VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august /16

2 Indledning Det særligt tilrettelagte forløb tilrettelægges med afkortelse af uddannelsesforløbet med i alt ét år, og det retter sig mod studerende med en social- og sundhedsassistent uddannelse, hvor der bygges oven på de kvalifikationer, der allerede er opnået. Gennemførelse af det særligt tilrettelagte forløb opfylder kravene i sygeplejerskeuddannelsen jf. Bekendtgørelsen af juni 2016, og de studerende her opnår samme kompetencer og samme læringsudbytte som studerende efter et ordinært forløb på 3½ års uddannelse. Tilrettelæggelse af det særligt tilrettelagte forløb sker, så der fritages for de dele af uddannelsen, hvor kvalifikationer og kompetencer allerede er tilegnet. Ved en vurdering af uddannelsesinstitutionen afgøres det, hvor der er faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med indhold i sygeplejerskeuddannelsen, og hvad der kan gives merit for. Uddannelse til sygeplejerske med et særligt tilrettelagt forløb tilrettelægges, så studerende fritages for 60 ECTS ud af uddannelsens i alt 210 ECTS. Det særligt tilrettelagte forløb afslutter med samme kvalifikationer og kompetencer, som det ordinære uddannelsesforløb afslutter med i relation til titlen professionsbachelor i sygepleje. 2/16

3 1 Kriterier for optagelse på det særligt tilrettelagte forløb Social- og sundhedsassistenter, der har gennemført en social- og sundhedsuddannelse efter uddannelsesordningen af 2001 eller senere, og som kan dokumentere erhvervserfaring opnået gennem arbejde som social- og sundhedsassistent på minimum 1 år, samt kan dokumentere tilegnelse af yderligere faglige kompetencer, kan ved en individuel vurdering opnå fritagelse på sygeplejerskeuddannelsen på i alt 1 år og blive optaget på det særligt tilrettelagte forløb. Der er optag en gang årligt med studiestart 1. februar, og uddannelsesforløbet er på 2½ år. 2 Struktur i uddannelsen og angivelse af merit På baggrund af Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (BEK nr. 804 af 17/06/2016), vil den studerende, der opfylder betingelserne for optagelse på det særligt tilrettelagte forløb opnå fritagelse for følgende dele i uddannelsens første 5 semestre: 1.semester: Semestrets tema er: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Der fritages for dele af den teoretiske undervisning, hvor det vurderes, at tilegnede faglige kvalifikationer og kompetencer som SSA kan sidestilles og give merit. (Se oversigt over fagområder s. 3). Desuden fritages for klinisk undervisning i relation til semestrets tema. Det betyder fritagelse for i alt 10 teoretiske og 5 kliniske ECTS. 2. semester: Semestrets tema er: Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb. Der fritages for klinisk undervisning i relation til semestrets tema - I alt 15 ECTS 3. semester: Semestrets tema er: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. Der fritages for klinisk undervisning i relation til temaet. (Se oversigt over fagområder s. 3). Desuden fritages for dele af teoretisk undervisning. Dvs. fritagelse for i alt 4 teoretiske og 11 kliniske ECTS. 4. semester: Semestrets tema er: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. Der fritages for dele af den teoretiske undervisning, hvor kvalifikationer og kompetencer kan sidestilles og give merit. (Se oversigt over fagområder s. 3). Desuden fritages for dele af klinisk undervisning. Dvs. fritagelse for i alt 11 teoretiske og 4 kliniske ECTS 5. semester: Semestrets tema er: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed. Der justeres i dele af indhold i den teoretiske og kliniske undervisning. (Se oversigt over fagområder s. 3). Her er der ingen fritagelse for undervisning. 3/16

4 6. semester: Semestrets tema er: Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. Her er der ingen fritagelse for undervisning. Semestret følger studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen. 7. semester: Semestrets tema er: Kvalitets-, innovations-, udviklings- og forskningsarbejde i sygepleje Her er der ingen fritagelse for undervisning. Semestret følger studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen. Uddannelsesforløb for SSA med merit for 60 ECTS oversigt over forløb, prøver og krav (2½ år og 150 ECTS) 1.studieår er planlagt med fire forløb, der hver afsluttes med en prøve, hvorved fagområder og ECTS afprøves. Der gives på de fire forløb merit for hhv kliniske ECTS = i alt 35 kliniske ECTS, samt teoretiske ECTS = i alt 25 teoretiske ECTS. Dvs. i alt 60 ECTS 2. studieår er planlagt med justeringer ift. 5 semester i studieordningen. Fagområder og ECTS afprøves ved prøven ved semestrets afslutning. 6. semester planlægges jf. studieordningen. 3. studieår: 7. semester planlægges jf. studieordningen. Oversigt over semestre: Februar Marts April Maj Juni Juli aug semester STF To forløb planlagt med udgangspunkt i 1. og 2. semester i Studieordningen September Oktober November December Januar 3.4. semester STF To forløb planlagt med udgangspunkt i 3. og 4. semester i Studieordningen Tema: Observation og Tema: Klinisk Tema: Klinisk lederskab af Tema: Situationsbestemt vurdering af beslutningstagen i patient-borgerforløb kommunikation i samspil med sundhedsudfordringer og stabile og komplekse patient/ borger, pårørende og sygdomssammenhænge pleje- og fag-professionelle behandlingsforløb i og på tværs af sektorer Et særligt tilrettelagt forløb Et særligt tilrettelagt Et særligt tilrettelagt forløb Et særligt tilrettelagt forløb med 15 med 15 ECTS fra 1. sem. forløb med teori primært med 15 ECTS fra 3. sem. teori. ECTS fra 4. sem. teori og klinik. teori. fra 2. sem. 15 ECTS Forløbet afsluttes med en Forløbet afsluttes med en intern Forløbet afsluttes med en Forløbet afsluttes med en teoretisk prøve i teoretisk prøve intern teoretisk prøve ekstern teoretisk prøve medicinhåndtering samt en særlig intern teoretisk prøve Inkl. tværprofessionelle ECTS Inkl. tværprofessionelle ECTS og innovation Intern mundtlig prøve: Ekstern mundtlig Intern skriftlig prøve: Intern skriftlig prøve: Observation og vurdering i prøve: Medicinhåndtering Vejledning og undervisning af sygepleje Klinisk beslutningstagen i Intern mundtlig prøve: patient/borger patient/borgerforløb Klinisk lederskab af patient/ borgerforløb TF: Analyse af case om TF: Klinisk TF: Medicinhåndtering KF: Situationsbestemt sundhedsudfordringer og beslutningstagen KF: sundhedspleje kommunikation sygdoms-sammenhænge med patient/borger 4/16

5 5. semester STF justeret forløb ift. 5. semester i studieordningen Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed 6. semester STF svarer til 6. semester i studieordningen Tema: Selvstændig professionsudøvelse mono og tværprofessionelt og tværsektorielt Et særligt tilrettelagt forløb på 30 ECTS ud fra 5. semesters teori og klinik. Forløbet på 30 ECTS inkl. 10 tværprof. ECTS afvikles i klinikken. Følger studieordningen. Der afsluttes med en ekstern mundtlig prøve Der afsluttes med en intern klinisk prøve Ekstern mundtlig prøve: Undersøgende virksomhed i sygepleje TF: Akut, kritisk og kompleks sygepleje 7. semester STF svarer til 7. semester i studieordningen Intern klinisk prøve: Selvstændig sygeplejevirksomhed KF: Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger KF: Udvikling af sygepleje KF: Refleksion over praktikforløb Tema: Kvalitets-, innovations-, udviklings- og forskningsarbejde i sygepleje Forløbet med teoretiske og kliniske ECTS inkl. 10 valgfrie ECTS følger studieordningen Ekstern mundtlig prøve: Bachelorprojekt TF: Valgfrit uddannelseselement 3 Oversigt over ECTS i uddannelsesforløb med merit for 60 ECTS Fagområder / Semestre 1.2. semester STF 3.4. semester STF 5. Sem. 1.forløb 2.forløb 1.forløb 2.forløb STF 6. Sem. STF 7. Sem. STF I alt ECTS Sundhedsvidenskab Sygepleje Sygdomslære Farmakologi Folkesundhedsviden 1 1 Ernæring 1 Forskningsmetodologi Ergonomi Sundhedsteknologi 1 Naturvidenskab Anatomi og fysiologi Mikrobiologi 1 1 Humanvidenskab 5/16

6 Kommunikation 1 1 Pædagogik Psykologi 1 1 Etik og religion Samfundsvidenskab Organisation og ledelse 2 3 Sociologi og samfund 3 3 Klinik - ECTS 1 (su.pl.) 9 (6 uger) 4 (2 uger) Teori - ECTS I alt ECTS Tilrettelæggelse, indhold og læringsudbytte /2.semester STF: Studiestart er 1. februar (30 ECTS) Tema for 1. forløb: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod sygeplejerskens virksomhedsområde og omsorg set fra patientens og sygeplejerskens perspektiv. Du kommer til at arbejde med udvalgte sundhedsudfordringer og sygdoms-sammenhænge, hvor der sættes fokus på patient og borgers bevægelse, kredsløb samt respiration. Du lærer om metoder og teknologier til observation og vurdering i relation til de udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Forløbets indhold er teori, som udgør 15 ECTS ECTS omfang: (Se skema ovenfor) Prøve Semestrets 1. forløb afsluttes med en intern prøve: en individuel mundtlig prøve - Klinisk beslutningstagen af patient/borgerforløb Forudsætningskrav for at gå til prøven Der er 1 teoretisk forudsætningskrav for at kunne gå til den interne prøve: Gennemførelse af teoretisk forudsætningskrav: Analyse af case om sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge skal efter forløbet have opnået flg. læringsudbytte: Læringsudbytte fordelt på viden analyserer og integrerer viden om menneskets anatomi, fysiologi, patofysiologi og farmakologi ved udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for pleje og behandling analyserer og integrerer videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, intervenere, evaluere, dokumentere, justere og koordinere sygepleje til patient/borger beskriver viden om individuelle, sociale, kulturelle, religiøse, internationale og etiske 6/16

7 forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge refererer sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder i relation til menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge analyserer og integrerer viden om forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge beskriver viden om professionens brug af teknologi i pleje og behandling analyserer viden om patient/borgers mål og integrerer denne viden i planlægning af sygepleje beskriver viden om kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og skabelse af relationer Læringsudbytte fordelt på færdigheder udfører sygeplejefaglige observationer, vurderinger og planlægning af sygeplejen der demonstrerer samarbejde med patienter/borgere i stabile pleje- og behandlingsforløb illustrerer patient/borger involvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje- og behandlingsforløb på tværs af organisationer og professioner. udfører sygeplejefaglige interventioner i stabile pleje- og behandlingsforløb, herunder i forebyggende og rehabiliterende forløb, der demonstrerer samarbejde med patienter/borgere anvender teknologier i observation, vurdering, planlægning og udførelse af pleje, omsorg og behandling i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge anvender relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Læringsudbytte fordelt på kompetencer udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov i relation til semesterets tema påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema Tema for 2. forløb: Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Temaet retter sig mod metoder til klinisk beslutningstagen i patient/borgerforløb i og på tværs af sektorer herunder rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje. Du skal arbejde med klinisk beslutningstagen sammen med patienten/borgeren og pårørende i sundhedssektoren, samt med udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge med fokus på patienter/borgeres ernæring og udskillelse. Du vil blive undervist i teknologier, metoder og dokumentation til pleje og behandling samt til tidlig opsporing af sygdom. Forløbets indhold er teori, som udgør 15 ECTS ECTS omfang: (Se skema ovenfor) Prøve Semestrets 2. forløb afsluttes med en ekstern prøve: en individuel mundtlig prøve - Klinisk beslutningstagen af patient/borgerforløb Forudsætningskrav for at gå til prøven Der er 1 teoretisk forudsætningskrav for at kunne gå til den eksterne prøve: 7/16

8 Gennemførelse af teoretisk forudsætningskrav: Informationssøgning knyttet til en sygeplejefaglig problemstilling skal efter forløbet have opnået flg. læringsudbytte: Læringsudbytte fordelt på viden integrerer viden om menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdoms sammenhænge af betydning for sygepleje integrerer viden om farmakologi til medicinhåndtering inden for en rammeordination og rammedelegering i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb analyserer og integrerer videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, intervenere, evaluere, dokumentere, justere og koordinere sygepleje til patient/borger. argumenterer for klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb i og på tværs af sektorer beskriver sygeplejefagets værdier, etik, teorier, begreber og metoder i sygepleje integrerer viden om forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation i relation til klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje - og behandlingsforløb integrerer viden om patient/borgers mål i relation til klinisk beslutningstagen beskriver tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Læringsudbytte fordelt på færdigheder anvender klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje anvender sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende og rehabiliterende forløb forbinder patient/borger involvering med organisering, vurdering, justering og dokumentation af plejeog behandlingsforløb på tværs af organisationer og professioner argumenterer for medicinhåndtering inden for en rammeordination og rammedelegering i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb argumenterer med sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder anvender teknologier i planlægning og udførelse af pleje, omsorg og behandling anvender relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori samt deltager i innovationsarbejde anvender viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Læringsudbytte fordelt på kompetencer udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og en identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov i relation til semesterets tema påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema 8/16

9 4.2 3./4. semester STF: Studiestart er 1. september (30 ECTS) Tema for 1. forløb: Klinisk lederskab af patient/borgerforløb Temaet retter sig mod arbejdet med patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borger-forløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge herunder medicinhåndtering. Forløbets indhold er teori 14 ECTS og klinik i sundhedspleje1 ECTS. I alt 15 ECTS. ECTS omfang: (Se skema ovenfor) Prøver I semestrets 1. forløb afholdes to interne prøve: en intern, individuel skriftlig prøve i medicinhåndtering en intern individuel mundtlig prøve Klinisk lederskab af patient/borgerforløb. Forudsætningskrav for at gå til prøverne Det er en forudsætning, at klinisk undervisning er gennemført med tilstedeværelse på gennemsnitlig 30 timer i sundhedsplejeklinikken Derudover er der 2 forudsætningskrav for at gå til intern prøve: gennemførelse af teoretisk forudsætningskrav: Medicinhåndtering gennemførelse af klinisk forudsætningskrav: Refleksion over sundhedsplejens praksisfelt skal efter forløbet have opnået flg. læringsudbytte: Læringsudbytte fordelt på viden reflekterer over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for sygepleje reflekterer over farmakologi og medicinhåndtering inden for en rammeordination og ramme-delegering i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb reflekterer med forskellige former for viden over systematisk observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, intervention, ledelse, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af sygepleje til patient/borger på individ- og gruppeniveau argumenterer for klinisk lederskab, klinisk beslutningstagen og samarbejde på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner og patient/borgers hjem integrerer viden om sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår i sygeplejen argumenterer med sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder reflekterer over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitets- sikring argumenterer med viden om metoder for standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Læringsudbytte fordelt på færdigheder anvender klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ- og gruppeniveau integrerer patient-/borgerinvolvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje- og behandlingsforløb på tværs af organisationer og professioner 9/16

10 anvender sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og palliative forløb vurderer medicinhåndtering inden for en rammeordination og rammedelegering i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb og formidler viden herom anvender klinisk lederskab af patient-/borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle under hensyntagen til kvalitetssikring anvender situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis reflekterer over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i patient-/borgerforløb anvender og begrunder metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling anvender relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltager i innovations- og udviklingsarbejde Læringsudbytte fordelt på kompetencer udviser ansvarlighed og selvstændighed for kvalitetsudvikling i klinisk lederskab under hensyntagen til standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov i relation til semesterets tema påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema Tema for 2. forløb: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i både professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Der arbejdes med patienter/borgeres oplevelser herunder social ulighed og kulturelle forskelle, samt med juridiske rammer og etiske dilemmaer. Der er fokus på sundhedspleje og sygeplejefaglige interventioner til at bevare og styrke mental sundhed. Forløbets indhold er teori og klinik, som samlet udgør 15 ECTS Teoretiske perioder udgør 6 ECTS Klinisk periode udgør 9 ECTS ECTS omfang: (Se skema ovenfor) Prøve I semestrets 2. forløb afholdes en intern prøve: en individuel skriftlig prøve Vejledning og undervisning af patient/borger Forudsætningskrav for at gå til prøven Det er en forudsætning, at klinisk undervisning er gennemført med tilstedeværelse på gennemsnitlig 30 timer om ugen. Derudover er der 1 forudsætningskrav for at gå til prøve: gennemførelse af klinisk forudsætningskrav: Situationsbestemt kommunikation med patient/borger 10/16

11 skal efter forløbet have opnået flg. læringsudbytte: Læringsudbytter fordelt på viden Reflekterer over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for sygeplejen reflekterer over farmakologi og håndtering af medicin inden for en rammeordination og rammedelegering i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb reflekterer over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, intervenere, evaluere, dokumentere, justere og koordinere sygepleje til individ-, gruppe og samfundsniveau integrerer viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge reflekterer over kommunikationsteorier og -metoder og kommunikations betydning i forhold til dialog og til at etablere relationer reflekterer over pædagogiske interventioner såvel i direkte og digital kontekst med involvering af patient/borger og pårørende med respekt for forskellighed argumenterer for klinisk lederskab, klinisk beslutningstagen og samarbejde på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner og patient/borgers hjem. Integrerer viden om sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår i sygeplejen. reflekterer over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder i relation til situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer reflekterer over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation i relation til klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb reflekterer over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitetssikring argumenterer med viden om metoder for standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Læringsudbytter fordelt på færdigheder anvender klinisk beslutningstagen i samspil med patienter/borgere til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ- og gruppeniveau anvender sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og palliative forløb integrerer patient/borger involvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje og behandlingsforløb på tværs af organisationer og professioner anvender klinisk lederskab af patient/borger-, pleje-, behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle under hensyntagen til kvalitetssikring anvender professionsrelevant informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi i planlægning i udførsel og udvikling af pleje, omsorg og behandling, herunder medtænke patient/borgers egne ressourcer vurderer og formidler medicinhåndtering inden for en rammeordination og rammedelegering i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb og formidler viden herom argumenterer for vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende anvender relevant national og international etiske kodeks og lovgivning i sygeplejesituationer præget af forskellige kulturelle og professionsmæssige interesser vurderer situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis 11/16

12 anvender sygeplejeinterventioner der støtter patient/borger i at mestre deres livssituation ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter reflekterer over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i patient/borgerforløb anvender og begrunder metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling mestrer relevante arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Vurderer situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning I samspil med patient/borger I professionsfaglig og tværprofessionel praksis Læringsudbytter fordelt på kompetencer anvender professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst udviser ansvarlighed og selvstændighed for kvalitetsudvikling i klinisk lederskab under hensyntagen til standarder for kvalitetssikring og patientsikkerhed udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov i relation til semesterets tema påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema Påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema Semester STF: Studiestart er 1. februar (30 ECTS) Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Indhold og læringsudbytte for semestret er justeret ift. 5. semester i Studieordningen for VIA sygeplejerskeuddannelsen (Se oversigt over fagområder s. 3). Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks sygepleje samt undersøgende virksomhed. Der arbejdes med patienter/borgere i akutte, kritiske og komplekse pleje og behandlingsforløb hvor observation og intervention medinddrager patienter/borgeres oplevelser. Der er fokus på perspektivering af sociologiske, eksistentielle, etiske, pædagogiske og psykologiske aspekter hertil. Der arbejdes med udvikling af praksis ved at undersøge kliniske problemstillinger med systematisk brug af relevant undersøgelsesmetode samt metoder til at søge, vurdere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsviden. Teoretisk periode udgør 26 ECTS Klinisk periode udgør 4 ECTS ECTS omfang: (Se skema ovenfor) Prøve Der afholdes en ekstern prøve: en ekstern, individuel mundtlig prøve: Undersøgende virksomhed i sygepleje Forudsætningskrav for at gå til prøven Det er en forudsætning, at klinisk undervisning er gennemført med tilstedeværelse på gennemsnitlig 30 timer om ugen. Derudover er der 1 teoretisk forudsætningskrav for at gå til prøve på 5. semester: 12/16

13 gennemførelse af teoretisk forudsætningskrav: Akut, kritisk og kompleks sygepleje skal efter semestret have opnået flg. læringsudbytte: Læringsudbytte fordelt på viden reflekterer over viden om sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb integrerer videnformer i systematisk refleksion over observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, intervention, ledelse, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af sygepleje til patienter/borgere i akutte, kritiske og komplekse pleje- og behandlingsforløb reflekterer over klinisk lederskab, klinisk beslutningstagen og samarbejde på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner samt patientens/borgerens hjem i relation til akutte, kritiske og komplekse pleje- og behandlingsforløb reflekterer over sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige og økonomiske vilkår reflekterer over menneskers oplevelser og reaktioner herunder eksistentielle, kulturelle og sociale udfordringer i akutte, kritiske og komplekse pleje- og behandlingsforløb reflekterer over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation i relation til klinisk beslutningstagen i akutte, kritiske og komplekse pleje- og behandlings-forløb reflekterer over videnskabsteori og forskningsmetodologi i kvalitets-, innovations-, udviklings- og/eller forskningsarbejde Læringsudbytte fordelt på færdigheder argumenterer for og formidler klinisk beslutningstagen på grundlag af systematisk observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, intervention, ledelse, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af sygepleje i akutte, kritiske og komplekse pleje- og behandlingsforløb, herunder i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb reflekterer over farmakologi og medicinhåndtering inden for en rammeordination og rammedelegering i akutte, kritiske og komplekse pleje- og behandlingsforløb reflekterer over vejledning, rådgivning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende reflekterer over kulturel, international og etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning reflekterer over situationsbestemt kommunikation i samspil med patient, borger og andre fagprofessionelle i forskellige kontekster argumenterer for metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling mestrer relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori samt deltager i innovations-, udviklings- og/eller forskningsarbejde Læringsudbytte fordelt på kompetencer vurderer klinisk beslutningstagen på grundlag af systematisk observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, ledelse, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af sygepleje i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, herunder i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb udviser selvstændighed i at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklingsog forskningsviden i argumentation for og refleksion over semestrets tema argumenterer for inddragelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst 13/16

14 udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og en identifikation af egne udviklingsbehov Semester STF: Studiestart er 1. september (30 ECTS) Tema: Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Temaet retter sig mod selvstændig sygeplejevirksomhed i et helhedsperspektiv og at kunne samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt. Der arbejdes med klinisk lederskab og beslutningstagen samt prioritering og ansvar i udøvelse af sygepleje i et foranderligt sundhedsvæsen. Der fokuseres på metoder til kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og teknologiske løsninger samt metoder til innovation, udvikling og forskning for at kunne reflektere over sygepleje. Semestret udgør 30 kliniske ECTS. ECTS omfang se skema ovenfor. Prøve Semesteret afsluttes med en intern klinisk prøve: Selvstændig sygeplejevirksomhed Forudsætningskrav for at gå til prøven Det er en forudsætning, at du har gennemført den kliniske undervisning med tilstedeværelse på 30 timer i gennemsnit om ugen og har været studieaktiv på Praktikportalen som beskrevet i den kliniske studieplan. Derudover er der 3 forudsætningskrav i den kliniske undervisning for at gå til prøve på 6. semester: Et klinisk forudsætningskrav om tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle plejeog behandlingsforløb i samspil med patient/borger Et klinisk forudsætningskrav om udvikling af klinisk sygepleje Et klinisk forudsætningskrav der indeholder en skriftlig refleksion i Praktikportalen over dit kliniske forløb, herunder semesterets to øvrige forudsætningskrav. skal efter semestret have opnået flg. læringsudbytte: Læringsudbytte fordelt på viden reflekterer over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og reflekterer over deres anvendelse har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Læringsudbytter fordelt på færdigheder vurderer og formidler kulturel, international og etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning 14/16

15 Læringsudbytter fordelt på kompetencer selvstændigt håndtere organisere, vurdere, justere og dokumentere pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/ borger på tværs af professioner, sektorer og organisationer og professioner i det hele sundhedsvæsen selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation ordinerer medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt involvere patient, pårørende og andre fagprofessionelle indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver, samt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt selvstændigt håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter selvstændigt håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem selvstændigt håndtere teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg om behandling selvstændigt tage ansvar for og anvende pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient/borger, pårørende og fagprofessionelle selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaserede og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere selvstændigt håndtere at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling udvise selvstændighed i at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklingsog forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Semester STF: Studiestart er 1. februar (30 ECTS) Tema: Kvalitets-, innovations-, udviklings- og forskningsarbejde i sygepleje Temaet retter sig mod kvalitets-, innovations-, udviklings- og/eller forskningsarbejde. Der arbejdes med systematisk undersøgelse af kliniske sygeplejefaglige problemstillinger i samarbejde med klinisk praksis, herunder selvvalgt fordybelse og metoder til udvikling af klinisk praksis. Der er fokus på inddragelse af metoder til systematisk at søge, vurdere og anvende forskellige videnformer til argumentation og refleksion i akademisk formidling. I semestret indgår valgfrie elementer og udarbejdelse af bachelorprojekt. Semestrets indhold er 19 toretiske ECTS og 11 kliniske ECTS ECTS omfang: (Se skema ovenfor) Prøve Semesteret afsluttes med et bacheloreksamen, der består af en skriftlig og mundtlig del. 15/16

16 Forudsætningskrav for at gå til prøven Der er ét forudsætningskrav for at gå til prøve på 7. semester: Et teoretisk forudsætningskrav om formidling relateret til et valgfrit uddannelseselement skal efter semestret have opnået flg. læringsudbytte: Læringsudbytte fordelt på viden reflekterer over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder reflekterer over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje reflekterer over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Læringsudbytte fordelt på færdigheder vurderer og formidler kulturel, international og etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Læringsudbytte fordelt på kompetencer håndterer og integrerer national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje håndterer og påtager sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling håndterer og påtager sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forsk-ningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde udvise selvstændighed i at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, udviklingsog forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema 16/16

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS Semesterbeskrivelse 3.4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 5. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 4. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 23. august 2017 og gælder fra 1. september 2017. Revideret 20/11-2017 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 10.04.2019 og gælder fra 1. september 2019. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 7 1.1 Dimittendprofil 7 1.2

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår 6. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 6. semester Februarhold 2016 Gældende fra efterår 2018 16.06.2017 Vær opmærksom på eventuel

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje August 2016 rev. august 2018 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Specifik klinisk studieplan for 6. semester

Specifik klinisk studieplan for 6. semester Specifik klinisk studieplan for 6. semester 2018 Læringsudbytte I studieordningen for 2016-uddannelsen formuleres mål som det læringsudbytte den studerende forventes at have opnået ved slutningen af semesteret.

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve Selvstændig professionsudøvelse 6. semester 1. Klinisk prøve Prøven er en intern individuel mundtlig prøve. Prøven afvikles ved slutningen af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Sygepleje Godkendt juli 2019 Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om Sygeplejerskeuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 6

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Klinisk lederskab i patientforløb Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen Gældende fra 1. september FORORD Kære sygeplejerskestuderende Sygeplejerskeuddannelsens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Overgangsordning for hold SSF15 Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC. Studieordningen trådte i kraft d og er senest ændret d

Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC. Studieordningen trådte i kraft d og er senest ændret d Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordningen trådte i kraft d. 1.8.2016 og er senest ændret d. 28.6.2018. 1 Indhold 1 Indledning... 4 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning...

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager de nye studieordninger for sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelserne til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager de nye studieordninger for sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelserne til efterretning. Bilag 9.1. 20190619 INDSTILLING Nye studieordninger for sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelserne Til orientering Københavns Professionshøjskole 12. juni 2019 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimmitendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.2.1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation Kliniske studiesteder - Holstebro Kommune Center for Psykiatri: Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet Skivevej 7

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130 Juelsminde

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

5. semester. Oktober Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Oktober Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Oktober 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Gældende fra efterår 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2017 Gældende fra efterår 2018 19.06.2018 Vær opmærksom på eventuel

Læs mere

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Leverance 1 Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Dimittendprofilen skal indeholde en beskrivelse af professionens formål. Herunder skal professionens kernekompetencer beskrives samt hvilke

Læs mere

2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg

2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg Sygepleje klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb & klinisk

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Hold SIHS15-S-1

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Hold SIHS15-S-1 Semesterbeskrivelse 5. semester Hold SIHS15-S-1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings-

Læs mere

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 6.semester 16 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 6. semester 16 C+D 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Tema 5 3. Fagområder og fag 6 4.

Læs mere

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 3. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb August 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 4. semester 17 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 4. semester Indhold 1. Semesterets tema, indhold og tilrettelæggelse 4 2. Fagområder og fag 5 3. Studieaktiviteter 6 4. Mål for

Læs mere

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen Gældende fra 1. september 2019 FORORD Kære sygeplejerskestuderende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester selvstændig sygeplejevirksomhed Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130 Juelsminde

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del.

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del. SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester For studerende på udlandsophold i den kliniske del Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Januar 208 Udarbejdet november

Læs mere

Hvad er nyt i den nye sygeplejeuddannelse? Præsentation af de to kernebegreber: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab

Hvad er nyt i den nye sygeplejeuddannelse? Præsentation af de to kernebegreber: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab Hvad er nyt i den nye sygeplejeuddannelse? Præsentation af de to kernebegreber: Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab Temadag for kliniske vejledere Københavns Kommune, SUF Gitte K. Jørgensen Lektor,

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester - beslutningstagning i komplekse behandlingsforløb Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester situationsbestemt kommunikation Kliniske studiesteder - Holstebro Kommune Center for psykiatri: Bostedet længerevarende tilbud, paragraf 108.

Læs mere