Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejder du med jord fra Københavns Kommune"

Transkript

1 Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008

2 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du med jord Modtager du jord Kommunens opgaver REGULATIV Regulativ Bilag 1, Klasser og kategorier Bilag 2, Klassifikation og sortering Bilag 3, Rensning og deponering 2

3 Forord Københavns Kommune er den kommune i landet, hvor der håndteres mest overskudsjord. Københavns Kommune har derfor siden 2003 haft et regulativ om anvisning af forurenet jord, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for jordmarkedets aktører, at komme af med forurenet overskudsjord. Regulativet skal understøtte en miljømæssig målsætning om, at forurenet overskudsjord skal renses, når det er muligt, inden det genanvendes eller deponeres på godkendte anlæg. Den 1. januar 2008 trådte en ændring af jordforureningsloven i kraft, som bl.a. betyder, at byzonen bliver områdeklassificeret som lettere forurenet. Jordflytningsbekendtgørelsen af 12/ beskriver nye regler for anmeldelse og prøveantal i forbindelse med jordflytning, ligesom der er indført nye kategorier i forbindelse med genanvendelse. På den baggrund er der sket en opdatering og ændring af det hidtil gældende regulativ, så regler for jordhåndtering og anmeldelse i forbindelse med jordflytning i Københavns Kommune er samlet i ét regulativ Jordregulativet. For at lette brugen af regulativet har Københavns Kommune opdateret denne vejledning - 'Arbejder du med jord fra Københavns Kommune'. Vejledningen er målrettet de professionelle aktører på jordmarkedet. Principperne for jordhåndteringen i Jordregulativet er i overensstemmelse med 'Sjællandsvejledningen' fra juli Regulativet er også i overensstemmelse med grundprincipperne i EU s affaldspolitik og følger samme principper og hovedtræk, som findes i de eksisterende kommunale anvisningsordninger på affaldsområdet. Marts

4 Læsevejledning For at lette brugen af det nye Jordregulativ for jordhåndtering og anmeldelse af forurenet jord i Københavns Kommune har Center for Miljø udarbejdet denne vejledning Arbejder du med jord fra Københavns Kommune. Arbejder du med jord fra Københavns Kommune er inddelt i et vejledende afsnit, et juridisk afsnit og de tekniske bilag. Dette Jordregulativ er tænkt som et opslagsværk, idet det vejledende afsnit er inddelt efter arbejdsopgaver. Som professionel aktør på jordområdet, guides du gennem reglerne for håndtering af forurenet jord i Københavns Kommune, i forhold til om du står overfor at skulle: grave anmelde køre med eller modtage jord fra Københavns Kommune. 4

5 Graver du i jord Når du graver i jord gælder følgende regler For kortlagte arealer skal du have godkendt en jordhåndteringsplan, før du graver; og du skal undersøge, om du skal have tilladelse hos kommunen, før du påbegynder et bygge- og anlægsarbejde Du skal som minimum sortere jorden i muld, fyldjord og intakte jordlag Hvis du opdager en forurening, skal du kildesortere jorden i forurenet og uforurenet jord i forbindelse med opgravningen Hvis du kender jordens forureningsklasse og forureningstype, skal du som minimum sortere jorden efter, om jorden skal renses eller deponeres Læs mere om klassifikation og sortering af jord i bilag 2 Hvis du konstaterer en forurening af jorden under et gravearbejde på et areal, der ikke er kortlagt, skal du standse arbejdet, og underrette kommunen eller regionen. Det gælder også for et kortlagt areal, hvor du konstaterer en forurening, der ikke er beskrevet i kortlægningen. Kildesortering Det er vigtigt, at du sorterer jorden i umiddelbar forlængelse af det påbegyndte gravearbejde. Herved sikrer du, at de forskellige forureningsklasser og forureningstyper ikke bliver blandet sammen. Ved kildesortering kan du optimere sorteringen af jord til rensning eller deponering. Derved undgår du at sende mere jord til dyr behandling end nødvendigt. Hvis det i forbindelse med opgravning og flytning af jorden konstateres, at jorden indeholder affaldsfraktioner, skal disse sorteres fra. Det kan være beton, brokker, asfalt, slagge, tegl m.m. Hvis det ikke er muligt at sortere affaldsfraktionerne fra, skal jorden håndteres i henhold til erhvervsaffaldsregulativet. Indeholder jorden kun andet affald i ubetydelige mængder, vil jorden dog kunne følge regulativets generelle anvisninger. Hvorvidt indholdet vurderes at være ubetydeligt, må afgøres konkret efter skøn i hvert enkelt tilfælde. Er du som bygherre eller den der graver i eller flytter jord i tvivl, kan du henvende dig til Center for Miljø. Fyldjorden i København vil ofte indeholde andre affaldsfraktioner, idet store områder i København er tidligere vådområder søer og havområder - der gennem årene er fyldt op med dagrenovation, industriaffald og bygge- og anlægsaffald. Indtil begyndelsen af 60 erne er der i vid udstrækning anvendt byggeaffald til forskellige anlægsopgaver, ligesom slagge fra affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede kraftvarmeanlæg har været anvendt og fortsat anvendes til vejbygningsopgaver m.v. Kilder til jordforurening Forurening af jorden skyldes ofte mange års påvirkning fra aktiviteter, som har medført en forurening. Kilderne til jordforurening kan overordnet opdeles i; - tilført forurenet fyldjord - påvirkning fra virksomheders håndtering af forurenende stoffer - luftbåren diffus forurening fra bymiljøet oftest fra industri, trafik og opvarmning 5

6 I tabel 1 i bilag 2 finder du en oversigt over de aktiviteter, der typisk har medført en forurening. Her kan du også se hvilke stoffer der typisk er forurenet med. Hvis der sker uheld Hvis der sker uheld, i forbindelse med at du håndterer forurenet jord, skal du straks ringe til Center for Miljø på og fortælle, hvad der er sket. Du skal også sende os oplysninger om uheldet. 6

7 Anmelder du jord Dette afsnit beskriver de regler, der gælder, når du anmelder jord. Pligt til at anmelde jordflytning Du har pligt til at anmelde jordflytning til kommunen, hvis du flytter jord i Københavns Kommune. Der er dog et areal på Kalvebod Fælled, hvorfra jordflytning ikke skal anmeldes. De områder, der er omfattet af anmeldepligten, er jord fra byzone (områdeklassificeret areal) og jord fra kortlagte arealer stort set hele Københavns Kommune. På kommunens hjemmeside kan du se de anmeldepligtige arealer, og du kan finde anmeldeskemaet for jordflytning. Jorden i Københavns Kommune er som udgangspunkt forurenet Jorden i byzonen i Københavns Kommune er klassificeret som lettere forurenet område. Byzonen omfatter størstedelen af Københavns Kommune, og således er mange arealer klassificeret som lettere forurenet, med mindre ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. De ejendomme, hvor der har været aktiviteter eller virksomheder, som har eller kan have medført kraftig jord- eller grundvandsforurening, kortlægges efter jordforureningsloven. Ejendomme, hvor der er mistanke om forurening kortlægges på vidensniveau 1 og ejendomme, hvor der er konstateret forurening kortlægges på vidensniveau 2. Hvor finder du oplysning om forurenede grunde På Københavns Kommunes hjemmeside kan du for en bestemt ejendom søge, oplysning om ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Vær opmærksom på, at kommunen ikke har kendskab til alle forureninger. Kilder til jordforurening Forurening af jorden skyldes ofte mange års påvirkning fra aktiviteter, som har medført en forurening. Kilderne til jordforurening kan overordnet opdeles i; - tilført forurenet fyldjord - påvirkning fra virksomheders håndtering af forurenende stoffer - luftbåren diffus forurening fra bymiljøet oftest fra industri, trafik og opvarmning I tabel 1 i bilag 2 finder du en oversigt over de aktiviteter, der typisk har medført en forurening. Her kan du også se hvilke stoffer der typisk er forurenet med. Sådan håndterer du jord Du undersøger om arealet er områdeklassificeret eller kortlagt. Hvis arealet er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal du have godkendt en jordhåndteringsplan hos Center for Miljø, før du må køre jorden. Du udfylder alle felter i anmeldeskemaet omhyggeligt og sender den til Center for Miljø. Hvis jorden skal til et godkendt modtageanlæg (se liste på må du køre jorden straks. Hvis jorden skal til et modtageprojekt - en støjvold eller terrænregulering, skal du afvente Center for Miljøs godkendelse i form af en underskrift, inden du kører jorden. Du kildesorterer jorden. Du skal som et minimum sortere jorden i muld, fyldjord og intakte jordlag, da de intakte jordlag erfaringsmæssigt ikke er forurenede. Kendt forurenet jord sorteres således, at jorden bliver opdelt i jord til rensning og jord til deponering. Du transporterer jorden med en vognmand, som er registreret hos Center for Miljø. 7

8 Du giver chaufføren en kopi af anmeldeskemaet for jordflytning til transporten som følgeseddel. Der er to måder, du herefter kan håndtere jorden på: ENTEN Du får jorden kørt til et godkendt karteringsanlæg, hvor fagfolk vil undersøge jordens indhold af evt. forurening. De vil også sørge for den videre håndtering af jorden efter regulativets regler. ELLER Du sorterer jorden i forhold til din jordhåndteringsplan Du vælger et godkendt modtageanlæg afhængig af jordens indhold af forurening, se bilag 3, Deponering og rensning, eller du vælger et modtageprojekt til din jord. En uddybende beskrivelse af jordhåndtering og anmeldelse Hvornår skal du anmelde jordflytning Du har pligt til at anmelde jordflytning til Center for Miljø når du flytter; - forurenet jord - jord fra områdeklassificerede arealer se kort på kommunens hjemmeside - jord fra en kortlagt ejendom eller en del af en kortlagt ejendom (jf. Jordforureningsloven) - jord fra offentlig vej - jord fra et godkendt modtageanlæg for jord I praksis svarer dette til, at al jordflytning i Københavns Kommune skal anmeldes, på nær jordflytning fra en del af Kalvebod Fælled. Overskudsjord fra Kalvebod Fælled, kan du frivilligt vælge at håndtere efter Jordregulativets regler. Ansvarlig for at anmelde jordflytning Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske jordflytning af jorden, herunder entreprenøren, skal anmelde jordflytningen til Center for Miljø eller sikre sig, at det sker. Skema til brug for anmeldelse af jordflytning, liste over godkendte modtageanlæg samt liste over registrerede vognmænd finder du på kommunens hjemmeside. Er jorden forurenet og i hvilken grad Du har to valgmuligheder: Den ene er, at du selv finder ud af, om jorden er forurenet ved hjælp af kemiske analyser og herefter klassificerer eller kategoriserer jorden. På den baggrund kan du finde ud af, hvad der skal ske med jorden, og hvor den skal køres hen. Jorden sendes enten til rensning eller deponering. Den anden er, at du afleverer jorden til et godkendt karteringsanlæg. Her vil fagfolk undersøge og klassificere jorden, og sørge for, at jorden bliver sendt videre efter regulativets forskrifter. Jorden sendes enten til rensning eller deponering. Hvis du selv vælger at undersøge og klassificere jorden, skal det ske på 8

9 baggrund af nogle bestemte kemiske analyser, afhængig af hvilke kilder, der er til forureningen, se bilag 2 hvor der findes der retningslinjer, som beskriver fastsættelse af kemiske analyser, analyseparametre og metoder, prøvetagning og sortering samt kildesortering af jorden. I bilag 1, Klasser og kategorier, kan du se, hvordan forurenet jord er opdelt efter forureningsklasse/-kategorier og forureningstyper. I bilag 2, Klassifikation og sortering, kan du læse, hvordan du foretager klassificering og sortering af jord, så opdelingen af jorden til rensning og deponering bliver optimeret. Klassifikation og sortering, bilag 2 Bilag 2, Klassifikation og sortering, beskriver: Hvordan du fastsætter antallet af kemiske analyser, analyseparametre og analysemetoder. Hvordan du udtager jordprøver, inden jorden er opgravet. Hvordan du udtager jordprøver, når jorden er opgravet og oplagt i henholdsvis miler eller miljøcontainere. Hvordan du klassificerer jorden på baggrund af de udtagne jordprøver, samt hvordan du kildesorterer jorden. Kildesortering Du skal være opmærksom på, at du skal kildesortere jorden i forurenet og uforurenet jord i forbindelse med opgravningen, se bilag 2, Klassifikation og sortering. Hvis du ikke kender jordens forureningsklasse og forureningstype, skal du som minimum sortere jorden i muld, fyldjord og intakte jordlag. På den måde holder du forurenet og uforurenet jord adskilt. Hvis det i forbindelse med opgravning og flytning af jorden konstateres, at jorden indeholder affaldsfraktioner, skal disse sorteres fra. Fyldjorden i København vil ofte indeholde andre affaldsfraktioner, idet store områder i København er tidligere vådområder søer og havområder - der gennem årene er fyldt op med dagrenovation, industriaffald og bygge- og anlægsaffald. Indtil begyndelsen af 60 erne er der i vid udstrækning anvendt byggeaffald til forskellige anlægsopgaver, ligesom slagge fra affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede kraftvarmeanlæg har været anvendt og fortsat anvendes til vejbygningsopgaver m.v. Hvis det ikke er muligt at sortere affaldsfraktionerne fra, skal jorden håndteres i henhold til erhvervsaffaldsregulativet. Indeholder jorden kun andet affald i ubetydelige mængder, vil jorden dog kunne følge regulativets generelle anvisninger. Hvorvidt indholdet vurderes at være ubetydeligt, må afgøres konkret efter skøn i hvert enkelt tilfælde. Er du som bygherre eller den der graver i eller flytter jord i tvivl, kan du henvende dig til Center for Miljø. Hvis du kender jordens forureningsklasse/-kategori og forureningstype, skal du minimum sortere jorden efter, om jorden skal renses eller deponeres. Det er vigtigt, at du sorterer jorden i umiddelbar forlængelse af det påbegyndte gravearbejde. Herved sikrer du, at de forskellige forureningsklasser og forureningstyper ikke bliver blandet sammen. Ved kildesortering kan du optimere sorteringen af jord til rensning eller deponering. Derved undgår du at sende mere jord til dyr behandling end nødvendigt. 9

10 Fælles anmeldeskema for alle kommuner Jordflytning anmeldes på et anmeldeskema, som er fælles for alle kommuner. Skemaet findes på Københavns Kommunes hjemmeside. Hvilke pligter har du som anmelder af en jordflytning? Du skal udfylde og indsende et anmeldeskema for jordflytning til Center for Miljø inden du flytter jord. Du fremskaffer supplerende oplysninger, hvis Center for Miljø beder om det Du udleverer en kopi af anmeldelsen til transportøren Du skal ajourføre anmeldelsen, hvis der under den faktiske flytning af jorden, kommer nye oplysninger, der ikke er ubetydelige, herunder tidspunkt for flytning, jordmængder, forureningsforhold eller hvis jorden flyttes til et andet modtageanlæg end anmeldt. Du skal sende en ajourført anmeldelse til Center for Miljø Du skal opbevare en kopi af anmeldelse i 2 år efter at jorden er flyttet Du foreviser, den senest ajourførte anmeldelse, hvis Center for Miljø beder om det. Hvornår må du flytte jorden? Du må flytte jorden straks efter kommunen har modtaget din anmeldelse: hvis du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg ( 33), der må modtager den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra et kortlagt areal. hvis flytningen sker fra et kortlagt areal, og kommunen på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan. hvis de samlede jordmængde udgør 1 m 3 eller mindre. En så lille jordmængde kan afleveres på genbrugsstation. For jord fra kortlagte arealer skal et anmeldeskema afleveres til modtageanlægget sammen med jorden. hvis der er tale om en akut opstået situation. Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret anmeldelse fra Center for Miljø, eller 4 uger efter kommunen har modtaget din anmeldelse Samlet anmeldelse af flere flytninger af jord fra flere lokaliteter En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i kommunen enten i forbindelse med ledningsarbejder eller fra godkendt modtageanlæg, kan anmelde flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori samlet indenfor en periode på højst et år. Jord fra kortlagte arealer eller jord, der konstateres forurenet ud over kategori 2, jf. bilag 1 Klasser og kategorier, kan dog ikke indgå i en samlet anmeldelse for ledningsarbejder. 10

11 Virksomheden skal som udgangspunkt senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, sender oplysninger til Center for Miljø, for hver udført jordflytning. Registrerede vognmænd Transporten må kun ske med en vognmand, der er registret hos Center for Miljø. Du skal give chaufføren en kopi af anmeldelse og evt. deklaration som et sæt følgesedler under transporten. Chaufføren skal aflevere følgesedlerne til modtageanlægget. På kan du finde listen over registrerede vognmænd. Modtageanlæg Du skal køre jorden til et godkendt modtageanlæg. Her vil jorden blive håndteret efter de gældende miljømæssige målsætninger og regler. Brug skemaet i bilag 3, Rensning og deponering, til at indplacere jorden efter dens forureningsklasse og forureningstype. På baggrund af denne inddeling kan du se, om jorden skal sendes til rensning eller deponering. Hvis den opgravede jord indeholder byggeaffald m.v. som f.eks. beton, brokker, tjære, asfalt, tagpap, metal eller slagger, skal du sortere disse elementer fra. De skal håndteres i henhold til Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune. Kan disse elementer ikke sorteres fra, skal det hele håndteres efter erhvervsaffaldsregulativet. Oplysningspligt Som entreprenør/bygherre skal du på forlangende kunne give Center for Miljø oplysninger om, hvordan du har håndteret jord, der er omfattet af regulativet - herunder oplysninger om hvilke vognmænd og modtageanlæg du har benyttet. Hvilken jord er omfattet af regulativet? Regulativet omfatter overskudsjord, som skal anmeldes efter Jordflytningsbekendtgørelsen. Overskudsjord fra andre arealer, som du ønsker bortskaffet som affald, kan du frivilligt vælge at håndtere efter regulativet. Regulativet omfatter hovedparten af de typisk forekommende forureningsklasser og -kategorier og forureningstyper i Københavns Kommune. Det betyder, at du kan håndtere størstedelen af den forurenede overskudsjord efter regulativets regler. Hvis du har jord med andre forureningsklasser og forureningstyper, end dem som fremgår af bilag 1, Klasser og kategorier, skal du søge om en anvisning af den konkrete flytning. Det gør du helt praktisk ved at indsende en anmeldelse til Center for Miljø og afvente svar i form af en konkret anvisning. Hvis der sker et uheld Hvis der sker et uheld, i forbindelse med at du håndterer den forurenede jord, skal du straks ringe til Center for Miljø på og fortælle, hvad der er sket. Du skal også sende os oplysninger om uheldet. Særligt om akut anmeldelse og flytning af jord Hvis opgravning og flytning af jord, på grund af en akut opstået situation, ikke kan afvente en forudgående anmeldelse m.v., kan jorden opgraves og flyttes straks til en midlertidig placering i en container eller til en tilsvarende placering med afskærmning fra omgivelserne i den kommune, hvor jorden er opgravet. Opgravningen, flytningen til den midlertidige placering og den videre flytning skal anmeldes senest tre hverdage efter flytningen til den midlertidige placering. 11

12 Kører du med jord Dette afsnit beskriver de regler, der gælder, når du som vognmand og/eller transportør kører med jord. Det er en god idé at spørge om jorden er forurenet. Entreprenøren eller den rådgiver, som udfører miljøtilsyn ved gravearbejdet, vil være den, du kan spørge om den jord, du skal transportere. Som udgangspunkt er jorden i Københavns Kommune forurenet, og der er pligt til at anmelde jordflytning til Center for Miljø. De områder, der er omfattet af anmeldepligten, kan ses på kommunens hjemmeside. Ved hjælp af tjeklisten og teksten nedenfor kan du som transportør sikre dig, at du overholder de regler, der gælder for dig. Tjek om din jordkørsel er korrekt Tjek følgende inden du kører med jorden Du kører jorden således, at du undgår at forurenet jord spredes under transporten. Du sørger for, at dit lad/ din container er helt tæt og overdækket Dit navn og containernummer står på dit materiel Du har en kopi af entreprenørens anmeldelse om jordflytning med som følgeseddel ved hver jordtransport Du kører jorden til det godkendte modtageanlæg eller det modtageprojekt, som står på følgesedlen Du afleverer følgesedlen til modtageanlægget eller -projektet Derudover skal du som vognmand/transportør være registreret hos Københavns Kommune og én gang om året indberetter du oplysninger om jordtransport til Center for Miljø. Du har registreringspligt Inden du kører med jord, der er gravet op i Københavns Kommune, skal du være registreret som vognmand hos Center for Miljø i overensstemmelse med kravene i affaldsbekendtgørelsens 12. Du kan blive registreret ved at opgive dine stamoplysninger via kommunens hjemmeside eller ved at ringe til Center for Miljø på telefon Anmeldeskema for jordflytning Når du kører med forurenet jord, skal du altid medbringe et anmeldeskema for jordflytning, som fungerer som følgeseddel. Det er typisk entreprenøren eller miljøtilsynet, der har en kopi af skemaet, og som har anmeldt jordflytningen til kommunen. Inden du kører med jorden skal de felter på følgesedlen, der er forbeholdt oplysninger om transportøren, være udfyldt. Det drejer sig om dit navn, adresse og CVR-nummer m.m.. Anmeldeskemaet er følgeseddel Er der tale om flere transporter fra det samme sted eller parti jord, skal du under hver transport kunne fremvise et eksemplar af anmeldeskemaet, heraf navnet følgeseddel. Anmeldeskemaet 12

13 fungerer som dokumentation af jordens forureningsgrad, samt af hvor jorden kommer fra, hvem der har kørt med den, og hvor den skal hen. Du skal huske at aflevere følgesedlen på modtageanlægget, eller videregive skemaet, hvis du afleverer jorden til en anden vognmand. Under transporten skal du kunne fremvise skemaet til miljømyndigheden eller politiet, hvis din jordtransport bliver kontrolleret. Undgå spredning af forurenet jord Når du kører med forurenet jord er det en god idé at sikre, at du ikke er skyld i, at forurenet jord fra vognens hjul eller lad spredes til omgivelserne under transporten. Det gør du ved at sikre, at dit lad eller container er helt tæt samt overdækket. Samtidig skal dit navn og containernummer stå på dit materiel. Hvis der sker et uheld Hvis der sker et uheld, i forbindelse med at du kører med den forurenede jord, skal du straks ringe til Center for Miljø på og fortælle, hvad der er sket. Du skal også sende os oplysninger om uheldet. Hvis uheldet sker uden for Københavns Kommune, skal du desuden underrette kommunen på uheldsstedet. Hvor skal jorden afleveres? Du skal sikre dig, at det af anmeldeskemaet fremgår, hvor jorden skal transporteres hen. Forurenet jord skal afleveres på et godkendt modtageanlæg eller på et modtageprojekt med tilladelse til at modtage den pågældende jordtype. Ofte vil der være behov for en dialog på modtagestedet om indvejning, hvor jorden skal tippes af/containeren skal anbringes m.m. Du har indberetningspligt En gang om året skal du sende en indberetning til Center for Miljø. Når du bliver registeret, giver Center for Miljø dig besked om, hvornår og hvordan indberetningen skal foregå. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvor meget forurenet jord du har kørt med, hvor forurenet jorden har været, hvor jorden stammer fra, samt hvilke modtageanlæg du har kørt den til. De oplysninger, som du skal indberette, fremgår af vejeoversigten fra modtageanlægget. Disse oplysninger skal du gemme i 5 år. 13

14 Modtager du jord Dette afsnit beskriver de regler, der gælder, når du modtager jord. Regulativet bestemmer, at hvis du modtager forurenet jord fra Københavns Kommune, skal dit anlæg kunne håndtere den pågældende forureningstype i den pågældende koncentration. Center for Miljø bringer på kommunens hjemmeside en liste over modtageanlæg, som kan behandle jorden efter reglerne i Jordregulativet. Du kan blive vist på listen, hvis du kan dokumentere, at du kan behandle jorden, som anført i Jordregulativet, og du i øvrigt har en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33. Som følge af områdeklassificeringen må det forventes, at en større del af overskudsjorden i Københavns Kommune vil blive kørt til de godkendte modtageanlæg. Pligter/opgaver for modtageanlæg Som modtageanlæg har du følgende pligter jf. Jordflytningsbekendtgørelsen for modtageren: Du skal opbevare et eksemplar af følgesedlen i to år, efter at flytningen har fundet sted. Hvis du foretager de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal du opbevare analyseresultaterne i to år sammen med følgesedlen. Du skal efter modtagelsen af sidste læs af jorden sende et eksemplar af følgesedlen med kvittering for modtagelse til den kommune, hvor jorden kommer fra. Hvis du flytter jord væk fra modtageanlægget skal det anmeldes til Center for Miljø. Rensningsstrategi forurenet jord skal renses hvis det er muligt En af de vigtigste miljømæssige målsætninger i forbindelse med håndtering af forurenet jord i Københavns Kommune er: At forurenet jord, der kan renses, bliver ført til rensning efter bedst tilgængelig teknologi. I bilag 3, Rensning og deponering, kan du se kravene til, hvordan overskudsjorden fra Københavns Kommune skal behandles. Jordens forureningsklasse og forureningstype, jf. bilag 1 og 2, afgør, hvordan jorden skal renses eller deponeres. Regulativet giver mulighed for at aflevere jord til tre forskellige typer af modtageanlæg, som kan kartere, behandle eller deponere jorden: Karteringsanlæg Karteringsanlæg er permanente, eksterne mellemdepoter for overskudsjord, hvor uklassificeret overskudsjord løbende bliver tilført, klassificeret, sorteret og bortkørt. Karteringsanlægget sikrer en miljømæssigt forsvarlig håndtering af jorden. Klassificeringen og sorteringen af jorden foregår som beskrevet i retningslinierne i bilag 2, Klassifikation og sortering, således at den videre håndtering af jorden til rensning og deponering bliver optimeret. Jordbehandlingsanlæg Jordbehandlingsanlæg er anlæg, der ved rensning eller behandling fjerner eller nedbringer jordens indhold af forurening i henhold til bilag 3, Rensning og deponering. Jordbehandlingsanlægget sikrer en miljømæssig forsvarlig håndtering af jorden. 14

15 Den jord, som jordbehandlingsanlæg må modtage, er jord til rensning eller behandling ifølge bilag 3. Deponeringsanlæg Deponeringsanlæg er anlæg, der deponerer jorden permanent. Deponeringsanlægget sikrer en miljømæssigt forsvarlig håndtering af jorden via driftsvilkårene i anlæggets miljøgodkendelse. Den jord, som modtages, skal altid være klassificeret jord til deponering ifølge bilag 3, Rensning og deponering. Deponeringsanlæg må ikke modtage jord, som skal renses ifølge bilag 3. Optagelse på listen Hvis du vil have dit anlæg optaget på Københavns Kommunes liste over modtageanlæg kan du kontakte Center for Miljø på telefon Du skal kunne dokumentere over for Center for Miljø, at du har godkendelse til og kan behandle jorden efter Jordregulativets regler. De forskellige modtageanlæg bliver indplaceret i bilag 3, Rensning og deponering, afhængig af hvilke forureningsklasser og forureningstyper de kan modtage og behandle. Anmeldeskema for jordflytning Det er vigtigt, at du får en kopi af anmeldeskemaet for jordflytning, som fungerer som følgeseddel, hver gang du modtager jord. Følgesedlerne modtager du af vognmanden. Til sammen fungerer følgesedlerne som dokumentation af jordens forureningsgrad, samt hvor den kommer fra, hvem der har kørt med den, og hvor den skal hen. Du skal opbevare anmeldelsen i 2 år, efter flytningen har fundet sted. Hvis jorden ikke er anmeldt, eller hvis anmeldelsen ikke svarer til den jord du modtager, bør du underrette Center for Miljø. Desuden bør du underrette Center for Miljø, hvis du modtager jord, med forurenende stoffer, som ikke er omfattet af bilag 3. Oplysningspligt Du skal hvert år give Center for Miljø oplysninger om, hvor meget jord du har modtaget fra Københavns Kommune. Du skal oplyse, hvor meget jord du har modtaget fra en opgravningslokalitet, og hvor forurenet jorden har været. Desuden skal du oplyse, hvilken vognmand der har transporteret den. Du skal gemme dokumentationen og disse informationer i 5 år. Hvis jorden sendes videre fra et anlæg Når du flytter jord væk fra dit modtageanlæg skal det anmeldes til Center for Miljø. Hvis du videresender jorden fra dit anlæg, skal du følge Jordregulativets regler. Modtageanlæg uden for Københavns Kommune skal følge hjemstedskommunens regler. Hvilken jord er omfattet af regulativet Regulativet omfatter overskudsjord, som skal anmeldes efter jordflytningsbekendtgørelsen, hvilket er stort set al jord i Københavns Kommune. Overskudsjord fra andre arealer, som entreprenør eller bygherrer ønsker bortskaffet som affald, kan de frivilligt vælge at håndtere efter regulativet. Regulativet omfatter hovedparten af de typisk forekommende forureningsklasser/-kategorier og forureningstyper i Københavns Kommune. Det betyder, at du kan modtage størstedelen af den forurenede overskudsjord efter regulativets regler. 15

16 Hvis du modtager jord med andre forureningsklasser og forureningstyper end dem, som fremgår af bilag 1, Klasser og kategorier, skal entreprenøren eller bygherren have en konkret anvisning af den konkrete flytning. Hvis der sker et uheld Hvis der sker et uheld, i forbindelse med at du håndterer den forurenede jord, skal du straks ringe til Center for Miljø på og fortælle, hvad der er sket. Du skal også sende os oplysninger om uheldet. 16

17 Kommunens opgaver Center for Miljø modtager en kopi af alle anmeldelser om jordflytning, jf. Jordflytningsbekendtgørelsen, når der flyttes; - forurenet jord - jord fra områdeklassificerede arealer (størstedelen af Københavns Kommune) - jord fra en kortlagt ejendom eller en del af en kortlagt ejendom (jf. Jordforureningsloven) - jord fra offentlig vej - jord fra et godkendt modtageanlæg for jord I de tilfælde, hvor områdeklassificeret jord flyttes til et godkendt modtageanlæg, anlæg der er godkendt efter 33 i Miljøbeskyttelsesloven, kan jorden flyttes straks. Også når der sammen med anmeldelse fra kortlagt areal foreligger en af kommunen godkendt jordhåndteringsplan, kan jord til godkendt modtageanlæg flyttes straks. De øvrige anmeldelser af jordflytning behandles af Center for Miljø indenfor 4 uger, regnet fra den dag anmeldelsen er modtaget. Hvis kommunen modtager anmeldelse om jordflytning fra et kortlagt eller delvist kortlagt areal til et modtageprojekt (støjvold, terrænregulering el.a.), sender kommunen straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til Regionen. Hvis jorden flyttes til en anden region, sendes kopi af anmeldelsen hertil. Hvis jorden ønskes flyttet til en anden kommune, sender Center for Miljø, straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til den kommune, hvortil jorden flyttes. I de tilfælde, hvor der under den faktiske flytning af jorden, fremkommer nye oplysninger, der ikke er ubetydelige, herunder tidspunkt for flytning, jordmængder, forureningsforhold eller hvis jorden flyttes til et andet modtageanlæg end anmeldt, modtager Center for Miljø en ajourført anmeldelse. Center for Miljø kan altid bede anmelderen om at forevise en kopi af den senest ajourførte anmeldelse. Center for Miljø kan altid bede transportøren af aktuel jordflytning om at forevise en kopi af anmeldelsen, som fungerer som følgeseddel. 17

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Jordregulativ Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. REGULATIV FOR JORD Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Tårnby

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR JORD... 1 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag... 3 4. Definitioner...

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012.

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012. JORDREGULATIV Gladsaxe Kommune Gældende fra 10. juli 2012. 2 JORDREGULATIV 1. Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor).

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor). Herlev Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Herlev Kommune

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde TEKNIK OG MILJØ 1 Indhold Terrænregulering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde... 3 Byggeri tilpasset terræn... 3 Hvad

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Sendes til: Frederikssund kommune Plan og Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV KMS, målebordsblade år 1928-1940 KMS, tidssvarende kort Gældende fra den 27. januar 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 3 1.1.1 Affaldshåndtering

Læs mere

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 hvad, hvorfor og hvordan JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 Forurenings typer: Tungmetaller. Kulbrinter. Chloredeforbindelser Gifte(pesticider). Mekanisk(byggeaffald mv.) JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 2 Gældende

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge KLAR FORSYNING A/S Revlen 2 4600 Køge 26. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-G01--16 KS SANNEPET TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT JORDDEPOT UD FOR HAUBJERGVEJ 13-15/ STEVNHØJVEJ 13, MATR. NR. 129A, ST. HEDDINGE

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere