Standard Kontraktvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard Kontraktvilkår"

Transkript

1 Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens generalforsamling. 1. Navn, hjemsted og havnemærke Ethvert fartøj med hjemsted i S/I Vallensbæk Havn med fast eller midlertidig havneplads, skal være tydeligt afmærket med navn, Vallensbæk og havnemærke. Joller på land skal kun afmærkes med havnemærke. På fartøjer med stævnen mod broen placeres havnemærket som hovedregel på bagbords side af stævnen, og på fartøjer med hækken mod broen på styrbords side af hækken. Havnemærket skal altid være synligt fra broen. På joller med landplads placeres havnemærket på hækken. Ved skift af havneplads, og når fartøjet forlader havnen permanent, skal havnemærket udskiftes/fjernes. Fartøjer der befinder sig på havnens område uden havnemærke, og som havnen forgæves har søgt at finde ejerne til, anmeldes til politiet, som hittegods. 2. Medlemskab af klub på havnen Fartøjsejere der har aftale om brugsret til fast eller midlertidig havneplads skal være aktivt medlem af en båd- eller sejlklub med hjemsted på S/I Vallensbæk Havn. Såfremt flere personer er opført i aftalen om brugsret til en havneplads, kræves kun ét medlemskab. Medlemskab af en klub på havnen fordres dog ikke af fartøjsejere med havnepladsleje i under 3 måneder. 3. Meddelelse om tildeling af havneplads Ved anvisning af fast havneplads modtager fartøjsejeren skriftlig meddelelse herom. Anvisningen betragtes først som gældende, når havnekontoret senest 8 dage efter, har modtaget fartøjsejerens kvittering på meddelelsens genpart. 4. Retten til at benytte havneplads Kun den anviste havneplads må benyttes. Havnemyndigheden er berettiget til for fartøjsejerens regning at flytte et fartøj, der trods påtale ikke ligger på den anviste havneplads i havnen. Retten til at benytte havnepladsen er personlig, og det er ikke tilladt at bytte, udlåne eller udleje denne. Alle havnepladsanvisninger administreres af havnekontoret. Havnemyndigheden kan ændre en tildelt plads, såfremt en bedre udnyttelse af havnens kapacitet gør det nødvendigt. I de tidsrum fartøjsejeren ikke benytter den anviste havneplads, kan havnen frit disponere over denne. Gæstepladsleje tilfalder havnen. Fartøjsejere med en havneplads, der er forsynet med et optaget/ledig skilt, skal vende skiltet til ledig, hvis fartøjet forlader havnen i mere end 1 døgn; hjemkomsttidspunkt bør noteres. Hvis en havneplads har været forladt i mere end 3 døgn uden at skiltet er vendt til ledig, kan havnemyndigheden vende skiltet. F:\dokumenter\TN-Hovedarkiv\Generalforsamlinger\Ge.2009\Standard Kontraktsvilkår.doc Side 1 af 9

2 5. Pligt til oplysning om skift af fartøj Fartøjsejerne har pligt til omgående, at oplyse havnekontoret om adresseændring, samt skift til et andet fartøj. Dette gælder også, selv om skift af fartøj ikke medfører ændring af pladstype. 6. Misligholdelse af aftale om brugsret til havneplads Såfremt en fartøjsejer a) udlåner eller udlejer sin havneplads til en anden, b) afgiver forkerte oplysninger om fartøjets mål, c) anvender havnepladsen erhvervsmæssigt uden havnebestyrelsens skriftlige tilladelse, d) forsømmer sin pligt til at anmelde udskiftning af sit fartøj herunder indbringer et fartøj på havnens område, der overstiger maksimummålene for havnepladsen, e) groft eller gentagne gange tilsidesætter reglementer eller anvisninger fra havnemyndigheden eller havnebestyrelsen, f) indtager narkotika, udviser utilstedelig adfærd, begår straffelovsovertrædelse på havnens område, g) ophører med at være medlem af en båd- eller sejlklub med hjemsted på S/I Vallensbæk Havn, betragtes det som misligholdelse af aftalen, hvilket kan medføre, at havnemyndigheden opsiger denne (se pkt. 39.). Havnemyndigheden afgør i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt det under pkt. d) nævnte forhold kan ordnes ved, at fartøjsejeren skifter til større pladstype og får reguleret indskuddet jf. pkt. 33., samt betaler rente af differencen mellem indskuddet for havnepladsen og den pladstype, der svarer til det nye fartøj. Havnekontingentet reguleres ligeledes jf. pkt. 36. Der beregnes i disse tilfælde rente med tillæg i henhold til takstregulativet for det tidsrum - regnet pr. påbegyndt måned - fartøjet har ligget på en for lille plads. Hvis en fartøjsejer ikke anvender korrekte, fjedrende, anerkendte fortøjninger, jf. pkt. 24. uanset henstillinger og pålæg fra havnefogeden eller havnebestyrelsen, kan havnebestyrelsen forlange, at fartøjsejeren deponerer et af havnebestyrelsen fastsat beløb, som sikkerhed for den risiko og de skader, den manglende fortøjning kan medføre. Undladelse af dette betragtes ligeledes som misligholdelse af aftalen. Ved skriftlig henvendelse til fartøjsejerne vedr. ovennævnte forhold, kan der opkræves et af repræsentantskabet fastsat administrationsgebyr, jf. takstregulativet. 7. Havnepladsindskuddet Havnepladsindskuddet fremgår af den til enhver tid gældende pris/markedspris. I indskuddet er inkluderet vinterplads på land. Der kan ikke foretages refusion, hvis en fartøjsejer ikke ønsker sit fartøj oplagt på vinterplads. Såfremt der ikke i aftalen om brugsret til en havneplads er indgået forbehold, er vinterplads på land inkluderet i indskuddet. 8. Betaling og regulering af indskud Der skal altid indgås aftale om brugsret til havneplads og betales indskud for en pladstype, der mindst svarer til fartøjets størrelse. Dette gælder også, hvis en fartøjsejer på grund af pladsmangel får anvist en midlertidig plads. Havnepladsindskud og regulering af dette i forbindelse med skift til større pladstype skal være betalt senest en måned efter, at opkrævning er modtaget fra havnen. Ved for sen indbetaling beregnes morarente jf. takstregulativet. Standard Kontraktsvilkår.doc Side 2 af 2

3 9. Havnekontingent Havnekontingentet, der fremgår af havnens takstregulativ, forfalder til betaling hver 1. marts og dækker til udgangen af februar det følgende år. Kontingentet dækker den på havnepladsen hvilende andel i de løbende driftsudgifter, drift og vedligeholdelse af havneanlægget, og dets tekniske materiel, og ret til vederlagsfri brug af højtryksspulere, mastekraner og havnens øvrige fællesfaciliteter. Endvidere dækker kontingentet en årlig søsætning og optagning på fartøjsejers risiko i det omfang, havnens materiel kan håndtere fartøjet. Der kan ikke reduceres i kontingentet, selvom en eller flere af ovennævnte rettigheder ikke benyttes/ikke kan benyttes. 10. Joller med landplads Jollepladsleje dækker plads på land hele året, og brug af elspil ved jollerampen. 11. Nye fartøjsejere og fartøjsejere, der skifter pladstype Nye fartøjsejere betaler kvartalsvis havnekontingent regnet fra det kvartal, i hvilket aftale er underskrevet, og indtil udgangen af februar det følgende år. Fartøjsejere der skifter til anden pladstype, får reguleret havnekontingentet beregnet for det kvartal, i hvilket den nye plads er stillet til rådighed. 12. Indskydere uden fartøj En indskyder, der ikke har fartøj eller ikke indbringer sit fartøj på havnen, opkræves ½ kontingent, såfremt havnekontoret modtager skriftlig meddelelse om, at havnepladsen ikke påregnes benyttet. Havnen disponerer over pladsen, indtil indskyderen, mindst 1 måned før pladsen ønskes benyttet, meddeler dette til havnekontoret. Der foretages regulering op til fuldt kontingent fra det kvartal, i hvilket indskyderen indbringer sit fartøj på havnens område. 13. Tilbagebetaling af havnekontingent ved opsigelse af havneplads Ved opsigelse af havnepladsen, beregnes havnekontingent til og med det kvartal, hvori opsigelsen er modtaget. For meget forudbetalt kontingent refunderes i forbindelse med den endelige afregning af havnepladsen. 14. Tilbagebetaling af indskud ved opsigelse af havneplads Ved opsigelse af havneplads skal indskud tilbagebetales den opsigende fartøjsejer, når og i det omfang en ny fartøjsejer har betalt indskud, jf. vedtægt 20. Tilbagebetalingen fradrages eventuelle forfaldne ydelser og gebyrer m.v. til havnen og tilhørsklubben, og kan først finde sted, når fartøjet og vinterstativ m.v. er fjernet fra havnens område, og fartøjets havnemærke er fjernet. I tilfælde, hvor havnebestyrelsen opsiger aftalen, tilbagebetales havnepladsindskuddet i øvrigt efter samme regler, som er gældende, når en fartøjsejer selv opsiger aftalen. Standard Kontraktsvilkår.doc Side 3 af 3

4 15. Standardstørrelser Der er fastsat nedenstående standardstørrelser for havnepladserne og maksimal bredde for de fartøjer, der må ligge på de enkelte pladstyper. Et antal pladser er kortere eller længere end de standardlængder, der er angivet nedenfor. Prisen på pladsen er fastsat i forhold til pladsbredden. Standardmål Maksimal Type bredde længde fartøjsbredde 0 2,2 x 7 m 1,8 m 1 2,5 x 8 m 2,1 m 2 2,8 x 10 m 2,3 m 3 3,0 x 11 m 2,5 m 4 3,6 x 13 m 3,1 m 5 4,0 x 14 m 3,5 m 6 4,6 x 15 m 4,1 m 7 5,5 x 18 m 5,0 m Et fartøj må ikke ligge med agterenden udenfor pælene, med mindre der er givet særlig tilladelse hertil, og fartøjet i øvrigt er forsvarligt fortøjet med spring. 16. Udmåling af pladsbredder Bredden af pladserne er udmålt som dels centerafstanden mellem fortøjningspælene, udmålt ca. 1 meter over vandoverfladen ved normal vandstand, dels som et kontrolmål, målt på broen. Bredden af visse pladser kan afvige fra standardmålene. Bredden på en plads må derfor i praksis accepteres af fartøjsejerne, hvis den er indtil ca. 10 cm for smal i forhold til standardbredden. 17. Pladser der overstiger standardbredden Hvis en plads er bredere end standardbredden, kan det efter skriftlig ansøgning til havnemyndigheden normalt godkendes, at der ligger et tilsvarende bredere fartøj på pladsen. Fartøjet må i så fald være ligeså meget bredere, som pladsens mål overstiger standardbredden. Pladsen omklassificeres ikke, men der skal betales indskud og havnekontingent for en pladstype, der svarer til fartøjets bredde. 18. Pladser, der er smallere end standardbredden Havnemyndigheden kan dispensere, hvis en tildelt plads er så smal, at den fastsatte frigang ikke kan overholdes for et fartøj med maksimumbredde for pågældende pladstype. 19. Omklassificering af havnepladstyper Hvis en plads efter havnemyndighedens vurdering afviger væsentligt fra standardbredden eller andre særlige forhold taler for det, kan pladsen omklassificeres til en større eller mindre type. 20. Specialpladser Foruden standardstørrelserne 0-7 kan havnemyndigheden i særlige tilfælde omklassificere eksisterende pladser til specialpladser eller etablere specialpladser, hvis mål afviger væsentligt fra standardpladserne. Som specialpladser henregnes f.eks. pladser, der er meget lange i forhold til bredden (eller omvendt) eller er placeret på lavt vand eller er bredere end pladstype 7. Priserne for specialpladser fastsættes af havnebestyrelsen. Standard Kontraktsvilkår.doc Side 4 af 4

5 21. Ventelisten for havnepladser Ventelisten er inddelt i afsnit, et for hver bro. For hver fartøjsejer, som optages på ventelisten, noteres hvornår dette sker, hvilken pladstype der ønskes, og hvilken havneplads eller hvilke havnepladser, der ønskes. Administrationsgebyr i henhold til takstregulativet betales ved optagelse på ventelisten. På ventelisten optages fartøjsejere: - Der ønsker at skifte til en anden pladstype, - der har fået anvist en midlertidig havneplads, - med fast havneplads, der ønsker en anden havneplads. Optagelse på ventelisten sker ved henvendelse til havnekontoret. Man kan opføres på ventelisten med to ønsker. Fartøjsejerne noteres på ventelisten i den rækkefølge, hvori de henvender sig. Fartøjsejerne modtager herefter skriftlig bekræftelse på, at optagelse på ventelisten har fundet sted, og kvitterer herfor på havnens kopi af bekræftelsen. Ventelisten foreligger tilgængelig på havnekontoret. En ledig havneplads tilbydes/tildeles den fartøjsejer, der står øverst på ventelisten. Fartøjsejere, der har fast havneplads på broen og har stået på ventelisten i mindst 6 måneder vil få tilbudt en ledig havneplads på egen bro før andre fartøjsejere, der har stået i længere tid på ventelisten. Vil man skifte til en anden bro, eller ændre sit pladsønske, medfører det, at man placeres som den sidst optagne på ventelisten. For at have rettighed til en havneplads, som indgår i et bytte, der ønskes af to andre fartøjsejere, skal man ligeledes have været på ventelisten i mindst 6 måneder. Fartøjsejeren kontaktes på den adresse eller det telefonnummer, der senest er oplyst til havnen. 22. Tilbudt havneplads accepteres ikke Hvis en tilbudt havneplads ikke accepteres, forbliver fartøjsejeren på ventelisten med uændret placering, hvorefter den næste fartøjsejer på ventelisten får tilbudt pladsen. Hvis en fartøjsejer to gange har afvist en tilbudt havneplads, placeres fartøjsejeren som den senest optagne på ventelisten. 23. Administrationsgebyr Ved pladsændring modtager fartøjsejeren skriftlig oplysning om bro- og pladsnummer for den nye havneplads, og opkræves et administrationsgebyr i henhold til takstregulativet. Regulering af havnepladsindskud og havnekontingent skal ske jf. pkt. 8. og Bytning af havnepladser af samme type Havnemyndigheden kan godkende pladsbytte mellem to parter fra hver sin bro, som har indgivet skriftlig anmodning herom, underskrevet af dem begge. Det er en forudsætning, at dette pladsbytte respekterer ventelisten. Skifte til en anden havneplads må ikke finde sted, før skriftlig godkendelse er meddelt af havnemyndigheden. 25. Fartøjer med for stor dybgang Hvis en fartøjsejer, der står for tur til en ledig havneplads, har et fartøj med for stor dybgang til havnepladsen, vil den første af de efterfølgende fartøjsejere på ventelisten, der har et fartøj med passende dybgang få tilbudt havnepladsen. Standard Kontraktsvilkår.doc Side 5 af 5

6 26. Midlertidige havnepladser I det omfang pladsforholdene tillader det, kan en fartøjsejer, der har behov for en pladstype, der ikke er ledig, anvises en midlertidig plads. En midlertidig plads kan være: - En plads der er lejet af en indskyder, der ikke har et fartøj, eller af andre årsager ikke har behov for at benytte pladsen, eller - en ledig plads, der er større end den type, fartøjsejeren har behov for. Fartøjsejeren/indskyderen kan påregne, at disponere over den midlertidige havneplads, indtil der kan tildeles en fast plads; såfremt den fartøjsejer, der har lejet den pågældende plads, selv skal benytte den, eller pladsen udlejes til anden side, anvises der en anden midlertidig plads. Der betales samme indskud og havnekontingent for en midlertidig plads, som for en fast tildelt plads, svarende til fartøjets størrelse. Når en fartøjsejer med midlertidig havneplads får tildelt en fast havneplads fra ventelisten, udgår fartøjsejeren automatisk af denne. En fartøjsejer, der har fast havneplads, kan ikke få tilladelse til at benytte en midlertidig plads, dette gælder dog ikke for vinterpladser (pkt. 26). 27. Havneplads kan ikke benyttes Hvis havnemyndigheden vurderer, at en fast havneplads ikke længere kan benyttes grundet uafhjælpelige forhold, kan fartøjsejeren få tildelt den første ledige plads, der passer til fartøjet uden om ventelisten. 28. Skift af fartøj Skift af fartøj meddeles havnekontoret, senest ved fartøjets ankomst til havnen. Skifter en fartøjsejer til et større (bredere) fartøj, der ikke svarer til havnepladsen, skal der skiftes til en pladstype, der svarer til det nye fartøjs størrelse. Regulering af havnepladsindskud og havnekontingent foretages i overensstemmelse med pkt. 33. og 36. Hvis den hidtidige havneplads kan anvendes, jf. pkt. 42., er fartøjsejeren berettiget til at beholde pladsen. 29. Større havneplads kan ikke tildeles Hvis havnepladsen ikke kan anvendes jf. pkt. 42., eller fartøjsejeren har behov for at skifte til en pladstype, der ikke er ledig, noteres fartøjsejeren på ventelisten og tildeles plads efter de i pkt. 51. nævnte regler. Indtil en større fast plads kan tildeles, jf. ventelisten, kan fartøjet afhængig af pladsforholdene i havnen og efter aftale med havnemyndigheden: - Enten blive liggende midlertidig på den hidtidige plads, hvis den frie gennemsejling mellem pælene tillader det, og det ikke skønnes at være til gene for nabofartøjerne, - eller få anvist en midlertidig plads. 30. Mindre havneplads kan ikke tildeles Ønsker fartøjsejeren at skifte til en mindre pladstype, der ikke er ledig på det pågældende tidspunkt, noteres fartøjsejeren på ventelisten og tildeles plads efter de i pkt. 51. nævnte regler. Indtil en fast mindre plads kan tildeles, jf. ventelisten, kan fartøjet afhængig af pladsforholdene i havnen og efter aftale med havnemyndigheden: - Enten blive liggende midlertidig på den hidtidige plads, - eller få anvist en midlertidig plads. 31. Betaling for hver havneplads Fartøjsejere der har aftale om brugsret til 2 eller flere havnepladser, betaler normalt havnepladsindskud og havnekontingent for hver havneplads. Standard Kontraktsvilkår.doc Side 6 af 6

7 32. Slæbejolle Slæbejolle, der ikke er til gene for nabofartøjerne, kan ligge på den tildelte havneplads sammen med det fartøj, der hører til pladsen. Den ligger gratis i havnen og på vinterplads. Slæbejolle skal være forsynet med havnemærke, jf. pkt Havneplads til 2 fartøjer i forbindelse med køb/salg Fartøjsejere, der i forbindelse med køb/salg midlertidigt har et ekstra fartøj, som ønskes afhændet, kan jf. takstregulativet, hvis forholdene tillader det: - Have det ekstra fartøj liggende på en af havnemyndigheden anvist havneplads, eller stående på land, gratis i 1 måned. Herefter betales månedsleje med 25% rabat. Efter 5 måneder med rabat betales normal månedsleje for det ekstra fartøj. Ved eventuel søsætning/optagning betales taksten for gæstefartøj, første gang med 25% rabat. Disse regler gælder kun såfremt fartøjsejeren inden det ekstra fartøj bringes til havnens område meddeler havnekontoret, at der ønskes plads til et ekstra fartøj. Ellers betales takst som for gæstefartøj. 34. Elektricitet Forbrug af elektricitet er brugerbetalt. Havnebestyrelsen fastsætter de nærmere regler for betaling. Det er forbudt at anvende el til opvarmning af fartøjet. 220 v el-tilslutning til et fartøj, der står på land, må kun finde sted, når fartøjet er under opsyn. Under særlige omstændigheder kan havnemyndigheden give tilladelse til el-tilslutning uden ejerens tilstedeværelse. Sådan tilladelse skal altid indhentes før evt. tilslutning Der må kun anvendes de til stikdåserne hørende stikpropper. Elkabler må ikke være til gene for kørende eller gående trafik. Overtrædelse af reglerne kan medføre krav om betaling af kontrolafgift, jfr. takstregulativet. 35. Arbejde med havnens materiel I havnekontingentet er (med de i pkt. 65. nævnte begrænsninger for fartøjernes risiko) inkluderet én årlig søsætning og optagning med havnens materiel og under medvirken af havnens personale. Yderligere optagning og søsætning afregnes i henhold til gældende takstregulativ. 36. Søsætning/optagning Havnemyndigheden må ikke foretage søsætning eller optagning med mindre ansvarsforsikring og samtlige forfaldne ydelser herunder administrationsgebyr m.v. til havnen og tilhørsklubber er betalt. Dokumentation herfor skal forevises på forlangende. 37. Depositum og afgift Fartøjsejere, der ønsker plads i mastehuset, betaler et depositum pr. påbegyndt meter mast eller bom i henhold til takstregulativet. Ved opmåling af masten medregnes eventuelle fastmonterede beslag m.v. på mastetoppen. Ved opsigelse af plads i mastehuset, tilbagebetales depositum. Kun ejere af sejlbåde og motorsejlere har adgang til plads i mastehuset. Efter 1. januar 2008 betales der en engangsafgift for nye brugere af mastehuset 38. Masternes sikkerhed Anvendelse af mastehuset er på eget ansvar. For så vidt angår skader på masterne som følge af brand, tyveri eller hærværk m.v., henvises til fartøjets forsikringspolice. Standard Kontraktsvilkår.doc Side 7 af 7

8 39. Master på plads Master og bomme må kun placeres i det mastehus og på den hylde, der anvises af havnekontoret, der administrerer tildelingen af pladserne i huset. Alle master og bomme skal være forsynet med gyldig mastebon, der fastgøres i den ende af masten/bommen, der vender mod centerbassinet. Master og bomme, der ikke er forsynet med mastebon, fjernes fra huset af havnemyndigheden. 40. Master helt afriggede Masterne skal være helt afriggede, før de oplægges i huset herunder skal vant, stag, salingshorn og strutter være fjernet. Indvendigt monterede fald behøver dog ikke afmonteres. Master, der ikke er behørigt afriggede, fjernes fra mastehuset af havnemyndigheden. 41. Ændring af tildelt plads Havnemyndigheden kan ændre en tildelt plads, såfremt en bedre udnyttelse af mastehusets kapacitet på et senere tidspunkt gør det nødvendigt. 42. Skift af mast Ved udskiftning til et fartøj med anden mastelængde end den tilmeldte mast, skal længden på den nye mast oplyses til havnekontoret, inden den nye mast oplægges i huset. Samtidig foretages der regulering af depositum. 43. Værkstedet Værkstedet er til fri afbenyttelse for alle medlemmer, der har havneplads eller fast jolleplads på land. Det er ikke tilladt at anvende elovne til opvarmning af værkstedet. 44. Orden i værksted og mastehus Svejsning i værkstedet og i mastehuset er forbudt af hensyn til brandfaren. Brugerne af værkstedet og mastehuset har pligt til at rydde op efter sig og i øvrigt medvirke til, at der er ordnede forhold i huset herunder har sidste mand, der forlader huset, pligt til at sørge for, at lyset er slukket og dørene låste. 45. Masteventeliste Når samtlige pladser i mastehuset er optaget, oprettes der en venteliste. 46. Nye grejhuse Grejhusene opføres af andelshaverne som pligtarbejde. 47. Ejerforhold Grejhusene tilhører S/I Vallensbæk Havn, hvorfor disse er forsikret af havnen. 48. Materialer til råhus Materialer til opførelse af råhuset leveres af S/I Vallensbæk Havn. Grejhusenes værdi deles i lige store andele. Der skal være minimum 3 andele pr. husstok. 48. Depositum Hver andelshaver hæfter for 1 andel og der erlægges et depositum til havnen. Hver andelshaver kan kun eje 1 andel. Såfremt flere personer er opført i aftalen om brugsret til en havneplads, kan kun 1 person eje 1 andel. Såfremt 1 person har brugsret til flere havnepladser, kan denne kun eje 1 andel. Standard Kontraktsvilkår.doc Side 8 af 8

9 49. Ansvar Der skal af et grejhus andelshavere udpeges en ansvarlig person, der overfor havnebestyrelsen tegner samtlige grejhusets andele. 50. Andelene Andele kan kun erhverves og bibeholdes af fartøjsejere med havneplads i S/I Vallensbæk Havn. Andelen er personlig, og kan ikke gøres til genstand for yderligere opdeling, videresalg eller anden kommerciel udnyttelse. 51. Indfrielse af depositum Ved overdragelse af andele indfrier havnen det erlagte depositum, når en anden bruger overtager andelens forpligtelser. 52. Overdragelse af andel Såfremt en andelshaver ønsker, at overdrage sin andel til en anden person, skal dette meddeles havnekontoret. Såfremt andelshaveren, eller grejhusets ansvarlige, ikke inden 6 måneder selv har fundet en ny andelshaver, skal andelen tilbydes andre fartøjsejere/indskydere med havneplads i havnen efter nærmere aftale med havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen kan oprette en venteliste til andele i grejhusene. 53. Vedligehold Materialer til almindelig udvendig vedligeholdelse af husene stilles til rådighed af S/I Vallensbæk Havn. Arbejdet udføres af andelshaverne. Omkostninger til udskiftning af døre, vinduer m.v. erholdes af andelshaverne selv. 54. Arealleje Der betales arealleje af husene iflg. takstregulativet. 55. Elforbrug og spildevand Elforbrug må kun finde sted, når måler for andelshavernes regning er opsat. Afløb for spildevand må kun etableres til lovlig kloakinstallation. 56. Grejhusenes udseende Grejhusene må ikke ændre udseende uden havnebestyrelsens godkendelse. 57. Afgørelser fortolkning Havnebestyrelsen træffer afgørelser vedrørende forhold, der ikke er nævnt i Standard Kontraktvilkår, og eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkning af vilkårnes bestemmelser. Anke efter første afsnit vedrørende havnebestyrelsens afgørelser kan indbringes skriftligt for generalforsamlingen og fremsendes via havnebestyrelsen. Godkendt på S/I Vallensbæk Havns ordinære generalforsamling den Godkendt på S/I Vallensbæk Havns ekstraordinære generalforsamling den Standard Kontraktsvilkår.doc Side 9 af 9

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn tilbyder bådpladser i en helt ny moderne lystbådehavn med stabile beton flydebroer med Y- bomme Version 1.3 af 01-12-2016 Indhold 1. Bådpladser...

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen.

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen. VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN: KANALHAVNEN UNDER NÆSTVED SEJLKLUB 1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. Afdelingens navn er: Kanalhavnen., herefter kaldet afdelingen. Afdelingen er etableret i henhold til "Vedtægter

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn 1 Den selvejende institution Vallensbæk Havn er en selvejende institution. Dens hjemsted er Vallensbæk Kommune. Havnen har ingen oprindelig egenkapital.

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935 Love for Kolonihaveforeningen Ellevang Næstved Stiftet den 31. august 1935 Foreningens navn er Haveforeningen ELLEVANG. Dens formål er at bevare havekolonien som permanent havekoloni, samt varetage medlemmernes

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1 Vedtægter Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Den selvejende institution Kongsdal Baadelaug", og dens hjemsted er Kongsdal Havn 8, Assens, 9550 Mariager.

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser udgives årligt, og der henvises i øvrigt til Ordensreglement

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

Ordensreglement. Generelt

Ordensreglement. Generelt Ordensreglement Generelt For Motorbådsklubben af 1943 gælder standardreglement, som fastsat i havneloven og er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, tidl. Kystinspektoratet. Ordensreglementet kan findes

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Vedtægter for foreningen SMV Fødevarer (revideret 14. september 2016)

Vedtægter for foreningen SMV Fødevarer (revideret 14. september 2016) Vedtægter for foreningen SMV Fødevarer (revideret 14. september 2016) Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Finansiering og kontingent m.v.... 4 4. Udmeldelse og

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere