3.x På Aars skole 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.x På Aars skole 2013 / 2014"

Transkript

1 3.x På Aars skole 2013 / 2014

2 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade Aars Tlf.: Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Vesthimmerlands kommune Tlf.: Social rådgivere: Vesthimmerlands Kommune Tlf.: Den kommunale tandpleje: Tlf

3 Forsikring Skolen har ingen forsikring, der dækker skader og ulykker for eleverne. Det vil derfor være tilrådeligt at forældrene tegner en ulykkesforsikring for deres barn. En elev skal erstatte de ting, han/hun ødelægger, med mindre der er tale om hændeligt uheld. Fx skolens inventar, ruder eller en anden elevs tøj/ting. Vesthimmerlands kommune har ikke tandskadeforsikring. Det er derfor nødvendigt, at familien har en tandskadeforsikring. Mobiltelefoner, Mp 3 Ipod m.m Skolen har intet ansvar for medbragte Mp3, mobiltelefoner, Ipod m.m. Legetøj Skolen har intet ansvar for legetøj. I 3.x aftales der legetøjsdage. Hver fredag i klassenstid må eleven medbringe legetøj eller efter aftale. Lus Konstateres der lus eller luseæg på barnet skal hjemmet påbegynde behandling inden barnet kommer i skole. Hermed undgår vi, forhåbentlig, spredning af smitte. Kontakt personalet i klassen. Samtlige hjem vil herefter orienteres, men ikke hvem eleven er. Sygdom Hvis børnene har feber eller er utilpasse, skal de blive hjemme, indtil de er raske. De er raske nok til at komme igen, når de kan deltage i aktiviteterne, være ude og lege og komme med på ture. Smitsomme sygdomme: Skemaet nedenfor angiver for de enkelte sygdomsgrupper, hvornår et barn efter sygdom igen må møde i institution eller skole. De almindeligst smitsomme sygdomme hos børn:

4 Sygdom Inkubationstid Smitteperiode Møde i institution Mæslinger 1 2 uger Fra 7 dage efter Når barnet er rask barnet er smittet, indtil 5 dage efter udbrud af udslættet Røde hunde 2 3 uger Fra 7 dage efter Når barnet er rask. barnet er smittet, For gravide gælder indtil 5 dage efter specielle regler udbrud af udslættet Fåresyge 2 3 uger Fra 7 10 dage Når barnet er rask, efter barnet er og kirtelhævelsen er smittet, indtil på retur. hævelsen er på retur. Kighoste 5 10 dage Fra få dage efter Når hosteanfald ikke barnet er smittet, giver anledning til indtil 6 uger efter problemer. de typiske hosteanfald er begyndt Skoldkopper 2 3 uger Fra 10 dage efter Når barnet er barnet er smittet smittefri. indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind. 3 dages udslæt 1 2 uger Ukendt Når barnet er rask. Skarlagensfeber 1 3 døgn Fra barnet er Efter 2 dages

5 Streptokokker smittet, indtil der penicillin behandling, er givet penicillin i såfremt barnet er 2 dage. Rask. Børnesår 1 3 døgn Indtil sårene er Før skolebørn: når tørret ind og sårene er op helede. skorperne er faldet Skolebørn: må møde, af. Hvis sårene ikke er meget udbredte. Øjenbetændelse 1 3 døgn Så længe der er Når barnet er rask, stærk puds flåd. Selv om der er lidt pudsflåd

6 Kontaktbog Hver elev har en kontaktbog på Intra Heri skrives der dagligt og er bindeled mellem skole/hjem. Bogen skal være med frem og tilbage hver dag. Forældre kan altid ringe til teamet i 3.x mobiltelefon eller skolens kontor, og give besked, hvis de ønsker en opringning fra klassens personale. Klassens personale vil altid ringe, hvis der er akut behov. Sygdom /fravær: Der kan ringes til skolens kontor. Ellers skrives der i kontaktbogen på intra eller der sendes en SMS til teamets mobiltelefon om hvad grunden til barnets fravær er. Ønsker familien barnet fritaget for undervisning kan klasselærer give fri en enkelt dag. Ellers er det skolens pæd. leder der skal kontaktes. Elevens fravær registreres. Har eleven 20 fraværs dage, indkaldes forældre til samtale. Forældre intra På skolens hjemmeside, kan man som forældre få adgang til skolens intra net. For at blive oprettet, skal man henvende sig til kontoret. Her er der bl.a. mulighed for at kontakte klassens personale, forældre breve, kalender m.m. På intra bliver der løbende lagt billeder ind af de forskellige aktiviteter der finder sted i 3.x og generelt på Aars skole. Bus Flere af eleverne kommer med bus til og fra skole. Det er forældrene der selv laver aftaler med busselskabet for hente / afleveringstider HUSK at ændringer skal foretages med min 14 dages varsel. Personalet i 3.x følger eleverne til bussen ved Aars skole. Men ikke ved NT - busser.

7 Klassens personale Klasselærer: Kristian Skyldahl Tlf: Pædagog: Helle Bach Pædagog: Mette Skov (MSK) E- mail:

8 3.x Rammerne for 3.x Vesthimmerlands kommune tilbyder 3.x på Aars skole. Dette sker i samarbejde med kommunens PPR, (der har visitationsretten) og skolens ledelse. 3.x henvender sig til børn i alderen 6 9 år, svarende fra 0. Kl. 3. Kl. med Adfærds-, Kontakt- og Trivsels problematiker (AKT). Disse børn reagerer ofte indad eller udad. Et samvær med andre, - børn som voksne, kan være svært at fastholde og udvikle. Klassen er normeret til 6 elever. Der undervises i lektioner ugentlig. Undervisningen starter hver dag kl Fritidsdelen lukker kl. 16,00, undtagen tirsdag, hvor der lukkes kl. 15 og fredag kl. 14. Er der brug for pasning inden skole, er det i samarbejde med skolens SFO. Undervisningen foregår i et miljø med fast struktur, der giver eleven, forudsigelighed og tryghed. Personalet er gennemgående i skoledel og fritidsdel, og har derved kendskab til det hele barn. Vi mener at omdrejningspunktet for al læring skal være det enkelte barns personlige ressourcer. Derfor er det vigtigt at iagttagelser bliver taget i flere og forskellige sammenhænge - fagligt som socialt. Hverdagen skal være præget af gensidig respekt og tillid, der hænger sammen, og hver især hviler på selvrespekt og selvtillid. Målet er, at eleven efter ophold i 3.x kan udsluses i en normal klasse. Generelt for AKT: Mindst 1 gang årligt, evalueres børnene med observations rapport, elevplaner og test. Undervisningen tilrettelægges efter (IUP) Individuelle Undervisningsplaner, og det pædagogiske efter Individuelle Handleplaner. Der er et udvidet forældresamarbejde. Samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt, med fælles ansvar for, elevens alsidige udvikling Der arbejdes i selvstyrende team. Det enkelte team planlægger selv indenfor de givne rammer, hvornår man underviser, og hvornår man arbejder med andre opgaver på skolen. Det vil sige, at læring ikke altid foregår på skolen men også "ude af huset". Der afholdes team møder ca. hver 14 dag, hvor det enkelte barn evalueres. Det sker for at sikre den optimale sammenhæng mellem undervisning og social træning. Hvis der er behov for PPR og skolens ledelse indkaldes de også. Succeskriterier i 3.x: - Eleven får via strukturen og roen, motivationen og selvtillid til at lære og at ville lære. - Eleven bliver fagligt løftet samt opnår gode arbejdsvaner. - Få eleven op på alderssvarende fagligt niveau. - Eleven er i god trivsel og udvikling. - Eleven har fået tillært sig nogle sociale kompetencer og har integreret dem i sin adfærd.

9 - Eleven har lært metoder til konflikthåndtering - Eleven har opnået tillid til voksne. - Eleven oplever gode relationer med voksne. - Eleven har opnået gode lege- og kammeratskabsrelationer. - Eleven har opnået en forståelse af sin livssituation. - Eleven kan deltage i fritidsaktivitet (sport, spejder mm.). - Eleven udsluses til normalskolen i det omfang der er hensigtsmæssigt i forhold til elevens kompetencer og potentialer ud fra et helhedssyn Konflikthåndtering/opfølgning: Ved at fastholde eleverne på kravet om undervisning og overholdelse af de sociale spilleregler i såvel skole- som fritidsdel, vil der opstå konflikter/problemer mellem elever og voksne i 3.x. Eventuelle konflikter i undervisningen eller fritidsdelen, eleven nægter eksempelvis at arbejde med de givne opgaver, medfører at eleven må forlade undervisningen indtil konflikten er løst. Det er målet med løsningen af konflikterne at eleven, med støtte, bliver i stand til at acceptere at konflikter og problemer er en del af livet, og at alle handlinger har konsekvenser (positive/negative), men at de kan løses, hvis man følger de handleanvisninger man får af de voksne i 3.x. Denne sociale træning foregår ved at eleven altid har mulighed for at støtte sig til en voksen i de situationer, hvor det er svært at imødekomme de sociale spilleregler, og de krav eleven bliver mødt med. Konfliktsituationer kan ende i en magtanvendelse, hvis eleven bliver udadreagerende, til fare for sig selv eller andre. I disse situationer er personalet nødt til at lave en magtanvendelse. (Magtanvendelser udøves udelukkende i henhold til Børne- & Skoleforvaltningens grundlæggende principper). Efter en magtanvendelse vil forældrene altid blive kontaktet af personalet pr. telefon. Derefter bliver der skrevet en magtanvendelse, som bliver sendt hjem indenfor 7 dage, og denne skrivelse vil blive lagt i elevens mappe på kontoret. Der bliver altid fulgt op og gennemgået enten med den enkelte elev eller med hele gruppen. Efter en konflikt er det personalet i 3.x, der vurderer om eleven skal blive i skolen eller afhentes af forældrene. Magtanvendelse og konfliktsituationer Grundlæggende principper i forhold til magtanvendelse i institutioner under Børne- & Skoleforvaltningen Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og ved barnets/den unges frivillige medvirken. Omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand kan aldrig håndhæves gennem magtanvendelse Magtanvendelse er ikke en pædagogisk metode og bør kun anvendes i nødstilfælde Ansvaret for magtanvendelse i institutionerne tilfalder til en hver tid den pågældende leder.

10 Dårlige bemandingssituationer eller dårligt humør hos personalet kan aldrig undskylde magtanvendelse Gældende dansk lovgivning tager dog højde for situationer, hvor magt må betragtes som nødvendig for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til en persons egen eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen, at der således kun anvendes den nødvendige magt. Der vil typisk være tale om situationer, hvor en manglende indgriben fra personalets side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen. Eksempelvis: Når en elev/et barn bliver til fare for sig selv - at personalet må redde et barn fra at løbe ud på en trafikeret vej Når en elev/et barn bliver til fare for at påføre andre børn alvorlig skade - at personalet akut må modvirke at et barn rammer et andet barn med en skovl Når en elev/et barn øver vold mod pædagogen - at personalet akut må afværge at blive bidt af et barn Når en elev/et barn ødelægger eller beskadiger ting at personalet må stoppe et barn i at sparke institutionens inventar itu. Når personalet håndterer disse situationer i dagligdagen, er det afgørende, at de er helt afklarede på deres handlerum således, at en eventuel tvivl ikke fører til en undladelse af nødvendig handling. Samtidig er det afgørende, at børn og unge ikke udsættes for straf eller krænkende behandling. Dagligdag i 3.x Emnetimer dækker over fagene: historie, kristendom og N/T. Teamet er sammen med eleverne dagen igennem. Fællesskabet er en bærende værdi gennem dagen. Voksne og børn holder pauser og spiser madpakker sammen. Vi holder pauser udendørs, sammen med resten af skolens elever. Hver elev har sin egen arbejdsstation. Den er afskærmet med skillevægge, til plakater, hjælpetavler m.m. Her hænger skema med undervisningslektioner og dagsplan med materiale. Det er tydeligt, at visse basale færdigheder kan få afgørende betydning for den enkelte elevs evne og interesse, for diverse emner og problematikker senere i livet. Derfor arbejdes der med materiale der er tilpasset den enkelte elevs niveau og behov. Dette forsøger vi at gøre sådan at eleverne bevarer deres naturlige nysgerrighed og lyst til at udforske og lære, finde deres styrke og bringe dem længst muligt. Der arbejdes frem mod alderssvarende niveau i folkeskolens fag. Undervisningen varetages af såvel lærer som pædagog.

11 I samarbejde, elev/lærer/pæd. udarbejder klassen en såkaldt klasse kontrakt. Denne kontrakt indeholder faglige, sociale, enkelte og fælles emner. Når eleven skal skifte klasse vil der være overlevering til de kommende lærer/pædagoger. To gange årligt vil der blive sendt observationsrapport og elevplan hjem. Disse opfølges af samtale. Samtidig afholder teamet 1/2 års evaluering med PPR og ledelse, hvor planerne drøftes i forhold til den enkelte elev. Disse planer kræver underskrift fra forældre. (se bilag) Efter behov sendes et nyhedsbrev hjem. Her informeres om diverse aktiviteter, ture ud af huset, samt generelle informationer. Til fødselsdag synges der ved morgensamling. Der er flag på bordet. Eleven kan medbringe frugt/kage/slik til uddeling. Klassen har en gaveordning. Ved skoleårets start afholdes fælles forældremøde. Her gennemgår vi klassens hverdag, praktiske oplysninger samt I får mulighed for at byde ind med emner. Samtidig får I forældre mulighed for at møde hinanden. Dette møde er uden elever. Julemåneden har mange traditioner. Hver dag vil der blive læst en historie. Vi synger julens salmer og sange, og vi har pakkekalender. En dag i december inviteres pårørende til klip og hygge i klassen. Sidste skoledag holder vi lidt julehygge,og går i kirke, sammen med resten af skolen. Skolen lukker til middag denne dag, samt sidste dag inden sommerferien. Fritidsdel Børne- og skoleforvaltningen har besluttet, at fritidstilbuddet skal ses som et samlet hele med undervisningen. Ud over undervisningen, er det vigtigt at give eleverne nogle positive oplevelser om eftermiddagen. Såsom fællesskab på tværs af alder, lege med andre end dem man kender fra skoledel, spille spil, kravle i træer, spille bold, tegne, høre historie, bygge med Lego osv. Herved har eleven mulighed for, at kunne spejle sig i andre børn og styrke den sociale træning, hvilket sker i kendte rammer. Fritidstilbuddet for Akt elever på Aars skole, er et tilbud der dækker fra Bh. Kl. til 6. Klasse. Der er normeret til max 12 elever, som normeres til 3 pædagoger. Fritidstilbuddet starter når skoledelen slutter. 3.x slutter mandag, onsdag og torsdag,kl. 16,00 - tirsdag kl. 15. og fredag kl , hvis ikke andet er aftalt.. I 3.x har forældrene taget initiativ til en frivillig frugtordning. Dagligt er der et stykke frugt til hver elev. Eleverne deltager selv i indkøb.

12 Bilag vedr. forældreunderskrift. Kørselstilladelse Elevplaner til PPR Billeder Oplysninger om den enkelte elev Ferieplan for Vesthimmerlands Kommunes skolevæsen Skoleåret 2013/2014

13 Kørselstilladelse Jeg giver hermed Aars Skoles personale tilladelse til at køre med mit barn i private biler. Navn: Cpr: Underskrift: Afleveres i udfyldt stand

14 Elevplan Jeg giver hermed tilladelse til at Aars skole videresender mit barns elevplan til PPR. Navn: Cpr. nr: Underskrift: Afleveres i udfyldt stand

15 Billeder Jeg giver hermed tilladelse til at Aars Skole må bruge billeder af mit barn på Aars Skole og Skoleintra. Navn: Cpr. nr: Underskrift: Afleveres i udfyldt stand

16 Oplysninger på den enkelte elev Navn Adr: Cpr: Tlf: Mors navn: Adr: Tlf: Fars navn: Adr: Tlf: Evt plejefamilie: Adr: Tlf:

17 Afleveres i udfyldt stand

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere