Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012"

Transkript

1 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade København Ø Danmark CVR nr (I det følgende benævnt Køberen ) og Leverandørens navn adresse og CVR nr. indsættes efterfølgende (I det følgende benævnt Leverandøren )

2 1 1. PRÆAMBEL 3 2. DEFINITIONER 3 3. GENERELLE BETINGELSER 3 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER 4 5. LEVERINGSBETINGELSER 4 6. LEVERING 4 7. PRISER Prisregulering 5 8. BETALINGSBETINGELSER Fakturering 5 9. GARANTI Generel garanti Hæftelse for underleverandører LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Forsinket levering Mangler KØBERS MISLIGHOLDELSE ERSTATNING OG PRODUKTANSVAR FORCE MAJEURE 7

3 2 14. TREDJEMANDSRETTIGHEDER FORTROLIGHED Købers navn og logo OVERDRAGELSE ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER LOVVALG OG VÆRNETING VARIGHED Opsigelse og uden virkning ETIK OG SOCIALT ANSVAR RAMMEKONTRAKTEKSEMPLARER MEDDELELSER UNDERSKRIFTER 12 Bilag: 1. Udbudsbetingelser 2. Kontrakt i henhold til Udbudsbetingelserne afsnit VI samt bilag H 3. Udbudsbekendtgørelsen 4. Leverandørens tilbud af (INDSÆT DATO)

4 3 1. Præambel Denne rammekontrakt ("Rammekontrakten") er indgået mellem Køberen og Leverandøren (hver for sig benævnt "Part og samlet "Parterne ) i overensstemmelse med den offentlige udbudsprocedure som beskrevet i udbudsbekendtgørelse nr. [Indsæt nr.] offentliggjort den [Indsæt dato] i de Europæiske Unions Tidende og udbudsmaterialet dateret februar Definitioner De nedenfor anførte ord og udtryk skal have følgende betydning i denne Rammekontrakt: Rammekontrakt: Denne skriftlige rammekontrakt mellem Parterne, herunder ændringer, bilag og tillæg til denne Rammekontrakt. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den skriftlige rammekontrakt og eventuelle bilag eller andre dokumenter end tillæg og ændringer, hvorom der senere er indgået kontrakt, jf. nedenfor i pkt. 3, er den skriftlige rammekontrakt dog gældende. Rammekontraktens periode: Perioden, hvori den mellem Køberen og Leverandøren indgåede Rammekontrakt er bindende for Parterne. Hverdag: Mandag til fredag, undtagen: Helligdage Dagen efter Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag 24. december Hverdage mellem jul og nytår 31. december Servicevederlag: Det samlede beløb, som skal betales af Køberen for Serviceydelser i henhold til Rammekontrakten. Serviceydelser: De tjenesteydelser, som skal leveres i henhold til Rammekontrakten og som nærmere angivet i Bilag Generelle betingelser Køberen er ikke bundet af eventuelle tilføjelser eller ændringer af Rammekontrakten uden en skriftlig aftale underskrevet af Køberen. Leverandørens generelle salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse på aftaleforholdet mellem Parterne.

5 4 4. Leverandørens leveringsforpligtelser Leverandøren skal levere den i Bilag 1-3 angivne Serviceydelse og påtager sig enhver anden forpligtelse som angivet i Rammekontrakten. Serviceydelsen skal besidde de egenskaber og opfylde de krav til blandt andet funktionalitet og kvalitet, der fremgår af Rammekontrakten, navnlig Bilag 1. Såfremt en måttetype/størrelse udgår af Leverandørens sortiment, er Leverandøren forpligtet til at erstatte denne med en tilsvarende måtte, herunder tilsvarende kvalitet og størrelse, til den samme pris, som den måtte, der udgår af sortimentet. 5. Leveringsbetingelser Leverandøren leverer den i Bilag 1 angivne serviceydelse omkostnings og risikofrit til de adresser, som er angivet i de, til enhver tid, gældende kontrakter jævnfør bilag H. 6. Levering Levering sker løbene efter ordre fra Køber, som fastsætter skiftefrekvensen. Levering skal ske en på en fast ugedag. Leveringstidspunktet og ugedagen fastsættes af Leverandøren. Dog skal levering ske på en Hverdag inden for købers normale åbningstid, jf. bilag G til Udbudsbetingelserne. Køber kan frit, helt eller delvist, tilmelde og afmeldeleveringsadresser inden for Rammekontraktens geografiske område. Tilmelding og afmelding af måtter samt ændring i skiftefrekvens og leveringstidspunkt sker ved Kontrakt jf. Bilag 2 pr. eller brev, med et varsel på ikke mindre end 14 dage. 7. Priser Alle priser angives i Danske kroner (DKK). For bestillinger foretaget i henhold til Rammekontrakten gælder de I Leverandørens Tilbud af (INDSÆT DATO) angivne priser pr. skift for hver enkelt måttetype, størrelse og skiftefrekvens. Leverandøren har mulighed for at foretage prisregulering i henhold til bestemmelserne herom, nedenfor punkt 7.1. Alle priser er inklusive told, afgifter og alle udgifter, som afholdes af Leverandøren, men eksklusive moms.

6 5 7.1 Prisregulering Priserne er faste de første 12 måneder regnet fra Rammekontraktens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt i såvel opadgående som nedadgående retning. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 1. juni Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Dog kan Leverandøren til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at Rammekontrakten er indgået, og som bliver pålagt Leverandøren i forhold til de af Rammekontrakten omfattede Serviceydelser, tillægges de aftalte priser. 8. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er indeværende måned + 30 dage, under forudsætning af at Køberen kan godkende fakturaen. Ved forsinkelse, herunder forsinkelse som følge af force majeure udskydes Købers betalingsforpligtigelse tilsvarende. 8.1 Fakturering Køberen og Leverandøren har aftalt elektronisk fakturering. Såfremt forhold hos Leverandøren gør, at Køberen ikke er i stand til at betale via elektronisk fakturering, kan Køberen ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarenter og/eller væsentlige misligholdelsesbeføjelser til følge. Fakturering skal adresseres til: EAN: (Udfyldes efterfølgende) PSP nummer.: (Udfyldes efterfølgende) Køberens CVR nummer: Leverandøren skal udstede faktura i danske kroner (DKK). Leverandøren udsteder én faktura pr adressen, indeholdende følgende oplysninger: EAN nummer PSP nummer Købers CVR nummer Leveringsadresse Antal måtteskift pr. art Skiftefrekvens Leveringsperiode Fakturering sker månedsvis, bagud.

7 6 9. Garanti 9.1 Generel garanti Leverandøren indestår for og garanterer, at Serviceydelsen opfylder alle de, i denne Rammekontrakt, fastsatte krav til funktionalitet og kvalitet, som navnlig er fastsat i Bilag Hæftelse for underleverandører Leverandøren hæfter for eventuelle underleverandørers ydelser efter denne Rammekontrakt på nøjagtig samme måde som for sine egne ydelser. 10. Leverandørens misligholdelse 10.1 Forsinket levering Leverandørens informeringspligt Hvis Leverandøren ikke overholder en leveringsaftale eller forudser, at en leveringsaftale ikke kan overholdes, skal Leverandøren straks informere Køberen om den tidligst mulige alternative leveringsdato. Købers beføjelser I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler og beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering, jf. dog pkt. 12 og 13. Det anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Køberen til efter eget valg at hæve Rammekontrakten straks, hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 4 (fire) uger Mangler Der foreligger en mangel ved det leverede, hvis det ikke opfylder de af leverandøren afgivne garantier eller i øvrigt ikke har de egenskaber, ikke er eller ikke virker på en sådan måde eller opfylder de krav, som Køberen med rimelighed måtte forvente på baggrund af Rammekontrakten. Afhjælpning Såfremt der efter levering konstateres mangler meddeles dette Leverandøren straks efter konstateringen. Leverandøren har herefter pligt til at afhjælpe manglerne uden ugrundet ophold. Ombytning af fejlagtige og/eller mangelfulde leverancer er for Leverandørens regning. Hvis Leverandøren beviser, at en mangel er forårsaget af Køberen, er Leverandøren berettiget til betaling af alle omkostninger forbundet med afhjælpning af manglen. Forholdsmæssigt afslag

8 7 Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder anvendelse. Ophævelse Køberen kan hæve Rammekontrakten, såfremt der konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke er afhjulpet inden rimelig tid. Ved ophævelse tilbageleverer Køber de leverede måtter i den stand, hvor det findes hos Køberen. Leverandøren afholder alle omkostninger forbundet hermed. 11. Købers misligholdelse Såfremt Køberen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Rammekontrakt, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med renteloven. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Rammekontrakten, såfremt Leverandøren over for Køberen skriftligt har afgivet påkrav om misligholdelsen af betalingsforpligtelsen, og såfremt Køberen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden for 40 (fyrre) dage. 12. Erstatning og produktansvar Parterne er forpligtet til i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler at betale erstatning for tab lidt som følge af Rammekontraktens misligholdelse. For forhold, der udløser et forholdsmæssigt afslag, kan erstatning kun kræves, i det omfang Køberen dokumenterer et tab udover størrelsen af det forholdsmæssige afslag. Parternes erstatningspligt er begrænset til erstatning for direkte tab. Køberen kan frit vælge, hvorvidt erstatningskrav skal gøres gældende over for Leverandøren eller eventuelle underleverandører. Leverandøren har fuldt produktansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og forpligter sig til at tegne sædvanlig og tilstrækkelig produktansvarsforsikring og til at stille den nødvendige dokumentation derfor til rådighed for Køberen. 13. Force majeure I henhold til denne Rammekontrakt kan Parterne udelukkende påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure og som fastsat i købeloven. Under alle omstændigheder udgør følgende forhold årsager til ansvarsfritagelse, hvis de hindrer Rammekontraktens opfyldelse: indførselsforbud, strejker, lockouts, krig, terrorisme, naturkatastrofer eller lignende.

9 8 De ovenfor beskrevne forhold udgør kun årsager til ansvarsfritagelse, hvis de har indflydelse på opfyldelsen af Rammekontrakten og ikke kunne have været forudset på tidspunktet for Rammekontraktens indgåelse. Den Part, som ønsker at påberåbe sig ansvarsfritagelse i henhold til denne bestemmelse, skal uden ugrundet ophold give den anden Part skriftlig meddelelse om forholdene, som udgør force majeure, og om sådanne forholds ophør. I tilfælde af ansvarsfritagelse skal hver Part så hurtigt som muligt returnere det, som denne Part har modtaget fra den anden Part. Forhold, som en underleverandør udsættes for, vil udelukkende blive anset som force majeure, hvis underleverandøren står over for en af de ovenfor beskrevne situationer, som udgør force majeure, forudsat at hverken underleverandøren eller Leverandøren havde kunnet forudse sådanne forhold eller havde kunnet undgå eller overvinde disse forhold. 14. Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at samtlige leverede ydelser og Køberens brug af Produkterne ikke krænker eventuelle tredjemandsrettigheder. Hvis en tredjemand gør indsigelser, herunder påstår, at Produktet krænker eventuelle tredjemandsrettigheder, skal den Part, som modtager indsigelsen, øjeblikkeligt informere den anden Part derom. Leverandøren er forpligtet til at skadesløsholde Køberen for ethvert krav fremsat af tredjemand med påstand om krænkelse af patenter, licenser, varemærker og/eller designs, copyright, knowhow osv. i forbindelse med Produktet og for alle omkostninger afholdt af Køberen i forbindelse dermed. 15. Fortrolighed Leverandøren, herunder dennes direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere eller repræsentanter osv., er forpligtet til uden forbehold at beskytte og behandle alle oplysninger vedrørende Køberens forhold, som Leverandøren måtte få kendskab til i forbindelse med levering af ydelser i henhold til Rammekontrakten, som fortrolige, undtagen i situationer, hvor der gælder andre ufravigelige lovgivnings- eller myndighedskrav, eller hvor der er blevet afsagt bindende kendelser af en kompetent domstol eller myndighed. Leverandøren er ikke berettiget til at oplyse eller videregive oplysninger til eventuel tredjemand om tegninger og/eller anden dokumentation eller andet materiale, som er modtaget fra Køberen Købers navn og logo Det er tilladt at anvende information fra Købers hjemmeside med en klar kilde-angivelse.

10 9 Det er tilladt at linke til information på Købers hjemmeside, når der linkes til hjemmesiden med en klar kildeangivelse. Det er tilladt at bruge Købers logo, når det fremstår som et aktivt link til Købers hjemmeside. Det er ikke tilladt at bruge logoet i sammenhæng med Leverandørens markedsføring, f.eks. på hjemmesider. Desuden er det ikke tilladt at bruge logoet i sammenhæng, hvor modtagerne kan få det indtryk, at Købers står bag eller støtter produkter, organisationer, virksomheder eller personer. Leverandøren må ikke uden Købers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om nærværende kontrakt eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Køber i reklamemæssig sammenhæng uden Købers forudgående skriftlige samtykke. 16. Overdragelse Leverandøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Rammekontrakten til eventuel tredjemand uden Køberens forudgående skriftlige samtykke. Køberen er underlagt udbudsreglerne, og tilladelse til en sådan overdragelse kan derfor kun gives undtagelsesvist i ganske særlige tilfælde. Køberen er berettiget til at overdrage sine rettigheder i henhold til Rammekontrakten til eventuelle andre juridiske enheder uden Leverandørens forudgående samtykke. 17. Anvendelse af underleverandører Leverandøren er kun berettiget til at bruge underleverandører, hvis Leverandøren opfylder kravene til fremlæggelse af den fornødne dokumentation som angivet i Udbudsbetingelserne (Bilag 1). 18. Lovvalg og værneting Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Rammekontrakt, herunder enhver tvist vedrørende Rammekontraktens eksistens, fortolkning, gyldighed, opsigelse eller ophævelse, er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration) efter Voldgiftsinstituttets regler, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere, hvis det omtvistede beløb er højere end DKK 1 (en) million. Hvis beløbet er mindre end DKK 1 (en) million, skal voldgiftsretten bestå af en voldgiftsdommer udpeget af Parterne i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet. Parterne er enige om, at Parterne, udover det ovenfor nævnte, er berettiget til at begære nedlæggelse af fogedforbud som et retsmiddel ved eventuel misligholdelse eller trussel om misligholdelse af Rammekontrakten.

11 Varighed Rammekontrakten træder i kraft den 1. juni 2012 og udløber den 31. maj Fortrolighedsforpligtelsen, jf. Rammekontraktens pkt. 15, vedbliver at være i kraft uden tidsbegrænsning i tilfælde af Rammekontraktens udløb, opsigelse eller ophævelse. Option på forlængelse af Rammekontraktperioden Køberen har ret til at forlænge Rammekontraktperioden 12 måneder ad 2 gange efter Rammekontraktens udløb. Køber meddeler skriftligt Leverandøren, hvorvidt Køber ønsker at benytte sig af denne ret. Meddelelse herom sker ikke senere end 60 dage før Rammekontraktperiodens udløb. Leverandøren har ikke ret til at forlænge Rammekontraktperioden Opsigelse og uden virkning Opsigelse Køber er berettiget til at opsige Rammekontrakten med 6 (seks) måneders varsel. Herunder er køber berettiget til, at opsige leveringsadresser enkeltvis, samt ændre i antallet af måtter på de enkelte leveringsadresser, uden herved at opsige hele Rammekontrakten. Rammekontrakten er uopsigelig for Leverandøren i Rammekontraktens periode, dog er Leverandøren berettiget til at opsige Rammekontrakten ved Købers misligholdelse. Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning. Køber vil i den forbindelse være berettiget til at opsige Rammekontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Rammekontrakten ophører ved opsigelse således helt eller delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Køber berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. Parterne er desuden berettigede til at opsige Rammekontrakten i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse af Rammekontrakten.

12 Etik og socialt ansvar Leverandøren og dennes underleverandører er forpligtet til at overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Leverandøren og dennes underleverandører er desuden forpligtet til at respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 21. Rammekontrakteksemplarer Rammekontrakten er udarbejdet i 2 (to) enslydende eksemplarer, hvoraf hver Part beholder 1 (ét) eksemplar. 22. Meddelelser Enhver meddelelse i medfør af Rammekontrakten skal fremsendes pr. mail, fax eller med post og overbringes til: Til Køberen: Navn: Adresse: Telefon: Att:

13 12 Til Leverandøren: Navn: Adresse: Telefon: Att.: 23. Underskrifter [Indsæt sted og dato] [Indsæt sted og dato] [Person ansvarlig for Aftalen] [Person ansvarlig for Aftalen] [Leverandørens fulde navn] [Køberens fulde navn]

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere