, Vitus Berings AC. al. Tames V. -arald, f. 18. April 1940 i Genua. e. <rlstian Htrsled Kristensen,, i Rorris 22. Februar 1894, g. 20. Noven~ber 1921 m. Ciska Kirsline Hustcd, [, i Hadsutld 26..luni Reps~sctitant for A/S Otto Mfirrslcd i ~aclsulld. al. lngc Husteci Kristensen,. i Hadsund 15. December f..lanus Mnllcr Kristensen, t, 1, Januar 1896, gift i Amerika. g. Ange Kriste~isen, i. 11. Pebruar 1897, dod. 11. Agrles Ellride Krislensc~i, f. i Borris 26. April 1899, g Kohinand.J~nus,;ingela~id, Mou - Sen af Gaardejer Jens Langeland. Plster Langeland, Motl. - H~T St~be~ods off tekli. Forreining i Hjsrring. al, Ruth L:lngelat~d,, i l3ronderslcv 23. Scpt. 1923, i. Svend Aage Krislensen, f. 14. August 1904, g. rn. Magd~ Miltkclscn, f. E l. Jtili Dattcr a! lhv, Ploprietxr M. Miklrclsen, Aalborg. - Svend Aage Kristerlsen er Landmand.

20 as, Benle Husied Kristensen,, paa 3;elurngaard 28. Oklober hl. brgc Huslcd Krisle~~scn,, pan Hzlumgaard 9. Auglrsf , Mettc Cirstiue iic'ti, (f'vitlingsusli~r ti1 K. M. Rich),, t Rillurn 5. April 18'19, g. ni. Vilitor Eskild -lnjluild Lorentsen, f. i,yllne 18. Juli #abrnand i Qlgod, d0d a. Helga Cir?linr,oxcotsen, f, ti, Seplc~lrber 1882, E. 16. Septcmhrr 1910 m. Sirnoti Pedcr Simonsen, t. 18, Novetnher M~ltr dmde 13, Marts S. P. Sirnonsen er Skrzdderrz~esler i Sdr. Bork. al. Betty Sittionsen August 191 1, hl. Viktor Eskild Hmjlurid Simansen, f. 17. April 1913, g, m. Gudrun Dalkjzr Krjslensen ira Skjern. Bager i Silkeborg. cl. Henny Kirstir~e Simonsen,. 15. Oklohcr 1916, g. m. Bertram Nielseti, Slagter i Rrarnmiiige. dl.ernil Sirnoiisen, Decembcr Handelskornrnis i Sdr. Bork. Metre Kirstille Rich, g. 2. Gan~ m. Hcnrili Antonius Kristian Frederik Hansen, i. 2. Marts 18.57, Maler og Musikker i Dlgod. - Son af Kirs~ine Marie Rnhbelc op -1n11s Fredcrik -lanscn. - Flun dade 4. Juni a. Mans Frederik -anseu, f. 17. Jrlli 1885, g. 8. Scptcnlber 191 l iu. Marie -lcrrna~lscll, f, 23. Februar 1 HR5, ~itrl var i sir1 Wrrgdntn 1,~rerilide i Pll~nd i 5 Aar. Han er Malerrnester i Aeerhxk. Faahnrg Sogn. al. Harriet Riclt Hanseo, i. 5. April 1913, g. rn. Carl Halldar~ Sc.lreilscti ra Skovlutid, F. 12, Augusi Ragerrnestcr i Tistrup. a2. Mnrie Louise Snrensen, f. 5, December b2. Pollla Sarcnsen, M;rrts c2. Kirsten Sorensctl, f. 5. Okiobcr d2. 1c11rilc Tcjlgaatd Serc~lset~, Scptcmhcr ). Kristine -lallscii, f. 24. Marts 1887, t~ttn dede ti. Juni 1927, v:lr C. n. Si~delrnog~r Hans Jensen Krogh Tistrup,. 6. Februar Smn at Smcd og Landmand Jrris Jensen, Hejsnap. - Nu hor linn i Assells og er gift igen al. #are11 ElisalheEll (ro~11,. 1. Oltloher 1918, er i Eshjcr~. >l. Harry Krngll,. 9. November 1!1151, g. 2. Scplen~ber n. 'l'ovc l,atlrids~~~, Hesscl~rtcd. fj;rtl cr sager Oltslrnl. cl. Olfert Kro~h, f. 15. Sepletnher 1921, Komrnis i Tim Brugsrarcni~lg. Hall var rued Tojiet ra Tim d. 27. August 191,2, dcr hlev beskui'lt vcd He;!D dsde, sot ijf Krigcrls trlange uskyldige Ofre, straks han var indlagt pas Ringkahing Sygehus. dl. Nicls Gjarup Krogi, f. 28. Januar 1923, Skomagerlarling Elvira Hansell, Septcnrber ndchnver af.tatoln c. Hans #r. (rcrr H,jrlse~l, Marl.; t 889 i N. Nehcl, g. 30. Nove~nllcr Slitirie Marie Srhrnidi, f. 13. Marts Rccge dede. Han var Sadclniager. ill. Vilhelm Rich -l:~nsen, f. 31 Ma] 1918, g. 15. NOvember 1941 rn, liilia Nielsen at Kolding. Politibctjent i KP~C~~:V. hl Niels Gjfi~rzip Hansen, t. 5..luiti Detailhandler i Koldinq. d Marie [-lallseli, t. i Troldllede 27. Oktoher 1RS1, E. 23. Oktoh~r 1916 rn. Barhermesler Johs. Graversen i 01god, f. 29. Seplemher HYO 'i-01111y Graverse~l, r. ~C. S~pte111b~r Ba~ikassisterit i Kehenhavll. hl. Lisb~th Cjravcrseri, f. 25. Jonuar Skoleetev. e. Niels Gjfirup Hansen, f. 4. April 1895 i Hlgod, zigift. Manuinkturist, opholder sig i Viborg.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Inger Nielsen, Dybvadsrække, husassistent, tilflytter 1930/31/12 Marie madsen, Urup, husasistent, tilflyttet

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Folketælling Grindsted 1921

Folketælling Grindsted 1921 1h Utoft 1. Peder Eskildsen, m, 31/12/1882, g, Sognet, Husfader, Landmand Karen Eskildsen, k, 11/05/1884, g, Give, Husmoder Niels Eskildsen, m, 23/09/1914, u, Sognet, Barn Iver Eskildsen, m, 17/11/1916,

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Alslev Brugs 1898-2012

Alslev Brugs 1898-2012 1 Det var en gruppe fremsynede Alslev-Hostrup folk, der i 1897 med førstelærer H.P.H. Novrup (1861) som formand, stod bag etableringen af en vareindkøbsforening, som skulle betjene indbyggerne i dobbeltsognet

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere