EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt kød, pålæg og fjerkræ til KomUdbud (Aftale 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt kød, pålæg og fjerkræ til KomUdbud (Aftale 2)"

Transkript

1 EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af økologisk og konventionelt kød, pålæg og fjerkræ til KomUdbud (Aftale 2) Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsansvarlig Udbuddets omfang Delaftaler Indgåelse af rammeaftalen Procedure for elektronisk udbud Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Vareprøver Aftalegrundlag Alternative tilbud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Aktindsigt Ordregivers e-handelssystem Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Kravspecifikation Generelle krav Rammeaftale Parterne Rammeaftalens grundlag Rammeaftalens omfang Rammeaftaleperiode Optioner Kontakt mellem parterne Vederlagsfri service fra Kontrakthavers side/konsulentbistand Bestilling af varer Levering og leveringsbetingelser Varemodtagelse og følgeseddel Returvarer Egenkontrol Fakturering og kreditering Priser og data Prisregulering Betalingsbetingelser E-handel Side 2/57

3 18 Bonus til Ordregiver Bonusudbetaling til tredjemand Statistik Underleverandører Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Tredjemandsrettigheder Forsinkelse Mangler Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Bod Konkurs m.v Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Ændring af produktsammensætning Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen Ændringer i rammeaftalen Lovvalg og afgørelse af tvister Offentlige påbud Ekstraordinær opsigelse Miljø Etik og socialt ansvar Underskrift Bilag Bilag 1 Tilbudslisten Bilag 2 Institutionsoversigt Bilag 3 Implementeringsplan Bilag 4 Virksomhedsbeskrivelse Bilag 5 Udvidet tro og love erklæring Bilag 6 Food miles Bilag 7 Referenceliste Bilag 8 Aktindsigt Bilag 9 Tidsplan Bilag 10 Konsortieerklæring Bilag 11 Kommunespecifikke oplysninger Bilag 12 E-handelssystemspecifikke bilag Bilag 13 Systemspecifikke bilag til kostberegningsprogrammer Bilag 14 Kommunespecifikke underskriftsbilag Side 3/57

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af økologisk og konventionelt kød, pålæg og fjerkræ til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale (herefter benævnt Ordregiver). KomUdbud er et samarbejde mellem en række jyske og fynske kommuner. De enkelte medlemskommuner foretager EU-udbud af varer og tjenesteydelser på vegne af udbudsfællesskabets medlemmer. Udbud udformes således, at medlemmerne af KomUdbud har følgende muligheder: Medlemskommunen kan deltage fra rammeaftalens start (forpligtende deltagelse). Medlemskommunen kan deltage i rammeaftalen fra en senere fastsat dato (forpligtende deltagelse). Medlemskommunen kan undlade at deltage i rammeaftalen. Samtlige rammeaftaler, som KomUdbud indgår, vil være obligatoriske og dermed bindende for de medlemskommuner, der på forhånd er tilmeldt udbuddet. De øvrige medlemskommuner af KomUdbud kan ikke anvende denne rammeaftale. Der henvises til punkt 1.4 Delaftaler for oplysning om udbuddets deltagende kommuner. Oplysninger om medlemmerne af KomUdbud fremgår af Detaljeret information om hvilke køkkener/institutioner hos Ordregiver, som er omfattet af nærværende udbud, fremgår af bilag 2, Institutionsoversigt. 1.2 Udbudsansvarlig KomUdbud ved Herning Kommune, er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil underskrivelse af rammeaftalen varetages al kommunikation vedrørende udbuddet således af: KomUdbud Herning Kommune Tovet 5, 7400 Herning Tina Bech Andersen og Birgitte Bach Al kommunikation med Ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Spørgsmål til udbuddet skal ske i henhold til punkt 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet. 1.3 Udbuddets omfang Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én eller to virksomhed(er) for perioden til Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de af udbuddet omfattede produkter hos de(n) valgte Tilbudsgiver(e) på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår, dog kun såfremt Ordregiver konstaterer behov for de pågældende produkter. Side 4/57

5 Det samlede forbrug fordelt pr. kommune fremgår af tabellen sidst i dette punkt. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver. Resultat af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov. Der henvises i øvrigt til punkt 2.13 Ordregivers forbehold. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af Tilbudslisten (bilag 1) samt udbudsmaterialets punkt 3.1 Generelle krav. Øvrige krav inkl. leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på forlængelse fremgår af Rammeaftalen. Udbuddet omfatter nedennævnte kommuner: Kommune Tilslutningstidspunkt Estimeret årlig omsætning i DKK ex moms Området skal e- handles fra aftalestart Fredericia x Herning x Holstebro Ikast-Brande x Kolding Lemvig Middelfart Randers x Silkeborg x Sønderborg Vejle x 1.4 Delaftaler Udbuddet udbydes geografisk opdelt i to delaftaler. Nedenstående tabel angiver, hvilke kommuner der er omfattet af henholdsvis delaftale 1 og 2. Delaftale 1 Delaftale 2 Fredericia Kolding Middelfart Sønderborg Vejle Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Randers Silkeborg Side 5/57

6 Der kan afgives tilbud på en eller begge udbudte delaftaler. Der kan ikke afgives bud på dele af en delaftale. Såfremt der afgives uafhængige tilbud på delaftale 1 og 2, skal der indgives en udfyldt Tilbudsliste pr. delaftale. Ønsker Tilbudsgiver at tilbyde en anden pris ved tildeling af begge delaftaler, indgives yderligere en udfyldt Tilbudsliste med angivelse af, at tilbuddet gælder ved samlet tilbud på delområde 1 og 2. KomUdbud udbyder parallelt med nærværende udbud (Aftale 2), nedenstående Rammeaftaler: Aftale 1: Aftale 3: Aftale 4: Økologiske og konventionelle fødevarer (delvis undtaget Kød, pålæg og fjerkræ og/eller Frisk frugt og grønt. Økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt Økologiske og konventionelle øl og vand I forhold til hvilke køkkener/institutioner der er omfattet af hvilke aftaler, er der fra Ordregivers side lagt vægt på blandt andet miljø- og ressourcemæssige hensyn. Eksempelvis vil en institution/et køkken med relativ lille omsætning på frugt og grønt ikke være omfattet af aftale 3, men købe frugt og grønt på aftale 1. Se Institutionsoversigten (bilag 2) for yderligere oplysning vedr. deltagelse på de enkelte aftaler. Institutionsoversigten indeholder informationer vedrørende aftale 1, 2 og 3. Såfremt Tilbudsgiver ikke ønsker at vedstå sit tilbud, med mindre samme Tilbudsgiver tildeles yderligere KomUdbud-rammeaftaler inden for fødevareområdet jf. ovenstående, skal Tilbudsgiver udtrykkeligt gøre opmærksom herpå ved udfyldelse af erklæring jf. bilag 1 Tilbudsliste. 1.5 Indgåelse af rammeaftalen I tilfælde af at rammeaftalen tildeles en Tilbudsgiver indgås den vedlagte Rammeaftale. Rammeaftalen regulerer aftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver, men udfyldes af Ordregiver i tilfælde af en aftaleindgåelse. Efter rammeaftalens indgåelse handler de i dette udbud deltagende Kommuner med den valgte Tilbudsgiver som individuelle juridiske parter. 1.6 Procedure for elektronisk udbud Udbuddet vil blive foretaget som et elektronisk udbud. Det betyder, at Tilbudsgiverne skal afgive tilbud elektronisk via Mercell Sourcing Services (MMS) hjemmeside på Tilbuddet inkl. alle bilag skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for Tilbudsgivere. Tilbudsgiverne vil 3 dage før tilbudsfristen udløber modtage en påmindelse omkring opgaven pr. e- mail. For at uploade tilbud kan Tilbudsgiveren have digital signatur eller NEM-ID. Har Tilbudsgiver ingen af delene kontaktes Mercell på ell. Tlf angiv firmanavn og opgaven det handler om. Side 6/57

7 Tilbud modtaget på andre måder end gennem Mercell Danmark A/S vil ikke blive taget med i vurderingen. Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til Mercell på ell. Tlf Al kommunikation med Ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Side 7/57

8 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.2 Formkrav Tilbuddet skal afgives i overensstemmelse med punkt 1.6 Procedure for elektronisk udbud. Ved tilbudsafgivelsen skal Tilbudslisten (bilag 1) udfyldes elektronisk. Summen af de tilbudte enhedspriser skal indeholde alle udgifter (evt. gebyrer, afgifter eller lign.) forbundet med varetagelsen af den udbudte rammeaftale. Tilbudsgiver opfordres ved tilbudsafgivelsen til at følge strukturen i nærværende udbudsmateriale, og i den forbindelse sikre sig, at tilbuddet er vedlagt den udbedte dokumentation, oplysninger, besvarelse mv. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og rammeaftaleperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter anses produktblade, varekataloger, regnskaber mv. Såfremt Ordregiver anmoder herom, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbuddet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud, eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Tilbudsgivers omkostninger ved udbudsforretningen er således Ordregiver uvedkommende, herunder også hvis Ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og stilles via kommunikationsmodulet i MSS. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der modtages efter tidsfristens udløb, vil også blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter, ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Såfremt Tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl, herunder udgåede varer på Tilbudslisten eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes Tilbudsgiver straks gøre opmærksom Side 8/57

9 herpå, således at der for Ordregiver er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være tilgængelige på MSS senest den Der vil blive afholdt spørgemøde den kl på følgende adresse: Skovlyset, Cafe Bøg Skovvænget 2a, 7400 Herning Obs: benytter du GPS, skal postnummer indtastes da samme adresse findes i Skarrild. Bekræft venligst antallet af deltagere senest via kommunikationsmodulet i MSS. Der gøres opmærksom på, at der maksimum kan tilmeldes to personer pr. Tilbudsgiver. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være afleveret elektronisk gennem Mercell Sourcing Service (MSS) senest den kl Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende i 9 måneder fra tilbudsfristen. Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke, før Ordregiver og vindende Tilbudsgiver har indgået rammeaftalen 2.9 Vareprøver Til brug for vurdering af kvalitet af de indkomne tilbud, skal Tilbudsgiver levere vareprøver. Der skal ikke afleveres vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivelse. Ordregiver vil efter tilbudsfristens udløb anmode om vareprøver, som skal leveres uden beregning. Vareprøverne skal være mærket med udbuddets positionsnummer samt tilbudsgivers varenummer, herudover skal emballering og mærkning stemme overens med kravene i nærværende udbudsmateriale. Ordregivers brugergruppe forventer at teste vareprøverne i uge 22/23. Leveringstidspunktet, samt de nærmere betingelser for leveringen, vil blive forsøgt meddelt Tilbudsgiver skriftligt med 7 dages varsel, dog minimum 3 dages varsel. Det fremgår af Tilbudslisten (bilag 1), hvilke varer der skal leveres vareprøver på. Se punkt 2.18 Tildelingskriterium for yderligere information om kvalitetsvurderingen. Der indhentes ikke vareprøver for ukonditionsmæssige tilbud Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter indgås på grundlag af nærværende udbudsmateriale med eventuelle rettelser, spørgsmål og svar. Disse dokumenter fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af aftalen. Side 9/57

10 For oplysning om dokumenternes prioriterede rækkefølge henvises der til rammeaftalens Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Såfremt Tilbudsgiver ikke kan løfte opgaven alene, kan Tilbudsgiver gå sammen med andre, og byde på opgaven som et konsortium. For regler og vejledning til hvornår Tilbudsgiver lovligt kan indgå i et konsortium, se Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning: Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under punktet vedr. udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal bilag 10 Konsortieerklæring, udfyldes og vedlægges tilbudsbesvarelsen. Det skal af bilaget fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. De deltagende virksomheder skriver i samme forbindelse under på en erklæring om solidarisk hæftelse Ordregivers forbehold I forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud har Ordregiver undersøgt, om der i Ordregivers afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Såfremt rammeaftale indgås, vil eventuelle lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, blive søgt afviklet i et samarbejde mellem Ordregiver og den valgte Tilbudsgiver på området. Ordregiver kan tilmelde og/eller afmelde institutioner og afdelinger, der måtte blive oprettet, ændret eller nedlagt i løbet af rammeaftaleperioden. Der tages desuden forbehold for ændrede forhold f.eks. som følge af varige ændringer i institutionens forbrug. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af institutioner og afdelinger, der er omfattet af aftalen, hvis forholdene ændres som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger m.v. Der tages desuden forbehold for evt. fejl i udbudsmaterialets bilag 2 Institutionsoversigt. Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, myndighedskrav mv., der påvirker de udbudte varer og varegrupper. Side 10/57

11 2.14 Tilbudsgivers forbehold Der accepteres ikke forbehold. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets punkt 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Aktindsigt Tilbudsgivers tilbud kan blive genstand for aktindsigt jf. reglerne herom i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Tilbudsgiver bedes i Bilag 8 Aktindsigt angive, såfremt dennes tilbud indeholder oplysninger, som bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt samt give en uddybende begrundelse herfor. Bilaget skal vedlægges tilbuddet. Det er dog Ordregiver der i sidste ende vurderer, hvad der skal udleveres i en sag om aktindsigt Ordregivers e-handelssystem Hvorvidt Ordregiver anvender e-handel på det udbudte område fremgår af oversigten punkt 1.3 Udbuddets omfang. Medlemskommunerne anvender forskellige e-handelssystemer. Se mere i de e- handelssystem-specifikke bilag (bilag 12). De nærmere praktiske procedurer samt vejledninger vil tilgå Kontrakthaver umiddelbart efter tildeling. Herefter skal Kontrakthaver udarbejde elektronisk vare- og priskataloger til Ordregivers e- handelssystemer på de aftalte produkter. Kataloget skal være godkendt og tilgængeligt i systemet jf. Implementeringsplanen (bilag 3). For nærmere information om e-handel, se rammeaftalens 17. Såfremt et godkendt katalog ikke foreligger, kan Tilbudsgiver idømmes bod, efter bestemmelserne om bod i henhold til Rammeaftalens 17 indtil Kontrakthaver er i stand til at levere et godkendt e-katalog til Ordregivers e-handelssystem 2.17 Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Retten til at udøve det pågældende erhverv Kopi af Tilbudsgivers autorisation eller registrering hos Fødevarestyrelsen Beskrivelse af Tilbudsgivers kontrolprogram i forbindelse med optagelse af leverandører Tilbudsgivers personlige forhold Virksomhedsoplysninger udfyld bilag 4 Virksomhedsbeskrivelse. Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i Udbudsdirektivet. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 5 Udvidet tro og love erklæring og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Virksomheder, der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 5 Udvidet tro og love erklæring og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Side 11/57

12 Økonomisk og finansiel formåen Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde dokumentation af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet. Der skal desuden vedlægges dokumentation for, at denne virksomhed har givet skriftligt tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed i hele aftaleperioden inkl. optioner. Revisorpåtegnet soliditetserklæring for senest afsluttede regnskabsår (Minimumskravet er en soliditetsgrad på 10%) Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste (bilag 7) over de betydeligste leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner, som Ordregiver kan kontakte. (Minimumskravet er 1 reference) 2.18 Tildelingskriterium Tilbuddene vil blive evalueret særskilt og tildelingen vil ske til de(n) leverandør(er), der samlet set sikrer det økonomisk mest fordelagtige tilbud for det enkelte geografiske område. I den forbindelse vil der blive taget højde for eventuel rabat ved tildeling af begge delaftaler. Følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Vægtning i % Pris 50% Kvalitet 30% Miljø 20% Pris: Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. evt. afgifter og gebyrer. Der accepteres ikke tillæg, afgifter eller gebyrer af nogen art. Pris vurderes ud fra de i Tilbudslisten (bilag 1) oplyste priser i forhold til den i Tilbudslisten oplyste vægtning, det er således Tilbudssummen der vægtes på. Minimum 98% af Tilbudslistens varelinjer skal udfyldes. Tilbud med udfyldelse af færre varelinjer end 98% anses som ukonditionsmæssige. I forbindelse med evaluering vil Ordregiver kalkulere prisen på evt. ikke udfyldte varelinjer som højeste bud fra anden Tilbudsgiver tillagt 20%. Evt. varelinjer helt uden tilbud vil udgå af evalueringen. Der må ikke tilføjes varelinjer, rækker eller på anden måde ændres i Tilbudslisten. Kvalitet: Kvalitet vurderes på baggrund af de af Tilbudsgiver fremsendte vareprøver. Tilbudslisten (bilag 1) indeholder en markering af hvilke varelinjer der er omfattet af kvalitetsvurderingen. Vurderingen af vareprøverne foretages af køkkenpersonale, herunder økonomaer, køkkenledere m.m. Side 12/57

13 Kvalitet vurderes ud fra nedenstående parametre på baggrund af et samlet fagligt skøn. For produkter der ikke skal tilberedes (direkte anvendelige), vil følgende blive vurderet: Duft Konsistens Smag Svind (hvor dette er relevant) Udseende Produkter der bestilles til videre tilberedning vurderes i henhold til nedenstående: Forud for tilberedning vil følgende blive vurderet: Duft Konsistens Udseende Efter tilberedning vil følgende blive vurderet: Duft Konsistens Smag Svind Udseende Vurderingsskemaer samt billeddokumentation gemmes af Ordregiver til brug i forbindelse med kontraktopfølgning. Miljø: Miljø vurderes på baggrund af Tilbudsgivers beskrivelse af sine konkrete tiltag/principper til begrænsning af food miles (den samlede distance, som produkterne transporteres fra oprindelse/produktion til kunden). Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan disse tiltag/principper implementeres/er implementeret i organisationen og de daglige processer i forhold til indkøb i den kommende aftaleperiode. For yderligere oplysninger om food miles henvises der til * Der foretages en samlet vurdering på baggrund af beskrivelserne i relation til de på bilag 6 Food miles nævnte produkter. Beskrivelserne betragtes efterfølgende som en del af kontraktgrundlaget. Evt. manglende opfyldelse i kontraktperioden vil blive betragtet som misligholdelse. Side 13/57

14 3. Kravspecifikation Samtlige krav (i udbudsmateriale, Kontrakt og Tilbudsliste) er at betragte som minimumskrav. 3.1 Generelle krav Kontrakthaver, produkter (i alle led) og leverancer herunder emballage skal på et hvert tidspunkt overholde gældende lovgivning for området. Såfremt der ikke forefindes EU regler på et produktområde, skal produkterne leve op til de til enhver tid gældende krav i dansk lovgivning. Alle informationer skal i indhold og udformning leve op til den til enhver tid gældende lovgivning i EU og/eller Danmark. Hvor der i Tilbudslisten henvises til Fokuskoder med krav til saltindhold, skal disse kun overholdes i forhold til tilsat salt. Produkterne må ikke være eller indeholde elementer, der er genmodificerede. Produkterne må max indeholde 2 gram transfedt for hver 100 gram fedt. Produkterne må ikke indeholde fremmed-legemer, -duft, -smag eller uhensigtsmæssigheder i øvrigt, herunder f.eks. men ikke udelukkende råd og mug. Samtlige konventionelle varer der bydes ind med på Tilbudslisten, skal kunne leveres fra dag til dag og må således ikke være skaffevarer. For varelinjer hvor der efterspørges vareprøver, skal leverancer i aftaleperioden som minimum modsvare de fremsendte prøvers kvalitet. For alle øvrige varer skal leverancer i perioden som minimum modsvare de tilbudte produkters kvalitet. Emballering/emballage: Kontrakthaver skal emballere produkterne, således at de leveres til køkkenet/institutionen i ubeskadiget og forsvarlig stand. Al emballage (produkt- og transport-emballage) skal være ren og hygiejnemæssig i forsvarlig stand. Emballagen skal være godkendt til levnedsmidler (dokumentation skal kunne forelægges på forlangende). Alle emballager skal være PVC- og phtalatfrie, samt fri for alle kendte uønskede stoffer jf. EU s og Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning. Dokumentation på alle krav skal kunne tilvejebringes på Ordregives forlangende. Der ønskes mindst muligt og gerne miljø- og håndterings-venligt genbrugsemballage. Fersk kød skal leveres i lukket emballage. Relevante kølevarer f.eks. kød og pålæg skal desuden efter ønske kunne leveres vakuumeret eller pakket i kontrolleret atmosfære. Sous-vide produkter: Emballage der benyttes til sous-vide produkter skal være ren, svejsningen skal være tæt og vakuumeringsgraden skal minimum være 98%. Side 14/57

15 Produkterne skal være pakket i levnedsmiddelgodkendte folier/poser, der er modstandsdygtige over for varmebehandling til 90 C i 5 timer (alternativt til 100 C ved varmebehandling i ovn) med efterfølgende nedkøling til 2 C. Holdbarhed: For produkter hvor der ikke er krav til restholdbarhed på varelinjen i Tilbudslisten, skal restholdbarheden ved levering være minimum 2/3 af produktets oprindelige holdbarhed. Evt. levering der ikke overholder udbudsmaterialets krav til holdbarhed anses for mangelfuld. Temperaturkrav: Kølevarer: Skal opbevares og leveres mellem 0 og 5 grader. Etikettering og mærkning: De tilbudte produkter skal til enhver tid overholde gældende lovgivning for området. For yderligere oplysninger henvises der til Fødevarestyrelsen på Det er den enkelte Kontrakthaver der har ansvaret for, at alle leverancer/produkter er mærket korrekt. Certificerede varer: Kontrakthaver skal på forlangende ved levering af certificerede varer, kunne dokumentere leverancens korrekthed i forhold til den oplyste certificering f.eks. økologi. Særlige krav til specifikke produkter/produktgrupper: Fersk kød, pålægs- og kød-produkter: Portionsstykker f.eks. koteletter, karbonader, bøf m.v. skal kunne leveres i forskellig vægt og størrelse efter det enkelte køkkens behov. Ved bestilling af kødtern f.eks. skinkekød i tern skal der være mulighed for, at Ordregiver definerer størrelsen som f.eks.1x1 eller 2x2 cm. Der skal være mulighed for at få samme varenummer pakket i flere pakninger, f.eks. hvis der bestilles 105 kg, skal det efter ønske kunne leveres som en pakke med 100 kg og en pakke med 5 kg. Ved bestilling af kamsteg med svær skal det være muligt, at få sværen leveret ved siden af og kødet pakket sous-vide. Der skal kunne leveres frisk hakket kød mandag morgen. Dokumentation for KIM tal for både kødprodukter og færdigretter skal kunne udleveres efter ønske. Økologiske produkter må ikke indeholde nitrit. Sous-vide: Sous-vide produkter skal have en ensartet størrelse/tykkelse og kødstykkerne i en ordre må ikke svinge med mere end 10 %. Der skal være mulighed for at udbyder kan definere kernetemperaturen samt holdetid. Det skal sikres, at ingredienserne i alle led er opbevaret ved korrekt køletemperatur, og at der er fuld sporbarhed på alle råvarer. Evt. frugt, grønt og krydderurter skal være blancheret før anvendelsen. Produkterne skal efter vakuumering opbevares i max. 2 dage ved max. +4 C før levering og transporteres ved max. +5 C. Side 15/57

16 Fersk og frosne fjerkræ og fjerkræsprodukter: Alle produkter skal leveres fra garanteret salmonellafri besætninger. For yderligere informationer henvises der til Pålæg: Hel pålæg skal være velegnet til slicening. Pålæg i skiver, skal hvor der ikke er nævnt andet i kravspecifikationen/tilbudslisten, levereres i skiver á g. Skiverne skal være placeret omhyggeligt enten taglagt eller som søjle. Der må ikke forekomme: Uens tykkelse på skiver. Skiver, der ikke kan adskilles. Skiver, der går i stykker ved håndtering. Endeskiver. Dybfrost: Varerne skal være enkelt-/løst-frosne uden vand. Side 16/57

17 4. Rammeaftale Rammeaftale vedr. levering af økologisk og konventionel kød, pålæg og fjerkræ Præambel Parterne er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå det bedst mulige resultat. Ud over opfyldelse af nærværende aftale, bør begge parter i aftaleperioden have øje for udvikling og optimering af aftaleområdet, såvel hvad angår processer, ydelser og produkter. Parterne accepterer, at saglighed og faglighed er hinandens gensidige forudsætninger og en nødvendighed for samarbejdet i aftaleperioden, samt for at skabe udvikling i og af ydelser, produkter og praksis. Kontrakthaver er til enhver tid forpligtet til at rådgive Ordregiver om de mest hensigtsmæssige løsninger. Ordregiver informerer Kontrakthaver om alle væsentlige forhold i Ordregivers måde at drive sin forretning på set i forhold til de produkter/ydelser der skal leveres under rammeaftalen. Bestemmelserne omkring bod og misligholdelse forventes ikke anvendt, men opstår der mod forventning uhensigtsmæssig varetagelse af kontraktforpligtelserne fra Kontrakthavers side, er instrumenterne at betragte som Ordregivers mulighed for at mindske skaderne og imødegå gentagelser. Der gøres ekstraordinært opmærksomt på, at leveringssikkerhed og kvalitet er vitalt for Ordregiver. Desuden forventer Ordregiver i hele aftaleperioden stor fokus på yderligere digitalisering/optimering af indkøbsprocessen. F.eks. er rettidig fremsendelse af opdaterede e-kataloger, samt 100% korrekt fakturering forudsætninger for professionel og effektiv samhandel. Ovenstående punkter vil være naturlige udviklingspunkter og kontrakthavers vilje og evne til at håndtere kravene og idriftsætte tiltag med optimerende effekter, vil i aftaleperioden være kontinuerlige opfølgningsområder. Parternes rettigheder og forpligtelser reguleres af rammeaftalen. Side 17/57

18 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Fredericia Herning Holstebro Ikast-Brande Kolding Lemvig Middelfart Randers Silkeborg Sønderborg Vejle KONTRAKTHAVER [Kontrakthavers navn] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR] 2 Rammeaftalens grundlag Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til udbud efter udbudsbekendtgørelses nr. [201X/XX XXXX] Stk. 2. Rammeaftalen beskriver Kontrakthavers og Ordregivers forpligtigelser og rettigheder. Rammeaftalens grundlag består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftalen B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter, spørgsmål og svar C. Udbudsbekendtgørelse D. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af [mm.åååå] E. Tilbudsgivers tilbud af [dd.mm.åååå]. 3 Rammeaftalens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at levere de i rammeaftalen nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Stk. 2. Den estimerede omsætning er under forbehold af fortsat bevilling til det pågældende område i rammeaftaleperioden fra ansvarlig myndighed. Der henvises desuden til punkt 2.13 Ordregivers forbehold. Side 18/57

19 Stk. 3. Undtaget fra udbuddet er: Køkkener/institutioner der ikke er nævnt på Institutionsoversigten (bilag 2) Pædagogiske indkøb, projekter o.l. Stk. 4. Varer der ikke er omfattet af Tilbudslisten indkøbes i aftaleperioden ved brug af delydelsesreglen, - der henvises til Udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5 litra b. (Tilbudslistens varelinjer dækker min. 80% af Ordregivers behov) Tilbudsgivers øvrige beslægtede sortiment er dermed ikke omfattet af udbuddet. Evt. delydelsesaftaler vil blive indgået af de enkelte kommuner og vil uanset aftalepart ikke være omfattet af nærværende udbudsmateriale. Stk. 5. KomUdbud udbyder parallelt med nærværende udbud (Aftale 2), nedenstående Rammeaftaler: Aftale 1: Økologiske og konventionelle fødevarer (Minimum levering kr. 500) Aftale 3: Økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt (Minimum levering kr afhængig af delområde) Aftale 4: Økologiske og konventionelle øl og vand (Minimum levering 5 kasser) Stk. 6. Institutionsoversigten (bilag 2) giver oplysninger om de deltagende køkkener/institutioners leveringsbehov m.v. Institutionsoversigten indeholder informationer vedrørende aftale 1, 2 og 3. Stk. 7 Antallet af deltagende køkkener/institutioner kan i aftaleperioden ændres jf. udbudsmaterialets punkt 2.13 Ordregivers forbehold. 4 Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den og er uopsigelig for begge parter indtil den Optioner Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Stk. 2. Såfremt begge optioner udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved 2. optionens udløb. Stk. 3. De enkelte deltagende medlemskommuner kan forlænge rammeaftalen individuelt, uden at dette påvirker vilkårene for rammeaftalen. 6 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Stk. 2. Kontrakthavers besøg skal aftales i forvejen med det enkelte køkken/institution. Retningslinjer herfor aftales i forbindelse med opstartsmøde/opstartskontakt. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra Kontrakthavers side lægges op til en positiv og konstruktiv dialog om det enkelte køkkens/institutions indkøbsbehov, herunder leverings-dage/- tidspunkt. Side 19/57

20 Stk. 3. På hver af partnernes initiativ kan der foretages en fælles evaluering og/eller statusdialog vedrørende samarbejdet mellem Kontrakthaver og Ordregiver. Hver part er forpligtet til deltagelse i møder i denne forbindelse. Se hertil bilag 3 Implementeringsplan. Stk. 4. Kontrakthaver skal på Ordregivers anmodning udskifte en til opgaven tilknyttet medarbejder, hvis Ordregivers anmodning er rimeligt begrundet. Stk. 5. Manglende overholdelse af bestemmelsen om bemanding og udskiftning af medarbejdere anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. Stk. 6. Al kontakt foregår i rammeaftaleperioden på dansk, der henvises til punkt 2.3 Sprog. 7 Vederlagsfri service fra Kontrakthavers side/konsulentbistand Der skal fra Kontrakthaver afsættes nødvendige ressourcer særligt i implementeringsperioden og opstartsfasen. Konsulenten skal desuden være behjælpelig såfremt det enkelte køkken/institution ønsker hjælp til at sammensætte et fast standardsortiment. Standardsortimentet skal sammensættes på baggrund af de i Tilbudslisten tilbudte varer. Stk. 2. Forud for aftalestart skal Kontrakthaver tilbyde de enkelte køkkener/institutioner konvertering af nuværende tilbuds- og favoritlister. Konverteringen skal tilbydes elektronisk (Excel), på baggrund af de i Tilbudslisten tilbudte varer og skema udarbejdet af Ordregiver. Stk. 3. Kontrakthaver skal i aftaleperioden stille kompetente ressourcer til rådighed i forhold til rådgivning og konvertering i forbindelse med evt. omlægning fra konventionelle til økologiske varer. Stk. 4. I tilfælde af vigtige informationer f.eks. tilbagetrækning af varer er Kontrakthaver forpligtet til omgående at kontakte tovholder samt alle berørte køkkener/institutioner. Evt. telefoniske henvendelser skal hurtigst muligt følges op af en skriftlig meddelelse, indeholdende oplysninger der gør det let at identificere produktet f.eks. produktionsdato. Derudover skal meddelelsen indeholde oplysning om årsag til tilbagetrækning, samt risiko. Meddelelsen skal i øvrigt indeholde de i henhold til gældende lovgivning/regler krævede oplysninger. 8 Bestilling af varer Varebestillinger skal kunne afgives via Ordregivers e-handelssystemer, se bilag 12 for yderligere information. Der skal desuden være mulighed for bestilling pr. , telefon samt Kontrakthavers webshop. Bestilling via Kontrakthavers web-shop skal foregå via log-in. Det er Kontrakthavers ansvar at varer og priser på web-shoppen til enhver tid er i henhold til nærværende udbud. Stk. 2. Ved bestilling via Ordregivers e-handelssystem skal Kontrakthaver (med en frist på 30 dage), såfremt Ordregiver ønsker det, kunne fremsende OIOUBL ordrebekræftelsen Technical Accept. Stk. 3. Det skal inden for almindelig åbningstid hos Kontrakthaver være muligt, at få telefonisk kontakt med en person som taler, forstår, læser og skriver dansk svarende til prøve i Dansk 2. (minimumskravet for permanent opholdstilladelse). Personen skal have fagligt kendskab til aftalens produkter, således at der er mulighed for vejledning i forbindelse med køb. Vejledning kan omfatte flere faktorer f.eks. valg af produkt, dosering m.v. Side 20/57

21 Stk. 4. Relevant personale hos Kontrakthaver skal orienteres om kontraktgrundlaget, således at det sikres, at udbyders køkkener/institutioner i forbindelse med rådgivning tilbydes, de for Ordregiver mest hensigtsmæssige varer på Tilbudslisten. Stk. 5. Kontrakthavers øvrige varesortiment, må ikke uden forudgående aftale være tilgængeligt i forbindelse med bestilling via web-shoppen. Stk. 6. Såfremt Ordregiver ønsker at begrænse brugen af forskellige bestillingsformer eksempelvis udelukkende brug af Ordregivers e-handelssystem og nedlukning af muligheden for at benytte alle andre bestillingsformer skal Kontrakthaver mod et varsel på én måned kunne iværksætte dette. Stk. 7. Kontrakthaver skal kunne håndtere bestillinger via Ordregivers e-handelssystemer, hvor der er afvigelse mellem faktura- og leveringsadresse, herunder afvigelse mellem EAN-nr. på faktura- og leveringsadresse. Endvidere skal Kontrakthaver kunne håndtere e-handelsbestillinger, hvor der kun er EAN-nr. på fakturaadressen, dvs. hvor leveringsadressen ikke har et specifikt EAN-nr. Stk. 8. Bestilling af vægtvarer: Ved bestilling af vægtvarer f.eks. stege eller fokusvarer uden enhedsangivelse, skal der kunne bestilles og leveres efter ønsket vægt i interval af 1 kg. Ved levering accepteres en vægtafvigelse i forhold til det bestilte på +/-5%. Stk. 9. Deadlines for varebestilling: Konventionelle varer og økologiske basisvarer skal bestilles senest kl. 12 dagen før levering. Øvrige økologiske varer (ikke basisvarer) bestilles senest kl. 12, 3 hverdage før levering. Der er i aftalens første 5 måneder ingen økologiske basisvarer. Når aftalen har været i drift i 5 måneder, udarbejder Ordregiver en liste med økologiske basisvarer. Disse varer skal med et varsel til Kontrakthaver på 30 kalenderdage overgå til dag til dag levering jf. ovenstående. Listen revideres herefter løbende i et samarbejde mellem Kontrakthaver og Ordregiver efter behov enten ½ årligt eller kvartalsvis, således at listen med økologiske basisvarer til enhver tid består af de økologiske varer der trækkes regelmæssigt. Ordregiver kan stille krav om, at varer uden tidligere kontinuerligt køb, skal overgå til basislisten. 9 Levering og leveringsbetingelser 1) Leveringsbetingelsen er frit leveret på anvist plads. 2) Der bestilles for minimum kr. 500, - pr. levering. Ved beregning af levering tæller alle varer til samme stop som én levering, uanset at der kan være tale om flere ordrer, modtagere og dermed fakturaer. 3) Der skal undtagelsesvis være mulighed for yderligere og mindre leveringer uden omkostninger for udbyder f.eks. ved opståede akutsituationer. 4) Leveringsfrekvens og tidspunkt fremgår af bilag 2 Institutionsoversigt. 5) For samtlige køkkener/institutioner skal de nærmere betingelser vedr. levering (dage og tidspunkter) aftales med det enkelte køkken/institution forud for aftalestart. Institutionsoversigten (bilag 2) angiver rammerne for de endelige aftaler. 6) De enkelte køkkener/institutioner skal inddrages i forbindelse med planlægningen af leveringsdage. Levering skal således tage højde for det enkelte køkkens/institutions leverings-ønsker/behov f.eks. i forhold til weekendlukket, samt at to ugentlige leveringsdage, skal placeres med et fornuftigt interval f.eks. mandag og torsdag. 7) Der kan med enkelte køkkener/institutioner være mulighed for at aftale leveringstider der ligger udenfor normal åbningstid f.eks. natlevering. Dette indebærer udlevering af nøgle til Side 21/57

22 køkkenets/institutionens kølerum. Kontrakthaver har til enhver tid ansvaret for den udleverede nøgle og bortkommer nøglen skal institutionen øjeblikkelig orienteres og alle omkostninger i forbindelse med etablering af ny nøgle/låsesystemer dækkes af Kontrakthaver. 8) Ved natlevering af køle-/frost-varer skal der afleveres logger med oplysning om leveringstemperaturen i produkterne målt på afleveringstidspunktet (anvist plads). 9) Levering til hver enkelt kommune og dennes køkkener/institutioner skal ske fra samme leverandør. 10) De bestilte varer skal afleveres på den af udbyder anviste plads. Der kan ikke forventes hjælp fra personalet. Anvist plads kan være på rullebord, bur i kølerum eller lignende og uden at varerne pakkes ud og stilles på plads. 11) Såfremt et eller flere køkkener/institutioner ønsker at få varer sat på plads (pakket ud og placeret i f.eks. køleskab), er Kontrakthaver forpligtet til at tilbyde dette til en pris der afspejler Kontrakthavers faktiske omkostninger til denne ydelse. 12) Såfremt det enkelte køkken/institution ønsker det, skal chaufføren ringe til et på forhånd oplyst nummer, når varerne leveres (aftales på opstartsmøde og kan ændres i aftaleperioden). Se hertil bilag 3 Implementeringsplan. 13) Såfremt der måtte være varer i restordre skal dette forsøges meddelt det enkelte køkken/institution tids nok til, at der er mulighed for aftale om levering af alternativ vare, på oprindeligt leveringstidspunkt. Er dette ikke en tidsmæssig mulighed, skal der medbringes en erstatningsvare, som efter Kontrakthavers bedste overbevisning, kan indgå i samme produktion/sammenhæng, som den bestilte vare. 14) Ved levering af ikke aftalte erstatningsvarer, skal dette senest meddeles i forbindelse med levering, således at køkkenet/institutionen har mulighed for at acceptere/afvise levering. 15) Kontrakthavers køretøjer til brug ved levering skal fungere med Ordregivers eksisterende tilkørsels- og aflæsnings-forhold. 16) Levering af bestilte varer skal ske i køretøjer og emballage (herunder også bure), som i materiale og aktuel stand efterlever Fødevaremyndighedernes krav til leverancer af fødevarer. 17) Såfremt det i forbindelse med levering konstateres, at eksempelvis et bur ikke efterlever Fødevarestyrelsens krav til hygiejne, skal chaufføren såfremt varerne ikke er påvirkede, bære varerne til anvist plads. Alternativt skal der omgående foretages erstatningslevering. Dette vil til enhver tid være køkkenets/institutionens vurdering og beslutning. 18) Alle varenr. skal til den enkelte bestillingsenhed pakkes adskilt. Desuden skal varer til leveringsadresser med flere bestillingsenheder leveres særskilt. 19) Varerne skal være pakket således, at videre håndtering af produkterne skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt jf. gældende arbejdsmiljølov. Pakkehøjden må max være 1,5 m. Der skal desuden tages højde for varernes følsomhed i forhold til f.eks. tryk, temperatur, lugt o.l. 20) Såfremt Kontrakthaver ved højtider og helligdage ønsker at ændre sin udkørsel, skal der sikres levering i overensstemmelse med købers behov ved konkret aftale, herunder f.eks. lørdags levering i forbindelse med påske og jul. Kontrakthaver skal senest 12 uger før de respektive højtider og helligdage udsende information vedr. deadlines for ordreafgivelse, leveringsplaner etc., alternativt gennemføres levering uden ændringer. 21) Levering skal forestås af en person som taler, forstår, læser og skriver dansk svarende til prøve i Dansk 2. (minimumskravet for permanent opholdstilladelse). 22) Chaufførens tilhørsforhold skal umiddelbart fremgå af navneskilt og/eller uniformsjakke. Side 22/57

23 23) De medarbejdere/chauffører der varetager opgaven skal være velsoignerede og iført ren arbejdsbeklædning. 24) Evt. returemballage fra forrige leverance tages med retur uden beregning. Stk. 2. Såfremt levering sker på baggrund af en ordre fra Ordregivers e-handelssystem, er Kontrakthaver forpligtet til at benytte de oplyste informationer vedr. leveringsadresse, således at der sikres korrekt levering. 10 Varemodtagelse og følgeseddel Enhver levering skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholde: Ordrenummer Varenavn Varenummer Leveret mængde pr. varelinje Pris pr. varelinje (pr. enhed og total) Oprindelsesland og landekode Tydelig oplysning om evt. erstatningsvarer Certificering (såfremt det leverede produkt er certificeret) Leverandørnavn Stk. 2. Følgeseddel skal stemme overens med det modtagne. Er der forskel på det bestilte og det leverede er det, det der faktisk er leveret, der skal danne grundlag for følgesedlen. Stk. 3. Såfremt der i aftaleperioden er kommuner der ønsker at indføre henholdsvis elektroniske følgesedler eller papirfølgesedler med stregkode, der henviser til den elektroniske ordre, skal Kontrakthaver med et varsel på 60 kalenderdage kunne håndtere dette. Stk. 4. Elektroniske følgesedler skal fremsendes via NemHandel i formatet OIOUBL. Der skal være mulighed for trinvis overgang, således at der i en overgangsfase fremsendes både elektronisk og papirfølgeseddel, desuden skal differentieret implementering kunne håndteres, således at ikke alle institutioner overgår på sammen tidspunkt. Stk. 5. Udbyder har 24 timer til at kontrollere, om leverancen opfylder aftalens krav, herunder mængder og kvalitet. Stk. 6. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren hurtigst muligt påtale dette over for Kontrakthaver og aftale det videre forløb herunder erstatningslevering eller erstatningskøb, afhængig af varernes tilstand og Ordregivers behov. Der henvises herudover til Ordregivers beføjelser jf. 25, Mangler. Stk. 7. Såfremt mærkningskravene til varer/emballage, grundet levering i anbrud ikke kan overholdes, skal de krævede oplysninger fremgå af følgesedlen. Side 23/57

24 11 Returvarer Fejlbestilling: Ved fejlbestillinger hvor Kontrakthaver vidste eller burde vide, at der forelå en fejlbestilling, skal parterne arbejde sammen om at finde en løsning. Returnering med efterfølgende kreditering uden omkostninger for udbyder, skal være en mulighed. Stk. 2. Ved returnering af produkter skal Kontrakthaver hurtigst muligt (max 1 uge) sende en kreditnota på det fulde beløb til Ordregiver. Stk. 3. Se hertil rammeaftalens 13 vedrørende kreditering 12 Egenkontrol Alle fødevarer skal leveres inden for de til enhver tid gældende lovgivningsopsatte temperaturkrav. Ved uoverensstemmelse gælder køkkenets/institutionens temperaturmåling. Stk. 2. Det enkelte køkken/institution kan til enhver tid udtage prøver af de leverede varer herunder emballage. Såfremt det viser sig, at den leverede vare ikke lever op til lovgivningen/udbudsmaterialets krav eller institutionens egenkontrolprogram, anses leverancen for mangelfuld og udgiften til test afholdes af kontrakthaver, i modsat fald afholdes udgiften af den pågældende institution. Stk. 3. Se hertil 25 vedr. Ordregivers beføjelser ved mangler. 13 Fakturering og kreditering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via NemHandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim- 1.0, alternativt under profilen NES 5. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Stk. 2. For så vidt angår ordrer afgivet via Ordregivers e-handelssystem, skal den elektroniske faktura fremsendes således, at efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling muliggøres. Stk. 3. Fakturaer/kreditnotaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EANnummer) med angivelse af eventuelle ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Stk. 4. Fakturaen/kreditnotaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato = leveringsdato eller senere) Faktura-/kreditnota-nummer (Nummer der kan identificere dokumentet) Kontrakthavers CVR-nummer Kontrakthavers navn og adresse samt Ordregivers navn og adresse Leveringsadresse (såfremt denne afviger fra Ordregivers adresse) Varenummer (jf. Tilbudslisten og e-katalog/ordre) Side 24/57

25 Varenavn (jf. Tilbudsliste og e-katalog/ordre) Mængde af de leverede produkter/ydelser (enhed jf. ordren) Pris pr. enhed eksklusiv moms Navn på bestiller Ordre-/rekvisitions-nummer Leveringsdato Stk. 5. Specifikt for kreditering: Kreditnota skal, med mindre andet er aftalt, henvise til oprindelig faktura og ordre, samt oplyse om årsag til kreditering. Såfremt en kreditnota vedrører kreditering af varer fra flere ordrer/fakturaer, skal henvisningen være på linjeniveau. Stk. 6. Ved levering og fakturering af restordre skal det oprindelige ordre- og faktura-nummer fremgå af fakturaen. Stk. 7. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis en eller flere af ovenstående oplysninger mangler eller ikke er afgivet korrekt. Stk. 8. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Stk. 9. CVR-nummer: CVR-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR-nummer, som Ordregiver har afgivet ordre til. Stk. 10. Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i rammeaftalen og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog/ordre. Stk. 11. Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse mellem antallet af bestilte og leverede enheder. Dvs. ikke som bestillingsmængden i alt. Afregningsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed, som fremgår af ordren og af Kontrakthavers e-katalog, hvis et sådant er i brug. Stk. 12. Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Priser skal altid angives med præcis 2 decimaler. Stk. 13. Ved bestilling i forbindelse med prisregulering, skal ordrer til levering den efterfølgende uge, faktureres til prisen gældende på bestillingstidspunktet. Ordrer til levering herefter skal faktureres til den på leveringstidspunktet gældende pris. Stk. 14. Den fakturerede mængde skal stemme overens med det faktisk leverede. Stk. 15. Såfremt der leveres ud over det bestilte, kan der max. faktureres +5% i forhold til bestilt mængde, f.eks. ved levering af hele stege. Ved bestilling i faste enheder f.eks. l mælk, kan der aldrig faktureres ud over bestilt mængde. Side 25/57

26 Stk. 16. Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som Ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren Der må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum. Stk. 17. Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der, jf. rammeaftalen, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. rammeaftalen, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af rammeaftalen. Stk. 18. Forklarende noter må ikke fremgå af ekstra varelinjer. Stk. 19. Vareteksten på fakturaen skal være identisk med vareteksten i e-kataloget. Stk. 20. Såfremt der opkræves pant for returemballage så som plastkasser, paller, bure m.v., skal dette afregnes på særskilt faktura og krediteres på særskilt kreditnota ved returnering Bod ved fejl-fakturering/-kreditering. Der er tale om fejl-fakturering/-kreditering, såfremt der fremsendes dokumenter (faktura/kreditnota) som i indhold eller format ikke modsvarer kravene i 13. F.eks. er manglende angivelse af Ordregivers ordrenummer (i korrekt felt) eller forkert pris at betragte som fejlfakturering. Stk. 2. Korrekt fakturering/kreditering er vital for Ordregiver i forhold til den videre automatiske behandling af faktura/kreditnota, såfremt en faktura/kreditnota ikke er korrekt i indhold og data, skal den behandles manuelt hos Ordregiver. Stk eller flere fejlfaktureringer/krediteringer til samme EAN/bestillingsenhed inden for 30 på hinanden følgende kalenderdage, udløser en bod på kr. 200 pr. faktura/kreditnota. Stk. 4. Ordregiver er forpligtet til at orientere Kontrakthaver, såfremt der konstateres fejl-fakturering/- kreditering. 14 Priser og data For bestillinger foretaget i henhold til rammeaftalen gælder de i Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser +/- evt. prisreguleringer jf. reglerne i 15. Stk. 2. Der afregnes i forhold til kød- og fjerkræs-produkter for prisen pr. stk./ønsket vægt pr. enhed med mindre der er tale om hele udskæringer. Alle varianter af samme produkt, f.eks. en kotelet skal afregnes med en pris pr. stk., beregnet ud fra Tilbudslistens oplyste kilopris. Stk. 3. Hvis det bestilte produkt er udgået, ved produktændringer eller ved lang leveringstid skal et andet produkt med tilsvarende kvalitet og pris tilbydes, se hertil 30. Stk. 4. Ved lejlighedsvise tilbuds- og kampagnepriser, som er billigere end de i Kontrakthavers tilbud angivne priser, skal det sikres, at produkterne tilbydes de indkøbende enheder til laveste priser via alle bestillingskanaler. Køb til tilbuds- og kampagnepriser skal indgå i det årlige realiserede køb ved Side 26/57

27 opgørelse af statistik. Denne regulering af prisen kan ske uanset bestemmelserne i 15 vedr. prisregulering. Stk. 5. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme udbyder til gode Kostberegningssystemer og prisfiler Data til produktionskøkkenernes kostberegningssystemer skal leveres elektronisk, gerne som en vedhæftet fil i en mail. Det er Kontrakthavers ansvar at den fremsendte fil kan indlæses direkte i de enkelte køkkeners systemer og at de oplyste priser til enhver tid er i henhold til kontrakten. 1. prisfil skal fremsendes senest 10 hverdage før aftalens ikrafttræden. Stk. 2. Såfremt Kontrakthaver ikke opfylder kravet i stk. 1, ifalder Kontrakthaver bod svarende til 500 kr. pr. kalenderdag pr. berørt køkken/institution, frem til modtagelse af korrekt prisfil. Stk. 3. I forbindelse med prisregulering, skal alle køkkener med kostberegningssystemer senest 3 hverdage efter Tovholders godkendelse af regulerede priser, modtage fil med opdaterede data. Stk. 4. Såfremt Kontrakthaver ikke opfylder kravet i stk. 3, ifalder Kontrakthaver bod svarende til 500 kr. pr. kalenderdag pr. berørt køkken, frem til modtagelse af korrekt prisfil. Stk. 5. De kostberegningssystemer der benyttes i dag er: Xena PC Data Anova Dankost Pro Stk. 6. Filen skal indeholde alle nødvendige data til beregning af prisen for x antal gram af varen herunder: Varenavn Varebeskrivelse Producentens varenummer Vares aftalepris Enhedsbetegnelse Indhold herunder vægt samt vægtenhed (g, kg, ml, dl, l m.m.) Producentens CVR-nummer GTIN (Global trade item number) Stk. 7. Såfremt et køkken i aftaleperioden overgår til et andet kostberegningssystem, skal dette varsles Kontrakthaver senest 60 kalenderdage før det nye system implementeres. Stk. 8. Såfremt Kontrakthaver ikke efter et varsel på 60 kalenderdage, har fremsendt fil med korrekte data, ifalder Kontrakthaver bod på 500 kr. pr. kalenderdag pr.berørt køkken, frem til modtagelse af korrekt fil. Side 27/57

28 Stk. 9. For yderligere information om data-krav/-format til systemerne Xena og PC Data, henvises der til bilag Varestamdata og produktdatablade: Det er Kontrakthavers ansvar, at Global Trade Item Number (GTIN) og varestamdata er indlæst og tilgængelig via GS1 Trade Sync senest 10 hverdage før aftalestart. Stk. 2. Det er Kontrakthavers ansvar, at data i hele aftaleperioden vedligeholdes og opdateres via GS1 Trade Sync, sådan at Ordregivers systemleverandør til en hver tid kan trække opdaterede data til køkkenernes kostberegningsprogrammer. Stk. 3. Opdaterede produktdatablade skal fra aftalestart og til enhver tid i aftaleperioden være tilgængelige via Kontrakthavers hjemmeside. Stk. 4. Produktblade og varestamdata skal indeholde varedeklarationer herunder næringsindhold og produktbeskrivelser. For næringsindhold skal følgende oplyses: Ingrediensliste i faldende mængder Allergener Næringsindhold pr. 100 gram Energiprocentfordelingen: Energi i KJ Protein i gram samt % andel af energi Kulhydrat i gram samt % andel af energi Kulhydratsammensætning heraf sukkerarter Fedt i gram samt %-andel af energi, herunder skal også fedtsyresammensætningen fremgå (mættet, monoumættet og flerumættet) Kostfiberindhold Salt Alkohol GTIN (Global trade item number) Stk. 5. Kontrakthaver er i forbindelse med ændring af/ny lovgivning forpligtet til at udvide/ændre datamængde/indhold, således indholdet til en hver tid som minimum modsvarer gældende lovgivning. Stk. 6. Kravene til GTIN, stamdata og produktdatablade, gælder i hele aftaleperioden og for alle varer inkl. evt. erstatningsvarer, tilføjede produkter og ved produktændringer. Stk. 7. Såfremt Kontrakthaver ikke opfylder kravet i stk. 1, 2 (og 4), ifalder Kontrakthaver bod svarende til 500 kr. pr. kalenderdag frem til indlæsning af korrekte data. Boden tæller fra henvendelse fra Ordregiver og beregnes pr. produkt pr. berørt køkken/institution. Stk. 8. Såfremt Kontrakthaver ikke opfylder kravene i stk. 3 (og 4), ifalder Kontrakthaver bod svarende til 500 kr. pr. kalenderdag frem til korrekte data er tilgængelige via Kontrakthavers hjemmeside. Boden tæller fra henvendelse fra Ordregiver og beregnes pr. produkt pr. berørt Kommune. Side 28/57

29 15 Prisregulering Der kan ske dokumenterede prisreguleringer en gang hver måned. Stk. 2. Første prisregulering kan ske d Prisreguleringen kan maximalt svare til udviklingen i index 7 for de relevante varegrupper. De tilbudte varers kategori afstemmes Kontrakthaver og Ordregiver imellem forud for aftalestart. Der pågår i øjeblikket et arbejde i IKAs fødevaretænketank, med det formål at finde et mere retvisende reguleringsgrundlag for fødevareområdet som helhed. Gruppen består både af leverandører til det offentlige, samt repræsentanter fra det offentlige. Såfremt gruppen i aftaleperioden offentliggør en fælles anbefaling til regulering af området, vil der være mulighed for at denne regulering implementeres i nærværende aftale, forudsat at såvel Kontrakthaver som Ordregiver, vurderer det hensigtsmæssigt. Stk. 3. Første regulering vil således være på baggrund af udviklingen fra til Stk. 4. Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Stk. 5. Kontrakthaver kan til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at rammeaftalen er indgået, og som bliver pålagt Kontrakthaver i forhold til de af rammeaftalen omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Ved lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Stk. 6. Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Stk. 7. Varsel om prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 12 dage før ikrafttræden. Sammen med varslet skal der sendes et excel-ark der, ud over de nye priser indeholder information om evt. nye varer, udgåede varer og eventuelle erstatningsvarer. Skabelon hertil udarbejdes af Tovholder i samarbejde med Kontrakthaver. Stk. 8. Der er kun krav til varsling om prisregulering i opadgående retning, såfremt Kontrakthaver ønsker at effektuere regulerede priser. Stk. 9. Såfremt der er tale om prisregulering i nedadgående retning skal Kontrakthaver altid regulere priserne. De opdaterede priser skal effektueres i alle bestillingskanaler. Opdateret e-katalog fremsendes senest 5 dage før i ikrafttræden. Stk. 10. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af rammeaftalen omfattede produkter, skal uden ophold komme Ordregiver til gode. Stk. 11. Manglende overholdelse af stk. 7og 9, i relation til varsling og effektuering af prisnedsættelser, medfører at Kontrakthaver ifalder en bod på 500 kr. pr. gang pr. berørt kommune. Desuden skal Kontrakthaver udstede kreditnota til hver enkelt bestillingsenhed. Kreditnotaen skal dække merfakturering grundet manglende prisreduktion. Stk. 12. Såfremt e-kataloget ikke er fremsendt rettidigt skal ordrer faktureres i forhold til gældende e- katalog indtil nyt e-katalog er godkendt. Såfremt priserne reguleres i nedadgående retning og der ikke er fremsendt rettidigt/korrekt e-katalog, skal Kontrakthaver på ugebasis udstede kreditnota til de berørte bestillingsenheder. Side 29/57

30 Stk. 13. Kontrakthavers løbende tilbuds- og kampagnepriser skal uploades i e-katalogerne, så de er tilgængelige i tilbuds-/kampagneperioden. Kontrakthaver opdaterer e-katalogerne, både når kampagnen starter og når den slutter. 16 Betalingsbetingelser 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura jf E-handel Ordregiver anvender e-handel på det udbudte område, det vil sige at elektronisk ordreafgivelse via Ordregivers e-handelssystem, elektronisk fakturering, elektronisk betaling samt den hertil knyttede elektroniske udveksling af data, er et ufravigeligt krav for indgåelse af rammeaftalen. Stk. 2. I forbindelse med aftaleindgåelsen vil Ordregiver over for den valgte Kontrakthaver definere, hvilke aftaleprodukter, der skal indgå i e-kataloget. Herefter skal den valgte Kontrakthaver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til Ordregivers e-handelssystem med de aftalte produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne. Se 17.1 for yderligere oplysninger. Kataloget skal være godkendt og tilgængeligt i systemet jf. Implementeringsplanen. Stk. 3. E-kataloget må kun indeholde de på forhånd af Ordregiver definerede produkter. Med mindre andet er defineret af de enkelte medlemskommuner, skal e-kataloget modsvare Tilbudslisten 100 % Godkendelsesprocedure for nye E-kataloger E-kataloget skal godkendes inden for nedenstående periode. Stk. 2. Senest 5 arbejdsdage efter standstill-periodens udløb skal Kontrakthaver: Fremsende excel-ark til den aftaleansvarlige indeholdende alle varer på Tilbudslisten med varenummer, varenavn, pris med 2 decimaler inkl. afgifter, pris med 2 decimaler ekskl. afgifter, indhold, UNSPSC på commodity niveau (nyeste danske version) og enhedsbetegnelse på salgsenheden (Enhedsbetegnelsen skal være i henhold til gældende fællesoversættelse, se for yderligere oplysninger), samt Global Trade Item Number (GTIN), hvis Ordregivers e-handelssystem benytter dette. Excel-arket skal danne grundlag for e-kataloget. Skabelon hertil skal rekvireres hos Tina Bech Andersen Herning Kommune. Stk. 3. Varenumrene i excel-arket (og dermed i e-kataloget) skal være identiske med varenumrene i Tilbudslisten. Stk. 4. Den aftaleansvarlige har 10 arbejdsdage til at gennemgå excel-arket. Giver gennemgangen anledning til rettelser, skal Kontrakthaver fremsende rettet excel-ark indenfor 3 arbejdsdage. Den aftaleansvarlige har 5 arbejdsdage til at gennemgå det rettede excel-ark. Stk. 5. Når excel-arket er godkendt af Ordregiver, skal Kontrakthaver indenfor højst 3 arbejdsdage uploade e-katalog(er) til kommunens e-handelssystem med nøjagtigt samme varesortiment og priser som i det godkendte excel-ark. Såfremt der er fejl eller mangler i det fremsendte e-katalog, vil kataloget blive afvist af medlemskommunen. Kontrakthaver skal senest 3 arbejdsdage efter afvisningen uploade et nyt e-katalog tilrettet efter medlemskommunens anvisninger. Side 30/57

31 Stk. 6. Medmindre andet er særskilt aftalt med de enkelte medlemskommuner, skal katalogformatet være OIOUBL. Stk. 7. E-kataloget skal indeholde: Varenavn (sigende/dækkende) Varenummer Varebeskrivelse (uddybende og sigende) Pris med 2 decimaler for bestillingsenheden (jf. godkendt excel-ark) Billede Oprindelsesland Producentens navn Indhold pr. salgsenhed skiver, stk., ml. m.v. Nettoindhold vægt/størrelse Krav til opbevaring Certificering, f.eks. økologimærke, fuldkornsmærke o.l. Mindste bestillingsenhed Varedeklaration UNSPSC-koder på commodity-niveau (nyeste danske version). 3 dages leveringstid, hvor dette er i henhold til udbudsmaterialet Link til datablad (hvis muligt) For yderligere information vedr. UNSPSC henvises der til: Obs - Priser på f.eks. koteletter, hakkebøf og lignende indlæses pr. stk. i e-kataloget. E-katalogsoplysningerne skal indlæses i de dertil indrettede felter jf. systembeskrivelserne for de enkelte systemer, der henvises i øvrigt til bilag 12 e-handelssystemspecifikke bilag. Stk. 8. E-kataloget skal desuden indeholde søgeord/emneord, som dækker varen såvel i faglig som i daglig tale. Den enkelte medlemskommune kan ved behov (max. en gang pr. måned) få tilføjet ekstra søgeord. Stk. 9. Såfremt fremsendelse af det i nærværende 17.1 nævnte excel ark mangler eller det ikke er udfyldt korrekt ifalder Kontrakthaver bod på kr. 200 pr. kalenderdag frem til korrekt fremsendelse. Stk. 10. Såfremt der ikke forlægger et godkendt e-katalog, jf. nærværende 17, 17.1 og 17.2, ifalder Kontrakthaver bod på kr. 200 pr. kalenderdag pr. berørt kommune, indtil korrekt godkendt katalog foreligger. Side 31/57

32 17.2 Procedure ved ændringer i e-kataloger Nye/ekstra varenumre skal uploades senest 5 arbejdsdage efter henvendelse fra medlemskommunen. Stk. 2. Ved opdatering af eksisterende varer f.eks. ændring i enhed, skal ændringen varsles og e- kataloget opdateres, inden den pågældende vare stilles til rådighed for de decentrale indkøbere. Stk. 3. Såfremt en vare ændrer varenummer eller der accepteres erstatningsvarer, skal det gamle varenummer med mindre andet er aftalt samtidig med at e-kataloget med det nye varenummer uploades, indlæses som søgeord. Stk. 4. Til de e-handelssystemer, som har en funktion til håndtering af erstatningsvarer, skal denne funktion benyttes af Kontrakthaver i forbindelse med erstatning af tilbudslistevarer (se evt. bilag 12 ehandelssystemspecifikke bilag). 18 Bonus til Ordregiver Såfremt der er medlemskommuner, der anvender omsætningsrelateret bonusstruktur fremgår dette af de kommunespecifikke oplysninger bilag 11 Kommunespecifikke oplysninger. 19 Bonusudbetaling til tredjemand Omsætningen som følge af denne rammeaftale med Ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Stk. 2. Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. 20 Statistik Forud for aftalestart, skal Kontrakthaver tage initiativ til afklaring af den enkelte kommunes og de enkelte køkkeners/institutioners aktuelle statistikbehov. (Se bilag 3 Implementeringsplan ). Stk. 2. Statistik skal fremsendes i Excel og som minimum indeholde følgende oplysninger (kolonner) om salget: Varenummer (jf. e-katalog/ordre) Angivelse af om der er tale om et konventionelt eller økologisk produkt Mængde i kg, liter mv. Pris Leveringsenhed/bestiller EAN nr. Stk. 3. Til køkkener/institutioner med behov for statistik i forbindelse med aflæggelse af Økologisk regnskab, skal det nødvendige statistiske materiale for at kunne udarbejde øko-regnskab i henhold til Fødevarestyrelsens "Det økologiske spisemærke" registreringsskema fremsendes. Statistikken skal indeholde forbrug af henholdsvis konventionelle og økologiske fødevarer opgjort i kilo og beløb. Opgørelsen i kilo skal være netto/drænet vægt. Stk. 4. Statistikken skal være udarbejdet, så der er direkte sporbarhed til hver faktura/bilag (fakturadato, fakturanr./andet relevant bilagsnr. Skabelon rekvireres hos Ordregiver. Side 32/57

33 For yderligere information vedr. økologisk regnskab henvises der til Økologisk Landsforening. Såfremt der foretages fakturering/kreditering i forbindelse med afregning for pantemballage, må dette ikke fremgå af den økologiske statistik. Stk. 5. For kommuner med behov for rapportering til GreenCities eller lignende skal nødvendig statistikmateriale hertil fremsendes, indhold og struktur skal efterleve kravene fra de pågældende samarbejder/organisationer. Stk. 6. Såfremt det enkelte køkkens/institutions statistikbehov ændres i aftaleperioden, skal Kontrakthaver med et varsel på 30 dage kunne fremsende statistik med ændret frekvens og/eller indhold. Stk. 7. Statistik skal uanset frekvens fremsendes senest 5 hverdage efter månedsafslutning. Stk. 8. Samtlige statistikker/statistiske materialer skal efter aftale leveres direkte til Ordregiver, den enkelte kommune, det enkelte køkken/institution på månedsbasis eller efter aftale, for alle deltagende kommuner som én helhed som én statistik fordelt på deltagende kommuner for den enkelte kommune som én helhed for den enkelte kommune opdelt pr. modtageenhed for den enkelte modtageenhed Stk. 9. Statistikkerne skal på anmodning leveres fordelt på e-ordrer genereret i Ordregivers e- handelssystem og andre bestillingsmetoder og/eller med oplysning om hvorvidt varelinjen er en tilbudslistevare og/eller certificeret vare. Stk. 10. Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre Kontrakthaver inhabil i genudbud af aftalen, da Kontrakthaver kan være besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle Tilbudsgivere. Stk. 11. Ved manglende fremsendelse af den efterspurgte statistik, i korrekt form, ifalder Kontrakthaver en bod svarende til 200 kr. pr. kalenderdag pr. berørt enhed frem til modtagelse af korrekt statistik. Bodsdagene tæller efter Ordregiver har gjort opmærksom på den manglende fremsendelse. 21 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer Kontrakthaver for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 22 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken helt eller delvist overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra Ordregiver. Stk. 2. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen. Side 33/57

34 23 Tredjemandsrettigheder Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Stk. 2. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Ordregiver skadesløs. Stk. 3. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Kontrakthavers opfyldelse af rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt for Ordregiver, er Ordregiver berettiget til skriftligt at hæve rammeaftalen med omgående virkning, og Kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiver lider som følge af denne ophævelse. 24 Forsinkelse Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis Kontrakthaver ikke leverer til aftalt tid, er Ordregiver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist uanset forsinkelsens varighed. Stk. 2. Hæves den afgivne ordre helt eller delvis, kan Ordregiver foretage erstatningskøb for Kontrakthavers regning (køb og levering). Stk. 3. Såfremt en forsinkelse har konsekvens for det modtagende køkken/institution f.eks. i form af overarbejde, skal Kontrakthaver betale en bod på kr Det er alene det modtagne køkken/institution der vurderer, om der er tale om forsinkelse med konsekvens. Stk. 4. Hvis Kontrakthaver må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Kontrakthaver straks give meddelelse til Ordregiver herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin på den afgivne ordre kan aftales mod Ordregivers accept heraf. Stk. 5. Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som skriftligt er blevet påpeget af Ordregiver, er denne berettiget til at ophæve rammeaftalen helt eller delvis med omgående virkning, og Kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. Stk. 6. Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf. 25 Mangler Kontrakthaver er ansvarlig for mangler ved de af rammeaftalen omfattede produkter efter dansk rets almindelige regler. Stk. 2. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Stk. 3. Leveres en konventionel vare ved bestilling af økologisk vare, hvor dette ikke er accepteret af det enkelte køkken/institution, anses dette for en mangel. Stk. 4. Leveres der en mangelfuld vare, eller mangler der levering af en bestilt vare, skal Kontrakthaver max to timer efter at der er gjort opmærksom på manglen, levere en korrekt vare. Såfremt det ikke er Side 34/57

35 muligt, køber den enkelte enhed erstatningsvarer for Kontrakthavers regning (køb og levering). Kontrakthaver ifalder herudover bod på 500 kr. pr. mangelfuld varenummer. Stk. 5. Såfremt levering af en erstatningsvare medfører ekstra arbejde, og/eller ændringer af labels i produktionskøkkenerne, ifalder Kontrakthaver bod svarende til kr. pr. varenummer. Det er køkkenets/institutionens vurdering om accepterede erstatningsvarer medfører ekstra arbejde. Stk. 6. Ovenstående gælder også når erstatningsvaren er leveret efter accept fra det berørte køkken/institution, forudsat at køkkenet/institutionen har gjort opmærksom herpå, i forbindelse med accepten. Stk. 7. Såfremt et tilbudt produkt på et eller flere punkter ikke efterlever udbudsmaterialets krav, er Ordregiver forpligtet til omgående at erstatte produktet med et alternativt produkt. Det alternative produkt skal godkendes af Ordregivers faggruppe og tilbydes til maksimum samme pris som det oprindelige produkt. Kontrakthaver ifalder herudover bod på 200 kr. pr deltagende Kommune pr. varelinje der udskiftes jf. ovenstående. Stk. 8. Mangelfulde varer håndteres efter aftale med Kontrakthaver. Såfremt det aftales at varen skal returneres, sker det uden omkostning for Ordregiver. Stk. 9. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, og dækningskøb mv. ikke udelukker hinanden. Stk. 10. Hvis leverede varer gentagne gange er mangelfulde, eller hvis Kontrakthaver gentagne gange undlader at foretage omlevering, er Ordregiveren berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at ophæve rammeaftalen helt eller delvist med omgående virkning. Kontrakthaver vil herefter være erstatningsansvarlig for de tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. Stk. 11. Såfremt de leverede produkter ikke efterlever de af Ordregiver oplyste informationer (Bilag 6 Food miles ), anses det som mangelfuld levering. Stk. 12. Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf. 26 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Kontrakthaver er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for Ordregiver for den skade, som leverancen eller Kontrakthaver påfører Ordregivers ejendom og/eller personale. Stk. 2. Kontrakthaver er pligtig til at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Kontrakthavers skadevoldende adfærd. Stk. 3. Kontrakthaver er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring på minimum kr. 25 mio. Kontrakthaver skal på Ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Side 35/57

36 27 Bod I aftaleperioden håndteres bodsbestemmelserne af henholdsvis Tovholder og den enkelte Kommune. I henhold til de enkelte bodsbestemmelser kan Ordregiver blive pålagt at betale bod for samme forseelse til flere Kommuner/bestillingsenheder. Beløbet beregnes i henhold til oplysningerne i den konkrete. Stk. 2. Hvor Ordregiver er skyld i at Kontrakthaver ikke opfylder sin forpligtelse, ifalder Kontrakthaver ikke bod. 28 Konkurs m.v. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at Kontrakthaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse over for Ordregiver i rammeaftaleperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Ordregiver til omgående at ophæve rammeaftalen. Stk. 2. Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 29 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for partens opfyldelse af sine forpligtelser. Stk. 2. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Stk. 3. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at genoptage leveringen. Stk. 4. Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed, eller områder Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 30 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Kontrakthaver pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. Stk. 2. Såfremt Kontrakthaver ved produktudvikling eller på anden måde substituerer tilbudte produkter/udvider sit sortiment med nye produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til produkterne i rammeaftalens nettosortiment, skal Kontrakthaver efter aftale med Ordregiver tilbyde Ordregivers køkkener/institutioner disse produkter. Stk. 3. Kontrakthaver er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om nye produkter på markedet. Stk. 4. Kontrakthaver skal være villig til at deltage i kvartalsvise møder, med det formål at tilpasse sortimentet i Tilbudslisten. Tilpasningen foregår i samarbejde Kontrakthaver og Tovholder imellem ud Side 36/57

37 fra samme kriterier og kalkulationsprincipper som ligger til grund for Kontrakthavers tilbud, således at sortimentet modsvarer tiden og de aktuelle behov. Stk. 5. Ordregiver forudser et stigende forbrug af økologiske produkter i aftaleperioden, hvorfor ovenstående også gælder i forbindelse med omlægning fra konventionelle til økologiske produkter. Stk. 6. Ordregiver medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til rammeaftalens minimumsbetingelser. Stk. 7. Såfremt Kontrakthaver f.eks. pga. udgåede produkter introducerer erstatningsprodukter til Tilbudslistens varer, skal det alternative produkt godkendes af Ordregivers faggruppe og tilbydes til max. samme pris som det oprindelige produkt. Ændringer skal varsles Ordregiver senest 14 dage før ikrafttræden. 31 Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen Nærværende rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Stk. 2. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Stk. 3. Ordregiver kan i forbindelse med benchmarkingundersøgelser udlevere oplysninger om priser til andre kommuner eller offentlige instanser samt Kommunernes Landsforening. Priserne udleveres i så fald i fortrolighed. Stk. 4. Udtalelser til pressen, der vedrører enten rammeaftalen eller den anden part, skal godkendes af modparten inden udtalelsen foretages. Stk. 5. Rammeaftalen vil blive gjort tilgængelig for Ordregivers medarbejdere i Ordregivers indkøbssystem. Stk. 6. Kontrakthaver og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne rammeaftales indhold. Dette gælder også efter rammeaftalens udløb. Stk. 7. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. 32 Ændringer i rammeaftalen Nærværende rammeaftale, herunder bilag til rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. 33 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret. Stk. 2. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis Side 37/57

38 parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Stk. 3. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Ordregivers retskreds. 34 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for nærværende rammeaftale såvel på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i rammeaftaleperioden. Stk. 2. Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen. 35 Ekstraordinær opsigelse Såfremt en dansk eller europæisk retsinstans eller administrativ myndighed herunder Klagenævnet for udbud, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen eller Europa-Kommissionen træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med udbudsforretningen med den konsekvens, at Rammeaftalen annulleres eller erklæres helt eller delvist for uden virkning, er Ordregiver berettiget til med 2 måneders varsel til den 1. i en måned at opsige Rammeaftalen for fremtiden. Stk. 2. Ordregivers ret til at opsige Rammeaftalen gælder uanset om afgørelsen/dommen påklages/ankes. Stk. 3. Opsiges Rammeaftalen jf. stk. 1, er Kontrakthaver ikke berettiget til erstatning fra Ordregiver. 36 Miljø Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende rammeaftale opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. Ovenstående glæder også for de køretøjer der benyttes i forbindelse med levering. Stk. 2. Nyindkøb af køretøjer til brug på kontrakten: Nyindkøbte lastbiler skal, som minimum opfylde de tekniske krav for euronorm 5 lastbiler og nyindkøbte person- og varebiler skal som minimum overholde euronorm 5. Stk. 3. Desuden skal Kontrakthaver følge Trafikstyrelsens anbefalinger i forhold til energimærkning ved indkøb af køretøjer til brug på kontrakten. Stk. 4. Ovenstående gælder også underleverandører, som leverer transportydelse i Danmark på den konkrete kontrakt. Stk. 5. På Ordregivers forlangende skal Kontrakthaver, uden udgifter for Ordregiver, fremskaffe den dokumentation, Ordregiver måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet. Side 38/57

39 Stk. 6. Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. Stk. 7. Kontrakthaver forpligter sig til at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv. Kontrakthaver skal ved produktion og levering af de aftalte ydelser tilstræbe: at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations og støjulemper f.eks. med obs på dæk, brændstof, dimensionering af køretøj, retningslinjer for tomgangskørsel m.v. at anvende hygiejnisk begrundende processer af betydning for miljøer og for mennesker; at begrænse brugen og spild af råstoffer og andre ressourcer at fremme anvendelsen af renere teknologi at begrænse problemer i forbindelse med bortskaffelse af affald. Stk. 8. Der lægges vægt på, hvad der er realistisk at opnå, når den bedste tilgængelige teknik benyttes, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger. Stk. 9. Kontrakthaver forpligter sig ved opfyldelsen af Rammeaftalen således til at overholde miljøprincipperne i FN s Global Compact: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 37 Etik og socialt ansvar Ordregiver forudsætter, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Stk. 2. Det forudsættes endvidere, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Stk. 3. Såfremt Ordregiver bliver bekendt med, at Kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Kontrakthaver forpligtet til at opfylde Kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder rammeaftalens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er Ordregiver uvedkommende. Side 39/57

40 Stk. 4. Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. 38 Underskrift Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Stk. 2. Rammeaftalen underskrives af Herning Kommune. Hver enkelt medlemskommune, underskriver et særskilt underskriftsbilag der er vedlagt rammeaftalen som bilag 14 og forpligter sig derved som Ordregiver på rammeaftalen. Dato: Ordregiver Dato: Kontrakthaver Side 40/57

41 5. Bilag Bilag 1 Tilbudslisten Tilbudslisten ligger som et særskilt regneark på Mercells hjemmeside. Minimumskrav: 98% af samtlige varelinjer skal udfyldes Nedenstående erklæring skal vedlægges tilbuddet, såfremt Tilbudsgiver ikke ønsker at vedstå sit tilbud, med mindre samme Tilbudsgiver tildeles yderligere KomUdbud-rammeaftaler. Erklæring vedr. vedståelse af tilbud Ordregiver vil se bort fra Tilbudsgivers tilbud, såfremt Tilbudsgiver ikke ønsker at vedstå sit tilbud jf. ovenstående besvarelse. Side 41/57

42 Bilag 2 Institutionsoversigt Institutionsoversigterne er udarbejdet pr. kommune og ligger som særskilte dokumenter på Mercells hjemmeside Nedenfor er angivet en kort vejledning til brugen af bilag 2 Institutionsoversigt. Institutionsoversigten angiver med hvilke enheder og i hvilket omfang den enkelte kommune er omfattet af de kommende aftaler. Der udbydes i alt 4 rammeaftaler henholdsvis: Aftale 1 Aftale 2 Aftale 3 Aftale 4 Økologiske og konventionelle fødevarer, evt. undtaget produkterne fra aftale 2 og/eller 3 Økologisk og konventionelt kød, pålæg og fjerkræ Økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt Økologiske og konventionelle øl og vand For hver Institutionsoversigt gælder, at alle nævnte enheder er omfattet af rammeaftale 1. Såfremt der i kolonne I og/eller J er markeret for deltagelse, fragår disse varekategorier for den enkelte institution fra rammeaftale 1 og købes på henholdsvis aftale 2 og 3. Holstebro og Middelfart Kommune deltager ikke på aftale 3. Deres køkkener/institutioner som er omfattet af aftale 1, køber ikke frisk frugt og grønt på aftale 1. Lemvig Kommune er ikke omfattet af aftale 3, køkkener/institutioner omfattet af aftale 1, køber frugt og grønt på aftale 1. Evt. krav til leveringstidspunktet for den enkelte enhed fremgår af kolonne N, O og P. Såfremt der ikke er angivet specifikke krav, aftales leveringstidspunktet forud for aftalestart med den enkelte enhed. Rammeaftale 4 er ikke omfattet af Institutionsoversigten. Side 42/57

43 Bilag 3 Implementeringsplan Periode/frist Aktivitet Ansvarlig 29/ Kontraktunderskrift Tovholder og Kontrakthaver 1/7 1/ Møder i de respektive kommuner. Kommune og Kontrakthaver Implementering af aftalen, herunder konvertering af varelister/favoritlister. 1/ Kontraktstart Januar 2016 Opfølgningsmøde Tovholder og Kontrakthaver Juni 2016 Opfølgningsmøde Tovholder og Kontrakthaver Implementering e-handel Periode/frist Aktivitet Ansvarlig Senest 5 arbejdsdage efter 6/ Regneark til godkendelse udarbejdes Kontrakthaver standstill-periodens udløb 10 arbejdsdage til at gennemgå 17/ Godkendelse af regneark Tovholder/Kommune excel-arket. Giver gennemgangen 22/ Evt. rettelse af regneark til Kontrakthaver anledning til rettelser, skal Kontrakthaver fremsende rettet excel-ark indenfor 3 arbejdsdage godkendelse 5 arbejdsdage til at gennemgå 29/ Godkendelse af regneark Tovholder/Kommune det rettede excel-ark. Når excel-arket er godkendt af 3/ Indlæsning af e-katalog Kontrakthaver Ordregiver, skal Kontrakthaver indenfor højst 3 arbejdsdage uploade e- katalog(er) til kommunens e- handelssystem Såfremt der er fejl eller mangler i det fremsendte e- katalog, vil kataloget blive afvist af medlemskommunen. Kontrakthaver skal senest 3 arbejdsdage efter afvisningen uploade et nyt e-katalog tilrettet efter medlemskommunens anvisninger. Godkendelse af e-katalog Kommune Side 43/57

44 Bilag 4 Virksomhedsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Adresse CVR Bank Revisor Selskabsmodel og ejerforhold Grundlagt Virksomhedsform Ejerkreds Forsikringsselskab Navn på tegningsberettigede Kontaktperson i forbindelse med udbuddet Mail og telefonnummer Det bekræftes, at tilbuddet er gældende i 9 måneder fra tilbudsfrist Tilbudsgiver bekræfter, at oplysningerne om virksomheden, er retvisende på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet: Virksomhedens navn og adresse Dato og underskrift Side 44/57

45 Bilag 5 Udvidet tro og love erklæring Ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede virksomhed hermed på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende ,00 kr. Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt på tro og love, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende ,00 kr. Udelukkelse jf. Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, samt stk.2, litra a-c og e-f. 1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver Tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3 (eller deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA), b) overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2 (eller bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA), c) overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a (eller svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser), eller d) overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290 (eller hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge). 2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed Side 45/57

46 e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love ikke at have gæld til det offentlige i overensstemmelse med ovenstående samt ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde. Virksomhedens navn og adresse Dato og underskrift Side 46/57

47 Bilag 6 Food miles Bilag 6, Food miles - side 1 af 2 Produkt Oksesmåkød, hakket Beskrivelse af Tilbudsgivers konkrete tiltag/principper til begrænsning af food miles (den samlede distance, som produkterne transporteres fra oprindelse/produktion til kunden) (Se evt. punkt Miljø ) (Udfyldes af Tilbudsgiver) Flæskesmåkød, hakket Skinkekød, tern Ribbensteg Hamburgerryg Frikadeller Side 47/57

48 Pølser Bilag 6, Food miles - side 2 af 2 Bacon, skiver og tern Kyllingebrystfilet i lage Hønsekød kogt, tern For yderligere oplysninger om food miles henvises der til * Side 48/57

49 Bilag 7 Referenceliste I dette skema anføres referencer over de betydeligste leverancer, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Alle kolonner skal udfyldes pr. reference. Ordregiver har ret til at indhente oplysninger hos nedenstående. I feltet beskrivelse af leverancen skal det angives hvilken varekategori der er tale om fordelt pr. reference. Ydermere skal det i den sidste kolonne angives hvorvidt leverancen var en enkelt leverance eller en aftale med løbende leverancer. Firmanavn: Kontaktperson Navn og tlf. nr. Omsætning Beskrivelse af leverancen Leverancer Side 49/57

50 Bilag 8 Aktindsigt I dette bilag bedes Tilbudsgiver angive såfremt tilbuddet indeholder oplysninger, som bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse herfor. Bilaget afleveres sammen med tilbuddet. Undtages: Begrundelse: Bemærk, det er i sidste ende Ordregivers vurdering, hvad der udleveres i en sag om aktindsigt. Side 50/57

51 Bilag 9 Tidsplan Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den kl Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den Sidste frist for modtagelse af tilbud den kl Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg uge Stand still periode 10 dage Forventet kontraktunderskrivelse uge 27 Aftalens ikrafttræden den Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende senest 48 dage efter indgåelse af kontrakt Side 51/57

52 Bilag 10 Konsortieerklæring Nedenstående virksomheder erklærer herved at udgøre et konsortium. Konsortiet er benævnt (Konsortiets navn) Og består af (Virksomhed 1) (Virksomhed 2) (Virksomhed 3) (Virksomhed 4) Undertegnede konsortiedeltagere erklærer, at følgende virksomhed (Navn) I alle forhold mellem konsortiet og de deltagende medlemskommuner, som konsortiet forpligter sig over for, vil få fuld prokura til at indgå i afklarende drøftelser samt træffe bindende aftaler på konsortiets vegne med Ordregiver. Undertegnede konsortium-deltagere erklærer herved, at alle hver især vil hæfte solidarisk, direkte og ubetinget overfor Ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, såfremt konsortiet tildeles rammeaftalen. Virksomhedens navn: CVR-nr.: Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr.: Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhed 1 Virksomhed 2 Side 52/57

53 Virksomhedens navn: CVR-nr.: Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr.: Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhed 3 Virksomhed 4 Side 53/57

54 Bilag 11 Kommunespecifikke oplysninger Ligger som særskilte dokumenter på Mercells hjemmeside. Side 54/57

55 Bilag 12 E-handelssystemspecifikke bilag Ligger som særskilte dokumenter på Mercells hjemmeside. Side 55/57

56 Bilag 13 Systemspecifikke bilag til kostberegningsprogrammer Ligger som særskilte dokumenter på Mercells hjemmeside. Side 56/57

57 Bilag 14 Kommunespecifikke underskriftsbilag Kommune [Kommunens navn] Adresse [Kommunens adresse og postnummer] Hjemmeside [Kommunens hjemmeside] Tlf.: [Telefonnummer] Aftaleansvarlig i Kommunen. [Personens navn] [Adresse] [Personens telefon] [Personens ] Mail: [Mail] E-handelsansvarlig i kommunen [Personens navn] [Adresse] [Personens telefon] [Personens ] Kommunespecifikt bilag til rammekontrakt med KomUdbuds Udbudsfællesskab. Kontrakt er indgået efter afholdt offentligt EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler. Kontrakten beskriver kommunens forpligtelser og rettigheder i henhold til udbud annonceret i EU-tidende mærket Nr. [nummer] omfattende udbud af [udbuddets navn]. [Kommunens navn] indgår rammekontrakt med [leverandør] vedr. [udbuddets navn]. Aftalen er gældende fra den [dato] til den [dato] med option på forlængelse i op til [antal] mdr. Kommunespecifikke kontraktvilkår: Se kommunespecifikt bilag i udbudsmaterialets bilag 8. Dato: [dato] Dato: [dato] [kommunenavn] [leverandørnavn] Side 57/57

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3)

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3) EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3) Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologiske og konventionelle fødevarer til KomUdbud (Aftale 1)

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologiske og konventionelle fødevarer til KomUdbud (Aftale 1) EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af økologiske og konventionelle fødevarer til KomUdbud (Aftale 1) Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af fødevarer til Esbjerg Kommune, Herunder: Frostvarer, frosset fjerkræ, friske og frosne fisk, fedtstoffer og æg, mejeriprodukter,

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 126-230081

EU-UDBUD 2015/S 126-230081 EU-UDBUD 2015/S 126-230081 Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til naturfag til og for KomUdbud Version 2 af 7. september 2015 (tilrettelser er skrevet med rødt) Juni

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På leje af midlertidige til KomUdbud 4.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til University College Sjælland Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende udbud vedrører levering af fødevarer til University College

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud Ændringer markeret med rød skrift. Senest ændret d. 28.1.2014. 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181 EU-UDBUD Varer Offentligt udbud 2015/S 244-443181 På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af Sportsudstyr og til skoler, institutioner, haller og idrætsanlæg i øvrigt til KomUdbud november.2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Deltagere: Søren Bertelsen, Dansk Cater Martin Glintborg, Dansk Cater Lene Uhrbrand, Kødgros Vest Ken Pedersen, Silkeborg Slagteren Gitte Benfeldt, Silkeborg Slagteren

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet - 1 - Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af. Mademballage, poser/sække samt engangsartikler

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af. Mademballage, poser/sække samt engangsartikler EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af Mademballage, poser/sække samt engangsartikler DER ER TALE OM ET GENUDBUD, OG NY TEKST OG/ELLER RETTELSER STÅR SKREVET MED RØDT. Juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590]

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] Varer Prækvalifikationsmateriale På levering af kaffe, te og maskiner til 12-By Gruppens Indkøbscentral 12-By Gruppens Indkøbscentral [juli, 2011] 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Spørgsmål og svar EU-udbud af landinspektørydelser: 2. udgave Spørgsmålene er besvaret med rød skrift. Spørgsmål 5 Vi har noteret os svaret på spørgsmål 1, hvorefter ABR 89 gøres til en integreret del

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 102-178210

EU-UDBUD 2014/S 102-178210 EU-UDBUD 2014/S 102-178210 Varer Offentligt udbud På levering af Tavler og lærred til KomUdbud Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere