Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning"

Transkript

1 Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning dertil i høring. takker for muligheden for at komme med bemærkninger til de to udkast. Vi har i det følgende opdelt vores bemærkninger i to dele. Den første del vedrører s bemærkninger til god skik udkastene generelt. Den anden del vedrører s bemærkninger til det nye kapitel 10 om særlige regler for unit link. 1. Bemærkninger til de generelle ændringer i forslaget har følgende bemærkninger: 3 dynamisk retsstandard finder, at der er en række problemstillinger forbundet med den dynamiske retsstandard og brugen af denne. Problemstillingen relaterer sig ikke kun til 3 i god skik bekendtgørelsen men også til f.eks. 21 i FIL. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Louise Vagner Konsulent Dir er enig i, at god skik reguleringen bør være tidssvarende. Samtidig er det dog s opfattelse, at der for let opstår uhensigtsmæssige situationer. Disse kunne undgås, hvis blev inddraget systematisk i processen omkring ændringer af, hvad der betragtes som god skik på forsikringsområdet. Det ville indebære, at det ikke kom som en stor overraskelse for selskaberne, at den fortolkning af 3, som de havde indrettet sig efter, efterfølgende blev underkendt af Finanstilsynet. Dertil kommer, at Finanstilsynets afgørelser ofte formuleres på en måde, så det kommer til at fremstå eller i hvert fald af omverdenen fortolkes - som om, at selskaberne ikke har fulgt gældende praksis for god skik. ser en tendens til, at medierne i stigende grad er dagsordenssættende i forhold til god skik området. Vi anerkender, at det kan være velbegrundet såvel politisk som tilsynsmæssigt at agere på en medieskabt historie. Dog må det være i såvel Finanstilsynets som branchens interesse at undgå, at udviklingen af god skik reguleringen styres af enkeltsager med presseappel. Det Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 bør være principielle og generelle problemstillinger, der nødvendiggør ændringer i fortolkningen af god skik. En yderligere udfordring med den dynamiske retsstandard ses i forhold til de langvarige og i et vist omfang uopsigelige livsforsikringsaftaler, hvor aftalen ikke bare kan ændres ved næste hovedforfald. Forslag om samarbejdsmodel mener, at der bør være en sikkerhed for, at selskaberne dels kan indrette sig i overensstemmelse med den gældende fortolkning, dels at de har en mulighed for tidligt i processen at blive inddraget, når Finanstilsynet overvejer at ændre fortolkningen af god skik reglerne. Dette vil kunne sikres med en samarbejdsmodel. Derudover vil en samarbejdsmodel kunne sikre, at en ny praksis baseres på erfaringer fra hele branchen og ikke kun fra det selskab, som en ændring af fortolkningen udspringer af. Tilsynet bør derfor med mindre dette konkret er umuliggjort - inddrage og høre de brancher, som måtte blive berørt af en ny fortolkning af dynamiske retsstandarder. En sådan model vil også være i overensstemmelse med de principper, som nævnes i forarbejderne til FIL 43, stk. 2, vedr. regeludstedelse. Tydeliggørelse i Finanstilsynets afgørelser Som omtalt ovenfor er det et problem, når Finanstilsynet ændrer praksis i forhold til 3, at det i afgørelserne fra Finanstilsynet fejlagtigt kan fremstå/tolkes som om, selskabernes hidtidige adfærd og/eller praksis ikke har været i overensstemmelse med gældende fortolkning af god skik. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Finanstilsynet bør derfor i en afgørelse, hvor der ændres på fortolkningen af god skik, tydeligt henvise til, at der er tale om en ændring af den hidtidige fortolkning med den konsekvens, at den nye fortolkning udelukkende finder anvendelse på fremadrettet adfærd i selskaberne, og at praksis på det givne område ikke har været i strid med den hidtidige fortolkning. Mulighed for forhåndsgodkendelser En yderligere løsningsmodel kan være at indføre mulighed for forhåndsgodkendelser i visse typer sager, som det eksempelvis kendes fra skatteområdet, hvor man kan få bindende forhåndsbesked. Der kan evt. opstilles adgangskriterier for, hvornår der skal være mulighed for at få en forhåndsgodkendelse, så det sikres, at kun sager med en vis tyngde kan søge om forhåndsgodkendelser. Dette kan forebygge, at det af selskaberne opleves som om, at tilsynet har haft kendskab til en praksis, men vælger at underkende denne. 6, stk. 3 og 4 ændringer i renter mv. I vejledningen til 6, stk. 3 og 4, er det blevet præciseret, hvad der forstås som væsentlige ændringer. finder det positivt, at der nu er fastsat kriterier for, hvornår en stigning anses for at være væsentlig. Sammenhængen mellem 6, stk. 4, og 35: I bemærkningerne til 6, stk. 4, fremgår det, at bestemmelsen er et supplement til kreditaftalelovens 9 og dermed omhandler penge- og realkreditinstitutter - da kreditaftalelovens 9 ikke indeholder regler om varslets længde. Det fremgår dog ikke af 6, stk. 4, at denne kun gælder for penge- og realkreditinstitutter. Da skadesforsikringsselskaber allerede er reguleret i 35 (for livselsk- Side 2

3 aber gælder informationsbekendtgørelsen), bør det derfor præciseres i 6, stk. 4, at den kun omfatter penge- og realkreditinstitutter. Individuel kommunikation: Hvis 6, stk. 4, trods det ovenfor anførte, skal gælde for skadesforsikring, så bør det præciseres, hvorledes den individuelle kommunikation skal fortolkes i forhold til gruppeforsikringer, hvor kommunikationen foregår f.eks. via en arbejdsgiver eller anden grupperepræsentant, som kan være den, der har tegnet forsikringen for et større antal personer. går ud fra, at dette krav skal fortolkes således, at den individuelle kommunikation jf. 6, stk. 4, kan ske over for pågældende grupperepræsentant. Dette bør i så fald præciseres. 8, stk. 4, om finansielle virksomheders rådgivning Ifølge 8, stk. 4, skal en finansiel virksomhed, der yder rådgivning, oplyse kunden om, at rådgivningen ikke er uafhængig, og at rådgivningen kun omfatter de produkter, som den finansielle virksomhed udbyder. Det er ikke præciseret i vejledningen, hvordan oplysningen skal gives. finder, at rådgiveren bør kunne give informationen ved at gøre det klart for kunden, hvilket selskab han repræsenterer, og at han derfor kun rådgiver om dette selskabs produkter. Dette bør præciseres. 2. Bemærkninger til forslagets regler for unit link har først og fremmest en række indledende og principielle bemærkninger til forslaget. Dernæst har vi angivet en række specifikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet og vejledningsudkastet. s principielle bemærkninger nye regler skal gavne kunderne og fremtidssikres anerkender, at baggrunden for udkastet til nye regler for de såkaldte unit link pensioner er at finde i regeringens Forbrugerpolitiske eftersyn fra Vi forstår på den baggrund også, hvis der hos politikere og myndigheder er en vis utålmodighed i forhold til at få gennemført den ønskede regulering af området. Vi mener imidlertid ikke, at det berettiger, at følgende hensyn tilsidesættes: Forbrugernes behov Fremtidssikret lovgivning Omkostningsbegrænsning Disse hensyn gennemgås nedenfor: Forbrugernes behov Når der gennemføres forbrugerpolitiske og forbrugerbeskyttende initiativer, er det vigtigt, at hensynet til forbrugernes behov er i centrum. Det er afgørende, at nye informations- og rådgivningsregler reelt indebærer fordele og værdi for kunderne. Det er som udgangspunkt ikke i kundernes interesse med hyppige ændringer i formen og indholdet af den information og rådgivning, som de får fra pensionsselskaberne. Hyppige ændringer kan derimod virke forvirrende for kunderne. Side 3

4 Fremtidssikret lovgivning Både af hensyn til imødekommelse af forbrugernes behov og ønsket om lave omkostninger er hensynet til fremtidssikring af nye regler af stor vigtighed i regeludstedelsesprocessen. Som Finanstilsynet er bekendt med, har Rådet vedtaget en fælles holdning til IMD2 forslaget i november måned. Det lettiske formandskab forventes at prioritere de forestående trialogforhandlinger med Europa-Parlamentet i første halvår Det er overvejende sandsynligt, at resultatet bliver, at der med IMD2 vil skulle implementeres nationale regler i Danmark, der indeholder krav om såkaldte "demands and needs tests" i forbindelse med aftaleindgåelse om forsikringer og pensionsordninger 1. Disse nye regler kommer også til at gælde for de såkaldte unit link pensionsprodukter, som Finanstilsynet ønsker at indføre danske særregler for nu. I en periode anså det for overvejende sandsynligt, at de nye IMD2-regler ville betyde, at der bl.a. skulle indføres egnetheds- og hensigtsmæssighedstest samt execution only for disse produkter. Men den brede pensionsundtagelse i PRIIP s forordningen 2 betyder, at alle danske pensioner med al sandsynlighed også bliver undtaget fra de særlige regler for forsikringsbaserede PRIIP'er i IMD2. I stedet bliver danske pensioner omfattet af de generelle regler om "demands and needs" 3 vurderingen. Det betyder efter vores bedste overbevisning, at de foreslåede regler for unit link ikke er fremtidssikrede, tværtimod. Vi er naturligvis klar over, at der ikke er nogen garanti for, hvornår og hvor hurtigt der opnås enighed om IMD2 i EU. Endvidere er vi klar over, at der derefter bliver tale om en implementeringsperiode. Det ændrer dog ikke på, at det er dybt uhensigtsmæssigt at indføre nye regler i Danmark, der med meget stor sandsynlighed har en begrænset levetid på 2-3 år. Omkostningsbegrænsning De administrative byrder forbundet med selskabernes implementering af de foreslåede krav er betydelige. Kravene til rådgivningen er rent indholdsmæssigt identiske med hensigtsmæssighedstesten i henhold til investorbeskyttelsesreglerne (på trods af, at navnet siden sidste høringsrunde er ændret). Derudover foreslås der nye informationskrav samt dokumentationskrav. Sammenlagt vil de foreslåede krav medføre omfattende omkostninger til systemudvikling og - implementering, udformning af nyt kundeinformationsmateriale, herunder stan- 1 IMD2 kommer som udgangspunkt til at gælde for al skades- og livsforsikringsvirksomhed omfattet af Solvens II. 2 Både i PRIIP s forordningen og i den såkaldte IMD1,5 (vedtaget som en del af MiFID2) er arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner undtaget fra anvendelsesområdet. 3 Jf. Rådets IMD2 forslag art. 15c.5 og 15c.6 og Europa-Parlamentets IMD2 forslag art. 18.1, der indeholder et lignende krav. Side 4

5 dardiserede produktark på egne fonde m.m., oplæring og uddannelse af kunderådgivere mv. 4 Der er altså tale om omfattende omkostninger. Set i lyset af de forestående regelændringer i IMD2 og dermed de nationale reglers korte levetid, finder vi det urimeligt at pålægge selskaberne disse udgifter, som i sidste ende ofte vil ende hos kunderne i form af højere omkostninger eller lavere afkast. vil derfor igen meget kraftigt opfordre Finanstilsynet til at afvente IMD2. Beslutter Finanstilsynet på trods af ovenstående forhold at gå videre med regeludstedelsen, har vi en række forhold, der bør sikres og afklares. Disse forhold er: Lige konkurrence mellem pensionsselskaber og pengeinstitutter under hensyntagen til produktforskellene Anvendelsesområde Implementeringsfrist Lige konkurrence finder det som tidligere nævnt positivt, at udkastet ikke direkte henviser til "hensigtsmæssighedstest", som er et begreb fra bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (som implementerer MiFIDreglerne). Men idet de foreslåede krav rent indholdsmæssigt i øvrigt svarer til hensigtsmæssighedstesten for værdipapirhandel, skal understrege, at det vil være konkurrenceforvridende i forhold til pengeinstitutternes muligheder i henhold til investorbeskyttelsesreglerne, hvis Finanstilsynet ikke sikrer kunderne i pensionsselskaberne samme adgang til execution only, som pengeinstitutkunder har. Der ses ikke at være hensyn, der taler for, at pensionsselskaberne (livsforsikringssektoren) skal være underlagt skærpede regler på dette område i forhold til pengeinstitutterne. Helt generelt vil vi også påpege, at det er problemfyldt at "kopiere" regler designet til værdipapirhandlere og pengeinstitutters rådgivning herom til forsikringsog pensionsverdenen, da både produkterne og "selskab-kunde-kontakten" er forskellig for de to typer aktører. Disse forskelle bør under alle omstændigheder afspejles tydeligt i reglerne. Forskellene betyder også, at der er risiko for sammenblanding af "niveauerne" for reguleringen. Mens reglerne, der anvendes i pengeinstitutterne, for hensigtsmæssighedstest og execution only relaterer sig til kundens handel med konkrete værdipairer, virker det umiddelbart til, at Finanstilsynet med de foreslåede regler vil anvende hensigtsmæssighedstesten til at vurdere, om selve 4 Et foreløbigt estimat fra et af pensionsselskaberne er ca. 1,5 mandeår til systemudvikling og udarbejdelse af nyt informationsmateriale mv. Dertil vil komme tidsforbrug til uddannelse af kunderådgivere (for det pågældende selskab vil det dreje sig om uddannelse af medarbejdere). Estimerede omkostninger er: 5 millioner kr. Side 5

6 pensionsproduktet/-ordningen er passende for kunden baseret på kundens kendskab til og erfaring med de konkrete værdipapirer. Det er problematisk, idet pensionsordningen består af forsikringer knyttet til bl.a. levetider og ikke kun investeringsdelen. Denne problemstilling er også adresseret nedenfor under "tydeliggørelse af anvendelsesområdet". Vi er klar over, at Finanstilsynets erklærede mål med de foreslåede særregler for de såkaldte unit link produkter er at sidestille på den ene side den situation, hvor: 1. en pensionskunde i et pensionsselskab med et markedsrenteprodukt kan foretage individuelle investeringsvalg blandt finansielle instrumenter, som pensionsselskabet udbyder, med på den anden side den situation, hvor: 2. en kunde har adgang til at investere/handle værdipapirer via en bank for pensionsmidler på et særskilt depot (dvs. som ikke er indsat på en konto tilknyttet en pulje, jf. Puljebekendtgørelsen). Vi går således ud fra, at det er informations- og rådgivningskravene for investeringsdelen af de såkaldte unit link pensioner, som tilsynet ønsker at regulere. Vi har i bilag 1 (vedlagt) lavet et skematisk overblik over hvilke regler, der i dag gælder i de to situationer (se oversigt 1 i bilaget). I bilaget har vi også i overblik 2 lavet en sammenligning af de regler, der i dag gælder for pengeinstitutterne i henhold til investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, og som med de foreslåede regler vil komme til at gælde for pensionsselskaberne. Som det tydeligt fremgår, vil de foreslåede regler ikke medføre ens regler for de to situationer. Det er ikke mindst uhensigtsmæssigt, men også direkte i strid med formålet for den foreslåede regulering. Løsningsforslag Det er s holdning, at problematikken kan klares ved, at det præciseres i vejledning til god skik bekendtgørelsens 7, stk. 2, at omstændigheder altid tilsiger rådgivning af kunden, før denne får adgang til at foretage individuelle investeringsvalg blandt en række pulje og fonde, som pensionsselskabet udbyder. Denne rådgivning vil efter de gældende god skik regler og praksis bl.a. betyde, at rådgivningen skal tilgodese kundens interesse og selskabet skal orientere kunden om de risici, der er relevante for kunden, jf. god skik bekendtgørelsens 7, stk. 2. Denne løsning vil have den fordel, at der ikke indføres nyt rådgivningsregime/- standard, før den endelige udformning af de kommende EU krav i IMD2 kendes. En anden løsning kunne være, at der indføres tilsvarende adgang til execution only, som gælder efter investorbeskyttelsesreglerne dvs. adgang til, at der under visse betingelser ikke stilles krav om test af kundens kendskab til og erfaring med de finansielle instrumenter, som kunden tilbydes at investere i. Dog vil denne løsning indebære omfattende implementerings- og udviklingsomkostninger samtidig med, at disse regler ikke er fremtidssikret ift. IMD2 udviklingerne. Side 6

7 mener, at den første løsning er langt at foretrække. Ikke kun for selskaberne selv, men i særdeleshed også for kunderne. Tydeliggørelse af anvendelsesområdet gør opmærksom på, at der er risiko for forvirring og fortolkningstvivl på grund af brugen af begrebet "unit link pensionsordning" i udkastet. For det første anvendes begrebet "unit link" på øvrige markeder i EU og i reguleringen som en generel samlebetegnelse for alle typer markedsrenteprodukter, hvor afkastet afhænger af (er linket til) afkastet i de underliggende aktiver. På det danske marked er der udviklet en "jargon", hvor begrebet "unit link" primært har været brugt til at betegne en pension, hvor kunden har valgt selv at foretage de individuelle investeringsvalg. Men denne begrebsafgrænsning genfindes ikke i eksempelvis solvensreguleringen. For det andet er det problematisk med en formulering om, at reglerne skal gælde for unit link pensionsordningen. Derved forledes man fejlagtigt til at tro, at kravene vedrører hele pensionsordningen (herunder tilknyttede forsikringer, levetider mv.) og ikke kun investeringsdelen. Denne problemstilling har sammenhæng til problemstillingen vedrørende forskellen i hvilke rådgivningskrav, der gælder for hvilke dele af aftalen/aftaleindgåelsen i henholdsvis gældende investorbeskyttelsesregulering og den foreslåede pensionsregulering. Begrebet "unit link pensionsordning" kan med fordel erstattes i hele teksten af eksempelvis "individuelt investeringsvalg i unit link". Ligeledes kan henvisninger til "ordningen" med fordel erstattes med "investeringen". I forhold til tidspunktet for, hvornår rådgivningspligten udløses, er dette fortsat uklart i teksten. Det er s opfattelse efter gentagende drøftelser med Finanstilsynet, at hensigten er, at rådgivning skal ske og information skal gives, før kunden så at sige "slippes løs" og kan foretage individuelle investeringsvalg. Vi har forstået på Finanstilsynet, at hensigten ikke er, at kravene skal gælde ved aftaleindgåelse om en pensionsordning generelt, hvor kunden efter optagelse i en firmapensionsordning eksempelvis kan vælge mellem et såkaldt livscyklusprodukt og et produkt, hvor kunden selv foretager de individuelle investeringsvalg. Dette bør tydeliggøres i udkastet, jf. også vores specifikke bemærkninger. Rimelig implementeringsfrist har noteret sig, at ikrafttrædelsesdatoen ikke er ændret fra tidligere høringsrunde, da der fortsat står 1. januar 2015 i udkastet. I lyset af de omfattende omkostninger forbundet med implementeringen af kravene som bekrevet ovenfor, opfordrer kraftigt til en rimelig implementeringsfrist; som minimum 1 år. Det skal også ses i lyset af, at det er afgørende både for selskaberne og kunderne, at nye rådgivningsværktøjer og nyt informationsmateriale designes med omtanke og kan testes. Endvidere er det et faktum, at IT-udviklingsressourcer kun Side 7

8 er tilgængelige i et givet omfang. I lyset af en lang række reguleringsmæssige krav som følge af især Solvens II reglerne, er disse ressourcer under stort pres i selskaberne. Det er således ikke udelukkende et spørgsmål om omkostninger men også et spørgsmål om tilgængelighed. Alt andet lige vil omkostningerne derfor også stige, som følge af en for kort implementeringsfrist. Specifikke bemærkninger til det foreslåede kapitel 10 om unit link Ad begrebet "unit link pensionsordning" gennemgående i udkastene fx i overskriften til kapitel 10: Der henvises til vores generelle bemærkninger under afsnittet om tidligere anvendelsesområde. foreslår, at begrebet "unit link pensionsordning" erstattes med "individuelt investeringsvalg i unit link" eller "markedsrenteprodukt med individuelle investeringsvalg". Det kan også overvejes at erstatte begrebet "unit link" generelt med "markedsrenteprodukt". Ligeledes kan henvisninger til "ordningen" med fordel erstattes med "investeringen" eller "investeringsvalget". Som udgangspunkt er enig i den indledende bemærkning i vejledningsudkastet til kapitel 10, som præciserer anvendelsesområdet. Dog med indsættelse af " de individuelle investeringsvalg " efter " hvor det er kunden selv, " og før " blandt de udbudte finansielle instrumenter". Men under alle omstændigheder vil vi fastholde, at brugen af udtrykket "unit link" skaber risiko for forvirring og uklarhed, fordi begrebet bruges bredt om alle typer af markedsrenteprodukter i bl.a. Solvens II reguleringen og på øvrige EU markeder. Ad bekendtgørelsesudkastets 36, stk. 1, og tilhørende bemærkninger i vejledningsudkastet: Det fremgår af udkastet, at selskabet skal indhente de relevante oplysninger fra kunden " før en aftale om sådan unit link-pensionsordning indgås". Finanstilsynet har løbende tilkendegivet, at hensigten er, at oplysningerne skal indhentes, og rådgivning skal ske, før kunden så at sige "slippes løs" og kan foretage individuelle investeringsvalg. Det vil altså sige, at kravene efter de foreslåede regler skal opfyldes, inden kunden kan foretage individuelle investeringsvalg. Det tidspunkt er særligt i forhold til arbejdsmarkedspensionerne klart forskelligt fra det tidspunkt, hvor en kunde optages i en obligatorisk ordning. På det tidspunkt er et pensionsselskab endnu ikke bekendt med medlemmets (kundens) identitet. Dette bør tydeligt fremgå af bekendtgørelsens regler og i de vejledende bemærkninger. Særligt vigtigt er det, at henvisningen til "før en aftale om sådan unit link-pensionsordning indgås" ændres. En bedre formulering kan være: " at selskabet skal udbede sig oplysninger fra kunden om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for unit linkpensionsordningen, inden kunden foretager individuelle investeringsvalg." Det afgørende fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv må være, at kunden får den ønskede rådgivning og information, inden kunden kan foretage individuelle investeringsvalg. Side 8

9 Ad bekendtgørelsesudkastets 36, stk. 2 og stk. 3: skal opfordre til, at det præciseres i de to bestemmelser, at advarslen kan gives i en standardiseret form. Det vil svare til det, der gælder i bekendtgørelse for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (investorbeskyttelsesbekendtgørelsen), og det vil være i overensstemmelse med det oprindelige oplæg fra Finanstilsynet. Ad bekendtgørelsesudkastets 37, stk. 1, nr. 3: er ikke enig i, at en kundens uddannelsesniveau, beskæftigelse eller tidligere beskæftigelse har relevans for kundens evne til at forstå og vælge et unit link pensionsprodukt. Vi mener ikke, at spørgsmål om kundens uddannelse eller beskæftigelse nødvendigvis vil bidrage til den vurdering, selskaberne skal foretage af hensigtsmæssigheden af produktet for kunden. I overenskomstbaserede pensionsordninger, hvor kunderne ifølge vedtægterne skal have en given uddannelse eller beskæftigelse for at kunne være medlemmer, forekommer det desuden meningsløst at spørge kunderne om disse forhold. uddyber naturligvis gerne ovenstående bemærkninger. Med venlig hilsen Louise Vagner Side 9

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Finanstilsynet Mette Scharling Tollestrup Århusgade København Ø.

Finanstilsynet Mette Scharling Tollestrup Århusgade København Ø. Finanstilsynet Mette Scharling Tollestrup Århusgade 110 2100 København Ø mest@ftnet.dk 60 a-omvalg - Høring over udtalelse om 3 og 4 i god skikbekendtgørelsen Indledningsvis vil takke for muligheden for

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind Sendt pr. mail til bil@dma.dk Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind 12.12.2012 Søloven - Udkast til bekendtgørelse om udmøntning af ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs - høringssvar takker

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 119 Bilag 6 Offentligt Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg 1240 København K Folketingets Erhvervs- Vækst og eksport udvalg - Omvalgsbonus

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen Søren Gade God skik Baggrund for reglerne God skik for værdipapirhandlere 20 og 21 Øvrige bestemmelser Opfølgning og revision af bekendtgørelsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar 22.11.2013 har modtaget udkast til lovforslag om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Sendt til: Ministerbetjening@ftnet.dk bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Jens Anton Vestergaard København, den 13. april 2009 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for

Læs mere

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet 27. april 2011 J.nr.1912-0013 /jdt Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Udkast til bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse.

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse. Tórshavn 17. juli 2017 Journalnr.: 16/00163-2 Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Forsikringstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel Finanstilsynet 11. december 2014 J.nr. 591-0354 Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed 1.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 Velkommen Helle Havgaard, adm. direktør 2 Formål med informationsmødet At informere den finansielle sektor om de kompetencekrav

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor FINANSKONFERENCEN 6. APRIL 2017 Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor Væsentlige drivkræfter, der påvirker branchen SAMPENSION Makroøkonomi Regulering Demografi Digitalisering

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere