Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen"

Transkript

1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelse af tvang i psykiatrien

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks København S. Telefon: Telefax: URL: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

3 Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2001 Hermed foreligger opgørelsen over anvendelsen af tvang i psykiatrien i år Opgørelsen er foretaget på samme måde som for år 2000, og tabellerne i denne udgivelse kan sammenlignes direkte med 2000-udgivelsens (Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen, årgang 6, nr. 3, 2002). Registreringspraksis for magtanvendelsen fastholden er dog ændret siden 2000, hvilket er beskrevet nærmere de relevante steder i opgørelsen. Sundhedsstyrelsen har modtaget data til denne opgørelse fra de psykiatriske afdelingers indberetninger om tvangsanvendelse (jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 534 af 27. juni 2002 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger). Opgørelsen følger den officielle sygehusklassifikation for år Definition af tvang Sammenligninger på tværs af afdelinger Registrerede tvangsforanstaltninger Statistikkens indhold Antal indlagte ifølge Landspatientregisteret Ved tvang forstås alle foranstaltnin ger, som patienten modsætter sig. En foranstaltning anses kun for frivillig, hvis patienten hverken verbalt eller i sin adfærd protesterer mod foranstaltningen, men forholder sig passiv. Det skal påpeges, at sammenligninger på tværs af sygehuse og særligt afdelinger, skal foretages med varsomhed. Behandling og pleje af psykiatriske patienter er ikke organiseret ens på tværs af sygehuse. På nogle sygehuse er afdelingerne underopdelt i specialer, og der er forskelle i patientsammensætning. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, i daglig tale kaldet Psykiatriloven. Der er fire forskellige typer af tvangsanvendelse. 1) Frihedsberøvelser: tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. 2) Tvangsbehandlinger: tvangsmedicinering, elektrochok under tvang, tvangsernæring og tvangsbehandling af legemlig lidelse. 3) Fikseringer og fysiske magtanvendelser: fiksering med bælte, remme og/eller handsker, fastholden, aflå sning af afdelingens yderdør og behandling med beroligende medicin. 4) Beskyttelsesforanstaltninger: stofbælte og aflåsning af yderdør. Statistikken for år 2001 viser ligesom 2000-statistikken, hvor mange forskellige personer, der har været berørt af tvang under indlæggelsen samt antallet af personer udsat for de enkelte tvangsforanstaltninger. Opgørelsen viser endvidere antallet af tvangsforanstaltninger, og hvor hyppigt anvendelsen af fiksering og/eller fysisk magtanvendelse er anvendt overfor den enkelte person. Antallet af indlagte på de psykiatriske afdelinger er en opgørelse fra Landspatientregisteret. Som indlagte personer tælles på en given afdeling alle patienter, der blev indlagt før 2001 og som ikke var udskrevet den 1. januar 2001 og alle, der blev indlagt i løbet af Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

4 Personer der har været indlagt flere gange på samme sygehus i 2001 tæller med én gang pr. sygehus, men samme person kan godt tælle med på flere sygehuse. Indlagte på sygehuse med gerontopsykiatriske afdelinger, retspsykiatriske afdelinger, børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger opgøres for sig personer berørt af tvang i 2001 Tabel 1 viser for hver af de fire typer tvangsanvendelse antallet af personer udsat for de enkelte foranstaltninger samt antallet af iværksatte foranstaltninger. Der var personer indlagt på de psykiatriske afdelinger i 2001, hvoraf blev berørt af en eller flere former for tvangsforanstaltninger. Det svarer til, at 21 pct. af alle personer indlagt på psykiatriske afdelinger har været berørt af tvang. Denne andel er stort set uændret sammenlignet med Tabel 1: Antallet af personer berørt af tvang og antallet af tvangsforanstaltninger i år 2001 Tvangsforanstaltning Antal indlagte på psykiatriske afdelinger Antal personer berørt af tvang Antal tvangs foranstaltninger Frihedsberøvelser Tvangsbehandling Fiksering og/eller fysisk magtanvendelse Beskyttelsesforanstaltninger Hele landet Hele landet Antal tvangsbehandlinger er ikke opgjort, da behandlingsformerne medicinering og ernæring kan forekomme som længerevarende behandlingsforløb. 2 Antallet af tvangsforanstaltninger vedr. tvangsbehandling er ikke medtaget i de Vedrørende antal tvangsforanstaltninger er der i 2001 for én type tvangsforanstaltning fastholden udeladt registrering af fastholden som middel til gennemførelse af anden tvang. Dette er medvirkende til faldet i antal foranstaltninger fra 2000 til Tabel 2 Tabel 2 viser hvor mange gange den enkelte person har været udsat for tvangsforanstaltninger, der vedrører fiksering og/eller fysisk magt anvendelse i år Det fremgår heraf, at det er en lille patientgruppe, der har langt størsteparten af fikseringer og/eller fysisk magtanvendelser. Antallet af personer der har 10 eller færre foranstaltninger udgør 90 pct. af de i alt personer og 48 pct. af det samlede antal foranstaltninger. Antallet af personer med over 100 foranstaltninger udgør 0,2 pct. af det samlede antal personer udsat for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse og 6 pct. af det samlede antal foranstaltninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

5 Tabel 2: Antal gange enkeltpersoner har været berørt af en fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i år Antal foranstaltninger Personer Foranstaltninger pr. gruppe Antal Kumuleret procentandel Antal Kumuleret procentandel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Hele landet Hele landet Tabel 3 indlagte personer og personer berørt af tvang Tabel 4 og 5 - frihedsberøvelse I Tabel 3 vises antal indlagte på de psykiatriske afdelinger sammenholdt med antal personer berørt af tvang på disse afdelinger i De gerontopsykiatriske afdelinger, børne- og ungdomsafdelingerne og de retspsykiatriske afdelinger på sygehusene vises for sig. En frihedsberøvelse kan enten være en tvangsindlæggelse eller en tvangstilbageholdelse. Tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse må ifølge psykiatrilovens 5 kun finde sted, hvis personen er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der kan ligestilles hermed, og hvor det ville være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi: 1) udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. 2) den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv og andre. Tabel 4 viser antallet af frihedsberøvede personer. Hvis samme person både har været tvangstilbageholdt og tvangsindlagt på samme sygehus, tæller personen med én gang i de tilsvarende kolonner. Hvis en tvangsindlagt person senere bliver tvangstilbageholdt på sygehuset, tælles personen således både i kolonnen med antal tvangsindlagte og antal tvangstilbageholdte. Da samme person både kan blive tvangstilbageholdt og tvangsindlagt er antal frihedsberøvede ikke summen af de to øvrige kolonner. Tabel 5 viser antallet af iværksatte frihedsberøvelser på de enkelte afdelinger. Her er det samlede antal iværksatte frihedsberøvelser summeret i sidste kolonne Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

6 Tabel 6 - tvangsbehandling Tvangsbehandling må kun anvendes overfor personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse. En tvangsbehandling, eller som oftest et tvangsbehandlingsforløb, kan bestå af tvangsmedicinering, elektrochok under tvang, tvangsernæring eller tvangsbehandling af legemlig lidelse. Tabel 6 viser antallet af personer, der er blevet tvangsbehandlet med én af de fire behandlingsformer fordelt på sygehuse, samt det samlede antal tvangsbehandlede personer pr. sygehus i år 2001 og Tabel 7 og 8 fiksering og fysisk magtanvendelse Som midler til tvangsfiksering må alene anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt at afværge, at en patient: 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred. 2) forfølger eller på anden måde forulemper medpatienter eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Øvrig magtanvendelse kan være fastholden, døraflåsning eller beroligende medicin. Handsker anvendes forholdsvist sjældent. Tabel 7 viser antallet af personer, der har været berørt af én eller flere former for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse. Da samme person kan have været berørt af flere typer fiksering og/eller fysisk magtanvendelse er kolonnen ikke summen af de øvrige kolonner. Tabel 8 viser antallet af iværksatte fikseringer og fysisk magtanvendelse på de enkelte afdelinger opsummeret i sidste kolonne. Som nævnt er der ændret registreringspraksis i 2001, således at indberetninger i 2001 om fastholden som middel til gennemførelse af anden tvang er udeladt. Dette medvirker til faldet i antal foranstaltninger. Tabel 9 og 10 beskyttelsesfiksering/- foranstaltning Ved beskyttelsesfiksering forstås anvendelse af ethvert middel, der benyttes for at hindre, at en patient utilsigtet udsætter sig selv for væsentlig fare. Beskyttelsesfiksering/-foranstaltning kan være anvendelse af et stofbælte, aflåsning af yderdøre, samt anden form for beskyttelsesforanstaltning tilpasset patientens behov. Tabel 9 viser antallet af personer, der er har været berørt af én eller flere af de tre former for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning. Da samme patient kan have været berørt af flere typer beskyttelsesforanstaltninger, svarer antallet pr. sygehus i sidste kolonne ikke nødvendigvis til summen af de øvrige kolonner. Tabel 10 viser antallet af iværksatte beskyttelsesfikseringer/foranstaltninger opsummeret i sidste kolonne. Henvendelse Næste offentliggørelse Mette Thorup Eriksen, tlf , Bente Berg, tlf , Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 forventes offentliggjort i december 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

7 Tabel 3: Antal personer berørt af tvang på en psykiatrisk afdeling i Sygehus Antal indlagte på de ps y- Antal personer berørt kiatriske afdelinger ifølge af tvang Landspatientregisteret Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Centralsygehuset i Holbæk 12 Centralsygehuset i Slagelse Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland 119 Psykiatrihospitalet Dianalund 145 Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfart og Svendborg) Psykiatrien i Sønderjyllands Amt (Augustenborg Sygehus) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen 35 6 Centralsygehuset i Holbæk 52 8 Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved 39 8 Odense Universitetshospital 18 4 Augustenborg Sygehus 36 7 Vejle Sygehus 45 4 Psykiatrien i Ringkøbing Amt 31 7 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken 48 8 Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) 45 8 Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Københavnss Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

8 Sygehus Antal indlagte på de ps y- Antal personer berørt kiatriske afdelinger ifølge af tvang Landspatientregisteret Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Københavns Amts Sygehus i Glostrup Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland 27 6 Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) 38 5 Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. 2 Tallet udgør de samlede registreringer i Landspatientregisteret for hele det nuværende Sygehus Vestsjælland, dvs. Centralsygehuset i Holbæk, Centralsygehuset i Slagelse, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. og Psykiatrihospitalet Dianalund. 3 Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

9 Tabel 4: Antal frihedsberøvede personer i 2001 Sygehus Antal tvangsindlagte Antal tilbageholdte Antal frihedsberøvede Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Centralsygehuset i Holbæk Centralsygehuset i Slagelse Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrihospitalet Dianalund Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfart og Svendborg) Psykiatrien i Sønderjyllands Amt (Augustenborg Sgeh.) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Centralsygehuset i Holbæk Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

10 Sygehus Antal tvangsindlagte Antal tilbageholdte Antal frihedsberøvede Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

11 Tabel 5: Antal iværksatte frihedsberøvelser i 2001 Sygehus Tvangsindlæg - gelser Tvangstilbageholdelser Frihedsberøvelser i alt Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfart og Svendborg) Psykiatrien i Sønderjyllands Amt (Augustenborg Sgeh.) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Centralsygehuset i Holbæk Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sygehus) Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

12 Sygehus Tvangsindlæg - gelser Tvangstilbageholdelser Frihedsberøvelser i alt Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. 2 Sygehus Vestsjælland udgør indberetninger fra Centralsygehuset i Holbæk, Centralsygehuset i Slagelse, Amtshospitalet i Nykøbing S. og Psykiatrihospitalet Dianalund samlet. 3 Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

13 Tabel 6: Antal tvangsbehandlede personer i 2001 Sygehus Tvangsmedicinerede Tvangs behandlet med elektrochok Tvangsernærinbehand- Tvangslede af legemlig lidelse Antal tvangsbehandlede Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Centralsygehuset i Holbæk Centralsygehuset i Slagelse Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrihospitalet Dianalund Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfart og Svendborg) Psykiatrien i Sønderjyllands Amt (Augustenborg Sgh.) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Centralsygehuset i Holbæk Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

14 Sygehus Tvangsmedicinerede Tvangs behandlet med elektrochok Tvangsernærinbehand- Tvangslede af legemlig lidelse Antal tvangsbehandlede Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. 2 Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

15 Tabel 7: Antal personer, der har været berørt af fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i 2001 Sygehus Bælte Re mme Handsker Fastholden Aflåsning af yderdør Beroligende medicin Fiksering/ magtanvendelse Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Centralsygehuset i Holbæk Centralsygehuset i Slagelse Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrihospitalet Dianalund Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfart og Svendborg) Psyk. i Sønderj. Amt (Augustenborg Sgh) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psyk. Sgh., Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Centralsygehuset i Holbæk Psyk. Børne- og Ungecenter, Næstved Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. i Århus Viborg Amt: Psyk. Sgh. Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

16 Sygehus Bælte Re mme Handsker Fastholden Aflåsning af yderdør Beroligende medicin Fiksering/ magtanvendelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. 2 Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

17 Tabel 8: Antallet af fikseringer og/eller fysisk magtanvendelse i 2001 Sygehus Bælte Remme Handsker Fastholden Aflåsning af yderdør Beroligende medicin Fiksering/ magtanvendelse Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Centralsygehuset i Holbæk Centralsygehuset i Slagelse Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrihospitalet Dianalund Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfart og Svendborg) Psykiatrien i Sønderjyllands Amt (Augustenborg Sygehus) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Sønders ø- parken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Centralsygehuset i Holbæk Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsyk. Hosp. i Århus Viborg Amt: Psyk. Sgh. Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psykiatriske Sygehus) Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

18 Sygehus Bælte Remme Handsker Fastholden Aflåsning af yderdør Beroligende medicin Fiksering/ magtanvendelse Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Sønders ø- parken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. 2 Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. 3 Der er ændret registreringspraksis i 2001 for fastholden af patienter, således indberetninger i 2001 om fastholden som middel til gennemførelse af anden tvang er udeladt. Dette medvirker til faldet i antal foranstaltninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

19 Tabel 9: Antal personer, der har været berørt af beskyttelsesfiksering/foranstaltning i 2001 Sygehus Stofbælte Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesfiksering Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Centralsygehuset i Holbæk Centralsygehuset i Slagelse Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrihospitalet Dianalund Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfart og Svendborg) Psykiatrien i Sønderjyllands Amt (Augustenborg Sgh.) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Centralsygehuset i Holbæk Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

20 Sygehus Stofbælte Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesfiksering Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. 2 Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

21 Tabel 10: Antallet af iværksatte beskyttelsesfikseringer/-foranstaltninger i 2001 Sygehus Stofbælte Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesforanstaltninger i alt Almen voksenpsykiatriske afdelinger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Kbh. Amt: Psykiatrisk Center i Ballerup Frederiksborg Amt s Sundhedsvæsen Roskilde Amtssygehus Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt, Oringe Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn (Middelfa rt og Svendborg) Psykiatrien i Sønderjyllands Amt (Augustenborg Sgeh.) Amtssygehuset i Ribe Amt Vejle Amt: Horsens Sygehus Vejle Amt: Kolding Sygehus Vejle Amt: Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomsafdelinger i alt H:S Bispebjerg Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Centralsygehuset i Holbæk Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Næstved Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Gerontopsykiatriske afdelinger i alt Kbh. Amts Sygehus i Gentofte Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt: Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Brønderslev Psyk. Sgh.) Retspsykiatriske afdelinger i alt H:S Sct. Hans Hospital Kbh. Amts Sygehus i Glostrup Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

22 Sygehus Stofbælte Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesforanstaltninger i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt (Aalborg Psyk. Sgh.) Sikringsafdelingen i alt Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland Hele landet 2001 i alt Hele landet 2000 i alt Roskilde Amtssygehus Fjorden indlægger geronto- og retspsykiatriske patienter sammen med almenvoksenpsykiatriske patienter, og tallet indeholder derfor alle tre patientkategorier. 2 Sygehus Vestsjælland udgør indberetninger fra Centralsygehuset i Holbæk og Centralsygehuset i Slagelse samlet. 3 Psykiatrien i Nordjyllands Amt udgør indberetninger fra Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus samlet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 3,

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 21 - Revideret 13. december 2006 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M Tabel 2 Side 1 1301 301 Rigshospitalet, psyk. afd. O 753 348 405 700 21 27 5 0 660 93 1309 200 Bispebjerg Hospital, psyk. afd. E 1472 763 709 1320 75 53 24 0 1219 253 1309 510 Bispebjerg Hospital, børne/ungd,

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2003 2004:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1203 619 584 1006 70 75 52 0 1030 173 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 173 51 122 158 11 4 0 0 155 18 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere