HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN"

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG UDG I VET A F HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 28. BIND KØB ENHAVN l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN 19H

2 llohttbro - Thomsens Hojttrykktti.

3 INDHOLD Arkivar H. G runer Nielsen: Folkeviser fra Hardsyssel. l-l avearkitekt JOhanne~ Tholle: Flor.1 og Folketro, især i Ring købing Amt.. 28 Læge E. Tryde: En jydsk Lerkargrav (romersk Jernalder) i Grenbjerg By. 67 Lærer H. K. Kristensen: En Brandtomt af et l-lus fra Folke vandringstidcn Adjunkt! Ians H. Fussing: H erningsholm i Midten av det syttende Aarhundrcde. 101 Cmd. mag. Niels CL J-lansen og J. Aida!: Brev fra Sogne præst i Holstebro Ebbe K ynde. 116 Lærer J ohan C. Sulkjær: Om Vejvæsen i Hammerum Her red Lærer Esbern J espersen: Den store Landbrugskrise i forrige Aarhun-drede. 139 Udmark og Overdrev: Lærer P. Christensen : Frederik d. Sjettes Besøg i I-lolstebro og Ringkøbing Forf., pens. Lærer J. Gr. Pinholt : :~> Knopmanden s Penge«. 158 Navn e og Sagliste. 160 Virksomheden Regnskab l. Januar-J!. December Ejnar Poulsen: HardsysseJs Degnehistorie (Anm. af J. A.). 167 Sid ~

4

5 FOLKEVISER FRA H A RDSYSSEL l EN 200 AAR GAMMEL VISEBOG f\1eddelt ved Arkivar H. Griiner Nielsen. A llerede et Par af de gamle danske Adelsvisebøger r-l.. fra Aarh. synes at have en Smule Til knytning til HardsysseL Et Folkevisehaandskrift skre vet 1591 af Christen Persen (Gl. kgl. Saml. 23%, 4 ) har i hvert Fald noget efter Aar 1610 været ejet af Anne Munk (Lange) Povlsdatter til Pallesbjerg i Staby Sogn ved Nissum Fjord. l lun var 1597 bleven gift med Børge Trolie til Trolholm, V. Flakkebjerg Hero red, Sjælland, der døde 1610 paa Tvis Kloster, Ham merum Herred, som han købte Haandskriftets Sprogform har visse vestjydske Træk, men en Del af selve Visestoffet (ialt 50 Viser) ser ud til at staa i Afhængighedsforhold til Tradition fra Skaane, hvor Adelsslægten T rolle hørte hjemme. En anden Adels visebog med folkeviser (Ny kgl. Saml. 815, 4 ) fra sidste Halvdel af 17. Aarh. blev 1671 skænket til Anna }uel til Vosborg, f t 1688, medens hun som l7 aarig var i Besøg hos sin Mormoder Lisbet Pode busk, boende paa Skovsbo, F y n. Endelig haves en Visebog- blot indeholdende Viser, udskrevne efter trykte Kilder, nemlig yngre verdslige Viser og Salmer - skrevet af Niels Nielsen, der :.otjente«preben Gy l denstierne til Vosborg, Hovedsmand til Bovbjerg, og lbro.lsyuch t\.1rbog XXVIII.

6 H. Griiner Niefstn : blev i 1611 skænket af nævnte Niels Nielsen til H o vedsmandens dengang IS aarige Datter Anna Gylden stierne. ingen af de tre nævnte Visebøger kan antages at indeholde nogen sædig hardsysselsk Visetradition. Al ligevel er disse rent tilfældigt bevarede Visebøgers ydre Tilknytning til Hardsyssel ikke uden Interesse, idet de maa antages at have haft nu tabte Sidestykker paa andre Adelsgaarde og at have givet Anledning til Efterligning ogsaa i andre Samfundsklasser inden for denne Landsdel. H vor tidligt Folk af Bondestanden her i Landet har fundet paa at lave sig Visebøger er vanskeligt at bedømme. Selvejerbonden, Herredsfogden Søren Tes strup (f. 1685) i Rinds Herred ved V iborg omtaler i sin»rinds Herreds Krønike«{Saml. t. Jysk Hist. og T op. l. R. l S. 337), at han har samlet sig en stor haandskreven Visebog med 500 Viser, hvoraf han kunde en Del udenad. Men T estrups Visebog er nu gaaet tabt, og indtil for ganske nylig syntes der ikke at have været bevaret danske Bondeviseboger før fra 19. Aarhundrede. Da hændte det i 1921, at Lektor Dr. phil. Henrik Ussing som Privateje hos en Smed paa A ls fandt en Visebog skrevet o af en alsisk Bonde J ørgen Madsen i Sjellerup. Bogen indeholdt 66 Numre, hvoraf ganske vist det meste af Stoffet stam~ mede fra trykte Flyveblade; men enkelte Viser var virs kelige middelalderlige Folkeviser, ofte i interessante Særformer, nedskrevet direkte efter Egnens Tradition. Af særlig Interesse for nærværende Aarbogs Læsere er imidlertid den hardsysselske Visebog fra , som Museumsforstander H. P. Hansen nu for nylig har fundet i T ranholm ved Vildbjerg og erhvervet til Museet i Herning. Optegneren af Viserne er Niels

7 Folkeviser fr:j H.udsyssel Christensen, og denne angiver gentagne Gange i Vise' bogen sin Bopæl snart som»nygaard, Aarupo:, snart som blot»nygaard«eller som blot»aarup«. Des værre er der flere Aarupper i Danmark og talløse Ny gaarde (ogsaa talrige forsvundne Gaarde med dette Navn), saa Stedsbetegnelsen er noget usikker, dog bør Bogen vistnok henfores til Hanning Bølling Sogn, nord for S kern. H er med stemmer ogsaa, at Dialekt formerne i Visebogens folkelige Viser (ifølge Med ~ deleise af Dr. phil. Marius Kristensen) peger mod Midtjylland, f. Eks.: k jorde(): kørte), a(): jeg). V ost (): Ost), S z le (): Slæde), D ar (o: Dør), Hov (): Hu). Aøy (): Ay), i gur (): igaar). til at longe (): til at længes), szvever (): svøber). Endelig peger de folk e~ lige Visers Sagnform sammenholdt med Nutidstradi ~!ionen afgjort mod Vest (eller Midt ) Jylland (se ne denfor under Vise Nr. 3, 5 og 7). Egentlig er det for kert at tale om en enkelt Visebog; det der haves er strængt taget to bevarede Rester af en Række Vise bøger, saaledes at den ældste bevarede Visebog, hvis Omslag af stift Skind endnu er i Behold, er skrevet i Løbet af Tiden Januar til Marts 1729 og nu inde holder 94 Numre, nemlig dels Viser, dels Prosa af blandet Indhold. Den anden bevarede V isebog er meget defekt; den er skrevet i 1734 og indeholder nu 32 Numre. Naar vi i det følgende skal danne os et Skøn over de to bevarede Visehefters Indhold, vil vi dog af praktiske Grunde behandle begge Hefterne un ~ der et. Visebogens Indhold falder i to Klasser, først Viser og Prosastykker, der direkte (eller indirekte) stammer fra trykte Kilder (Skillingstryk og lignende), dernæst Viser, der er optegnet direkte efter Folkeoverlevering, enten efter Optegnerens egen Erindring eller efter Med

8 H. Griiner Nielsen: deleise af en anden fra samme eller nærliggende Egn. Vi vil først se paa de litterære V iser. Saadanne lit terære Opskrifter belyser vel Optegnerens Smag, men har herudover ringe Interesse, i det Tilfælde man i Forvejen kender O riginalen, nemlig selve det trykte Flyveblad. Det har dog Betydning, naar man ved Hjælp af Visebogen kan konstatere Tilstedeværelsen af ældre Flyvebladstryk end de nu kendte. Mest Be tydning har naturligvis de litterære Viser i Visebo gen, der nu kun kendes herfra. Opmærksomheden hæfter sig først ved Viser og Prosastykker om historiske Begivenheder. Der er Vi sen»kom Læser hid, kom læs og se«om Moskovi ternes Sejr over Svensken, T artaren og Tyrken, hvoraf Tryk fra 1711 findes nævnt i Bibliotheca Danica Il En anden Vise»Du danske Konges Sæde«be handler Kobenhavns Ildebrand 1728; andre Opskrif, ter heraf findes i Thott Nr. 54 og Ny kgl. Saml. 355 Folio IV 186. Saa er der en Del Forbry derviser: om Overfald i Grønning By i Salling paa en Troldkvinde Dorthea, der bindes og brændes, for fattet af Christen Lassen Thyconius, se dennes sam lede Skrifter, Udgaven 1776 S. 22; om Mordet i Klode Molle 1706, trykt og kommenteret i Skivebogen XV 1923 S. 42: om Brændevinsbrænder Karl Samuelsen i Studiestræde, der skød sig selv 10 ~ 1695; om Kirsten Pedersdatter, født i Sundby ved Aalborg, der myr dede sit nyfødte Barn 1 ~ ; om Søren Klemmen sen, der i f\1elankoli myrdede sit eneste Barn 10 /~ 1733 ; om en Mand, der myrder Hustru og Børn i en Skov; om Forbrydelse i Bremen 1575»Der var en Skalk blandt alle«, se Danske Viser V S 50 No ten. Flere Viser omhandler Sygdom: Om en gudfryg tig Piges langvarige Sygdom og Død; om syg Danne

9 folkeviser fra Hardsyssel kvindes Lidelser og hendes Drøm om Jesus 1648, hvoraf Tryk fra 1696 findes i E. T. Kristensens Sam ling; om fattig og syg Students Vanskæbne, Søn af Præsten Magister Svane. Et Prosastykke omhandler Vandflod i Bremen og Holland. Til historiske Begi~ venheder kan ogsaa henregnes Prosastykket om»tyge Brahes Spaadom, som han haver sammenskrevet, og blev derfor af Kong Christian IV forvist Danmark og maatte aldrig komme der ind igen; det skete Anno 1605«. Spaadommen omtaler Krig med Sverige 1645 og 1659, samt Regeringsforandringen Endvidere hedder det, at»1677 skal Regeringen gives en Mand, som Gud og Danmark elsker«(tænkes her paa Re geringen efter Griffenfelds Fald 1676?). Tilsidst næv nes 32 uheldige Dage: 11., 12., 20. Jan., 11., 17., 28. febr., 1., 4., 14., 15. Ma., 16., 17., 18. Apr., 1., 4., 14. Maj, 6. Juni, Juli, 20., 21. Aug., IO Septbr., 6. Okt., 6., 11., 18. Novbr., 6., 11., 18. Decbr. Denne SpaadC>m i Visebogen synes afskrevet efter et Haand" skrift (bemærk Læsefejlen»Drøløses«for»Brahes«eller»Troløses«), jf. Bangs Samlinger V, 4]8. En Del Viser behandler Samfundsforhold, Skikke og Forlystelser. Det er af historisk Interesse, at Visen om Bønderkarlenes og Bønderpigernes Dans (trykt (efter Flyveblad) i Nyerup og Rasmussen: Danske Vi~ ser 1821 Il Nr. 48 og 49) virkelig kan føres saa langt tilbage som til Tiden før En anden Vise be handler den hovmodige Junker. Baade denne sidste Vise og et Prosastykke»en skæmtefuld Samtale mel lem 4 Stupiger Karen, Maren, Anna og Kirsten«gen' findes paa Universitetsbiblioteket som Skillingstryk i Pakken»Gade Viser og Sange uden Angivelse af Trykkeaar, 18. Aarh.«. En lille barnlig Vise handler om 1-1 yrdedrengen, hvis fa ar overfaldes af Ulven, saa

10 H. Griiner Nielsen : kommer»rasmus med det røde Haar«og fordriver ved Hjælp af sin fork den ubehagelige»gast«. Mær keligst af alt er dog Jydske Juleojagt«, et Digt, der ellers synes ukendt, og som skildrer en Julestue i Hardsyssel og nævner en Række Julelege foruden Dansene Harboskrep og Borchenddans; se nærmere herom i Sprog og Kultur«1933. Lyrikken er paafaldende daarligt repræsenteret. Kun to Elskovsviser og en Klage over Verdens Slethed; desuden to Drikkeviser, nemlig Bordings bekendte»frisk op, naar Djævelen gør sig vred«{afskriften har Aarstallet»l668o:J og»kongehusets Skaalo:,»syn ges som Randers March«(Melodi, se N yerup og Ras mussen' Danske Viser Il S. XXXVI). Af Romanviser træffes Danyser (J: Tannh3user), se Danske Viser Nr. 60, og Legendevisen om den hellige Dorothea, se Danske Viser Nr. 312, VI S. 70, desuden en Vise om Jerusalems Skomager, Ahasverus:»O kristen Sjæl og Hjerte«. Viserne med bibelske Emner behandler Skabelsen (se om sidstnævnte Vise i Danske Viser VI Nr. 314 S. 84); Gideons Krig ; Jeflas Løfte, for fattet af Peder Dass; Elisei tredje og sjette Sang; Job, se Danske Viser V I S. 137; Kvinden af Samaria Land ved Brønden, se Danske Viser Nr. 50; Jesu syv Ord paa Korset. Desuden Rim om Jesu Genkomst. Til bibelske Emner kan ogsaa regnes Visen om nogle Skriftens Tal fra 1-12, se T h uren : Folkesangen paa Færøerne S Som bi belske Prosastykker findes Spørgsmaal og Svar: Om Kristi Daab, om Kristi fodsel, Ruths Bog, Moses før s te Bog; sammenlign hermed M. Saxe: Aandelig Spørgs maalsbog (»Præstepinen«) Desuden findes No titser om Begivenheder samtidig med Kristi Fødsel

11 Folkeviser fra I-larcisyssel (Frode Fredegod nævnes!), om Johannes' 2. og 3. E pi stel, om Esajas Cap. 48 V. 17 og 18. Af Bønner fore findes»fadervor«samt»gratias agimus ti bi domine«, begge meddelt paa Latin ; paa dansk er»en Prædikers Suk«og ::o Allerhøjeste Gud, kære himmelske Fader«. Endelig forekommer forskellige gudelige moralise rende Viser. Gudelige Betragtninger træffes i Viserne om Hviledagens Helligholdelse, om Begærlighed, om Hor, om Gudsfrygt, om at tage Herrens Navn for fængelig, om Pligter mod Forældre og overordnede, Gudelig Betænkning over hver Dag i Ugen. Prosa og Rim er»den naturlige Dag, Bønner og Sentenser til de forskellige Klokkeslet«. Almindelig borgerlig Mo ral prædikes i en Vise i Folkevisetone, kaldet»tun gens Stillere«, om hvorledes hver skal have sin Mund og T unge i Agt:»Det dages i Østen«, afskrevet efter et Flyvebladstryk fra 1679«(Tryk fra 1663 findes i Karen Brahes Bibi.); tillige træffes V iser om Lykkens Sol, om den enlige Stand og om Pyntesyge. Som Prosa findes Raad om at ære Forældre og de gamle, om at holde sig renlig, om hvordan et Barn skal skikke sig først om Morgen, om at rede Bord. Af Salmer findes i Visebogen over 30; deriblandt særligt Aften og Morgensalmer samt Pønitensesalmer. Endog Brorsans Julesalmer, der udkom 1731, findes afskrevet, saa Visebogens Ejer har altsaa været inter esseret i at faa fat paa det nyeste. Helt udenfor Rammerne falder en Meddelelse om Hestens 12 Dyder(efter Hjort, Okse, Ræv og Kvinde!), en Afskrift efter Rævebogens 2. Bog 6. Kapitel om Ræven og Grævlingen, samt en Notits om Priser paa Vin og Silketøj. Som det nu er vist, er det lykkedes Niels Christen sen i»nygaard, Aarup«at samle sig en broget og

12 H. Griiner Nielsen: underholdende Visesamling ved Afskrivning af trykte Skillingsviser og Piecer. Enkelte af d isse Afskrifter, f. Eks. Julestuevisen (og vel ogsaa en Del af Forbry derviserne) har for os en særlig Værdi, fordi vedkom roende Viser nu alene er kendt gennem Niels C hri stensens Afskrift. Megen Opmærksomhed fortjener imidlertid de Folkeviser, som Niels Christensen har nedskrevet hist og her i Visebogen direkte efter Bondeoverleveringen. Disse sidste Folkeviser, der findes nedskrevet med Bevarelse af mange Dialektudtryk, fortjener at gengives in extenso, for det f0rste paa Grund af den ydre Omstændighed, at vi staar overfor de ældste Opteg nelser efter hardsysselsk Bondetradition, for det andet paa Grund af den Mærkelighed, at det 19. Aarhundredes ihærdige Viseindsamling i Hardsyssel helt er gaaet udenom Aarup Nygaard, Egnen (Tang Kristen sen har i 1899 blot strej fe t Egnen paa en T ur: Dej bjerg-sædding,faster, se»t"linder og Oplevelser«IV S. 191 og samroes Dagbogsoptegnelser Hefte 257 Bl. 7987), endelig for det tredje fordi selve Viserne er særdeles læseværdige og nu lidet almen kendte. l. Karl A lgotsøn. Denne rorende Vise er vist meget gammel og sy nes oprindelig svensk, skønt den ikke er funden i svensk Overlevering. Den sammenblander i sin Hand ling to Episoder. Først den Hændelse, at nogle Her rer af Folkungeslægten i 127t:s overfaldt og fængslede Kong Magnus Ladelaas' Svigerfader, d ernæst den o. lo Aar yngre Hændelse, at Kongen lod Karl Algotson halshugge, fordi denne havde været sin Broder Folke behjælpelig med at bortføre Ingrid Svantepolks,datter. Visen har hidtil ikke været kendt fra dansk Bon

13 Folkeviser fra 1-fardsysst!l detradition, men kun fra gamle danske Adels Vise, haandskrifter og fra norsk Nutidstradition. Nærvæ rende Viseopskrift har tydelig Spor af svensk Op, rindeise i Stednavnet ::ovendelsøo::, der utvivlsomt hen, tyder til et Herresæde i Stockholm Len. Se iøvrigt nærmere om Visen i Danmarks gamle Folkeviser Nr. 182 og H. Schiick: Våra ajdsta historiska Folkvisar i Hist. Tidsskrift (svensk) 1891 S l. lir. Karel red szig op paa land, fæst szig en rosszcnsz blomme; nu leger hr. Karel i bolten szlagen og aldrig meere ud at kom. Men hr. Karel rider og hand er freldlosz. 2. End kom herre Kaerlsz elste broder, for hand var broder hind beest. Og ieg byder for hr. Karel i dag s:iu hundred szadlet hest. 3. Og ind kom herre Kaels:.mden broder, for h and var broder i n od:»og ieg byder for hr. Karel i dag at Iie sua haard en dod. 1. Og ind kom herre Kaels: tridie broder, og hand boy over dem od l:»og ieg byder for hr. Karel i dag alt boude kierk og kald. S.»l sbnder op, herre Caelsz brødre tre, herre Gud løszer eder af qui; ret aldrig lever l den dag szaa god, l szeer hr. Karre! udrieo:. 6. Og ind kom herre Kaclsz fader og moeder, feld for d<anko ngen i kn~ ; Og vi byder for hr. Karel i dag alt baade guld og fæ.

14 IO H. Griiner Nielsen: 7. Og ind kom herre Kaelsz festemo, og hun tog af hendcsz hat:... Qg ieg byder for hr. K.nel i dag at s:::ove hosz kongen i nat. 8. Ri, eroe og Vendelszoc, dem vd l h;ave szaa gieren ; vin dposten er af det hvide vals:ben, vindbroe af haardcn ieren. 9. Riveroe og Vendelszoe ler hov mon effter!.mg; ret aldrig lever l den dag s:z:aa god, l bliver meere boden for en fango:. IO. :rol sbnder op, stalten Metelil herre G ud loszer eder af harem; ret aldrig lever l den dag szaa god, hr. Kard szover i ler.uem. Il. Jeg gik mig til min s:cng at szov, i eg viste mig ingen f ;a re; og ind kom Knud og den u nge hr. K.uel. mit Iif vild di ike szpar. 12. Den ene schov fik ieg paa min fod. den <~nden i hoyre hend; s:a.l s:lap ieg ad doren ud, hr. Karel mig iche kicnd. 13. Nu haver Gud giort min lykc szaa god, hr. Karel er bleven mi n fang; ieg haabesz til Gud i himcrigesz troen, liden Knud skal ike undgango;. H. Szaa tog de herre Karel alt i hansz gulle lok: szaa hog de hannem han~: alt over den tinge stok. 15. Det var herre K.uls: brodre tre gi orde kongen det til qui: sza.t tog di det blodige krop, szate den i s:.adelen.at rie. ho\'et fr.t

15 Folkeviser fra Hardsyssel Det var herre Karelsz festemøe, giorde kongen det til harem: szaa tog hun den blodige hoved, b.gde den udi hendesz.uem. Men herre Karel rider og hand er freld løs. 1 ) 2. Stolt Elinsborg. Denne Kvinde Vise om den djærve Fæstemø, der drager til fremmed Land for at hente sin Fæstemand hjem, har været overordentlig yndet over hele Norden og synges overalt ret overensstemmende i Handlin gens G ang. Et Par Tekster og Melodier fra Hamme rum H erreds Bondetradition er trykt i J yske Folke minder I N r. 36 og TI S. 382 (se ogsaa Danmarks gamle Folkeviser Nr. 218). l. Hr. Peder og skønen Ellen, di szad over brede n bord; di kom szaa meget imelem szaa mangt et gammel ord. Og nu da longesz mig. 2.»Og hør l skienen Ellen, hvor læng vel l mig bi, imen ieg farer bort op af land bder begi vor hoe kleder szni<!<. 3.»l o te aar vil ieg eder bie med ald min frendersz raad; ieg vel mig ike med andre giffte, om kongen mig end szelver bad<!<. 4. Di ote aar forgangen var, skøn Ellen tager til at longe: Og huor mon herre Peder vær, hvor mon hand være szaa længe<!<. 1 ) 31 anden; først er skrevet»elste4. 72»Hast"". Sl-f først er skrevet 9l-4, men straks overstreget. først er skrevet»krop«, men rettet til»h(ove)d«.

16 12 J-1. Griiner Nielsen: 5. 04:1 var skienen Ellin, og hun tager til.11 longe: s::::.ta gik hun s::::o.a listelig, s:aa listelig næcr ved strj.nd. 6. Szaa gik hun s:aa listelig, sua listelig næer ved strand, s:om di rige kiomænd, og stom di laac for l.1nd. 7. Være velkommen, l rige kiømand, hvad haver l at szælge?c»og vi haver l.wct og vi have lin, det feyersl iom froer vil bær. S. Vi h.u lært og vi har lin, og floycl sz.1a gro n s:om log; skøn Ellin, t(ri]ner under skibeszobord, vi under di bedre kiob«. 9. Jeg vel ike have lerl, jeg vil ikc have lin, dier flod s::::a.l gron szom log, min more broer er af landet faren, jeg szorger for hannem min død<~<. IO.»Det er tkke eders: moreobroder, l s:iger kun s:aa for mtg; det er hr. PedJer] eders: fæste mand, ieg kiender eder szaa vel. Il. Det u ikke eder morebroder, i eg s;:igcr eder szand: hr. Peder hand szider i andre land, trolover en anden iomfru«. 12. Det var skonen Eli in hu(nj szvever hindes;: hovet i skind; s;:aa gaar hun i hoyelofft for fader og moder s;:i n. 13. l-ler s;:ider i fader og moder alt over eders;: b reden bord ; vel l Iane mig sznckcr iesz, til Østcr land at roe?«

17 Folkeviser fra Hardsyssel Il 14. Bi du dæ til szomersz host, til d:&gen gioresz!;mg; szaa )aner ieg d ig ald min hofmænd, alt ba:&de agend og riend. IS. Og bi du dig til sommersz hest, til dagend gieresz lang; szaa )aner jeg dig ald min hofmænd, alt baade aagend og gangend. 16. V re blef skenen Ellen, hun gik ad døren szaa brat: Aldrig skal l leve den dag s.ta god, ieg spor eder tier til ra.ad. 17. Det var skonen Ellin, lwn s:vever hindesz hovet i skind; og sz.u gaar hun i hoyelofft for hændesz brødre ind. 18. Hær szider l, min kiere brødre, alt over eders;;:: b reden bord: vel l Lme mig szneker iesz, til Øster. land at roe?«19. Det szv.a.r herre l)eder, hand s::miler under skind: Det er s::aa unt for karle, det er nods:ovær for quind. 20. Det er su.a. unt for karle, det er nodsz..ovær for quind, at b[r[yde de sterkc bolger, szom roesz i havet ind. 21. Ded v.u skonen Ellin, hun szvever henden hovet i skind; og sua g.a.r hun i hoyelofft for hend møer og ind. 22. Iler szider i ald mine møer, i eg haver p.a.a mit brod; og vd l med mig dolle i d.lg og fare til Østen oe?

18 H. Griiner Nielsen: 23.»Yd vel vi med eder dølge i dag og fare til Østen.oe: om l var saa framle komen, at l skulde fosferen fee«. H. Det var skienet Elle[nJ, hun sz:æter hændesz møer i ring ; sz.aa tog hun en liden szagsz: og kliped dierisz: haar omokreng. 25. Hindesz møer szat hun til styren, sz.ig sz:elf til.uren at ro; aldrig szaa mand en stalter iomfru, der bedre sz:neyken kand roe. i6. Den sziete dag for poske, da lagde de aaren i vand; den niende d.1g for pintze, da kom di for Østen land. 27. Den sziete dag for poske, da lagde di aaren i szoe; den niende dag for pintze, d, kom di for Østen ee. 28. Det var skenen Elian, hun skyder hendesz sznekc for land; det var hr. Pedersz liden sz:maadrcng, spaszerer paa hviden szand. 29.»Og her du det, du liden szmaa dreng, og hvad i cg szperger dig ad: og kinder d u ikc min morebroer, paa detete fremede l.md?«30.»det er ike edersz moreobroder, ieg sziger eder szand; hr. Peder hand szider i heye lofft, driker brolap med en anden iumfro«. 31. Det var skonen Ellin, ban t sz:ver ved vinster szie; szaa gik hun sz:aa listelig, szaa listelig i brud huusz: ind.

19 Folkeviser fra Hardsyssel Det var skienen Elliin, hun ind ad de ren tren: det var herre Peder, hfajn stander hind op igien. :n. l være velkernen min szoster szoner her hid til dene fremede land; oel og mad skal være Jer usz:par, om det var ind i florten dav. 34. Det da szvaret den ung brud, for hordet sz:om hun szad: Det er ike karle, det kand mand paa dem szee. 35. Det er ike kallc. det er meget liger quind; di har haar sz:om sz:punden guld, leger Ilet under sz:elke lind. 36. Det er ike karle, det er liger fruer; di h<~r h<~<ar <:z:om sz:punden guld, leger flet under sz:elkiohuer. 37. Og hor l det, min unge brud, ie,~t sziger eder szand; dtt da er min sz:ostcr sz:onncr er hent af fremede land«. 38.»Og er det edersz: sz:oster sz:enner, og l sz:iger szaa for mig: da skinker denem den klare viin, ieg under dem ike være. 39. Det lit fast ad aften, og regen den fæld paa: det da var den unge brud, hun lyster at sz:ove gaa. 40. Stander op, min goden folk, l folger min brud at sz:ovc; ieg vil følge min szoster.sz:øner igiemmel di grønne skove.

20 16 H. Griiner Nielsen: 41. l sund~r op, min gode folk, l følgu min brud til s:teng; ieg vel følge mine s:østeros:wnncr igienem gronen eng«. 42. Det var skienen Ellen, tog hr. Peder ved hviden haand: szaa gik di szaa listelig, sua listdig næer ved strand. 43. H r. Peder og skonnen Ellin, di inden skibetsz bord tren n ; femten guldoa.lrcr paa hver en s:de, fra landet mone di roe. 44. Det var skionncn Ellin, og hun szlaar ud hcndesz haar:»nu maa hun s::orge den szame szorg, jeg har szørgct i ote a.u«. 45. Tak have skønen Ellin, komme hiem fra Østerrig; aldrig hor mand s::ligen og szlig en skion l:.llcns: lig. Og nu da longes mig. J. Kvindemorderen. Da et Blad er udrevet af Visebogen, er kun de 4: sidste Vers bevaret af denne over hele Europa kendte Vise om en Mand {undertiden tænkes han som et overnaturligt Væsen), der lokker Kvinder i Baghold og myrder dem; men ved List lykkedes det tilsidst en Kvinde at dræbe ham. I de danske Opskrifter (Danmarks gl. Folkeviser Nr. 183) sker Hævnen paa den Maade, at Jomfruen lokker Ridderen til at hvile sit Hoved i hendes Skod; hun binder ham saa, m e dens han sover, hvorefter hun vækker ham og trods hans Bønner afhugger hans Hoved med hans eget Sværd. Visen træffes i Danmark i talrige Opskrifter,

21 Folkeviser fra Hardsyssel 17 men med forskellige Omkvæd. Det Omkvæd, der fin, des her i Niels Christensens Visebog, genfindes i dansk Nutidstradition alene i 8 Opskrifter fra Hammerum Herred o samt i l Opskrift fra Karup Sogn, Lys gaard Herred ved Viborg, og i 2 Opskrifter fra Haderup Sogn, Ginding Herred mellem Holstebro og Viborg (se J yske Folkeminder I Nr. 91, 11 Nr. 85, X l Nr. 33). 28.»leg beder dig Guldoborig for rouen min, - i lunden - du lader mig skeben og skrifftmaal faae;. l skoen der falmer di iomfroer. 29.»leg skal skriffte dig alenbest, thi suadan.skriffter ey vor.szogne presh<. 30. Szaa quindelig hun hansz.szver uddrof;::, szaa mandelig hun dend i ha[mj hog. 31. Nu leger Rigbold og rinder blod, - i lunden - Guldoborig hun er en iomfro god. l skoen der falmer di iomfroer. 4. Bremsens Bryllup. Her møder os en hidtil ukendt folkelig Særform, en pudsig Sammensmeltning, af to forskellige gamle Folkeviser, nemlig l) den bagvendte Vise (V. l, 2 1-2, 8 3-5, 9) (E. T. Kristensen: Skjæmteviser Nr. 84, H. Griiner Nielsen: Skæmteviser Nr. XCI) og 2) Fluens Bryllup (V >, 3-7, ) (E. T. Kristensen: Skjæm teviser Nr. 11, H. Griiner Nielsen: Skæmteviser Nr. XIV). Det er højst besynderligt, at den sidstnævnte Vise (om Dyrebryllup med foregaaende Frieri) her i Visebogen trods Tekstensforvanskning lader ane, at der i dette Tilfælde ligger en sekslinjet Form til Grund, se særligt V. 6. Visen er ellers overalt i Norden tolinjet. Hardsysn l1 Anbog XXVIII.

22 18 H. Griiner Nielsen : l. Jeg stod mig op trcy mil fo r dau, icg trclt~: langt fore icg ht:te, ieg s~pende to liergroder fore min vogen, szaa kiorde ieg til di svete, icg kiorde fra szolen til skouven stod op, ieg kiorde fra rod til bogi top. Mig tykes;:; det er alt bagvend. 2. A Yyelt mi støul a szmur mi hest, szaa lestelig mane ieg ride, og ieg red mig i b remszens g.ur, og ud stod bremsz var suebet i m.ur, og ud[ij silh hind side. J.»Og vel kommen Miding, du shl min ærind bort ride, og du skal ride til floelels:: gaar, og gile frolile[ij den vene maar, og fore min o rd til bæste. 4. Miding hand kom der ridind i gaar, ud stod fl olille var svebet [i maar]: lier stander l, flolilc, sz.a.l deylig og fi n, bremsz, min hcre, h:~ r szend mig hid, om l vilde hannem troloue?o: S. Ak ncy, ak ncy, Miding, bremsen er ikc min lige, naar ieg szider med min flouer om fad, og da szider brems under heste hall, og sclden faar bremsz noget cræszen«. 6. f\\iding vredes ved det ord, h.m d szlog Aulile under szin fod, og det var ud J. f vrede; szaa szlog hand over hind kaabcn blaa, szaa l0ffte hand hind til szin ganger gra, szaa listelig mone di ride. 7. Og der di kom i bremszens gaar, og ud stod bremsz var suebet i maar:

23 Folkeviser fra J-larcfsyssel 19.»Og vel komen liliding med festeomee min, i iaften skal du drikc miod og viin, og det ud af dett heste«. 8. Ind da kom den myre, og hand legt(e) paa hendis lire, huszen den szprang, og stouen den klang, den blind hand saa saa bister an, den døe hand gred af giede. 9. Di gieder di driuer di hiører i by di gollt di flyver saa hoyt i sky, de bramser ganger saa fede. 5. Bondens Madpose og Svinene. Vi staar overfor en god Form af en Skæmtevise, som ellers kun er os ufuldstændig kendt fra et Par Brud"' stykker i jysk Nutidsoverlevering. I Vers 2 er des"' værre et Par Linjer oversprunget; paagældende Vers har i en Opskrift af E. T. Kristensen i Bækby ved Husby syd for Nissum Fjord følgende Ordlyd: Jep han kjørt" ad Gaden frem, alt med sin egen Slæd'; og han kører om for æ Øllekons Der, han herer æ Hender de k væd; æ Bonder de tapped i Kander og i Krus, Jep han vild' ogsaa ha' sig en Rus. Forøvrigt synes denne Viseform at være en seks"' linjet Omdigtning (vel fra Aarh.) af en æl dre middelalderlig Skæmtevise i firelinjet Versemaal, hvoraf en Opskrift fra o er bevaret i et af An"' ders Sørensen Vedels Visehaandskrifter (se H. Gri.i ner Nielsen: Skæmteviser Nr. LXVIII), og hvor der fortælles om en Præst (en raget Skalk), der gaar ind i Bondens Gaard, medens Svinene æder hans Hvede

24 20 N. Griiner Nielsen: brød. Da Præsten kommer hjem, faar han Prygl af sin Hustru. l. Bonden vogner om mena.t, sza.a taller han til szin q u ind;»og fylder l me en madposz vel, og a vild med ad kiobstcd; l fylder en vel og siaper en hort. og ieg korner ike i dage ote. Veb.n, velan. 2. Bonden kioer ad ødkonsz gad, de reyner og de szluder: :.Min kiere oelkon, tap ocl i krusz, og a vel hae me en fuld god ruesz.:. J. Jep han szider for oelkoensz ild, han sziunger og hand queer, Sz:ot hun løber ad gaden frem, hun skemier med hansz s:de; og der fand hun en posz med kos::::, og hun kunde ih faa pos:cbaand op. 4. Der kom lobend en galt frem, den loe: Hvad havtr du funden, du st.vellen szoe og szvonge?og icg har funden en posz med kost., og ieg kand ike faa poeszbaand op. 5. Szaa tagtr du i dtne flig, s:u tager ieg i dene, du tersker hid, og ieg tersker did, s: aa vel vi posen vende. De torsk saa )eng det knaget i s:.em, og der velt ud baade vost og nmør. 6. Szot hun kalder hinder gris:. i ring, di hvid di not di roe: Korner nu hie, mi elskelige bøen, her kand l faa smør til bro; l skiker herom, menu her er om, og strax korner Mike! den stor og den grum.

25 Folkeviser fra H ardsyssel J ep band ud af vindvet szaa, alt med h;ms:!. longe s:znuder :»Aldrig har [jeg] szeet fleere szvin, en her er fornamlet ude, end her er forszamlet i en ring, ieg fryder di kaster mi sle omkring<~'. 8. Szot hand løber ad gaden frem med szmør ask i munde, effter løb Jep den long og den grum, han d szuker af hiertensz grunde: :oa, Szot, fløy me mi szmøroask igien, faar ieg ike den ieg szvelter i h iel<~'; 9. Dengang hand fek hansz smørooask igicn, da tager hun[!] til at szvere, den var skiden og ilde med farrcn, den var szot szom tiere, ia doeri ed] ike at szete paa d isk, da d(oe)r:ed val at ber til fits[k]. Velan, velan. 6. Den huslige Bondemand. Visen kendes baade fra gamle danske Visehaand.. skrifter og fra jysk Nutidstradition samt Flyveblade. Visebogens Omkvæd»Hustru vækker hun Bonden«er ellers ukendt. Se H. G ri..iner Nielsen: Skæmteviser Nr. XLVII og E. T. Kristensen: Skjæmteviser N r. 23. l. Det var bondensz hustru, hun vagnet læng før hanen gael, szaa taler hun til lensz Mechelszøn, hand skuld op at maal. Hustru veker hun bonden. 2. Den gang hand hafde maalet en skipe koren eller to, szaa taler hun til lensz M.echdszøn at hand skuld op at maal.

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ANDET BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1907 INDHOLD. Side A. KR KRISTIANSEN-TÅRUP: "Printzenskjoldsvisen".

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1917 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MARIUS KRISTENSEN,

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

f^ v^ //- i-\ _ I 1- J il *^ f' c/ HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER ANDET BIND HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER UDGIVNE AF HALVDAN KOMT OG JULIUS ELIAS ANDET BIND SKUESPIL-UDKAST 1864 1879 KRISTIANIA

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1933 FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD FINNUR J6NSSON,

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F ANDET HALVBIND 1907 EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F VFJLEAMTS HISTOR N IS A KE SAMFUN0 LIfIISL\N N Å S9',\GP. - KØBENHA V N FRA STARUP SOGN. Ved POUL LINDHOLM, Ågård. I. NIELS FISCHER PÅ HØJGÅRD NÅR de indfødte

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

DE FØRSTE TO KAPITLER

DE FØRSTE TO KAPITLER 1 Cecilie & Jacob Bugge DE FØRSTE TO KAPITLER de følgende sider viser de første to kapitler, som de fremstår i HELE VEJEN, den Første Bog i LANDET. Således begynder fortællingen. www.bugge.com BJERGENE

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere