Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø"

Transkript

1 Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej København Ø Lender Accelerace Management A/S Fruebjergvej København Ø CVR: CVR: Formål Lånet ydes til medfinansiering af Låntagers aktiviteter og som en del af Låntagers deltagelse i Accelerace. Purpose The Loan is granted for the purpose of the Borrower s development activities and as a part of Borrowers participation in Accelerace. Lånebeløb Lånets hovedstol andrager DKK (skriver danske kroner to hundrede ottien tusinde tohundrede femti 00/100) ( Lånet ) hvor DKK vil blive udbetalt til Låntager senest 1 måned efter Accelerace Kick-off camp og de resterede DKK ( moms) anses for deltagelsesbetaling som ikke falder til udbetaling. Accelerace udsteder en faktura på deltagelsesbetalingen. Loan The Loan amounts to DKK , say Danish kroner two hundred and eighty-one thousand two hundred and fifty 00/100 (the Loan ) where DKK will be paid out no later than 1 month after Accelerace Kick-off camp and where the remaining DKK ( plus VAT) is considered participation fee and will not be paid out. Accelerace will issue an invoice for the participation fee. Lånet vil blive udbetalt til Låntager på følgende bank konto. [Bank og Afdeling - e.g Nordea Nørreport] [Reg #,Konto #] The Loan will be paid to the Borrower via the following bank account: [Bank and Department - e.g Nordea Nørreport] [Reg #,Konto #] Eller Or Lånets hovedstol andrager DKK ( moms) (skriver danske kroner et hundrede sekstifem tusinde to hundrede femti 00/100) ( Lånet ) som anses for deltagelsesbetaling og som ikke falder til udbetaling. Accelerace udsteder en faktura på deltagelsesbetalingen. The Loan amounts to DKK ( plus VAT), say Danish kroner one hundred and fifty-six thousand two hundred fifty 00/100 (the Loan ) which is considered participation fee and will not be paid out. Accelerace will issue an invoice for the participation fee. 1 Accelerace Management A/S November 26, 2013

2 Rente Lånet forrentes på basis af hovedstolen fra udbetalingsdagen til tilbagebetaling, med en årlig rente på 10 %. Der beregnes renters rente. Interest The Loan carries an annual compounded interest rate of 10 % based on the Loan amount from the day of payment till the date of repayment. Renten beregnes og tilskrives hovedstolen kvartalsvis bagud fra udbetaling af Lånet og beregnet for det faktiske antal forløbne dage og på basis af et 365 dages år. The interest on the Loan is calculated and added to the Loan in quarterly arrears based on the actual number of days passed and a year of 365 days. Renten afdrages gennem kvartalsvise betalinger hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, første gang den [1. januar ÅÅÅÅ eller 1. juli ÅÅÅÅ]. The interest is paid through quarterly payments every 1 January, 1 April, 1 July and 1 October, first time [1 January YEAR or 1 July YEAR ]. Tilbagebetaling Lånet er afdragsfrit (men ikke rentefrit) fra Lånets etablering og 12 måneder frem. Repayment No repayment of the Loan (other than interest payments) is required from the date of the establishment of the Loan and 12 month forward. Fra og med 12 måneder efter Lånets etablering ( Tilbagebetalingsdatoen ) skal Låntager i tillæg til rentebetalingen tilbagebetale Lånet med faste kvartalsmæssige afdrag på DKK [ eller 7.813] indtil Lånet er fuldt afdraget. As of 12 months after the Load has been established (the Repayment Date ) the Borrower shall in addition to the interest payments repay the Loan in fixed quarterly installments of DKK [ or 7.813] until full repayment of the Loan. Betaling af Lånet og rentebetalinger opkræves via PBS eller på anden vis efter Långivers instruks til Låntager. Payment of the Loan and interest shall be made via Danish PBS (Direct Debit Service) or by other means upon Lender s instruction to Borrower. Hvis Låntager kommer i restance, skal Låntager betale morarente fra forfaldsdagen, og indtil betaling erlægges over for Långiver med en rentesats på 14 % p.a. If the Borrower fails to make a payment on the due date, the Borrower shall pay default interest of 14 % per annum from due date until payment takes place. Førtidsindfrielse Fra Låntagers side kan Lånet når som helst før Tilbagebetalingsdatoen indfries (helt eller delvis) - dog med mindst 10 dages skriftligt varsel - mod Låntagers betaling af restgælden, herunder påløbne renter og eventuelle morarenter. Early repayment The Borrower may - given a 10 days prior written notice to the Lender - at the Borrower s discretion at any time before the Repayment Date repay the Loan (partly or in full) to Lender including accrued interest and any default interest. 2 Accelerace Management A/S November 26, 2013

3 Øvrige vilkår Fra datoen for indgåelse af lånet og til Lånet er indfriet er Låntager ikke berettiget til at pantsætte noget aktiv til fordel for tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Långiver. Miscellaneous From the inception of the loan until the Load has been repaid in full, Borrower is not entitled to pledge any assets in favor of 3 rd party without prior written consent from the Lender. Låntager er i Perioden ikke berettiget til at sælge, på anden måde overdrage eller overlade en ejendomsret eller brugsret, hverken helt eller delvist, til Udviklingsaktiviteten, uden forudgående skriftligt samtykke fra Långiver. During the said Period the Borrower is not entitled to sell or by other ways assign or transfer title or right of use, neither partly nor in full, to the Activity without prior written consent from the Lender. Låntager er i Perioden ikke berettiget til at udbetale udbytte eller på anden vis foretage udlodninger til Aktionæren, herunder ved kapitalnedsættelser, uden Långivers forudgående skriftlige samtykke. During the said Period the Borrower is not entitled to pay out dividends or by other ways distribute proceeds to the Shareholder including, but not limited, to capital decreases, without prior written consent from the Lender. Misligholdelse I tilfælde af Låntagers væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser under Lånet, er Långiver berettiget til (A) at ophæve Lånet og/eller (B) forlange øjeblikkelig indfrielse af Lånet uden varsel til Låntager. Default If a termination event occurs, the Lender may (A) cancel the Loan and/or (B) demand immediate repayment of the Loan without notice to the Borrower. Ved væsentlig misligholdelse forstås, at Låntager (ikke udtømmende): (i) ikke betaler afdrag, renter eller andre skyldige beløb til tiden, (ii) ikke på opfordring og efter en rimelig reaktionstid indleverer årsrapporter eller andet rimeligt materiale af væsentlig betydning for låneforholdet, (iii) ikke orienterer Långiver om væsentlige ændringer i Låntagers ledelse, ejer- og vedtægts-forhold, herunder om indbyrdes aftaler mellem ejerne eller disses nærstående relateret til Låntager, (iv) afgiver vildledende eller urigtige oplysninger af betydning for låneforholdet, (v) udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant, (vi) standser sine betalinger, erklæres konkurs eller anmoder om akkord eller træder i likvidation, Each of the following is a termination event caused by the Borrower (non-exhaustive): (i) Non-payment of due installments, interests or other outstanding amount, (ii) Non-information on demand (with reasonable respite) from Lender of annual reports or other reasonable material with essential relevance for the Loan, (iii) Non-information to Lender of any material change in ownership, management or articles of association of the Borrower, including, but not limited, to agreements between the shareholders of the Borrower or persons connected to the Borrower, (iv) Submitting misleading or wrongful information of relevance for the Loan, (v) Legal proceedings are initiated against the Borrower by recovery of debts by levying of execution and subsequent sale, levy attachment or possession is taken of mortgaged property, 3 Accelerace Management A/S November 26, 2013

4 (vi) The Borrower suspends payments, goes into bankruptcy or request for composition or initiates liquidation proceedings, Ved Långivers ophævelse af Lånet kan Långiver kræve restgælden, herunder påløbne renter og eventuelle morarenter betalt straks. The Lender can by cancellation of the Loan claim payment of outstanding debt, including accrued interests and any default interest. Overdragelse Låntager er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til Lånet uden Långivers forudgående skriftlige samtykke. Assignment The Borrower is not entitled to assign any rights or obligations pursuant to the Loan without prior written consent from the Lender. Långiver er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Lånet uden låntagers forudgående samtykke. Långiver bestemmer selv, hvem Långiver overdrager til, dog kan overdragelse ikke ske til en direkte eller indirekte konkurrent til Låntager. The Lender is at any given time entitled to assign in full or in part any rights and obligations pursuant to the Loan without prior consent from the Lender. It is the discretionary right of the Lender to decide to whom the Loan is assigned, however, such assignment cannot be effectuated to a direct or indirect competitor of Borrower. Tvangsfuldbyrdelse Nærværende aftale om Lån kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens 478, stk.1, nr. 5. Enforcement This Loan document may serve as legal basis of enforcement without judgment pursuant to section 478 (1)(5) of the Danish Administration of Justice Act. Lovvalg og værneting Lånet er underlagt dansk ret med de danske domstole som kompetente domstole Governing Law & Venue The Loan is to be governed by and construed in accordance with Danish law with the Danish courts as competent courts. Uoverensstemmelse i dokumentet I tilfælde af uoverensstemmelser mellem indhold og betydning af henholdsvis den danske og den engelske tekst i Lånedokumentet, vil det være den danske tekst, der er den gældende. Inconsistency in the document In case of discrepancies between the content and meaning of the Danish and English text respectively in Loan document, the Danish text shall prevail. 4 Accelerace Management A/S November 26, 2013

5 Dato: Date: På vegne Långiver: For and on behalf of the Lender: På vegne Låntager som skyldner: For and on behalf of the Borrower as debtor: <Navn i Blokbogstaver> <Name in letters> 5 Accelerace Management A/S November 26, 2013

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA.

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. NORSK TILLITSMANN ASA www. i: rus fee. no Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO001 033994.8

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere