Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information vedrørende tysk ejendomsforbehold"

Transkript

1 Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går konkurs. Dette skyldes, at der ofte ingen aktiver er i konkursboet. Hvorfor kan ejendomsforbehold blive værdifuldt I modsætning til i Danmark er det helt normalt i Tyskland at aftale et ejendomsforbehold for leverede varer. Dette har især stor betydning i tilfælde af købers konkurs, fordi virksomheder, der har aftalt et gyldigt ejendomsforbehold, kan forlange at få udleveret de leverede varer fra bobestyreren. Derudover er det tit således, at bobestyreren gerne vil fortsætte driften eller i det mindste færdiggøre den påbegyndte produktion, hvor der kan være brug for de tidligere leverede varer. Såfremt disse er blevet leveret med ejendomsforbehold, skal kurator betale den fulde værdi for de varer, der befinder sig på lageret. Grundet den store betydning vil der i forbindelse med kreditforsikring som udgangspunkt være stillet krav om, at der aftales et gyldigt ejendomsforbehold. Med hensyn til krav, omfang og tidshorisont henvises til policens betingelser. Grundlæggende forudsætning En grundlæggende forudsætning for at kunne gøre et ejendomsforbehold gældende er den gyldige aftale mellem parterne, som i tilfælde af en tvist skal kunne dokumenteres. Det er ikke tilstrækkeligt først at gøre opmærksom på ejendomsforbeholdet på fakturaen. Ejendomsforbeholdet skal aftales sammen med de øvrige vigtige punkter i en salgsaftale, herunder mængde, pris og kvalitet. Det er fyldestgørende og helt sædvanligt i Tyskland at aftale ejendomsforbehold i de almindelige forretningsbetingelser. Det anbefales, at man henviser til, at man udelukkende leverer på grundlag af Almindelige forretningsbetingelser og samtidig anfører i kataloger, prisliste og tilbud, at levering kun finder sted med ejendomsforbehold. Forslag til formulering på ordrebekræftelse og faktura: Wir liefern stets, auch wenn wir uns nicht ausdrücklich darauf berufen, nur unter Eigentumsvorbehalt gemäss den beigefügten Bedingungen. På dansk: Vi leverer kun med ejendomsforbehold, også når vi ikke udtrykkeligt henviser dertil, jf. de vedlagte betingelser. Når parterne er enige om detaljerne i relation til en salgsaftale, anbefales det, at der udarbejdes en ordrebekræftelse til køber, hvor der henvises til det aftalte ejendomsforbehold. Bestrider den tyske køber ikke denne ordrebekræftelse straks efter modtagelsen, er dennes indhold gældende. Mange store tyske virksomheder anvender såkaldte indkøbsbetingelser i hvilke et ejendomsforbehold fra købers side ikke anerkendes. I et sådant tilfælde skal man udtrykkeligt gøre det klart, at man ikke er indforstået med disse indkøbsbetingelser og kun vil levere i henhold til ens egne betingelser, det vil sige med ejendomsforbehold. Side 1 af 5

2 Hvordan aftales et tysk ejendomsforbehold Et ejendomsforbehold kan (lige som andre klausuler i en kontrakt) aftales på forskellige måder. Det mest entydige og sikre er selvfølgelig, når køber skriftligt bekræfter, at ejendomsforbeholdet er aftalt mellem parterne. Mange købere reagerer slet ikke på en sådan forespørgsel eller vil nægte at underskrive en sådan aftale. Man vil derfor ofte være nødsaget til at finde en anden fremgangsmåde, når man ikke ønsker at opgive samarbejdet med køber eller se bort fra kreditforsikring i forhold til samhandel med køber. Fremgangsmåden afhænger af, hvordan der typisk handles i branchen: Alternativ 1: Hvis I benytter ordrebekræftelser samt salgs- og leveringsbetingelser, skal salgs- og leveringsbetingelserne - hvori ejendomsforbeholdet er indarbejdet - altid fremsendes sammen med ordrebekræftelsen. Samtidig skal I på forsiden af ordrebekræftelsen henvise til salgs- og leveringsbetingelser, som i sin helhed skal være trykt på bagsiden af ordrebekræftelsen. Det er jeres ansvar, at køber er bekendt med, på hvilke betingelser salgsaftalen er indgået. Hvis køber ikke gør indsigelser mod disse betingelser, er de gældende. Alternativ 2: Hvis I ikke benytter ordrebekræftelser, og/eller hvis I ikke har udarbejdet salgs- og leveringsbetingelser, som ejendomsforbeholdet er en naturlig del af, kan I udarbejde en separat aftale om ejendomsforbehold, som I skal have købers accept af. Som nævnt ovenfor er dette ikke en sædvanlig fremgangsmåde i Tyskland, hvorfor køber ofte vil nægte at underskrive aftalen. Denne fremgangsmåde skaber derfor nemt unødige diskussioner med køber. Alternativ 3: Endelig kan I vælge blot at sende køber et brev om, at alle fremtidige leverancer sker mod ejendomsforbehold. I skal gemme en kopi af brevet og samtidig henvise til ejendomsforbeholdet alle relevante steder, herunder i brochure, prisliste og på fakturaen (på forsiden). Løsningen er forbundet med den usikkerhed, at køber kan påstå aldrig at have modtaget brevet, og kræver derfor typisk fra jeres side en opfølgning med bekræftelse for brevets modtagelse og eventuelt rykning for accept. Bevisbyrden aftager for hver faktura m.m., der er fremsendt med henvisning til aftalt ejendomsforbehold. Side 2 af 5

3 Forslag til tekst i salgs- og leveringsbetingelser (alternativ 1 og 3): Vereinbarung über Eigentumsvorbehalt 1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller unser Eigentum (Vorbehaltsware). 2. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware zu veräussern oder anderweitig darüber zu verfügen, sofern dies in seinem Betrieb zu den normalen Geschäften gehört. Eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder Sicherungsabretung ist ihm nicht gestattet. Der Besteller is verpflichtet, unsere Rechte als Vorbehaltseigentümer beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Die dem Besteller aus der Weiterveraüsserung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehalts- ware entstehende Forderung tritt der Besteller schon jetzt an uns ab, wir nehmen die Abtretung schon jetzt an. 3. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zu. Erwirbt der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache, räumt er uns das Miteigentum ein und verwahrt die Sache unentgeltlich für uns. Wird die Vorbehalts-ware zusammen mit Vorbehaltswaren anderer Lieferanten weiterveräussert, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Vorbehaltswaren weiterveräussert wird. 4. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt uns der Besteller auch solche Forderungen ab, die ihm durch die Verbundung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 5. Bei Zahlungsrückstand oder anderem vertragswidrigen Verhalten des Bestellers sind wir auch ohne vorherige Fristsetzung berechtigt, von dem Vertrag zurüchzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Zwecks Zurücknahme der Ware gestattet uns der Besteller unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Vorbehaltsware mitzunehmen. In einer solchen Zurücknahme der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir erklären dies schriftlich. 6. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen Feuer, Einbruch, Diebstahl und Wasserschäden versichern zu lassen. Side 3 af 5

4 Oversættelse til dansk: 1. Den leverede vare forbliver vor ejendom indtil fuld og endelig betaling af samtlige mellemværender i forretningsforbindelsen mellem os og ordregiver (vare under ejendomsforbehold). 2. Ordregiver kan sælge den af ejendomsforbeholdet omfattede vare eller disponere over den på anden måde, såfremt dette følger af virksomhedens sædvanlige drift. Håndpantsætning, transport til sikkerhed eller anvendelse til anden sikkerhedsstillelse er ikke tilladt. Ved videresalg af varer under ejendomsforbehold på kredit er ordregiver forpligtet til at stille sikkerhed for vore rettigheder som ejer i medfør af ejendomsforbeholdet. Ordregiver tiltransporterer os hermed den fordring, der tilkommer ham ved videresalg eller anden disponering vedrørende varer under ejendomsforbehold. Vi modtager herved transporten. 3. Ordregiver foretager en eventuel be- og forarbejdning af varer under ejendomsforbehold for os, uden at vi dog pådrager os forpligtelser af den årsag. Ved forarbejdning, forbindelse, sammen- eller opblanding af varer under ejendomsforbehold med andre varer, der ikke tilhører os, tilkommer der os en forholdsmæssig andel af ejendomsretten til den nye vare/genstand svarende til forholdet mellem fakturaværdien af varen under ejendomsforbehold i forhold til fakturaværdien af de andre varer. Såfremt ordregiver erhverver ejendomsret som eneejer af den nye vare/genstand, indrømmer han os hermed en medejendomsret hertil og opbevarer varen/genstanden vederlagsfrit for os. Videresælges varer under ejendomsforbehold sammen med andre leverandørers varer leveret under ejendomsforbehold med det samme, uden at der sker forarbejdning, forbindelse, sammen- eller opblanding, gælder den ovenfor aftalte transport af fordringer kun op til fakturaværdien af den del af vore varer under ejendomsforbehold, der videresælges sammen med de øvrige varer under ejendomsforbehold. 4. Til sikkerhed for vore krav mod ordregiver tiltransporterer ordregiver os endvidere sådanne fordringer, som han erhverver på tredjemand, når den leverede genstand/varen forbindes med fast ejendom; vi modtager hermed denne transport. 5. Er ordregiver i restance eller misligholder han aftalen i øvrigt, kan vi uden forudgående varsel hæve aftalen og tilbagetage varer omfattet af ejendomsforbeholdet. Ordregiver er forpligtet til at udlevere varen. Med henblik på tilbagetagelse af varer indrømmer ordregiver os hermed en uigenkaldelig ret til uhindret adgang til sine forretnings- og lagerlokaler og til at bortfjerne varer omfattet af ejendomsforbeholdet. En sådan tilbagetagelse af varerne indebærer ikke, at kontrakten hæves, medmindre vi erklærer dette skriftligt. 6. Ordregiver forpligter sig for egen regning til at holde de under ejendomsforbeholdet leverede varer forsikret mod brand, indbrud, tyveri og vandskade. Side 4 af 5

5 Forklaring Ad 1. I modsætning til Danmark gælder det gyldige aftalte ejendomsforbehold ikke kun parterne imellem, men også over for tredjemand. Det vigtigste tilfælde er købers konkurs. I det tilfælde, hvor de af jer leverede varer stadig befinder sig på lageret, kan I, i forhold til de pågældende varer med ejendomsforbehold, forlange, at bobestyreren udleverer varerne. Skal varerne anvendes til færdiggørelsen af opgaver, eller hvis bobestyreren helt eller delvist vil videreføre driften, kan han også vælge at betale fordringen. For denne betaling hæfter bobestyreren personligt. I dette tilfælde overgår varerne først til køber/konkursboet, når endelig betaling er sket. Det er vigtigt at understrege, at man i Tyskland har mulighed for at tage et udvidet ejendomsforbehold, hvilket klart kan anbefales. Ved et sådant udvidet ejendomsforbehold bevarer I ejendomsretten til samtlige leverede varer, indtil samtlige forfaldne fordringer er betalt. Dette har stor betydning når der er aftalt et ejendomsforbehold. Selv når de varer, som befinder sig på den tyske købers lager, er betalt, består ejendomsforbeholdet, når fordringer på leveringer af andre varer stadig ikke er blevet betalt. Ad 2. Med denne klausul bliver ejendomsforbeholdet forlænget. Dog bevarer køber stadig rettigheden til at videresælge varerne med ejendomsforbehold. Denne tilladelse er betinget af, at den tyske køber overdrager sine fordringer mod køber af de pågældende varer. Ved misligholdelse fra købers side er der da muligheden for at inddrive fordringen direkte hos købers kunde. Et andet eksempel: betaler købers kunde først fordringen efter konkursens indtræden, tilfalder betalingen ikke konkursboet, men tilfalder jer med et gyldigt ejendomsforbehold. Ad 3. Dette forlængede ejendomsforbehold kan ikke alene aftales ved videresalg af uforarbejdede varer, men også i tilfælde hvor varerne bliver for- eller bearbejdet eller blandet sammen med andre varer, så man ikke igen kan udskille de oprindelige varer. Ejendomsforbehold ved en sådan klausul vil da medføre, at man bliver medejer af den nyopståede vare. Ved et gyldigt ejendomsforbehold opnår f.eks. træleverandøren eksempelvis medejerskab af de fremstillede skriveborde, og svineleverandøren i pølserne. Ad 4. Bliver de leverede varer installeret i en fast ejendom eller indlagt i en bygning, består der ingen mulighed for at bevare ejendomsretten til varerne. Ejer bliver efter loven automatisk ejer af den faste ejendom. Her er den eneste - i hvert fald til tider - effektive afhjælpning at enes om tilbagetrædelse fra at gøre krav gældende med hensyn til de krav, køber har mod ejeren af den faste ejendom. Dermed er eksempelvis leverandøren af tagsten berettiget til delvis at forlange betaling af bygherren, så længe denne ikke har betalt entreprenøren. Ad 5. Ved indgåelsen af en sådan klausul har I mulighed for straks at forlange tilbagetagelse af varerne, når køber forholder sig kontraktstridig. En tilbagetagelse mod købers vilje er derimod ikke muligt. - Vi kører ned og henter det i nat går altså ikke. Ad 6. Køber er ikke forpligtet til at forsikre de varer, der er leveret under ejendomsforbehold, medmindre dette aftales udtrykkeligt. Få mere information I kan hente flere informationer på hjemmesiden Derudover er I velkommen til at kontakte jeres Account Manager hos Coface for yderligere oplysninger. Side 5 af 5

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Forretninger i Tyskland

Forretninger i Tyskland Forretninger i Tyskland Udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen Udgivet af Danske Bank Forord Forretninger i Tyskland er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål,

Læs mere