Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren )

2 1. Indledning 1.1 CNA Insurance Company Limited ( CNA ), en filial af CNA Insurance Company Limited i England, er et skadesforsikringsselskab registreret hos Finanstilsynet i Danmark. 1.2 Forsikringsmægleren, der er underlagt det danske finanstilsyn og forsikringsformidlingsloven, ønsker at placere forsikringer i CNA. 1.3 Denne aftale beskriver samarbejdets omfang og begrænsninger samt parternes pligter og rettigheder i relation hertil. 2. Mæglermandat 2.1 Et mæglermandat skal ud over selve mæglermandatet indeholde oplysninger om navn og adresse på de virksomheder/personer og de typer af forsikringer, som mandatet omfatter. 2.2 Såfremt mandatet ikke er skrevet på fuldmagtsgivers brevpapir, skal det være påført fuldmagtsgivers stempel. Fuldmagten skal være underskrevet af en underskriftsberettiget person. 2.3 Mæglermandatet skal specificere, at oplysninger der afgives af forsikringsmægleren til CNA i relation til de omhandlende forsikringer, er at sidestille med oplysninger afgivet af forsikringstageren, jf. forsikringsaftalelovens bestemmelser herom. 2.4 Efter CNA s skriftlige accept af mæglermandatet, kan forsikringsmægleren tilbyde selskabet forsikringer eller andele heraf til overtagelse i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. 2.5 Fremsender en forsikringsmægler nyt mandat til afløsning af eksisterende mandat, kan nyt mandat tidligst accepteres, når forsikringsmæglerne indbyrdes og i forhold til forsikringstageren har afklaret, fra hvilken dato nyt mandat skal træde i kraft. Modtager CNA ikke en skriftlig meddelelse herom inden for 7 dage, efter at nyt mandat er præsenteret for CNA, fortsætter eksisterende mandat i 3 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor CNA har modtaget nyt mandat. 2.6 Tilbagekaldes et mandat over for forsikringsmægleren, eller ophører samarbejdsaftalen mellem forsikringsmægler og fuldmagtsgiver, er forsikringsmægleren inden 7 dage efter tilbagekaldelsen/ophøret forpligtet til skriftligt at meddele dette til CNA. 3. Professionel ansvarsforsikring 3.1 Forsikringsmægleren er forpligtet til at opretholde professionel ansvarsforsikring, der mindst svarer til kravene i Finanstilsynets bekendtgørelse herom. 4. Tilbud 4.1 Normalt bør forsikringsmægleren invitere det nuværende selskab til tilbudsafgivning. Side 2

3 4.2 Forsikringsmægleren er forpligtet til at udforme et grundlag, der i sin form og sit indhold skal være tilstrækkeligt til at CNA på basis heraf kan udarbejde præmietilbud og udstede policer CNA er berettiget til at lade egne teknikere foretage teknisk inspektion af de tilbudte/overtagne risici, efter forudgående aftale med forsikringsmægleren. 5. Akkvisition 5.1 CNA forpligter sig til, i aftalens løbetid og to år efter aftalens ophør, at undlade akkvisition over for de kunder for hvilke forsikringsmægleren placerer forsikringer i selskabet, ligesom materiale modtaget fra forsikringsmægleren ikke vil blive brugt i CNA s akkvisition. 5.2 I sin akkvisition forpligter forsikringsmægleren sig til at overholde lovgivningen i almindelighed samt reglerne for god forsikringsmæglerskik, redelig forretningsskik, god forsikringspraksis og etiske regler udstedt af den relevante brancheforening. 5.3 Udsendelse af generelt materiale, såsom tidsskrifter, orienteringsbreve eller lignende til grupper af eller alle CNA s kunder, betragtes ikke som akkvisition. Et eksemplar af sådanne udsendelser bør dog tilsendes forsikringsmægleren mindst en dag før det udsendes til kunderne. 5.4 Materiale udleveret af CNA betragtes som selskabets ejendom, og skal på forlangende returneres ved samarbejdes ophør. 6. Service 6.1 Fra det tidspunkt et mæglermandat accepteres af CNA, er mægleren forpligtet til at administrere og ajourføre de omhandlede forsikringer samt yde forsikringstageren den nødvendige forsikringstekniske bistand og anden forsikringsmæssig service. 6.2 CNA er forpligtet til at informere forsikringsmægleren om forsikringsbetingelser og andre forhold i relation til de omhandlede forsikringer. 7. Kommunikation 7.1 Med mindre andet er aftalt, forpligter CNA sig til at lade enhver kommunikation med kunder, for hvilke forsikringsmægleren har placeret forsikringer i CNA, ske til forsikringsmægleren. 7.2 Dette gælder dog ikke for helbredsoplysninger og generelle udsendelser, jf. Pkt Forsikringsmægleren forpligter sig til snarest muligt at videre kommunikere til parterne alle oplysninger, han modtager i relation til de placerede forsikringer. 7.4 Ved en forsikrings ophør på grund af manglende præmiebetaling er CNA dog berettiget til, tidligst en uge før forsikringen ophører, at rette direkte henvendelse til kunden med oplysninger herom og med opfordring til at indbetale præmien. Samtidig adviseres forsikringsmægleren Side 3

4 7.5 Skadebehandling kan finde sted ved direkte kontakt mellem CNA og kunden. Forsikringsmægleren holdes orienteret herom i fornødent omfang 8. Dokumenter 8.1 Alle policer og korrespondance herom fremsendes af CNA til forsikringsmægleren, som er forpligtet til snarest muligt at foretage den nødvendige videre kommunikation til forsikringstageren. 8.2 I forbindelse med forsikringsmæglerskift påhviler det den bestående forsikringsmægler at servicere kunden indtil mandatets ophørsdato. CNA har dog tilladelse til at fremsende kopi af udarbejdet materiale til den nye forsikringsmægler. 9. Opsigelse af forsikringer 9.1 Opsigelse af forsikringer kan kun ske med forsikringstagerens underskrift, med mindre der foreligger udtrykkelig skriftlig fuldmagt, og kun i henhold til policens gældende opsigelsesvarsel, med mindre andet er aftalt med CNA. 10. Vederlag 10.1 Forsikringsmægleren modtager med udgangspunkt i de valgte serviceydelser et vederlag direkte fra kunden CNA kan indgå særskilt aftale om vederlag med forsikringsmægleren. 11. Præmiebetaling til CNA 11.1 Præmieopkrævninger fremsendt til forsikringsmægleren anses for at være fremsendt til forsikringstageren Forsikringsmægleren videresender umiddelbart præmieopkrævning til kunden. Kunden foretager indbetaling direkte til CNA Forsinket indbetaling af præmien til selskabet medfører ophør af forsikringen, jf. CNA s almindelige regler herom CNA er dog forpligtet til at fremsende meddelelse om manglende præmiebetaling til forsikringsmægleren senest 14 dage før forsikringen bringes til ophør. 12. Præmie- og skadesudbetaling til forsikringsmægleren 12.1 Kunden betaler præmien til forsikringsmægleren, der uanset om CNA har udstedt frigørelsesattest eller ej skal indsætte præmien på en særlig klientkonto, der er adskilt fra forsikringsmæglerens egne midler, og for hvilken der er etableret behørig sikkerhed Præmiebetalingen vil herefter være retsgyldig i relation til forsikringsaftalen. På anmodning fra forsikringsmægleren udsteder CNA frigørelsesattest. Side 4

5 12.3 Med mindre andet er aftalt med CNA, er forsikringsmægleren forpligtet til at afregne præmien til CNA senest løbende måned + 30 dage regnet fra forfaldsdato eller opkrævningens modtagelse, hvis denne ligger efter forfaldsdato Forsikringsmægleren er forpligtet til at anvende et præmieopkrævningssystem, der følger reglerne i forsikringsaftaleloven, CNA s almindelige forsikringsbetingelser, eller som er godkendt af CNA Er præmien ikke betalt til forsikringsmægleren senest ved udgangen af fristen jf. 12.3, er forsikringsmægleren forpligtet til omgående at informere CNA herom, og CNA beslutter herefter i samråd med forsikringsmægleren, hvad der herefter skal foretages CNA kan foretage skadesudbetaling til kunden via forsikringsmægleren. Forsikringsmægleren er herefter forpligtet til at indsætte præmien på en særlig klientkonto, der er adskilt fra forsikringsmæglerens egne midler, og for hvilken der er etableret behørig sikkerhed Med mindre andet er aftalt med CNA, er forsikringsmægleren forpligtet til at afregne skadesudbetalingen til kunden senest 7 dage fra modtagelsen skadesudbetalingsbeløbet. Forsikringsmægleren er forpligtet til straks at underrette CNA, hvis forsikringsmægleren er forhindret i at afregne skadesudbetalingen indenfor den ovenfor angivne frist Forsikringsmægleren kan ikke gyldigt aftale, at en af forsikringsmægleren udpeget tredjemand, skal modtage præmiebetalinger eller skadesudbetalinger på forsikringsmæglerens vegne. 13. Inspektion 13.1 CNA har ret til enten selv eller via en repræsentant, til enhver tid i løbet af en normal arbejdsdag at inspicere alle forsikringsmæglerens dokumenter og konti i relation til forsikringsmæglerens forpligtelser i henhold til denne aftale. 14. Fortrolighed 14.1 Bortset fra oplysninger som allerede er fremlagt eller de tilfælde hvor fremlæggelse kræves i henhold til gældende lov, må ingen af parterne i denne aftale, uden at have indhentet skriftligt samtykke fra den anden part, offentligt fremlægge eller bekendtgøre oplysninger vedrørende eller i henhold til denne aftale. 15. Behandling af personlige oplysninger 15.1 Både CNA og forsikringsmægleren er forpligtet til at opfylde kravene i den til enhver tid gældende persondatalov (Lov nr. 429 af 31.maj 2000). Således skal parterne sørge for at indhente nødvendigt samtykke fra kunden forinden parternes behandling af personoplysninger i relation til kundens forsikring 16. Tilbagekaldelse og opsigelse Side 5

6 16.1 Nærværende samarbejdsaftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned Samarbejdsaftalen kan af begge parter ophæves med øjeblikkelig varsel, såfremt reglerne i denne aftale, lovgivningen i almindelighed samt reglerne for god forsikringsforsikringsmæglerskik, redelig forretningsskik, god forsikringspraksis og etiske regler ikke er overholdt Samarbejdsaftalen kan endvidere ophæves med øjeblikkeligt varsel, såfremt tilladelsen til at drive forsikringsmæglervirksomhed tilbagekaldes eller forsikringsmægler ophører med sin virksomhed Parterne er forpligtede til at orientere kunderne om samarbejdsaftalens ophør Hvis CNA opsiger samarbejdsaftalen opsiges, er kunden for så vidt angår flerårige forsikringer fritstillet pr. førstkommende hovedforfaldsdato. 17. Tvister 17.1 Parterne forpligter sig til at løse tvister vedrørende denne aftale ved voldgift i henhold til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift Den part, der ønsker voldgift, skal ved brev til modparten meddele denne, at han ønsker voldgift, hvilket spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, samt hvem han ønsker som voldgiftsmand. Den anden part skal herefter inden 8 dage meddele, hvem han ønsker som voldgiftsmand. Voldgiftsmændene anmoder herefter inde 14 dage præsidenten ved enten Sø- og Handelsretten i København eller Vestre Landsret om at udmelde opmanden Voldgiftsmændene fastsætter selv regler for sagens behandling for retten. Voldgiftsretten er således berettiget til i kendelsen at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. Parterne forpligter sig til eventuelt at deponere et af retten fastsat beløb til dækning af sagens omkostninger. --o0o-- Side 6

7 Ovennævnte accepteres Dato: Dato: CNA Insurance Company Limited.. Side 7

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere