Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne"

Transkript

1 Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark med virkning fra 1. januar 2009 at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien. I forbindelse med opsigelsen udtalte Skatteministeriet og den daværende skatteminister, at opsigelsen af overenskomsterne ikke ville få væsentlige økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. Konsekvenserne har imidlertid vist sig at være langt mere vidtgående end antaget af Skatteministeriet. Dette skyldes, at Frankrig og Spanien efter bortfaldet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne i meget vidt omfang pålægger franske og spanske virksomheder at indeholde kildeskat i betalinger til danske leverandører af tjenesteydelser. For mange danske virksomheder med aktiviteter i Spanien og Frankrig har opsigelsen af overenskomsterne derfor haft vidtgående konsekvenser. Dette gælder ikke mindst for danske speditionsvirksomheder. Det er vores erfaring, at mange virksomheder - såvel danske, franske som spanske - ikke har været opmærksomme på pligten til at indeholde kildeskat i betalinger for tjenesteydelser. Det medfører, at virksomhederne nu i stigende grad oplever at blive mødt med krav om indbetaling af kildeskatter med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Efter omstændighederne kan der være tale om endog meget betydelige skattekrav. Kildeskat på transportydelser Da der ikke længere er dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig og mellem Danmark og Spanien er det alene de interne regler i Frankrig og Spanien, der er afgørende for, om der kan pålægges kildeskat på betalinger ud af de to lande. Frankrig Efter de interne regler i Frankrig skal franske virksomheder, der betaler en dansk virksomhed for en transport ydelse tilbageholde kildeskat, som skal indbetales til de franske skattemyndigheder. Kildeskattesatsen er 33 1/3 % og beregnes af bruttohonoraret. Såfremt kildeskatten ikke betales frivilligt, er der risiko for at kildeskattesatsen bliver forhøjet til 50 % i tilfælde af en skatterevision. Det er dog alene den del af transporten, der fysisk foregår i Frankrig, der skal beregnes kildeskat på. Det vil sige, at hvis en lastbil for at levere en vare til en fransk kunde kører 20 % af strækningen i Frankrig, er det alene 20 % af honoraret, der skal pålægges kildeskat. Det er en forudsætning, at der sendes en separat faktura for den del af transporten, der køres i Frankrig. Det er muligt efterfølgende at søge tilbagebetaling af en del af den indeholdte kildeskat, således at den endelige skat i Frankrig bliver nedsat til 33 1/3 % af nettoindkomsten fra transporter i Frankrig. I lyset af de generelt lave marginaler indenfor speditionsbranchen medfører det forhold, at kildeskatten skal indeholdes på grundlag af bruttohonoraret, imidlertid en væsentlig likviditetsbelastning for den danske speditør. Spanien I Spanien findes der ligeledes interne regler for indeholdelse af kildeskat på transportydelser. Kildeskattesatsen er 24 % og beregnes på bruttohonoraret. Pligten til at indeholde kildeskat i / 2011 dec Opsigelse af DBO Frankrig og Spanien 1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Spanien på transportydelser er dog undtaget i visse tilfælde, men der er usikkerhed om, hvornår undtagelsen finder anvendelse. Det er muligt at søge et bindende svar hos de spanske skattemyndigheder om, hvorvidt der skal indeholdes kildeskat på betalinger for transport i en konkret situation. KPMG og Fidal assisterer gerne med en ansøgning herom. I modsætning til Frankrig beregnes der kildeskat på det fulde beløb og ikke kun på den del af transporten, der fysisk foregår i Spanien. Ligesom i Frankrig er det muligt efterfølgende at tilbagesøge en del af den indeholdte kildeskat, således at den endelige skat i Spanien bliver på 24 % af nettoindkomsten fra Spanien. Modregning i dansk skat Eftersom de samme indkomster fortsat tillige vil være skattepligtige i Danmark, vil der kunne begæres creditlempelse efter danske regler. Problemet er imidlertid, at lempelsen efter danske regler skal ske efter nettoprincippet. Det betyder, at ved lempelsesberegningen skal bruttoindkomsten (hvoraf der er betalt 33 1/3 % eller 24 % skat i udlandet) reduceres med de omkostninger - herunder andel af indirekte omkostninger - der vedrører bruttoindkomsten. I praksis vil lempelsen derfor i langt de fleste tilfælde kun udgøre en mindre del af den skat, der er indeholdt i udlandet. Indenfor speditionsbranchen, hvor marginalerne generelt er lave, vil lempelsen i den danske skat derfor ofte kun være minimal. Beregning af creditlempelse efter ovenstående regler kræver, at det danske selskab har en positiv skattepligtig indkomst (på sambeskatningsniveau) svarende til minimum det beløb, der skal lempes for. For selskaber med skattemæssigt underskud er der en særlig mulighed for at bortse fra underskud for at skabe en skattepligtig indkomst, der kan beregnes lempelse i. Underskuddene, der bortses fra, kan i stedet fremføres til senere år efter de normale regler for fremførsel af underskud. Hvad kan den danske speditionsvirksomhed gøre? Der er ikke nogen enkle løsninger på ovenstående udfordringer, men vi har nedenfor listet forskellige løsningsmuligheder, der kan være med til at begrænse problemet. Det skal bemærkes, at der er tale om generelle modeller, og at den optimale løsning afhænger af den enkelte speditionsvirksomheds specifikke forhold. Valg af løsningsmodel(-ler) bør derfor ske på grundlag af specifik rådgivning, tilpasset den enkelte virksomhed. KPMG og Fidal i Frankrig 1 bistår naturligvis meget gerne med sådan specifik rådgivning. Nedbringe kildeskatten til nettoniveau Eftersom den endelige skat i begge lande er på nettoniveau, kunne det overvejes, at indeholde på nettoniveau fra start af og dermed undgå pengebindingen og den efterfølgende tilbagesøgningsprocedure. 1 Fidal er en uafhængig juridisk enhed, som er separat fra KPMG International og dets medlemsfirmaer / 2011 dec Opsigelse af DBO Frankrig og Spanien 2

3 Efter de interne regler i Spanien er det muligt at nøjes med at indeholde på nettoniveau, men der er visse praktiske udfordringer i forhold til timingen. Det kræver bl.a., at den danske speditør indleverer en spansk selvangivelse og betaler kildeskatten i Spanien (på nettoniveau), inden den spanske kunde skal betale den danske speditør for transportydelsen. I den forbindelse skal den danske speditør kunne dokumentere, at omkostningerne er direkte relateret til indkomsten oppebåret i Spanien samt har en direkte økonomisk forbindelse til aktiviteten i Spanien. For så vidt angår Frankrig er der ikke lovhjemmel til kun at indeholde på nettoniveau. Vi er bekendte med, at nogle virksomheder desuagtet indeholder kildeskatten på nettoniveau - særligt i koncernforhold. Det kan dog ikke udelukkes, at de franske skattemyndigheder kan have en anden opfattelse af denne praksis. Hvis kildeskatten kun indeholdes på nettoniveau fra start af, kræver det, at den danske speditør oplyser avancen til firmaets franske kunder, som skal indeholde kildeskatten, når den skal indberettes og betales (dvs. cirka en måned efter betaling for ydelsen). Endeligt er det i begge lande uklart, hvilke omkostninger der kan tages fradrag for ved opgørelse af nettoindkomsten. Herunder særligt hvad angår de indirekte omkostninger. Fakturering via koncernselskab i udlandet En oplagt mulighed vil være at lade et udenlandsk datterselskab, der er hjemmehørende i Frankrig, Spanien eller i et land, der har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien, stå for faktureringen til den udenlandske kunde. Der er imidlertid to skattemæssige forhold, der skal iagttages ved denne fremgangsmåde: 1 Hvis det udenlandske datterselskab alene bruges som et "gennemfaktureringsselskab", således at det danske moderselskab fortsat reelt oppebærer indtægterne fra transporterne i Frankrig og Spanien, vil arrangementet af de franske og spanske skattemyndigheder kunne blive anset for omgåelse. I så fald kan det danske selskab blive pålagt bøder, og kildeskatten vil alligevel skulle betales. De spanske skattemyndigheder vil opkræve den ikke-betalte skat direkte sammen med bøder i størrelsesorden % afhængig af de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Der pålægges også rentetillæg fra sidste indsendelsesdato frem til ansættelsesdatoen. I tilfælde af en skattekontrol er den skattepligtige berettiget til en 30 % reduktion af den foreslåede bøde, hvis denne skriver under på, at ansættelsen accepteres. Ydermere hvis den skattepligtige ikke påklager skatteansættelsen eller bøden og accepterer at betale bøden inden for den oprindelige frist, nedsættes bøden med yderligere 25 %. I Frankrig vil bøderne beløbe sig til næsten 100 % af den ikke-betalte skat (rentetillæg og bøder). 2 Hvis det udenlandske datterselskab beholder indtægterne fra transporterne i Frankrig og Spanien, således at der reelt sker en overdragelse af de franske og spanske kunder fra det danske moderselskab til det udenlandske datterselskab, vil det danske moderselskab blive anset for at have afstået goodwill til det udenlandske datterselskab. Værdien af denne goodwill vil skulle beskattes i det danske moderselskab. Efter omstændighederne vil det udenlandske datterselskab kunne afskrive skattemæssigt på den pågældende goodwill / 2011 dec Opsigelse af DBO Frankrig og Spanien 3

4 Gennemfakturering via et udenlandsk koncernselskab er således ikke en holdbar løsning. Derimod vil en overdragelse af de franske og spanske kunder til et udenlandsk koncernselskab kunne være en holdbar og permanent løsning på problemet. Det bør imidlertid overvejes, hvilken skat overdragelse af kunderne udløser i Danmark, og om der i udlandet er mulighed for at afskrive på værdien af kunderne. Hvis værdien af kunderne er stor, vil asymmetrien i timingen af den danske skattebetaling (der udløses i overdragelsesåret) og de modsvarende afskrivninger i udlandet (der i mange lande vil ske over en periode på 5-10 år og nogle gange være umulig) medføre en så stor likviditetsbelastning, at en overdragelse ikke er økonomisk hensigtsmæssig. Der vil dog kunne være individuelle forhold der gør, at en overdragelse af kunderne alligevel kan være en fornuftig disposition, bl.a. hvis det danske selskab har skattemæssigt underskud, således at en overdragelse ikke udløser betalbar skat. I tilfælde af overvejelser om overdragelse af de franske og spanske kunder til et udenlandsk koncernselskab vil det i mange tilfælde også være nødvendigt at overveje en række aspekter i relation til transfer pricing samt en potentiel skat på overdragelsen i Frankrig. Fast driftssted i Frankrig/Spanien I stedet for at benytte et selskab hjemmehørende i et tredjeland til at stå for faktureringen kan den danske speditør benytte et fast driftssted Frankrig/Spanien. En betaling fra et fransk/spansk selskab til et fast driftssted i samme land vil ikke udløse kildeskat, og en efterfølgende overførsel af penge til den danske speditør vil ligeledes ikke blive pålagt kildeskat. Ligesom ovenfor er der to skatteforhold, der skal iagttages: 1 Hvis den danske speditør ikke allerede har et fast driftssted i Frankrig/Spanien skal det etableres. Det kræver enten, at det danske selskab (1) får et fast forretningssted hvorfra selskabet udøver en vis aktivitet, der ikke alene er hjælpende og forberedende eller (2) får en afhængig agent i udlandet, der har en fuldmagt til at binde det danske selskab, og at agenten udøver denne fuldmagt. Det danske selskab vil herefter blive begrænset skattepligtig til Frankrig/Spanien og vil skulle allokere en del af selskabets indkomst til Frankrig/Spanien, hvor denne indkomst vil være skattepligtig. Der må forventes et vist administrativt arbejde ved at opretholde et fast driftssted i udlandet, herunder indlevering af selvangivelse m.v. 2 Hvis det faste driftssted står for faktureringen, kan der argumenteres for, at der reelt er sket en overdragelse af de franske og spanske kunder fra det danske moderselskab til det faste driftssted. Det danske moderselskab vil ligesom ovenfor blive anset for at have afstået goodwill til det udenlandske faste driftssted, og værdien af denne goodwill vil skulle beskattes i det danske moderselskab. Hertil kommer at overdragelse af kunder m.v. i Frankrig vil kunne udløse stempelafgifter. Fakturering via et fast driftssted i Frankrig/Spanien vil være mest nærliggende, hvis der allerede er etableret et fast driftssted, men kan også overvejes, selvom det danske selskab ikke i dag har et fast driftssted i udlandet. Ovenstående overvejelser omkring skat på overdragelse af kunder skal også iagttages ved fakturering fra et spansk/fransk fast driftssted / 2011 dec Opsigelse af DBO Frankrig og Spanien 4

5 Agentstruktur Hvis speditøren har en lokal agent i Frankrig og/eller Spanien, kan det overvejes at lade agenten stå for faktureringen af kunden. Herved undgås kildeskat på betalingen fra kunden til agenten, idet det er en betaling mellem lokale selskaber. En efterfølgende fakturering af agenten fra den danske speditør vil dog blive pålagt kildeskat, idet også betalinger for serviceydelser fra Spanien og Frankrig skal pålægges kildeskat med henholdsvis 24 % og 33 1/3 %. Sker afregning mellem den danske speditør og agenten via en Ameta, vil det muligvis ikke være det fulde beløb, der pålægges kildeskat, idet nogle betalinger kan være undtaget for pligten til at indeholde kildeskat. Det kræver en nærmere vurdering af Ametaen for at afgøre, om det vil mindske kildeskatten. Hvis speditøren derimod bruger en agent i et tredjeland, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig/Spanien, vil det formentligt være muligt at undgå en kildeskat på transportydelsen, idet der ikke sker en betaling mellem Danmark og Frankrig/Spanien. Der kan også her være risiko for, at skattemyndighederne anser det for omgåelse, men er det et allerede eksisterende setup vil det være svært for skattemyndighederne at argumentere for at der er tale om omgåelse. DDP Hvis speditørens kunde er en dansk koncern, og leverancerne er levering af varer fra kundens danske moderselskab til det franske og/eller spanske datterselskab, kunne en mulig løsning være, at det danske moderselskab fremover leverer varer til sine franske og spanske datterselskaber DDP. Den danske speditør vil derfor fakturere kunden i Danmark, der indregner fragtomkostningerne i afregningsprisen for varerne til sine franske og spanske datterselskaber. Den praktiske udfordring er naturligvis, hvorvidt kunden vil acceptere en sådan ændring af handelsbetingelserne. Ved levering af varer DDP vil den danske speditør undgå at betale kildeskat i udlandet idet der ikke sker en betaling fra udlandet, men alene fra den danske kunde. Samtidig bør der ikke være nogen kildeskat på den betaling, der sker for levering af varer DDP, idet det bør ses som en betaling for varer. Dette skal dog vurderes særskilt i hvert enkelt tilfælde / 2011 dec Opsigelse af DBO Frankrig og Spanien 5

6 Kontakt* Yderligere oplysninger kan fås hos: Bjarne Gimsing Annette Boysen (*)Vi takker Alexandra Sánchez Sandahl fra KPMG i Spanien og Laurent Leclercq, leder af Fidals EU skatteafdeling og Béatrice Lunghi, leder af Transport industri Gruppen i Fidal i Frankrig for deres bidrag. Disclaimer Nærværende notat er udarbejdet efter aftale med Danske Speditører. Formålet med notatet er at give en generel beskrivelse af nogle af de problemer - og mulige løsninger - som Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien giver for danske speditører. Notatet kan derfor ikke sidestilles med eller træde i stedet for egentlig rådgivning, som medlemmer af Danske Speditører kan basere deres beslutninger og dispositioner på. Den optimale løsning for en given medlemsvirksomhed afhænger af den enkelte virksomheds specifikke forhold. Valg af løsningsmodel(-ler) bør derfor ske på grundlag af specifik rådgivning, tilpasset den enkelte virksomhed. KPMG bistår naturligvis meget gerne med sådan specifik rådgivning. KPMG kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af nærværende notat / 2011 dec Opsigelse af DBO Frankrig og Spanien 6

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere