SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE"

Transkript

1 Switch.dk A/S Cvr. nr Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel , SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leveranceaftalen 2. Betingelser for leveranceaftalen 3. Fortrydelsesret og leveringstidspunkt 4. Produktet og salg til kunden 5. Meddelelser mellem parterne 6. Kundens flytning 7. Indhentelse af kreditoplysninger 8. Behandling af kundeoplysninger 9. Forholdet mellem kunden og netselskabet 10. Strømafbrydelser mv. 11. Prisbetingelser 12. Forbrugsaflæsning og afregning 13. Betaling, manglende betaling og betalingskorrektion 14. Kundens væsentlige misligholdelse 15. Switch.dk s misligholdelse og erstatningsansvar 16. Overdragelse af leveranceaftalen 17. Opsigelse 18. Ændringer af vilkår og priser 19. Klager og tvister

2 2 1. LEVERANCEAFTALEN Disse salgs- og leveringsbetingelser er sammen med ordrebekræftelsen, der er fremsendt til kunden via , grundlaget for leveranceaftalen mellem kunden og Switch.dk A/S (i det følgende Switch.dk ). Når ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden, og betingelserne for leveranceaftalen er opfyldt, jf. pkt. 2 nedenfor, foreligger der en bindende leveranceaftale. Ordrebekræftelsen indeholder nærmere oplysninger om Switch.dk og Switch.dk s ydelse. Parterne i denne aftale om leverance er kunden og Switch.dk. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af leverancevilkårene og hæfter for alle betalinger i henhold til aftalen. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle elleverancer fra Switch.dk til kunden. Indgåelsen af denne leveranceaftale indebærer et leverandørskifte. Leverandørskiftet foretages af Switch.dk på vegne af kunden. Switch.dk giver meddelelse til det relevante netselskab om leverandørskiftet samt indhenter kundens aftagenummer, såfremt dette ikke er oplyst af kunden. Kunden giver ved indgåelsen af denne leveranceaftale Switch.dk fuldmagt hertil. 2. BETINGELSER FOR LEVERANCEAF- TALEN Leveranceaftalens indgåelse er betinget af, at: 1) Kundens årlige elforbrug ikke overstiger kwh og kunden ikke er registreret ved timemåler, jf. pkt. 4; 2) Kunden er indehaver af en e- mailadresse og har adgang til netopkobling, jf. pkt. 5; 3) Kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre har ikke registreret oplysninger om kunden, jf. pkt. 7; 4) Kunden har indgået aftale med det lokale netselskab om tilslutning til og benyttelse af elnettet, jf. pkt. 9; og 5) Kunden er indehaver af et dansk kredit- eller betalingskort eller har indgået en netbankaftale til brug for betaling til Switch.dk, jf. pkt. 13. Efter kundens modtagelse af ordrebekræftelsen undersøger Switch.dk, om kunden opfylder betingelserne i nr. 1, 3 og 4 ovenfor. Senest 15 dage efter ordrebekræftelsens fremkomst modtager kunden meddelelse fra Switch.dk, hvis betingelserne 1, 3 og 4 ikke er opfyldt. Kundens manglende opfyldelse af betingelserne på tidspunktet for kundens modtagelse af ordrebekræftelsen medfører, at der ikke foreligger en aftale mellem Switch.dk og kunden. I tilfælde af kundens manglende opfyldelse af betingelserne for leveranceaftalen i øvrigt giver Switch.dk straks kunden særskilt meddelelse herom. I så tilfælde er Switch.dk berettiget til at opsige leveranceaftalen efter reglerne i pkt. 17 nedenfor. Dog gælder reglerne i pkt. 14 nedenfor ved kundens manglende opfyldelse af betingelserne 3 og FORTRYDELSESRET OG LEVERINGS- TIDSPUNKT Hvis kunden er forbruger, kan kunden skriftligt pr. , brev eller ved meddelelse via kundens personlige side på Switch.dk hjemmeside fortryde indgåelsen af leveranceaftalen i indtil 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Når kunden har modtaget ordrebekræftelsen, indleder Switch.dk forberedelsen af elleverancen ved at give meddelelse til kundens netselskab om leverandørskiftet. Når Switch.dk s forberedende handlinger er tilendebragt, er Switch.dk ansvarlig for levering af el til kunden og elleverancen anses for påbegyndt dog med virkning fra et senere tidspunkt, jf. følgende afsnit. Sker kundens tilmelding senere end den 15. i en måned og har kunden ved indgåelsen af leveranceaftalen accepteret, at Switch.dk påbegynder sin forberedelse af elleverancen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten allerede 4 dage efter kundens modtagelse af ordrebekræftelsen, da forberedelsen af elleverancen er tilendebragt på dette tidspunkt og Switch.dk er ansvarlig for den fremtidige levering. I dette tilfælde påbegynder Switch.dk levering af el til kunden en måned efter udgangen af den måned, hvor ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden. Sker kundens tilmelding senere end den 15. i en måned og accepterer kunden ikke, at Switch.dk påbegynder sin forberedelse af elleverancen inden fortrydelsesrettens udløb,

3 3 modtager kunden el fra Switch.dk to måneder efter udgangen af den måned, hvor ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden. Sker kundens tilmelding før den 15. i en måned modtager kunden el fra Switch.dk en måned efter udgangen af den måned, hvor ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden. 4. PRODUKTET OG SALG TIL KUNDEN Switch.dk sælger el til kunden. Switch.dk sælger alene el til kunder, der er skabelonkunder. Ved skabelonkunde forstås en kunde med et årsforbrug af el, der ikke overstiger kwh og ikke registreres ved med en timeafregnet måler. Det er kundens netselskab, der sørger for transport af el til kunden. Enhver henvendelse herom, herunder om kvaliteten og manglende forsyning, skal således rettes til kundens netselskab, jf. pkt. 9 og 10 nedenfor. Switch.dk s salg af el til kunden sker i overensstemmelse med oplysningerne angivet i ordrebekræftelsen til kunden. 5. MEDDELELSER MELLEM PARTERNE Er kunden forbruger, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Switch.dk oplysning om navn, fødselsdato, -adresse, telefonnummer, leveringsadresse (forbrugssted), faktureringsadresse, aftagenummer samt øvrige oplysninger, som måtte være nødvendige for Switch.dk. Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Switch.dk oplysning om virksomhedens navn, CVRnummer, -adresse, kontaktpersonens telefonnummer, leveringsadresse, faktureringsadresse, aftagenummer samt øvrige oplysninger, som måtte være nødvendige for Switch.dk. Oplysningerne og Switch.dk s registreringer heraf lægges til grund for leveranceforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. Kunden skal efter Switch.dk anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Ved ændring af de afgivne oplysninger skal kunden straks give Switch.dk meddelelse herom ved at ændre oplysningerne på kundens personlige hjemmeside på Switch.dk hjemmeside eller oplyse Switch.dk herom ved . Meddelelser fra kunden til Switch.dk skal ske via kundens personlige side på Switch.dk s hjemmeside eller ved . Kunden skal meddele Switch.dk om forhold, som kan have betydning for Switch.dk, f.eks. forestående betydelige ændringer i kundens forbrug. Meddelelser fra Switch.dk til kunden vedrørende leveranceaftalen sendes via til den af kunden oplyste adresse. Meddelelser fra Switch.dk omfatter bl.a. ordrebekræftelse og senere meddelelser om leveranceaftalen, herunder varsling om forbrugsaflæsning, ændring af pris samt ændringer af leverancevilkår. Meddelelser om, at forbrugsaflæsning skal finde sted, sendes også via sms, såfremt kunden har tilvalgt dette. 6. KUNDENS FLYTNING Kunden skal meddele Switch.dk om sin fraflytning fra den registrerede leveringsadresse. Kunden meddeler sit netselskab om flytningen i overensstemmelse med reglerne i kundens aftale med netselskabet. I tilfælde af kundens flytning opsiger Switch.dk nærværende leveranceaftale om salg af el til kunden efter reglerne i pkt. 17 nedenfor. Der foretages slutafregning i tilfælde af kundens flytning. Slutafregning foretages snarest muligt og senest en måned efter, at Switch.dk har modtaget meddelelse fra kundens netselskab om kundens elforbrug for perioden op til fraflytningsdatoen. Denne leveranceaftale kan automatisk genoptages således, at kunden modtager el fra Switch.dk på samme vilkår på sin nye adresse. Ønsker kunden at modtage el på sin nye adresse, meddeler kunden dette til Switch.dk samtidig med meddelelsen om sin flytningsdato. Switch.dk s salg af el til den nye adresse forudsætter, at kunden meddeler Switch.dk om den nye leveringsadresse, indflytningsdato, faktureringsadresse, såfremt denne er en anden end leveringsadressen, samt kundens nye aftagenummer.

4 4 Switch.dk s salg af el til den nye adresse kan tidligst ske en måned efter udgangen af den måned, hvor kunden har meddelt Switch.dk om flytningen. 7. INDHENTELSE AF KREDITOPLYS- NINGER Kunden giver ved leveranceaftalens indgåelse sit samtykke til, at Switch.dk ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt indhenter kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Switch.dk forbeholder sig ret til ud fra saglige kriterier at ophæve leveranceaftalen med kunden, såfremt indhentede oplysninger om kundens kreditforhold tilsiger dette, jf. pkt. 14 nedenfor. 8. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNIN- GER Til brug for administrationen af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Switch.dk oplysninger om kunden. Switch.dk behandler alene oplysninger om kunden med henblik på at kunne foretage korrekt administration og fakturering af kunden. Switch.dk kan videregive de indhentede oplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid værende lovgivning herom. Kunden er til enhver tid berettiget til efter anmodning at få oplyst, hvilke personoplysninger Switch.dk behandler. Ved ophør af kundeforholdet sletter Switch.dk registrerede oplysninger om kunden, medmindre lovregler påbyder Switch.dk at opbevare oplysningerne i et tidsrum herudover eller fortsat opbevaring er nødvendig af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne anvendes. 9. FORHOLDET MELLEM KUNDEN OG NETSELSKABET Netselskabet ejer elnettet (distributionsnettet) og er ansvarlig for den fysiske forsyning af el til kunden. Netselskabet er endvidere ansvarlig for eventuelle strømafbrydelser og elektricitetens kvalitet, hvorfor kundens henvendelser herom skal rettes til kundens netselskab, jf. pkt. 10 nedenfor. Netselskabet afregner energiafgifter og transportbetaling (nettarif) særskilt over for kunden. Kunden modtager således en regning for distributionen i nettet fra dennes netselskab og en elregning fra Switch.dk, jf. pkt. 12 nedenfor. 10. STRØMAFBRYDELSER MV. I tilfælde af strømafbrydelser, fejl i elleverancen, mangelfuld spændingskvalitet samt ved fejl ved målerudstyr skal kunden henvende sig til sit netselskab. 11. PRISBETINGELSER Den pris, som Switch.dk opkræver i områderne Øst- og Vestdanmark, udgør den til enhver tid gældende elmarkedspris i hver af prisområderne med et tillæg. Ved den til enhver tid gældende elmarkedspris forstås den timepris, der registreres på elhandelsbørsen (Nord Pool Spot) for hvert af prisområderne. Oplysninger om den til enhver tid gældende elmarkedspris kan findes på Nord Pool Spot A/S hjemmeside Da den til enhver tid gældende elmarkedspris varierer over året og kan være genstand for betydelige prisudsving, vil den månedligt opkrævede pris på tilsvarende vis variere. Switch.dk s pris opgøres månedligt som et vægtet gennemsnit af den daglige timepris. Den månedlige pris kan findes på Switch.dk s hjemmeside. Kunden oplyses ligeledes om Switch.dk s månedlige pris og eventuelt opkrævede gebyrer på sin faktura. Kunden vil modtage meddelelse om ændringer i prisgrundlaget i overensstemmelse med reglerne i pkt. 18 nedenfor. Switch.dk s pris for levering af el er inklusive balancekraft og moms. Ved balancekraft forstås afvigelsen mellem Switch.dk s kunders faktiske forbrug af el og den mængde el, som Switch.dk har leveret til systemet. Switch.dk opkræver gebyr i tilfælde af kundens manglende rettidige betaling, jf. pkt. 13 nedenfor.

5 5 12. FORBRUGSAFLÆSNING OG AFREG- NING Kunden anbefales at aflæse sit faktiske elforbrug (forbrugsaflæsning) hver måned og meddele dette til Switch.dk. Derved betaler kunden kun for den el, kunden faktisk har brugt samt opnår derved en for måneden nøjagtig afregningspris opgjort pr. kwh. Vælger kunden ikke at foretage forbrugsaflæsning, fastsætter Switch.dk et månedligt beløb (skønnet elforbrug) og foretager en betalingskorrektion ved kundens næste forbrugsaflæsning jf. pkt. 13 nedenfor. Kunden vil fra modtagelsen af Switch.dk s meddelelse om, at der kan ske forbrugsaflæsning, have fem dage til at meddele dette til Switch.dk. Kundens meddelelse til Switch.dk om forbrugsaflæsning skal ske via kundens personlige side på Switch.dk s hjemmeside eller ved sms. I tilfælde af kundens manglende meddelelse til Switch.dk om den første forbrugsaflæsning efter leveranceaftalens indgåelse er Switch.dk berettiget til at opkræve et gebyr på 50 kr. pr. måned indtil Switch.dk har modtaget meddelelse om forbrugsaflæsning. Switch.dk har til enhver tid ret til at få foretaget kontrolaflæsning af kundens forbrug. Switch.dk vil i tilfælde af kontrolaflæsning afgive et passende varsel til kunden. Kunden vil kunne blive opkrævet gebyr herfor i henhold til netselskabets gebyrsatser. Afregning over for kunden sker ved fremsendelse af en faktura til kunden på grundlag af kundens meddelelse om forbrugsaflæsning eller Switch.dk s skønnede elforbrug. Fakturering sker til den af kunden oplyste forbrugsadresse, medmindre specifik faktureringsadresse er angivet. Faktura fremsendes til kunden pr. eller til kundens private E- boks, såfremt kunden er oprettet som bruger hos E-boks og har tilmeldt Switch.dk. Opgørelses- og afregningsperioden er uanset tidspunktet for kundens forbrugsaflæsning eller Switch.dk s skønnede elforbrug fastsat til perioden fra den første dag i måneden til den sidste dag i måneden. Såfremt kundens meddelelse om forbrugsaflæsning afviger med 200% eller mere i forhold til det af Switch.dk skønnede elforbrug, som er modtaget fra netselskabet, anmoder Switch.dk kunden om at bekræfte forbrugsaflæsningen for at undgå fejlagtig aflæsning og afregning. Såfremt kundens meddelelse om forbrugsaflæsning afviger med 500% eller mere i forhold til det af Switch.dk forventede elforbrug, som er modtaget fra netselskabet, beder Switch.dk om en kommentar i forbindelse med indberetningen. Ved kundens manglende rettidige meddelelse om forbrugsaflæsning, bekræftelse af forbrugsaflæsning samt kommentar vedrørende forbrugsaflæsning har Switch.dk ret til efter udløbet af et varsel på fem dage at beregne et skønnet elforbrug og afregne kunden på basis af denne beregning med eventuel efterfølgende korrektion, når korrekt forbrugsaflæsning foreligger, jf. pkt. 13 nedenfor. 13. BETALING, MANGLENDE / FORSIN- KET BETALING OG BETALINGSKOR- REKTION Kunden betaler Switch.dk månedsvist bagud for sit elforbrug. Betaling sker i danske kroner. Kundens betaling til Switch.dk foretages over internettet. Kunden kan betale via Switch.dk s hjemmeside ved brug af sit kredit- eller betalingskort eller via netbank. Kunden kan alene anvende MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB, Dankort, Visa/Dankort samt edankort som kredit- eller betalingskort. Betalingsfristen er otte bankdage fra kundens modtagelse af faktura. Ved forsinket betaling er Switch.dk berettiget til at opkræve morarenter efter rentelovens regler. I tilfælde af forsinket betaling vil kunden modtage den første betalingspåmindelse ved Switch.dk s førstkommende efterfølgende afregning. Den førstkommende efterfølgende afregning vil således indeholde opkrævning af det skyldige beløb inklusive gebyr for sidste leveringsperiode samt opkrævning af betaling for fakturaens leveringsperiode. Kunden modtager i alt to påmindelser i tilfælde af forsinket betaling for en periodes forbrug.

6 6 Switch.dk er berettiget til at opkræve et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse til dækning af Switch.dk s omkostninger, herunder kreditomkostninger. Såfremt Switch.dk ikke har modtaget det skyldige beløb inklusive rykkergebyr en måned efter kundens modtagelse af den anden påmindelse, er Switch.dk berettiget til at overgive sagen til inkasso. Kundens delvise betaling af det skyldige beløb anses som betaling af den tidligst forfaldne gæld til Switch.dk. Hvis afregningen af kundens elforbrug er behæftet med fejl eller fastlagt i overensstemmelse med et skønnet elforbrug, foretager Switch.dk betalingskorrektion. Betalingskorrektionen foretages på grundlag af oplysninger fra kundens netselskab om kundens faktiske årsforbrug af el. Switch.dk opkræver kunden for lidt betalte beløb og refunderer for meget betalte beløb over efterfølgende afregning. Såfremt refusion af for meget betalte beløb ved afregning ikke er mulig, tilbagebetales for meget betalte beløb til kunden. Switch.dk s korrektion finder sted hurtigst muligt. Korrektion kan ske for den leveringsperiode, hvor der er påvist fejl dog maksimalt op til fem år forud for den dag, kunden eller Switch.dk er blevet bekendt med fejlen. I tilfælde af leveranceaftalens ophør modtager kunden slutafregning senest en måned efter, at Switch.dk har modtaget meddelelse fra netselskabet om kundens elforbrug for den afsluttende leveringsperiode. 14. KUNDENS VÆSENTLIGE MISLIG- HOLDELSE I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse kan Switch.dk ophæve leveranceaftalen med øjeblikkelig virkning. Kundens væsentlige misligholdelse kan udgøre men er ikke begrænset til: 1) Registrering hos kreditoplysningsbureauer eller i advarselsregistre, jf. pkt. 7 ovenfor; 2) Manglende eller forsinket betaling der berettiger Switch.dk til at overgive sagen til inkasso, jf. pkt. 13 ovenfor; 3) Afgivelse af ukorrekte oplysninger, jf. pkt. 5-6 ovenfor, efter påkrav fra Switch.dk om kundens korrektion af oplysningen/-erne; 4) Undladelse af meddelelse om ændrede oplysninger, jf. pkt. 5-6 ovenfor, efter påkrav fra Switch.dk om kundens meddelelse heraf; 5) Ophævelse, opsigelse, bortfald eller lignende af aftalen med kundens netselskab; 6) Gentagen manglende eller fejlagtig meddelelse om forbrugsaflæsning efter påkrav fra Switch.dk om kundens meddelelse heraf, jf. pkt. 12 ovenfor; 7) Kundens aftale om registrering af elforbrug ved timeafregnet måler; og 8) Årsforbrug af el der overstiger kwh, jf. pkt. 4 ovenfor. Imødekommer kunden ikke påkrav fra Switch.dk efter 10 dage fra påkravets fremkomst til kunden, er Switch.dk berettiget til at ophæve leveranceaftalen. Ophævelse af leveranceaftalen medfører, at Switch.dk s levering af el ophører straks, og at en eventuel restgæld forfalder til øjeblikkelig betaling. Ophævelse af leveranceaftalen berettiger ikke kunden til erstatning fra Switch.dk, jf. også pkt. 15 nedenfor. En kunde, der væsentligt har misligholdt leveranceaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå leveranceaftale med Switch.dk, før gælden er betalt. 15. SWITCH.DK S MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR Såfremt den systemansvarlige eller kundens netselskab afbryder eller foretager begrænsning i forsyning til kunden, betragtes det ikke som misligholdelse af kontrakten fra Switch.dk s side. Switch.dk er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Switch.dk eller nogen, som Switch.dk har ansvaret for, jf. dog de nedenfor anførte begrænsninger. Switch.dk er ikke erstatningsansvarlig for skade eller tab forårsaget som følge af: 1) Afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af elleverancen i forbindelse

7 7 med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelses- og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne; 2) At elleverancen ikke kan benyttes som forudsat; 3) At en aftale med kundens netselskab eller tredjemand falder bort eller misligholdes; 4) Switch.dk s ophævelse af elleverancen på grund af kundens væsentlige misligholdelse, jf. pkt. 14 ovenfor; 5) Fejl, mangler eller begrænsninger i forbindelse med forsyning fra det overordnede net (system- og transmissionsansvar), der kan være forårsaget af fejl i elnettet, ledningsbrud, fejl i eller på produktionsudstyr, mangler ved den leverede elektricitets kvalitet og/eller spændingsniveau eller frekvens. Switch.dk er ikke erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af afbrydelse af eller manglende elleverance, såfremt det skyldes forhold, som ligger uden for Switch.dk s kontrol, og som Switch.dk ikke ved leveranceaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ikke burde have undgået eller overvundet (Force Majeure). I tilfælde af Force Majeure suspenderes Switch.dk s forpligtelser i henhold til denne leveranceaftale, så længe force majeure og følgerne heraf består. Force Majeure kan især foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, krig, regerings- og myndighedshandlinger, terrorhandlinger, brand, hærværk, it-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg og arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout. Arbejdsstridigheder anses for at være uden for Switch.dk s kontrol, uanset at Switch.dk selv er part i eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis forholdet medfører, at Switch.dk kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Switch.dk er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt avance, drifts- og produktionstab, som kunden måtte lide, medmindre Switch.dk har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. 16. OVERDRAGELSE AF LEVERANCEAF- TALEN Switch.dk kan til enhver tid overdrage leveranceaftalen eller dele heraf til et med Switch.dk koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af Switch.dk s aktiviteter til tredjemand. 17. OPSIGELSE Kunden kan opsige leveranceaftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske på kundens personlige side på Switch.dk s hjemmeside eller ved fremsendelse af mail til Switch.dk s kundesupport. Switch.dk bekræfter kundens opsigelse pr. e- mail eller brev. I tilfælde af kundens manglende opfyldelse af betingelserne for leveranceaftalen, jf. pkt. 2 ovenfor, er Switch.dk berettiget til at opsige leveranceaftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog pkt. 14 i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse. I tilfælde af kundens flytning, jf. pkt. 6 ovenfor, opsiges leveranceaftalen automatisk med virkning fra den dag, hvor Switch.dk modtager meddelelse fra kundens netselskab om kundens flytning. 18. ÆNDRINGER AF VILKÅR OG PRISER Switch.dk s ændringer af leveranceaftalens vilkår, herunder prisberegningsgrundlaget og gebyrer, skal ske med et varsel på en måned ved offentliggørelse på Switch.dk s hjemmeside og ved fremsendelse af den ændrede leveranceaftale pr. til kunden. Varslet skal indeholde oplysning om kundens ret til at opsige leveranceaftalen. Leveranceaftalens regler om opsigelse, jf. pkt. 17 ovenfor, finder i så tilfælde tilsvarende anvendelse. Switch.dk s priser er genstand for ændringer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende elmarkedspriser for henholdsvis Øst- og Vestdanmark, jf. pkt. 11 ovenfor. Kunden modtager på sin personlige hjemmeside meddelelse om den samlede prisstigning eller det samlede prisfald i forhold til den foregående opgørelsesperiode. Switch.dk er berettiget til at foretage ændringer af gebyrerne. Switch.dk kan foretage æn-

8 8 dringer af gebyrer, når rimelighedshensyn taler herfor, herunder i tilfælde af ændringer i Switch.dk s administrative omkostninger. Kunden kan også finde oplysninger om prisændringer og ændringer af gebyrer på sin personlige hjemmeside. 19. KLAGER OG TVISTER Hvis kunden ikke er tilfreds med Switch.dk s ydelse, kan kunden henvende sig til Switch.dk s kundesupport. Oplysninger om Switch.dk s kundesupport og kontaktinfo findes på Switch.dk s hjemmeside. Klager i relation til elleverancen inkl. vilkårene i denne leveranceaftale kan rettes til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Tvister mellem Switch.dk og kunden afgøres efter dansk ret. Sager mod Switch.dk anlægges ved retten i Odense.

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere