NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013"

Transkript

1 Velfærd Familie og Børn Sagsnr Brevid Ref. PIWI Dir. tlf NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj maj 2013 Resume af evalueringen Forebyggelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget besluttede i juni 2011 at igangsætte et 2årigt pilotprojekt med socialrådgivere på et dagtilbudsområde og en skole. Formålet med projektet var, at afprøve nye metoder for sammenhængende indsatser tæt på barnets hverdag, der fører til et fald i antallet af underretninger om børn, som ikke længere kan rummes i skole og dagtilbud. Pilotprojektet om socialrådgivere på daginstitutioner og skoler afsluttes i maj Projektet er evalueret for at vurdere heden og effekterne af ordningen. Evalueringen viser, at der er gode erfaringer med at styrke den tidlige indsats ved at anvende socialrådgivere i dagtilbud og på skoler. Andre kommuner har også gode erfaringer hermed. Der har i forsøgsperioden været arbejdet med implementering af ordningen, og det er lykkedes at implementere ordningen i både Bullerby, Ringen og Sct. Jørgens Skole. Ordningen har vist sig at medvirke til, at dagtilbud og skoler kan løse mere i eget regi, og at børn og unges vanskeligheder ikke udvikler sig. Dialogen er også styrket. Der skal fortsat arbejdes med, hvordan dagtilbud og skoler kan gøre optimal brug af socialrådgiverne. Evalueringen kan ikke påvise et fald i antal underretninger på kort sigt, men til gengæld er der en forventning om at opnå færre underretninger på lang sigt på grund af den tidlige indsats. Pilotprojektet Der er gennemført et forsøg med socialrådgivere på 1 skole og 1 dagtilbudsområde, hvor sammenhængende indsatser finder sted tættere på barnets hverdag. Der har været en rådgiver tilknyttet Daginstitutionsområdet Nordøst med 10 timer ugentligt fordelt mellem daginstitutionerne Ringen og Bullerby. Rådgiveren har også deltaget i Dagplejens møder en gang i kvartalet. Der har været tilknyttet en socialrådgiver på Sct. Jørgens Skole 10 timer ugentligt. Projektet har i første fase handlet om udvikling af en model for samarbejdet med en socialrådgiver på henholdsvis daginstitutionsområdet og Sct. Jørgens Skole. Det har handlet om socialrådgiverens rolle og hvordan institutionerne kan samarbejde med rådgiverne. I den anden fase af projektet er samarbejdsaftalerne udvidet til at indeholde samarbejdet mellem daginstitutioner/skole og SPR, PPR, sundhedsplejen og Familie og Børn. På baggrund heraf evalueres projektet med henblik på at opsamle læring fra projektperioden. Evalueringsdesignet Metoden til at evaluere pilotprojektet er en blanding af kvantitative og kvalitative undersøgelser som aftalt ved projektets igangsætning. Der indgår både data i forhold til brugen af ordningen og i den kvalitative del af

2 Side2/7 undersøgelsen evalueres på indsatsens resultater gennem fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra ledere og medarbejdere om deres oplevelse af effekterne. På baggrund af projektets relativt korte tid, er det ikke muligt at måle effekter på børnenes trivsel. Implementering af ordningen Antal henvendelser Erfaringerne er, at det tager tid at implementere en ny funktion i skoler og daginstitutioner. På Sct. Jørgens Skole er ordningen igangsat i oktober Ved den sidste orientering i SBU og FSU i september 2012 havde der været 36 henvendelser vedr. 23 forskellige børn. Fra september 2012 og indtil påskeferie/lockout april 2013 har der været 42 henvendelser vedrørende 22 børn. Socialrådgiveren har desuden siden september 2012 deltaget fast i skolens inklusionsmøder. Inklusionsmøderne er et tværfagligt forum, med karakter af faglig sparring og opgavefordeling i konkrete sager, og har til formål at sikre skolens indsats for det enkelte barn, der vækker bekymring. I møderne deltager skolens inklusionspædagog, koordinator for specialundervisning m.m., leder af SFO og viceskoleleder, fra PPR deltager talehørekonsulent og skolepsykolog, der deltager skolesocialrådgiver og fra sundhedsområdet deltager sundhedsplejerskerne (fra februar 2013). På daginstitutionsområdet har der siden sidste orientering af FSU og SBU i september 2012 været 31 henvendelser fra det pædagogiske personale/ledelsen og en enkelt samtale med en forælder i dagtilbudsområdet Østervang. Socialrådgiveren har siden september 2012 deltaget fast i stuemøder i daginstitutionerne Bullerby og Ringen, hvor der er givet sparring til det pædagogiske personale. Omkring 18 af henvendelserne er foregået på stuemøderne. Der har desuden været drøftelser af grupper af børn. Socialrådgiveren har også deltaget på personalemøder. Socialrådgiveren har desuden deltaget i møder i Dagplejen en gang i kvartalet, hvor der har været generel vidensdeling med dagplejepersonalet og de har haft mulighed for at drøfte bekymringer for børn. I den sidste del af projektet har der været fælles rådgivning af det pædagogiske personale med deltagelse af SPR, PPR, sundhedsplejen og socialrådgiveren. De kvalitative erfaringer herfra beskrives nedenfor. Underretninger fra de deltagende daginstitutioner, dagplejen og skolen. Antal underretninger er som følger: (indtil 29/4) Bullerby Ringen Sct. Jørgen Skole Dagplejen Målet var, at der på baggrund af pilotprojektet ville komme færre underretninger om børn, som ikke kan rummes i daginstitutioner og skole. Der har dog inden projektets start været meget få underretninger fra de pågældende institutioner/skole, så det er meget svært at vurdere udviklingen i antal underretninger, som et udtryk for effekten af projektets mål om at flere børn kan rummes i skole og daginstitutioner. Andre undersøgelser peger da også på, at et mål med projektet kan være at øge kvaliteten af underretningerne og at sikre rettidige underretninger (Københavns Kommunes mål er bl.a. at understøtte skolerne i at foretage kvalificerede underretninger).

3 Side3/7 Københavns Kommune vurderer, at det ikke på kort sigt giver mening at forvente et fald i antallet af underretninger. Der samarbejdes om flere familier, så målet er i stedet at sikre ensartethed i hvornår der underrettes, samt at øge kvaliteten af de underretninger, der finder sted. På lang sigt forventer Københavns Kommune dog færre underretninger, da erfaringerne samtidigt viser, at daginstitutioner og skoler kan løse flere sager i eget regi. Erfaringer fra andre kommuners brug af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner er, at det øger kvaliteten af underretningerne, fordi rådgiveren har vejledt lærerne/pædagogisk personale i forhold til indholdet i underretningen (Vidensportalen og Socialrådgivere i Dagtilbud afsluttende evaluering, Niras, 2012, s. 12). I Roskilde Kommune er erfaringerne, at underretningerne er blevet tydeligere i forhold til de beskrevne bekymringer og tydeligere indeholder information, som der kan handles på i Familie og Børn. Nogle nævner også, at underretningsmøderne med forældrene bliver bedre. Forældrene kan bedre forstå institutionens bekymring, fordi de er blevet bedre til at beskrive konkrete situationer frem for at tolke forældrenes handlinger. Det fører til, at forældrene bedre forstår, at der iværksættes støtte til dem via en underretning. Erfaringerne fra Roskilde Kommune er, at ordningen medfører større bevidsthed om /viden om, hvornår der bør sendes en underretning til Familie og Børn. Ordningen medvirker til at ensarte niveauet for, hvornår der underrettes. Dermed kan det i nogen situationer betyde, at der også sættes tidligere ind end ellers. Socialrådgiverens funktion og opgaver Som ovenfor beskrevet, tager det tid at implementere ordningen. Erfaringerne er, at det er vigtigt at tydeliggøre socialrådgiverens rolle/opgaver i samarbejdet. Et centralt element i implementeringen er ligeledes at sikre, at socialrådgiveren deltager i faste møder, for på den måde at sikre at funktionen benyttes. Det er centralt, at socialrådgiveren er tilgængelig på skolen/i daginstitutionen På den måde etableres samarbejdet hurtigere og det pædagogiske personale får brugt erfaringerne fra socialrådgiveren i deres fælles drøftelser af børnenes trivsel. Det er samtidigt vigtigt, at der er en fleksibilitet i ordningen, så socialrådgiveren f.eks. kan deltage i relevante møder med tværfaglige samarbejdsparter andre dage, end der hvor de har planlagt at være til stede på skolen/i institutionen. De fleste medarbejdere og ledere vurderer, at der bør være en klar adskillelse mellem myndighedsfunktionen og rådgivningen på skoler/daginstitutioner. Dvs. at rådgiveren i skoler/daginstitutioner rådgiver personale og elever/forældre. Det opleves af de fleste som vigtigt, at rådgiveren ikke efterfølgende kan være den rådgiver familien møder på Rådhuset, men at de skal kunne yde anonym rådgivning ude i institutionen. En indgang Flere nævner en af fordelene ved ordningen som etableringen af en indgang. Ved at rykke socialrådgiveren fra Rådhuset ud i skolen/ institutionen, kommer indsatsen tættere på det enkelte barn og børn og forældre oplever i større udstrækning, at der er en indgang til kommunen. Det gælder f.eks. i forhold til forældre og elever, som har brug for rådgivning. Anvendelse af metoder i samarbejdet Socialrådgiverne anvender metoden Signs Of Safety (SOS), som er en løsningsfokuseret tilgang til bl.a. at foretage en risikovurdering af, hvor udsat et barn er. Skoler og fremadrettet også dagtilbud anvender metoden Læringsmiljø og Pædagogisk metode (LP), som er et redskab for lærere og pædagoger til at styrke den personlige, sociale og

4 Side4/7 faglige og læring hos børnene ved at se på sammenhængen med skolens og institutionens læringsmiljø. Tangegangen i de to metoder ligner meget hinanden, og dermed snakkes der hurtigt det samme sprog blandt fagpersonalet. Flere nævner det som en fordel at drøftelserne foregår ud fra en konkret metode og pædagoger og lærere vurderer, at SOS fungerer fint til drøftelse af bekymringer for et barns udvikling. Skaleringen af bekymringerne i SOS på en skala fra 1-10 medvirker til at nuancere bekymringerne, så det ikke blot handler om, hvorvidt man er bekymret eller ej men i hvilken grad man er bekymret. Via metoden bliver det derfor lettere for pædagoger og lærere selv at vurdere, hvornår der skal underrettes. Det tværfaglige samarbejde I anden fase af pilotprojektet er der indgået et tværfagligt samarbejde, hvor socialrådgiverne har deltaget sammen med SPR, PPR og sundhedsplejen. Der er generelt hed med samarbejdet, som vurderes at føre til en tidligere indsats og højne niveauet for indsatserne i institutioner og skoler samt sikre en bedre kvalitet, også i tilfælde hvor et barn eller en ung har en sag i Familie og Børn. Det vurderes at gøre vejen til støtte for barnet hurtigere og samarbejdet mere effektivt. Når alle er til stede på samme tid og de forskellige fagligheder er samlet på en gang kan der udarbejdes en helhedsorienteret løsning for barnet. Det vurderes også, at forældrene har gavn af det tværfaglige samarbejde, da det betyder, at de oplever en mere sammenhængende indsats og at personalet har et samarbejde omkring deres barn. Der peges på vigtigheden af at være tydelig om, hvem der har hvilke roller, så opgaverne placeres det rigtige sted fra start. Det er vigtigt at være tydelig overfor det pædagogiske personale og lærerne, så de ved hvem de skal gå til hvornår. Ved en eventuel fortsættelse af ordningen skal der arbejdes videre med, hvilken struktur der skal være for det tværfaglige samarbejde. Effekter af indsatsen Tilfredshed med ordningen Medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, socialrådgivere samt øvrige deltagere i den tværfaglige rådgivning er blevet spurgt om deres hed med ordningen. Hvor er du med ordningen med socialrådgiver på skoler/daginstitutioner? Dagplejen 100% (3) Sct. Jørgens Skole 100% (3) Daginstitutionsområdet 75% (3) 25% (1) Sundhedsplejen 40% (2) 60% (3) PPR 80% (4) 20% (1) SPR 100 % (1) Socialrådgivere 50% (1) 50% (1) Tilfreds Neutral Ikke u Der er en meget stor hed blandt de adspurgte, som alle tilkendegiver, at de gerne ser ordningen bliver permanent. Tidlig indsats

5 Side5/7 Medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler er spurgt, om de synes socialrådgivere på skoler og daginstitutioner medvirker til at sikre den tidlige indsats hos dem: Synes du ordningen har en positiv effekt på jeres arbejde med inklusion af børn/elever? Dagplejen 100% (2) Sct. Jørgens Skole 100% (3) Daginstitutionsområdet 75 % (3) 25% (1) Tilfreds Neutral Ikke u Medarbejdere og lederes vurdering af effekten af socialrådgivere på daginstitutioner og skoler er, at det sikrer en hurtigere og tidligere indsats end ellers. Dermed opfyldes projektmålet om en styrkelse af støtten tæt på børnene. Fordi rådgiveren er tilgængelig i skoler/daginstitutioner tager man hurtigere fat i vedkommende, når man har en konkret bekymring. Sparringen i de konkrete sager kan også betyde, at det pædagogiske personale/lærerne får handlet tidligere end ellers, fordi de får reflekteret over deres viden eller sat deres viden i system via drøftelser med andre. Refleksioner betyder i flere tilfælde, at man hurtigt får drøftet, hvordan man i eget regi kan håndtere barnet. Dermed er ordningen med til at sikre den tidlige indsats. En lærer beskriver f.eks. hvordan man nu når at reagere inden man sender en underretning, man får sat noget konstruktivt ind, som kan gøre en forskel først. Hvis det ikke lykkes kan man efterfølgende nå til underretningen. Via socialrådgiveren opnår man en sikkerhed i vurderingen af hvornår, man bør prøve noget i eget regi, og hvornår man bør underrette. Ordningen kan også føre til at personalet i daginstitutioner/skoler hurtigere tager kontakt til forældre til børn i begyndende mistrivsel, og dermed sættes der igen tidligere ind inden problemerne har vokset sig store. Medarbejderne beskriver selv, hvordan de tør åbne op for en bekymring tidligere og handle på det ved at drøfte det med forældrene. Rådgivning af elever og forældre: På daginstitutionsområdet har der stort set ikke været rådgivning af forældre, mens der på skolen har været rådgivning af både forældre og elever. Rådgivningen er anonym, og lærere/pædagoger kan hjælpe forældre og elever derhen, hvis de vurderer der er behov for en hurtig rådgivning. Rådgivningen styrker dermed den tidlige indsats, hvor f.eks. forældre kan få en tidlig støtte, som tidligt kan medvirke til at forbedre forhold for barnet, så der ikke på længere sigt bliver behov for yderligere støtte. Det er lærerne og rådgivernes vurdering, at forældre og elever har været glade for rådgivningen. En lærer fortæller om rådgivningen af en far, at faderen oplevede at: "pludseligt blev det nemt, han var dybt taknemmelig". Erfaringerne fra pilotprojektet er dog, at det kræver en indsats at få bredt muligheden for rådgivning ud til forældrene på især daginstitutionsområdet. Styrket samarbejde mellem institutioner/skoler, SPR, PPR, sundhedsplejen og Familie og Børn Generelt er det vurderingen, at ordningen er medvirkende til at styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og Familie og Børn. Dette gælder også for det tværfaglige samarbejde, hvor sundhedsplejen, SPR og PPR indgår. Det

6 Side6/7 er generelt hed med at få ansigt på de forskellige medarbejdere og det opleves som en styrkelse af samarbejdet at kende mere til hinanden via drøftelser i konkrete sager. Flere påpeger at ordningen medvirker til brobygning mellem de forskellige områder. Der opnås større viden om hinandens arbejdsområder, og samarbejdet styrkes hermed. Der skabes et bindeled mellem institutioner/skoler og forvaltningen, hvor man får følelsen af at hænge sammen. Erfaringer fra andre kommuner Andre kommuner har også gennemført forsøg med socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, og flere kommuner har gjort ordningen permanent. Købehavns Kommune har efter en forsøgsperiode iværksat en ordning med socialrådgivere på skoler frem til 2014 og igangsat et forsøg med socialrådgivere i de mest belastede daginstitutioner på baggrund af deres gode erfaringer på skoleområdet. Københavns Kommunes evaluering af forsøget med socialrådgivere på 29 skoler fra viser, at ordningen giver positive erfaringer i form af: Kvaliteten af underretninger øges Elevernes fraværsprocent er faldet Skolernes mulighed for at arbejde forebyggende er forbedret Samarbejdet mellem skoler, børnefamilieenheder og familier er forbedret. Midtvejsevalueringen af Københavns Kommunes ordning med socialrådgivere i dagtilbud understøtter dette, da den viser, at der handles tidligere, underretningerne er mere rettidige og relevante, institutionernes samarbejde med forældre er styrket og det vurderes, at rådgivningsforløb har afhjulpet en del familiers problemer i en sådan grad, at de ikke har fået en social sag og samarbejdet er styrket (Midtvejsevaluering af udviklingsprojekt Socialrådgivere i daginstitutioner). Københavns Kommune har senest evalueret ordningen på skoleområdet. Evaluering viser, at ordningen på de nye skoler har haft en stor virkning på skolernes indsats for elever i vanskeligheder samt for samarbejdet mellem Børnefamiliecentrene i København og skolerne. 99% af skoleledere, skolesocialrådgivere og afdelingsledere i Børnefamiliecentrene vurderer, at ordningen medvirker til at forebygge, at elevernes eventuelle vanskeligheder udvikler sig, så eleverne ikke udskilles fra almensystemet. NIRAS har evalueret 5 kommunale projekter med socialrådgivere i dagtilbud fra Rapporten konkluderer, at der er positive resultater på tværs af kommuner. På kort sigt har forsøgene betydet øget vidensdeling samt et fælles sprog mellem socialrådgivere og pædagoger. På mellemlang sigt har projekterne betyder bedre tværfaglig dialog og brug af redskaber og metoder og på lang sigt har ordningerne medført en tidligere indsats på tværs af dagtilbuddene. Køge Kommune har også iværksat socialrådgivere på 6 af kommunens skoler i marts I 2013 er ordningen udvidet, så der nu er 8 forebyggende rådgivere placeret med udgangspunkt i dagtilbudsafdelingens distrikter, hvor de betjener både skoler, daginstitutioner, dagplejen og sundhedstjenesten i distriktet. Perspektivering og anbefalinger til videre forløb Der er stor hed med ordningen og der opleves også at være en god effekt af indsatsen, specielt i forhold til at sikre den tidlige indsats.

7 Side7/7 Det anbefales derfor at gøre ordningen permanent. Det anbefales samtidigt, at socialrådgiverens funktion og opgaver fortsat udvikles med baggrund i hvordan funktionen mest optimalt medvirker til opfyldelse af børnepolitikkens mål om tidlig indsats, herunder inddrager lokale forhold og andre kommuners erfaringer. I forhold til det tværfaglige samarbejde er erfaringerne gode, men det skal afklares, hvordan et sådan samarbejde skal se ud på sigt.

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Aug Kommissorium for ressourceteams

Aug Kommissorium for ressourceteams Aug. 2015 Kommissorium for ressourceteams Inklusion er på dagsordenen og der er udarbejdet en inklusionsstrategi i Dragør Kommune. I forlængelse af denne har forvaltningen fundet det nødvendigt at organisere

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse N O TAT Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse I projektet Udsatte børn i dagtilbud har deltagerne udviklet flere redskaber, der kan

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn, Unge og Fritidsforvaltning Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Dato: 26. maj 2014 Sagsnr.: 2014-000233-41 Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn,

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014 2. opfølgning på baseline Børn og Unge Marts 2015 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Socialrådgivere på Skolerne

Slutevaluering af Projekt Socialrådgivere på Skolerne Københavns Kommunes Socialforvaltning Slutevaluering af Projekt Socialrådgivere på Skolerne Januar 2010 Mål- og rammekontor for børn og familier 2 Forord Slutevalueringen af Projekt Socialrådgivere på

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Vuggestuen Himmelblå Deltagere: Leder Hanne Pedersen, pædagog Kitti Lauritsen, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder med

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen

Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen Februar 2017 Program for i dag 1. Vores Børne- og Ungestrategi 2. Fællesskabsmodellen (FM) 3. Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) 4. En ny fælles

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Center Børn og Unge Kontraktmål 2017-18 Øster Hornum Børneunivers (ØHB) Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

STATUS Forebyggelsesstrategi og Program for Bedre samarbejde mellem SOF og BUF

STATUS Forebyggelsesstrategi og Program for Bedre samarbejde mellem SOF og BUF STATUS Forebyggelsesstrategi og Program for Bedre samarbejde mellem SOF og BUF Inklusion Tidlig Indsats Mål: At der er ikke en stigning i københavnske skolebørn, der udskilles til specialtilbud. Status:

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan.

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan. Tilsynsrapport Institutionens navn: Skovtroldene. Adresse: Skovgyden 60 Normeret børnetal: Pt. 8. Vuggestue/ 46 børnhavebørn. Norm: 45? Dato for tilsynsbesøget: 9. oktober 2014 Deltagere fra forvaltningen:

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere