Del 2 Klassificering ADR Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe"

Transkript

1 Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte kriterium, dvs. den dobbelte LC 50 -værdi (4 timer) sættes ækvivalent med LC 50 -værdien (1 time). Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Ikke farligt Emballagegruppe III Emballagegruppe II Emballagegruppe I LC50 ml/m 3 Flygtighed ml/m 3 På denne figur er kriterierne vist i grafisk form for at lette anvendelsen heraf. På grund af den kun tilnærmelsesvise nøjagtighed af grafiske opstillinger må stoffer, der ligger i umiddelbar nærhed af eller på grænselinierne, kun klassificeres ved hjælp af de numeriske kriterier. Blandinger af væsker Blandinger af væsker, der er giftige ved indånding, skal henføres til en emballagegruppe under iagttagelse af nedenstående kriterier Kendes LC 50 -værdien for hvert giftigt stof, der er en bestanddel af blandingen, kan blandingens emballagegruppe bestemmes på følgende måde: 2-103

2 Del 2 Klassificering ADR 2015 (a) Beregning af blandingens LC 50 -værdi: LC 50 ( blanding ) n 1 fi LC i 1 50i hvor f i = molfraktionen af blandingsbestanddel "i". LC 50i = gennemsnitlige dødelige koncentration af bestanddel "i" i ml/m 3. (b) Beregning af flygtigheden af hver bestanddel i blandingen: V P i ,3 ml / m 3 hvor P i = en bestanddel "i" s partialtryk i kpa ved 20 ºC og standard atmosfærisk tryk. (c) Beregning af flygtigheden i forhold til LC 50 -værdien: R n V LC i 1 50i i (d) De beregnede LC 50 -værdier (blanding) og R anvendes herefter til klassificering af blandingen: Emballagegruppe I: R 10 og LC 50 (blanding) 1000 ml/m 3. Emballagegruppe II: R 1 og LC 50 (blanding) 3000 ml/m 3, såfremt blandingen ikke opfylder kriterierne for emballagegruppe I. Emballagegruppe III: R 1/5 og LC 50 (blanding) 5000 ml/m 3, såfremt blandingen ikke opfylder kriterierne for emballagegrupperne I og II Kendes de giftige bestanddeles LC 50 -værdier ikke, kan blandingen henføres til en emballagegruppe i henhold til den nedenstående forenklede prøvning af tærskelværdien for giftigheden. I sådanne tilfælde skal den strengeste emballagegruppe bestemmes og anvendes ved transport af blandingen En blanding henføres kun til emballagegruppe I, når den opfylder begge af de følgende kriterier: (a) En prøve af den flydende blanding fordampes og fortyndes med luft, således at der skabes en prøveatmosfære med 1000 ml fordampet blanding pr. m 3 luft. 10 albinorotter (fem hanner og fem hunner) udsættes for denne prøveatmosfære i 1 time og iagttages derefter i de næste 14 døgn. Dør fem eller flere af dyrene i forsøgsgruppen i løbet af iagttagelsesperioden, antages det, at blandingen har en LC 50 -værdi på 1000 ml/m 3 eller derunder

3 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2015 Eksempler på prøvetryk, som skal indgå i mærkningen, og som er beregnet i henhold til (c) Navn UNnr. Klasse Emballagegruppe V p55 (kpa) V p55 1,5 (kpa) (V p55 1,5) minus 100 (kpa) Krævet minimumsprøvningstryk) (overtryk) efter (c) (kpa) Minimumsprøvningstryk (overtryk) som mærkes på emballagen (kpa) 2056 Tetrahydrofuran 3 II n-decan 3 III 1,4 2,1-97, Dichlormethan 6.1 III Diethylether 3 I Anm. 1: Anm. 2: Anm. 3: For rene væsker kan damptrykket ved 55 C (V p55 ) ofte fremskaffes fra videnskabelige tabelværker. Tabellen refererer kun til brugen af (c), hvilket betyder, at det mærkede prøvetryk skal overstige 1,5 gange damptrykket ved 55 C minus 100 kpa. Hvis f.eks. prøvningstrykket for n-decan beregnes efter (a), kan det minimumsprøvningstryk, der mærkes med, være lavere. For diethylether er det krævede minimumsprøvningstryk 250 kpa i henhold til Tomme, urensede emballager, herunder IBC s og storemballager, som har indeholdt et farligt stof, er omfattet af de samme bestemmelser i ADR som fyldte emballager, medmindre der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger til at fjerne enhver fare. Anm.: Når sådanne emballager transporteres med henblik på bortskaffelse, genbrug eller genindvinding af deres materialer, kan de også transporteres under UN 3509, såfremt betingelserne i særlig bestemmelse 663 i kapitel 3.3 er opfyldt Alle emballager, som specificeret i kapitel 6.1, beregnet til at indeholde væsker skal (a) (b) før de første gang anvendes til transport, efter refabrikering eller rekonditionering før de igen anvendes til transport, og med tilfredsstillende resultat underkastes en passende tæthedsprøvning og skal kunne leve op til det relevante prøvningsniveau, som angivet i Emballagen behøver ikke at have sine lukkeanordninger monteret under tæthedsprøvningen. Den indvendige emballage i en kompositemballage kan prøves uden den ydre emballage under forudsætning af, at prøveresultaterne ikke påvirkes. Denne prøvning er ikke nødvendig for: - indvendige emballager i kombinationsemballager eller storemballager, - indvendige emballager i kompositemballager (glas, porcelæn eller stentøj) mærket med symbolet "RID/ADR" i overensstemmelse med (a)(ii), og 4-7

4 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR blikemballager mærket med symbolet "RID/ADR" i overensstemmelse med (a)(ii) Emballager, herunder IBC s, der anvendes til faste stoffer, som kan blive flydende ved temperaturer, som sandsynligt kan forekomme under transporten, skal også være i stand til at indeholde stoffet i væskeform Emballager, herunder IBC s, der anvendes til faste stoffer i pulver- eller granulatform, skal være støvtætte eller være forsynet med en beklædning Medmindre andet godkendes af den kompetente myndighed, må plasttromler og plastdunke, IBC s af stiv plast og komposit IBC s med indvendige plastemballager til transport af farlige stoffer anvendes i fem år fra fabrikationsdatoen af emballagerne, medmindre en kortere brugsperiode er foreskrevet på grund af det transporterede stofs egenskaber Når is anvendes som kølemiddel, må det ikke påvirke emballagens funktion Emballager, herunder IBC s og storemballager, der er mærket i henhold til 6.1.3, , , 6.3.1, eller 6.6.3, men som er godkendt i en stat, som ikke er en kontraherende part til ADR, kan ikke desto mindre anvendes til transport i henhold til ADR Eksplosive stoffer, selvnedbrydende stoffer og organiske peroxider Medmindre andet fremgår af ADR, skal de emballager, herunder IBC s og storemballager, der anvendes til gods i klasse 1, selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2, opfylde bestemmelserne gældende for mellemgruppen af farlige stoffer (emballagegruppe II) Anvendelse af bjærgningsemballager og bjærgningsstoremballager Beskadigede, defekte eller utætte kolli med farligt gods eller kolli, der ikke opfylder de relevante krav, eller farligt gods, der er spildt eller lækket, kan transporteres i særlige bjærgningsemballager beskrevet i samt bjærgningsstoremballager beskrevet i Dette hindrer ikke brugen af en større emballage, herunder mellemstore bulkcontainere (IBC s) og storemballager, af passende type og med passende egenskaber under betingelserne i og Der skal tages passende forholdsregler til at forhindre, at beskadigede eller utætte kolli placeret i en bjærgningsemballage eller bjærgningsstoremballage kan forskubbe sig væsentligt. Når bjærgningsemballagen eller bjærgningsstoremballagen indeholder væsker, skal der anvendes tilstrækkeligt med absorberende materiale til at kunne opsuge fri væske Der skal tages passende forholdsregler for at forhindre farlig opbygning af tryk Anvendelse af bjærgningstrykbeholdere I tilfælde af beskadigede, defekte, utætte eller ikke-overensstemmende trykbeholdere, kan der anvendes bjærgningstrykbeholdere i henhold til

5 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2015 P403 EMBALLERINGSFORSKRIFT P403 fortsat Særlig emballeringsbestemmelse: PP83 For UN 2813: Vandtætte poser, som ikke indeholder mere end 20 g stof af hensyn til varmeudvikling, kan emballeres til transport. Hver vandtætte pose skal være forseglet i en plastpose og anbragt i en mellememballage. Ingen ydre emballage må indeholde mere end 400 g stof. Emballagen må ikke indeholde vand eller væske, som kan reagere med det stof, der reagerer med vand. P404 EMBALLERINGSFORSKRIFT P404 Denne forskrift gælder selvantændelige faste stoffer: UN 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391 og Følgende emballager er tilladt, såfremt de opfylder de generelle bestemmelser i og 4.1.3: (1) Kombinationsemballager Ydre emballager: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G og 4H2) Indvendige emballager: Ydre emballager må højst have en nettovægt på 125 kg. Metalemballager med en maksimal nettovægt på 15 kg hver. Indvendige emballager skal være hermetisk lukkede og have skruelukning. Glasbeholdere med en maksimal nettovægt på 1 kg hver og med skruelukning med pakninger, og som polstret på alle sider med stødabsorberende materiale i hermetisk lukkede metaldåser. (2) Metalemballager: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 og 3B2). Maksimal bruttovægt: 150 kg. (3) Kompositemballager: Plastbeholder med ydre tromle af stål eller aluminium (6HA1 og 6HB1). Maksimal bruttovægt: 150 kg. Trykbeholdere, såfremt de opfylder de generelle bestemmelser i Særlige emballeringsbestemmelser: PP86 For UN 3391 og 3393: Luften skal fjernes fra dampvolumendelen med nitrogen eller andre midler

6 Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2015 P405 EMBALLERINGSFORSKRIFT P405 Denne forskrift gælder UN Følgende emballager er tilladt, såfremt de opfylder de generelle bestemmelser i og 4.1.3: (1) For UN 1381, phosphor, vådt: (a) Kombinationsemballager Ydre emballager: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D og 4F). Maksimal nettovægt: 75 kg Indvendige emballager: (i) (ii) hermetisk lukkede metaldåser med en maksimal nettovægt på 15 kg eller indvendige emballager polstret på alle sider med et tørt, absorberende, ikke-brændbart materiale i tilstrækkelig mængde til at absorbere hele indholdet med en maksimal nettovægt på 2 kg. (b) Tromler (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 og 1N2). Maksimal nettovægt: 400 kg, Dunke (3A1 og 3B1). Maksimal nettovægt: 120 kg. Disse emballager skal kunne bestå tæthedsprøvningen ifølge ved ydelsesniveauet for emballagegruppe II. (2) For UN 1381, phosphor, tørt: (a) I smeltet form: Tromler (1A2, 1B2 og 1N2) med en maksimal nettovægt på 400 kg. (b) I projektiler eller hårdt indkapslet form ved transport uden klasse 1-komponenter: Som angivet af den kompetente myndighed

7 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR 2015 (c) En kollikonstruktion af type IP-2 eller type IP-3 eller en kollikonstruktion af type A skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet nationalitetsmærket 2) for konstruktionens oprindelsesland og enten fabrikantens navn eller anden identifikation af emballagen, som kræves af den kompetente myndighed i konstruktionens oprindelsesland Alle kolli, som er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt i henhold til et eller flere af punkterne , , og , skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet følgende oplysninger: (a) (b) (c) det identitetsmærke, som den kompetente myndighed har tildelt konstruktionen, et serienummer, der muliggør entydig identifikation af hver emballage, som er i overensstemmelse med konstruktionen, "Type B(U)", "Type B(M)" eller "Type C" for kollikonstruktioner af type B(U), type B(M) eller type C Alle kolli, som er i overensstemmelse med en kollikonstruktion af type B(U), type B(M) eller type C, skal på ydersiden af den yderste vand- og brandbestandige beholder være tydeligt påskrevet symbolet, som er vist nedenfor. Dette skal være indgraveret eller indstemplet i beholderen eller være påført på anden måde, som sikrer modstandsdygtighed over for brand og vand. Stiliseret trekløver, hvis proportioner er baseret på en cirkel i midten med radius. skal mindst være 4 mm Beholdere eller emballagemateriale, der indeholder LSA-I- eller SCO-I-stoffer og transporteres under eneanvendelse i overensstemmelse med , skal på ydersiden være påskrevet enten "RADIOAKTIV LSA-I" eller "RADIOAKTIV SCO-I". 2) De internationale kendingsbogstaver i henhold til Færdselskonventionen (Wien 1968). 5-15

8 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR I alle tilfælde af international transport af kolli, der kræver den kompetente myndigheds godkendelse af konstruktionen eller forsendelsen, og for hvilke der gælder forskellige godkendelsestyper i de forskellige lande, som er berørt af transporten, skal mærkningen være i overensstemmelse med godkendelsescertifikatet fra konstruktionens oprindelsesland Særlige mærkningsbestemmelser for miljøfarlige stoffer Kolli, der indeholder miljøfarlige stoffer og opfylder kriterierne i , skal mærkes holdbart med mærket for miljøfarlige stoffer som vist i med undtagelse af enkeltemballager og kombinationsemballager, hvis sådanne enkeltemballager eller indvendige emballager i sådanne kombinationsemballager har: - et indhold på højst 5 l væske eller - et indhold på højst 5 kg faste stoffer Mærket for miljøfarlige stoffer skal placeres tæt ved de i nævnte påskrifter. Kravene i og skal være opfyldt Mærket for miljøfarlige stoffer skal fremstå som vist i figur Figur Retningspile Mærke for miljøfarlige stoffer Mærket skal have form som et kvadrat, der er sat på spidsen i en vinkel på 45 (rombeformet). Symbolet (fisk og træ) skal være sort på hvid eller passende kontrastbaggrund. Mærket skal måle mindst 100 mm x 100 mm, og stregtykkelsen på det rombeformede kvadrat skal være mindst 2 mm. Målene/stregtykkelsen kan reduceres, hvis det er nødvendigt af hensyn til kolliets størrelse, forudsat at mærket fortsat kan ses tydeligt. Såfremt der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål. Anm.: Ud over et eventuelt krav om, at kolli skal være forsynet med mærket for miljøfarlige stoffer, gælder mærkningsbestemmelserne i Med forbehold af bestemmelserne i skal: 5-16

9 * FOR DANGEROUS GOODS: you must specify: UN no., proper shipping name, hazard class, packing group (where assigned) and any other element of information required under applicable national and international regulations BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK HATCHINGS BLACK MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM 1. Shipper / Consignor /Sender 2. Transport document number Continuation Sheet Shipper's reference Page 1 of Pages 5. Freight Forwarder's reference 14. Shipping marks * Number and kind of packages; description of goods Gross mass (kg) Net mass Cube (m 3 ) 5-61

10 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR

11 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR (Slettet) KAPITEL 5.5 SÆRLIGE BESTEMMELSER Særlige bestemmelser for lasttransportenheder, som er desinficeret med gas (UN 3359) Generelt Lasttransportenheder, som er desinficeret med gas (UN 3359), og som ikke indeholder andet farligt gods, er ikke underlagt andre bestemmelser i ADR end dem, der fremgår af dette afsnit. Anm: I forbindelse med dette kapitel menes der med lasttransportenhed et køretøj, en container, UN-tank eller MEGC Hvis lasttransportenheden, som er desinficeret med gas, er læsset med farligt gods ud over desinfektionsmidlet, finder alle bestemmelser i ADR, som måtte være relevante for dette gods (herunder påføring af faresedler, mærkning og dokumentation), anvendelse i tillæg til bestemmelserne i dette afsnit Kun lasttransportenheder, der kan lukkes således, at gasudslippet reduceres til et minimum, må anvendes til transport af gods under desinfektion med gas Uddannelse Personer, som er involveret i håndteringen af lasttransportenheder, som er desinficeret med gas, skal uddannes i forhold til deres ansvar Mærkning og påføring af faresedler En lasttransportenhed, som er blevet desinficeret med gas, skal være forsynet med et advarselsmærke i overensstemmelse med , der fastgøres ved hvert adgangssted, således at det let kan ses af personer, som åbner eller går ind i lasttransportenheden. Dette mærke skal forblive på lasttransportenheden, indtil følgende bestemmelser er opfyldt: (a) (b) Lasttransportenheden, som er desinficeret med gas, er udluftet, så skadelige koncentrationer af desinfektionsgassen er fjernet, og Godset eller materialerne, som er desinficeret med gas, er aflæsset Advarselsmærket for desinfektion med gas skal fremstå som vist i figur

12 Minimum dimension 300 mm Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR 2015 Figur FARE DENNE ENHED ER DESINFICERET MED GAS ( desinficeringsgassens navn* ) DEN ( dato* ) ( tidspunkt* ) VENTILERET DEN ( dato* ) GÅ IKKE IND * Indsæt relevante oplysninger Minimum dimension 400 mm Advarselsmærke for desinfektion med gas Mærket skal have form som et rektangel. Det skal være mindst 400 mm bredt og 300 mm højt, og stregtykkelsen på yderkanten skal være mindst 2 mm. Mærkningen skal være med sort tryk på hvid baggrund, og bogstaverne skal være mindst 25 mm høje. Såfremt der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål Hvis den lasttransportenhed, som er desinficeret med gas, er blevet fuldstændig udluftet enten ved åbning af enhedens døre eller ved mekanisk udluftning efter desinfektion med gas, skal udluftningsdatoen være angivet på advarselsmærket for desinfektion med gas Når udluftning har fundet sted i lasttransportenheden, som er desinficeret med gas, og enheden er aflæsset, fjernes advarselsmærket om desinfektion med gas Faresedler i overensstemmelse med model nr. 9 (se ) anbringes ikke på en lasttransportenhed, som er desinficeret med gas, undtagen som krævet for andre klasse 9-stoffer eller -genstande, som enheden måtte være læsset med Dokumentation Dokumenter vedrørende transport i lasttransportenheder, som er desinficeret med gas, og som ikke er blevet fuldt udluftet inden transport, skal indeholde følgende oplysninger: "UN 3359, lasttransportenhed, som er desinficeret med gas, 9", eller "UN 3359, lasttransportenhed, som er desinficeret med gas, klasse 9"; - Dato og tid for desinfektion med gas; og - Typen og mængden af anvendt desinfektionsmiddel. Disse angivelser skal foreligge på et sprog, som er officielt i afsenderlandet, samt, hvis dette sprog ikke er engelsk, fransk eller tysk, på engelsk, fransk eller tysk, medmindre andet fremgår af eventuelle aftaler mellem landene, der er berørt af transporthandlingen. 5-64

13 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR Dokumenterne kan foreligge i en hvilken som helst form, såfremt de indeholder de i krævede oplysninger. Disse oplysninger skal være lette at identificere, letlæselige og holdbare Anvisninger til bortskaffelse af enhver rest af desinfektionsmiddel, herunder desinfektionsanordninger (hvis anvendt), skal foreligge Et dokument er ikke påkrævet, hvis den lasttransportenhed, som er desinficeret med gas, er blevet fuldstændig udluftet, og udluftningsdatoen er angivet på advarselsmærket (se og ) Særlige bestemmelser for kolli samt køretøjer og containere indeholdende stoffer, der indebærer risiko for kvælning ved anvendelse til køling eller konditionering (f.eks. tøris (UN 1845) eller nitrogen, kølet, flydende (UN 1977) eller argon, kølet, flydende (UN 1951)) Omfang Dette afsnit gælder ikke stoffer, der kan anvendes til køling eller konditionering, når de transporteres som en forsendelse af farligt gods. Når stofferne transporteres som en forsendelse, skal de transporteres under den relevante betegnelse i tabel A i kapitel 3.2 i overensstemmelse med de tilhørende transportbetingelser Dette afsnit gælder ikke gasser i kølekredsløb Farligt gods, der anvendes til køling eller konditionering af tanke eller MEGC's under transport, er ikke omfattet af dette afsnit Køretøjer og containere indeholdende stoffer, der benyttes til køling eller konditionering omfatter køretøjer og containere indeholdende stoffer, der benyttes til køling eller konditionering i kolli, samt køretøjer og containere med uemballerede stoffer, der benyttes til køling eller konditionering Underafsnit og finder kun anvendelse, når der er en egentlig risiko for kvælning i køretøjet eller containeren. Det er op til de pågældende parter at vurdere risikoen under hensyntagen til de farer, som er forbundet med de stoffer, der benyttes til køling eller konditionering, den mængde stoffer, der skal transporteres, transportens varighed og de indeslutningssystemer, der skal benyttes Generelt Køretøjer og containere indeholdende stoffer, der anvendes til køling eller konditionering (bortset fra desinfektion med gas) under transport, er ikke omfattet af andre bestemmelser i ADR end dem, der fremgår af dette afsnit Hvis farligt gods læsses på køretøjer og containere indeholdende stoffer, der benyttes til køling eller konditionering, finder alle bestemmelser i ADR, som måtte være relevante for dette gods, anvendelse i tillæg til bestemmelserne i dette afsnit (Reserveret) 5-65

14 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR Personer, som er involveret i håndtering eller transport af køretøjer og containere indeholdende stoffer, der benyttes til køling eller konditionering, skal uddannes i overensstemmelse med deres ansvar Kolli indeholdende køle- eller konditioneringsmiddel Emballeret farligt gods, der kræver køling eller konditionering, og som henføres til emballeringsforskrift P203, P620, P650, P800, P901 eller P904 i , skal opfylde de relevante krav i den pågældende emballeringsforskrift For emballeret farligt gods, der kræver køling eller konditionering, og som henføres til andre emballeringsforskrifter, gælder det, at kolli skal kunne modstå meget lave temperaturer, og at de ikke må blive påvirket eller svækket væsentligt af køle- eller konditioneringsmidlet. Kolli skal være konstrueret og fremstillet således, at gas kan frigives med henblik på at forhindre opbygning af tryk, som kan bryde emballagen. Det farlige gods skal pakkes på en sådan måde, at det ikke kan forskubbe sig, hvis køle- eller konditioneringsmidlet forsvinder Kolli, der indeholder køle- eller konditioneringsmiddel, skal transporteres i køretøjer eller containere med god ventilation. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, når sådanne kolli transporteres i isoleret, kølet eller mekanisk kølet udstyr som defineret i Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) Mærkning af kolli indeholdende køle- eller konditioneringsmiddel Kolli indeholdende farligt gods, der anvendes til køling eller konditionering, skal mærkes med godsbetegnelsen angivet i kolonne (2) i tabel A i kapitel 3.2 for det pågældende farlige gods, efterfulgt af ordene "SOM KØLEMIDDEL" eller "SOM KONDITIONERINGSMID- DEL", alt efter hvad der er relevant, på et sprog, som er officielt i afsenderlandet samt, hvis dette sprog ikke er engelsk, fransk eller tysk, på engelsk, fransk eller tysk, medmindre andet fremgår af eventuelle aftaler mellem de lande, der er berørt af transporthandlingen Mærkningen skal være holdbar, letlæselig, og være placeret på en sådan måde og være af en sådan størrelse i forhold til kolliet, at den er umiddelbart synlig Køretøjer og containere indeholdende uemballeret tøris Hvis der anvendes uemballeret tøris, må denne ikke komme i direkte berøring med køretøjets eller containerens metalkonstruktion, da det kan medføre metalskørhed. Der skal sikres tilstrækkelig isolering mellem tørisen og køretøjet eller containeren i form af en adskillelse på mindst 30 mm (f.eks. ved anvendelse af passende lavt-varmeledende materialer såsom træplanker, paller eller lignende) Hvis der anbringes tøris omkring kolli, skal det sikres, at disse fastholdes på deres oprindelige plads under transporten, efter at tørisen er forsvundet Mærkning af køretøjer og containere Køretøjer og containere indeholdende farligt gods, der anvendes til køling eller konditionering, skal i overensstemmelse med forsynes med et advarselsmærke, der fastgøres ved hvert adgangssted, således at det let kan ses af personer, som åbner eller går ind i køretø- 5-66

15 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR 2015 jet eller containeren. Mærket skal forblive på køretøjet eller containeren, indtil følgende bestemmelser er opfyldt: (a) (b) Køretøjet eller containeren er udluftet, så skadelige koncentrationer af køle- eller konditioneringsmiddel er fjernet. Det kølede eller konditionerede gods er aflæsset Advarselsmærket skal fremstå som vist i figur Figure Advarselsmærke for køling eller konditionering af køretøjer og containere * Indsæt den betegnelse for køle- eller konditioneringsmidlet, der er angivet i kolonne (2) i tabel A i kapitel 3.2. Bogstaverne skal være versaler, stå på én linje og være mindst 25 mm høje. Hvis den officielle godsbetegnelse er for lang til at kunne være på den tilgængelige plads, kan bogstavernes størrelse reduceres til den maksimale størrelse, der er plads til. Eksempel: "CARBONDIOID, FAST STOF". ** Indsæt ordene SOM KØLEMIDDEL eller SOM KONDITIONERINGSMIDDEL, alt efter hvad der er relevant. Bogstaverne skal være versaler, stå på én linje og være mindst 25 mm høje. Mærket skal have form som et rektangel. Det skal mindst være 150 mm bredt og 250 mm højt. Ordet "ADVARSEL" (eng.: WARNING, som vist på figuren) skal være med røde eller hvide bogstaver, der er mindst være 25 mm høje. Såfremt der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål. 5-67

16 Del 5 Bestemmelser for forsendelse ADR 2015 Ordene "ADVARSEL" og henholdsvis "SOM KØLEMIDDEL" eller "SOM KONDITIO- NERINGSMIDDEL" skal foreligge på et sprog, som er officielt i oprindelseslandet, samt, hvis dette sprog ikke er engelsk, fransk eller tysk, på engelsk, fransk eller tysk, medmindre andet fremgår af eventuelle aftaler mellem landene, der er berørt af transporthandlingen Dokumentation Dokumenter (f.eks. et konnossement, lastmanifest eller CMR/CIM-fragtbrev) hørende til transport af kølede eller konditionerede køretøjer eller containere, der indeholder eller har indeholdt stoffer til køling og konditionering, og som ikke er blevet fuldstændig udluftet inden transport, skal indeholde følgende oplysninger: (a) (b) UN-nummeret med bogstaverne "UN" foran. Godsbetegnelsen angivet i kolonne (2) i tabel A i kapitel 3.2 efterfulgt af ordene "SOM KØLEMIDDEL" eller "SOM KONDITIONERINGSMIDDEL", alt efter hvad der er relevant. Angivelsen skal foreligge på et sprog, som er officielt i afsenderlandet, samt, hvis dette sprog ikke er engelsk, fransk eller tysk, på engelsk, fransk eller tysk, medmindre andet fremgår af eventuelle aftaler mellem landene, der er berørt af transporthandlingen. Eksempel: UN 1845, CARBONDIOID, FAST, SOM KØLEMIDDEL Transportdokumentet kan foreligge i en hvilken som helst form, såfremt det indeholder de i krævede oplysninger. Disse oplysninger skal være lette at identificere, letlæselige og holdbare. 5-68

17 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR Indvendige emballager i kombinationsemballager. - Indvendige beholdere i kompositemballager (glas, porcelæn eller stentøj) mærket med symbolet "RID/ADR" ifølge (a) (ii). - Blikemballager mærket med symbolet "RID/ADR" ifølge (a) (ii), der er beregnet til stoffer med en viskositet ved 23 C på mere end 200 mm 2 /s Antal prøveemner: Tre prøveemner af hver emballagetype fra hver fabrikant Særlig klargøring af prøveemner til prøvningen: Lukkeanordninger forsynet med ventil erstattes med tilsvarende lukkeanordninger uden ventil, eller ventilen forsegles Prøvningsmetode og prøvningstryk: Emballagerne inklusive deres lukkeanordninger skal holdes under vand i fem minutter, mens et indvendigt lufttryk påføres. Metoden til fastholdelse af prøveemnet under vand må ikke påvirke prøvningsresultatet. Prøvningstryk (overtryk): Emballagegruppe I Emballagegruppe II Emballagegruppe III Mindst 30 kpa Mindst 20 kpa Mindst 20 kpa (0,3 bar) (0,2 bar) (0,2 bar) Andre mindst lige så effektive metoder kan også anvendes Kriterier for godkendt prøve: Der må ikke forekomme udslip Indre (hydraulisk) trykprøvning Emballager, der skal prøves Den hydrauliske trykprøvning udføres på alle typer metal-, plast- og kompositemballager, der er beregnet til væsker. Denne prøvning er ikke nødvendig for: - Indvendige emballager i kombinationsemballager. - Indvendige beholdere i kompositemballager (glas, porcelæn eller stentøj) mærket med symbolet "RID/ADR" ifølge (a) (ii). - Blikemballager mærket med symbolet "RID/ADR" ifølge (a) (ii), der er beregnet til stoffer med en viskositet ved 23 C på mere end 200 mm 2 /s Antal prøveemner: Tre prøveemner af hver emballagetype fra hver fabrikant Særlig klargøring af emballager med henblik på prøvning: Lukkeanordninger forsynet med ventil erstattes med tilsvarende lukkeanordninger uden ventil, eller ventilen forsegles Prøvningsmetode og prøvningstryk: Metal- og kompositemballager (glas, porcelæn eller stentøj) inklusive deres lukkeanordninger skal påføres prøvningstrykket i fem minutter. Plast- og kompositemballager (plastmateriale) inklusive deres lukkeanordninger skal påføres 6-33

18 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2015 prøvningstrykket i 30 minutter. Dette tryk skal medtages i den i (d) krævede mærkning. Emballagerne skal fastgøres på en måde, der ikke fordrejer prøvningsresultatet. De skal påføres et konstant og jævnt tryk. Prøvningstrykket skal holdes konstant i hele prøvningsperioden. Det hydrauliske tryk (overtryk) som bestemt ved hjælp af en af følgende metoder skal være: (a) (b) (c) mindst det samlede overtryk målt i emballagen (dvs. den påfyldte væskes damptryk samt luftens og andre inaktive gassers partialtryk minus 100 kpa) ved 55 C, multipliceret med en sikkerhedsfaktor på 1,5; det samlede overtryk beregnes på grundlag af den højeste fyldningsgrad ifølge og en påfyldningstemperatur på l5 C, mindst 1,75 gange damptrykket ved 50 C af den væske, der skal transporteres, minus 100 kpa, men ved et prøvningstryk på mindst 100 kpa, eller mindst 1,5 gange damptrykket ved 55 C af den væske, der skal transporteres, minus 100 kpa, men ved et prøvningstryk på mindst 100 kpa Desuden skal emballager, der er beregnet til væsker hørende til emballagegruppe I, prøves ved et prøvningstryk på mindst 250 kpa (overtryk) i et tidsrum på 5 eller 30 minutter, alt efter hvilket materiale emballagen er fremstillet af Kriterier for godkendt prøve: Der må ikke forekomme udslip fra emballagerne Stablingsprøve 6-34 Alle emballager, bortset fra sække og andre ikke-stabelbare kompositemballager (glas, porcelæn eller stentøj) mærket med symbolet "RID/ADR" ifølge (a) (ii) skal underkastes en stablingsprøve Antal prøveemner: Tre prøveemner af hver emballagetype fra hver fabrikant Prøvningsmetode: Prøveemnet skal påføres en kraft på oversiden, som svarer til den samlede vægt af identiske kolli, der kan tænkes at blive stablet oven på det under transporten. Hvor prøveemnernes indhold er væsker med en relativ massefylde, som afviger fra massefylden af den væske, der skal transporteres, skal kraften beregnes i relation til sidstnævnte. Stablingshøjden inklusive prøveemnet skal være mindst 3 m. Prøvningen skal vare 24 timer, bortset fra at plasttromler og -dunke samt kompositemballager 6HH1 og 6HH2, der er beregnet til væsker, skal underkastes stablingsprøven i et tidsrum på 28 dage ved en temperatur på mindst 40 C. Til prøvningen i henhold til anvendes det originale påfyldningsstof. Stablingsprøven i henhold til skal udføres med en standardvæske Kriterier for godkendt prøve: Der må ikke forekomme udslip fra prøveemnerne. I kompositeller kombinationsemballager må indholdet ikke slippe ud af den indvendige beholder eller emballage. Prøveemnerne må ikke vise tegn på skader, der kan have en ugunstig indflydelse på transportsikkerheden, eller deformationer, der kan svække dem eller få de opstablede emballager til at stå ustabilt. Plastemballager skal afkøles til rumtemperatur før vurderingen.

19 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2015 undersøgelse, ultralydsundersøgelse eller en anden egnet ikke-destruktiv prøvningsmetode. Dette gælder ikke yderskallen Det 5-årlige og 2,5-årlige periodiske eftersyn og prøvning skal omfatte en udvendig undersøgelse af UN-tanken og dens armatur under hensyn til de kølede, fordråbede gasser, som UN-tanken er beregnet til at transportere, en tæthedsprøvning, en kontrol af, at alt betjeningsudstyret fungerer korrekt og evt. aflæsning af vakuum. I tilfælde af at den isolerede UN-tank ikke er vakuumisoleret, skal yderskallen og isoleringen fjernes ved det 2,5 års og 5 års periodiske eftersyn og prøvninger, men kun i det omfang, det findes nødvendigt for en forsvarlig bedømmelse (Slettet) En UN-tank må ikke fyldes eller transporteres efter udløbsdatoen for det seneste 5-årlige eller 2,5-årlige periodiske eftersyn og prøvning, der er påkrævet i En UN-tank, der er fyldt før udløbsdatoen for sidste periodiske eftersyn og prøvning, kan dog i en periode på højst tre måneder efter udløbsdatoen for sidste periodiske eftersyn eller prøvning fortsat transporteres. Tilsvarende kan en UN-tank transporteres efter udløbsdatoen for det sidste periodiske eftersyn og prøvning: (a) (b) efter tømning men før rensning, med henblik på udførelse af det påkrævede eftersyn eller prøvning før den igen fyldes, og medmindre den kompetente myndighed tillader noget andet, i en periode, der ikke overstiger seks måneder efter udløbsdatoen af det sidste periodiske eftersyn eller prøvning, for at farligt gods skal kunne returneres for bortskaffelse eller genanvendelse; der skal refereres til denne undtagelse i transportdokumentet Det ekstraordinære eftersyn og prøvning er nødvendigt, hvis UN-tanken har synlige skader eller korroderede områder, lækager eller andre forhold, der indikerer en defekt, der kan påvirke hele UN-tanken. Omfanget af det ekstraordinære eftersyn og prøvning afhænger af omfanget af skader på eller nedbrydningen af UN-tanken. Det skal mindst omfatte det 2,5-årlige eftersyn og prøvning i overensstemmelse med Den indvendige undersøgelse ved første eftersyn og prøvning skal sikre, at råtanken er undersøgt for grubetæring, korrosion eller slidtage, buler, deformationer, defekter i svejsningerne eller andre forhold, der kan betyde, at UN-tanken ikke er tilstrækkelig sikker til transport Den udvendige undersøgelse skal sikre: (a) (b) (c) at de udvendige rør, ventiler, tryk-/kølingssystemer, hvis sådanne anvendes, og pakninger er undersøgt for korroderede områder, defekter eller ethvert andet forhold, herunder lækage, der kan betyde, at UN-tanken ikke er tilstrækkelig sikker til fyldning, tømning eller transport, at der ikke er lækager ved mandehulsdækslet eller pakningerne, at tabte eller løse bolte eller skruer på alle flangeforbindelser eller blindflanger er udskiftet eller spændt fast, 6-225

20 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2015 (d) (e) (f) at alle sikkerhedsanordninger og ventiler er uden korrosion, deformationer og andre skader eller defekter, der kan forhindre deres normale funktion; fjernbetjente lukkeanordninger og selvlukkende stopventiler skal afprøves for at demonstrere, at de virker efter hensigten, at påkrævede mærkninger på UN-tanken er tydelige og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og at rammen, støtter og anordninger til løftning af UN-tanken er i tilfredsstillende stand Eftersyn og prøvninger i , , , og skal udfø- res eller bevidnes af en sagkyndig, der er godkendt af den kompetente myndighed eller et af denne udpeget organ. Hvis trykprøvning er en del af eftersynet og prøvningen, skal prøvningstrykket være det, som er indikeret på datapladen på UN-tanken. Mens UN-tanken holdes under tryk, skal den undersøges for lækager i råtanken, rør eller udstyr Når der er udført skæring, brænding eller svejsning på råtanken, skal arbejdet altid godkendes af den kompetente myndighed eller et af denne udpeget organ, og der skal tages hensyn til den trykbeholderstandard, der er anvendt ved fremstilling af råtanken. Når arbejdet er udført, skal der udføres en trykprøvning ved det oprindelige prøvningstryk Når der opdages tegn på, at UN-tanken ikke yder den fornødne sikkerhed, må UN-tanken ikke tages i anvendelse, førend den er repareret, og prøvning er gentaget og godkendt Mærkning Alle UN-tanke skal være forsynet med en korrosionsbestandig metalplade, som er permanent fastgjort til UN-tanken på et synligt sted, hvor den er let tilgængelig for eftersyn. Hvis UNtankens anordninger af en eller anden grund bevirker, at pladen ikke kan fastgøres permanent til råtanken, skal råtanken mindst mærkes med de oplysninger, der kræves ifølge trykbeholderstandarden. Pladen skal som minimum mærkes med følgende oplysninger ved stempling eller en lignende metode: (a) Ejeroplysninger (i) Ejerens registreringsnummer (b) Fremstillingsoplysninger (i) (ii) (iii) (iv) Fremstillingsland Fabrikationsår Fabrikantens navn eller mærke Fabrikantens serienummer (c) Godkendelsesoplysninger (i) De Forenede Nationers emballagesymbol 6-226

21 Del 8 Køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation ADR Diverse udstyr og personlige værnemidler Hver transporterende enhed med farligt gods skal være forsynet med udstyr til generel og personlig beskyttelse i henhold til Udstyret skal vælges i overensstemmelse med fareseddelnummeret for det læssede gods. Nummeret kan ses i transportdokumentet Følgende udstyr skal medbringes på den transporterende enhed: - mindst én stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets vægt og hjulenes diameter, - to selvstående advarselsmarkeringer, - øjenskyllevæske 2), og for hvert af køretøjets mandskab - en advarselsvest (f.eks. som beskrevet i EN 471: A1:2007), - en transportabel belysningsanordning i overensstemmelse med 8.3.4, - et par beskyttelses handsker, og - øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller) Yderligere udstyr som kræves for enkelte klasser: - en flugtmaske 3) til hvert medlem af køretøjets mandskab skal medbringes på køretøjet ved fareseddelnummer 2.3 eller 6.1, - en skovl 4), - et afløbsdække 4), - en opsamlingsbeholder 4). 2) Kræves ikke for fareseddelnumrene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og ) F.eks. en flugtmaske med kombineret gas-/støvfilter af typen A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2, som svarer til den, der er beskrevet i standarden EN 14387: A1:2008 4) Kræves kun for faste stoffer og væsker med fareseddelnumrene 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9 8-7

22 Del 8 Køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation ADR

23 DEL 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer 9-1

24 9-2

25 KAPITEL 9.1 OMFANG, DEFINITIONER OG BESTEMMELSER FOR GODKENDELSE AF KØRETØJER Omfang og definitioner Omfang Definitioner Bestemmelserne i kapitel 9 finder anvendelse for køretøjer af kategori N og O, som defineret i bilag 7 til Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) 1), beregnet for transport af farligt gods. Disse bestemmelser henviser til køretøjer med henblik på konstruktion, typegodkendelse, ADR-godkendelse og årligt teknisk eftersyn. I del 9 forstås ved: "Køretøj": Ethvert køretøj, enten det er komplet, ikke komplet eller kompletteret, beregnet for transport af farligt gods ad vej. "E/II-køretøj" eller "E/III-køretøj": Et køretøj beregnet for transport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1). "FL-køretøj": (a) (b) (c) Et køretøj beregnet til transport af væsker med et flammepunkt på højst 60 C (med undtagelse af dieselolie i overensstemmelse med standard EN 590: A1:2010, gasolie og let fyringsolie - UN med et flammepunkt som specificeret i standard EN 590: A1:2010) i faste tanke eller aftagelige tanke med en kapacitet på mere end liter eller i tankcontainere eller UN-tanke med en individuel kapacitet på mere end liter, eller et køretøj beregnet til transport af brandfarlige gasser i faste tanke eller aftagelige tanke med en kapacitet på mere end liter eller i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC s med en individuel kapacitet på mere end liter, eller et batterikøretøj med en samlet kapacitet på mere end liter beregnet til transport af brandfarlige gasser. "O-køretøj": Et køretøj beregnet til transport af hydrogenperoxid, stabiliseret, eller hydrogenperoxid, vandig opløsning, stabiliseret, med mere end 60 % hydrogenperoxid (klasse 5.1, UN 2015) i faste tanke eller aftagelige tanke med en kapacitet på mere end liter eller i tankcontainere eller UN-tanke med en individuel kapacitet på mere end liter. 1) De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, FN-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, som ændret. 9-3

26 "AT-køretøj": (a) (b) Et køretøj, andet end type E/III, FL, O eller MEMU, beregnet til transport af farligt gods i faste tanke eller aftagelige tanke med en kapacitet på mere end liter eller i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC s med en individuel kapacitet på mere end liter, eller et batterikøretøj, andet end type FL, med en samlet kapacitet på mere end liter. "Ikke komplet køretøj": Et køretøj, som stadig kræver færdiggørelse på mindst et yderligere trin (f.eks. chassis med førerhus, chassis til påhængskøretøj). "Komplet køretøj": Et køretøj, som ikke kræver nogen yderligere færdiggørelse (færdigopbygget fra fabrik, f.eks. varebiler, lastbiler, trækkende køretøjer, påhængskøretøjer). "Kompletteret køretøj": Et køretøj, som er resultatet af en flertrinsproces (f.eks. chassis eller chassis med førerhus forsynet med opbygning). MEMU : Et køretøj, der opfylder definitionen i for Mobile Explosives Manufacturing Unit. "Typegodkendt køretøj": Et køretøj, som er blevet godkendt i henhold til ECE-regulativ nr ) "ADR-godkendelse": En kontraherende parts kompetente myndigheds attestering af, at det enkelte køretøj til transport af farligt gods opfylder de relevante tekniske forskrifter i denne del som et E/II-, E/III-, FL-, O- eller AT-køretøj eller som en MEMU Godkendelse af E/II-, E/III-, FL-, O- og AT-køretøjer samt MEMU s Anm.: Der kræves ikke specielle godkendelsesattester for andre køretøjer end typerne E/II, E/III, FL, O, AT og MEMU, ud over dem, som kræves i henhold til de generelle sikkerhedsbestemmelser, der sædvanligvis gælder for køretøjer i oprindelseslandet Generelt E/II-, E/III-, FL-, O- og AT-køretøjer samt MEMU s skal opfylde de relevante bestemmelser i denne del. Alle komplette eller kompletterede køretøjer skal underkastes et førstegangseftersyn ved den kompetente myndighed i henhold til dette kapitels administrative bestemmelser for at kontrollere overensstemmelsen med de relevante tekniske forskrifter i kapitel 9.2 til 9.8. Den kompetente myndighed kan frafalde kravet om førstegangsinspektion af et trækkende køretøj til en sættevogn, når køretøjet er typegodkendt i overensstemmelse med , og når producenten af køretøjet, dennes behørigt udnævnte repræsentant eller et organ, der er 2) ECE-regulativ nr. 105 (Ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods, for så vidt angår deres særlige konstruktion). 9-4

27 anerkendt af den kompetente myndighed, har udstedt en erklæring om overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 9.2. Køretøjets overensstemmelse skal attesteres med udstedelsen af en godkendelsesattest i henhold til Når der er krav om, at køretøjet skal være udstyret med et retardersystem, skal producenten af køretøjet eller dennes behørigt udnævnte repræsentant udfærdige en erklæring om, at retardersystemet opfylder bestemmelserne i bilag 5 til ECE-regulativ nr. 13 3). Denne erklæring skal fremvises ved førstegangseftersynet Bestemmelser for typegodkendte køretøjer På anmodning fra fabrikanten eller dennes behørigt udnævnte repræsentant kan køretøjer, der skal ADR-godkendes i henhold til , typegodkendes af en kompetent myndighed. For så vidt angår MEMU s, kan typegodkendelsesmærkningen i henhold til ECE-regulativ nr. 105 identificere køretøjet enten som en MEMU eller som E/III. MEMU s behøver kun at blive identificeret som et sådant køretøj i den godkendelsesattest, som udstedes i henhold til De relevante tekniske forskrifter i kapitel 9.2 skal anses for at være opfyldt, hvis den kompetente myndighed har udstedt en typegodkendelsesattest i overensstemmelse med ECEregulativ nr. 105, forudsat at de tekniske forskrifter i regulativet er i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 9.2 i denne del, og forudsat at der ikke er foretaget ændringer på køretøjet, der kan medføre attestens ugyldighed. Denne typegodkendelse udstedt af en af de kontraherende parter skal anerkendes af de øvrige kontraherende parter som en sikkerhed for ensartethed af køretøjet, når det enkelte køretøj fremstilles til eftersyn med henblik på ADR-godkendelse. Ved eftersyn for ADR-godkendelse er det kun de dele af det typegodkendte, ikke komplette køretøj, som er blevet tilføjet eller ændret i færdiggørelsesprocessen, der skal efterses for at kontrollere overensstemmelsen med de gældende bestemmelser i kapitel Årligt teknisk eftersyn E/II-, E/III-, FL-, O- og AT-køretøjer samt MEMU s skal hvert år underkastes et teknisk eftersyn i registreringslandet til kontrol af, at de opfylder de relevante bestemmelser i denne del samt de almindelige sikkerhedsbestemmelser (vedrørende bremser, lygter osv.) i henhold til de i registreringslandet gældende love og bestemmelser. Overensstemmelse mellem køretøjet og bestemmelserne i denne del skal attesteres ved enten at forlænge gyldigheden af godkendelsesattesten eller udstede en ny godkendelsesattest i henhold til ) ECE-regulativ nr. 13 (Ensartede forskrifter for godkendelse af personbiler i kategori M, N og O, hvad angår bremsesystemet). 9-5

28 9.1.3 Godkendelsesattest Beviset på overensstemmelse mellem E/II-, E/III-, FL-, O- og AT-køretøjer samt ME- MU s og bestemmelserne i denne del er en godkendelsesattest (ADR-godkendelsesattest), der af den kompetente myndighed udstedes for hvert køretøj, der har gennemgået et eftersyn med et tilfredsstillende resultat, eller har resulteret i udstedelse af en erklæring om overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 9.2 ifølge En godkendelsesattest, der er udstedt af en kontraherende parts kompetente myndighed for et køretøj registreret i det pågældende land, skal anerkendes i gyldighedsperioden af de øvrige kontraherende parters kompetente myndigheder Godkendelsesattesten skal være i overensstemmelse med modellen vist i Formatet skal være 210 mm 297 mm (A4). Både forsiden og bagsiden kan benyttes. Papiret skal være hvidt med en lyserød diagonal stribe. Attesten skal være affattet på det udstedende lands sprog eller på ét af det udstedende lands sprog, og hvis dette ikke er engelsk, tysk eller fransk, skal godkendelsesattestens titellinje og eventuelle bemærkninger under punkt 11 desuden affattes på engelsk, tysk eller fransk. Godkendelsesattesten for slamsugere skal indeholde angivelsen "slamsuger" Gyldigheden af godkendelsesattesten udløber senest et år efter datoen for det tekniske eftersyn af køretøjet, der går forud for udstedelsen af attesten. Den næste godkendelsesperiode skal imidlertid relateres til den sidste nominelle udløbsdato, hvis det tekniske eftersyn udføres inden for en måned før eller efter denne dato. For tanke, der skal underkastes periodiske eftersyn, medfører denne bestemmelse dog ikke, at tæthedsprøvning, hydraulisk trykprøvning og indvendige eftersyn af tankene skal foretages oftere end foreskrevet i kapitel 6.8 og

29 Model for godkendelsesattest for køretøjer til transport af visse typer farligt gods GODKENDELSESATTEST FOR KØRETØJER TIL TRANSPORT AF VISSE TYPER FARLIGT GODS Med denne attest bekræftes, at det nedenfor anførte køretøj opfylder betingelserne i Den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) 1. Attest nr.: 2. Køretøjets mærke: 3. Stelnr.: 4. Registreringsnr.: 5. Brugers (ejers) navn og forretningsadresse: 6. Beskrivelse af køretøjet: 1 7. Køretøjsbetegnelse(r) ifølge i ADR: 2 E/II E/III FL AT O MEMU 8. Retardersystem: 3 Kræves ikke Præstationen ifølge i ADR er tilstrækkelig ved en totalvægt for den transporterende enhed på t 4 9. Beskrivelse af fast tank/batteri (når relevant): 9.1 Tankfabrikat: 9.2 Godkendelsesnummer: 9.3 Fabrikationsnummer: 9.4 Fabrikationsår: 9.5 Tankkode ifølge eller i ADR: 9.6 Eventuelle særlige bestemmelser TC og TE ifølge i ADR 6 : 10. Farligt gods der må transporteres: Køretøjet opfylder betingelserne for transport af farligt gods svarende til køretøjsbetegnelsen i punkt Ved E/II eller E/III køretøj 3 Stoffer i klasse 1 inklusive forenelighedsgruppe J Stoffer i klasse 1 eksklusive forenelighedsgruppe J 10.2 Ved tankkøretøj eller batterikøretøj 3 Kun stoffer der er tilladt i kraft af tankkoden og evt. særlige bestemmelser i punkt 9 må transporteres 5 Kun følgende stoffer (klasse, UN-nr. og om nødvendigt emballagegruppe og officiel godsbetegnelse) må transporteres Kun stoffer, der ikke reagerer farligt med tankmateriale, pakninger, udstyr og evt. foring må transporteres. 11. Bemærkninger: 12. Gyldig til: Stempel fra udstedende myndighed Sted, dato, underskrift I henhold til definitionerne for motordrevne køretøjer og for påhængskøretøjer af kategori N og O, som defineret i Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) eller i direktiv 2007/46/EF. Overstreg det, som ikke er relevant. Markér det, som er relevant. Anfør relevant værdi. En værdi på 44t vil ikke begrænse "registreret tilladt totalvægt ved anvendelse", som nævnt i registreringsdokument(erne). Stoffer knyttet til tankkoden anført i punkt nr. 9 eller til en anden tankkode tilladt ifølge eller , under hensyntagen til eventuelle særlige bestemmelser. Ikke påkrævet, når de tilladte stoffer er anført i punkt nr

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

DEL 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer

DEL 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer DEL 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer 9-1 9-2 KAPITEL 9.1 OMFANG, DEFINITIONER OG BESTEMMELSER FOR GODKENDELSE AF KØRETØJER 9.1.1 Omfang og definitioner 9.1.1.1 Omfang 9.1.1.2

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4 KAPITEL 6.4 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, PRØVNING OG GODKENDELSE AF KOLLI OG STOFFER I KLASSE 7 6.4.1 (Reserveret) 6.4.2 Generelle bestemmelser 6.4.2.1 Kolliet skal være konstrueret således i forhold

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7 KAPITEL 6.7 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, FREMSTILLING, EFTERSYN OG PRØVNING AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm.: Mht. faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2011

Informationsmateriale om RID 2011 Informationsmateriale om RID 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2009 REV 1 til RID 2011. For

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 1.1.1 Opbygning 1.1.2 Omfang KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE Bilag A

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

RID Bestemmelser for forsendelse

RID Bestemmelser for forsendelse RID 2017 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2017 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej står der at alle forsendelser af biologisk prøvemateriale,

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej (ADR 2013), står, der at alle forsendelser af biologisk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005

Del 2 Klassificering ADR 2005 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende.

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende. 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere