Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer"

Transkript

1 Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer Rudiengaards anmodning var foranlediget af en konkret sag om en landmand, hvor to forsikringsselskaber afviste at tegne en livsforsikring på grund af hans disposition for tarmkræft. Det fremgår af Justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 772 stillet den 28. september 2007, at forsikringsselskaberne utvivlsomt handlede i modstrid med loven, idet selskaberne ikke må lægge prædiktive gentest til grund for de forsikringsaftaler, der indgås. Dette er Forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension, indforstået med, og organisationen har for nyligt givet udtryk for denne holdning i et nyhedsbrev på organisationens hjemmeside (jævnfør Justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 772). Selv om den juridiske side af sagen således er fuldt afklaret, vil Det Etiske Råd gerne knytte nogle principielle kommentarer til problemstillingen, som rådet på ingen måde finder enkel. Selve sagsforløbet viser, at der begås fejl til skade for enkeltindivider i dette system trods forholdsvis klare regler. Efter rådets opfattelse er det et åbent spørgsmål, hvordan det fremover vil være mest hensigtsmæssigt at indrette forsikringssystemet. Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelserne om gentest i forsikringsaftaleloven (lov nr. 413 af 10/061997), er bestemmelserne primært udformet med henblik på at sikre forsikringstagerens ret til ikke-viden. Forsikringsselskabet må således gerne anvende oplysninger, som forsikringstageren må forventes at være bekendt med i forvejen, nemlig oplysninger om den pågældendes eller andre personers nuværende eller tidligere helbredstilstand ( 3 a). Derimod må forsikringsselskabet ikke indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger ( 3 a). Hvis man primært fokuserer på retten til ikke-viden, forekommer disse bestemmelser særdeles velvalgte. For hvis forsikringsselskabet måtte anvende prædiktive gentest i forbindelse med indgåelsen af aftaler, kunne dette presse nogle personer til at få foretaget en sådan test med henblik på at skulle betale en mindre forsikringspræmie, selv om de egentlig ikke ønskede at få kendskab til eventuelle dispositioner for sygdomme mv. Det skal omvendt bemærkes, at reglen også beskytter en ret til viden forstået på den måde, at en kommende forsikringstager kan lade sig teste, uden at dette burde få indflydelse DET ETISKE RÅD 20. DECEMBER 2007 UDTALELSE OM GENTEST OG FORSIKRINGER 1

2 på hans eller hendes muligheder for at tegne forsikring. En sådan ret til viden kan være værdifuld, fordi man kan anvende visse typer af gentest til at opspore forstadier til sygdomme, som kan forebygges, hvis de opdages i tide. Dette gælder for eksempel for nogle genetisk betingede former for kræft - blandt andet tyktarmskræft - hvor man kan fjerne forstadier til sygdommen og dermed forhindre, at den bryder ud. Medlemmerne af Det Etiske Råd kan tilslutte sig bestemmelsernes bestræbelse for at sikre forsikringstagerens ret til selv at bestemme, om man ønsker at få foretaget en gentest. Rådet ønsker imidlertid at gøre opmærksom på, at der også kan være problemer knyttet til at forpligte et privatejet forsikringssystem til at påtage sig forsikringsopgaven. Problemet er blandt andet, at private forsikringsordninger normalt bygger på et princip om, at de mange, der tilfældigvis ikke rammes (det er de heldige) støtter de få, som tilfældigvis rammes (det er de uheldige). Men det er netop en forudsætning, at der er tale om tilfældigheder, således at de, der på forhånd har en kendt stor risiko, enten udelukkes fra ordningen eller indgår på særlige (begrænsede eller dyrere) vilkår. Med adgang til gentest kunne forsikringsordningerne derved i en vis forstand gøres mere tidssvarende. Den eksisterende ordning i Danmark kan efter rådets opfattelse have nogle uhensigtsmæssige og/eller urimelige konsekvenser, for eksempel de følgende: 1. Forsikringstageren har en viden, som forsikringsselskabet enten ikke har eller ikke må gøre brug af, hvilket gør det muligt for forsikringstageren at tegne en væsentligt mere favorabel forsikring, end han eller hun ville eller kunne have gjort uden denne asymmetri i forhold til viden. Forsikringstageren kan nemlig udnytte sin viden til at overforsikre sig ved at tegne flere forsikringer eller forsikringer med højere forsikringsbeløb, end han eller hun ellers ville have gjort. På den måde opnår forsikringstageren en fordel, som ikke forekommer rimelig. 2. Hvis forsikringsselskaberne ikke må benytte nogen former for viden, selv om forsikringstageren godt må, kan det skabe problemer for forsikringsselskabets funktionsduelighed. For det første kan det ødelægge konkurrenceevnen globalt betragtet. De danske forsikringsselskaber er underlagt vilkår, som ikke gælder internationalt. Derfor kan det være nærliggende for forsikringstagere med gode gener at få en forsikring i udlandet, fordi de her kan betale en lavere præmie, hvis de kan fremlægge en genetisk test. Men selv om man ser bort fra denne internationale problematik, kan der opstå et andet problem. Hvis danske forsikringer generelt bliver for dyre på grund af, at nogle personer overforsikrer sig, vil det formodentlig på et tidspunkt føre til, at nogle personer undlader at tegne forsikring. Det kan få priserne til at stige yderligere med et forøget frafald af forsikringstagere til følge etc. 3. Det må heldigvis konstateres, at ingen af de problemer, der er beskrevet under punkt 2, synes at være aktuelle på det danske forsikringsmarked endnu. Men det er væsentligt at være opmærksom på, at problemerne måske først viser sig på længere sigt. Det skyldes for det første, at der typisk går adskillige år imellem det tidspunkt, hvor en person overforsikrer sig og det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet eventuelt skal udbetale penge til personen eller dennes efterladte. Det kan derfor ikke udelukkes, at forsikringsselskaberne i fremtiden kommer til at udbetale større beløb end forudset. For det andet kan problemerne forstærkes af, at der udvikles billigere og mere effektive gentest, som giver forbrugerne bedre muligheder for at anvende viden om deres genetiske DET ETISKE RÅD 20. DECEMBER 2007 UDTALELSE OM GENTEST OG FORSIKRINGER 2

3 udrustning i forsikringsøjemed. Overforsikring kan derfor blive mere almindeligt i fremtiden, end det er nu. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det kan være vanskeligt for forsikringsselskaberne at overskue den fremtidige udvikling både hvad angår udbetalinger fra selskabet og antallet af personer, som overforsikrer sig. Det kan derfor ikke tages for givet, at forsikringsselskaberne på et givent tidspunkt opererer med en hensigtsmæssig ratio mellem forsikringspræmier og kommende udbetalinger. 4. Som forsikringssystemet i Danmark er indrettet nu, er forsikringsvæsenet som beskrevet blevet pålagt at undlade at tage bestemte oplysninger i betragtning ved forsikringsindgåelsen. Dette skaber forøgede udgifter (jævnfør punkt 1), som i sidste ende dækkes af de øvrige forsikringstagere. Man kan diskutere, om det er rimeligt, at de øvrige forsikringstagere pålægges at dække disse udgifter, når der er tale om statslig regulering og dermed altså en slags fælles beslutning. Hvis der er tale om andet end ubetydelige beløb, forekommer det mere rimeligt, at samfundet som helhed dækker de ekstra udgifter, som overforsikring medfører. 5. Som nævnt må forsikringsselskaberne lægge nogle typer af helbredsoplysninger til grund for indgåelsen af forsikringsaftalen, men ikke andre. For eksempel må forsikringsselskaberne indhente helbreds oplysninger, som kan fastslå den forsikringsmæssige risiko ud fra sædvanligt anerkendte helbredsmæssige risikofaktorer som diabetes, sukkersyge, sygdomme i familien, body mass index, blod-kolesterol mv. Derimod må forsikringsselskaberne ikke indhente eller anvende oplysninger, der stammer fra genetiske test. Man kan hævde, at der ikke er nogen principiel forskel på de aktuarmæssige sandsynlighedsberegninger, der bygger på oplysninger om familiært (genetisk!) forekommende lidelser, og på gentest, der jo i reglen også højst giver oplysninger om en vis sandsynlighed, hvormed en lidelse opstår. Opdelingen mellem typerne af information kan derfor synes uretfærdig, fordi den uden tilstrækkelig begrundelse stiller kommende forsikringstagere fra den ene gruppe væsentligt dårligere end dem fra den anden gruppe. Som illustration kan nævnes, at en person med disposition for at udvikle Chorea Huntington 1 ville kunne tegne en normal forsikring, hvis man kun kendte til dispositionen på grund af en genetisk test. Hvis man derimod kendte til den ud fra slægtshistorien, ville forsikringsselskabet fuldt berettiget kunne anvende oplysningen. Men behovet for at kunne tegne forsikring er naturligvis uafhængigt af, om man kender til risikoen for at udvikle Chorea Huntington af den ene eller den anden grund. Det samme kan man sige i forbindelse med andre typer af dispositioner for at udvikle sygdomme, hvor behovet for at kunne tegne forsikring igen er uafhængigt af, hvorfra man har sin viden om dispositionen. I forlængelse af disse overvejelser kunne man forestille sig et system, hvor forsikringsselskaber enten slet ikke måtte indhente og benytte helbredsoplysninger eller i det mindste ikke måtte indhente oplysninger om helbredsforhold, som personen ikke selv har indflydelse på om dette sidste er tilfældet, er dog ofte umuligt at afgøre i praksis. Ud fra en sådan tankegang burde en person med dårligt helbred eller uforskyldt dårlig helbred altså ikke have ringere mulighed for at forsikre sig end en person med normalt eller godt helbred. Man kan begrunde opfattelsen med, at det enkelte menneske i vid udstrækning ikke selv er skyld i og dermed heller ikke har noget ansvar for, hvilket helbred det er udstyret med, det er primært et spørgsmål om held eller uheld. Under alle omstændigheder er en person med dårligt helbred naturligvis stillet dårligere end en person med et godt helbred. Men hvis man 1 Ved Chorea Huntington er sandsynligheden for udvikling af sygdom nær 100 %, hvis genet forekommer, mens dette ikke er tilfældet ved de fleste andre kendte genetiske dispositioner for sygdom. DET ETISKE RÅD 20. DECEMBER 2007 UDTALELSE OM GENTEST OG FORSIKRINGER 3

4 ikke udviser solidaritet og i fællesskab forsøger at afbøde de negative konsekvenser, som det kan få at have et dårligt helbred, risikerer personen at blive ramt dobbelt. Han eller hun er ikke blot stillet ringere som en direkte følge af det dårlige helbredsmæssige udgangspunkt, som måske forøger risikoen for alvorlig sygdom eller tidlig død. Han eller hun stilles oven i købet også dårligere på grund af den måde, forsikringsmarkedet er indrettet på. Der synes derfor at være god grund til at give alle lige muligheder for at få en forsikring uafhængigt af det helbredsmæssige udgangspunkt, da en forsikring i nogle situationer kan være en betingelse for at føre en normal tilværelse. Eksemplet med landmanden, der ikke kunne få en livsforsikring, illustrerer netop dette. Han skulle bruge forsikringen til at stille garanti for et lån, som han skulle oprette i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv. I forhold til den konkrete sag ønsker Det Etiske Råd i øvrigt at påpege, at man i en vis forstand bedes om at anvende sit eget liv eller sin egen krop som pant for et lån og at dette pant så endda afvises, hvis det ikke skønnes at være i tilstrækkeligt god stand rent helbredsmæssigt. Det kan helt overordnet overvejes, om denne praksis er etisk acceptabel. Flere af punkterne ovenfor ikke mindst punkt 4 og 5 kunne tale for, at det burde være en offentlig opgave enten helt gennemgribende at sikre et solidarisk system (alle har en eller anden genetisk disposition for et eller andet og viden herom kan kun forventes at stige de kommende år) eller at udbyde forsikringer til personer i særlige risikogrupper. Dette stemmer overens med, at man også på andre områder i det danske samfund lader det offentlige løse de opgaver, som udtrykker solidaritet over for dårligt stillede. Princippet på disse områder er, at alle borgere har lige adgang til væsentlige kerneydelser, selv om nogle personer i højere grad har fordel af det end andre. Det offentlige sundhedsvæsen udgør en af de centrale kerneydelser i dette solidariske system, og et offentligt drevet forsikringssystem for personer i særlige risikogrupper, ville på mange måder udgøre en parallel til sundhedsvæsenet. Begge systemer ville være rettet mod at afhjælpe problemer, der er foranlediget af sundhedsmæssige forhold. Det er imidlertid ikke uden problemer at lade det offentlige overtage opgaven med at udbyde forsikringer til personer i særlige risikogrupper. For det første ville det ikke være muligt at afklare, hvem der var i særlig risikogruppe, uden at krænke forsikringstagernes ret til ikke-viden ved at pålægge alle at få udført en genetisk test. For det andet ville det også i det offentlige system være et åbent spørgsmål, hvordan betingelserne for at forsikre sig skulle være for at kunne kaldes rimelige for alle parter. Problemet med, at forsikringstagerne overforsikrer sig, løses naturligvis ikke uden videre ved, at ordningen flyttes til det offentlige system. Og også inden for dette system forekommer det urimeligt, hvis en forsikringstager kan udnytte sin viden om egne sygdomsdispositioner til at sikre sig selv eller sine efterkommere meget store udbetalinger fra den offentlige forsikringsordning. Det Etiske Råd finder det rimeligt, at alle borgere gives mulighed for at tegne væsentlige forsikringer som for eksempel livsforsikringer. Ikke mindst gælder dette, hvis en forsikring fortsat skal være en nødvendig betingelse for, at en borger kan drive sit erhverv. Medlemmerne finder det imidlertid ikke muligt på det nuværende grundlag at udpege den ordning, der vil være mest rimelig. En løsning kunne være at kopiere den ordning, som er gennemført flere steder, hvor der lægges et loft over, hvor meget man kan forsikre sig for uden at skulle fremvise en gentest (som forsikringsselskabet i så fald måtte anvende til at fastlægge forsikringspræmien). Dette kunne formodentlig forhindre de mest grelle eksempler på overforsikring. Efter rådets opfattelse er spørgsmålet imidlertid, om forsikrings- DET ETISKE RÅD 20. DECEMBER 2007 UDTALELSE OM GENTEST OG FORSIKRINGER 4

5 systemet kan bibeholdes i rent privat regi, når der efterhånden udvikles lettilgængelige genetiske undersøgelser, som kan vise langt mere om det enkelte menneskes anlæg for sygdomme, end de nuværende mere simple gentest. Hvis sådanne metoder bliver almindelige, vil det formodentlig være vanskeligt og måske heller ikke rimeligt at opretholde et forbud mod, at forsikringsselskaberne anvender testresultaterne ved fastlæggelsen af forsikringspræmien. Men hvis dette forbud ophæves, vil det være oplagt at supplere det private forsikringssystem med et system, som er offentligt drevet og i højere grad end det private system er udtryk for en solidarisk løsning, så alle kan få bestemte typer af forsikringer uafhængigt af, hvilke sygdomsdispositioner de har. Under alle omstændigheder finder rådet det væsentligt, at udviklingerne inden for forsikringsvæsenet følges nøje i fremtiden med henblik på at gribe ind, hvis det udvikler sig i en uheldig retning, for eksempel fordi præmierne bliver urimeligt høje, eller fordi de danske forsikringsselskabers konkurrenceevne i betydelig grad undermineres globalt betragtet. DET ETISKE RÅD 20. DECEMBER 2007 UDTALELSE OM GENTEST OG FORSIKRINGER 5

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Mere papir, mindre etik

Mere papir, mindre etik Mere papir, mindre etik Kommentar til Retningslinier om etik i pengeinstitutternes rådgivning i Verner C. Petersen Onsdag d. 26. marts 1997 kommer nogle udvalgte pengeinstitutter i søgelyset. Anledningen

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere