Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.."

Transkript

1 Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal e. S I Overenskomstens område 2 Arbej dstiden. 3 eltidsarbejae'.'.. 4 Løn. 5 Pensionsbidrag og 6 Lønanciennitet... s s s s s Indholds fortegnelse indbetaling heraf Side: S Decentral pulje til individuelle tillæg S 7 A Rådighedstillæg... S I Akuttaske tillæg S 9 Patientl-edsagelse. S 10 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natt ii1æg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse S 11 Påtaleret S 12 Udbetaling af Iøn. S 13 Ferie og feríegodtgørelse. S 14 Efterindtægt S 15 Sygdom S 16 Graviditet, barsel og adoption. S 17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. S 18 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom... S 19 offentlige hverv. S 20 Anden særlig tjenestefrihed S 21 Fridage S 22 Uoverensslemmelser og vilkårlige Opsigelsesvarsler. TimeIønnet Bygdesundhedspersonale. Fremskrivning af lønnen Overenskomstens gyldighedsperiode. s23 s24 s 2s s 26 afskedigelser L2 L2 L t-5 esa/ øps or nr tø.so/zaq/zotq si-de L af 15

2 ( Bygde sundhedspereonal e s1 Overenskomst,ens område. Denne overenskomsl omfatter Bygdesundhedspersonale i bygderne, der ansættes efter denne overenskomst i Grønl-ands selvstyres tjeneste i Grønland, og som íkke omfattes af and.en overenskomst. Stk. 2' Tjenestemænd el-l-er pensionerede tjenestemænd fra st,at, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomst.en. s2 Arbej dstiden. Bygdesundhedspersonal-e aflønnes på basis af et fixeret timetal_, der fastsættes til føtgende ugentlíge timetal: a) Bygder med 200 indbyggere og derover: 40 timer, samt et tíl-læg på 1.000,00 kr. pr. måned. b) Bygder med l indbyggere...: 40 timer, samt et tirtæg på kr. 500,00 pr. måned. c) Bygder med indbyggere.. d) Bygder med indbyggere... e) Bygder med indtil 69 indbyggere timer. timer. timer stk. 2. Det fixerede timetal som er nævnt i stk. l_, regureres pr. 1 oktober på baggrund af Grønlands Statistiks befolkningsstatistík pr. 1. januar samme år. Stk. 3. Der ydes 1 tíme ekstra udover effektiv arbejdstid ved håndtering af 1ig, istandgørel_se, vask og påkiædning. Stk. 4- Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføte, at arbejdstidsnormen for den pågætdende dag ikke anses for opfyldt. ASA/ ØPS,Jr. nr. 1,6.4O/36+/ZOL+ side 2 af 15

3 ( Bygde sundhedspers onal e S.I.K) Stk. 5. Rejsetid mellem ki og kl medregnes dog ikke som tj enestetid/arbej dstid, såfremt for den ansatte der stilles soveplads til rådighed Stk. 6. Under Iedsagelse gælder dog særlige Løn- og arbejdstidsbestemmelse, jf. S 8. s3 Deltidsarbej de. Bygdesundhedspersonale der ansættes som deltidsbeskæftigede, med følgende beløb pr. måned, der beregnes i forhold til tiden. afiønnes arbej ds - Stk. 2. Ændring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættelsen aftal-te arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn ud. over faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejdstiden kan der tages hensyn ti1 individuelle ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. s4 I.øtl. Bygdesundhedspersonale afl-ønnes på basis af nedenstående skalatrin: SkaIa I trin I anciennitet I.-2. år år ar àr 9.og f1g.år L5.422,79 l.5.555,77 L5.692, ,38 L5.977, ,87 1,5.7 13, , r, , _1,39 L5.944, ,43 1,6.221,98 L6.366, , 53 t6.l52,5r L6.289,57 t6.430,1,2 16.5'74,36 Stk. 2. Ansatte under 40 timer om ugen afl-ønnes forholdsmæssigt efter arbejdstiden i henhold til S 2. ese/ øps Jr. nr. 1,6.40 /364 / 20]-4 s10e J ar l-5

4 ( Bygri e srrnrlhedspersonal e S.I.K) s5 Pensionsbídrag og índbetalíng heraf. For ansatte over 20 är indbetal-er arbejdsgiver Io,2OZ af den i overenskomsten anførle skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag ti1 den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/3 for den ansattes ande1 og 2/3 for arbejdsgiverens ande1. pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk- 2. Der til-kommer ud over det i stk. 1 nævnte pensíonsbidrag ikke den ansatte nogen ret tij- pension eller understøttel-se fra arbejdsgiver på grundlag af ansætt.elsen. s6 Lønanciennitet. Lønancíenniteten for Bygdesund.hedspersonale beregnes efter det antal är, den pågæidende har været beskæftiget som Bygdesundhedspersonale ved sundhedsvæsenet. stk. 2. under forudsætning af fortsat beskæftigelse ved bejdsgiver optjenes l-ønanciennitet und.er fravær på grund sygdom, barsel og adoption samt offent.l_ige hverv. samme araf ferie, s7 Individuelle tíltæg. For ansatte som oppebar tillæg pr. i-. april 2or4 ydes fortsat som personlig ti1iæg indtil fratræden. s7a RådighedsríIIæg. Med virkníng fra 1. april 2003 tildeles Bygdesundhedspersonal-e et rådíghedstillæg på kr ,00 pr. måned. ASA/ ØpS.Jr. nr. L6.40/364/201,4 side 4 af 15

5 ( Bygde sundhedspers onaf e s8 Tí11æg Àkuttaske. Til bygdesundehdspersonale, der har gennemført den af Peqqissaanermik Ilinniarfik/Center for Sundhedsuddannelser tilrettelagte og afholdte modulopbygget kursus i brug af akutta-ske mv.. Og som efter bestået 3. modul har dokumentation for, at have gennemført træning i praktiske færdigheder i grundlæggende førstehjælp ved hjælp af udstyr í akuttaske kan der ydes et tillæg på kr. 500,-00 pr. måned.- s9 Patientledsagel se. Når det efter lægeligt skørr kan anses for påkrævet, at en patient af hensyn til forsvarlig pleje må ledsages under rejser til, i og fra Grønland af en ansat som Bygdesundhedspersonale i sundhedsvæsenet ydes der bet.aling efter fø1gende regler: Stk. 2. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden medtages ledsagerejsedage med 8 timer pr. dag. Stk. 3. For hver påbegyndt 4 timers ledsagerejse ud over I timer pr. dag ydes et tillæg, der pr. 1. april I99l udgør et grundbeløb på 222,50 kr. på hverdage og 312,50 kr. pä l-ørdage samt søri- og helligdage. Tillægget reguleres som særlige tillæg i henhold til- enhver tid gæidende aftale for Atorfillit Kattuffiat. Stk. 4. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst muligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godlgørefse for een mistet fridag pr. uge samt for hel-tigdage. Godtgøres mistede fridage med kontant vederlag, udgør dett.e for en 40 timers fridag betaling for I timer og for en 64 timers fridag betaling for L6 timer. Stk. 5. Øvrtge regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådighedstjeneste, tjeneste på Iørdage efter kl , t.jeneste på søn- og helligdage samt opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, suspenderes. Stk. 6. Under ledsagerejser ydes dagpenge jf. S 9 ase/ øps,:r nr te.qo/tea/zots side 5 af 15

6 ( Bygde sundhedspersonal e s10 Merudgífter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natèi11æg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse. Der ydes godlgørel-se til ansatte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhol_d til de for tjenestemænd í Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grøn1and gældende regler jf. særskilt aftal_eoversigt. s11 PåtaIeret. S.I.K. har påtaleret i henhotd til overenskomsten i Hovedaft.alen, hvis det menes, ât manglende hensyntagen til arbejdernes ønsker om den daglige arbejdstids beliggenhed og frilørd.agsordninger ikke ti1- strækkeligt kan begrundes i hensynet. tir virksomhedens tarv. Stk- 2. Hvis der opstår tvivl om, hvorvídt en arbejder er berettiget til at oppebære de í SS I og 9 nævnt.e ydelser og henvendelser herom gennem tillídsrepræsentanten ikke medfører en tilfredsstillende løsning, kan sagen behandles efter reglerne i overenskomsten om Hovedaftal-en. s12 Udbetaling af Iøn. Løn og tillæg udbetal-es månedsvis bagud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning tii en lønkonto, som det påhvirer den ansatt.e at udpege i et pengeinstit.ut. Stk. 3. Afregning for månedsperioden samt udbetaling afgøres af sundhedsvæsenet. ASA/ ØPS,Jr. nr. L6.40 / 364 / 2OL4 side 6 af 15

7 ( Bygde sundhedspersona 1 e s13 Ferie og feríegodtgøreise. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstíngslov nr. 10 af 12. november 2OOL. I henhold til landstingsloven's S 2, er aftalt nedenfor anførle særlige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhol-d til l-andstingslovens S 15, stk. 2 vælger ferie med feriegodtgørelse på 12% Z L stedet for ferie med Løn, fradrages Iøn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodtgørelsen beregnes af årsfønnen. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med I2LÁ Z af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal- være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tílfalder beløbet Feriefonden, jf. protokoll-at om Feriefonden. s14 Efterindtægt. Såfremt en arbejder afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der føigende beløb til den efterl-evende ægtefælie effer børn under 18 àr, som arbejderen har forsørgerplígt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år.....: 1 måneders 2 är...: 2 måneders 3 år og mere:3 måneders Løn Løn Iøn s1s Sygdom. Bliver en ansal på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejd.e, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmefse som lovligt forfald, medmindre den pågæidende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed ell-er ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågæidende sygdom. ASA/ ØPS,Jr. nr /364/2014 side 7 af 15

8 Afsnit g. ( Bygde sundhedopersonal e Stk- 2- For ansatte omfattet. af Inatsisartutlov om retsforhotdet mellem arbejdsgivere og funktíonærer finder reglerne om l-øn rrnder sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold 12O-sygedags-reglens anvendel-se. stk. 3. Ansatte, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med føl gende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågæl_ dende inden for et tidsrum af L2 på hinanden følgende måned.er har oppebåret Iøn under sygdom i i alt I2O dage: Ansætte l- sesanc ienni tet 0-5. år.: år.: 9. år og flg. Opsigelsesvarsel- 1 måned 3 måned 4 måned opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar til_- knytning tir ud]øbet af de r2o sygedage, 09 medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågæld.ende er vendt tirbage ti1 arbejdet, eft.er at opsigelsen er sket. Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2-3, bør genantagelse finde sted under forudsætning af, at den pågældende på ny briver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågældendes arbejdskraft på den lokale arbejdsplads, hvor pågældende var ansat. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund dokumenteret ved lægeattest. af sygdom kan forlanges Stk. 6. Lægeattester, der arbej dsgiveren. forlanges i henhold tíl stk. S, betales af ASA/ ØPS,Jr. nr. L6.40 / 364 / 201,4 side I af 15

9 ( Bygde sundhedspers onal- e S.I.K) s16 Gravíditet, barsel og adoption. Bygdesundhedspersonale har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barsef og adoption, når der er ret til fravær (or]ov) i henhold til enhver tid gældende Inatisartutlov om barselmed videre (pt.inatsisartutl-ov nr. 14 af -Ì. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. Stk. I, er der dog kun ret til Løn i den orlovsperiode, som fremgâ.r af. Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til fravær med Iøn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af 22.10,1990 K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: 1 uge efter K alene s17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives d.en ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden Lønt-ab t.i1 pasning af sygt, mindreårigt barn, føtsle dag, barnet er sygt- Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns førsle sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. ASA/ ØPS rtr. nr. 1,6.40/364/20]-4 si-de 9 af 15

10 ( Bygdc sundhedspersonal_ e Stk. 5. For timel-ønnede ydes lønnen under tjenestefríhed uden 1øntab på grundlag af den ansattes normaltimetal og normaltímeløn, inkt. faste til1æ9, den pågældende dag. sl8 Ànden tjenestefríhed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang tí1 tjenestefrihed uden l.ønlab i op til 12 dage ti årigt barns índlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen' som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets índlæggelse og forældres medindlæggelse samt 1edsagelse skal dokumenteres. stk. 3. Der kan t.illige gíves adgang til tjenestefrihed jf. stk. r, ved barnets índlæggerse i hjemmet efter lægeligt anvisning/dokumentation. stk- 4 ' r ganske særlige tirfælde, og dokumenteret af nestefriheden forlænges med op til 5 dage. Iæge, kan tjes19 OffenÈlige hverv. Der gives ansat.te efter denne overenskomst adgang tii tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørel-se nr. 5 af 15. marts l9g4 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 bet.ragtes ikke Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som forsømmelse som muligt. ASA/ ØPS,Jr. nr. tø. +o / zø4 / 20L4 side 10 af 15

11 ( Bygde sundhedspersonal e S.I. K) Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed påiægges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K.'s lokalfdelinger, bestyrelsesmed- ]emmer í SIK-p Inuusuttai eiler hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. l- og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med l-øn til medlemmer af hovedbestyrefserne af S.I.K.'s og SIK-p fnuusuttai's hovedbestyrelser, i forbíndelse med deltagelse i S.I.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K.'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årl-igt. Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K.'s lokalafdelingsbestyrelser og S.I.K.'s hovedbestyrelse SIK-p fnuusuttai-s hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden Iøn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. s 20 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfæide af nære pårørendes alvorlige sygdom og/e11er begravelse har den ansatte, efter 1- års ansættelse, ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønl-and tilenhver t.íd gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskil-t aftaleoversigt. Stk. 2- Anmodning om tjenestefrihed og frirejse til arbejdsgiveren. indgives skriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: foræl-dre, ægtefæller og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefæilens og dermed ligestilledes familíe. ASA/ ØPs,lr nr /364/20L4 side 11 af 15

12 For de måneder í hvitke, tjenestefrihed, følgende Afsnit B. ( Bygde sundhedspereonal e s 21 Fridage. der forekommer helligdage har den ansatte dage regnes f or hel-ligedage: a) Folkekirkens helligdage b),juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Hetligtrekonger dag (efter kt ) f) 1. maj (efter kl ) s22 uoverensstemmelser og virkårlige afskedigerser. uoverensstemmelser behandres efter regìerne i Hovedaftalen. Stk. 2- Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedigelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behandles efter reglerne i Hovedaftalen. s23 Opsígelsesvarsler. For ansatte omfattet af rnatsisartutlov om retsforholdet mell-em arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om fratrædelsesgodtgørelse samt opsigelsesvarsler, herunder blandt andet ved prøvetid, arbej - de af rent midlertidig karakter og ved sygedom anvendelse. Stk. 2. For ansatte omfattet af fnatsisartutlov om retsforholdet mel- Iem arbejdsgivere og funktionærer kan en arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet med følgende opsigelsesvarsler, såfremt der ikke er tale om prøvetid ell-er et arbejde af rent mídlertidig karakter: a) 1 måneds varsel til fratræden ved. en måneds udgang i d,e første 6 måneder efter ansættelsen b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. c) Efter 6 måneders ansættel-se forhøjes opsigersesvarsret med 1 måned for hvert 3 ansættelsesår, dog højst 6 måneder. ASA/ ØPS,Jr. nr. L6.40/364/2014 side l-2 af 15

13 ( Bygde sundhedspersonal- e S.I.K) Stk. 3. Opsigelse iflg. stk. 2 skal ske så betids, at fratræden med det for en ansættefsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. Ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer skal opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel- til ophør ved en måneds udgang, såfremt der ikke er tal-e om prøvet.id el-ler arbejde af rent midl-ertídig karakter. Stk. 5. For ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funkt.ionærer kan ansættelsesforholdet de førsle 3 måneder af ansættel-sen opsiges med et varsel på S arbejdsdage tii en hvilken som helst dag. Opsigelsesvarsl-et gæ1der både arbejdsgíver og den ansatte. Efter 3 måneders ansættelse gælder opsigelsesvarsl-erne, som er angivet i stk. 2 b-c og stk. 4- Reglerne om opsigelsesvarsler í prøvetid og ved arbejde af rent midlertidig karakter finder dog ikke anvendelse for ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Stk. 6. SåveI arbejd.sgiveren som den ansatte skal afgíve opsigelsesvarsfet skriftligt. s24 Timelønnet Bygdesundhedspersonale. Bygdesundhedspersonale, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, el-ler til and.en mid.lertidig beskæftigelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende til månedsløn, dog såtedes at denne får mulighed for at fortsætte sit ansættelsesforhold som timelønnet. Stk. 2. Timelønnen i dagtjenesten udgør I/173,33 af den til den pågældendes anciennitet svarende månedsl-øn efter S 4, og timer pr. atbejdsdag beregnes svarende ti1 L/6 af den i S 2 nævnte fixerede ugentlig timetal. ese/ øps Jr. nr. L6.40/364/2014 side 13 af 15

14 ( Bygdc sundhedspersonal e Stk. 3- Lønningsperioden for timelønnet Bygdesundhedspersonal-e er en periode på 1+ dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterføigende uge. stk- 4. Timelønnet Bygdesundhedspersonale indplaceres efter anciennitet på skalaen i overenskomstens S 4. Der erhverves ikke yderligere anciennitet under beskæftigelse som timelønnet Bygdesundhedspersonal-e. Stk. 5. Med hensyn til arbejdstid og overarbejde m.v. finder de for månedsl-ønnede Bygdesundhedspersonale gæidende regler tilsvarende anvende1se. Stk. 6. Bestemmel_serne i SS 5, g, og 10 finder tilsvarende anvendel_se for timelønnede Bygdesundhedspersonale. Stk. 7. For timel-ønnet Bygdesundhedspersonale kan t.jenesteforholdet ophæves med I måneds varsel til fratræden ved. en måneds udgang. Stk. 8. Timelønnet Bygdesundhedspersonale har ret og pligt ti1 at holde en fridag uden betaring for hver periode på 6 arbejdsdage. Stk. 9. Der ydes L2% I af l-ønnen. timelønnet Bygdesundhedspersonare feriegodtgørerse med stk- l-0- Bestemmerserne i denne overenskomsts ss 7 A, 16, 2L og 22 finder ikke anvenderse for timelønnet. Bygdesundhedspersonare. ASA/ ØPS rtr. nr. tø.so/ze4/201,4 side 14 af t-5

15 ( Bygde sundhedspersonal e S.I.K) s 2s Fremskrivníng af lønnen. Lønnen i S 4 er sammensat af et grundbeløb pr. 1. april L99L, et grundbeløbstíllæg samt et ureguleret kronetillæg. Grundbeløbstillægget pr. l-. apríi 2000 er L6, Skalalønnen justeres desuden med et ureguleret kronetillæg pr. måned som følger: 0L. 04.t4 L46, , 0g ,53 0l..04.t7 208, 13 åri igt ,64 r.896, , ,56 s 26 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den l-. april 2oI4. Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varser til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2OTB. Stk. 2. Efter opsígelse af overenskomsten sker til de pr. 31. marts 2O1-B gældende lønsatser i overenskomst indgås. aflønning perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I.t il0ï. 201{ Sulinermík Inuussut i ssars iuteqartut Kattuffiat.,fess G. Berthel-sen ( sign. ) NaaI akkersui sut. e. b. Frederik Møl-Ier (sign. ) Hermed udgå.r overenskomst af 2L. marts 2073 ASA/ ØPS.Tr. nr /364/20L4 side 15 af 15

16

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\,. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte ,J SIK? ROYAL X ARCTIC OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Royal Arctic Line A/S For TimelBnnede faglærte og ikke faglærte 1. april 2016-31. marts 2019 1 Indhold 1- OVERENSKOMSTENS

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat !! OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Upernavik Seafood A/S 2 0 1 0-2 0 1 3 !2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn......

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere