Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3."

Transkript

1 Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: LTK Direktør O Niveau: Niveau 1 Godkendt af: LTK Vis i Word 1) Generelt 1.1) Kvalitetsstyringsloven dækker følgende områder. 2) Processernes samspil 3) Referencer og henvisninger 4) Kvalitetsstyringssystemets beskrivelse 4.1) Dækningsområde 4.2) Dokumentationskrav 5) Kommunens ansvar 5.1) Kommunalbestyrelsens forpligtelse 5.2) Sikring af brugernes tillid og tilfredshed 5.3) Kvalitetspolitik og mål 5.4) Ansvar, beføjelser og kommunikation 5.5) Myndighedens interne evaluering af kvalitetsstyringssystemet 6) Styring af ressourcer 6.1) Tilvejebringelse af ressourcer 6.2) Menneskelige ressourcer 7) Arbejdets udførelse 7.1) Planlægning af opgavevaretagelsen 7.2) Køb af tjenesteydelser 7.3) Gennemførelse af sagsbehandlingen 8) Måling, analyse og forbedring 8.1) Generelt 8.2) Måling 8.3) Styring af forbedringsforslag og afvigelser 8.4) Analyse og offentliggørelse af informationer om kvalitetsstyringssystemets præstationer 8.5) Forbedring 8.6) Ekstern audit og certificering Beskrivelser 1) Generelt Med baggrund i Kvalitetsstyringsloven har Ballerup Kommune indført et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Systemet, der kaldes "Kvalitek" skal sikre: At borgere og virksomheder oplever, at kommunens opgavevaretagelse på natur- og miljøområdet gennemføres og dokumenteres på en måde, som er kendetegnet ved høj målopfyldelse, faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed,

2 At lovgivningens krav og almindelig god forvaltningskik følges, At kvalitetsstyringssystemet som led i den øvrige planlægning og udvikling regelmæssigt evalueres og tilpasses med henblik på at sikre systemets fortsatte effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og eventuelle kvalitetsmål. At forbedringskulturer styrkes, og at der sker løbende forbedringer af arbejdsgange - såvel de faglige som de organisatoriske. Kvalitek indholder elektroniske håndbøger for systemets opbygning og tværgående arbejdsgange, samt faglige håndbøger for de enkelte fagområder og teams. Ansvaret for kvalitetsstyringssystemets og dets ændringers effektive indførelse i organisationen påhviler kommunalbestyrelsen. Men lederne og medarbejderne inden for Ballerup Kommunes natur- og miljøadministration har et stort ansvar med at udmønte kvalitetsstyringsordningen i praksis, jf. procedure om ansvaresfordeling vedrørende kvalitetsstyringssystemet. Der foretages overvågning af systemets effektivitet - dels internt ved evalueringer ( såkaldte audits) - som eksternt ved uvildige eksperteres gennemførelse af audit. Systemet certificeres indtil videre alene efter kvalitetsstyringsloven. Der er ligeledes krav til offentliggørelse af det kommunale kvalitetsstyringssystems præstationer (indsats og resultater), hvilket medfører stor åbenhed om og gennemsigtighed i varetagelsen af natur- og miljøadministrationens opgaver. 1.1) Kvalitetsstyringsloven dækker følgende områder. Kommunalbestyrelse Økonomiudvalg Teknik & Miljøudvalg Direktionen By &Erhverv Miljø & Teknik Planloven ( VVM) Miljøbeskyttelsesloven Omfattet af Kvalitetsstyringsloven Naturbeskyttelsesloven Jordforureningsloven Miljømålsloven Vandforsyningsloven Vandløbsloven Lov om betalingsregler for spildevand Lov om kemiske stoffer og produkter Råstofloven Husdyrgodkendelsesloven Okkerloven Nikkel-cadmium batteriloven Sommerhusloven

3 Udførelse af kommunale forsynings- og driftsopgaver er ikke omfattet af kvalitetsstyringsloven. Systemet er indledningsvist forankret i Miljø & Teknik afdelingens myndighedsbehandling på natur og miljøområdet. Øvrig myndighedsbehandling f.eks. i forhold til vejlovgivning og Byggelovgivning vil efterfølgende blive omfattet af systemet. Der er endnu ikke taget konkrete beslutninger herom. Der er i Forvaltningen etableret en styregruppe for kvalitetsstyringssystemet. Styregruppen er bl.a. ansvarlig for at sikre systemets udvikling og anvendelse, samt koordinering og evt integration med de øvrige ledelsesmæssige arbejdsprocesser i forvaltningen. I kapitel 2 nedenfor gennemgås de enkelte dele af kvalitetsstyringssystemet. 2) Processernes samspil Omverdenens krav Ballerup Kommunes politik og mål Løbende forbedring Mål Brugernes opfattelse Brugernes tillid og tilfredshed Kommunens øvrige forpligtende beslutninger Resulta Plan Gældende regulering Indsats Input Output Fig. 1 Det procesorienterede kredsløb i kommunens natur- og miljøadministrations kvalitetsstyringssystem. Kredsløbet tager sit udgangspunkt i beskrivelse af den forvaltningsmæssige ledelses ansvar, baseret på kommunalbestyrelsens vedtagelser og retningslinier. Ud fra omverdenens krav til natur- og miljøadministration skal det sikres, at de fornødne ressourcer - først og fremmest medarbejdere med de rette kompetencer - er til stede. Derved skabes grundlaget for opgavevaretagelsen, der skal gennemføres i henhold til fastsatte procedurer. Ydelserne til borgere og virksomheder giver grundlaget for at måle kvalitetsstyringssystemets effektivitet gennem overvågning af processerne, gennem brugertilfredshedsundersøgelse og gennem intern audit (efterprøvning) af systemets virkemåde. De derved opsamlede informationer skal

4 udløse den nødvendige opfølgning og forbedring. Brugen og håndteringen af procedurer, sagsakter og andre optegnelser forudsætter styring. Kvalitetsstyringssystemet skal opfylde de overordnede mål, som fremgår af kvalitetsstyringsloven samt lokale mål for opgavevaretagelsen, som er særlige for Ballerup Kommune. De overordnede mål drejer sig om sikring af den faglige bæredygtighed og om sikring af borgeres og virksomheders tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen på naturog miljøområdet gennem en høj grad af gennemsigtighed i administrationen. Systemet beskriver i kapitel 1 overordnede, generelle forhold, i dette kapitel 2 processernes samspil og i kapitel 4, hvordan Ballerup Kommune styrer sine dokumenter i forbindelse med kvalitetsstyringssystemet og sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet. Kapitel 5 beskriver kommunens ansvar for at gennemføre en kvalitetssikring af kommunens natur- og miljøadministration, herunder at kommunen har udpeget en ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet. Kapitel 6 beskriver de nødvendige ressourcer (herunder medarbejdernes kompetencer), og kapitlerne 7 og 8 ( samt håndbog for Natur & Miljøsagsbehandling ) beskriver de retningslinierne for arbejdets udførelse og den nødvendige overvågning og opfølgning, som Ballerup Kommune har vedtaget. Et effektivt kvalitetsstyringssystem gennemføres ikke over en nat. Men med etableringen af kommunens kvalitetsstyringssystem er det sikret, at der successivt sker en løbende styrkelse af kvaliteten af natur- og miljøadministrationens opgavevaretagelse både med hensyn til den faglige kvalitet, effektivitet og ensartethed. 3) Referencer og henvisninger Referencer og henvisninger vises i form af elektroniske links i teksten. 4) Kvalitetsstyringssystemets beskrivelse 4.1) Dækningsområde Kvalitetsstyringssystemet gælder for de medarbejdere og ressourcer, som skal gøre det muligt at realisere kommunens kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet, herunder at efterleve kravene i medfør af kvalitetsstyringsloven og -bekendtgørelsen. Kvalitetssystemet er under udbygning til at omfatte hele Miljø & Teknik afdelingen. 4.2) Dokumentationskrav Kvalitetshåndbogens og dens indhold Kvalitetshåndbogen beskriver, hvad der er omfattet af kvalitetsledelsessystemet. Den består af: en overordnet beskrivelse, samt en oversigt over: de tværgående arbejdsgange i organisationen de faglige arbejdsgange i sagsbehandlingen. De standardskrivelser, skabeloner, tjeklister og øvrige dokumenter som benyttes i opgavevaretagelsen ligger i edoc. Der er etableret links imellem kvalitetssystemets arbejdsgange og de beskrevne dokumenter i edoc.

5 4.2.2 Håndbogens form og anvendelse Kvalitetshåndbogen findes på elektronisk form og gælder som udgangspunkt for hele Miljø & Teknik afdelingen, samt for VVM sagsbehandling i By & Erhvervsafdelingen. De faglige og organisatoriske arbejdsgange kan ses af alle medarbejdere på Rådhuset, Samspillet mellem de funktioner og processer, som kvalitetsstyringssystemet omfatter, fremgår af organisationsdiagrammer og flowdiagrammer, som knytter sig til dette system Styring af dokumenter Alle dokumenter, der er omfattet af kvalitetssystemet er godkendt af kommunen og de beskrevne arbejdsgange indføres overalt indenfor Kvalitetssystemets dækningsområde. Kommunen har udpeget en systemansvarlig. Den pågældende forestår i samarbejde med de styregruppen vedligeholdelsen og distributionen af kvalitetssystemets dokumenter til de relevante medarbejdere. Kommunen skal hvert år offentliggøre en fyldestgørende beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning og bestanddele. Det er alene de ekektroniske versionerede og godkendte dokumenter der er gyldige. Behovet for ajourføring af de tværgående og de faglige arbejdsgange vurderes blandt andet i forbindelse med intern audit (se 8.2.2) og myndighedens evaluering (se 5.6). Henvisning: Procedure for dokumentstyring og procedure for styring af eksterne dokumenter Styring af registreringer Registreringer er informationer og data (fx indhold i edoc sager), som modtages udefra, eller som tilvejebringes i forbindelse med sagsbehandlingen eller som tilvejebringes for at skaffe dokumentation for overholdelse af kvalitetsstyringssystemets krav og for at sikre effektiv funktion af kvalitetsstyringssystemet. Registreringer gennemføres, styres og arkiveres efter retningslinierne i procedurer herom. Henvisning: Procedure for styring af registreringer, herunder sagsakter. 5) Kommunens ansvar 5.1) Kommunalbestyrelsens forpligtelse Kommunalbestyrelsen har - bistået af den forvaltningsmæssige ledelse - det overordnede ansvar for: at organisationens opgavevaretagelse, processer og aktiviteter lever op til kvalitetspolitikken og de tilknyttede mål, og at certificering etableres og opretholdes i henhold til kvalitetsstyringsloven.

6 Kommunalbestyrelsens ansvar omfatter også kvalitetsstyringssystemet. Det betyder, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at politik, mål og procedurer bliver udmeldt, gennemført og vedligeholdt på relevante niveauer i organisationen, og at der afsættes ressourcer til formålet mm. Den forvaltningsmæssige ledelses ansvar indbefatter: at politik og mål for kvalitetssikring, -styring og -udvikling efterleves og opfyldes fagligt tilfredsstillende, at sikre, at medarbejderne er informerede og bevidste om kvalitetsstyringssystemets krav og retningslinier i relation til aktuelle opgaver, at sikre, at der sker den nødvendige ansvarsdelegering, og at alle processer og sagsforløb - hvor det relevant og påkrævet - forestås og overvåges af kompetent personale med fornøden uddannelse, erfaring og indsigt. Det er desuden kommunalbestyrelsens forpligtelse - varetaget af den forvaltningsmæssige ledelse - at der hvert år sker den i kvalitetsstyringsloven krævede offentliggørelse af indsats og resultater i forbindelse med kvalitetsstyringssystemets præstation. Der henvises til særskilte, tværgående procedure herom. 5.2) Sikring af brugernes tillid og tilfredshed Det er vigtigt, at udbrede bevidstheden om formålet at sikre den faglige kvalitet og videndeling og arbejde mod stadig større tilfredshed hos borgere og virksomheder, samt at kvalitetsstyringssystemet i forfølgelsen af disse mål hele tiden undergår løbende forbedringer. Målsætningen om sikring af borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen indebærer komplekse forhold, fordi der let kan være modstridende interesser blandt myndigheder og brugerne af natur- og miljøadministrationernes ydelser, da natur- og miljølovgivningen eksempelvis skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Derfor kan brugertilfredshed ikke knyttes snævert sammen med brugeres oplevelse af det konkrete udfald af enkeltydelser i forhold til en lovgivning, hvis hensigt er at virke restriktiv på visse punkter. Måling af brugertilfredshed er derfor relateret til oplevelsen af sagsbehandlingsprocesserne ved opgavevaretagelsen opfattet som en høj grad af gennemsigtighed i processerne fx vedrørende analyser og undersøgelser, planlægning, de konkrete afgørelser, information og kommunikation. Afgørende brugertilfredshedsparametre vil være effektivitet (fx svar på det rette grundlag inden for gældende eller aftalt svarfrist) og lighed (lige behandling af alle på et ensartet grundlag) snarere end enkeltsagers udfald. 5.3) Kvalitetspolitik og mål

7 Kvalitetspolitik og mål 2010 for Natur & Miljøområdet Faglig kvalitet Politik: Den faglige kvalitet i opgaveløsningen skal sikre overholdelse af lovkrav og god forvaltningspraksis Mål Sådan måler vi Indsats og resultat Alle afgørelser er baseret på gældende lovgivning og indeholder kvalificeret vurdering og begrundelse 10 stik prøver evalueres jf procedurer i samarbejde med juridisk kontor 10 standardskrivelser evalueres og opdateres Registreres via IT systemet Kvalitet i organisationen Politik: Forbedringskulturen styrkes. Kvalitetssystemet udvikles løbende som redskab for faglig videndeling og til systematisk forbedring af arbejdsgange - såvel de faglige som de organisatoriske Mål Sådan måler vi Indsats og resultat IT systemet og arbejdsgangen for håndtering af forbedringsforslag og afvigelser gøres mere brugervenligt. Hvert team sætter mål for deres anvendelse og udviklingen af kvalitetssystemet. Alle medarbejdere har deltaget i undervisning samt i et konkret forbedringsinitiativ via systemet. Brugernes oplevelse af kvalitet Brugerfladen er evalueret og tilrettet. Opfølgning på teamaftaler Kursus er gennemført. Forbedringsforslag registreres i IT system Politik: Kvaliteten i opgaveløsningen skal sikre, at brugerne oplever en kvalificeret, effektiv og ensartet sagsbehandling. Mål Sådan måler vi Indsats og resultat Brugernes tilfredshed med opgaveløsningen undersøges og forbedringsområder afdækkes. Brugerundersøgelsens resultater er offentliggjort

8 5.4) Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser Det er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for kommunes kvalitetsstyringsordning. Kommunalbestyrelsen sikrer, at ansvar og beføjelser i relation til kommunens varetagelse af sine natur- og miljøopgaver samt i relation til kvalitetsstyringssystemet er defineret og kommunikeret til kommunens medarbejdere, herunder til den udpegede systemansvarlige. Der henvises til proceduren om ansvarsfordeling vedrørende kvalitetsstyringssystemet, samt ansvar og beføjelser i sagsbehandlingen Den systemansvarlige Til varetagelse af det daglige ansvar vedr. kvalitetsstyringssystemets udarbejdelse, vedligeholdelse og fortsatte udvikling er der af ledelsen udpeget en systemansvarlig. Den systemansvarlige har ansvar for at: Iværksætte interne audit og analysere resultaterne heraf, Analysere resultaterne fra eksterne audit, Iværksætte brugertilfredshedsundersøgelser og analysere resultaterne heraf, Undersøge, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at sikre lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål, Følge status for korrigerende og forebyggende handlinger, Holde sig orienteret om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet, Overveje eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, Koranledige opfølgning på ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af kvalitetsstyringssystemet, Følge status for den i nr. 8 nævnte opfølgning, sikre, at kvalitetsstyringssystemet er kendt af myndighedens medarbejdere, og Rapportere oplysninger samt undersøgelses- og analyseresultater til ledelsen. Den systemansvarlige har en særlig uddannelse til at kunne varetage de ovennævnte opgaver og ansvar. Der henvises i øvrigt til en særskilt procedure for den eller de systemansvarliges opgavevaretagelse Intern kommunikation Der er sikret let adgang for alle medarbejderne til at fremføre kvalitetsrelaterede spørgsmål, forslag og ideer. se endvidere: Procedure for styring af forbedringsforslag og afvigelser - samt

9 Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af systemets funktion. 5.5) Myndighedens interne evaluering af kvalitetsstyringssystemet Kommunalbestyrelsen lader med højst 12 måneders mellemrum gennemføre en evaluering af kvalitetsstyringssystemet for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt. Denne evaluering omfatter en vurdering af muligheder for forbedring og af behovet for ændringer af systemet, herunder mål og politik. Ved gennemførelse af evalueringen inddrages andre både natur- og miljøadministrationens ledelse og medarbejdere. Henvisning: Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af systemets funktion. 6) Styring af ressourcer 6.1) Tilvejebringelse af ressourcer Kommunens natur- og miljøadministration har tilvejebragt de ressourcer, der er nødvendige for at indføre og vedligeholde kvalitetsstyringssystemet og løbende forbedre dets effektivitet, styrke brugertilfredsheden, og sikre optimal opgavevaretagelse. 6.2) Menneskelige ressourcer Generelt Medarbejderne er kommunens natur- og miljøadministrations vigtigste ressource. Den enkeltes kvalitetsbevidsthed og rettidige omhu er den mest afgørende faktor for tilfredsstillende sagsbehandling Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning De nødvendige kompetencer der skal til for at løse opgaverne indenfor natur- og miljøområdet bliver løbende vurderet og som minimum en gang årligt i forbindelse med virksomhedsplanlægningen. Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler ( MUS) vurderes det om der er behov for efteruddannelse, træning eller særlig oplæring blandt de ansatte. Aftaler om efteruddannelse m.v. vil fremgå af den kompetenceudviklingsplan, som udfyldes i forbindelse med MUS-samtalerne. I forbindelse med virksomhedsplanlægningen fastsættes også, hvilke medarbejdere der har ansvaret for de forskellige opgaver, bl.a. med udgangspunkt i en vurdering af kompetencer. Hvis der ikke er de nødvendige kompetencer til rådighed i forhold til en konkret opgave, vil der ske tilkøb af kompetence hos eksterne leverandører. Der henvises i øvrigt til proceduren om kompetencestyring. 7) Arbejdets udførelse 7.1) Planlægning af opgavevaretagelsen

10 Natur- og miljøadministrationen sikrer, at: Fastsatte sagsbehandlingstider kan overholdes, Den råder over de nødvendige procedurer, jf. kvalitetsstyringsloven og bekendtgørelse om kvalitetsstyringssystemet samt øvrige dokumenter, der er nødvendige for natur- og miljøadministrationen for at sikre effektiv planlægning, funktion og styring af sagsbehandlingen, Disse dokumenter stilles til rådighed for medarbejderne og eventuelle tilkøbte ressourcepersoner på en sådan måde, at de kan anvende dokumenterne i praksis. 7.2) Køb af tjenesteydelser Købsprocessen Natur- og miljøadministrationen sikrer: At der indhentes sagkyndig viden fra eksterne leverandører, i det omfang de nødvendige kompetencer ikke fuldt ud er til stede i kommunen At der foregår en forlods stillingtagen til leverandørers tilstrækkelige kompetenceniveau, inden de benyttes, At kontraktens indhold kvalitetssikres forud for aftaleindgåelse, At der foretages vurdering og kvalitetskontrol af modtagne ydelser og leverancer, At der gennemføres nødvendig opfølgning i forbindelse med fejl og mangler, og At der jævnligt - fx i forbindelse med myndighedens evaluering - tages stilling til anvendte leverandørers fortsatte tilstrækkelighed Tværkommunal koordination Sikring af koordination i forhold til Ballerup Kommunes nabokommuner er særlig vigtig i den nye myndighedsstruktur, da mange opgaver inden for natur og miljøområdet - især de nye opgaver, kommunen har overtaget fra amtet - går på tværs af kommunegrænsen. Kommunen lægger derfor vægt på et smidigt og gnidningsfrit samarbejde med nabokommunerne om forskellige opgaveløsninger. Det skal derfor sikres: At der tages stilling til, om der i et foreliggende tilfælde (som ikke er omfattet af lovmæssig koordination) er tale om et kommunegrænseoverskridende spørgsmål, for hvilket afgørelse i den pågældende kommune kan have konsekvenser for forhold af betydning for en eller flere regionale, statslige eller andre kommunale myndigheder, At der tages stilling til, om der er behov for et samarbejde mellem de berørte myndigheder, og at det overvejes om det vil være hensigtsmæssigt ad hoc eller permanent at nedsætte udvalg til drøftelse af sager, som nævnt ovenfor.

11 Der henvises til proceduren for koordination mellem myndighederne. 7.3) Gennemførelse af sagsbehandlingen Arbejdet gennemføres i henhold til gældende procedurer, og i varetagelsen af komplekse sager skal det fornødne samarbejde etableres, jf. ovenfor under 7.2. Natur- og miljøadministrationen sikrer, at der gennemføres kvalitetssikring af sagsbehandlingen. 8) Måling, analyse og forbedring 8.1) Generelt Kommunens natur- og miljøadministration gennemfører med passende mellemrum måling/over-vågning af brugertilfredshed. 8.2) Måling Brugertilfredshed Ballerup Kommunes overvågning/måling af brugertilfreds-hed kan bestå i fx udsendelse/behandling af spørgeskemaer til borgere og virksomheder, eller analyse af brugertilbagemeldinger, herunder rosende omtale og eventuelle klager eller tilkendegivelser af utilfredshed eller tilfældige hændelser, som omtales i dagspressen eller medierne. kontakter til interesseorganisationer mv. gennem kommunens netværk. Henvisning: Procedure for brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens ydelser Intern audit Ballerup Kommune gennemfører det, der kaldes intern audit, som er kommunens egen kontrol eller måling af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer, dvs. om de nødvendige procedurer er indført og anvendes. Der tilvejebringes hvert år en auditplan under hensyntagen til status og vigtighed af de processer og områder, der skal auditeres, samt til resultaterne af tidligere audit. Det sikres, at kvalitetsstyringssystemet er underkastet audit med ca. 12 måneders mellemrum. Der lægges ved intern audit vægt på at undersøge, om processer og aktiviteter med betydning for faglig kvalitet udføres som planlagt og på en måde, der realiserer gældende mål, politik og procedurer i øvrigt. Valget af auditorer og intern audit gennemføres i henhold til: Henvisning: Procedure for Intern audit af kvalitetsstyringssystemet Proceduren sikrer objektivitet og upartiskhed i auditprocessen. Auditorer auditerer ikke deres eget arbejde eller ansvarsområde, er i besiddelse af tilstrækkelig faglig indsigt i det eller de områder, som auditeres, og er også passende oplært eller har modtaget undervisning i praktisk auditeringsarbejde. Interne audit afsluttes med en skriftlig rapport med registrering af eventuelle afvigelser samt udpegning af forbedringsområder.

12 Lederen med ansvar for det område, der auditeres, sikrer, at der uden unødig forsinkelse iværksættes handlinger for at fjerne konstaterede afvigelser og årsagerne dertil. Opfølgningsaktiviteterne omfatter verifikation af de iværksatte handlinger og rapportering af verifikationsresultater. De tværgående systemprocedurer auditeres hvert år, mens sagsbehandlingsprocedurerne skal auditeres på en måde som sikrer, at disse procedurer bliver gennemgået over en fireårig periode. Intern audit kan have karakter af en systematisk gennemgang af procedurer, instruktioner og tilknyttede dokumenter eller af systematisk gennemgang af enkeltsager. Der kan også være tale om en kombination af de to former for audit. Intern audit vil normalt omfatte emner vedrørende kvalitetsstyringssystemets effektivitet eller faglige kvalitet af udførte processer, organisationens brugerbetjening, serviceniveau, kommunikation med og vejledning af brugere osv. Hele systemet vil være genstand for intern audit inden for en treårig periode Kvalitetssikring af processer De processer og aktiviteter, som indgår i konkrete opgaver, kvalitetssikres - meget ofte i form af en selvkontrol, hvor sagsbehandleren egenhændigt checker, at alle delaktiviteter er gennemført tilfredsstillende, inden afgørelsen frigives eller sagen erklæres for afsluttet. Efter behov kan der medvirke en særskilt udpeget kvalitetssikrer og/eller en eller flere vejledere. Relevante registreringer vedrørende kvalitetssikring af processer kan indføjes i sagsmappen - fx i form af udfyldte checklister, påtegninger, notater, rapporter eller mødereferater. 8.3) Styring af forbedringsforslag og afvigelser En vigtig del af kvalitetsstyringssystemet er at skabe den vidensdeling og interne læring, som er grundlaget for organisationens forbedringskultur - herunder, at alle har let adgang til at fremsætte forbedringsforslag og at der systematisk tages aktion på såvel forbedringsforslag som på observerede afvigelser i form af fejl, mangler, utilsigtede hændelser eller tilsvarende kvalitetsproblemer. Se endvidere: Procedure for styring af forbedringsforslag og afvigelser. 8.4) Analyse og offentliggørelse af informationer om kvalitetsstyringssystemets præstationer Analyse Forud for offentliggørelse, myndighedens evaluering, jf. 5.6, og årsrapportering gennemføres den fornødne bearbejdning af foreliggende informationer om kvalitetsstyringssystemets præstationer. Analysen bygger på viden og indhøstede erfaringer, observationer, resultater eller tilsvarende fra fx interne audit, brugertilfredshedsundersøgelser, ledelsens og medarbejdernes forslag, behandlede klager, hændelser omtalt i pressen etc Offentliggørelse Kommunen offentliggør på sin hjemmeside hvert år i januar måned oplysninger om kvalitetsstyringssystemets præstationer på sin hjemmeside. Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med kravene herom i kvalitetsstyringsloven og den tilhørende

13 bekendtgørelse. Offentliggørelse er normalt et led i processen omkring myndighedens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og natur- og miljøadministrationens årsrapportering. 8.5) Forbedring Løbende forbedring Kommunens natur- og miljøadministration forbedrer løbende kvalitetsstyringssystemets effektivitet, ved at anvende kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultater af audit, analysen af data, de korrigerende og forebyggende handlinger og ledelsesevalueringerne. Kvalitetsstyringssystemets løbende forbedring indgår i drøftelserne af ledelsesmæssige forhold i øvrigt Afhjælpende handlinger og korrigerende handlinger Kommunens natur- og miljøadministration iværksætter ved konstaterede fejl, mangler eller afvigelser af væsentlig art de nødvendige afhjælpende handlinger og/eller korrigerende handlinger. Kommunens natur- og miljøadministration registrerer afhjælpende handlinger/korrigerende handlinger og gennemgår dem bagefter - som et led i den løbende forbedring - for at konstatere deres tilstrækkelighed og effektivitet. Henvisning: Procedure for håndtering af afvigelser og forbedringsforslag Forebyggende handlinger Kommunens natur- og miljøadministration iværksætter også de nødvendige forebyggende handlinger, som fjerner årsagen til en potentiel afvigelse, potentiel fejl eller anden uønsket potentiel situation. Kommunens natur- og miljøadministration registrerer forebyggende handlinger og gennemgår dem bagefter - fx i forbindelse med evalueringen af systemet - for at konstatere systemets tilstrækkelighed og effektivitet. Henvisning: Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af systemets funktion. 8.6) Ekstern audit og certificering Et tillidsskabende element i opfølgningsarbejdet er gennemførelsen af den lovpligtige certificering af kommunens kvalitetsstyringssystem ved et akkrediteret certificeringsorgans eksterne audit. Denne aktivitet har form af en uvildig tredjeparts bekræftelse og attestation af, at kvalitetsstyringssystemet er færdigudviklet, er effektivt indført i organisationen i praksis og dermed efterleves i det daglige, at systemet er genstand for interne audit, at myndighedens årlige evaluering gennemføres og dokumenteres, således at den løbende forbedring af systemet dermed sikres til gavn for borgere og virksomheder i sidste ende. Disse audit gennemføres i form af et certificeringsaudit (første gang), der gentages som recertificeringsaudit med 4 års mellemrum. I hver 4-årsperiode gennemføres tillige et antal eksterne opfølgningsaudit, hvor en nærmere defineret brøkdel af det samlede system gennemgås ved omfattende stikprøve, idet hovedregelen er, at der ikke må gå over 12

14 måneder mellem hvert af de eksterne besøg. Stikprøverne kan foruden interview af ledelse og medarbejdere fx bestå i, at gennemførte sager udtages til nærmere granskning med henblik på konstatering af, om de er gennemført i overensstemmelse med det planlagte i form af reguleringens bestemmelser og de fastlagte sagsbehandlingsprocedurer. Certificeringsorganets bedømmelse dokumenteres gennem rapporter og udstedte certifikater, der bevidner systemets overensstemmelse med kvalitetsstyringslovens bestemmelser.

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration. Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3

Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration. Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3 Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration 29. maj 2007 1. udgave Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3 1 Generelt Norddjurs Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Internt notatark. Emne: Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Version: 2 Godkendt af: Bent Jensen Mouboe

Internt notatark. Emne: Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Version: 2 Godkendt af: Bent Jensen Mouboe Internt notatark By- og Udviklingsforvaltningen Natur og miljøområdet Dato 13. september 2012 Sags Id/dok nr. G/drev: kvalitetsstyring miljø Sagsbehandler Gitte Just Pedersen E-mail gijp@kolding.dk Emne:

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet

Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet Rapport fra Miljøministeriets Kvalitetsstyringsudvalg Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet Indhold 1 Forord

Læs mere

KVALITET OG UDVIKLING Kvalitetshåndbog for Teknik og Miljø

KVALITET OG UDVIKLING Kvalitetshåndbog for Teknik og Miljø KVALITET OG UDVIKLING Kvalitetshåndbog for Teknik og Miljø Godkendt: 5 maj 2013 Version: 2013.1 Ansvarlig: HBO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1.0 Forord... 3 2.0 Nordfyns Kommunes værdier...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Plan- og miljøudvalget Formand: Knud Kristensen Martin Glerup, Lise B. Harbo, Kaj Wisti Lassen, Ib Johansen, Henrik Degn, Torben Duelund.. mandag den 23. oktober 2006 kl. 15:00

Læs mere

Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet

Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet Miljøstyrelsen Jura Skov- og Naturstyrelsen Jura Rapport fra Miljøministeriets Kvalitetsstyringsudvalg Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet Indhold 1 Forord... 4 2 Læsevejledning...

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere