SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE"

Transkript

1 Switch.dk A/S Cvr. nr Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel , SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leveranceaftalen 2. Betingelser for leveranceaftalen 3. Fortrydelsesret og leveringstidspunkt 4. Produktet og salg til kunden 5. Meddelelser mellem parterne 6. Kundens flytning 7. Indhentelse af kreditoplysninger 8. Behandling af kundeoplysninger 9. Forholdet mellem kunden og netselskabet 10. Strømafbrydelser mv. 11. Prisbetingelser 12. Forbrugsaflæsning og afregning 13. Betaling, manglende betaling og betalingskorrektion 14. Kundens væsentlige misligholdelse 15. Switch.dk s misligholdelse og erstatningsansvar 16. Overdragelse af leveranceaftalen 17. Opsigelse 18. Ændringer af vilkår og priser 19. Klager og tvister

2 2 1. LEVERANCEAFTALEN Disse salgs- og leveringsbetingelser er sammen med ordrebekræftelsen, der er fremsendt til kunden via , grundlaget for leveranceaftalen mellem kunden og Switch.dk A/S (i det følgende Switch.dk ). Når ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden, og betingelserne for leveranceaftalen er opfyldt, jf. pkt. 2 nedenfor, foreligger der en bindende leveranceaftale. Ordrebekræftelsen indeholder nærmere oplysninger om Switch.dk og Switch.dk s ydelse. Parterne i denne aftale om leverance er kunden og Switch.dk. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af leverancevilkårene og hæfter for alle betalinger i henhold til aftalen. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle elleverancer fra Switch.dk til kunden. Indgåelsen af denne leveranceaftale indebærer et leverandørskifte. Leverandørskiftet foretages af Switch.dk på vegne af kunden. Switch.dk giver meddelelse til det relevante netselskab om leverandørskiftet samt indhenter kundens aftagenummer, såfremt dette ikke er oplyst af kunden. Kunden giver ved indgåelsen af denne leveranceaftale Switch.dk fuldmagt hertil. 2. BETINGELSER FOR LEVERANCEAF- TALEN Leveranceaftalens indgåelse er betinget af, at: 1) Kundens årlige elforbrug ikke overstiger kwh og kunden ikke er registreret ved timemåler, jf. pkt. 4; 2) Kunden er indehaver af en e- mailadresse og har adgang til netopkobling, jf. pkt. 5; 3) Kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre har ikke registreret oplysninger om kunden, jf. pkt. 7; 4) Kunden har indgået aftale med det lokale netselskab om tilslutning til og benyttelse af elnettet, jf. pkt. 9; og 5) Kunden er indehaver af et dansk kredit- eller betalingskort eller har indgået en netbankaftale til brug for betaling til Switch.dk, jf. pkt. 13. Efter kundens modtagelse af ordrebekræftelsen undersøger Switch.dk, om kunden opfylder betingelserne i nr. 1, 3 og 4 ovenfor. Senest 15 dage efter ordrebekræftelsens fremkomst modtager kunden meddelelse fra Switch.dk, hvis betingelserne 1, 3 og 4 ikke er opfyldt. Kundens manglende opfyldelse af betingelserne på tidspunktet for kundens modtagelse af ordrebekræftelsen medfører, at der ikke foreligger en aftale mellem Switch.dk og kunden. I tilfælde af kundens manglende opfyldelse af betingelserne for leveranceaftalen i øvrigt giver Switch.dk straks kunden særskilt meddelelse herom. I så tilfælde er Switch.dk berettiget til at opsige leveranceaftalen efter reglerne i pkt. 17 nedenfor. Dog gælder reglerne i pkt. 14 nedenfor ved kundens manglende opfyldelse af betingelserne 3 og FORTRYDELSESRET OG LEVERINGS- TIDSPUNKT Hvis kunden er forbruger, kan kunden skriftligt pr. , brev eller ved meddelelse via kundens personlige side på Switch.dk hjemmeside fortryde indgåelsen af leveranceaftalen i indtil 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Når kunden har modtaget ordrebekræftelsen, indleder Switch.dk forberedelsen af elleverancen ved at give meddelelse til kundens netselskab om leverandørskiftet. Når Switch.dk s forberedende handlinger er tilendebragt, er Switch.dk ansvarlig for levering af el til kunden og elleverancen anses for påbegyndt dog med virkning fra et senere tidspunkt, jf. følgende afsnit. Sker kundens tilmelding senere end den 15. i en måned og har kunden ved indgåelsen af leveranceaftalen accepteret, at Switch.dk påbegynder sin forberedelse af elleverancen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten allerede 4 dage efter kundens modtagelse af ordrebekræftelsen, da forberedelsen af elleverancen er tilendebragt på dette tidspunkt og Switch.dk er ansvarlig for den fremtidige levering. I dette tilfælde påbegynder Switch.dk levering af el til kunden en måned efter udgangen af den måned, hvor ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden. Sker kundens tilmelding senere end den 15. i en måned og accepterer kunden ikke, at Switch.dk påbegynder sin forberedelse af elleverancen inden fortrydelsesrettens udløb,

3 3 modtager kunden el fra Switch.dk to måneder efter udgangen af den måned, hvor ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden. Sker kundens tilmelding før den 15. i en måned modtager kunden el fra Switch.dk en måned efter udgangen af den måned, hvor ordrebekræftelsen er kommet frem til kunden. 4. PRODUKTET OG SALG TIL KUNDEN Switch.dk sælger el til kunden. Switch.dk sælger alene el til kunder, der er skabelonkunder. Ved skabelonkunde forstås en kunde med et årsforbrug af el, der ikke overstiger kwh og ikke registreres ved med en timeafregnet måler. Det er kundens netselskab, der sørger for transport af el til kunden. Enhver henvendelse herom, herunder om kvaliteten og manglende forsyning, skal således rettes til kundens netselskab, jf. pkt. 9 og 10 nedenfor. Switch.dk s salg af el til kunden sker i overensstemmelse med oplysningerne angivet i ordrebekræftelsen til kunden. 5. MEDDELELSER MELLEM PARTERNE Er kunden forbruger, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Switch.dk oplysning om navn, fødselsdato, -adresse, telefonnummer, leveringsadresse (forbrugssted), faktureringsadresse, aftagenummer samt øvrige oplysninger, som måtte være nødvendige for Switch.dk. Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Switch.dk oplysning om virksomhedens navn, CVRnummer, -adresse, kontaktpersonens telefonnummer, leveringsadresse, faktureringsadresse, aftagenummer samt øvrige oplysninger, som måtte være nødvendige for Switch.dk. Oplysningerne og Switch.dk s registreringer heraf lægges til grund for leveranceforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. Kunden skal efter Switch.dk anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Ved ændring af de afgivne oplysninger skal kunden straks give Switch.dk meddelelse herom ved at ændre oplysningerne på kundens personlige hjemmeside på Switch.dk hjemmeside eller oplyse Switch.dk herom ved . Meddelelser fra kunden til Switch.dk skal ske via kundens personlige side på Switch.dk s hjemmeside eller ved . Kunden skal meddele Switch.dk om forhold, som kan have betydning for Switch.dk, f.eks. forestående betydelige ændringer i kundens forbrug. Meddelelser fra Switch.dk til kunden vedrørende leveranceaftalen sendes via til den af kunden oplyste adresse. Meddelelser fra Switch.dk omfatter bl.a. ordrebekræftelse og senere meddelelser om leveranceaftalen, herunder varsling om forbrugsaflæsning, ændring af pris samt ændringer af leverancevilkår. Meddelelser om, at forbrugsaflæsning skal finde sted, sendes også via sms, såfremt kunden har tilvalgt dette. 6. KUNDENS FLYTNING Kunden skal meddele Switch.dk om sin fraflytning fra den registrerede leveringsadresse. Kunden meddeler sit netselskab om flytningen i overensstemmelse med reglerne i kundens aftale med netselskabet. I tilfælde af kundens flytning opsiger Switch.dk nærværende leveranceaftale om salg af el til kunden efter reglerne i pkt. 17 nedenfor. Der foretages slutafregning i tilfælde af kundens flytning. Slutafregning foretages snarest muligt og senest en måned efter, at Switch.dk har modtaget meddelelse fra kundens netselskab om kundens elforbrug for perioden op til fraflytningsdatoen. Denne leveranceaftale kan automatisk genoptages således, at kunden modtager el fra Switch.dk på samme vilkår på sin nye adresse. Ønsker kunden at modtage el på sin nye adresse, meddeler kunden dette til Switch.dk samtidig med meddelelsen om sin flytningsdato. Switch.dk s salg af el til den nye adresse forudsætter, at kunden meddeler Switch.dk om den nye leveringsadresse, indflytningsdato, faktureringsadresse, såfremt denne er en anden end leveringsadressen, samt kundens nye aftagenummer.

4 4 Switch.dk s salg af el til den nye adresse kan tidligst ske en måned efter udgangen af den måned, hvor kunden har meddelt Switch.dk om flytningen. 7. INDHENTELSE AF KREDITOPLYS- NINGER Kunden giver ved leveranceaftalens indgåelse sit samtykke til, at Switch.dk ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt indhenter kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Switch.dk forbeholder sig ret til ud fra saglige kriterier at ophæve leveranceaftalen med kunden, såfremt indhentede oplysninger om kundens kreditforhold tilsiger dette, jf. pkt. 14 nedenfor. 8. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNIN- GER Til brug for administrationen af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Switch.dk oplysninger om kunden. Switch.dk behandler alene oplysninger om kunden med henblik på at kunne foretage korrekt administration og fakturering af kunden. Switch.dk kan videregive de indhentede oplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid værende lovgivning herom. Kunden er til enhver tid berettiget til efter anmodning at få oplyst, hvilke personoplysninger Switch.dk behandler. Ved ophør af kundeforholdet sletter Switch.dk registrerede oplysninger om kunden, medmindre lovregler påbyder Switch.dk at opbevare oplysningerne i et tidsrum herudover eller fortsat opbevaring er nødvendig af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne anvendes. 9. FORHOLDET MELLEM KUNDEN OG NETSELSKABET Netselskabet ejer elnettet (distributionsnettet) og er ansvarlig for den fysiske forsyning af el til kunden. Netselskabet er endvidere ansvarlig for eventuelle strømafbrydelser og elektricitetens kvalitet, hvorfor kundens henvendelser herom skal rettes til kundens netselskab, jf. pkt. 10 nedenfor. Netselskabet afregner energiafgifter og transportbetaling (nettarif) særskilt over for kunden. Kunden modtager således en regning for distributionen i nettet fra dennes netselskab og en elregning fra Switch.dk, jf. pkt. 12 nedenfor. 10. STRØMAFBRYDELSER MV. I tilfælde af strømafbrydelser, fejl i elleverancen, mangelfuld spændingskvalitet samt ved fejl ved målerudstyr skal kunden henvende sig til sit netselskab. 11. PRISBETINGELSER Den pris, som Switch.dk opkræver i områderne Øst- og Vestdanmark, udgør den til enhver tid gældende elmarkedspris i hver af prisområderne med et tillæg. Ved den til enhver tid gældende elmarkedspris forstås den timepris, der registreres på elhandelsbørsen (Nord Pool Spot) for hvert af prisområderne. Oplysninger om den til enhver tid gældende elmarkedspris kan findes på Nord Pool Spot A/S hjemmeside Da den til enhver tid gældende elmarkedspris varierer over året og kan være genstand for betydelige prisudsving, vil den månedligt opkrævede pris på tilsvarende vis variere. Switch.dk s pris opgøres månedligt som et vægtet gennemsnit af den daglige timepris. Den månedlige pris kan findes på Switch.dk s hjemmeside. Kunden oplyses ligeledes om Switch.dk s månedlige pris og eventuelt opkrævede gebyrer på sin faktura. Kunden vil modtage meddelelse om ændringer i prisgrundlaget i overensstemmelse med reglerne i pkt. 18 nedenfor. Switch.dk s pris for levering af el er inklusive balancekraft og moms. Ved balancekraft forstås afvigelsen mellem Switch.dk s kunders faktiske forbrug af el og den mængde el, som Switch.dk har leveret til systemet. Switch.dk opkræver gebyr i tilfælde af kundens manglende rettidige betaling, jf. pkt. 13 nedenfor.

5 5 12. FORBRUGSAFLÆSNING OG AFREG- NING Kunden anbefales at aflæse sit faktiske elforbrug (forbrugsaflæsning) hver måned og meddele dette til Switch.dk. Derved betaler kunden kun for den el, kunden faktisk har brugt samt opnår derved en for måneden nøjagtig afregningspris opgjort pr. kwh. Vælger kunden ikke at foretage forbrugsaflæsning, fastsætter Switch.dk et månedligt beløb (skønnet elforbrug) og foretager en betalingskorrektion ved kundens næste forbrugsaflæsning jf. pkt. 13 nedenfor. Kunden vil fra modtagelsen af Switch.dk s meddelelse om, at der kan ske forbrugsaflæsning, have fem dage til at meddele dette til Switch.dk. Kundens meddelelse til Switch.dk om forbrugsaflæsning skal ske via kundens personlige side på Switch.dk s hjemmeside eller ved sms. I tilfælde af kundens manglende meddelelse til Switch.dk om den første forbrugsaflæsning efter leveranceaftalens indgåelse er Switch.dk berettiget til at opkræve et gebyr på 50 kr. pr. måned indtil Switch.dk har modtaget meddelelse om forbrugsaflæsning. Switch.dk har til enhver tid ret til at få foretaget kontrolaflæsning af kundens forbrug. Switch.dk vil i tilfælde af kontrolaflæsning afgive et passende varsel til kunden. Kunden vil kunne blive opkrævet gebyr herfor i henhold til netselskabets gebyrsatser. Afregning over for kunden sker ved fremsendelse af en faktura til kunden på grundlag af kundens meddelelse om forbrugsaflæsning eller Switch.dk s skønnede elforbrug. Fakturering sker til den af kunden oplyste forbrugsadresse, medmindre specifik faktureringsadresse er angivet. Faktura fremsendes til kunden pr. eller til kundens private E- boks, såfremt kunden er oprettet som bruger hos E-boks og har tilmeldt Switch.dk. Opgørelses- og afregningsperioden er uanset tidspunktet for kundens forbrugsaflæsning eller Switch.dk s skønnede elforbrug fastsat til perioden fra den første dag i måneden til den sidste dag i måneden. Såfremt kundens meddelelse om forbrugsaflæsning afviger med 200% eller mere i forhold til det af Switch.dk skønnede elforbrug, som er modtaget fra netselskabet, anmoder Switch.dk kunden om at bekræfte forbrugsaflæsningen for at undgå fejlagtig aflæsning og afregning. Såfremt kundens meddelelse om forbrugsaflæsning afviger med 500% eller mere i forhold til det af Switch.dk forventede elforbrug, som er modtaget fra netselskabet, beder Switch.dk om en kommentar i forbindelse med indberetningen. Ved kundens manglende rettidige meddelelse om forbrugsaflæsning, bekræftelse af forbrugsaflæsning samt kommentar vedrørende forbrugsaflæsning har Switch.dk ret til efter udløbet af et varsel på fem dage at beregne et skønnet elforbrug og afregne kunden på basis af denne beregning med eventuel efterfølgende korrektion, når korrekt forbrugsaflæsning foreligger, jf. pkt. 13 nedenfor. 13. BETALING, MANGLENDE / FORSIN- KET BETALING OG BETALINGSKOR- REKTION Kunden betaler Switch.dk månedsvist bagud for sit elforbrug. Betaling sker i danske kroner. Kundens betaling til Switch.dk foretages over internettet. Kunden kan betale via Switch.dk s hjemmeside ved brug af sit kredit- eller betalingskort eller via netbank. Kunden kan alene anvende MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB, Dankort, Visa/Dankort samt edankort som kredit- eller betalingskort. Betalingsfristen er otte bankdage fra kundens modtagelse af faktura. Ved forsinket betaling er Switch.dk berettiget til at opkræve morarenter efter rentelovens regler. I tilfælde af forsinket betaling vil kunden modtage den første betalingspåmindelse ved Switch.dk s førstkommende efterfølgende afregning. Den førstkommende efterfølgende afregning vil således indeholde opkrævning af det skyldige beløb inklusive gebyr for sidste leveringsperiode samt opkrævning af betaling for fakturaens leveringsperiode. Kunden modtager i alt to påmindelser i tilfælde af forsinket betaling for en periodes forbrug.

6 6 Switch.dk er berettiget til at opkræve et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse til dækning af Switch.dk s omkostninger, herunder kreditomkostninger. Såfremt Switch.dk ikke har modtaget det skyldige beløb inklusive rykkergebyr en måned efter kundens modtagelse af den anden påmindelse, er Switch.dk berettiget til at overgive sagen til inkasso. Kundens delvise betaling af det skyldige beløb anses som betaling af den tidligst forfaldne gæld til Switch.dk. Hvis afregningen af kundens elforbrug er behæftet med fejl eller fastlagt i overensstemmelse med et skønnet elforbrug, foretager Switch.dk betalingskorrektion. Betalingskorrektionen foretages på grundlag af oplysninger fra kundens netselskab om kundens faktiske årsforbrug af el. Switch.dk opkræver kunden for lidt betalte beløb og refunderer for meget betalte beløb over efterfølgende afregning. Såfremt refusion af for meget betalte beløb ved afregning ikke er mulig, tilbagebetales for meget betalte beløb til kunden. Switch.dk s korrektion finder sted hurtigst muligt. Korrektion kan ske for den leveringsperiode, hvor der er påvist fejl dog maksimalt op til fem år forud for den dag, kunden eller Switch.dk er blevet bekendt med fejlen. I tilfælde af leveranceaftalens ophør modtager kunden slutafregning senest en måned efter, at Switch.dk har modtaget meddelelse fra netselskabet om kundens elforbrug for den afsluttende leveringsperiode. 14. KUNDENS VÆSENTLIGE MISLIG- HOLDELSE I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse kan Switch.dk ophæve leveranceaftalen med øjeblikkelig virkning. Kundens væsentlige misligholdelse kan udgøre men er ikke begrænset til: 1) Registrering hos kreditoplysningsbureauer eller i advarselsregistre, jf. pkt. 7 ovenfor; 2) Manglende eller forsinket betaling der berettiger Switch.dk til at overgive sagen til inkasso, jf. pkt. 13 ovenfor; 3) Afgivelse af ukorrekte oplysninger, jf. pkt. 5-6 ovenfor, efter påkrav fra Switch.dk om kundens korrektion af oplysningen/-erne; 4) Undladelse af meddelelse om ændrede oplysninger, jf. pkt. 5-6 ovenfor, efter påkrav fra Switch.dk om kundens meddelelse heraf; 5) Ophævelse, opsigelse, bortfald eller lignende af aftalen med kundens netselskab; 6) Gentagen manglende eller fejlagtig meddelelse om forbrugsaflæsning efter påkrav fra Switch.dk om kundens meddelelse heraf, jf. pkt. 12 ovenfor; 7) Kundens aftale om registrering af elforbrug ved timeafregnet måler; og 8) Årsforbrug af el der overstiger kwh, jf. pkt. 4 ovenfor. Imødekommer kunden ikke påkrav fra Switch.dk efter 10 dage fra påkravets fremkomst til kunden, er Switch.dk berettiget til at ophæve leveranceaftalen. Ophævelse af leveranceaftalen medfører, at Switch.dk s levering af el ophører straks, og at en eventuel restgæld forfalder til øjeblikkelig betaling. Ophævelse af leveranceaftalen berettiger ikke kunden til erstatning fra Switch.dk, jf. også pkt. 15 nedenfor. En kunde, der væsentligt har misligholdt leveranceaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå leveranceaftale med Switch.dk, før gælden er betalt. 15. SWITCH.DK S MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR Såfremt den systemansvarlige eller kundens netselskab afbryder eller foretager begrænsning i forsyning til kunden, betragtes det ikke som misligholdelse af kontrakten fra Switch.dk s side. Switch.dk er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Switch.dk eller nogen, som Switch.dk har ansvaret for, jf. dog de nedenfor anførte begrænsninger. Switch.dk er ikke erstatningsansvarlig for skade eller tab forårsaget som følge af: 1) Afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af elleverancen i forbindelse

7 7 med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelses- og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne; 2) At elleverancen ikke kan benyttes som forudsat; 3) At en aftale med kundens netselskab eller tredjemand falder bort eller misligholdes; 4) Switch.dk s ophævelse af elleverancen på grund af kundens væsentlige misligholdelse, jf. pkt. 14 ovenfor; 5) Fejl, mangler eller begrænsninger i forbindelse med forsyning fra det overordnede net (system- og transmissionsansvar), der kan være forårsaget af fejl i elnettet, ledningsbrud, fejl i eller på produktionsudstyr, mangler ved den leverede elektricitets kvalitet og/eller spændingsniveau eller frekvens. Switch.dk er ikke erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af afbrydelse af eller manglende elleverance, såfremt det skyldes forhold, som ligger uden for Switch.dk s kontrol, og som Switch.dk ikke ved leveranceaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ikke burde have undgået eller overvundet (Force Majeure). I tilfælde af Force Majeure suspenderes Switch.dk s forpligtelser i henhold til denne leveranceaftale, så længe force majeure og følgerne heraf består. Force Majeure kan især foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, krig, regerings- og myndighedshandlinger, terrorhandlinger, brand, hærværk, it-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg og arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout. Arbejdsstridigheder anses for at være uden for Switch.dk s kontrol, uanset at Switch.dk selv er part i eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis forholdet medfører, at Switch.dk kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Switch.dk er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt avance, drifts- og produktionstab, som kunden måtte lide, medmindre Switch.dk har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. 16. OVERDRAGELSE AF LEVERANCEAF- TALEN Switch.dk kan til enhver tid overdrage leveranceaftalen eller dele heraf til et med Switch.dk koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af Switch.dk s aktiviteter til tredjemand. 17. OPSIGELSE Kunden kan opsige leveranceaftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske på kundens personlige side på Switch.dk s hjemmeside eller ved fremsendelse af mail til Switch.dk s kundesupport. Switch.dk bekræfter kundens opsigelse pr. e- mail eller brev. I tilfælde af kundens manglende opfyldelse af betingelserne for leveranceaftalen, jf. pkt. 2 ovenfor, er Switch.dk berettiget til at opsige leveranceaftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog pkt. 14 i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse. I tilfælde af kundens flytning, jf. pkt. 6 ovenfor, opsiges leveranceaftalen automatisk med virkning fra den dag, hvor Switch.dk modtager meddelelse fra kundens netselskab om kundens flytning. 18. ÆNDRINGER AF VILKÅR OG PRISER Switch.dk s ændringer af leveranceaftalens vilkår, herunder prisberegningsgrundlaget og gebyrer, skal ske med et varsel på en måned ved offentliggørelse på Switch.dk s hjemmeside og ved fremsendelse af den ændrede leveranceaftale pr. til kunden. Varslet skal indeholde oplysning om kundens ret til at opsige leveranceaftalen. Leveranceaftalens regler om opsigelse, jf. pkt. 17 ovenfor, finder i så tilfælde tilsvarende anvendelse. Switch.dk s priser er genstand for ændringer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende elmarkedspriser for henholdsvis Øst- og Vestdanmark, jf. pkt. 11 ovenfor. Kunden modtager på sin personlige hjemmeside meddelelse om den samlede prisstigning eller det samlede prisfald i forhold til den foregående opgørelsesperiode. Switch.dk er berettiget til at foretage ændringer af gebyrerne. Switch.dk kan foretage æn-

8 8 dringer af gebyrer, når rimelighedshensyn taler herfor, herunder i tilfælde af ændringer i Switch.dk s administrative omkostninger. Kunden kan også finde oplysninger om prisændringer og ændringer af gebyrer på sin personlige hjemmeside. 19. KLAGER OG TVISTER Hvis kunden ikke er tilfreds med Switch.dk s ydelse, kan kunden henvende sig til Switch.dk s kundesupport. Oplysninger om Switch.dk s kundesupport og kontaktinfo findes på Switch.dk s hjemmeside. Klager i relation til elleverancen inkl. vilkårene i denne leveranceaftale kan rettes til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Tvister mellem Switch.dk og kunden afgøres efter dansk ret. Sager mod Switch.dk anlægges ved retten i Odense.

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT 16. april 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy Salg & Service A/S,

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Handelsbetingelser - Erhvervskunder

Handelsbetingelser - Erhvervskunder Handelsbetingelser - Erhvervskunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til erhvervskunder med et årligt forbrug på under 150.000

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Erhvervsaftale om levering af elektricitet Modstrøm

Erhvervsaftale om levering af elektricitet Modstrøm faktuel uden prisloft Erhvervsaftale om levering af elektricitet Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet faktuel uden prisloft 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Om din Elaftale. 1. Kort om din elpris. 2. Din betaling for forbrug af el

Om din Elaftale. 1. Kort om din elpris. 2. Din betaling for forbrug af el Om din Elaftale 1. Kort om din elpris Din elpris er sammensat af tre overordnede dele, som er skitseret nedenfor. den pågældende måned. Hertil kommer de balanceringsog handelsomkostninger, vi har ved indkøb

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere