Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )"

Transkript

1 Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den rene løgn adskiller sig fra en mindre desperat form for politisk italesættelse. Den kun politiske udtalelse kan karakteriseres ved det eksplicit eller implicit at forbeholde sig retten til at forblive friholdt over for kravet om at lade sig kvalificere som sand eller falsk. Den politiske udtalelse er hverken sand eller falsk. Den er bare politisk. Den fremføres under henvisning til retten til pr. efterkrav at stå neutral i forhold til et hvilket som helst sandhedskriterium, eller den neutraliseres som andet ved efterfølgende at lade sig indordne under kategorien, kun politisk 1. En utilsigtet bivirkning ved det at begrænse et udsagns værdi til det alene at stå som et politisk udsagn, altså ved begrænsningen til det alene at tage sig ud som om der var tale om en udtalelse, eller som om udtalelsen i en eller anden forstand kunne kvalificeres som sand, er, at sådanne ikke udsagn tenderer mod at miste enhver kommunikativ og dermed også politiske funktion. Den, der nemlig til enhver tid forbeholder sig retten til pr. efterkrav at neutralisere enhver af sine forudgående udtalelser med kategoriseringen af dem som blot politiske, risikerer at miste evnen til frem over at kunne gøre en performativ forskel kommunikativt og dermed også politisk, socialt. Politisk magt hviler i italesættelsen af realiteten, realitetens italesættelse. Og uden udsagnets implicitte indskrivning af sig selv under et af de regimer, der kvalificerer et udsagn som udsagn, forudsætningen for at noget kan fremstå som meddelelse eller påstand om et og andet, ja så er det ikke en gang et udsagn, en påstand eller en kommunikativ meddelelse. Kunst, kan 1 Den rent politiske udtalelse manifesterer sig diabolsk i relation til andre former for symbolik. Den er ikke nødvendigvis hverken juridisk, moralsk, økonomisk, psykisk personlig eller videnskabeligt bindende. Den kan være taktisk i politisk forstand, virke eller ikke virke taktisk i snæver magtlogisk forstand, og dens funktion skal ses som taktik, men den er ikke bindende på samme måde som andre former for systemintern symbolsk kommunikativ manifestation. Den politiske performance er fritstillet, diabolsk, i relation til andre af det moderne samfunds symbolsk generaliserede kommunikationsmedier. Den politiske manifestation falder under magtens symbolik. Som kosmologien og ideologien genererer det politiske system sin egen ret, moral, og sandhed, principielt både i det partikulære og i sin helhed. Det kan godt være, at den politiske manifestation sætter sig på sin egen ret, på sin godhed og sin egen sandhed, men det er kun politisk, taktisk, dvs. potentielt set med udslag i og sigtende mod effekten i statsapparatet, dvs. at dømme i relation til magten, de strategiske betydninger for statsmagten, den lovgivende, dømmende og udøvende magt. Det er blevet almindeligt at kalde den politiske performance for spin. Det forhold, at politikere er borgere og at også spindoktorer er underlagt almindelig lovgivning, især bestemmelser om magtudøvelse og forvaltningsskik, og det at spinkulturen rent faktisk også bliver vurderet moralsk af det omgivende samfund, det kommer klart nok bag på spindoktorer og politikere en gang i mellem. De afslører her deres kognitive autisme, deres manglende forståelse for, at deres performance ikke lever i et vakuum, at selv om de fokuserer på egen symbolik, så falder deres ytringer i en verden, hvor loven er skrevet og domspraksis gælder, sammen med den moralske iagttager, de sociologiske betragtninger osv. Spinkulturen forveksler sit som om med realiteten. Det, at det moderne samfund nok kognitivt lukker sig om det funktionsdifferentierede og orienterer sig differentieret på baggrund af de forskellige former for symbolik, betyder ikke, at autisterne ikke befinder sig i en og samme verden. Autisten lukker sig om sig selv, og er ikke åben for det, at autistens succes i den grad afhænger af, om denne kan indskrive sig i verden med dens diabolske betydninger. Således må ministeren til tider se sig gået for lovbrud, fordi han blindt levede efter sin egen og glemte den gældende, modtage en næse for ikke at oplyse folketinget korrekt efter ministeransvarsloven, eller vinke farvel til en spinmester, der var lidt for kreativ med de administrative midler, sandheden osv.

2 denne sære form for politisk adfærd ej heller kaldes. I det hele taget er det svært at forklare, hvad en politisk udtalelse overhovedet er 2. Forudsætningen for at kunne manifestere sig kommunikativt er den implicitte eller eksplicitte parathed til at lade den kommunikative meddelelse kvalificere i en semantisk ramme, som giver den udsagnsværdi, det være sig inden for en videnskabelig tradition for at kvalificere udsagnet som sandt eller det være sig inden for mediernes mere faglige journalistiske tradition for at kvalificere udsagnet som lødigt eller i forhold til andre kvalificerende kriterier. Det politiske system og den performative selviscenesættelse af magten har nået grænsen, når den simple løgn er blevet indholdet, eller når en fraktion er faldet tilbage til den rent politiske performance lidt for mange gange. Dette som om er muligvis ikke noget som om. Men forudsætningen for kommunikativt at kunne gøre en forskel er at udsagnet manifesterer en slags udsagnsværdi, at der er en udsagnsværdi til stede. Det er ikke nok at lade som om at der kommunikeres. Ikke en gang løgnen kan fremføres, hvis der ikke ligger en påstand om en sandhedsværdi bag det fremførte. Formen må etableres, ville George Spencer Brown sige 3, og den må gøre en forskel, ved f.eks. ikke intentionelt at ophæve sig selv med referencen til sig selv, som kun politisk. Spinkulturen og den politiske italesættelse Det forhold, at sandheden har mistet sit absolutte ontologiske udgangspunkt i nødvendigheden og identitetsprincippet, det betyder ikke, at alt flyder. Sandhedsteorien er ikke afskaffet med afskaffelsen af identitetsprincippets krav på at være udgangspunkt for sandheden. Spinkulturen og det politiske system kan ikke lukke sig om sin egen verden selv om en bestemt form for sandhed er gået under. Spinkulturen er måske nok resultat af en følelse af, at alt flyder. Men det gør det ikke. Magtens symbolik er måske sin egen, men alle de diabolske betydninger kan 2 Den politiske udtalelse kan, for så vidt som den betegner sig selv som kun politisk, ikke en gang kaldes skin og bedrag, sådan som Theodor Adorno f.eks. beskriver Heideggers filosofi, bl.a. i efterskriftet til Jargon der Eigentlichkeit i Negative Dialektik fra Spencer Brown udvikler i sin Laws of Form fra 1969 et logisk notationssystem, der kan bruges som formel repræsentation for udsagn. Han skelner mellem den markerede tilstand og den umarkerede. For overhovedet at kunne gøre en forskel i logisk forstand/kommunikativt må markeringen indfinde sig, kommunikationen må manifestere en slags indikeret/indikerende tilstand, noget må med andre ord stå markeret til forskel for andet med udsagnet, ellers er der ikke tale om et udsagn. Selve det, at dette mindstekrav kan opfyldes, for at man kan tale om en logisk værdi i det hele taget, er ikke helt enkelt. Således lever selve tegnet ved sin form. Tegnet kan ikke referere til noget som helst, hvis ikke der ligger en semantisk struktur bag, en kognitiv performance, der sætter tegnet som indikation for noget, der uddifferentierer sig fra alt andet, eller fra noget mere eller mindre bestemt andet. Forudsætningen for markeringen er formen, selve distinktionen, samt hele den kognitive implicitte kontekst. Spencer Brown taler bevidst om perfect continence, om den forlegne situation, han er i her, hvor han forsøger at sige det usigelige, nemlig det, at enhver konkret iagttagelse sådan set bygger på og lever ved sit eget lille semantiske univers, sin egen performance. Politisk taktik går som performance bl.a. ud på at være parat til at markere det markerede som kun principielt/hypotetisk. Prisen er at politikeren tenderer mod at miste muligheden for manifest at markere sig kommunikativt, fordi meddelelsen er sunket ned til det blot at være taktisk/hypotetisk. Den trænede politiker er karakteriseret ved en ekstremt bevist intention om at undgå de ureflekterede markeringer, som forpligter for meget efterfølgende, de situationer hvor bordet fanger, som ikke kan medieres over påfølgende referencer til dem som f.eks. kun politiske. Men denne snuhed tenderer mod at falde ind under den generelle politiske dialog, som ikke længere gør nogen forskel. For her er alt alligevel bare ytret i taktikkens funktion, intet bliver stående, for alt er ytret af angst for at et og andet kunne blive hængende og klæbe til politikeren, partiet. Det gælder for de affekterede udsagn, den situationsbetingede markering, at forbeholdene glemmes, hvor politikeren er faldet ned fra den principielle urørlighed, for sådan for alvor at manifestere sig med udsagnet, det forpligtende bindende udsagn. Det virker utaktisk, men det kan det alt for taktiske jo så også gøre.

3 netop ikke reduceres til magtens symbolik. Magten og den politiske orden kan ikke erstatte sin omverden med den italesatte realitet, skalte og valte lukket om egen symbolik, hindsides alle andre former for realitet. Realitetsprincippet, magt, er kun en del af realiteten. Den politiske italesættelse er den store parasit, det store substitut, allestedsnærværende altomfattende hævdelse af alt og det modsatte på en og samme tid, sat ind i magtens spil. Politikken sætter alt ind i sin egen magtlogik, der måske nok er i stand til at underminere alle andre betydninger, men altså ikke nødvendigvis i stand til at erstatte, hvad den fortrænger og underminerer, heller ikke tabet af den store altomfattende og konsistente selvbegrundelse, tabet af kosmologien, som det politiske system lever ved. Sagt med andre ord, magten har en egenskab: Det meste kan gå under for magt (også selv om magten ikke kan erstatte det, der går under for den.). Magten er hverken ret eller guddom. Selv den største politiske og økonomiske sejr kan vise sig som sin egen modsætning, en afmægtighed, der aldrig kan erstatte det, der gik under for kampen for magt. Det er ikke sært, at man kan sammenligne det politiske systems selviscenesættelse med et reality show, selv om man husker, at selve den fremmanende performance af betydningerne har sin egen realitet og bygger på sin egen underlæggende magtlogik, der langt fra kun er noget som om. Selve fremmaningen, den performative fremstilling af alt og det modsatte som forpligtende og overbevisende er i sig selv ikke noget som om. Det at den politiske performance griber enhver betydning, som om det skete for mere end et syns skyld, som om det var mere end et som om, er ikke noget som om. Den maleriske fremstilling af en pibe forestiller ikke en pibe, selv om det er muligt at se en pibe gennem fremstillingen 4. Billedet forestiller ingen ting. Det er et billede, lige som man ikke skal gå fejl af, at den politiske magt lever ved det moderne samfunds selvbeskrivelse, dets kognitive performance, som er selve det politiske systems performance på en måde, som ingen politiker nogen sinde har haft den fulde magt over 5. De største af dem, Hitler, for nu 4 René Magritte skriver dette er ikke nogen pibe på et nærmest fotografisk billede af en pibe fra 1928, for at markere, at det er et billede. Sætningen under piben på billedet kan både læses som reference til sig selv, som sætning og som reference til billedet, der ikke er en pibe. Billedet kan ses som billede i sig selv, uden at ses som afbillede eller efterligning af en pibe. Billedet i sig selv er ikke noget som om. En kunstmaler forklarede mig en gang indgående, hvordan han tit blev nødt til at male sine værker om, når der utilsigtet havde sneget sig noget figurativt ind i dem. Det figurative virkede kun forstyrrende på billedets funktion som billede. Hans billeder skulle ikke forestille noget, de skulle slet og ret fremstå som billede. Hans forklaring af Magrittes berømte pibe gik på, at intentionen med værket var at gøre opmærksom på skellet mellem billedets fremtrædelse i sig selv og så det, der ligger i dets figurative og sproglige funktion, når det ses som reference til eller efterligning af andet end sig selv. Billedets rene karakter som billede mangler udsagnets funktion, fremstår ikke som om! Det betyder eller henviser ikke til noget andet. Man kunne også nævne den oprindelige definition af begrebet fænomen, det der viser sig ved sig selv, sat op over for det, der viser noget andet end sig selv. Politikeren saboterer sine udsagns udsagnsværdier, ved at benytte udsagnets som om til at referere til sig selv. Jeg udtaler mig politisk, siger han, dvs. jeg taler kun som om jeg gjorde det! Politikeren er måske parat til at begrunde sine udtalelser med henvisninger til ideologi, og fremstille formål og ideologi som om der var tale om legitimeringen af potentielle eller gennemførte beslutninger på statens vegne. I tilfælde af afsløret løgn eller misinformation i ideologiens tjeneste, så kan løgnen neutraliseres til remis, ved simpelt hen pr. efterkrav at blive reduceret til en kun politisk udtalelse. Jeg sagde ikke noget, siger den skyldige så, min udtalelse var politisk, dvs. jeg snakkede kun som om jeg snakkede. 5 Der er ikke sagt og skrevet ret meget forpligtende om den magt der lever ved både de interne og eksterne beskrivelser af den politiske magt i massemedierne. Det er fordi at italesættelsens magt er betinget af at forholdet forbliver utematiseret. Forudsætningen, for at magten kan italesættes, er, at italesættelsens magtfunktion forbliver utematiseret (magten afhænger af beskyttelsen af de latente strukturer. s.464 SS). Når medierne, symbolanalytikerne, politikere og andre nyhedsformidlere og kommentatorer tematiserer sig selv og hinanden, så husker de

4 engang at tage eksemplet over dem alle, var om nogen fuldstændigt inkarneret i magtens logik, konfliktens realitet, offeret, sin egen bøddel, fanget af spillets iboende nødvendighed. Det performative moment er i sig selv er ikke noget som om, og som holdepunkt i den sociale selviscenesættelse er det aldeles vigtigt at holde fast i. Det at man fremstiller noget som om man mener det, er performativt manifest og altså ikke noget som om. Det er så uheldigvis denne manifestation, der mister sit performative potentiale, når politikeren manifesterer sit som om med reference til sig selv, dvs. sit eget som om. Ja, jeg taler altså kun som om jeg gjorde, lyder fra efterrationaliseringens skrigende nødbremse, det var bare politisk, hverken eller, dvs. jeg er uskyldig. Den, der kvalificerer sin performance som hverken det ene eller det andet, som forbeholder sig retten til med tilbagevirkende kraft at neutralisere en hvilken som helst af sine udtalelser som uforpligtende hverken eller, har allerede bragt sig ud til det punkt, hvor muligheden for performativt at gøre en forskel politisk er gået tabt, for selv om vedkommende igen forsikrer sin omverden om, at nu lader han eller hun ikke kun som om længere, så vil man dybest set ikke kunne vide, om forsikringen nu er ment som en politisk ytring, eller om den gælder! Det er i hvert fald min mening, og den har jeg lov at have! Problemet er, at den sande sindelagskontrol endnu ikke er indtrådt. Som sagt, hvis vi stod transparente over for hinanden med alle vore følelser og tanker, så var kommunikationen ikke bare overflødig, men umulig. I vor del af verden er det moderne at rose sig af sin frihed, og sin ytringsfrihed. Således roser vi os selv for vor heroiske kamp for ytringsfriheden. Men kampen for den langt vigtigere form for forpligtende tænkefrihed er tilsyneladende bortcensureret. Det faktum, at tankens frihed lever ved den evige risiko for at tage fejl, at den snu risikerer at blive afsløret som lidt for snu, og at taktikeren hele tiden risikerer at blive afsløret som lidt for taktisk, det kunne Kierkegaard, den intellektuelle skid, ikke lade være med at banke i hovedet på dem, der på hans tid så kækt gik ind for ytringsfriheden. For tænkefriheden, den havde de da, og, min Herre, hvad bruger de den ikke til? Spurgte han polemisk. Intentionen om at nå magten slår fejl, når den bliver for tyk, lidt for let at genkende bag de fine ord om værdierne, kærlighed til jorden, friheden, den sande danske folkesjæl. Hvad der er godt for vore venner og skidt for vore fjender, det er godt for os, og hvad der er godt for os, det er bare godt. Her i landet har vi ikke brug for eksperter og smagsdommere. Vi er frie, vi har vores mening. Vi er alle vor egen højeste smagsdommer. Du har din mening, jeg har min. Retten til at trække sig tilbage kan ingen tage fra os. Det mener jeg i hvert fald! Sagt på en anden måde: Der er ikke flere skud i bøssen (argumenter). Det at insistere på retten til at have sin mening ækvivalerer med at lade som om at man gjorde en forskel. Det gør man så også, for man lægger bare sit æg i en kurv, dvs. gemmer sig bag det demokratiske flertal lige som alle andre, i sumpen af misforståede demokraters kollektive ansvarsforflygtigelse. I demokratiet slipper den enkelte for selv at skulle argumentere ved at gemme sig bag retten til at have sin personlige mening. Det går så med det mere intellektuelt forpligtende budskab, som det gjorde ved teaterbranden. Man råbte ud fra scenen at der var ild i teateret, og at nu måtte folk se at komme ud. Men der skete ikke andet, end at folket brød ud i almindelig applaus. Således forestillede Kierkegaard sig verdens unaltid omhyggeligt at glemme at inddrage sin egen performance i perspektivet. Den fundamentale medreflektering af italesættelsens performative plan ville øjeblikkeligt fjerne italesætterens magt. I stedet taler man som om at man beskriver og analyserer. Det gør man ikke, man italesætter taktisk, og er ekstremt bevidst om dette magtens skisma, sejladsen mellem det tab af magt der ligger i at komme til at sige noget alt for forpligtende, og det tab af magt der ligger i helt at have mistet muligheden for kommunikativt at gøre en forskel.

5 dergang. Retten til at gemme sig i hoben, der nede i salen, fralægge sig muligheden for at tage fejl på det personlige plan, ved blot at klappe, le, græde og bue som alle andre, den kan ingen tage fra os. Og se kineserne, de har hverken ytringsfrihed eller stemmeret! Den proklamerede insisteren er lige så manifest i politikerens og den mest professionelle symbolanalytikers performance, som bekendelsen til og indrømmelsen af det selektive, arbitrære, og alt andet end objektive i egen performance glimrer ved sit fravær. Der insisteres i princippet på den bedste af alle verdener, konkret og uforpligtende. Risikoen for at blive grebet af retorikken er der godt nok også altid. Det så vi hos Hitler, der i takt med at ruinerne hobede sig op omkring ham som resultat af hans egen fanatisme blev mere og mere tvunget til selv at tro på, at verdens frelse afhang af jødens udryddelse. Ved naziregimets begyndelse fokuserede han mere på jøden som politisk taktikker, bevidst om den politiske nødvendighed af at danne påskuddet for de godes sammenhold fjenden/jøden. Det er let at se, når man læser hans Min kamp fra 1927, at han tænker distanceret, reflekteret, fuldt ud bevidst om iscenesættelsen af sin kamp. Det var det, at verden faktisk organiserede sig om hans kamp, at verden arrangerede sig i konfliktens realitet, der var katastrofen. Der lå en selektiv opmærksomhed bag valget af jøden som syndebuk. På samme måde husker de nutidige politiske taktikere at glemme at fortælle om de selektive mekanismer, det egentlig udslagsgivende bag alle de erklærede objektive og statistisk signifikante analyser; det at lige gyldigt hvilken nok så isoleret objektiv analyse eller statistik, der henvises til, ja så kunne der lige så godt have været henvist til en helt anden 6. Formålsmæssigheden, systemrationaliteten er fundamentet for formålet, de tilsigtede virkninger, værdierne, de forenklende pejlemærker, der tjener som rettesnor for opmærksomheden, de italesatte problemstillinger. Formålsmæssigheden centrerer sig om magtkoncentrationen; for at skabe et politisk sammenhold må fjenden defineres, de politiske målsætninger tegnes op i horisonten, den økonomiske vækst, tusindårsriget fremmanes som heroismens kontingensformel. De professionelle italesættere ved godt, hvor begrænsende det er for deres muligheder, når deres udsagn bliver reflekteret på baggrund af en kontekst af dispositioner, dvs. når virkningen reflekteres på baggrund af midlerne. Den professionelle opinionsmanipulering afhænger af muligheden for at fortrænge opmærksomheden fra det performative moment i manipulationen. Først italesætter man en medieskabt skandale omkring en berømt politiker. I grunden sker det for at have noget at skrive om, og måske også lidt fordi denne politiker alligevel kunne risike- 6 VKO regeringen har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2010 vedtaget et pointsystem, der skal bruges til at skelne mellem egnede ægtefæller og uegnede ægtefæller i familiesammenføringssager, hvor danskere ønsker at gifte sig med partnere kommende uden for EU. Systemet er blevet lanceret under kæmpe mediebevågenhed, og italesættes som mere eller mindre nødvendig stramning over for indvandringen. I praksis er det blevet fremført, at reglerne, som oppositionen har lavet sin pendant til, måske kommer til at ramme mellem 30 og 40 mennesker årligt. Til sammenligning findes der pålidelig viden (ikke officielt dokumenterede undersøgelser) om at der i øjeblikket befinder sig omkring polakker og et ukendt antal af andre østeuropæiske arbejdere i landet inden for især landbrug, gartneri, skovbrug m. m., hvor de arbejder for lønninger langt under den officielle mindsteløn. Virkningen af det indre marked, EU s bestemmelser om arbejdskraftens fri bevægelighed, afslører sig her med det resultat, at der nu findes tusindvis af fattigt udenlandske arbejdende i Danmark, som fortrænger danskere fra tidligere godt betalte stillinger ved at sælge sin egen arbejdskraft for ned til mindre end 30 kr. i timen. Ikke en eneste i det politiske system, der ellers nok kan finde ud af at slå mønt på fremmedhad og fremmedfrygt, kan få øje på den sociale dumping af dimensioner, der finder sted her. Det passer ikke ind i de etablerede partiers dagsorden!

6 re at gøre en forskel som statsminister, som medierne ikke bryder sig om. Når det så står klart, at der ikke var noget at komme efter, så fortsætter man hetzen ved at fokusere på den offentlige mening. Der laves opinionsundersøgelser, hvor 1000 repræsentative borgere bliver spurgt, om de f.eks. stadig har tillid til politikeren. I stedet for at fortælle folk, at de har været udsat for misinformation, og at deres indstilling til politikeren er forkert af samme grund, så cementerer Gallup, Ritzau og helle koret af kommercielle medier effekten af hetzen, ved at viderebringe resultatet af opinionsundersøgelserne. Magten hviler i muligheden for at styre den opmærksomhed, som medierne lever af at stjæle, væk fra sig selv, egen performance, den selektive omgang med referencerne, som er italesættelsen iboende. De italesættende har magten, men husker konsekvent at glemme at fortælle, at det er dem, der har magten, når de italesætter den politiske realitet, sætter den politiske dagsorden. På det manifeste plan opholder erfaringen sig på genstandssiden. Tematisk er både bevidstheden og den sociale nødt til at opholde sig i spændet mellem tegnet og dets betydning, gående fra meddelelsen mod indholdet, fra beskrivelsen mod temaet. Det de moderne symbolanalytikere kan - med baggrund i den massive strøm af gentagelser af de samme forventninger, som formes, gentages og bekræftes, i alle led bag medierne, i alle organisationerne, i journalisternes uddannelsesinstitutioner, af reklameindustrien og resten af industrien - er at beskrive, som om de tog udgangspunkt i referencer til analytisk objektivt optegnede fakta, repræsentative statistikker, sandsynlighedsberegninger for fremtiden med afsæt i fortiden, som om det moderne samfund lod sig optegne i overensstemmelse med de skolede journalisters erklærede idealer om at være objektivt analytiske, og som om de gamle idealer om leksikalsk viden var i stand til at dække det moderne samfund. Symbolanalytikernes arbitrære og manipulerende performance lader sig realisere under dække af billedet på objektivitet og neutralitet. Statistikkerne over fortiden fungere i italesættelsen som om fortiden på den måde var garantien for rigtigheden af prognoserne for fremtiden. Men denne analytiske tilgang til fremtiden kan ikke erstatte tabet af det identiske, tabet af det der skulle være med nødvendighed og som ikke skulle kunne være anderledes, og som i den gamle substansfikserede deduktive analytiske metode fungerede som den fiktion man forsøgte på at reducere fremtiden til fortiden ud fra. Selve denne italesættelsens performance beviser taktikkens grænser. Man er da også klar over, at forudsætningen for at kunne italesætte fremtiden ligger funderet i muligheden for at fremmane et overbevisende billede på den. Og her tjener den analytiske metode stadig sin herre. Den taktik, der handler om at skabe fremtiden, ved at fremmane den som nødvendig virkning af fortiden, den tilhører skam stadig livet. Taktikken virker, den lever, forandrer og forandres, til tider helt uforudsigeligt og da ikke bare taktisk, men alt for taktisk. Massemediernes realitetsprincipper og deres kontingensformel er udtryk for deres indre tvang. Således orienterer de sig, som om realiteten lod sig forklare analytisk og som om medierne var sat i verden for at informere brugeren. Opløsningen af mediernes arbitrære magtudøvelse kræver bl.a. at deres manifestationer bliver reflekteret i deres mulighedsbetingelser, realitetsprincipper, kontingensformler m.m., som den er funderet i. Når de taler om den klare luft på topposterne i de kommercielle medier, så handler det måske mere om vilkårligheden, det at de ikke føler sig forpligtet af ret meget her oppe. Påpegelsen af det arbitrære og alt andet end objektive i deres performance virker begrænsende på mediernes frihed og selvbestaltede ret til arbitrært at italesætte realiteten. Selvforgudelsen, den økonomi-

7 ske ideologi, markedsfundamentalismen m.m. smelter sammen som de urealistiske realitetsprincipper, og de føler sig frie når de agerer i overensstemmelse med deres indre nødvendighed, indre tvang.

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Ikke kun ingeniører og teknikere har tilbøjelighed til at identificere teknik og tekniske forklaringer med det

Læs mere

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys.

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Det er svært at forstå noget som helst som rationelt, uden at inddrage en form for formålsmæssighed i betragtningen.

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Konfliktens realitet. (Teksten er taget fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Konfliktens realitet. (Teksten er taget fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Konfliktens realitet (Teksten er taget fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Kapitlet handler om den realitet, der konstrueres i og af konflikten. Konflikten konstruerer sig egen

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske)

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.22/7 2013 Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Kontrollen over de tre truer med at glide Den

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1 Retfærdighed Før og efter at retten så dagens lys 1 Historisk set var der ingen ret, før den blev sat, og umiddelbart efter, at retten var sat, meldte mistanken sig om, at den ikke var retfærdig. Så selv

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Udviklingens retning Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Og om forskellen mellem kvalitet og kvantitet Naturvidenskabens begreber og teoridannelse kan på mange måder overføres til det sociale.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Den halve sandhed er den bedste løgn

Den halve sandhed er den bedste løgn Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen d.20/10 2012 Den halve sandhed er den bedste løgn Selv de onde har brug for at beskrive sig selv som gode. De lyver ikke kun, men pynter bare lidt på resultatet, lige

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Side 1 af 9 Rem tene, verba sequentur! Behersk emnet, så kommer ordene af sig selv! Indledning: Argumentation kan defineres som ræsonnementer,

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

kampen om sproget 4:5

kampen om sproget 4:5 kampen om sproget 4:5 magtens sprog Før udsendelsen I Ordbog over det danske Sprog forklares magt-sprog sådan:»(jf. ænyd. mactsprock, ty. machtspruch) udtalelse, hvorved en hersker, magthaver i kraft af

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Modernisering og aktuelle reformer - den politiske omverden Omstilling af offentlige organisationer Ledelsesudfordringer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere