HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN"

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG UDG I VET A F HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 28. BIND KØB ENHAVN l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN 19H

2 llohttbro - Thomsens Hojttrykktti.

3 INDHOLD Arkivar H. G runer Nielsen: Folkeviser fra Hardsyssel. l-l avearkitekt JOhanne~ Tholle: Flor.1 og Folketro, især i Ring købing Amt.. 28 Læge E. Tryde: En jydsk Lerkargrav (romersk Jernalder) i Grenbjerg By. 67 Lærer H. K. Kristensen: En Brandtomt af et l-lus fra Folke vandringstidcn Adjunkt! Ians H. Fussing: H erningsholm i Midten av det syttende Aarhundrcde. 101 Cmd. mag. Niels CL J-lansen og J. Aida!: Brev fra Sogne præst i Holstebro Ebbe K ynde. 116 Lærer J ohan C. Sulkjær: Om Vejvæsen i Hammerum Her red Lærer Esbern J espersen: Den store Landbrugskrise i forrige Aarhun-drede. 139 Udmark og Overdrev: Lærer P. Christensen : Frederik d. Sjettes Besøg i I-lolstebro og Ringkøbing Forf., pens. Lærer J. Gr. Pinholt : :~> Knopmanden s Penge«. 158 Navn e og Sagliste. 160 Virksomheden Regnskab l. Januar-J!. December Ejnar Poulsen: HardsysseJs Degnehistorie (Anm. af J. A.). 167 Sid ~

4

5 FOLKEVISER FRA H A RDSYSSEL l EN 200 AAR GAMMEL VISEBOG f\1eddelt ved Arkivar H. Griiner Nielsen. A llerede et Par af de gamle danske Adelsvisebøger r-l.. fra Aarh. synes at have en Smule Til knytning til HardsysseL Et Folkevisehaandskrift skre vet 1591 af Christen Persen (Gl. kgl. Saml. 23%, 4 ) har i hvert Fald noget efter Aar 1610 været ejet af Anne Munk (Lange) Povlsdatter til Pallesbjerg i Staby Sogn ved Nissum Fjord. l lun var 1597 bleven gift med Børge Trolie til Trolholm, V. Flakkebjerg Hero red, Sjælland, der døde 1610 paa Tvis Kloster, Ham merum Herred, som han købte Haandskriftets Sprogform har visse vestjydske Træk, men en Del af selve Visestoffet (ialt 50 Viser) ser ud til at staa i Afhængighedsforhold til Tradition fra Skaane, hvor Adelsslægten T rolle hørte hjemme. En anden Adels visebog med folkeviser (Ny kgl. Saml. 815, 4 ) fra sidste Halvdel af 17. Aarh. blev 1671 skænket til Anna }uel til Vosborg, f t 1688, medens hun som l7 aarig var i Besøg hos sin Mormoder Lisbet Pode busk, boende paa Skovsbo, F y n. Endelig haves en Visebog- blot indeholdende Viser, udskrevne efter trykte Kilder, nemlig yngre verdslige Viser og Salmer - skrevet af Niels Nielsen, der :.otjente«preben Gy l denstierne til Vosborg, Hovedsmand til Bovbjerg, og lbro.lsyuch t\.1rbog XXVIII.

6 H. Griiner Niefstn : blev i 1611 skænket af nævnte Niels Nielsen til H o vedsmandens dengang IS aarige Datter Anna Gylden stierne. ingen af de tre nævnte Visebøger kan antages at indeholde nogen sædig hardsysselsk Visetradition. Al ligevel er disse rent tilfældigt bevarede Visebøgers ydre Tilknytning til Hardsyssel ikke uden Interesse, idet de maa antages at have haft nu tabte Sidestykker paa andre Adelsgaarde og at have givet Anledning til Efterligning ogsaa i andre Samfundsklasser inden for denne Landsdel. H vor tidligt Folk af Bondestanden her i Landet har fundet paa at lave sig Visebøger er vanskeligt at bedømme. Selvejerbonden, Herredsfogden Søren Tes strup (f. 1685) i Rinds Herred ved V iborg omtaler i sin»rinds Herreds Krønike«{Saml. t. Jysk Hist. og T op. l. R. l S. 337), at han har samlet sig en stor haandskreven Visebog med 500 Viser, hvoraf han kunde en Del udenad. Men T estrups Visebog er nu gaaet tabt, og indtil for ganske nylig syntes der ikke at have været bevaret danske Bondeviseboger før fra 19. Aarhundrede. Da hændte det i 1921, at Lektor Dr. phil. Henrik Ussing som Privateje hos en Smed paa A ls fandt en Visebog skrevet o af en alsisk Bonde J ørgen Madsen i Sjellerup. Bogen indeholdt 66 Numre, hvoraf ganske vist det meste af Stoffet stam~ mede fra trykte Flyveblade; men enkelte Viser var virs kelige middelalderlige Folkeviser, ofte i interessante Særformer, nedskrevet direkte efter Egnens Tradition. Af særlig Interesse for nærværende Aarbogs Læsere er imidlertid den hardsysselske Visebog fra , som Museumsforstander H. P. Hansen nu for nylig har fundet i T ranholm ved Vildbjerg og erhvervet til Museet i Herning. Optegneren af Viserne er Niels

7 Folkeviser fr:j H.udsyssel Christensen, og denne angiver gentagne Gange i Vise' bogen sin Bopæl snart som»nygaard, Aarupo:, snart som blot»nygaard«eller som blot»aarup«. Des værre er der flere Aarupper i Danmark og talløse Ny gaarde (ogsaa talrige forsvundne Gaarde med dette Navn), saa Stedsbetegnelsen er noget usikker, dog bør Bogen vistnok henfores til Hanning Bølling Sogn, nord for S kern. H er med stemmer ogsaa, at Dialekt formerne i Visebogens folkelige Viser (ifølge Med ~ deleise af Dr. phil. Marius Kristensen) peger mod Midtjylland, f. Eks.: k jorde(): kørte), a(): jeg). V ost (): Ost), S z le (): Slæde), D ar (o: Dør), Hov (): Hu). Aøy (): Ay), i gur (): igaar). til at longe (): til at længes), szvever (): svøber). Endelig peger de folk e~ lige Visers Sagnform sammenholdt med Nutidstradi ~!ionen afgjort mod Vest (eller Midt ) Jylland (se ne denfor under Vise Nr. 3, 5 og 7). Egentlig er det for kert at tale om en enkelt Visebog; det der haves er strængt taget to bevarede Rester af en Række Vise bøger, saaledes at den ældste bevarede Visebog, hvis Omslag af stift Skind endnu er i Behold, er skrevet i Løbet af Tiden Januar til Marts 1729 og nu inde holder 94 Numre, nemlig dels Viser, dels Prosa af blandet Indhold. Den anden bevarede V isebog er meget defekt; den er skrevet i 1734 og indeholder nu 32 Numre. Naar vi i det følgende skal danne os et Skøn over de to bevarede Visehefters Indhold, vil vi dog af praktiske Grunde behandle begge Hefterne un ~ der et. Visebogens Indhold falder i to Klasser, først Viser og Prosastykker, der direkte (eller indirekte) stammer fra trykte Kilder (Skillingstryk og lignende), dernæst Viser, der er optegnet direkte efter Folkeoverlevering, enten efter Optegnerens egen Erindring eller efter Med

8 H. Griiner Nielsen: deleise af en anden fra samme eller nærliggende Egn. Vi vil først se paa de litterære V iser. Saadanne lit terære Opskrifter belyser vel Optegnerens Smag, men har herudover ringe Interesse, i det Tilfælde man i Forvejen kender O riginalen, nemlig selve det trykte Flyveblad. Det har dog Betydning, naar man ved Hjælp af Visebogen kan konstatere Tilstedeværelsen af ældre Flyvebladstryk end de nu kendte. Mest Be tydning har naturligvis de litterære Viser i Visebo gen, der nu kun kendes herfra. Opmærksomheden hæfter sig først ved Viser og Prosastykker om historiske Begivenheder. Der er Vi sen»kom Læser hid, kom læs og se«om Moskovi ternes Sejr over Svensken, T artaren og Tyrken, hvoraf Tryk fra 1711 findes nævnt i Bibliotheca Danica Il En anden Vise»Du danske Konges Sæde«be handler Kobenhavns Ildebrand 1728; andre Opskrif, ter heraf findes i Thott Nr. 54 og Ny kgl. Saml. 355 Folio IV 186. Saa er der en Del Forbry derviser: om Overfald i Grønning By i Salling paa en Troldkvinde Dorthea, der bindes og brændes, for fattet af Christen Lassen Thyconius, se dennes sam lede Skrifter, Udgaven 1776 S. 22; om Mordet i Klode Molle 1706, trykt og kommenteret i Skivebogen XV 1923 S. 42: om Brændevinsbrænder Karl Samuelsen i Studiestræde, der skød sig selv 10 ~ 1695; om Kirsten Pedersdatter, født i Sundby ved Aalborg, der myr dede sit nyfødte Barn 1 ~ ; om Søren Klemmen sen, der i f\1elankoli myrdede sit eneste Barn 10 /~ 1733 ; om en Mand, der myrder Hustru og Børn i en Skov; om Forbrydelse i Bremen 1575»Der var en Skalk blandt alle«, se Danske Viser V S 50 No ten. Flere Viser omhandler Sygdom: Om en gudfryg tig Piges langvarige Sygdom og Død; om syg Danne

9 folkeviser fra Hardsyssel kvindes Lidelser og hendes Drøm om Jesus 1648, hvoraf Tryk fra 1696 findes i E. T. Kristensens Sam ling; om fattig og syg Students Vanskæbne, Søn af Præsten Magister Svane. Et Prosastykke omhandler Vandflod i Bremen og Holland. Til historiske Begi~ venheder kan ogsaa henregnes Prosastykket om»tyge Brahes Spaadom, som han haver sammenskrevet, og blev derfor af Kong Christian IV forvist Danmark og maatte aldrig komme der ind igen; det skete Anno 1605«. Spaadommen omtaler Krig med Sverige 1645 og 1659, samt Regeringsforandringen Endvidere hedder det, at»1677 skal Regeringen gives en Mand, som Gud og Danmark elsker«(tænkes her paa Re geringen efter Griffenfelds Fald 1676?). Tilsidst næv nes 32 uheldige Dage: 11., 12., 20. Jan., 11., 17., 28. febr., 1., 4., 14., 15. Ma., 16., 17., 18. Apr., 1., 4., 14. Maj, 6. Juni, Juli, 20., 21. Aug., IO Septbr., 6. Okt., 6., 11., 18. Novbr., 6., 11., 18. Decbr. Denne SpaadC>m i Visebogen synes afskrevet efter et Haand" skrift (bemærk Læsefejlen»Drøløses«for»Brahes«eller»Troløses«), jf. Bangs Samlinger V, 4]8. En Del Viser behandler Samfundsforhold, Skikke og Forlystelser. Det er af historisk Interesse, at Visen om Bønderkarlenes og Bønderpigernes Dans (trykt (efter Flyveblad) i Nyerup og Rasmussen: Danske Vi~ ser 1821 Il Nr. 48 og 49) virkelig kan føres saa langt tilbage som til Tiden før En anden Vise be handler den hovmodige Junker. Baade denne sidste Vise og et Prosastykke»en skæmtefuld Samtale mel lem 4 Stupiger Karen, Maren, Anna og Kirsten«gen' findes paa Universitetsbiblioteket som Skillingstryk i Pakken»Gade Viser og Sange uden Angivelse af Trykkeaar, 18. Aarh.«. En lille barnlig Vise handler om 1-1 yrdedrengen, hvis fa ar overfaldes af Ulven, saa

10 H. Griiner Nielsen : kommer»rasmus med det røde Haar«og fordriver ved Hjælp af sin fork den ubehagelige»gast«. Mær keligst af alt er dog Jydske Juleojagt«, et Digt, der ellers synes ukendt, og som skildrer en Julestue i Hardsyssel og nævner en Række Julelege foruden Dansene Harboskrep og Borchenddans; se nærmere herom i Sprog og Kultur«1933. Lyrikken er paafaldende daarligt repræsenteret. Kun to Elskovsviser og en Klage over Verdens Slethed; desuden to Drikkeviser, nemlig Bordings bekendte»frisk op, naar Djævelen gør sig vred«{afskriften har Aarstallet»l668o:J og»kongehusets Skaalo:,»syn ges som Randers March«(Melodi, se N yerup og Ras mussen' Danske Viser Il S. XXXVI). Af Romanviser træffes Danyser (J: Tannh3user), se Danske Viser Nr. 60, og Legendevisen om den hellige Dorothea, se Danske Viser Nr. 312, VI S. 70, desuden en Vise om Jerusalems Skomager, Ahasverus:»O kristen Sjæl og Hjerte«. Viserne med bibelske Emner behandler Skabelsen (se om sidstnævnte Vise i Danske Viser VI Nr. 314 S. 84); Gideons Krig ; Jeflas Løfte, for fattet af Peder Dass; Elisei tredje og sjette Sang; Job, se Danske Viser V I S. 137; Kvinden af Samaria Land ved Brønden, se Danske Viser Nr. 50; Jesu syv Ord paa Korset. Desuden Rim om Jesu Genkomst. Til bibelske Emner kan ogsaa regnes Visen om nogle Skriftens Tal fra 1-12, se T h uren : Folkesangen paa Færøerne S Som bi belske Prosastykker findes Spørgsmaal og Svar: Om Kristi Daab, om Kristi fodsel, Ruths Bog, Moses før s te Bog; sammenlign hermed M. Saxe: Aandelig Spørgs maalsbog (»Præstepinen«) Desuden findes No titser om Begivenheder samtidig med Kristi Fødsel

11 Folkeviser fra I-larcisyssel (Frode Fredegod nævnes!), om Johannes' 2. og 3. E pi stel, om Esajas Cap. 48 V. 17 og 18. Af Bønner fore findes»fadervor«samt»gratias agimus ti bi domine«, begge meddelt paa Latin ; paa dansk er»en Prædikers Suk«og ::o Allerhøjeste Gud, kære himmelske Fader«. Endelig forekommer forskellige gudelige moralise rende Viser. Gudelige Betragtninger træffes i Viserne om Hviledagens Helligholdelse, om Begærlighed, om Hor, om Gudsfrygt, om at tage Herrens Navn for fængelig, om Pligter mod Forældre og overordnede, Gudelig Betænkning over hver Dag i Ugen. Prosa og Rim er»den naturlige Dag, Bønner og Sentenser til de forskellige Klokkeslet«. Almindelig borgerlig Mo ral prædikes i en Vise i Folkevisetone, kaldet»tun gens Stillere«, om hvorledes hver skal have sin Mund og T unge i Agt:»Det dages i Østen«, afskrevet efter et Flyvebladstryk fra 1679«(Tryk fra 1663 findes i Karen Brahes Bibi.); tillige træffes V iser om Lykkens Sol, om den enlige Stand og om Pyntesyge. Som Prosa findes Raad om at ære Forældre og de gamle, om at holde sig renlig, om hvordan et Barn skal skikke sig først om Morgen, om at rede Bord. Af Salmer findes i Visebogen over 30; deriblandt særligt Aften og Morgensalmer samt Pønitensesalmer. Endog Brorsans Julesalmer, der udkom 1731, findes afskrevet, saa Visebogens Ejer har altsaa været inter esseret i at faa fat paa det nyeste. Helt udenfor Rammerne falder en Meddelelse om Hestens 12 Dyder(efter Hjort, Okse, Ræv og Kvinde!), en Afskrift efter Rævebogens 2. Bog 6. Kapitel om Ræven og Grævlingen, samt en Notits om Priser paa Vin og Silketøj. Som det nu er vist, er det lykkedes Niels Christen sen i»nygaard, Aarup«at samle sig en broget og

12 H. Griiner Nielsen: underholdende Visesamling ved Afskrivning af trykte Skillingsviser og Piecer. Enkelte af d isse Afskrifter, f. Eks. Julestuevisen (og vel ogsaa en Del af Forbry derviserne) har for os en særlig Værdi, fordi vedkom roende Viser nu alene er kendt gennem Niels C hri stensens Afskrift. Megen Opmærksomhed fortjener imidlertid de Folkeviser, som Niels Christensen har nedskrevet hist og her i Visebogen direkte efter Bondeoverleveringen. Disse sidste Folkeviser, der findes nedskrevet med Bevarelse af mange Dialektudtryk, fortjener at gengives in extenso, for det f0rste paa Grund af den ydre Omstændighed, at vi staar overfor de ældste Opteg nelser efter hardsysselsk Bondetradition, for det andet paa Grund af den Mærkelighed, at det 19. Aarhundredes ihærdige Viseindsamling i Hardsyssel helt er gaaet udenom Aarup Nygaard, Egnen (Tang Kristen sen har i 1899 blot strej fe t Egnen paa en T ur: Dej bjerg-sædding,faster, se»t"linder og Oplevelser«IV S. 191 og samroes Dagbogsoptegnelser Hefte 257 Bl. 7987), endelig for det tredje fordi selve Viserne er særdeles læseværdige og nu lidet almen kendte. l. Karl A lgotsøn. Denne rorende Vise er vist meget gammel og sy nes oprindelig svensk, skønt den ikke er funden i svensk Overlevering. Den sammenblander i sin Hand ling to Episoder. Først den Hændelse, at nogle Her rer af Folkungeslægten i 127t:s overfaldt og fængslede Kong Magnus Ladelaas' Svigerfader, d ernæst den o. lo Aar yngre Hændelse, at Kongen lod Karl Algotson halshugge, fordi denne havde været sin Broder Folke behjælpelig med at bortføre Ingrid Svantepolks,datter. Visen har hidtil ikke været kendt fra dansk Bon

13 Folkeviser fra 1-fardsysst!l detradition, men kun fra gamle danske Adels Vise, haandskrifter og fra norsk Nutidstradition. Nærvæ rende Viseopskrift har tydelig Spor af svensk Op, rindeise i Stednavnet ::ovendelsøo::, der utvivlsomt hen, tyder til et Herresæde i Stockholm Len. Se iøvrigt nærmere om Visen i Danmarks gamle Folkeviser Nr. 182 og H. Schiick: Våra ajdsta historiska Folkvisar i Hist. Tidsskrift (svensk) 1891 S l. lir. Karel red szig op paa land, fæst szig en rosszcnsz blomme; nu leger hr. Karel i bolten szlagen og aldrig meere ud at kom. Men hr. Karel rider og hand er freldlosz. 2. End kom herre Kaerlsz elste broder, for hand var broder hind beest. Og ieg byder for hr. Karel i dag s:iu hundred szadlet hest. 3. Og ind kom herre Kaels:.mden broder, for h and var broder i n od:»og ieg byder for hr. Karel i dag at Iie sua haard en dod. 1. Og ind kom herre Kaels: tridie broder, og hand boy over dem od l:»og ieg byder for hr. Karel i dag alt boude kierk og kald. S.»l sbnder op, herre Caelsz brødre tre, herre Gud løszer eder af qui; ret aldrig lever l den dag szaa god, l szeer hr. Karre! udrieo:. 6. Og ind kom herre Kaclsz fader og moeder, feld for d<anko ngen i kn~ ; Og vi byder for hr. Karel i dag alt baade guld og fæ.

14 IO H. Griiner Nielsen: 7. Og ind kom herre Kaelsz festemo, og hun tog af hendcsz hat:... Qg ieg byder for hr. K.nel i dag at s:::ove hosz kongen i nat. 8. Ri, eroe og Vendelszoc, dem vd l h;ave szaa gieren ; vin dposten er af det hvide vals:ben, vindbroe af haardcn ieren. 9. Riveroe og Vendelszoe ler hov mon effter!.mg; ret aldrig lever l den dag s:z:aa god, l bliver meere boden for en fango:. IO. :rol sbnder op, stalten Metelil herre G ud loszer eder af harem; ret aldrig lever l den dag szaa god, hr. Kard szover i ler.uem. Il. Jeg gik mig til min s:cng at szov, i eg viste mig ingen f ;a re; og ind kom Knud og den u nge hr. K.uel. mit Iif vild di ike szpar. 12. Den ene schov fik ieg paa min fod. den <~nden i hoyre hend; s:a.l s:lap ieg ad doren ud, hr. Karel mig iche kicnd. 13. Nu haver Gud giort min lykc szaa god, hr. Karel er bleven mi n fang; ieg haabesz til Gud i himcrigesz troen, liden Knud skal ike undgango;. H. Szaa tog de herre Karel alt i hansz gulle lok: szaa hog de hannem han~: alt over den tinge stok. 15. Det var herre K.uls: brodre tre gi orde kongen det til qui: sza.t tog di det blodige krop, szate den i s:.adelen.at rie. ho\'et fr.t

15 Folkeviser fra Hardsyssel Det var herre Karelsz festemøe, giorde kongen det til harem: szaa tog hun den blodige hoved, b.gde den udi hendesz.uem. Men herre Karel rider og hand er freld løs. 1 ) 2. Stolt Elinsborg. Denne Kvinde Vise om den djærve Fæstemø, der drager til fremmed Land for at hente sin Fæstemand hjem, har været overordentlig yndet over hele Norden og synges overalt ret overensstemmende i Handlin gens G ang. Et Par Tekster og Melodier fra Hamme rum H erreds Bondetradition er trykt i J yske Folke minder I N r. 36 og TI S. 382 (se ogsaa Danmarks gamle Folkeviser Nr. 218). l. Hr. Peder og skønen Ellen, di szad over brede n bord; di kom szaa meget imelem szaa mangt et gammel ord. Og nu da longesz mig. 2.»Og hør l skienen Ellen, hvor læng vel l mig bi, imen ieg farer bort op af land bder begi vor hoe kleder szni<!<. 3.»l o te aar vil ieg eder bie med ald min frendersz raad; ieg vel mig ike med andre giffte, om kongen mig end szelver bad<!<. 4. Di ote aar forgangen var, skøn Ellen tager til at longe: Og huor mon herre Peder vær, hvor mon hand være szaa længe<!<. 1 ) 31 anden; først er skrevet»elste4. 72»Hast"". Sl-f først er skrevet 9l-4, men straks overstreget. først er skrevet»krop«, men rettet til»h(ove)d«.

16 12 J-1. Griiner Nielsen: 5. 04:1 var skienen Ellin, og hun tager til.11 longe: s::::.ta gik hun s::::o.a listelig, s:aa listelig næcr ved strj.nd. 6. Szaa gik hun s:aa listelig, sua listelig næer ved strand, s:om di rige kiomænd, og stom di laac for l.1nd. 7. Være velkommen, l rige kiømand, hvad haver l at szælge?c»og vi haver l.wct og vi have lin, det feyersl iom froer vil bær. S. Vi h.u lært og vi har lin, og floycl sz.1a gro n s:om log; skøn Ellin, t(ri]ner under skibeszobord, vi under di bedre kiob«. 9. Jeg vel ike have lerl, jeg vil ikc have lin, dier flod s::::a.l gron szom log, min more broer er af landet faren, jeg szorger for hannem min død<~<. IO.»Det er tkke eders: moreobroder, l s:iger kun s:aa for mtg; det er hr. PedJer] eders: fæste mand, ieg kiender eder szaa vel. Il. Det u ikke eder morebroder, i eg s;:igcr eder szand: hr. Peder hand szider i andre land, trolover en anden iomfru«. 12. Det var skonen Eli in hu(nj szvever hindes;: hovet i skind; s;:aa gaar hun i hoyelofft for fader og moder s;:i n. 13. l-ler s;:ider i fader og moder alt over eders;: b reden bord ; vel l Iane mig sznckcr iesz, til Østcr land at roe?«

17 Folkeviser fra Hardsyssel Il 14. Bi du dæ til szomersz host, til d:&gen gioresz!;mg; szaa )aner ieg d ig ald min hofmænd, alt ba:&de agend og riend. IS. Og bi du dig til sommersz hest, til dagend gieresz lang; szaa )aner jeg dig ald min hofmænd, alt baade aagend og gangend. 16. V re blef skenen Ellen, hun gik ad døren szaa brat: Aldrig skal l leve den dag s.ta god, ieg spor eder tier til ra.ad. 17. Det var skonen Ellin, lwn s:vever hindesz hovet i skind; og sz.u gaar hun i hoyelofft for hændesz brødre ind. 18. Hær szider l, min kiere brødre, alt over eders;;:: b reden bord: vel l Lme mig szneker iesz, til Øster. land at roe?«19. Det szv.a.r herre l)eder, hand s::miler under skind: Det er s::aa unt for karle, det er nods:ovær for quind. 20. Det er su.a. unt for karle, det er nodsz..ovær for quind, at b[r[yde de sterkc bolger, szom roesz i havet ind. 21. Ded v.u skonen Ellin, hun szvever henden hovet i skind; og sua g.a.r hun i hoyelofft for hend møer og ind. 22. Iler szider i ald mine møer, i eg haver p.a.a mit brod; og vd l med mig dolle i d.lg og fare til Østen oe?

18 H. Griiner Nielsen: 23.»Yd vel vi med eder dølge i dag og fare til Østen.oe: om l var saa framle komen, at l skulde fosferen fee«. H. Det var skienet Elle[nJ, hun sz:æter hændesz møer i ring ; sz.aa tog hun en liden szagsz: og kliped dierisz: haar omokreng. 25. Hindesz møer szat hun til styren, sz.ig sz:elf til.uren at ro; aldrig szaa mand en stalter iomfru, der bedre sz:neyken kand roe. i6. Den sziete dag for poske, da lagde de aaren i vand; den niende d.1g for pintze, da kom di for Østen land. 27. Den sziete dag for poske, da lagde di aaren i szoe; den niende dag for pintze, d, kom di for Østen ee. 28. Det var skenen Elian, hun skyder hendesz sznekc for land; det var hr. Pedersz liden sz:maadrcng, spaszerer paa hviden szand. 29.»Og her du det, du liden szmaa dreng, og hvad i cg szperger dig ad: og kinder d u ikc min morebroer, paa detete fremede l.md?«30.»det er ike edersz moreobroder, ieg sziger eder szand; hr. Peder hand szider i heye lofft, driker brolap med en anden iumfro«. 31. Det var skonen Ellin, ban t sz:ver ved vinster szie; szaa gik hun sz:aa listelig, szaa listelig i brud huusz: ind.

19 Folkeviser fra Hardsyssel Det var skienen Elliin, hun ind ad de ren tren: det var herre Peder, hfajn stander hind op igien. :n. l være velkernen min szoster szoner her hid til dene fremede land; oel og mad skal være Jer usz:par, om det var ind i florten dav. 34. Det da szvaret den ung brud, for hordet sz:om hun szad: Det er ike karle, det kand mand paa dem szee. 35. Det er ike kallc. det er meget liger quind; di har haar sz:om sz:punden guld, leger Ilet under sz:elke lind. 36. Det er ike karle, det er liger fruer; di h<~r h<~<ar <:z:om sz:punden guld, leger flet under sz:elkiohuer. 37. Og hor l det, min unge brud, ie,~t sziger eder szand; dtt da er min sz:ostcr sz:onncr er hent af fremede land«. 38.»Og er det edersz: sz:oster sz:enner, og l sz:iger szaa for mig: da skinker denem den klare viin, ieg under dem ike være. 39. Det lit fast ad aften, og regen den fæld paa: det da var den unge brud, hun lyster at sz:ove gaa. 40. Stander op, min goden folk, l folger min brud at sz:ovc; ieg vil følge min szoster.sz:øner igiemmel di grønne skove.

20 16 H. Griiner Nielsen: 41. l sund~r op, min gode folk, l følgu min brud til s:teng; ieg vel følge mine s:østeros:wnncr igienem gronen eng«. 42. Det var skienen Ellen, tog hr. Peder ved hviden haand: szaa gik di szaa listelig, sua listdig næer ved strand. 43. H r. Peder og skonnen Ellin, di inden skibetsz bord tren n ; femten guldoa.lrcr paa hver en s:de, fra landet mone di roe. 44. Det var skionncn Ellin, og hun szlaar ud hcndesz haar:»nu maa hun s::orge den szame szorg, jeg har szørgct i ote a.u«. 45. Tak have skønen Ellin, komme hiem fra Østerrig; aldrig hor mand s::ligen og szlig en skion l:.llcns: lig. Og nu da longes mig. J. Kvindemorderen. Da et Blad er udrevet af Visebogen, er kun de 4: sidste Vers bevaret af denne over hele Europa kendte Vise om en Mand {undertiden tænkes han som et overnaturligt Væsen), der lokker Kvinder i Baghold og myrder dem; men ved List lykkedes det tilsidst en Kvinde at dræbe ham. I de danske Opskrifter (Danmarks gl. Folkeviser Nr. 183) sker Hævnen paa den Maade, at Jomfruen lokker Ridderen til at hvile sit Hoved i hendes Skod; hun binder ham saa, m e dens han sover, hvorefter hun vækker ham og trods hans Bønner afhugger hans Hoved med hans eget Sværd. Visen træffes i Danmark i talrige Opskrifter,

21 Folkeviser fra Hardsyssel 17 men med forskellige Omkvæd. Det Omkvæd, der fin, des her i Niels Christensens Visebog, genfindes i dansk Nutidstradition alene i 8 Opskrifter fra Hammerum Herred o samt i l Opskrift fra Karup Sogn, Lys gaard Herred ved Viborg, og i 2 Opskrifter fra Haderup Sogn, Ginding Herred mellem Holstebro og Viborg (se J yske Folkeminder I Nr. 91, 11 Nr. 85, X l Nr. 33). 28.»leg beder dig Guldoborig for rouen min, - i lunden - du lader mig skeben og skrifftmaal faae;. l skoen der falmer di iomfroer. 29.»leg skal skriffte dig alenbest, thi suadan.skriffter ey vor.szogne presh<. 30. Szaa quindelig hun hansz.szver uddrof;::, szaa mandelig hun dend i ha[mj hog. 31. Nu leger Rigbold og rinder blod, - i lunden - Guldoborig hun er en iomfro god. l skoen der falmer di iomfroer. 4. Bremsens Bryllup. Her møder os en hidtil ukendt folkelig Særform, en pudsig Sammensmeltning, af to forskellige gamle Folkeviser, nemlig l) den bagvendte Vise (V. l, 2 1-2, 8 3-5, 9) (E. T. Kristensen: Skjæmteviser Nr. 84, H. Griiner Nielsen: Skæmteviser Nr. XCI) og 2) Fluens Bryllup (V >, 3-7, ) (E. T. Kristensen: Skjæm teviser Nr. 11, H. Griiner Nielsen: Skæmteviser Nr. XIV). Det er højst besynderligt, at den sidstnævnte Vise (om Dyrebryllup med foregaaende Frieri) her i Visebogen trods Tekstensforvanskning lader ane, at der i dette Tilfælde ligger en sekslinjet Form til Grund, se særligt V. 6. Visen er ellers overalt i Norden tolinjet. Hardsysn l1 Anbog XXVIII.

22 18 H. Griiner Nielsen : l. Jeg stod mig op trcy mil fo r dau, icg trclt~: langt fore icg ht:te, ieg s~pende to liergroder fore min vogen, szaa kiorde ieg til di svete, icg kiorde fra szolen til skouven stod op, ieg kiorde fra rod til bogi top. Mig tykes;:; det er alt bagvend. 2. A Yyelt mi støul a szmur mi hest, szaa lestelig mane ieg ride, og ieg red mig i b remszens g.ur, og ud stod bremsz var suebet i m.ur, og ud[ij silh hind side. J.»Og vel kommen Miding, du shl min ærind bort ride, og du skal ride til floelels:: gaar, og gile frolile[ij den vene maar, og fore min o rd til bæste. 4. Miding hand kom der ridind i gaar, ud stod fl olille var svebet [i maar]: lier stander l, flolilc, sz.a.l deylig og fi n, bremsz, min hcre, h:~ r szend mig hid, om l vilde hannem troloue?o: S. Ak ncy, ak ncy, Miding, bremsen er ikc min lige, naar ieg szider med min flouer om fad, og da szider brems under heste hall, og sclden faar bremsz noget cræszen«. 6. f\\iding vredes ved det ord, h.m d szlog Aulile under szin fod, og det var ud J. f vrede; szaa szlog hand over hind kaabcn blaa, szaa l0ffte hand hind til szin ganger gra, szaa listelig mone di ride. 7. Og der di kom i bremszens gaar, og ud stod bremsz var suebet i maar:

23 Folkeviser fra J-larcfsyssel 19.»Og vel komen liliding med festeomee min, i iaften skal du drikc miod og viin, og det ud af dett heste«. 8. Ind da kom den myre, og hand legt(e) paa hendis lire, huszen den szprang, og stouen den klang, den blind hand saa saa bister an, den døe hand gred af giede. 9. Di gieder di driuer di hiører i by di gollt di flyver saa hoyt i sky, de bramser ganger saa fede. 5. Bondens Madpose og Svinene. Vi staar overfor en god Form af en Skæmtevise, som ellers kun er os ufuldstændig kendt fra et Par Brud"' stykker i jysk Nutidsoverlevering. I Vers 2 er des"' værre et Par Linjer oversprunget; paagældende Vers har i en Opskrift af E. T. Kristensen i Bækby ved Husby syd for Nissum Fjord følgende Ordlyd: Jep han kjørt" ad Gaden frem, alt med sin egen Slæd'; og han kører om for æ Øllekons Der, han herer æ Hender de k væd; æ Bonder de tapped i Kander og i Krus, Jep han vild' ogsaa ha' sig en Rus. Forøvrigt synes denne Viseform at være en seks"' linjet Omdigtning (vel fra Aarh.) af en æl dre middelalderlig Skæmtevise i firelinjet Versemaal, hvoraf en Opskrift fra o er bevaret i et af An"' ders Sørensen Vedels Visehaandskrifter (se H. Gri.i ner Nielsen: Skæmteviser Nr. LXVIII), og hvor der fortælles om en Præst (en raget Skalk), der gaar ind i Bondens Gaard, medens Svinene æder hans Hvede

24 20 N. Griiner Nielsen: brød. Da Præsten kommer hjem, faar han Prygl af sin Hustru. l. Bonden vogner om mena.t, sza.a taller han til szin q u ind;»og fylder l me en madposz vel, og a vild med ad kiobstcd; l fylder en vel og siaper en hort. og ieg korner ike i dage ote. Veb.n, velan. 2. Bonden kioer ad ødkonsz gad, de reyner og de szluder: :.Min kiere oelkon, tap ocl i krusz, og a vel hae me en fuld god ruesz.:. J. Jep han szider for oelkoensz ild, han sziunger og hand queer, Sz:ot hun løber ad gaden frem, hun skemier med hansz s:de; og der fand hun en posz med kos::::, og hun kunde ih faa pos:cbaand op. 4. Der kom lobend en galt frem, den loe: Hvad havtr du funden, du st.vellen szoe og szvonge?og icg har funden en posz med kost., og ieg kand ike faa poeszbaand op. 5. Szaa tagtr du i dtne flig, s:u tager ieg i dene, du tersker hid, og ieg tersker did, s: aa vel vi posen vende. De torsk saa )eng det knaget i s:.em, og der velt ud baade vost og nmør. 6. Szot hun kalder hinder gris:. i ring, di hvid di not di roe: Korner nu hie, mi elskelige bøen, her kand l faa smør til bro; l skiker herom, menu her er om, og strax korner Mike! den stor og den grum.

25 Folkeviser fra H ardsyssel J ep band ud af vindvet szaa, alt med h;ms:!. longe s:znuder :»Aldrig har [jeg] szeet fleere szvin, en her er fornamlet ude, end her er forszamlet i en ring, ieg fryder di kaster mi sle omkring<~'. 8. Szot hand løber ad gaden frem med szmør ask i munde, effter løb Jep den long og den grum, han d szuker af hiertensz grunde: :oa, Szot, fløy me mi szmøroask igien, faar ieg ike den ieg szvelter i h iel<~'; 9. Dengang hand fek hansz smørooask igicn, da tager hun[!] til at szvere, den var skiden og ilde med farrcn, den var szot szom tiere, ia doeri ed] ike at szete paa d isk, da d(oe)r:ed val at ber til fits[k]. Velan, velan. 6. Den huslige Bondemand. Visen kendes baade fra gamle danske Visehaand.. skrifter og fra jysk Nutidstradition samt Flyveblade. Visebogens Omkvæd»Hustru vækker hun Bonden«er ellers ukendt. Se H. G ri..iner Nielsen: Skæmteviser Nr. XLVII og E. T. Kristensen: Skjæmteviser N r. 23. l. Det var bondensz hustru, hun vagnet læng før hanen gael, szaa taler hun til lensz Mechelszøn, hand skuld op at maal. Hustru veker hun bonden. 2. Den gang hand hafde maalet en skipe koren eller to, szaa taler hun til lensz M.echdszøn at hand skuld op at maal.

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ebbe Skammelsøn. Ebbe han tjener i konningens gård både for guld og fæ; Peder hans broder lader bygge et skib, han rejser op sejletræ.

Ebbe Skammelsøn. Ebbe han tjener i konningens gård både for guld og fæ; Peder hans broder lader bygge et skib, han rejser op sejletræ. Ebbe Skammelsøn Skammel bor i Ty, både rig og *øvert *kåd; så høviske haver han sønner fem, de to *for s ilde ad. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild. Ebbe han tjener i konningens gård både

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten er inspireret af folkevisen af samme navn og dens endelige udformning er i følge Inger Sørensens biografi fra 2002, Niels W. Gade, et dansk verdensnavn,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

SPØRGSMÅL 1. I den sidste bog om Harry Potter kan man læse en historie om tre brødre.

SPØRGSMÅL 1. I den sidste bog om Harry Potter kan man læse en historie om tre brødre. SPØRGSMÅL 1 I den sidste bog om Harry Potter kan man læse en historie om tre brødre. Brødrene møder døden og får hver en gave: en usynlighedskappe, en magisk sten og en tryllestav. Tryllestaven kaldes

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere