10. DMUs og DIFs forsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. DMUs og DIFs forsikringer"

Transkript

1 Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets bekendtgørelse af 20. november 1998 (optrykt som bilag 2 til dette reglement). DMUs medlemmer og løbsarrangører er dækket af 2 forsikringsaftaler. Dels DMUs individuelle forsikringsaftale med Tryg Forsikring, dels den af Danmarks Idræts-Forbund indgåede kollektive forsikringsaftale, der ligeledes er placeret hos Tryg Forsikring. DMUs aftale dækker en ulykkesforsikring for alle aktive med kørerlicens. Aftalen dækker endvidere de nødvendige ansvars- og ulykkesforsikringer for løbsarrangører og indeholder følgende 5 forsikringer: 1. En kollektiv ulykkesforsikring, dækkende alle indehavere af et DMU kørerlicens, samt deltagere i Propagandaarrangementer. 2. Den af FIM krævede udvidede forsikring, dækkende alle kørere, der deltager i officielle FIM- & UEM mesterskaber på et FIM/UEM mesterskabslicens. 3. Løbsarrangørers arrangøransvar i henhold til kravene i Trafikministeriets bekendtgørelse af 20. november Ulykkesforsikring for publikum og personer, der medvirker ved løbsafholdelsen i henhold til kravene i Trafikministeriets bekendtgørelse af 20. november Kollektiv arbejdsskadeforsikring for kørere på kontrakt. Den kollektive aftale mellem DIF og Tryg Forsikring dækker bl.a. arbejdsskade- og ulykkesforsikring for DMUs og klubbernes frivillige ledere, trænere, instruktører, officials m.v., når disse er med-lemmer af en klub under DMU. DMUs forsikringsaftale med Tryg Forsikring I det efterfølgende findes en omtale af DMUs forsikringsaftale med: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Aftalen administreres af Willis I/S Brendstrupgårdsvej Århus N Telefon Jørgen Kjærulff Nielsen og Niels Flindt Policeteksten kan fås ved henvendelse til DMUs kontor eller på

2 Kollektiv ulykkesforsikring Kørere med dansk og internationalt licens (FIM) Under løb og organiseret træning i Danmark, og under løb og organiseret træning i udlandet, når deltagelse er godkendt af DMU. Forsikringen dækker ikke: Hvis erstatning kan tilkendes af anden af DMU tegnet forsikring. Forsikringssummer: Kr ved død (FIM- og UEM mesterskabslicens efter FIMs/UEMs til enhver tid gældende regler). Kr ved invaliditet med tillægserstatning ved skader over 30 % mén stigende til kr ved fuld invalidi-tet Tandskade - maks. kr og subsidiær andre forsikringer. Virkemåde Når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (= méngrad) fastsættes til mindst 15 %, udbetales der erstatning. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, ikke vil medføre døden, og når tilskadekomnes tilstand i øvrigt må betragtes som stationær. Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Hvis den tilskadekomne er et barn, og erstatningen overstiger kr , tilfalder 10 % af erstatningen dog indehaveren af forældremyndigheden. Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes efter bestemmelserne om umyndiges midler.

3 De nedenfor nævnte eksempler på méngrader er retningsgivende: HALS - NAKKE - SKULDER - BRYSTRYGSØJLE - LÆNDERYGGEN Brud på hvirvellegemer % Hånd og håndled Spolebensbrud, helet med lettere gener...5 % Spolebensbrud, helet med større gener...8 % Håndled, stift i god arbejdsstilling...10 % Albue Stivhed i strakt stilling % Stivhed i god arbejdsstilling % Bøjeevne nedsat til 90 grader % Skulder Stivhed (med armen ind til kroppen)...35 % Let nedsat bevægelighed, evt. med skurren...5 % Fodled Stift i ret vinkel eller let spidsfod (10-15 grader...15 % Ophævede drejebevægelser...5 % Ben Stift i god stilling...15 % Bøjeevne nedsat til 90 grader...10 % Hofte Stivhed i gunstig stilling...30 % Bemærk, at en méngrad under 30 % ikke udløser erstatning. Lægehjælp i og hjemtransport fra udlandet Udgifter i forbindelse med sygdom og ulykkestilfælde, indtruffet for danske kørere i udlandet, er dækket af de regler, der gælder for Det gule Sygesikringsbevis. Kørere, der deltager i løb i udlandet på et FIM- eller UEM mesterskabslicens, dækkes i henhold til FIMs og UEMs til enhver tid gældende regler. Ansvarsforsikring (arrangøransvar ved motorløb) Publikum og personer, der opholder sig ved eller på banen. Det ansvar for skader på personer og ting, en arrangør kan pålægges i henhold til 9 i Trafikministeriets bekendtgørelse af 20. november For de ved motorløbets afholdelse af arrangøren beskæftigede personer dækker forsikringen kun den del af skaden, som skadelidte ikke får dækket efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

4 Forsikringssummer (2006 tal): 1. 2 mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på højst 85 cm mio. kr. for løb, hvor de benyttes køretøjer med motorer på over 85 cm 3 og højst 500 cm mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på over 500 cm 3. Ulykkesforsikring (kun for løb med offentlig adgang) Publikum og personer, der medvirker ved motorløbets afholdelse. Forsikringen dækker ikke skader på kørerne. De personskader, der ikke dækkes af ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringssummer: Udregnes efter reglerne om arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring Kørere på kontrakt, eller med anden skriftlig aftale med en klub eller løbsarrangør under DMU, skal være dækket af en arbejdsskadeforsikring, som skal tegnes af klubben / arrangøren. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig for kørere med en kontrakt eller anden skriftlig aftale, hvor der er tale om et ansættelses- eller ansættelseslignende forhold, eller hvor klubben/arrangøren har sanktionsmuligheder overfor køreren ved misligholdelse. Dækningen sker i henhold til gældende lovgivning. Danmarks Idræts-Forbunds kollektive forsikringsaftale med Tryg DIFs kollektive forsikringsaftale omfatter følgende 4 områder: Arbejdsskadeforsikring, som består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring. Når en forening er arbejdsgiver, har foreningen pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens ledende organer. Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen. Forsikringen dækker ikke professionelle og andre ligestillede kontraktansatte idrætsudøvere. For disse skal der tegnes selvstændig forsikring. Erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, foreninger, associerede foreninger, de ansatte og medlem-merne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v. Der er ikke noget lovkrav om at tegne en ansvarsforsikring. En forening kan dog blive erstatnings-

5 ansvarlig for de skader, der opstår i forbindelse med foreningens aktiviteter, og som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis der ikke er tegnet forsikring. På dette område er lovgrundlaget med virkning fra 1. juli 2002 ændret på en del områder. Men reguleringen af erstatningsydelserne er det mest synlige således er den højeste erhvervsevnetabserstatning forhøjet med ca. 2,5 mio. kr. til ca. 6 mio. kr. ved 100 % mén. Retshjælpsforsikringen, som dækker sagsomkostninger i forbindelse med visse retslige tvister i civile sager, men ikke eventuelle straffesager. Forsikringen dækker ikke tvister mellem 2 foreninger organiseret under DIF og DGI. Forsikringen dækker max. kr pr. retssag. Selvrisikoen er kr Kollektiv rejseforsikring, som omfatter DGI samt tilknyttede amtsforeninger og deres medlemsforeninger, associerede foreninger (DDS) og deres medlemsforeninger. DIF og tilknyttede specialforbund og deres medlemsforeninger. Forsikringen dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale idrætsudøvere gæster (idrætsudøvere, ledere m.fl.), der er inviteret til Danmark af organisationerne eller af en forening. Forsikringen indeholder sygdom/tilskadekomst dækkes efter regning (gælder ikke gæster) sygeledsagelse, rimelige ekstra rejseudgifter dækkes rejseafbrydelse, rimelige ekstra omkostninger dækkes rejsegods med op til kr. rejseansvar, tingskade 2 mio. kr., personskade 5 mio. kr. sikkerhedsstillelse/kaution, kr. rejseulykke, 100 % invaliditet kr., død (gifte / forsørgere) kr., død (ugifte ikke forsørgere) kr. rejseulykke omfatter ikke idrætsudøvere og gæster På hjemmesiden kan hentes mere detaljerede oplysninger på disse nævnte 4 kollektive forsikringer, samt policer og generelle forsikringsbetingel-ser.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 201504 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet i skoler/institutioner,plejeanbragte samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere