Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport"

Transkript

1 Betalingsanlæg Delrapport

2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING ORGANISERING SYSTEMBESKRIVELSE ØKONOMI... 9 Side 3/10

4 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport beskriver organiseringen af opkrævningen af brugerbetaling ved en ny fjordforbindelse, den tekniske løsning for betalingsanlægget samt de omkostninger, som er forbundet med etablering og drift af anlægget. I henhold til gældende EU lovgivning 1 er to teknologier godkendt til opkrævning af betaling via udstyr monteret i køretøjerne (On Board Unit, OBU). Den ene teknologi bygger på mikrobølger (DSRC) som f.eks. BroBizz systemet på Storebælt og Øresund. Den anden bygger på satellitpositionering (GPS) som det tyske lastbilopkrævningssystem (Mauten). På Frederikssundsforbindelsen vil det være hensigtsmæssigt at anvende mikrobølge løsningen. Erfaringerne med valg af betalingsanlæg i andre lande til en opgave som den ved Frederikssund peger entydigt på, at der etableres et såkaldt ORT (Open Road Tolling) anlæg. Det er et anlæg uden bomme, hvor opkrævningen sker enten via en BroBizz eller ved aflæsning af nummerplade og efterfølgende fremsendelse af faktura. Der er ikke mulighed for at betale kontant eller med kort. Trafikken kan dermed afvikles glidende uden stop. Selvom den teknologiske udvikling omkring systemer til betaling for brug af vejinfrastruktur er under hastig forandring, er det vurderingen, at et ORT anlæg i mange år frem vil være den bedste løsning. Ser man på udviklingen af mikrobølge betalingsanlæg gennem de seneste mange år, inkl. Storebælt og Øresund (over 13 og 11 år), er teknologi og funktionalitet uændret. Den eneste større ændring, der er sket, er, at den manuelle betaling er blevet suppleret med mulighed for opkrævning baseret på videobilleder af nummerplader. Herved er anlæggene omdannet til ORT anlæg, hvor bomme ikke er nødvendige. Sådanne anlæg vil formentlig være i drift i mange år frem over, medmindre der kommer et gennembrud i GPS baserede løsninger som også omfatter personbiler. Det er beregnet, at driftsomkostningerne ved det beskrevne system vil udgøre ca. 21 mio. kr. årligt ved opkrævning af betaling ved både en ny forbindelse og den eksisterende Kronprins Frederiks Bro. Det svarer til ca. 20 pct. af de forventede indtægter. Heri er indeholdt afskrivning og forrentning af investeringer i udstyr. Hovedparten af udgifterne kan henføres til opkrævningsfunktionen. Det er i den forbindelse forudsat, at merudgifterne til opkrævning på basis af aflæsning af nummerplader ikke kan dækkes fuldt ud ved at opkræve betaling for fremsendelse af faktura. Der er en væsentlig usikkerhed forbundet med denne forudsætning og dermed også med selve skønnet over driftsudgifterne. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet og Kommissionens beslutning 2009/750 af 6. oktober 2009 om definitionen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) og de tilhørende tekniske løsninger. Side 4/10

5 2. Organisering Organiseringen af betalingsopkrævning på en forbindelse ved Frederikssund vil blive bygget på gældende EU direktiver. Det betyder, at organiseringen tager udgangspunkt i den såkaldte CESARE forretningsmodel 2, jf. nedenfor, der indgår i beskrivelsen af den europæiske bompengetjeneste, EETS 3. Efter denne model organiseres tjenesten omkring dels en operatør og dels en udsteder af udstyr til registrering af passage. Relationerne i henhold til CESARE modellen mellem operatør, udsteder og kunde er illustreret i figuren nedenfor. Figur 1 CESARE modellen Operatør Aftale Krav Betaling Udsteder Brug af infrastruktur Aflæsning af OBU Kunde Kundeaftale OBU Faktura Betaling Operatøren varetager driften af infrastrukturen der omfatter følgende: Drift og vedligehold af udstyr til betalingsopkrævning og tilhørende IT systemer Information og prissætning overfor kunderne Aflæsning af OBU eller nummerplade Håndhævelse af opkrævning Ved en ny fjordforbindelse kan operatør-opgaven varetages i et selvstændigt selskab, som del af andre anlæg i Sund & Bælt regi eller som led i et større system for kørselsafgifter. Der kan opnås stordriftsfordele ved at placere opgaven i den eksisterende Sund & Bælt koncern. Disse stordriftsfordele er indregnet i overslaget over driftsomkostninger i afsnit 4. 2 Common Electronic Fee Collection System for a Road Tolling European Service. 3 European Electronic Toll Service. Side 5/10

6 Udstederen administrerer aftaleforholdet til kunden hvilket indebærer: Indgåelse af kundeaftale Levering af BroBizz Fakturaudstedelse Kontrol af betaling Udstederen indgår aftale med operatøren om at kunne anvende udstederens OBU som betalingsmiddel ved anlægget. Udstederen vil således optræde som mellemmanden mellem kunden og operatøren og varetage store dele af kunderelationen og sørge for administration og betalingsformidling. Opgaven som udsteder forudsættes ved en ny fjordforbindelse varetaget af en ekstern udsteder i form af f. eks. BroBizz A/S eller andre udstedere 4 4 Fordelen for kunden ved at benytte CESARE forretningsmodellen er, at kunden har sin primære kontakt med udstederen. Udstederen kan tilbyde kunden mulighed for at betale for brug af mange forskellige operatørers anlæg, så den samme OBU kan anvendes til betaling i Frederikssund, på Storebælt, i hele Norden og på sigt på mange betalingsveje i hele Europa. Side 6/10

7 3. Systembeskrivelse Systemløsningen svarer til den nyeste type fuldautomatiske anlæg, som anvendes i Norge. Anlæggene anvendes på gader, landeveje og motorveje både i og uden for byområder. Køretøjerne identificeres med laser scannere, eller særlige video kameraer (VDC), der identificerer og registrerer størrelsen på køretøjerne. Figur 2 Illustration af registrering og passage af anlægget. I passende afstand fra betalingsanlægget vil der blive forvarslet om, at man nærmer sig en betalingsvej, samt givet oplysning om prisen for passage, jf. nedenstående billede fra et norsk anlæg. Side 7/10

8 Eksempel på forvarsling af betalingsvej i Norge Når et køretøj nærmer sig betalingsanlægget, vil det blive identificeret af laser scanneren, hvorefter det afklares, om der kan aflæses en gyldig OBU i bilen. Er det tilfældet, registreres passagen og samtidig gives et OK signal. Er der ikke en gyldig OBU, tages billeder af køretøjets front og bag nummerplade og der gives signal for ikke OK, dog uden at trafikken påvirkes. Såfremt nummerpladen tilhører en gyldig OBU vil passagen blot blive registreret hos kunden, men tilhører den ikke en gyldig OBU, sendes der en faktura til ejeren af køretøjet via opslag i motorkøretøjsregistret. I alle tilfælde vil køretøjet kunne passere anlægget uden at standse trafikken. Udenlandske køretøjer fra de nordiske lande kan systemmæssigt behandles som danske, hvorimod køretøjer fra øvrige lande vil nødvendiggøre aftaler med lokalt baserede samarbejdspartnere for at kunne få adgang til de nødvendige oplysninger. For den sidste gruppe, der vil være meget lille, vil opkrævningsomkostningerne være uforholdsmæssig høje. Det bemærkes, at der i en anlægslov vil skulle tilvejebringes hjemmel til videoovervågning, til opslag i motorkøretøjsregistret samt til at pålægge gebyr for undladelse af rettidig betaling. For Storebæltsforbindelsen indeholder Sund & Bælt loven sådanne lovbestemmelser. Eksempel på vejkantudstyr i Oslo Side 8/10

9 4. Økonomi I det følgende er udgifterne til anlæg og drift af det beskrevne anlæg opgjort. Ved beregningerne er anvendt resultater vedrørende trafikomfang og takster m.v. som fremgår af delrapport om Betalingsvillighed samt takst- og rabatmodeller 5.. For at opnå de nødvendige stordriftsfordele er det endvidere forudsat, at centrale driftsopgaver som drift af anlæg, information, regnskab, opkrævning og kontrol varetages i samarbejde med en eller flere operatører af betalingsvej f. eks. A/S Storebælt. Det samme gælder centrale IT opgaver som overvågning og backup. Endelig er det forudsat, at 85 pct. af passagerne betales med anvendelse af BroBizz. Udgifterne til investering i betalingsanlægget ved både den nye og den gamle Frederikssundsforbindelse skønnes at udgøre 18 mio. kr. Heri indgår udgifter til udbud (2,3 mio. kr.), anskaffelse af opkrævningsudstyr, portaler, kameraer, VDC, DSRC antenner og kabling (4,3 mio. kr.) samt central og decentral IT hardware og software (11,4 mio. kr.). Der er en vis usikkerhed knyttet til de anførte beløb, da der er tale om et forholdsvist lille anlæg, der ikke nødvendigvis vil være særligt attraktivt for leverandører. Teoretisk set kunne der være en besparelse, såfremt anskaffelser og softwareudvikling m.v. kunne foretages samtidig med f. eks. Femern Bælt forbindelsen. For indeværende er der imidlertid ikke det nødvendige tidsmæssige sammenfald af investeringerne. Endvidere må det forventes, at kravene til udstyret under alle omstændigheder vil være så forskellige, at besparelsen vil være beskeden. Den økonomiske levetid af betalingsanlægget indebærer, at betalingsanlægget i gennemsnit skal udskiftes for hvert 6. år i driftsperioden. 5 Takststruktur uden rabatmulighed, dvs. 13 kr. for person- og varebiler og 39 kr. for lastbiler i 2011 priser. Den dertil hørende trafikprognose er køretøjer pr. hverdagsdøgn. Da trafikomfanget vil være omtrent det samme i en model med mulighed for rabat, vil de skønnede tal for omkostningerne ved opkrævning være stort set de samme som ved en model med enhedstakst. Side 9/10

10 De årlige omkostninger til betalingsanlæg fremgår af Tabel 1. Tabel 1 Årlige driftsomkostninger, begge forbindelser Mio. kr priser Afskrivning af investering 3 Drift af anlæg og IT 3 Regnskab, administration, kontrol, information og BroBizz opkrævning 10 Nettoomkostninger ved opkrævning af øvrige brugere 5 I alt 21 De brugere, som ikke har en BroBizz, skal opkræves ud fra aflæsning af nummerplade, opslag i motorregister og fremsendt faktura. Det er en betydelig administrativ opgave, hvor omkostningerne udgør ca. 50 kr. pr. opkrævning. Skal hele den udgift dækkes af brugerne, kan det således komme til at udgøre et relativt stort beløb i forhold til betalingen for selve passagen, afhængig af hvor mange ture, der kan faktureres på hver faktura. Ved eksempelvis 4 ture pr. faktura, vil gebyret for opkrævning komme til at udgøre næsten et lige så stort beløb som selve brotaksten. I de lande, som har ORT anlæg, pålægges brugeren typisk at betale op til 20 pct. ekstra, som delvis dækning for meromkostningerne. Skønnet på 5 mio. kr. er forbundet med en betydelig usikkerhed. Det er i ovenstående beregning forudsat, at der ikke er krav om selvstændig fakturering for hver enkelt passage af fjordforbindelsen, men at der kan faktureres f.eks. månedsvis - til den enkelte kunde. Side 10/10

11 Denne rapport er udarbejdet af for Transport ministeriet Design Foto BGRAPHIC Storebælt, Statens vegvesen

12 Vester Søgade København V Tlf

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg 1 Indholdsfortegnelse Program... 3 Foreløbig deltagerliste... 5 Præsentation af oplægsholdere...

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere