Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning"

Transkript

1 Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning dertil i høring. takker for muligheden for at komme med bemærkninger til de to udkast. Vi har i det følgende opdelt vores bemærkninger i to dele. Den første del vedrører s bemærkninger til god skik udkastene generelt. Den anden del vedrører s bemærkninger til det nye kapitel 10 om særlige regler for unit link. 1. Bemærkninger til de generelle ændringer i forslaget har følgende bemærkninger: 3 dynamisk retsstandard finder, at der er en række problemstillinger forbundet med den dynamiske retsstandard og brugen af denne. Problemstillingen relaterer sig ikke kun til 3 i god skik bekendtgørelsen men også til f.eks. 21 i FIL. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Louise Vagner Konsulent Dir er enig i, at god skik reguleringen bør være tidssvarende. Samtidig er det dog s opfattelse, at der for let opstår uhensigtsmæssige situationer. Disse kunne undgås, hvis blev inddraget systematisk i processen omkring ændringer af, hvad der betragtes som god skik på forsikringsområdet. Det ville indebære, at det ikke kom som en stor overraskelse for selskaberne, at den fortolkning af 3, som de havde indrettet sig efter, efterfølgende blev underkendt af Finanstilsynet. Dertil kommer, at Finanstilsynets afgørelser ofte formuleres på en måde, så det kommer til at fremstå eller i hvert fald af omverdenen fortolkes - som om, at selskaberne ikke har fulgt gældende praksis for god skik. ser en tendens til, at medierne i stigende grad er dagsordenssættende i forhold til god skik området. Vi anerkender, at det kan være velbegrundet såvel politisk som tilsynsmæssigt at agere på en medieskabt historie. Dog må det være i såvel Finanstilsynets som branchens interesse at undgå, at udviklingen af god skik reguleringen styres af enkeltsager med presseappel. Det Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 bør være principielle og generelle problemstillinger, der nødvendiggør ændringer i fortolkningen af god skik. En yderligere udfordring med den dynamiske retsstandard ses i forhold til de langvarige og i et vist omfang uopsigelige livsforsikringsaftaler, hvor aftalen ikke bare kan ændres ved næste hovedforfald. Forslag om samarbejdsmodel mener, at der bør være en sikkerhed for, at selskaberne dels kan indrette sig i overensstemmelse med den gældende fortolkning, dels at de har en mulighed for tidligt i processen at blive inddraget, når Finanstilsynet overvejer at ændre fortolkningen af god skik reglerne. Dette vil kunne sikres med en samarbejdsmodel. Derudover vil en samarbejdsmodel kunne sikre, at en ny praksis baseres på erfaringer fra hele branchen og ikke kun fra det selskab, som en ændring af fortolkningen udspringer af. Tilsynet bør derfor med mindre dette konkret er umuliggjort - inddrage og høre de brancher, som måtte blive berørt af en ny fortolkning af dynamiske retsstandarder. En sådan model vil også være i overensstemmelse med de principper, som nævnes i forarbejderne til FIL 43, stk. 2, vedr. regeludstedelse. Tydeliggørelse i Finanstilsynets afgørelser Som omtalt ovenfor er det et problem, når Finanstilsynet ændrer praksis i forhold til 3, at det i afgørelserne fra Finanstilsynet fejlagtigt kan fremstå/tolkes som om, selskabernes hidtidige adfærd og/eller praksis ikke har været i overensstemmelse med gældende fortolkning af god skik. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Finanstilsynet bør derfor i en afgørelse, hvor der ændres på fortolkningen af god skik, tydeligt henvise til, at der er tale om en ændring af den hidtidige fortolkning med den konsekvens, at den nye fortolkning udelukkende finder anvendelse på fremadrettet adfærd i selskaberne, og at praksis på det givne område ikke har været i strid med den hidtidige fortolkning. Mulighed for forhåndsgodkendelser En yderligere løsningsmodel kan være at indføre mulighed for forhåndsgodkendelser i visse typer sager, som det eksempelvis kendes fra skatteområdet, hvor man kan få bindende forhåndsbesked. Der kan evt. opstilles adgangskriterier for, hvornår der skal være mulighed for at få en forhåndsgodkendelse, så det sikres, at kun sager med en vis tyngde kan søge om forhåndsgodkendelser. Dette kan forebygge, at det af selskaberne opleves som om, at tilsynet har haft kendskab til en praksis, men vælger at underkende denne. 6, stk. 3 og 4 ændringer i renter mv. I vejledningen til 6, stk. 3 og 4, er det blevet præciseret, hvad der forstås som væsentlige ændringer. finder det positivt, at der nu er fastsat kriterier for, hvornår en stigning anses for at være væsentlig. Sammenhængen mellem 6, stk. 4, og 35: I bemærkningerne til 6, stk. 4, fremgår det, at bestemmelsen er et supplement til kreditaftalelovens 9 og dermed omhandler penge- og realkreditinstitutter - da kreditaftalelovens 9 ikke indeholder regler om varslets længde. Det fremgår dog ikke af 6, stk. 4, at denne kun gælder for penge- og realkreditinstitutter. Da skadesforsikringsselskaber allerede er reguleret i 35 (for livselsk- Side 2

3 aber gælder informationsbekendtgørelsen), bør det derfor præciseres i 6, stk. 4, at den kun omfatter penge- og realkreditinstitutter. Individuel kommunikation: Hvis 6, stk. 4, trods det ovenfor anførte, skal gælde for skadesforsikring, så bør det præciseres, hvorledes den individuelle kommunikation skal fortolkes i forhold til gruppeforsikringer, hvor kommunikationen foregår f.eks. via en arbejdsgiver eller anden grupperepræsentant, som kan være den, der har tegnet forsikringen for et større antal personer. går ud fra, at dette krav skal fortolkes således, at den individuelle kommunikation jf. 6, stk. 4, kan ske over for pågældende grupperepræsentant. Dette bør i så fald præciseres. 8, stk. 4, om finansielle virksomheders rådgivning Ifølge 8, stk. 4, skal en finansiel virksomhed, der yder rådgivning, oplyse kunden om, at rådgivningen ikke er uafhængig, og at rådgivningen kun omfatter de produkter, som den finansielle virksomhed udbyder. Det er ikke præciseret i vejledningen, hvordan oplysningen skal gives. finder, at rådgiveren bør kunne give informationen ved at gøre det klart for kunden, hvilket selskab han repræsenterer, og at han derfor kun rådgiver om dette selskabs produkter. Dette bør præciseres. 2. Bemærkninger til forslagets regler for unit link har først og fremmest en række indledende og principielle bemærkninger til forslaget. Dernæst har vi angivet en række specifikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet og vejledningsudkastet. s principielle bemærkninger nye regler skal gavne kunderne og fremtidssikres anerkender, at baggrunden for udkastet til nye regler for de såkaldte unit link pensioner er at finde i regeringens Forbrugerpolitiske eftersyn fra Vi forstår på den baggrund også, hvis der hos politikere og myndigheder er en vis utålmodighed i forhold til at få gennemført den ønskede regulering af området. Vi mener imidlertid ikke, at det berettiger, at følgende hensyn tilsidesættes: Forbrugernes behov Fremtidssikret lovgivning Omkostningsbegrænsning Disse hensyn gennemgås nedenfor: Forbrugernes behov Når der gennemføres forbrugerpolitiske og forbrugerbeskyttende initiativer, er det vigtigt, at hensynet til forbrugernes behov er i centrum. Det er afgørende, at nye informations- og rådgivningsregler reelt indebærer fordele og værdi for kunderne. Det er som udgangspunkt ikke i kundernes interesse med hyppige ændringer i formen og indholdet af den information og rådgivning, som de får fra pensionsselskaberne. Hyppige ændringer kan derimod virke forvirrende for kunderne. Side 3

4 Fremtidssikret lovgivning Både af hensyn til imødekommelse af forbrugernes behov og ønsket om lave omkostninger er hensynet til fremtidssikring af nye regler af stor vigtighed i regeludstedelsesprocessen. Som Finanstilsynet er bekendt med, har Rådet vedtaget en fælles holdning til IMD2 forslaget i november måned. Det lettiske formandskab forventes at prioritere de forestående trialogforhandlinger med Europa-Parlamentet i første halvår Det er overvejende sandsynligt, at resultatet bliver, at der med IMD2 vil skulle implementeres nationale regler i Danmark, der indeholder krav om såkaldte "demands and needs tests" i forbindelse med aftaleindgåelse om forsikringer og pensionsordninger 1. Disse nye regler kommer også til at gælde for de såkaldte unit link pensionsprodukter, som Finanstilsynet ønsker at indføre danske særregler for nu. I en periode anså det for overvejende sandsynligt, at de nye IMD2-regler ville betyde, at der bl.a. skulle indføres egnetheds- og hensigtsmæssighedstest samt execution only for disse produkter. Men den brede pensionsundtagelse i PRIIP s forordningen 2 betyder, at alle danske pensioner med al sandsynlighed også bliver undtaget fra de særlige regler for forsikringsbaserede PRIIP'er i IMD2. I stedet bliver danske pensioner omfattet af de generelle regler om "demands and needs" 3 vurderingen. Det betyder efter vores bedste overbevisning, at de foreslåede regler for unit link ikke er fremtidssikrede, tværtimod. Vi er naturligvis klar over, at der ikke er nogen garanti for, hvornår og hvor hurtigt der opnås enighed om IMD2 i EU. Endvidere er vi klar over, at der derefter bliver tale om en implementeringsperiode. Det ændrer dog ikke på, at det er dybt uhensigtsmæssigt at indføre nye regler i Danmark, der med meget stor sandsynlighed har en begrænset levetid på 2-3 år. Omkostningsbegrænsning De administrative byrder forbundet med selskabernes implementering af de foreslåede krav er betydelige. Kravene til rådgivningen er rent indholdsmæssigt identiske med hensigtsmæssighedstesten i henhold til investorbeskyttelsesreglerne (på trods af, at navnet siden sidste høringsrunde er ændret). Derudover foreslås der nye informationskrav samt dokumentationskrav. Sammenlagt vil de foreslåede krav medføre omfattende omkostninger til systemudvikling og - implementering, udformning af nyt kundeinformationsmateriale, herunder stan- 1 IMD2 kommer som udgangspunkt til at gælde for al skades- og livsforsikringsvirksomhed omfattet af Solvens II. 2 Både i PRIIP s forordningen og i den såkaldte IMD1,5 (vedtaget som en del af MiFID2) er arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner undtaget fra anvendelsesområdet. 3 Jf. Rådets IMD2 forslag art. 15c.5 og 15c.6 og Europa-Parlamentets IMD2 forslag art. 18.1, der indeholder et lignende krav. Side 4

5 dardiserede produktark på egne fonde m.m., oplæring og uddannelse af kunderådgivere mv. 4 Der er altså tale om omfattende omkostninger. Set i lyset af de forestående regelændringer i IMD2 og dermed de nationale reglers korte levetid, finder vi det urimeligt at pålægge selskaberne disse udgifter, som i sidste ende ofte vil ende hos kunderne i form af højere omkostninger eller lavere afkast. vil derfor igen meget kraftigt opfordre Finanstilsynet til at afvente IMD2. Beslutter Finanstilsynet på trods af ovenstående forhold at gå videre med regeludstedelsen, har vi en række forhold, der bør sikres og afklares. Disse forhold er: Lige konkurrence mellem pensionsselskaber og pengeinstitutter under hensyntagen til produktforskellene Anvendelsesområde Implementeringsfrist Lige konkurrence finder det som tidligere nævnt positivt, at udkastet ikke direkte henviser til "hensigtsmæssighedstest", som er et begreb fra bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (som implementerer MiFIDreglerne). Men idet de foreslåede krav rent indholdsmæssigt i øvrigt svarer til hensigtsmæssighedstesten for værdipapirhandel, skal understrege, at det vil være konkurrenceforvridende i forhold til pengeinstitutternes muligheder i henhold til investorbeskyttelsesreglerne, hvis Finanstilsynet ikke sikrer kunderne i pensionsselskaberne samme adgang til execution only, som pengeinstitutkunder har. Der ses ikke at være hensyn, der taler for, at pensionsselskaberne (livsforsikringssektoren) skal være underlagt skærpede regler på dette område i forhold til pengeinstitutterne. Helt generelt vil vi også påpege, at det er problemfyldt at "kopiere" regler designet til værdipapirhandlere og pengeinstitutters rådgivning herom til forsikringsog pensionsverdenen, da både produkterne og "selskab-kunde-kontakten" er forskellig for de to typer aktører. Disse forskelle bør under alle omstændigheder afspejles tydeligt i reglerne. Forskellene betyder også, at der er risiko for sammenblanding af "niveauerne" for reguleringen. Mens reglerne, der anvendes i pengeinstitutterne, for hensigtsmæssighedstest og execution only relaterer sig til kundens handel med konkrete værdipairer, virker det umiddelbart til, at Finanstilsynet med de foreslåede regler vil anvende hensigtsmæssighedstesten til at vurdere, om selve 4 Et foreløbigt estimat fra et af pensionsselskaberne er ca. 1,5 mandeår til systemudvikling og udarbejdelse af nyt informationsmateriale mv. Dertil vil komme tidsforbrug til uddannelse af kunderådgivere (for det pågældende selskab vil det dreje sig om uddannelse af medarbejdere). Estimerede omkostninger er: 5 millioner kr. Side 5

6 pensionsproduktet/-ordningen er passende for kunden baseret på kundens kendskab til og erfaring med de konkrete værdipapirer. Det er problematisk, idet pensionsordningen består af forsikringer knyttet til bl.a. levetider og ikke kun investeringsdelen. Denne problemstilling er også adresseret nedenfor under "tydeliggørelse af anvendelsesområdet". Vi er klar over, at Finanstilsynets erklærede mål med de foreslåede særregler for de såkaldte unit link produkter er at sidestille på den ene side den situation, hvor: 1. en pensionskunde i et pensionsselskab med et markedsrenteprodukt kan foretage individuelle investeringsvalg blandt finansielle instrumenter, som pensionsselskabet udbyder, med på den anden side den situation, hvor: 2. en kunde har adgang til at investere/handle værdipapirer via en bank for pensionsmidler på et særskilt depot (dvs. som ikke er indsat på en konto tilknyttet en pulje, jf. Puljebekendtgørelsen). Vi går således ud fra, at det er informations- og rådgivningskravene for investeringsdelen af de såkaldte unit link pensioner, som tilsynet ønsker at regulere. Vi har i bilag 1 (vedlagt) lavet et skematisk overblik over hvilke regler, der i dag gælder i de to situationer (se oversigt 1 i bilaget). I bilaget har vi også i overblik 2 lavet en sammenligning af de regler, der i dag gælder for pengeinstitutterne i henhold til investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, og som med de foreslåede regler vil komme til at gælde for pensionsselskaberne. Som det tydeligt fremgår, vil de foreslåede regler ikke medføre ens regler for de to situationer. Det er ikke mindst uhensigtsmæssigt, men også direkte i strid med formålet for den foreslåede regulering. Løsningsforslag Det er s holdning, at problematikken kan klares ved, at det præciseres i vejledning til god skik bekendtgørelsens 7, stk. 2, at omstændigheder altid tilsiger rådgivning af kunden, før denne får adgang til at foretage individuelle investeringsvalg blandt en række pulje og fonde, som pensionsselskabet udbyder. Denne rådgivning vil efter de gældende god skik regler og praksis bl.a. betyde, at rådgivningen skal tilgodese kundens interesse og selskabet skal orientere kunden om de risici, der er relevante for kunden, jf. god skik bekendtgørelsens 7, stk. 2. Denne løsning vil have den fordel, at der ikke indføres nyt rådgivningsregime/- standard, før den endelige udformning af de kommende EU krav i IMD2 kendes. En anden løsning kunne være, at der indføres tilsvarende adgang til execution only, som gælder efter investorbeskyttelsesreglerne dvs. adgang til, at der under visse betingelser ikke stilles krav om test af kundens kendskab til og erfaring med de finansielle instrumenter, som kunden tilbydes at investere i. Dog vil denne løsning indebære omfattende implementerings- og udviklingsomkostninger samtidig med, at disse regler ikke er fremtidssikret ift. IMD2 udviklingerne. Side 6

7 mener, at den første løsning er langt at foretrække. Ikke kun for selskaberne selv, men i særdeleshed også for kunderne. Tydeliggørelse af anvendelsesområdet gør opmærksom på, at der er risiko for forvirring og fortolkningstvivl på grund af brugen af begrebet "unit link pensionsordning" i udkastet. For det første anvendes begrebet "unit link" på øvrige markeder i EU og i reguleringen som en generel samlebetegnelse for alle typer markedsrenteprodukter, hvor afkastet afhænger af (er linket til) afkastet i de underliggende aktiver. På det danske marked er der udviklet en "jargon", hvor begrebet "unit link" primært har været brugt til at betegne en pension, hvor kunden har valgt selv at foretage de individuelle investeringsvalg. Men denne begrebsafgrænsning genfindes ikke i eksempelvis solvensreguleringen. For det andet er det problematisk med en formulering om, at reglerne skal gælde for unit link pensionsordningen. Derved forledes man fejlagtigt til at tro, at kravene vedrører hele pensionsordningen (herunder tilknyttede forsikringer, levetider mv.) og ikke kun investeringsdelen. Denne problemstilling har sammenhæng til problemstillingen vedrørende forskellen i hvilke rådgivningskrav, der gælder for hvilke dele af aftalen/aftaleindgåelsen i henholdsvis gældende investorbeskyttelsesregulering og den foreslåede pensionsregulering. Begrebet "unit link pensionsordning" kan med fordel erstattes i hele teksten af eksempelvis "individuelt investeringsvalg i unit link". Ligeledes kan henvisninger til "ordningen" med fordel erstattes med "investeringen". I forhold til tidspunktet for, hvornår rådgivningspligten udløses, er dette fortsat uklart i teksten. Det er s opfattelse efter gentagende drøftelser med Finanstilsynet, at hensigten er, at rådgivning skal ske og information skal gives, før kunden så at sige "slippes løs" og kan foretage individuelle investeringsvalg. Vi har forstået på Finanstilsynet, at hensigten ikke er, at kravene skal gælde ved aftaleindgåelse om en pensionsordning generelt, hvor kunden efter optagelse i en firmapensionsordning eksempelvis kan vælge mellem et såkaldt livscyklusprodukt og et produkt, hvor kunden selv foretager de individuelle investeringsvalg. Dette bør tydeliggøres i udkastet, jf. også vores specifikke bemærkninger. Rimelig implementeringsfrist har noteret sig, at ikrafttrædelsesdatoen ikke er ændret fra tidligere høringsrunde, da der fortsat står 1. januar 2015 i udkastet. I lyset af de omfattende omkostninger forbundet med implementeringen af kravene som bekrevet ovenfor, opfordrer kraftigt til en rimelig implementeringsfrist; som minimum 1 år. Det skal også ses i lyset af, at det er afgørende både for selskaberne og kunderne, at nye rådgivningsværktøjer og nyt informationsmateriale designes med omtanke og kan testes. Endvidere er det et faktum, at IT-udviklingsressourcer kun Side 7

8 er tilgængelige i et givet omfang. I lyset af en lang række reguleringsmæssige krav som følge af især Solvens II reglerne, er disse ressourcer under stort pres i selskaberne. Det er således ikke udelukkende et spørgsmål om omkostninger men også et spørgsmål om tilgængelighed. Alt andet lige vil omkostningerne derfor også stige, som følge af en for kort implementeringsfrist. Specifikke bemærkninger til det foreslåede kapitel 10 om unit link Ad begrebet "unit link pensionsordning" gennemgående i udkastene fx i overskriften til kapitel 10: Der henvises til vores generelle bemærkninger under afsnittet om tidligere anvendelsesområde. foreslår, at begrebet "unit link pensionsordning" erstattes med "individuelt investeringsvalg i unit link" eller "markedsrenteprodukt med individuelle investeringsvalg". Det kan også overvejes at erstatte begrebet "unit link" generelt med "markedsrenteprodukt". Ligeledes kan henvisninger til "ordningen" med fordel erstattes med "investeringen" eller "investeringsvalget". Som udgangspunkt er enig i den indledende bemærkning i vejledningsudkastet til kapitel 10, som præciserer anvendelsesområdet. Dog med indsættelse af " de individuelle investeringsvalg " efter " hvor det er kunden selv, " og før " blandt de udbudte finansielle instrumenter". Men under alle omstændigheder vil vi fastholde, at brugen af udtrykket "unit link" skaber risiko for forvirring og uklarhed, fordi begrebet bruges bredt om alle typer af markedsrenteprodukter i bl.a. Solvens II reguleringen og på øvrige EU markeder. Ad bekendtgørelsesudkastets 36, stk. 1, og tilhørende bemærkninger i vejledningsudkastet: Det fremgår af udkastet, at selskabet skal indhente de relevante oplysninger fra kunden " før en aftale om sådan unit link-pensionsordning indgås". Finanstilsynet har løbende tilkendegivet, at hensigten er, at oplysningerne skal indhentes, og rådgivning skal ske, før kunden så at sige "slippes løs" og kan foretage individuelle investeringsvalg. Det vil altså sige, at kravene efter de foreslåede regler skal opfyldes, inden kunden kan foretage individuelle investeringsvalg. Det tidspunkt er særligt i forhold til arbejdsmarkedspensionerne klart forskelligt fra det tidspunkt, hvor en kunde optages i en obligatorisk ordning. På det tidspunkt er et pensionsselskab endnu ikke bekendt med medlemmets (kundens) identitet. Dette bør tydeligt fremgå af bekendtgørelsens regler og i de vejledende bemærkninger. Særligt vigtigt er det, at henvisningen til "før en aftale om sådan unit link-pensionsordning indgås" ændres. En bedre formulering kan være: " at selskabet skal udbede sig oplysninger fra kunden om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for unit linkpensionsordningen, inden kunden foretager individuelle investeringsvalg." Det afgørende fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv må være, at kunden får den ønskede rådgivning og information, inden kunden kan foretage individuelle investeringsvalg. Side 8

9 Ad bekendtgørelsesudkastets 36, stk. 2 og stk. 3: skal opfordre til, at det præciseres i de to bestemmelser, at advarslen kan gives i en standardiseret form. Det vil svare til det, der gælder i bekendtgørelse for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (investorbeskyttelsesbekendtgørelsen), og det vil være i overensstemmelse med det oprindelige oplæg fra Finanstilsynet. Ad bekendtgørelsesudkastets 37, stk. 1, nr. 3: er ikke enig i, at en kundens uddannelsesniveau, beskæftigelse eller tidligere beskæftigelse har relevans for kundens evne til at forstå og vælge et unit link pensionsprodukt. Vi mener ikke, at spørgsmål om kundens uddannelse eller beskæftigelse nødvendigvis vil bidrage til den vurdering, selskaberne skal foretage af hensigtsmæssigheden af produktet for kunden. I overenskomstbaserede pensionsordninger, hvor kunderne ifølge vedtægterne skal have en given uddannelse eller beskæftigelse for at kunne være medlemmer, forekommer det desuden meningsløst at spørge kunderne om disse forhold. uddyber naturligvis gerne ovenstående bemærkninger. Med venlig hilsen Louise Vagner Side 9

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere