Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:

2 Almindelig del De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og produkter udbudt af Ehrhorn Hummerston ApS, medmindre en skriftlig aftale mellem kunden og Ehrhorn Hummerston ApS foreligger, der specifik ophæver hele eller dele af de generelle forretningsbetingelser. Det er kundens eget ansvar at læse og forstå de generelle forretningsbetingelser. Ved kunde forstås enhver person, virksomhed eller anden juridisk enhed, der anmoder om produkter eller ydelser fra Ehrhorn Hummerston ApS. Enhver anmodning om produkter og ydelser fra Ehrhorn Hummerston ApS anses samtidig som kundens accept af de gældende generelle forretningsbetingelser. Kunden hæfter for betaling for de ydelser og produkter, der leveres i henhold til disse forretningsbetingelser. 1 Aftaler Kun myndige personer, virksomheder og organisationer kan indgå aftale med Ehrhorn Hummerston ApS. Kunden skal ved aftaleindgåelse give Ehrhorn Hummerston ApS oplysninger om sin adresse. Ved adresseændringer skal kunden straks give Ehrhorn Hummerston ApS meddelelse herom. 1.1 Indgåelse Der indgås så vidt muligt kontraktlig aftale imellem kunden og Ehrhorn Hummerston ApS. Er der tale om konsulentsupport i form af mødeaktivitet, og/eller opgaver af kortere varighed, kan der dog indgås mundtlig aftale, eller skriftlig aftale via eller lignende. I tilfælde af ikke kontraktlig aftale, fremsendes faktura snarest efter mødet/opgaven er afsluttet. Kontrakten er bindende i den fastsatte periode og/eller for det fastsatte timeantal, og kan kun bringes til ophør inden for perioden, såfremt der indtræder misligholdelse fra en af parternes side, eller parterne begge underskriver et dokument, der formulerer hvorledes kontrakten kan ophæves. 1.2 Fortrydelse Kunden kan fortryde aftalen indtil 3 dage efter aftalens indgåelse, ved at give Ehrhorn Hummerston ApS besked herom. Hvis en kunde fortryder aftalen inden for fortrydelsesfristen, hæfter kunden ikke for det i aftalen fastslåede beløb. Dog hæfter kunden for den tid (afregnet til normal timepris efter gældende takster) og de materialer, samt ydelser fra evt. tredjemand, der er brugt i tiden mellem aftaleindgåelsen og opsigelsen. 2 tilbud 2.1 Alle priser er angivet uden moms med mindre andet er angivet. 2.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Ehrhorn Hummerston ApS. Enten ved mundtlig aftale, eller skriftlig aftale via eller lignende. 2.3 Tilbuddet er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbudet. 3 Krav til Kunden Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere tekst og illustrationer, der skal bruges i det færdige produkt. Kunden skal straks, på opfordring af Ehrhorn Hummerston ApS, udlevere de oplysninger, herunder bl.a. brugernavn, adgangskoder og adresser til webhotel og servere, der er nødvendige for udførelse af de aftalte ydelser. Det er kundens ansvar at læse korrektur på de leverede produkter inden disse offentliggøres, publiceres, trykkes eller på anden måde anvendes af kunden. Ehrhorn Hummerston ApS generelle forretningsbetingelser side 2

3 4 Ophavsret og immaterielle rettigheder 4.1 Materiale udarbejdet af Ehrhorn Hummerston ApS Illustrationer, tekst, kode, ideer og lignende udarbejdet af Ehrhorn Hummerston ApS tilhører Ehrhorn Hummerston ApS. Alt materiale udarbejdet af Ehrhorn Hummerston ApS, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med Ehrhorn Hummerston ApS. 4.2 Brugsret Kunden erhverver brugsrettigheden til det færdige produkt, når dette er fuldt betalt. Kunden må ikke videregive hele eller dele af det færdige produkt til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale herom. Ehrhorn Hummerston ApS forbeholder sig retten til at opkræve særskilt vederlag, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand. Brugsretten omfatter kun brug af materiale, tekst, illustrationer og lignende til brug i det leverede medie eller på det i aftalen bestemte domæne. Ophavsretsbeskyttet materiale leveret af Ehrhorn Hummerston ApS, må ikke modificeres, bruges i anden sammenhæng eller medie, end det i henhold til aftalen tilsigtede. Ønsker kunden at erhverve rettigheder udover brugsretten til det færdige produkt, kan dette kun ske ved særskilt, skriftlig aftale og ved særskilt vederlag for overførelsen af rettighederne. 4.3 Kildefiler Ønsker kunden adgang til kildefiler og brugsret heraf, skal dette foregå ved særskilt aftale samt ved særskilt vederlag. 4.4 Materiale leveret af kunden For materiale leveret af kunden, er det udelukkende kundens ansvar, at dette materiale ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form at ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønstre og fotorettigheder, eller andre rettigheder) ved anvendelsen og bearbejdningen af det afleverede materiale, samt at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det anførte gælder såvel hver enkelt del af det afleverede materiale som det samlede produkt. 5 levering & Godkendelse Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: Kundens handling eller undladelse. De i pkt. 10 nævnte omstændigheder. Ved disse forsinkelser har Ehrhorn Hummerston ApS ret til en forlængelse af leveringstiden. 5.1 Det færdige produkt Når det færdige produkt er kunden i hænde eller en ydelse er fuldført anses produktet som leveret, og betaling skal foreligge efter gældende betalingsbetingelser. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udførligt har udtrykt sin godkendelse af produktet til Ehrhorn Hummerston ApS, og betaling skal efterfølgende foreligge efter gældende betalingsbetingelser. 5.2 Levering af hjemmesider Inden levering af en færdig hjemmeside har kunden en periode på 5 arbejdsdage til at god- Ehrhorn Hummerston ApS generelle forretningsbetingelser side 3

4 kende hjemmesiden. I denne periode er det kundens ansvar at læse korrektur og gennemteste hjemmesidens funktionalitet. Såfremt kunden ikke afgiver indsigelser inden for denne uge, anses dette som en godkendelse af hjemmesiden. Når hjemmesiden er godkendt overføres hjemmesiden til kundens webserver og/eller kunden modtager en CD-ROM med den godkendte hjemmeside. Når den godkendte hjemmeside er overført til kundens webserver og/eller kunden har modtaget CD-ROM en anses hjemmesiden for leveret. Nye sider, nye funktioner samt ny tekst og illustrationer vil herefter blive faktureret særskilt. 6 Mangler 6.1 Ehrhorn Hummerston ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. 6.2 Kunden er berettiget til prisafslag ved afvigelser fra godkendt prøve. 6.3 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende. 6.4 Ehrhorn Hummerston ApS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egne tilvejebringelser til leverancen. 7 Reklamation Reklamation, vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt af kunden eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang. Ehrhorn Hummerston ApS forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for udbedring af fejl og mangler opdaget efter produktet er leveret, såfremt den pågældende fejl eller mangel med rimelighed kunne være opdaget af kunden, inden produktet blev godkendt. 8 Betaling Efter levering fremsendes en faktura. Rettidig betaling skal foreligge senest 14 dage efter fakturadatoen. Betaling foregår ved kontant betaling eller ved bankoverførelse til den på fakturaen oplyste bankkonto. Såfremt betaling ikke foreligger rettidigt, påløber der rente fra forfaldsdagen med til enhver tid gældende rente. P.t. udgør renten 11,25% p.a. Fra forfaldsdagen kan der opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00 inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog maks. tre skrivelser vedr. samme ydelse. Betaling skal foreligge i dansk valuta eller den på fakturaen anførte valuta. Ved manglende rettidig betaling, stoppes alle igangværende aktiviteter og ingen nye påtages, indtil betalingen foreligger i fulde. 8.1 Løbende ydelser For løbende ydelser leveret af Ehrhorn Hummerston ApS samt for ydelser, hvor der ikke er indgået separat skriftlig aftale, faktureres kunden på månedsbasis. 8.2 Hæftelse for betaling Kunden hæfter for betaling for de ydelser og produkter, der leveres i henhold til disse forretningsbetingelser. Foreligger betaling ikke rettidig, har Ehrhorn Hummerston ApS ret til at fjerne det leverede produkt fra kundens webserver/webhotel, eller forhindre normal afvikling, af produktet indtil betalingen foreligger. Fjernes/deaktiveres produktet, er kunden stadigvæk Ehrhorn Hummerston ApS generelle forretningsbetingelser side 4

5 forpligtet til at betale fakturaen i fulde. Ehrhorn Hummerston ApS vil dog vederlagsfrit reetablere/aktivere produktet, når betalingen foreligger i fulde. 8.3 Afregning af tidsforbrug For ydelser, der udføres på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte hele (1/1) time pr. dag. For ydelser, der foretages hos kunden eller på et andet sted end på Ehrhorn Hummerston ApS firmaadresse, faktureres kunden ifølge skriftligt tilbud eller særskilt aftale via e- mail eller lignende. 8.4 Aften-, nat- og weekendtillæg Ønsker kunden ydelser udført på bestemte tidspunkter af døgnet og/eller på bestemte dage, takseres ydelserne efter følgende rater i forhold til normal timetakst: Hverdage (mandag fredag) Dag (kl ) : 100% Aften (kl ) : 200% Nat (kl :00) : 400% Weekend og helligdage (inklusive natten op til og efterfølgende samt helligdage) Dag (kl ) : 300% Aften (kl ) : 400% Nat (kl :00) : 500% 8.5 Hastetillæg Opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel, tillægges et hastetillæg på kr ,00 ekskl. moms. 8.6 Depositum For aftaler om ydelser og produkter, der samlet overstiger en pris på kr ,00 eller forventes at omfatte mere end 40 timers arbejde, forbeholder Ehrhorn Hummerston ApS sig retten til at opkræve et acontobeløb på % af den forventede slutpris. Samtidig har Ehrhorn Hummerston ApS ret til at sætte arbejdet i bero, indtil det ønskede depositum er i hænde, og leveringsdatoen udskydes tilsvarende antal arbejdsdage. 9 Ansvarsbegrænsning Ehrhorn Hummerston ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Ehrhorn Hummerston ApS med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: 1. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. Ehrhorn Hummerston ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter og ydelser leveret af Ehrhorn Hummerston ApS ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Ehrhorn Hummerston ApS side. 2 Ehrhorn Hummerston ApS kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leveret produkt. Hvis Ehrhorn Hummerston ApS generelle forretningsbetingelser side 5

6 Ehrhorn Hummerston ApS har bidraget til formuleringer, foto eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse. 3 Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Ehrhorn Hummerston ApS ikke ansvar for fejl, mangler samt evt. uforudsete følger af brugen af produktet. Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene kunden. 4 Ehrhorn Hummerston ApS har ikke ansvaret for internettets funktionalitet. 5 Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Ehrhorn Hummerston ApS 6 Ehrhorn Hummerston ApS kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, hjemmesider og andre produkter efter produktet er leveret. 10 Force majeure Såfremt Ehrhorn Hummerston ApS ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Ehrhorn Hummerston ApS kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inklusive tele- og netværksleverandører), eller lignende skal Ehrhorn Hummerston ApS være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe sådan situation består. Ehrhorn Hummerston ApS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer. 11 Underleverandører Ehrhorn Hummerston ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 12 Ændringer i vilkår og priser Ehrhorn Hummerston ApS offentliggør de til enhver tid gældende generelle forretningsbetingelser på sin hjemmeside (www.ehrhorn-hummerston.dk). Ændringer af vilkår for allerede indgåede aftaler om løbende ydelser, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal her underrettes ved fremsendelse af en meddelelse, eventuelt via eller i forbindelse med udsendelse af en opkrævning. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. For allerede indgåede aftaler om levering af engangsydelser, er det de ved aftaleindgåelsen gældende forretningsbetingelser og de i aftalen anførte priser som benyttes. Ehrhorn Hummerston ApS, priser reguleres uden varsel hvert år pr. 1. januar. 13 Tvister En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov. Ehrhorn Hummerston ApS generelle forretningsbetingelser side 6

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere