UDGTVET PAA EGET FORLAG HOnnE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGTVET PAA EGET FORLAG - - -- - - -- HOnnE"

Transkript

1 UDGTVET PAA EGET FORLAG HOnnE

2 SLRGTEN RCH

3 SLaGTEN RCH.For Frernlidens SRyld sknl vi halde Foriid~n hnjt i fire, ihi den skal helige Nutiden". UDGVET PAA EGET FORLAG. HODDE MCMXLV

4 FORQRD. omfatiende Pr=sten Ponl Rich og hans Efterkommere ved Chr. Madsen, Hodde. Snm dl t nntnpcl~fi rr rlc flrhlr hrlicbntlt. urlnrhcjrledr 'ovl iljrr~r. Asku~, sin l'id rri Si.~niiavr ne Prastcn Povl Rich or 11n11q lftcrko~n~~lere : d ~ sl~lttcdc n 1883, Msngc 11at urltali L?ri\lwl oln at 1:1:1 dcrl fnrlsilt op ti1 nstn, ng (!: jchg 11.1r fnnci O~>hlrrlrinq 111 sl pr\lrc nl s:krntr Slnt lil Vlrlcrc- feresc al dct nllrrcrlc lryktc, SilX al Slafiicn Rich tr~nde have rqn samlct Ovcrsigt ovcr ~lc forskclligt: ficncralioner i Slxgten, har je~ vovet dct klw snn ~llc Styltkr Arbcjdc. Jcg bkkcr Pnvl l3jcr~cr Enltc c~f: zld~tr San for clrrcs ~tforhchnldnc Tilsl~~tning iil Tanlien og nied Tillodelse ti1 at hcnytle dct forhcn tryktc. Ligclctics lakkcr jcg :die, dtlr hnr vterct wig be- rjalpclig r~icd ill S:HC S\[, si~a at lngen:,sl,rglcn {icll" kundc bitre - sna virli niul~pt - f~ll(lct,rnrlir indlil nnto. Jcg lanbcr, fit rlcnric lillc Slx~hhistoric man vnrc ox hlive lil G:+\ln og Glzdc ug ti! Sanirrtenhold cig Frcrnmc at Sl;egislntelscn, ism i [le \TR~C fit~~irr;rlf~~i(~r. 1r,.rslr~i Povl Hlr+l~s ncr~riclmrr~ t)cicxnctlc n~cd A, t, (: ). s.,., dcr cr den 4. (jr~rrrntirm, dcn 5. Cielrernl~nri tncd 1. 11, 111 o. s, v,, fi. mcd 1, 2. 3 o. >. v., 1. rned a, ib, c o s. v.. 8. Generation nlrd a l, 11 1, cl rl. s. v. og 5) ~irtit8railon 11i~'cl a2, r?, c2 o. s. v. 1:ltcr Slnmtnzllcn cr clcr no~lc?mail Sk~ldrin~cr at Mzncl clg Ganrdr, drr hrrlvi.;rr nlrd Nnmr~. 1. Petnrsens BoqtrykkerE. Norreqade 8. Varde

5 TAV A~lcler~ Smrenser~, ~(abrnatld i Viborg, g. rn. Dortllea Mouritsdalter Grnac. Se Nr.. Povl Rich, f. i Vihorg, dobl 4. Juli 1726, Stndcnt 1745, fhan- ogisk Candidat 1738 Przst i Hodde-Tisirup Gill 1. Gang n~ed Call~rine Marie Mt111cl1, Dstter af A~ldreas Muncl~. Przst i Simcsled-Hvem, Gift 2. Gang 30. Oklober 1766 tn. -(irslen Haahr, Datler af Provst Udp Haahr i Olgod. Sc Nr, 2. Bsrt~ af. Egteskab: Povliile Kathrinc, g. 29. Marls 1780 m. Kristcn Pedersen, Hodde. Anne Kalhrine, g. 20. Februar 1781 rn. Jep Hansen. Alldcrs Povlsen, -f bcgravrl 15. August Og manske tlcrc. Povline og Kr. Pedersen havde 4 Serlner og 2 Datre. Se NF. 3. D~res ~ldsle Sell er: A. Povl Rich, kaldet Povl Tarp, g. rn. Maren Pcdersen, Bellund. Han d~de 29. Juli 1826, hun 12. Oktober Se Nr Kristen Pa~.lsen, dod son1 ling Mand. nocdc paa F;cdrcga;!rd~t~.Tarpn Sogn. 11. Peder Povlsen,. 11. Oktober 1811, -i. 21. Obtober 1856, g, rn. Maren Hun~ebjerg - Datter af Hans Agersnap ag Hrlstru Elisabellt Mortensdalter fra Vestcrgaord i Agersnap , April De blev gift i Dlgod 6. Juni 1841, sten Pedersen, , -f 23. Juli Egteskah barnlost. Se Nr. 5, 6, 7. Maren g. 2. G. rn. Kri-

6 9 1. Maret~, f. 9. Seplernbcr 1844, g. 31. Oktober 1879 mlzd Tllonias Jensen, S, Hrjh~ll i Olgod Sogn, f. 15. Marts Han blev g. 1. G Oktober 1873 og Enkernand 28. April (En Daller a1 1. fi~le- skab er: Mette Helene <alhrir~e, f. 24. Septelrlhcr 1875, g. m. Hans Agersnap 1,arsen. Ror p. St, t!ejbcll). a. Kirslen Maric, f. 15. April 1882, E. 26. Novernher 1901 med Mdds Eg, f. 17. Marts De bnede ferst i Paabel, Hoven, korii lil Mcjlvaug 6. Okt al. Thomas Ans~ar Eg, f. 18. JtlEi 19112, hvlskarl hjcmme. bl. Sofie Rirgilte ER, f. 10. Ma] 1903, p. 30. Oktoher 1925 m. Saren Benneltsen, Torrup v. Guldager, f. 14. April Gaardejer i Torrup. a2. Bente Bellnetsen, f, 2. Juli 1926, lsn b2. Kirsten Marie Bcnnetsen, f. 22. August c2. Laura Valborg - f. 21. Oktober d2. Mads Eg - 1, 7. Marts e2. Bennel - f. 22. Marts l93g. cl. Maren Elisabeth Eg, f, 14. December dl, Anna Eg, som Barn. el. Jens Madsen Eg, f. 16. Februar 1912, Cigarhendler i Varde. 11. Nanna Kirstine Eg, 1, 27. Maris 1916, g. 25. April 1937 rned Aksel Bennetsen, Tovrup. Gaardcjcr i Gdltho, Tistrup Sogn. 82. Bcnta Benrledsen, i. 16. September b2. Tovc Marie Rennedsen, September 1941, gl. Gunnar Ejnar Eg, f. 14, Aprii Ssenktao~lzrling. 2. Hans Bjergc, f~dt 29. December 1846, g. 5. April 1881 m. Hansine Marie - Datfer a[ Kr. Jergcnsei~, Veslermark i Agersnap - f. 24. November De hocde i Agersnap ti1 2903, derefter i Hjedding. Han d~de 29. Juni 1914, hut1 dade 9. Juni a. Pcder Kr. Bjerge, f. i Agersnap 17. Maj 1882, g. 10. F~br~nr 1911 m, Kirslet~ - Datter af Gaardcjcr Jens Holtse og Hustru Adolfine Blans - t, 30. April Har 1(~bmat1dsha11dcl i Stokkctr~arke, Lolland. 33. Jenny Bjerjie, Juiii 1911 i Stoltkemarlre, g. 27. Ja~~uar 1942 n. Typograf Llyrlev Madset1 - Ssn at Overportsr Mndsen, Slagelse - 1, 14. Au- ~usl lr hor i Hcllcrup. bl. Povl Rich jjrr~jp, f. 4. F.'cl>ruilr 1915 i Stnkkr~narke, g. 10. April 1936 rned Erna - Datter af Gurd~jex Jnrgctl,l.lrgenseri 02 -llfsiru Jellsine, U~lleFjelde - t, 8. Jul~ 1910, Tnmrer off Sr~edkcr i Dallcijcldc. cl. Kaj Rj~rge, f. 23. Marts Slagtersvend. dl. Otto Vagn Bjer~e, Oktoher Kornmis. el. Sejt Etliil 13jcr~[e, f. 10. April 1928 Elever paa Mafl. Sonjn Rjcrgc, f, 21. Decbr ribo Rcalsliole. b. [Cr. J~rgensrn Ojerge, f. 27. Marts 1885, g. 14. April Maren - DaZter af Tl~omas Jensen Bank, Thorluf~d -. 19, December Gaardejer i ljeddilrg Soyt. al. -alis Hjcrgc, August 1!)1i, q M,)rts a - Di~ttcr ;[ fi;inrdejcr JPS Pellcicti, Gi~tn~l~cl;r,l:~rtl i Mlcod Mnrts 1!120. L.1~ldpostburl. tlor vt.d rlllecld Pr?.~sleg~~ard. a2. Hcrllr E3ji#r~r, i-ldl!'!. April 194'7. bl. T~~UT~S Bjcrgc, f. 2.2.,luli cl. Orla Rjergc, i. 26. Oktobcr c. Marie Elis:jhrth Rjcrge, f. 25..ilni 1888 i Agcrsnnp, g.. Juni 1919 rn. -lnns Kr. J~rgensen - Scln af Hjulriiat~d Jergen Hallset1 og Hustru Sofie, Qstottc - Mnlkcl~andler i Slnkkcnlarke. al. Tovc Gudruli,lmgensen, F. 29. Maj bl. Preben Aage Jclr~ensen, t. 13. Deceniher d. Mette Ki:stin~ Rjerg~, F. 27. Oltlaher 1897 i A~etsnap, g. 11-1'15 n. Laurids Martin Lausen, f. 11. December Crrnet~lstober i Aabcnraa. a], Ksj Lsuscri,. 25. April Konlorniii~~d. bl. Georg Lausell, E. 4, Olttober Handelszrling,

7 3. Blisabelh Rjcrgc, f. 26. Dccelrrhcr 1849, April Pnvl Bjer~e,. i 63lgnd 6. Fchru~r 1H53, l_;rrer ved Askov Hejsl<nle, -i- i As<ov a. Okinher 1931, g. 12. Juli 1888 m. Dajitrlar Ntcoline - Dalter ai Pr~slen Jcns Schjarririg - f, i iirige 13. Marts Se Nr, 8. a..lez~s Sclijarring Bjergc, t. R. August XRlE, -~ktor vctl Horscns Stnlsskolc. b, Svcnd Rjcr~e, Oltlohcr 1890, g, i Arnfrika 12.,luli 1914 m. Astrid riger Marie.lrt~sen, Knherrl~nv!~, fodt 28. Septenrber Tlrev tandhrug i Mitlnesola, U. S. A., fra Brbor nu Langdacaard, Foldingbro ved Rrerup. c, Marie Bjesge, April 1892, Lr~rerinde, g. 3. A~lgtisi 1926 m. Ejllnt Harlsen, i. i linbcnl~avn 1. Jul~ Czrrr ved Cer~tr;llsltolcn i Ejhy, Fy~i. al. Elsc Dagrnar Bjerge Hanset~, f. 8. Maj 1933, -: 21. Maj bl. iiger Rjer~c Hanscn, f Marls 1!)42. d. A1T Rjerge, f, 2. August 1899, g. 8. Juli 1928 m Else Bang, f. 16. Pebruar Realskolebestyrer i Maribo, Lolland. al. Povl Bjerge,. i Godii~aah 5. Maj bl, Nicls Rjcrge, f. i Juljanrllaab 3. Jatluar cl. Rirgitte Rjerge,. i Mnriho 2, Mnj Se Ns, 12. ll,.jakob Peder Povsen, i. 30. Maj g n. Kirsteli Olesdallcr, [-:V~U~. Gi~ardejer i Havlund, Dlgod SQK~, -/. 1 1, Maj Se Nr. 9.. Povl Jacobsen, t. 25. December 1834, g. 26. Uktober 1862 rn. <ristine - Dalter ni Hans Agersnap, der ' bocde paa Fzdregaarden i Agersnap - f. 18. Januar De havde Here Bsrn, der alle dade megel unffe. Se Nr Else Maric.S;lkohscn, f. 1842, g. m. Hans Jensen (.losiaseri ), boede forst i Hornc, scnere i Hjedding. Dsdc 1921 og n. Kirsiine Jcnscli, f. 10. Oktober 1868, g m..lens t(rislin11 Ar~derseri Becu, Herning. Murermestcr i Skjern, llan dade 17. Maj al. btaders Viggo Arldersen Beck, i, [i. Oktober 1907, g Elic~r, f. 15. MR~ Murer i Skjern. b, Jens.losiasen Jcnsen, t. 4. Oktober 1870, g. rn. Maren Uhre, Rj~rremose. al. KBYCH Jensen, f. 28. Marts 1898, g. rn. Gaardejer ati is Nim, Lervad. a?. lens Josi:rscn Nim, f. 3. Juni , A~itori Nitn. 1, 8. Fcbruar c. Arie Cirstilicl Jensen, f. 26. August 1873, g. 3. November 1899 m. Jcns Jensen, f. 21. Februar 1875, Has vzret La11drnal:d i Fsuerlund og fete Steder, l~nn bor 1111 i Arlsager By. al. Hans Jet~sen, f. 12. November 1900, g nl. Anna, de hnr i Bahl i Outrup Sagn. a2. Jells Arne Jcnsen,. 1, August b2. Else Jct15e11, Juli hl. Laurids,luhl,cnsen, i. 25. Decernher 1902, E. m. Sigrid -- Dntter af Sltovfoged Fredcriksen, Jzgerspris. - L. Juhl.lellseu vas mrst Brugsforeningsrrddclcr i Jzgersprrs, senere Direklarr tor Dansk Frtigt;lvlsforc~~inp, i Gentofte. a2. Ejgild Jenscn, fedt r. Johenrle Kalhrine Jensen, f. 8. Juli 1907, g in. Karl Jnrgcnsen ra Samsa Juni 1904, Gmrd~jer i,a~i borg, Arisages Sogn. 32. Niels Jmsgensen,. 28. Jlini 1936.

8 d 1. Ylse Mnric.etlsr~l, f. 14. Maj 1909, Elrspcditrice i,;e~crspsis. e. 4igrnnr d~nlhc.r~i~e!l,. 1. Dcccrnhcr 191. Filialhcsiyrerirlde i ct Cnti(lilori i Eshotlrlcr~~p. d. Jalinl~.lctisen, f, 1 X75, g 3. Oktnher Marc11 Tl~c~mscn - 11;illrr.) tars cl'lrornwn, Horne -- hun cr f 18. Novcr~iher 1373.,laltob.cilse~~ liar vzrel 3,11i~pal<1ileslrr, ~trql i 'rctlrrici;!,.;c.lit1rc i 'shjerg 0: E(rlrsr3r nq r;iclsl ice;! i Frrdcricln. Pe~lsinnrret og hnr i Qlgod Hy. t. M:~rcli l,aiiri~~c.~~sl~, 1, :{. Juli 1878, L: i i3l~nd lxy8 m. Pcder Mnlcr Krislcnsen, F. 5. Jan~tar er [,at~dnintld i Hi~idsi~, Hart~e. f. Nicls.Jens~n, f. lrr, h;lr ilere Rnrn, bor i U. S. A. E. Crisrli Prdcr.lcnsrn, f. 1, 13cccrnl)cr 1884, c M:~j:i c!~vup i ~ l l v r ir:i ~ litidsig. C Han 11~1r vmr~~~l. 11 ij >i!~ t~~!lii!httb.'pl~o:t, i11~re5qeret i j!m~l~~~8i-l~l~ ~12 Sm,\.1l~~~'i:~-~i, 11 ~r v;rr~,i :ortr~.~~i~l ior '. Hovcd;trpri.; irid~ rrior tibr Amts STij8tlcfore!1ing. Var hrsi Forpacter :it Hos~~c Krn, nu ejer og tlehor 11i1~1 ~;v~<h;r.lt i(ro. al. H,~rry 13rori1p,PS~, in 1. Fcbr~iar 191 fit g.. Fetjruar 19/13 rn. ticr~.l,r C)l~cl, V:~sdc. -nn cr Musikker j Alslev. hl. lnger Ur~rup Jcrlscil,. 28 lklullcr Maren.nkohsell, lrc'c~~iller 1847, E. ni. Mikkel.. Miltkelscti, Vraa. -lsr hoet i Skjern r~ogle Aar. :. Mikkcl Niclseti Mililicl~cf~, f. 5..lu~ii 181iY. 11. Ji~kt~b Pedrr?4il;ltrlsct1,. 5,.Jl~ni c. Alle Margrethc Mikkelscn, d. Krisiia~~ Karl Marius Alilr kelsen, f P. Hirgitle Kallirir~e Miltlrclscn, lar ilrlir \*rrr~1 i Sl;lrrd ti1 ai f;ra rricre at vide om denue Grcl~. 4. Oliric Jnkohsrn, t. 29. Juli Fiil!), g, m. ~ ans Mnll - Stln nf Alte M;lrie o~ 3Cr. Jensen Me April 1848, Landm:~nd i Qlgod. a. ir. Mell, -;- 2 Aar ~ l. b.,lakob Ped~r {sistcnsen, f. 27. Nnvemb~r 187.1, g. 24. April 1900 rn. Aiiin~la Augusla - Datter af Skolcforsi;i~~dc~r Nicls l;ttisc~i i Okshd, far A:.ll - f. 17,.l,~nu:+r Rordc p:1;1 t-lcljsknlegnatdcn i nsthzk, Fnr var der Huj<kole, ti11 et dcr Efterskole. tlan dede 17..lanuar 1!)14. a 1. Aage Jolrnrines Kristensetl,. 2;. Juni 1902, g. 19. April 1941 tn, Mare11 Plnuhorg Niplscn, Vo~nslund. [,;lndru~nd i MejFvang. bl, Ole Moller Kristensen,. 22 Juni 1905, g. 18. Marts 1934 m. Cjerda -or~sen frii Bra~i~~liiuge, f. 9. Jalit~ar Dyrl~~c i kvqod. 32. Halls Agerst~nl~ Kristenscn, Seplernhcs b2. Al~ni-Melle. 29,.luni 1937, c2. 1?u Mr~rts 1'3.12. cl. Nicls Hilnsc~i iris~e~lscn,. Ei. Pebsuar dl. Olirle Cristenscn, f. 1..luni 1912, Sygeplejerske pan Rigslrospit;ile(, g. rn. Jens Sorensen, (nlgod. Hat1 er Elcv paa ell lcdlcre Sknlc i Knl~c1111:1~11. el,.jajis Agcrs~iilp Mrrllcr Kristetlscrr,. G. April Gaardejer i Mejlvnri~. c. Krislcn M~tlcr (rislc~~.;cn, 13. August 1877, g. 22, Maj 1902 T^. Marie - r);llter af Ga:itdejcr Jerls Miklrelset~, HjedJing - T. 18. Juli Ejer eg bebor ~erides Padegaard i Hlcdding, Rlgod. Se Nr, 15. al, Jeris Criqfenserl, f. 28. Fehrunr 1903, g. nl. Emma - Datier af Lxrer Pederser~, Lyl~ne. Er Lerer i Hundertlp vcd 13rnoi 111i11jic De~it Kristeil~c~~, t. 17. April Ew M,!rirt #ri<tenseil, [. 17. Srytcn~hrr 1938 c'l. Peilor iris~cnsen, t )P~-~. twr 194U.

9 he. H;lrls Mdler Krislernsen. f. 6. Au~usf 1905, a. 21. Marls 1!43fi rn. Majd - 13,riter al Ej~rar Jessen i Vestkjnr. t,:~nd~tiand i B~llurtd. a2. Krisfian, f. 28. Marts b2. Ejr~ar, f. 15. Juni cl. Harry Meller <ristensen, f. 8..pril 1907, g. rn. Ma~da -- Dattcr af Slaliorismesler B~kgaard, Vinding v. -l~sserls~ L~ndposthud fra elgod St. a2. dytte, f. 28. Marts b2, Torn, f. 25. April d 1, Ego11 M~ller Cristen%eli, ueust , el. Ol~a M~llct lir~slc~~svr~, t. 111 M;lj l?f:',, Q.!1. Jl~li 1938 rrlrtl.r~ls A~ldcrsc~i Cic~lcv~itJ, Rnskildc. )y r- ~ge i kast, a2. Vita, f, 15. Sanuar b2. f(arl,. 25. Oktober fl. Kathrine ME~c~ Krjstcnse~~, f. 20. December 1915, g. m. Holger - Ssn ai Sk~derrnester Nielsen, 131- god , Marts Skreder i Faderens Forreining i Dlgod. gl, Helene Mollet Kristense~~, f. 31. Marts 1922, g. 28. November 1943 rn. Henning Toftdal Dvescn, V~ver i kast.. d. Anloll Marinns Moffer Kristensen,, 20 Seplember 1879, g. rn. Sine - Dattex ai tiaardejer Cr. Kristensen, L;erkcholt, Ansager Sogn. Gaardejer i Agcrsnap. al. Hans,. 28, Januar bl, Kristian, f. i Oklober To B~rn er d0de som smaa. e. Kjzr Moiler Kristensen, f. 30. Jidi Fiskehandler i Rlgod, har ogsaa Grsnlliandel. /. Marie Mmler Kristensen, f. t4. Februar 1887, g. 27. November 1913 m. Hans Brarnmer, f~dt 15. Jvni 1886 i Ulgod, Konlrol ved Sygekasserr i Esbjerg, al.,lskab Maller Rrammcr,. 7. Septernher 1914, g. 6. April 1931) m.,4nna, f. 25. Marts 1912 i Esbjerg. Politibetjent i H.?rniug, 22 Pnvl Ole Br~n~r~isr,. 27. EZnj 1912.!,. Osktlr Mmlle- R~a!:-,ni?r, :. 6. Nnvembr?r 1917, g. 5. September!L41 rn h~~ra,!. 4 Aog~lsl 1912 i ~t,hjcr~. Foliiihetjenl i tirr ~enllavrr. a?, lrige L3riir11111t.r,, 1!?. Sepletnber cl. RR~C Mnllrr Rr;trnmcr, f. 8. Jarlz~ar 1921, Sncdkcr. svelid i Aarhris. dl. Het~ry Mmller Bramnler,. 26. September 1926, Snedkerl~rling i Esblerg, 5, Kristine Jakobsen, f, 5. 'cbroar 1851, -1 ugift. 6. Ole Jakobse~l, f. 20. Marts 1853, -1. sorn ung Mand 7, Kalhrine Marie Jakobsen, -1 ganske ung. V. Lars Povlsen, November 18'16, f 29. Jrlli V, Daniel Povlsen, f. 16. December 1819, g. 2. Maj 1852 m. tcirslen Kristensen fra Odderupgaard, F, 24. Juni Cjaardejer i Morsbml, Strellev Sogn., Karen Da~lielsen, -t sorn Barn. Marc11 Daniels~n, f. 13. Oktobcr 1855, g. 10. September 1882 ni. Jens Madsen frn Adsbml i Strellev,. 18. Maj Gaardejer i Bindesbml, Aadum. Han dsde 13. Februar 1925, Maren 30. Oktobes Jens Madsen hlev g. 2. Gang m. Ane Boleite - Dafter at Gaardejer Jens Pedersen og Lovise Kathrine, Gundesbsl - f. 22. September Jens Madsen var Medlem af Bestyrelsen for Aadurn Sogns Laane- og Sparekasse, Hestyrelsesmedlem i B011zng -Nr. Herredess Hesleforsikrit~g, Kirkevzrge og Mediem af Hestyrelsc~~ for Aadurn Andeismejeri,

10 ;. Pcdcr Jrilscn Rindesbnl, f. 10, Augusl 1883, g. 10.! 0kiol)er , Anionie Hej - Datter af Jargine og Gaardcjcr,nrs Hej Ln~rridsen,.GyrisU i Aadum - f. 24. Oklol~cr flere A;lr Gyrnr~aslikledcr. Ganrdejer 3f.Gyrisv ra Vurdesingsmnnd i Credillorening. Er nu bolc.le]er i Sdr. Omme. al. M:~ry 3rndcsho1, Ma] 1910, g. m. Carl Ankerscu, f, i Vindinl: Sagn 16. Dccen~ber F~ng- sel~helje!~l vrrl Slnlens Arbejdshus i Sdr. Omme. a2. Tonny Peder Bi~~desl~ol Ankersetl,. 23. Novem- her l le40. Tvilling. b2. Tove M,uie Ri11des001 Atlker~c11, f. 23. Novemher Tvil l i 11 g. hl. detls Madsen Ditidesbel, E. 21. Maj 1911, g. rn. Mnren Elis;~heili Rudn~ose, f. 24. Jutii 1908 i 13rejning, Ejcs og b~bor L. Kjzrgaard i Sdr. Omme. cl. Lars Valdelnar Rindesbcll, f. 16. September 1914 i.gyrisu, g. rn. Ellen Andreasen. t. 3. Marts 1913 i Lnnborg Sogn. -jar Bagcrorretuir~g i Filskov. 1 dl. Ernst Harry Rindeshol,. 5. Scpteml>er 1917 i, G y m ris", g. rn. Erna Jetlseli, f. 18. Decemher 1918 i Fle. Slagtermcstcr i Sdr. Qrnnle By. a2. Erli~ag iud Uindesbel, f. 5. Maris el. Erik Bihdesbel, f. 6. Oklober 1920 i.gyrisu. Tjener i Sdr. Ornrnc, fl. Gerda Hilda Bindesbel, Juni 1924 i.gyrisu. b. 1,enc Jenser~ Bindesb~11,, 11. November 1885, g. 22. September 1910 an. Scrren Vi~~ding Sorensen - Ssn ai -llnd. Chr. Sarensen og Hustru Margrethe, t. Jusleserl, Vi~~ding i Aadtin~ - f. 27. Marts Villacjcr o~ Murermesler i Tarm. Vurderirrgsmand i den al~n. Rrarrdfarsikring [or Bygninger QE Vurderi~~gs~i~il~icl ti! E~ctldnnrssltyld. a 1. Plcjcsn~i :,le~ir Perlcr Di~id~st~c+E l;~~lscrt, f. 19. Mnj 193, SM ;! Vognrriiinii o~ ASl[linldsi~rcrt Magnus -nnscn c~g H~rsiru Ma~en Jensen i. Bindesbml, dcr c.r Uatlct ;~f Jells Madsen i Birldesbol og hans 2. Hustru Holelie. c. Ahelorle.lc~isr~i Rindcshnl, fa 5,.~lr~i 1888, Larcrilide i Slrcllrv 02.,vll~le i Here Adr, g, 20, Ji~r~i 191 Q lned,~rcr Ejn;~r Ravl~holt - So11 a1 Rcprxscntn~il Srqrcll K~i~t~ll~ll og ~STL 3irciltc', [Cj~llcrup- i, 22. Srp(clii11rr 1 H8!). Toe 1015 Slinlcl;urcrclts;l~~~ctl fra Silltcborg Seln, fig vilr dcreltcr Vir~terlzrrr Lyhr~e, irtl ]!17 Lr~rer i hlhogc. 13jursland. -> 4. April 1935, 51lte11 bur i l'arni., 1. Hcler~c R;ivtihr~ll, f. :'. sla~i~~;~r!21. hl. Esther ,luli cl. Gerd;~ Okloher J 1. Else Fvbruar 1!121i. P, n~a - f. 14. Septerr~hcr Agnele - 1, 22. Januar d, Mads Jc~scn ni~iclesbc~l, f, 1..li~li 1890, g rtoher 1919 m. Magny Ahelone - Dnllcr ai Gaardejer Arian~ Krislensen clg Htislru Kall~rine, ;if -u~~de April Musikcr oz i rlogle A;lr Ejer :if Atlioldsl~otcllcl i Lyhtic, -i+ 17..Y~rlur~r 1!)23. E- ten Tik erl Di~niclris~rforrclr~ii~g i L'nrrlc, g. 2. (j. 25. Oi{lob~r ]! Ar~ldd Dal, Mi1nuiak1tir:dndler i Tistrup Slati~~~lsby Ellil?ly [lilldr~kl~!, f. 10. A13fyls 1'120 i Lyllrle, g. 21. Juni 1942' 111. V~E linudsen Trn f. 16. Fehruar Polilihetjent i Nylrohirlg paa Mors~. 32. nirgit D:lhl Ktiudsctl, f.. J:lliuar e. Kirslen Jenscn Rindeshml, f. 7. April f 13. Marts iaren Uatlieiscu, i. S. Au~ust 1859, g. 5. Nove~nher Pcdcr (rislra1isen fra Vcsterg:qard i Slsellev, Gaardejcr pha Vcstcr~nerd i Slrcll~v. Flan dode 1912 og l~rrri dnrlc i %hjer~ 10. April a. Dagrtiar Cristialiscn, i. 9. Augusl 1890, Jordemoder

11 i Llllhorg, g. S. Srplc~nl~cr 1 g23 m. Tsocls Troelsen, f. 7. Jir[lt~nr 1X!13. Vi5gnnl;lrlri i Ubtborg. al, Mdgda Troelscr~, f. 5.,liitli b. Daniel Ricl N~rgaard (i-istiansen, f. 1. Marts osnl i Altrcrika. c. Cristiari Peder Krislia~lserr, f. Yfi. April hrlx, g. nl! Eltl;~ Nielscu fra 1'arrlr. lrrspekter i Nurdislc Liv, i Eshjcrg. al. Herdis Alice Kristia~lce~~, F, 23. Oiilober bl. :iiin Erik i<ristiarlse~~, f Jr~li rl. Svtn Plc~i~rllir~g Krisliariscrr, f. 23. April 931i. V1. Mads cristian Povlsen, i, 21. Novctnber 1822, g. i Efterilaret , Anc liirslitrc - D;lttcr af Jens Mn11 - f, i August 1829, -f 20. Marts G. 2. ti. 1. Maj 1866 m (irsten Kristensdill(cr, f. 12. Nsj 1X;Jti - Dallcr nl' C;ire~r <eudsdi~tl~r og Krisler~ Nielscn fr;l B:j~gesg;~;~rd - Hncdc pad,,roligl~cd", senere pa3,,mejlvang~aarl1". Han dade i Qlgod By 8, Januar 19UH, lluri 8. December Se Nr. 10. Bsrner~e at 1. Egteskab: 1. Ant (:111rinc Madscn, f. 28. August 1852, -178 Asr gl., g, 111. Krisle~~ Pederscri (Jessell) fru Hnllct i Stauning, September De havdc furst en Gaard i l'nrin, liclnl serlere ti1 Olgad, lvor dc cn Tid var Ucstyrcr pja Missiotisliusct. M,tn er r~u paa Plgad Aldcrdo~nshjeri~. a. Ane Kirstinc Pedersen, 1. 9, Septe~nber Ugift. 2. Jenq Madsen, Scptrr~lbcr 1854, g. G. Juli 1876 : m. Kristiane Nielscn ira Vognslund, t, 8, November Hari var Vinterlterer i Strellev , sencre Man dndc 3, Ja~iuer De bo- cde i Mejlv:)rrg ps;t ell Parcel Trn Gaardcu., a. Ane Kirsline, f. 2q. Maj 1877, g. 30. Olrfober 1906 nl. Kristrn Krislerlse~l, f. 30 J~tr 1H82. Landlnand i Skamstrup, Sjall:~trcl, ti1 1933, derertcr Graver og Ri~i~cr ved Skart~strt~p Kirke, f 6. December ;11. Eslhcr Kricti;tna M:lric, Fehr~~:~r N00, g. 5. Dechr m. Hims Artrc Lirrsen, Tirnt~ar a2, Arrle Stell ~ol~ri Lxrseri,. 15. Jut~i 19:JG b2 Jrlrgen -- - f. 5. Juli 1!)42. h. Mrlle <irsline Madsefi, t 8. Jur~i 1880, April 1896 c, Kirsten Maric Nirlsine, 1, 13. Oktohcr 1882, g. 26. Mnrts 1903 m. -a~rdmanil Marini~s Pedersen ~f Sdr. Om rile, i. 10. Juli 1878, hun d~rde 21. Januar Dc bocdcl pad llendes F~degsard i Mejlvar~g, senere flyttede M. P, lil Stlr. Rork, hvor han kebte en Ejendorn og giflede sig igen. al. liristiarl Mejlvar~g Pcderseri, f. 21. Februar 1904, g. 9. Marts 1928 N. Krisliilc Matic - Dalter a! Gaardcjer Chr. Madseu -aur~dscn, Focrsom, scriere Nr. Bork September Har cn Gaard i Ohlj~~g, Sdr. Uork. 22. Gcrda (risli11c Mejlvang Pcderselz, f. 18. Deceni her 192R. b2. Ern8 CirsLen Mejlvarlg Pedersen, f. 5. Juli c2. Ta~c Mejivarig Pedersen, f. 7. Juni d2. Rent -- A t. 9. Marls e2. Lilly - - f. 12. Olttoher f2. Rita Aug11~;t g2.-lildi Marts h2. Nina - - f. 1. Novcrr~ber i2. Aksel - - f. 8. Noverriber hl. Marie Pedersctl,. 7. Juli 1905, g. 26. Nnve~ulrer 1936 n. Atldcrs Peder.icnsct~ fsa Fo~rso~il, f. 29. Septernber Gaardejer i Astrlup ved Skjern. a2. Sor~ja Malrngren Jcrisefl, f. 22. Oktoher b2. Villy - i. 9, April 1940.

12 d. Mads Krislian Gnrrrmcl~anrd Mndscn. f. 6. Juli 1888, K m. {aren Ann1 At~~~ll~e - Daltrr al Skihs- ercr Peder <rislrusc~i, Nykebitlg Falsicr. - Fra i;~vdr dp rll l3;tgerlorret1iing i Tislrulr, ra R;igcrsvcnd i liaher~l~nvn, fr,~ Bagermesfer i B:~llerup. Ejer off bebcrr nu en Villa i VaEby. sl. 1111;3 D;~gny, f. 18. Maj 1908, K. 6. M;lj Akscl,alsn~, i. 18. Oktnher Scrn af Murcrn~cslcr Anders Jcnserz, Bsllerup. - Politibcljcnl i Kuhenliavn. t'obrik,jnt og Udlcjriing a1 Kravlebure ti1 Bern, s2. S(8rcn.lals~e, 1. 15, August by. Niels Jals~c Marts , Hans Peder Madsen. i. 25. August 1857, g. 8. Oktclber 1885 rn. Kirslen fergerrsen - Dalter af Gaardejer Jorgeri Atldrcas Laugesen og Hustru Kit sieu Marie al -lawlutld. - <i~rc(i~~ager i fllgod i nlidlrgc Aar, senere Gaicrdejer i.rirlrekj;cru i Forsonlho i de sidsle Aar hoede de i Vcsiergaard hull dnde 8. Juli 1933, hall 12. Ju~:i Sc Nr. 16. a. Ellen M:idscn, f. 7. August 1886, i.zreri~ide i Forsomho, g. 10. Oktob~r 1909 m. Peder Friis at Voer, Orsled, Jyll. Kabnla~id i Kvorup ved Muj~delstrup, sericre i Blgod. Vill,!ujcr og Pedcl ved Hyskolrn. al, Helrncr Friis, Juli 1910, Ol[iciiiiil, g tn Mathilda - Llnller tli Vogrirriaiid Fr, Nielscn i Ssoderhorg. 22. Joa~ Friis, f. 7. Scpteinhcr b2. Ellclt~ Friis, 1, 1940, hl. da Friis, anuar 1012, Fodlzge, g. m. Ovc Sparlurid. HL$r ial~dcl i Hclders1ev. a'l, Asta Sparlund, f. 22. Oktobcr b2. J~rgeri Sparl~itlil,, 16..lur~i 1910, c2. 1dr1 Sparlund, f. 16. Jul~ cl. Asta Friis, Novcl~iber 9 14, cr i Kmbe~lhavti.? dl. -lans Pcdcr Friis, Decclnhcr 1915 i elgod, Evn Heslrirtle G~~drii;~iid~H~yei, f. 29. April hltrr ai fllv. Ga,~rdcjcr, Kon~tn~i~~esekrclrer.lotis. W. tit~dtnericl-ht?yer. Sm~ru!n Sogn. - Hagerrnester i Kcat~e~r~:lv~~. a!). tnrttn Friis 1 Tvillirigcr, f, h2. Rjnrri Friis December isl. el. Altna <athri~lr 'rlis, f. 11..lanu;~r 1918, c. :n. Rnrgc Gscgcrscn, Slrjgler i t aderslev. a2. E.aurids Pcder Gregcrseii, i, 28. Septenl ber h?. Solgerd Gre~ersen, f. 3.,Jul~ [. Sve~?d Erik Friis, f. 26. Marts 1920, Told;~ssislent i Viborg. g1. 1Cammc Friis, i. 15. April 1922, Servetrice. 111, Pov1 Harfvig Friis, f. 1. Fehxuar il. Jsrgcn Friis, f. 16. December b. Mads Kristinn Madscn, ca. 8 Aar gl. (Cllyk kestl1f;ede). c. Jorgen Andreas Mndser~, i. 26. April 1890, g Eleonnre (irsiine Hirrdburg, Deceniber 1893 i Kubctlliavn. l.;~ndtnand o~ Murer i Borde, Vidch;rk. al. 1-lllda klirldhrirg Mndsc~l, f.. Decernhcr Dircktrice. hl. Kirsler~ M ~ric rlllndsc~~, i. 27. Aug~~sl 1921, g. i ed en Spa reltasseassisieilt. cl. Sver~d M:ldset?,. 26. Aucust :a~idmand. c, Ane Kirst~lrc Madsen, f. 2. April 1894, g. 12. Okleher , Liitr~jds -cririk N~rv;~ng ra Lut~dc, f. 23. Marts 1 H92. Besty rer paa Fodcrslofforenin~e~i i Bfgod. ;]. (etlv M;~rie Nnrvarlq, Ucccrnher 1920, g. 21. Atrc~rsl 1941 U. Tjcnry Jerlscn frs Skjcrn, Maj Har Forretriit-~g i Plgod.

13 a2. AEicc Jensrn, April W3. h2. Carl Hciirilt.cnscn, f. 26. Noverni>i.r b1. Gerda Narvang, f. 30. April cl. H;t~is Pcd~r Norv;~~~g, Dccelllbcr dl. Niels Pcdcr N~rv~tng, f. 12. Scptr~rlhcr 192F.. Sigvald Madsen, T. 27, Marls Fa rtiicr i Callads. A A E. Ejnar Madsen, F 7. Milj 189t5, g, in lrlger lrap rn Sig. 1:rndtnatirl i G~dsvang og Laridpost ra Ciaarde St. 91. Fsidn lrlrp Moldsen, f 13,tltli hl. Rulr~e - - t.. Novemher cl. Halls Petier Urup ~Mad<err, f 22. DecernZ~er d 1. Sigvald - f. h. Novctnl,er e. Krislinn - f. 7. Juli 1935, Borncne af 2. ri5gtesk;bh: 1, Ane Kirstine M:~dqrri,. 18. August 1867, g. 26. MJJ ,. Tl~ot~i;ls D:iriirl D,rr~iclscn - S ~ af Gaardejer Ole D;j~~ic?cn, FJlgod Byrnnrlc - 1, 10. Fchruar F 870,.: 5..luni Dc hnede paa erl Ud tey tlcrgaard ra h~rdes Pndceaard.MejlvangU. E;,riltr~i trot 1111 i Srlrldcr~:~rlc a. M;lrir Da!~iclscn, F. 21. hbj 180.1, g 25..l;inzirrr 1923 ni. Ga ~rdejer.lolr:~ t~nes Jargens~ri, i. 17. Novctribcr Ejcr og l)chor. Kodbalganrd" i Vest- rjrr, elgod Sogrl. al. Tlionlas Meller Ji?r~cr~scn, f 9. Srl~tember b. Krislia~i ~~CSC, Nr)vc~~~hrs Y!)S, E. 29. November 1921 in, sign^ - T>811ior ~f Tl~omi~s JCsen Rank, Tllorl~rnd - f. ).uli 1S9q, Ejer og bebor herldcs 12ndeg;!,~rd i l'lrorlur~d, Blgnd So~n. nl. Tlromas 3a1ik D:~~C'~SCT, f. S. Maris h 1. AP (irstir1c Daniclscr~, f. 22. DecernZ~cr cl. Daguy 3anielscn, t. 24. Juni dl. Harry Dauielsen, f. 17. Obtober d -. el. Giinnnr Dntiiclscn, Juli fl..lol~ilii~le Dnriielscn,..luli 19,?.7. c. Ole Da tiiclsen.. Maj 1897, g. 4. April Uorlliea Marie Surcriseri af Sdr. Vfuni, t. 2. Scp- c~nhrt 18'FO. [Joede i nogle Aar psa en Gaard i tlarlces i mlzod, nu bor dc i Hlgod By. Er Hjcmm~slagler OK rornlnur~al Tjeneslctnsrid. ;..l'iorrrns )ariicl Urir~ielsen,. 1!1. August t)2:!. ll. Ane <irstinc Daliiclscn, Au~iisZ cl. Prdcr.lol-ra~~ries hnielsen,. 8. Oklober dl. Ellen Elisabeth Danielsen,. 6. Juni d..(irsfc~i Daiiielscrr, f. 16..irr~u;lr 1899, g. 2. April 1923 m. Peder Nielsen, f, 25. Jai~llar Elektriker i Odder. al. Aritla Valborg Nielsctl, f. 27. Jtili 1924, g. m. Egon, Mclrar~iker i Cabcnhnvn. e. Kjzr Darrielsen, i. 30. Marts 1900, g. 9..luni 1923 nr. Ar111a Svendse~~ ra -ernirlg. Bor i Herning. a. Erik Kjrer D;miclset~, F. 2(i. April rnl - - f, 3 Januar 1W3, cl. Knud Seplerriber dl. Bstge -- - f. Dec~nrber f. M;rrcii <~ttirinc Dnnielscn, -1 surii Rorn 19. Dcccmhcr 1!?06. g.,lenriy Daniclserr Marts 1907, g. 21. Marts 1926 m. (riste11.jcrlsen, Lundgailrd fra Bt.lllurtd,. 15, Apr~l 190-1, Buede etsl i Vognslund, sellare iik de en Gaartl i Slrellev. ;\. Mklgne Peder,trridgaatd,. 24..luli Anlie Kirstitic - t. 18. September cl. 'Tllornas Harald - f. 21i. April 1936, d 1. Svend Aage - t. 21. August 1937.

14 2 Chr. Mudseti, f. 11;. April FtfiS, g Novcrrlher 18!1~1 tri Ellcr~ 'ctfcrsutl.rtl~, f. 21i. f'chru:~r t8(j9 - [J:~V i!f rl!lth 1,:hllri(is 'P~P~SP~,c\~, 1-n~- trlinlt. - - Dc hncrlr pii~.n[+r\ 4 ~~ig" i -lcss~l ir~dkil Maj!l;l.E, tlcrefl~r i H(ltlt!c [{v.!sllcti snv sl~lle l~clr~ 14. Llci~~!i~l~er Sr Nr. 17. a. l<ri<ti;~~i M~j11nc M,L~SP. f 10,. i~ili;~r l8qti, r, 0,A;~ 1!12:3!T. E~, 1. Pi. Novci~ihrr 1[400 - Dallcs i ~ f <irstir~r o~. (jqurtjcjcr Jens J:~kr~hsct~ 31,~~L~L~~&R::". - - DC :\YC tnrst C G;larJ i sl(1.1~- T~!,?m(>rp\log11111:11i~ i 1111ddv Rv. a. Kirst~r~e A4cjli1ig M:~rl?e~r. t. 21. Fehruas ) d~i\irids,p\ M ~~sc~, i. 1 -\.,Jiii 1807, g* 111. A:SP, 14.,111rli l1a!ic1r :Y J. Rtacllh m[~iljcd;~lb' Alling. Kotnmis, scnerc,~llchil~jer. Vi~r i 5 A;ir Farli~cr t Austrillirn. Jr nu libllr~ilnt~d i Anrlus. at. A~(~ V~~C' 1.rl1 ~';~LJ~~, f..l~lrii hl. Cirstt,~~.ctl~ Mn~lsrrl, T l:tj r. 1'0\'l R~cli M:~SC, [ 5. M;~ris 18!)Q, vritnrl Mrjcrisl. h~jc\~t~t CE F:~(~~ i Ar~slr~lic~~ i 10 A,ir, g. 1,5, Marts 1938 rn, li:~re~i M:~rit~, Dccemlicr 1!103 laltcr at Elis:~llcth ne Mejeri1)esty rer.mreenscn,,,'l~rvl~li+\~c~r' ib, 121 ~i~l(~~~ir~c. i:r ri L kl~j~ricj~r i l<l-iliv n l, Po1'1 Hicli. t 9. Aucuct l(l4d.. Allrrc! 83!itds~~~, t. L'S Juli l uol, CF!tribr~;tsliklt.dcr, y. 26 Augttc2!9:3;? A~T, f. 5.,T8~~~[i:ir l$lo'+ - \):iiler :{ 6a.1rd~jcr.PS T~~~TCP oc Hi1~tr11 M,irtli:~, 11r:lstrup v. Rnn(lcrq. EPV [.; A~kov -iujskole up!.i~~lcl!t~ ~-~~~idl~r~~~ssl~ol~. E j t b r Q: >C~(,.'H 111~yrl:l~cm i ''l1lil5t3111>?.,;~vc oj_~ :!'. ;, KC~ Ni3r1 :: ~~C~~~T, i. 2fi J~cP?~~ < j $ q bl. Ellell ~jlargrrll~t~ - f 7. Sept~rllher le):35. cl. ticl~inr,,lrlt~lr~ccd M;iJ~i~ri, :iu Yuvct~~l,cr J'li, (1 1. Jc~i!~y ivt1d~c~l,. 15,,J~ 1!US. el. Estlirr Rich M:~rlscrl,, 20 Oklobcr fl. Uluul~ild -- l.5.marts!411. ~ 1 l4ircii, - [. 19. Juli 1g43. P. ~;iri~i1 M;td~c!~,. i 4. Fcbr~li~r 1901, ;irhejdede en So~rlrricr zbcd ~,;/~~:: i Fil~l~~lld. EC TH Alllvnrsli/~~ Hnjiliole oc l.;~drltr nd,ntldhrt~qsskole, g. 17. M;li 1'4311 n Mcla,. :. ~PCCT~.~C D;ilkr,[.i~h;l~i~i? ofi (;n:~rdcjtr Ludvig S~lrelrscn,.i~essd- :~qcrc:i:~ t(f" i -lodrfc Sngtt. nl. At~tlr 1.oulqc. f, 15. Oklohcr lq4 1. g. Frodc Mdset~, f 74. August 1908, Larereksarnen fr,i.elli~ig Scli)., c. fi. Fcbruar 1937 n~, L~rcrinde Cirsillt F&~sk.;irscn, 25..anunr [rv1ler af Snedl;erinrstcr S~rerl Larse~i og Ht~slru Maric af Vxfficer. - liar \,zrel Vikar og Vinterlzrer flcre Slcdcr, Ei~rskolc- rrg Hnjsliolelarer, Aarskursus paa S1:ltrlic l,:crrrl~nj<kolc, dcrcllcr L;.crcr p;c~ lllfhorg ticalsltol~ a 1. Ellc~i ~Vijric, i. 2" M~aj b 1. SR~C~ liri~1er1,. 1. Augtlst 103L). cl. Kirste~l R,r+k, f. "LO. Dccpinl,cr dl. Caren Linr, i. 25. April el. Margrcihe, 5. Septenrljrr 1943.,. <:~reri Prlvl111r M<idsct~,. [j. M,rj 1874, ECV ra Vrjsl~~~p ir;ljsltolc, L: 23 M,lj 1901 n ~ Pedcr. Tlionrsen, i. 10. April XhH,.(-..lat~unr l H;ln er 131cv ra Ollerup Haj.;kolc. Ejcr af.er~gl~ave~aard" i,;~ltlie~~d~~~p. 'or rlcjelc A. sidcn bjyged: de en 11s ti;ti~rd p;~a Miirlr~~i, l{;11~1t~t ~ Ny~ii~~~~s~~~:~r dcn tr;;lrnlr Ci,r.lrrl: an i,atlrlsh~ret~. -!:T l~tir vzret Medlrn~ dl c~~ldll]er~ Sogrlcr:~i~d og l~csl\;rclsesmedlcr11 ;if Flero lok;llo 1:oreliirlger.

15 ;. Crisli;j~i Tholr~s~rl, M:lj 1902, Ejer af,,nymarksgaarde~i", E. 18. M;lj 1945 H. G~lr~l~rld D;~~rri,lr, f. 26. Maj laller ;T Cj~ardcjer.lens Slub, Sl{joldgaardcri i Eller up, Ejz~dhjcrg Sogli. Przs.cn Pavt Rich's ~!dstc Dattcr Povlirtr lavd~, a0111 ar 11~vr11, 4 S~~lrlcr og 2 Dnlrc. Slr~tslavlc~~ cller A. ibul Tarp er nu slittlel, ofi dcrciler lul~cr hans S~sltrndcs Efterkommere. ). Alfred Tho~nsen, f. 3. Mnj )14. ljrr :[.Knh;tvcra;lrdU i Vcjslrup, Sydfyrl, g. rrl. Anrl:i Andersen ra ier~, f. 27.,la ;~ a. -lans Pedrr Thnrr~sc~l, S 2. N\~nvcnll\c%r 7'1.44. c. M;iric T~RSC,. 1X..lltli 11107, c. 9. ~Vaj 1931 m. Pedcr Moger~srlr,. 3O..J~rli Ejrr og l~vhnr.stoltl~olmgaard", Gudrne. ;. Pcdcr Maller Mogc~isen Angus! bl. Villy Mollcr Mojicnsei~, f, 24..lttr~i 1! Elsc Marie Jensirie Madsct~, f. 7. Maj 1876, g. 5. Olttoh~r 1904 m. Gi~nrdcjer Grnvcrs Madscn Grdvcrsen, f. 7. Septcll~her Hull var, snmrtleri rried sir1 Snstcr, El~v paa Vej~irllp H-iujslrole i Sommerell Dc boedr wa 'sdrcgilardcrl Tnrp. llur~ d~de 4. Marts 1q13 fig l~nrl 113 April a. Antxi Grarersen, f. 8. hu~ , E. 21. Maj 192 m. Kristian Moller <r~ste~lserl, f 14. Marts 18W - Smn a[ nfdedt Ariisrn;~dsrnedlct~l Jerrs Mgller Kristcrlscn (F: Ht~sZr~i Elis~~hctl~. Dr hor pa3 llans Fadcgqard i Egk~~url i Rl~od. Se Nr. 18. :. Jrrls M~ller <rislc!rsrr~,. 21;. S~plelnber Frede MF~cT KT~s~~~~c',. 30. ~CC~T~~CS cl. J'lse Msrie Moiler Kr~qlens~n, f. 21..luni 11-73R. dl. Elrsabefl~ Mrnller risfcr~se~r, T. 10. April c. Magl~e Tarp Gravcsseri, Ailglrsl 1908, De ejer off behor Fntdregi~;~rdcn ';trp i F;cllesslrnh. Se Nr C..lohan, bocde i Skovsende. 1...i,ie, c. 11). Pcdrr Mcnriksr1~, bnciic. i Atlsagcr Sngll.. Ane,. 1. Dccrmbcr 18,56, g. 14. Mnj 1880 m. Aridrrns -lansen, Horr~e, F. 10. April Muter og,:~ridmand i Hoddeskov. a. i~rolinr Kir.;linc -lansell, t. 7. J1111i 1S81, p. 21. Aufiusl 1905 rn. Atidrei~s Fisch~r, f iig1r~l 1877, Bagerrnester i Cjedved v. Hotsens. al, Jergen D. Fisclier,. 2. Juli 1SOli. Bagersv. t~jetnme. hl. ngehorg Fischcr, f. 21. Nove~r~her 1907, g. 30.,411- ~usl kns Piiabd Dineselr, f. 6. Au~nst Q~'rri~ssislent i Lrmvig. i12. Eli11 'ischer Dirreseil, f. 10. April b2. Olav Esrrl;\n Dincscn, f. 14. Oltlahcr cl. Ann;l Fischcr, Okloher a.. Juli n. Tliam:~s Chr. Nielscn, f. 8. AH EL S^ Ucldelet i Forslcv 11. Sknnderhorg. a2. Kirstcll Fischcr Nielsen,. "3. Attg~~st 1935, h2. Elly - A - f. 3. Dcccn~her c2. Vag~r Oktober dl. Hclg:~ Piscllrr,. 9. Oktober , g. 8. Maj 1936 ni. Nicls -l:ri~lcon Dinescn, f. 9..ltln1lflr Pro- kurist i -lolslchra. 1 ;?.,~!T D~PS~T~ F, 9, April 193' l~~ge f;isclrcr Diliesen,. ::O. L)ccc.nrt?cr 194.'3. el. Hcrdis Fischcr, i. 23. Juli Ki~rerl Ci~ilic Fischer, F. 24.luni g. 23, Agust E~ik L11nd Svendsen, f. 23. Augusf Dyr!;~ge i Sve~idhorg. ~ 1 ~llcn. Fischcr, f. 7, lrccmlicr 1917, a, 2'2. Maj 1944 nl. Hilt~s Sensen, September Har t~rerudd.

16 ht. Gcrda Fischcr,. 13. M;lj 19'10. i. Else Fiscllcs,. 16. Noverli her b. Hans Peder H;~nserl, Oktoher 1882, g. m. Kirstinc Tho~nasi~lc, i. 26. Seplelllhcr E88ti. Landpost i Sogn. nl. Hans Alfred Hansen, f. 12. Mnrts 1906, :r, m. Olga M;lrie Surcnser~ f r ~ Wt~tru~?, f. 26. Jenzlar G~i~rciejcr i Karup v..l,tndetup. a2. Verner, i, 14. Oklahvr!R3R. h2. Marinus, f Marls lr143. bl. A111le Magny H-lansen, April 1908, E. m. Fredesik Stakl~olnl Kristianscn, f. 10. Maj 1904 i Kvang. Landrn~iid i Outrup. a2. Kelly Kristiansen, f. 9. Dcccmhcr h2. Erne Kirstine Kristiansen, f. 15. duni c2. Elly Kristiansen, August Gerdn Meric Kristianscn, 1. 8 Seplen~her e2. Hails Peder Kristians~n, f. 6. September Niels Stolrholrn Crisliansen, Februar c?. Andrcas Hanscn, F.?. Jant~ar 1911, g- m. Karen Pedcrscr~, Czrt~p,. YO. April Ganrdejer i Vrngum. - a2. HRS Pedcr Hanscn, f. 21. rvi~j dl. Gerda Valhnrq Hansen, F. 12. Januar 1915, g. rn, Jcns Sclrultz, f. 4. April 1' audposl i Tislrt~p. a2. rcne Cirsliric Scii111z,. 2ti. J;~nt~ar h2. Viggo Sch~iltz, f 10. Srpteniher el. Rnrge F-anscn, f. 19. Febr~~ar E!3lR, g. ri. 1,illy Nypard P~dessr~~, f. 31. Maj K~rln,. 17. Juli Sla~ler i Ot~trup. c.,jells Jcsscri Hanse~i, r. 24. April 1889, g. 23 tm:lr!s T!11 rl. 1Cil!llri1lc.J;lkohinc, f. 18. Au~ust D,llter a[ Nicls.. Niclser~ af -iodcle Mdrk - nngle Aar lravdc cle hnr~s Fcldcg;+ard i Hc~rldtts!tov, lyttede senere ti1 Varde, hvar ~arl dyrlwr Murcrfagel. :11. Mette Kirstiiie -ansen Maj 1912, g. 2. No- \rcliibcr 93(i larls,:rkobsc~l, Varde, Arhejdsmand i Vnrde. 2'2. tlga J:ikohsen,.. Jt~li Grell~e Olrtobcs c2. Arly - E. 2. April 1944, bl. A~~dreas Hansl~n, f. E2, Oklobcr 1913, g. 2. Novernher 1938 m. Kisstine Pedersen, Lzborg, Pebruar Murer og \)trr~imaud i V~rde. 22, Kurt Hanscn, f, 30. April h2. Assp - f. 6. Maj cl. Alma Hansei~, F. SO. Marts 1915, g. 2. Olclohcr 1936 nl. Niels Krislcnsctl ra Ansagcr, September 1919, Ganrrlejrr i Ssndel, Sdr. Fclding. a2. Gerda Cristenscn, Marts b2. Gunnar - f c!?. Tagc d2. Sonj;l - f e2. Bodil - f , dl. Niels Jensen Hanscn, f. 24. August 1918, g. 26. December Elna S~rrer~scn af Lindknud,. 3, Februnr Udlzrl Mcjcrist. Bor i Dlgod. a2. Benla Hanscn, f. 21. April el. S~gt~e dansen, f. 30. Maj 1920, g. September 1940 m. Leon Mall~iasctj, f. 1918, Murcr i Varde. 22. Hcnning M;lllhiil~cti,. 17. Olctober fl. Krislian Harrsen, f. 7. Maj 1022, Arbejdsm. i Varde. gl. Svend Hansrn, December 1929, Sludererrde. Uopz i Varde, d. Lallririe Helclic Mallsen, April 1891, g. 3. Arrgusl Hans 'Jinttzer Lillesne, Marts Fra 1911 var h,~n,;crer ved -lolstcd Stationsskalc, fra 1917 har de boet paa hans Podrsgaard i Kattrup Hovedgaa rd. al. Karl Pcd~r Lillcsoc, F. 5. April 1!318. hl. Hans Winthcr Lillcsac, i. 29. Marls 1921.

17 cl. Aksel Andreas,illesne, f. 29,.111r1i 1933 dl. Karrn hlargrctlie - - } Tviliin~er el. Erlirlg Esberrr Lillesse, f. 16. Marls Krislcrl, ljoedc Skovscr~iic, llavde Born, Efter Henvcudclsc ti1 Fu~nllirn oil1 Slot lil deltne Bog, l~ar de fo~fioldt sig tavsr. e. Addl F1:1lir;c11, April H93, g. 5, Aug~~st 1928 rn..ydin -lelote <iimlirle Sofic Ollldberg, M;lj 191f7 - hltcr af Savv~rltsfosn~and Osksr Tl~orv;lld Valdcinar Krisl~an Glrldberg, Kings!cd. -- Stenbrvder i Faksc. al. lsc Guldherg H;insen, f. 27. F~bsuar 1'330. bl. Atrr~e Deccmbcr 1 931, nl. Benr~y - - f Marts dl. Jerri - - t. 15. September e 1. Birllle -- - f. 24. Augusl f1. Sven - - f, 20. Januar U. linthrine Marie, rerilslilledes i Kirkcn 9. Mnrts 1783, g. m. Hans Ktludsen i Bjer~e. Hdvde ingen Bnrn E. Peder, fretitstillet i K~rken 1. Olrtoher Dad i iriget~. F. Kjerslin, koin langt sydpaa. f. Aue Kathrine Hansen, f. 27. Marts 1895, g, m. Hells Peder Sarerrserl, f. 28. Dccern ber Ssn al Gaardcjer Laurids P. S~rerise~l, Thorstrtlp. - Gaardejer i Stokh~k, Tllorslrvp Sogn. al. Andreas Hansen Ssrensen,. 17. August b. Laurids Pederset~ - f. 17. Oktober cl. Arne Jens~nius - f. 17. December dl, Svend Ove - f. 9. Dccc~nber 1926, el. Elly Bodil - f. 18. April fl. Elna - f. 27. J~r~ii g, Marie Hallsen, Pebruar 1898, g. 28. August 1917 m. Evald Clir. Henrlelnnd,. 6. Maj Landnlaod i Ansager Sogi~. a. Arnc Chr. Hennelund, f. 9. April 1919, Murer. $1. Nelly Signe Hennelutrd, f. 3. Oklaber 1920, g. 23. Maj 1943 rn. Skot0jst1andlcr Svend R. Jensen, Jerne V. Esbjerg. cl, Vagn Aage Hennelund, T. 5. Jr~li dl, <aj Egon Hennelurrd, f. 27. Maj 1932, Povl Rich, Sog~~upr;rs! i Hodde-Tislrup, blcv g. 2. Cla~lg 1~1. Kissleri -laahr, Dalter af Provst Ude -aalir i Bljiod, lluo er rc~iisti\let i Kirlten drtrl 17, Fchr~~ar Sltilteretlen efter hende, daterel 12. Juli 1773, nzvnes 2 B~rii : Kathrine Marie Rich, t. 1768, E~ar ell Tid opl~oldt sig llos Pastor Fohricius, Prasi i Ansager. Det rnaa vwe lle~idr der omtirlp~ j 0, Nielsens "Historiske Eiterrelr~inger om Vester Herlie Herred" :.Ved Auktionen dc11 16, December 1829 over Hcnnegaard vat i Beliugelserne den Bestcmmelse, at Jornlru Rich, cn Pr;eskdatler fra Hodde, sill Livstid skulde hlive boende i et lille Hus paa Gaardens Mark og afbenylle -aveu ude~l Algiflu. Saa havde l~un dog Tag over Hovctlet. Sere11 Ricli, frcmstillcrlcs i l-lodde Grke 25. Sept, Vcd Sltift~i tilt bcgge Barn tillagt liver 200 Rd\. DatZercn filc des\ldc~\ Mnderens Dragkistc, og Scinnen et Par a~~balerede Ertr~eknappcr af Guld. Snren Riclr blev Degn

18 i hndu~i~, ra11 lanr ngqrt:l urr~t,al~dl~irl ;icr, 111mske S~CP, i YC! F;~ltl S!~CW~ ~Vi~11~1, liien ~~P god ;irl;t~isrnnnd ; ll~i Mr~tldhcldct cik:. Hr. liich i Aadutn og lr. 1-aalsr Mlgnrl, P Sorer1 Ucgt~ i Lyl~~if, ;! k:111 h~f3~''. (1. 1). ll;ii~\ir v;hr kg11 i fi1~0d ). Suren Rich v;lr hn:lrle Degn, Krut~~and og Gaardmdnd i Lylrlic s:~r~~l Ejcr :] '.tpir~tlnller~ i Lcn~. Smren Rich hlev gill i Aad~lrrl 1801 rued D~grirtln~teren Kathrirle Margrclhe.lorge~ise~~. ian blcv forllyt~el iil Aal, ivor l~an dodc so111 Sl,o\el~rcr og Kir1tcr;:tnger 20.,luli mrn fsdl i And~r 111 : A. Povl Frederik Rich, f. 29. August 1806, Landmatid i Nr. Hebo, Janderup. 130rn : 1, hnrlrcas Rich. 11. Pcdcr qr. Rich. ][. Serctl Povlse~l Rlctl. 1. Nielsirie Pcirirle Surcriwn Ricl-r, T. 31. Deccniher 18G7, g. 1 h93 m. Hans Mo~et~se~i. Has vzret Vnrt i Bil!u 117 '~ui-sarnli~~~st~u~. a. Snrcn Gcor~ Moqcnsc~l,. 24. Seple~nhrr Gilt og hor i Nordamcrilta. b. Karen Snlrvbinc Mngc~~sct~, f. 23. Dccc~ibbcr Er gift i hmerika og l;ir ~RT, c. Gerlrud Lnusetle Mogcr~seii, t. 27..lz~li Gift ~ned cn Rngcrinesler i Cl~ikagn. d, A~irin Marie Mul~criscll, f. 17. Maj 1902, g. rn. Boghold~r Schrt4dcr i Eshjerg. Hull er EnFte. al. Berut Schreder, f e. Aheline Dorlhca Mojicnsen, f. (;..lanunr 1904, g, nl. t3jvind Katyza, <orllorcl~e~ i Fredericia. nt. Ellinor Kolyza, Januar hl. Margil Kayza, t. 23. Januar f. Ua~iiy Mogense~l, Sygrplejerske paa Gentoite Amissygehus. 2. Poul Ssrencetl Rich, Januar 1870, g, nl, nor- 111~~ Jdlgell~ell flf Gedved. Hsr vztet Restyrer paa Ltlnde Fatliggaa rd, dmd September Enken bor nu i Lundc By. a, Smren Povlsetl Rich,. 29. Maj 1899, g. m, Tham:lrili:i Mndscn, i. i N. Ncbel 10. August 1899, Fuldrn~gti~ i Odsherred Jernbane. Bopzpl i Holbzk. al. Pavl Erik Rich, f. 28, April b, Gustav Rich, f. 26. November 1901, g, rn. nger Kristensen Frugtgrosserer i Ksbenhavn. 31. Bjstrr Rich, f. 3. Jt~li hl. Lisclotte Rich, f. 3. Juli c. Viggo Ricli, f. 2. September 1902, g. 5, Marts 1939 rn. -~llen Tllorup,. 11. Septenlher Han er Mejeribestyrer i Lunde. d. Johannes Rich, i. 22. April 1907, g. 19. Suli 1936 m. Signe [<asmussen, f. 8. August Bestyrer paa Outrup Andelsrnejcri. al. Bent Rich,. 15. April bl, Birgft Rich, f. 10. August e. Scnny Rich, April 1910, g. m. Christoffer Schrmdet, t. 16. Decetrrber Gaardejer i Sdr. Sejerslev ved Hajer. al, Kristine Scl~r~der,. 1. August hl. Poul - i cl. Dora f d. Ber~it - t el. lteria - f Hol~er f gl. G~rd

19 3. Pedcr Ssrensen Rich, f. 15. Jar~uar 1876, g, 20. September 1900 m. Else Harisen F. 29. April Datter af Sparekassedireklar Niels Hansen Ulld, E~knud. Beggre dade. Dc har en Plcjedallcr Tl~yta, Dailer af Elses S~sltr H~t~sine og Gnardejcr,Jobs. Nielsen, 0. Grmnlund, Rlgod. Hun liar i flere A#r vzrel i EngEar~d. 4. Sol~~ni~cs Snrcnsun Ricli, Novrmbcr 18H0, g. 26. Scplelnber 1912 wi. Maric Sofie Kristitie Niclsei~ fra Sk~rbak M~lle Sogn. Har Skradderog Trikotageforrelning i &31god. a. Esther Skarbak Rich, Juli Eltspcditricc b. Harald S. Rich, f. 10. Maj 1915, g. 10. Jrili 1940 m. Mintla Kristense~~ fra Ratidcrs, Fehruar Evangelist i Aarlius. a. Jonna S. Rich, f. 15. Juli bl. Kirsten Marie S. Rich, i. 27. Januar c. lrcna Skzrb~k Rich, T. 6. Maj Husassistcr~t i Aarhus. A B. Kristial~ Rich, f. 22. Januar 1809, dim. fra Borris Setn., g. nl. Kirstinr fra Billumgsarde, Enke cfter Jakob Pedcrsen. Ktomand i Billurn.. Melle Jakobi~ie Margrethe Rich, f, i Billuni, g. m. -andnrand Janus Rloch, Billum, f. 24. Scpteri~her 1847 i Kaergaard. 1. Jakabine Bloch, dad sam Bart]. 2. Mary Rloch, ugiit, dad 17. Oktober Asr gl. 3. Kathrine Margrethe Rich, f, i Billurn 5. Apri 1859, g. rn. Landmand Jakob Vilhelrn Krislensen, f. 13, Februar 1858 i Sdr. Petdirig. Bosted: Skeli~rld Urogaard pr, Hadsund. Landmarld OR Cromand skiftcvis. a. Jakoh Ejner Kristeasen, f. 16. Marls Dnd i An~eri ka. h. Clir. Ricl~ Kristenrien, f. 1. April 18R4, dod c. <ris[ine l<rislenset~, Februar 1886, g Kebrti:\r~d Kristian Emil Det~n, f. i Vcddum 27. Oktoher 188'7. al, Ellc~r Mar~rcthe Dehn, f. i Solhjerg 29. Juni 1910, ~lfflll Cl~ris i3rrrgc Etnil )ehr~,, i Solhjcrg 18. Miiris 1913, 2. m. Maja Marip Durholm,. i Sltodhorg 3. M;ij baiter df lirelrtar Kristensel~, Rsdding. cl. ~areb E3lisc Dehrl, f. i SulZijerg 10, Juni d. Kristian riicl~ Kristensen, i, i Borris 8. Fpbruar 1890, g. 111, Ai5;1 Margrethe Susanne,, i Sirasbourg 25. Marts l!f09 - Datlvr ;~f Getieralkonsul Villi. Jcnsen og Huslru Marie Eugenie Vitz, Genua, Civilingenisr OR Entreprenmr i <lampenborg, Vitus Berings AC. al. Tames V. -arald, f. 18. April 1940 i Genua. e. <rlstian Htrsled Kristensen,, i Rorris 22. Februar 1894, g. 20. Noven~ber 1921 m. Ciska Kirsline Hustcd, [, i Hadsutld 26..luni Reps~sctitant for A/S Otto Mfirrslcd i ~aclsulld. al. lngc Husteci Kristensen,. i Hadsund 15. December f..lanus Mnllcr Kristensen, t, 1, Januar 1896, gift i Amerika. g. Ange Kriste~isen, i. 11. Pebruar 1897, dod. 11. Agrles Ellride Krislensc~i, f. i Borris 26. April 1899, g Kohinand.J~nus,;ingela~id, Mou - Sen af Gaardejer Jens Langeland. Plster Langeland, Motl. - H~T St~be~ods off tekli. Forreining i Hjsrring. al, Ruth L:lngelat~d,, i l3ronderslcv 23. Scpt. 1923, i. Svend Aage Krislensen, f. 14. August 1904, g. rn. Magd~ Miltkclscn, f. E l. Jtili Dattcr a! lhv, Ploprietxr M. Miklrclsen, Aalborg. - Svend Aage Kristerlsen er Landmand.

20 as, Benle Husied Kristensen,, paa 3;elurngaard 28. Oklober hl. brgc Huslcd Krisle~~scn,, pan Hzlumgaard 9. Auglrsf , Mettc Cirstiue iic'ti, (f'vitlingsusli~r ti1 K. M. Rich),, t Rillurn 5. April 18'19, g. ni. Vilitor Eskild -lnjluild Lorentsen, f. i,yllne 18. Juli #abrnand i Qlgod, d0d a. Helga Cir?linr,oxcotsen, f, ti, Seplc~lrber 1882, E. 16. Septcmhrr 1910 m. Sirnoti Pedcr Simonsen, t. 18, Novetnher M~ltr dmde 13, Marts S. P. Sirnonsen er Skrzdderrz~esler i Sdr. Bork. al. Betty Sittionsen August 191 1, hl. Viktor Eskild Hmjlurid Simansen, f. 17. April 1913, g, m. Gudrun Dalkjzr Krjslensen ira Skjern. Bager i Silkeborg. cl. Henny Kirstir~e Simonsen,. 15. Oklohcr 1916, g. m. Bertram Nielseti, Slagter i Rrarnmiiige. dl.ernil Sirnoiisen, Decembcr Handelskornrnis i Sdr. Bork. Metre Kirstille Rich, g. 2. Gan~ m. Hcnrili Antonius Kristian Frederik Hansen, i. 2. Marts 18.57, Maler og Musikker i Dlgod. - Son af Kirs~ine Marie Rnhbelc op -1n11s Fredcrik -lanscn. - Flun dade 4. Juni a. Mans Frederik -anseu, f. 17. Jrlli 1885, g. 8. Scptcnlber 191 l iu. Marie -lcrrna~lscll, f, 23. Februar 1 HR5, ~itrl var i sir1 Wrrgdntn 1,~rerilide i Pll~nd i 5 Aar. Han er Malerrnester i Aeerhxk. Faahnrg Sogn. al. Harriet Riclt Hanseo, i. 5. April 1913, g. rn. Carl Halldar~ Sc.lreilscti ra Skovlutid, F. 12, Augusi Ragerrnestcr i Tistrup. a2. Mnrie Louise Snrensen, f. 5, December b2. Pollla Sarcnsen, M;rrts c2. Kirsten Sorensctl, f. 5. Okiobcr d2. 1c11rilc Tcjlgaatd Serc~lset~, Scptcmhcr ). Kristine -lallscii, f. 24. Marts 1887, t~ttn dede ti. Juni 1927, v:lr C. n. Si~delrnog~r Hans Jensen Krogh Tistrup,. 6. Februar Smn at Smcd og Landmand Jrris Jensen, Hejsnap. - Nu hor linn i Assells og er gift igen al. #are11 ElisalheEll (ro~11,. 1. Oltloher 1918, er i Eshjcr~. >l. Harry Krngll,. 9. November 1!1151, g. 2. Scplen~ber n. 'l'ovc l,atlrids~~~, Hesscl~rtcd. fj;rtl cr sager Oltslrnl. cl. Olfert Kro~h, f. 15. Sepletnher 1921, Komrnis i Tim Brugsrarcni~lg. Hall var rued Tojiet ra Tim d. 27. August 191,2, dcr hlev beskui'lt vcd He;!D dsde, sot ijf Krigcrls trlange uskyldige Ofre, straks han var indlagt pas Ringkahing Sygehus. dl. Nicls Gjarup Krogi, f. 28. Januar 1923, Skomagerlarling Elvira Hansell, Septcnrber ndchnver af.tatoln c. Hans #r. (rcrr H,jrlse~l, Marl.; t 889 i N. Nehcl, g. 30. Nove~nllcr Slitirie Marie Srhrnidi, f. 13. Marts Rccge dede. Han var Sadclniager. ill. Vilhelm Rich -l:~nsen, f. 31 Ma] 1918, g. 15. NOvember 1941 rn, liilia Nielsen at Kolding. Politibctjent i KP~C~~:V. hl Niels Gjfi~rzip Hansen, t. 5..luiti Detailhandler i Koldinq. d Marie [-lallseli, t. i Troldllede 27. Oktoher 1RS1, E. 23. Oktoh~r 1916 rn. Barhermesler Johs. Graversen i 01god, f. 29. Seplemher HYO 'i-01111y Graverse~l, r. ~C. S~pte111b~r Ba~ikassisterit i Kehenhavll. hl. Lisb~th Cjravcrseri, f. 25. Jonuar Skoleetev. e. Niels Gjfirup Hansen, f. 4. April 1895 i Hlgod, zigift. Manuinkturist, opholder sig i Viborg.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii

j-g pngan';. Min Farieri Far' s1.rnåei f ra ffrz og flyttede tii Da. BogenilTegl værke:: verl Fl- snsbor! FlordrrL.I ev,-rrl1i vet, korn j:g i Tank er ':m, hlrad min Far har f ort,alt m j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii t Broalor, da

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September 1982. Dansk Fffiohistorisk Selskab Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher (1815-1887), der

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet

-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med & april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri;oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet CZpxJi~et tnaadte iaar atter i-ttdig tid deip 15:Je janl~:nr. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet a U 1 rij"rkq. -;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere