ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7"

Transkript

1 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Forsideillustrationen er udført af Kurt Severin og venligst udlånt af Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus Billedet er et af en større samling af oliemalerier, tegninger og grafiske arbejder, som Kurt Severin Andersen ( ) ved sin død efter mange års psykisk sygdom skænkede til Museet, hvor de indgår i Museets permanente udstilling på mere end 800 værker. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

3 Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2004 Indledning Hermed foreligger den endelige opgørelse over anvendelsen af tvang i psykiatrien i Opgørelsen er foretaget 6. marts Revideret i august Der er alene mindre forskelle til den foreløbige udgave af samme opgørelse, jf. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005:18. Sundhedsstyrelsen har modtaget data til disse opgørelser fra de psykiatriske afdelingers indberetninger om tvangsanvendelse (jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 534 af 27. juni 2002 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger). Opgørelsen følger den officielle sygehusklassifikation for år Definition af tvang Registrerede tvangsforanstaltninger Ved tvang forstås alle foranstaltninger, som patienten modsætter sig. En foranstaltning anses kun for frivillig, hvis patienten hverken verbalt eller i sin adfærd protesterer mod foranstaltningen, men forholder sig passiv. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, i daglig tale kaldet Psykiatriloven. Der er fem forskellige typer af tvangsanvendelse. 1) Frihedsberøvelser: tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. 2) Tvangsbehandlinger: tvangsmedicinering, elektrochok under tvang, tvangsernæring og tvangsbehandling af legemlig lidelse. 3) Fysiske magtanvendelser: fiksering med bælte, fiksering med remme, fiksering med handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør og behandling med beroligende medicin. 4) Beskyttelsesforanstaltninger: stofbælte og aflåsning af yderdør. 5) Aflåsning af patienters stuedør (indført ved lovændring pr. 6. juni Her blev det tilladt Sikringsanstalten i Nykøbing Sj. at aflåse patienters stuedør under nærmere definerede forhold). Statistikkens indhold Sammenligninger på tværs af sygehuse Statistikken for år 2004 viser, hvor mange patienter, der har været berørt af tvangsforanstaltninger under indlæggelsen samt antallet af patienter udsat for de enkelte tvangsforanstaltninger. Opgørelsen viser endvidere antallet af tvangsforanstaltninger. Endelig vises i frekvenstabeller hvor hyppigt fiksering og/eller fysisk magtanvendelse er anvendt overfor den enkelte patient, og hvor hyppigt der gives ECT behandling med patientens samtykke eller under tvang. Det skal påpeges, at sammenligninger på tværs af sygehuse skal foretages med varsomhed. Behandling og pleje af psykiatriske patienter er ikke organiseret ens på tværs af sygehuse. På nogle sygehuse er afdelingerne underopdelt i specialområder, og der er forskelle i patientsammensætningen. Patienter der har været indlagt flere gange på samme sygehus i 2004 tæller med én gang pr. sygehus. Indlagte på sygehuse med retspsykiatriske afdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger opgøres for sig. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

4 Retspsykiatriske afdelinger På retspsykiatriske afdelinger vil der i vidt omfang være indlagt personer på baggrund af en domstolsafgørelse. Men begrebet retspsykiatrisk afdeling er ikke hverken fagligt eller juridisk specifikt afgrænset. Sådanne afdelinger kan have patienter indlagt, som ikke har en retspsykiatrisk foranstaltning. Omvendt kan almindelige psykiatriske afdelinger i nogle tilfælde have retspsykiatriske patienter indlagt. Anvendelse af tvang i psykiatrien indlagte på de psykiatriske afdelinger i 2004 Andelen af psykiatriske patienter der er omfattet af tvangsforanstaltninger Antallet af indlagte på de psykiatriske afdelinger var i Som indlagte patienter tælles på en given afdeling alle patienter, der blev indlagt før 2004 og som ikke var udskrevet den 1. januar 2004 samt alle, der blev indlagt i løbet af Af de indlagte på de psykiatriske afdelinger i 2004 blev berørt af en eller flere former for tvangsforanstaltninger. Det svarer til, at 20,0 pct. af alle patienter indlagt på psykiatriske afdelinger har været berørt af tvang. Denne andel er på niveau med sidste års tal. Dog er både antal indlagte personer på psykiatriske afdelinger og antal personer berørt af tvang faldet en smule sammenlignet med sidste år. Hovedparten af patienter, der er omfattet af tvangsforanstaltninger, falder inden for kategorien frihedsberøvede patienter. Tabel 1 viser landstallene for hver af de fire hovedtyper af tvangsanvendelser. Det omfatter antallet af personer berørt af de enkelte foranstaltninger samt antallet af iværksatte foranstaltninger. Endvidere vises udviklingen fra Tabel 1: Anvendelse af tvangsforanstaltninger på psykiatriske afdelinger i Tvangsforanstaltning Antal indlagte personer på Antal personer Andel psykiatriske patienter psykiatriske afdelinger berørt af tvang Antal tvangsforanstaltninger berørt af tvang. Pct. Frihedsberøvelser Tvangsbehandling 714 Fiksering og/eller fysisk magtanvendelse Beskyttelsesforanstaltninger Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,6 Hele landet ,9 Hele landet ,2 Anm.: Antal tvangsbehandlinger er ikke opgjort, da behandlingsformerne medicinering og ernæring kan forekomme som længerevarende behandlingsforløb. Antallet indgår derfor ikke i de tvangsforanstaltninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

5 Tabel 2 viser antal personer berørt af tvang fordelt på amter samt fordelt efter de fire hovedtyper af tvang. Det skal bemærkes, at amterne i tabellen ikke umiddelbart kan sammenlignes, da befolkningsstørrelse og patientgrundlag ikke er det samme i de forskellige amter. Tabel 2: Anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2004 fordelt på amter. Behandlingsamt Antal personer berørt af: Fiksering og Beskyttelses- Frihedsberøvelsebehandlingeanvendelsanstaltninger i Tvangs- fysisk magtfiksering/-for- Personer alt Personer berørt af tvang - pr indb. Hovedstadens Sygehusfællesskab ,9 Københavns Amt ,0 Frederiksborg Amt ,9 Roskilde Amt ,8 Vestsjællands Amt ,9 Storstrøms Amt ,8 Bornholms Regionskommune ,0 Fyns Amt ,8 Sønderjyllands Amt ,7 Ribe Amt ,7 Vejle Amt ,7 Ringkøbing Amt ,6 Århus Amt ,9 Viborg Amt ,8 Nordjyllands Amt ,7 Hele landet ,9 Hele landet ,9 Hele landet ,0 Anm.:Da samme person kan have været berørt af flere former for tvang, er personer i alt ikke nødvendigvis summen af de øvrige kolonner. Da samme person også kan have været indlagt i flere amter i løbet af 2004, angiver totalen (hele landet) ikke nødvendigvis summen af de ovenstående rækker. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

6 Oversigt over de øvrige tabellers indhold Tabellerne viser antal patienter der er omfattet af de enkelte tvangsforanstaltninger og antallet af iværksatte tvangsforanstaltninger (handlinger). Endvidere ses frekvenstabeller for ECT behandlinger og fikseringer med bælte. Disse illustrerer hvor mange patienter der er omfattet af et givet antal foranstaltninger. For tabeller med personopgørelser gælder, at patienten kan tælle med flere tvangsforanstaltninger i hver række, ligesom en patient også kan have været indlagt på flere sygehuse i løbet af året og her været under tvangsforanstaltning. Derfor er tallet for Personer i alt rækkevist og kolonnevist ikke nødvendigvis summen af personer i hver række og kolonne. Indlagte personer og personer berørt af tvang Frihedsberøvelse Tabel 3 viser antal indlagte fordelt på sygehuse sammenholdt med antal personer berørt af tvang. Børne- og ungdomspsykiatriafdelingerne, de retspsykiatriske afdelinger og Sikringsanstalten vises for sig. En frihedsberøvelse kan enten være en tvangsindlæggelse eller en tvangstilbageholdelse. Tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse må ifølge psykiatrilovens 5 kun finde sted, hvis personen er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og hvor det ville være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi: 1. udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet eller 2. den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. Tabel 4 viser antallet af frihedsberøvede personer. Tabel 5 viser antallet af iværksatte frihedsberøvelser på de enkelte sygehuse. Her er det samlede antal iværksatte frihedsberøvelser summeret i sidste kolonne. Tvangsbehandling Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse. En tvangsbehandling, eller som oftest et tvangsbehandlingsforløb, kan bestå af tvangsmedicinering, elektrochok under tvang, tvangsernæring eller tvangsbehandling af legemlig lidelse. Tabel 6 viser antallet af personer, der er blevet tvangsbehandlet med én af de fire behandlingsformer fordelt på sygehuse. ECT behandling 94,6 pct. af patienterne fik udelukkende frivillig ECT-behandling Fra januar 2003 har det været obligatorisk at indberette ECT både frivilligt og under tvang til Landspatientregisteret. Det skaber basis for en samlet dokumentation af ECT-behandling i sygehusvæsenet. Tabel 7 viser antallet af personer, der har fået ECT-behandling i 2004, frivilligt og under tvang. Nogle patienter figurerer i begge kolonner, da de har været behandlet under begge betingelser. Derfor kan de to kolonner ikke summeres. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

7 I alt patienter fik ECT-behandling i Heraf fik 94,6 pct. af samtlige ECT-behandlede patienter udelukkende ECT-behandling på frivillig basis. 0,8 pct. af samtlige ECT-behandlede patienter fik udelukkende ECT under tvang. 4,5 pct. af samtlige patienter har fået ECT både frivilligt og under tvang. 96,8 pct. af de udførte ECT- behandlinger er en del af den frivillige psykiatriske behandling Tabel 8 viser antallet af udførte ECT-behandlinger i 2004, både frivillige behandlinger og behandlinger udført under tvang, fordelt på sygehuse. Andelen af ECT-behandlinger under tvang er relativt begrænset. 3,2 pct. af det samlede antal udførte ECT-behandlinger foretages er under tvang. Dermed kan konstateres, at 96,8 pct. af ECT-behandlingerne modtaget frivilligt. Der er ikke foretaget ECT-behandlinger på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Tabel 9 viser, hvor mange gange den enkelte person er blevet behandlet med ECT frivilligt og under tvang i løbet af Fiksering og fysisk magtanvendelse Som midler til tvangsfiksering må alene anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt at afværge, at en patient: 1) Udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) Forfølger eller på anden måde lignende måde groft forulemper medpatienter eller 3) Øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Øvrig magtanvendelse kan være fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør eller beroligende medicin. Antal bæltefikserede personer er stort set uændret fra 2003 til 2004 Antallet af iværksatte bæltefikseringer er faldet. Enkeltpersoner udsat for en fiksering og/eller fysisk magtanvendelse Tabel 10 viser antallet af personer, der har været berørt af én eller flere former for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse. Antal bæltefikserede personer er stort set uændret fra 2003 til 2004 Tabel 11 viser antallet af iværksatte fikseringer og fysisk magtanvendelser på de enkelte sygehuse opsummeret i sidste kolonne. Antallet af iværksatte bæltefikseringer er faldet. Tabel 12 viser hvor mange gange den enkelte person har været udsat for tvangsforanstaltninger, der vedrører fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i år Det fremgår heraf, at det er en forholdsvis lille patientgruppe, der har langt størsteparten af fikseringer og/eller fysisk magtanvendelser. 87 pct. af patienter udsat for tvang berøres af 10 eller færre fikseringer/ fysiske magtanvendelser i 2004 Antallet af personer der har været udsat for færre end 10 foranstaltninger af denne type udgør 87,1 pct. af de i alt personer, der blev fikseret og/eller var udsat for fysisk magtanvendelse. Det svarer til 43,9 pct. af det samlede antal foranstaltninger. Antallet af personer med over 100 foranstaltninger udgør 0,1 pct. af det samlede antal personer udsat for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse og 3,9 pct. af det samlede antal foranstaltninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

8 53 pct. af patienter udsat for bæltefiksering var sammenlagt fikseret under ét døgn Beskyttelsesfiksering/- foranstaltning I Tabel 13 vises summeret varighed af samtlige bæltefikseringer for de enkelte patienter i løbet af hele kalenderåret For den enkelte patient kan den angivne varighed af bæltefiksering således være udtryk for én eller flere fikseringer. I 2004 er der færre patienter i gruppen summeret varighed over 8 uger end i Ved beskyttelsesfiksering forstås anvendelse af ethvert middel, der benyttes for at hindre, at en patient utilsigtet udsætter sig selv for væsentlig fare. Beskyttelsesfiksering/-foranstaltning kan være anvendelse af et stofbælte, aflåsning af yderdøre, samt anden form for beskyttelsesforanstaltning tilpasset patientens behov. Tabel 14 viser antallet af personer, der er har været berørt af én eller flere af de tre former for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning. Tabel 15 viser antallet af iværksatte beskyttelsesforanstaltninger på de enkelte sygehuse opsummeret i sidste kolonne. Aflåsning af patienters stuedør på Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland Aflåsning af patienters stuedør på Sikringsafdelingen på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland blev indført ved lovændring pr. 6. juni Her blev det ifølge 18a, stk. 2 og stk. 3 samt 18b, stk. 1, tilladt at aflåse patienters stuedør under nærmere definerede omstændigheder. 25 patienter har fået aflåst deres stuedør. Antallet af aflåsninger er samlet 79. Henvendelse Næste offentliggørelse Ditte Løvenborg Strøbæk, tlf , Bente Berg, tlf , Anvendelse af tvang i psykiatrien 2005 forventes offentliggjort i juni 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

9 Tabel 3: Antal personer berørt af tvang på en psykiatrisk afdeling i 2004 Sygehus Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Antal indlagte på de psykiatriske Antal personer afdelinger berørt af tvang Procentvise andel af indlagte der er berørt af tvang H:S Rigshospitalet ,1 H:S Bispebjerg Hospital ,2 H:S Sct. Hans Hospital ,9 H:S Hvidovre Hospital ,3 H:S Amager Hospital ,4 H:S Frederiksberg Hospital ,4 Psykiatrisk Center Gentofte ,0 Psykiatrisk Center Glostrup ,7 Psykiatrisk Center Ballerup ,5 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,4 Amtssygehuset Fjorden ,8 Sygehus Vestsjælland ,4 Psykiatrien i Storstrøms Amt ,2 Bornholms Centralsygehus ,7 Odense Universitetshospital ,9 Sygehus Fyn ,8 Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland ,2 Amtssygehuset ved Ribe ,2 Horsens Sygehus ,6 Kolding Sygehus ,1 Vejle Sygehus ,7 Psykiatrien i Ringkøbing Amt ,5 Psykiatrien i Århus Amt ,3 Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg ,3 Psykiatrien i Nordjyllands Amt ,3 Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital ,7 Psykiatrisk Center Glostrup ,0 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,0 Amtssygehuset Fjorden ,7 Holbæk Sygehus ,5 Psykiatrien i Storstrøms Amt ,9 Odense Universitetshospital ,7 Augustenborg ,6 Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Esbjerg ,7 Kolding Sygehus ,6 Herning Sygehus ,3 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus ,7 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Viborg ,6 Ålborg Psykiatrisk Sygehus ,2 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

10 Sygehus Retspsykiatriske afdelinger Antal indlagte på de psykiatriske Antal personer afdelinger berørt af tvang Procentvise andel af indlagte der er berørt af tvang H:S Sct. Hans Hospital ,2 Retspsykiatrisk Center Glostrup ,0 Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj ,3 Middelfart Sygehus ,2 Amtssygehuset i Ribe ,8 Psykiatrihospitalet i Århus ,7 Ålborg Psykiatrisk Sygehus ,0 Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj ,8 Hele landet ,0 Hele landet ,0 Hele landet ,9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

11 Tabel 4: Antal frihedsberøvede personer i 2004 Sygehus Antal tvangsindlagte Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Antal tilbageholdte Antal frihedsberøvede i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Psykiatrisk Center Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Holbæk Sygehus Psykiatrien i Storstrøms amt Odense Universitetshospital Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Esbjerg Kolding Sygehus Herning Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Viborg Ålborg psykiatriske sygehus Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

12 Sygehus Retspsykiatriske afdelinger Antal tvangsindlagte Antal tilbageholdte Antal frihedsberøvede i alt H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Middelfart Sygehus Amtssygehuset i Ribe 2-2 Psykiatrihospitalet i Århus Ålborg Psykiatrisk Sygehus Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

13 Tabel 5: Antal iværksatte frihedsberøvelser i 2004 Sygehus Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Tvangsindlæggelser Tvangstilbageholdelser Frihedsberøvelser i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Psykiatrisk Center Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Holbæk Sygehus Psykiatrien i Storstrøms Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Esbjerg Kolding Sygehus Herning Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Viborg Ålborg Psykiatrisk Sygehus Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

14 Sygehus Retspsykiatriske afdelinger Tvangsindlæggelser Tvangstilbageholdelser Frihedsberøvelser i alt H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center Glostrup 3-3 Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Middelfart Sygehus Amtssygehuset i Ribe 2-2 Psykiatrihospitalet i Århus 6-6 Ålborg Psykiatrisk Sygehus Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

15 Tabel 6: Antal tvangsbehandlede personer i 2004 Sygehus Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Tvangsmedicinerede Tvangs behandlede med elektrochok Tvangsernærede Tvangsbehandlede af legemlig lidelse Tvangsbehandlede i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Psykiatrisk Center Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Holbæk Sygehus Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Esbjerg Kolding Sygehus Herning Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Viborg Ålborg Psykiatrisk Sygehus Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

16 Sygehus Retspsykiatriske afdelinger Tvangsmedicinerede Tvangs behandlede med elektrochok Tvangsernærede Tvangsbehandlede af legemlig lidelse Tvangsbehandlede i alt H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Middelfart Sygehus Amtssygehuset i Ribe Psykiatrihospitalet i Århus Ålborg Psykiatrisk Sygehus Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

17 Tabel 7: Antal indlagte personer der har fået ECT-behandling i 2004 Sygehus Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Frivilligt behandlet med ECT Behandlet med ECT under tvang H:S Rigshospitalet 59 1 H:S Bispebjerg Hospital 47 - H:S Sct. Hans Hospital 3 - H:S Hvidovre Hospital 46 4 H:S Amager Hospital 17 8 H:S Frederiksberg Hospital 27 1 Psykiatrisk Center Gentofte 62 1 Psykiatrisk Center Glostrup 46 1 Psykiatrisk Center Ballerup 46 1 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden 22 3 Sygehus Vestsjælland 69 3 Psykiatrien i Storstrøms Amt 57 5 Bornholms Centralsygehus 12 - Odense Universitetshospital 63 7 Sygehus Fyn 57 1 Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe 97 3 Horsens Sygehus Kolding Sygehus 37 1 Vejle Sygehus 59 2 Psykiatrien i Ringkøbing Amt 63 1 Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt 60 4 Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger : Ingen indberetninger Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital 1 - Retspsykiatrisk Center Glostrup - - Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj. - - Middelfart Sygehus - 1 Amtssygehuset i Ribe 1 - Psykiatrihospitalet i Århus 3 - Ålborg Psykiatrisk Sygehus - - Sikringsafdelingen 2 Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj. - - Hele landet Hele landet Hele landet Anm: I kolonnen Frivillige ECT-behandlinger er opgivet tal for alle afdelinger, som indrapporterede frivillige ECTbehandlinger udført i 2004 til Landspatientregisteret. 1 Oplysningerne fra 2003 er påvirket af en vis usikkerhed pga. implementeringen af ny indberetningsprocedure 2 Før 2003 var der ikke indberetningspligt på frivillige ECT-behandlinger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

18 Tabel 8: Antallet af ECT-behandlinger på indlagte patienter i 2004 Sygehus Antal frivillige ECTbehandlinger Antal ECTbehandlinger udført under tvang Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger I alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger : ingen indberetninger... Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital 4-4 Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Middelfart Sygehus Amtssygehuset i Ribe 4-4 Psykiatrihospitalet i Århus Ålborg Psykiatrisk Sygehus Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Anm: I kolonnen Antal frivillige ECT-behandlinger er opgivet tal for alle afdelinger, som indrapporterede frivillige ECTbehandlinger udført i 2004 til Landspatientregisteret. 1 Oplysningerne fra 2003 er påvirket af en vis usikkerhed pga. implementeringen af ny indberetningsprocedure 2 Før 2003 var der ikke indberetningspligt på frivillige ECT-behandlinger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

19 Tabel 9: Antal ECT-behandlinger pr. person frivilligt og under tvang i 2004 Antal patienter der har Antal patienter der har Antal patienter der Antal ECT-behandlinger fået det angivne antal behandlinger frivilligt fået det angivne antal behandlinger under tvang samlet har fået det angivne antal behandlinger Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

20 Antal patienter der har Antal patienter der har Antal patienter der Antal ECT-behandlinger fået det angivne antal behandlinger frivilligt fået det angivne antal behandlinger under tvang samlet har fået det angivne antal behandlinger I alt Det samlede antal behandlinger er det summerede antal behandlinger den enkelte patient har modtaget både frivilligt og under tvang Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

21 Tabel 10: Antal personer, der har været udsat for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i 2004 Sygehus Modtaget Fikserede Bæltefikserede Remmefikserede Handskefikserede Fastholdte Aflåsning af yderdør beroligende medicin + berørt af fysisk magtanv. i alt Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Psykiatrisk Center Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Holbæk Sygehus Psykiatrien i Storstrøms Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Esbjerg Kolding Sygehus Herning Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Viborg Ålborg Psykiatrisk Sygehus Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

22 Sygehus Bæltefikserede Remmefikserede Handskefikserede Aflåsning af yderdør Modtaget beroligende medicin Fikserede + berørt af fysisk magtanv. i alt Fastholdte Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Middelfart Sygehus Amtssygehuset i Ribe Psykiatrihospitalet i Århus Ålborg Psykiatrisk Sygehus Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

23 Tabel 11: Antallet af fikseringer og/eller fysisk magtanvendelse påbegyndt i 2004 Sygehus Indgivelse af Remmskgende Hand- beroli- fikseringeringedelåsning fikse- Fasthol- Døraf- medicin Bæltefikseringer Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Fiksering + fysisk magtanvendelse i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Psykiatrisk Center Glostrup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Holbæk Sygehus Psykiatrien i Storstrøms Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Esbjerg Kolding Sygehus Herning Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Viborg Ålborg Psykiatrisk Sygehus Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

24 Sygehus Retspsykiatriske afdelinger Bæltefikseringer Remme fikseringer Handske fikseringer Fastholden Døraflåsning Indgivelse af beroligende medicin Fiksering + fysisk magtanvendelse i alt H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Middelfart Sygehus Amtssygehuset i Ribe Psykiatrihospitalet i Århus Ålborg Psykiatrisk Sygehus Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

25 Tabel 12: Antal gange enkeltpersoner har været udsat for en fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i 2004 Antal foranstaltninger Antal Kumuleret frekvens, (pct.) , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Uoplyst 3 100,0 Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

26 Tabel 13: Summeret varighed af bæltefikseringer for de enkelte patienter i 2004 Summeret varighed (x) af bæltefikseringer udført under tvang Antal patienter Kumuleret antal patienter 1 time time < x 2 timer timer < x 3 timer timer < x 4 timer timer < x 5 timer timer < x 6 timer timer < x 7 timer timer < x 8 timer timer < x 9 timer timer < x 10 timer timer < x 11 timer timer < x 12 timer timer < x 24 timer døgn døgn < x 2 døgn døgn < x 3 døgn døgn < x 4 døgn døgn < x 5 døgn døgn < x 6 døgn døgn < x 7 døgn 42 1 uge uge < x 2 uger uger < x 3 uger uger < x 4 uger uger < x 8 uger uger < x 12 uger uger < x 14 uger uger < x 16 uger uger < x 30 uger > 30 uger Uoplyst I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

27 Tabel 14: Sygehus Antal personer, der har været berørt af beskyttelsesfiksering/foranstaltning 2004 Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Aflåsning af yderdøre Andet Stofbæltefikserede Beskyttelsesforanstaltede i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har ikke indberettet beskyttelsesforanstaltninger Retspsykiatriske afdelinger har ikke indberettet beskyttelsesforanstaltninger Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

28 Tabel 15: Sygehus Antallet af iværksatte beskyttelsesfikseringer/-foranstaltninger påbegyndt i 2004 Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Aflåsning af yderdøre Andet Stofbæltefikseringer Beskyttelsesforanstaltninger i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Ballerup Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøms Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehuspsykiatrien i Sønderjylland Amtssygehuset ved Ribe Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrisk Sygehus Søndersø, Viborg Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har ikke indberettet beskyttelsesforanstaltninger Retspsykiatriske afdelinger har ikke indberettet beskyttelsesforanstaltninger Sikringsafdelingen Psykiatrihospitalet Nykøbing Sj Hele landet Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 10. Nr. 7, april

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 21 - Revideret 13. december 2006 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M Tabel 2 Side 1 1301 301 Rigshospitalet, psyk. afd. O 753 348 405 700 21 27 5 0 660 93 1309 200 Bispebjerg Hospital, psyk. afd. E 1472 763 709 1320 75 53 24 0 1219 253 1309 510 Bispebjerg Hospital, børne/ungd,

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1203 619 584 1006 70 75 52 0 1030 173 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 173 51 122 158 11 4 0 0 155 18 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere