Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til"

Transkript

1 Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Forlængelse af midlertidige pavilloner - Pasningsgaranti Deponering ikke at kunne overholdes Europaskolen P.gr.a. brand er der behov for at opstille pavilloner til skolestart Såfremt beløbet ikke bevilliges i overførselssagen, er der ikke en øremærket finansiering til at opstille pavillonerne Ny bygning til udflytterbørnehaven Ryvang 2 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Studiestræde - sikring af legeplads Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 350 Studiestræde - forlængelse af pavillone, deponering KEjd: Studiestræde - Merudgifter på igangværende byggesag Flytning af TMF s materielgård fra Studiestræde Flytning af TMF s materielgård fra Studiestræde, deponering Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Rørsangervej 78 Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 510 KEjd: Pulje til særlige uforudseelige udgifter, tvister prisstigninger på daginstitutionsprojekter (herunder Studiestræde og Prinsessegade) Langelineskolen - midlertidige løsninger KEjd: Langelineskolen - Merudgifter på igangværende anlægssag KEjd: Kirkebjerg Skole - Merudgifter på igangværende anlægssag som følge af entreprenør konkurs Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes Undervisningspligt B2015 risikere undervisningspligten ikke at kunne overholdes Undervisningspligt B2015 risikere undervisningspligten ikke at kunne overholdes Kategori 2. Ønsker om ekstra bevillinger grundet uforudsete udgifter på vedtagne projekter

2 Lergravsparkens Skole - Udbygning med 1 spor Sundbyøster Skole - Udbygning og 4 skole samarbejde Hillerødgades Skole - Flytning af specialskole Skolen i Ryparken - Flytning af specialskole Projektet er underfinansieret. Der har ikke været taget højde for ventilation, tilgængelighed, udeareal til fritidspladser og lærerarbejdspladser. Scenarie 1 omfatter Ungarnsgade 34. Scenarie 1a er udbedring af myndighedsforhold til 4,5 mio. kr. Scenarie 1b til 13,7 mio. kr. omfatter desuden lærerarbejdspladser, istandsættelse, legeplads, inventar. Scenarie 2 er nyt fritidshjem på Wittenberggade til 49,14 mio. kr. Scenarie 3 er samling af skole og fritid til 77,68 mio. kr. Projektet er underfinansieret. Skolen mangler 31,3 mio. kr. i at kunne opretholde det almindelige faglige og lokalemæssige serviceniveau for skoler, der udbygges. Der er to scenarier. Scenarie 1, med myndighedskrav som ventilation, brand, tilgængelighed til 8,9 mio. kr. I scenarie 2 imødekommes også behov for smartboards, rumdelere, maling, lærerarbejdspladser og belysning. Scenarie 2 beløber sig til 12,5 mio. kr. Scenarie 1 er delvis udbedring af skolens mangler på nuværende adresse til 9,0 mio. kr. Scenarie 2 er flytning til Frederiksgård Skole til 31 mio. kr. Scenarie 2 indstilles, fordi det overholder BUFs udearealkrav på 10 kvm. pr elev. Scenarie 1b er også en mulighed. Dog kan der kun tilvejebringes 5,8 kvm. pr elev i udeareal, som kan give problemer ved midlertidig merindskrivning. Det anbefales at gennemføre scenariet til 12,5 mio.kr. Hillerødgades Skole får herved et faglig og lokalemæssigt serviceniveau som andre specialskoler Det anbefales at gennemføre scenariet til 31,0 mio.kr. Skolen i Ryparkens mangler kan ikke i tilstrækkelig grad udbedres på nuværende adresse. Ligeledes vil den nødvendige udbedring af Ryparkens lokaler stadig ikke give en skole med sammen standard som de øvrige specialskoler. Det er ikke vurderingen at projektet kan udskydes til B15, da dette vil forsinke anlægssagen markant i en situation, hvor børnene allerede er indskrevet til skoleårets start Det er ikke vurderingen at projektet kan udskydes til B15, fordi der allerede nu er pres på skole- og fritidskapaciteten. Projektet lider allerede under lang forsinkelse Hillerødgades Skole er færdig ved årsskiftet 2015/16. Udskydes Hillerødgades Skole til budget 2015, vil det forsinke flytningen af Frederiksgård Skole til Hillerødgades Skole med ca. ½ år. Specialskolen kan blive liggende, men det vil betyde forsinkelse af en pladsgarantipavillon, der skal opstilles på Frederiksgård Skoles areal Det har ingen konsekvenser at udskyde Skolen i Ryparken til budget Skolen kan tidligst flyttes til Frederiksgård Skole til årsskiftet 2015/

3 Daginstitutionskøkkener - Kategori B Kategori 3. Øvrige Indretning eller opgradering af daginstitutionskøkkener for at opnå mest mulig egenproduktion. Der er 13 projekter i kategorien Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/arbejdstilsyn Daginstitutionskøkkener - Kategori C Indretning eller opgradering af daginstitutionskøkkener for at opnå mest mulig ejenproduktion. De sidste ca. 50 projeker Projekterne udskydes 6 mdr. Risiko for at nedslidte køkkener udløser påbud fra fødevarermyndigheder/arbejdstilsyn Digitale Daginstitutioner Idræt som prøvefag Medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse (yderligere forundersøgelser) Færdiggørelse af projekt: Digitalisering af daginstitutionerne. Vil bl.a. sikre en fælles kommunikations- og vidensplatform for alle daginstitutioner. Indkøb af nødvendige idrætsredskaber til de skoler som mangler som konsekvens af, at idræt bliver prøvefag, når folkeskolereformen træder i kraft. Der er i budgettet for 2014 afsat 44,0 mio. kr. til etablering af permanente arbejdspladser på skoler, der kræver mindre håndværks- og bygningsmæssige arbejder samt investeringer i inventar. De 44,0 mio. kr. dækker dog ikke mere omfattende tilpasninger. I budget 2015 er der behov for yderligere anlægsmidler til de skoler, hvor der kun er fundet kortsigtede eller delvise løsninger. For at kunne beskrive anlægsbehovet ønskes der yderligere 1,0 mio. kr. til forundersøgelser af skolerne. Såfremt der først gives bevilling til færddiggørelse af projektet i B2015 forsinkes implementeringen af projekter i de sidste 2 distrikter med 6 mdr. Det betyder, at der i en periode på mellem ½ og et helt år vil være et uens serviceniveau i daginstitutionerne på det digitale område, og i de distrikter, der ikke kan få adgang til digital daginstitution vil det ikke være muligt at understøtte institutionernes mulighed for at udvikle børnenes kompetencer på det digitale område i samme omfang som i resten af byen B2015, vil det ikke være muligt at indkøbe idrætsredskaber til de skoler som mangler dem, inden folkeskolereformen træder i kraft ved skolestart 2014/15. B2015, vil det ikke være muligt at konkretisere behovet frem mod forhandlingerne om B2015. Etableringen af permanente lærerarbejdspladser kan blive forsinket

4 Business case på Grøndalsvænge Skole/Fynshuse I forbindelse med sporudvidelser af Grøndalsvængets Skole etables 168 KKFO pladser i stedet for 112. Dermed kan KKFO en Fynshuses lejemål på Rørsangervej 79 opsiges, og de 56 pladser flyttes ind på skolen. Der er tale om et 3. mands lejemål og dermed en driftsbesparelse, såfremt dette lejemål opsiges. Hvis midlerne først afsættes i forbindelse med budget 2015 må anlægsudgiften forventes at blive større, da projekteringen af sporudvidelsen er startet, og der således skal omprojekteres Flytning af 45 fritidshjemspladser i fritidshjemmet Bella til nyt fritidshjemsbyggeri. I lyset af folkeskolereformen vil det være en fordel at flytte de skoletilknyttede fritidshjemspladser fysisk tættere på Brønshøj Skole. Hvis Børnehuset Bellas 45 fritidshjemspladser flyttes, vil der desuden være muligheder for at udvide Bellas klubafdeling i de lokaler, som institutionens fritidshjemspladser flyttes fra De 45 pladser skal placeres i samme bygning som de 112 nye pladser, der etableres ifb. med udvidelsen af Brønshøj Skole. Projekteringen kan blive forsinket, hvis midlerne først afsætte i B Garagen på Brydes Allé Garagen er et tilbud for unge der har åbent i dagtimerne. Garagen fungerer som opholdssted i dagtimerne for en gruppe unge mennesker, der har en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, og som fungerer dårligt i større sammenhænge med andre unge. Garagen har p.t. til huse i et 45 m2 skur, der er i meget dårlig stand, og for at tilbuddet kan fortsætte, skal de nuværende lokaler erstattes af en permanent pavillonbygning. B2015 vil opstillingen af den permanente pavillon blive forsinket 6 mdr., og tilbuddet risikerer at blive besat Holmbladsgade (ikke vedlagt) Forvaltningen foreslår at etablere 100 ungdomsklubpladser i Holmbladsgadekvarteret. Bygningen er endnu ikke fundet, og forslaget kan derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt. Forslaget kan fremsættes i B

5 Smedetoften 14 - Klubfællesskab Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg. I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området. Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup. I forbindelse med etablering af klubfælleskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet. Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg. I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området. Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup. I forbindelse med etablering af klubfælleskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet. Klubfællesskabet er et af to klubfællesskaber i Bispebjerg og hedder nu Klub Bispebjerg. I Klubfællesskabsmodellen arbejdes der ikke med et normeringsbegreb. Klubfællesskabet skal sikre tilbud for både de unge, der anvender deres fysiske lokaliteter, og for de unge, som bor i nærområdet. I klubfællesskabet der specifikt afsat midler til den udgående indsats centreret omkring Bispeparken, og der er personale fra Klub Bispebjerg som arbejder i området. Fællesskabet råder over lokaliteter på Smedetoften 12, Smedetoften 14 samt i Bispeparken og på Borup. I forbindelse med etablering af klubfælleskabet Smedetoften 12, blev der i budget 2014 afsat midler til at udvide klubtilbuddet i en del af Smedetoften 14. Klubfællesskabet råder over stueetagen, hvilket er tilstrækkeligt til det nuværende antal unge. Da der blev bevilliget midler til Smedetoften 14 i Budget 2014 blev det også drøftet, hvorvidt man skulle anvende resten af den kommunale bygning til et integreret tilbud for nærområdet. Projektet kan udskydes til B2015, da det endnu ikke er konkretiseret Bedre akustik i institutioner Generende støj er det mest fremtrædende enkeltstående arbejdsmiljøproblem hos lærere og daginstitutionspersonale. Der søges om 5,1 mio. kr., som primært skal gå til akustikforbedrende tiltag. Det forventes, at de 5,1 mio. kr. vil kunne skabe markante forbedringer på institutioner/skoler. Såfrem bevillingen udskydes til Energibesparende tiltag på bygningsområdet Nogle skolers komfortanlæg er i så dårlig stand, at udsatte lokaler ikke kan opvarmes på kolde vinterdage, at de får årlige strafafgifter fra forsyningsselskabet og har store overskridelser af energibudgetterne. Der ønskes 6 mio. kr. til energibesparende genopretning af de 7-10 dårligst fungerende komfortanlæg i BUF. Investering i de energimæssigt dårligst fungerende komfortanlæg forventes at medføre % lavere energiudgifter i de udvalgte bygninger og i alt besparelser for op til 1 mio. kr. fra Effektiviseringerne forsinkes tilsvarende

6 Peder Lykke Skolen - Forbedring af udearealer Etablering af et grønt lege- og opholdsområde i Birketinget ved Peder Lykke Skolen. Projektet vil bl.a. åbne skolegården mod omverdenen samt forbedre Peder Lykke Skolens udearealer ved at inddrage en del af Birketinget. Ingen udover, at projektet forsinkes 6 mdr Idrætshal ved Skolen i Ørestad Syd - Skoleidrætshal/Idrætshal Liggehal til Den Grønne Giraf Med budget 2014 er det besluttet, at der i forbindelse med Overførselssagen tages stilling til en eventuel etablering af skoleidrætshal tilknyttet den kommende skole i Ørestad Syd. I scenarie 1 afsættes 81 mio. kr. til en skoleidrætshal på m2 med plads til tilskuere. I scenarie 2 afsættes 36 mio. kr. til en skoleidrætshal på m2 uden tilskuere. Etablering af liggehal til vuggestuen Den Grønne Giraf på Nørrebro. I dag kører personalet hver dag krybberne med børnene ud på en veranda, når børnene skal sove og kører dem tilbage igen efter brug. Dette udløser kompensationstimer, som kan undgås, hvis der opføres en liggehal i tilknytning til institutionen. Det anbefales at scenarie 1 gennemføres. Projekteringen af den nye skole starter i Hvis skolen skal projekteres og tegnes som en samlet helhed, hvor idrætshallen er integreret i skolebyggeriet, skal der i Overførselssagen afsættes midler i 2014 til projektering af skoleidrætshallen. Udsættes beslutningen til B2015, forsinkes skolen sandsynligvis Effektiviseringerne forsinkes tilsvarende Naturcenter Amager Strandpark (ikke vedlagt) Naturcenter Amager Strand kan ikke realiseres inden for den afsatte ramme på 6,5 mio. kr. Naturcenteret skal bygges som lavenergibygning, hvilket bl.a. medfører udgifter til solceller og fjernvarmeanlæg I alt

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere