KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011"

Transkript

1 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar er omfattet af overenskomsten mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v., når de udfører arbejde for Danmarks Radio. Påstande Klager, Dansk Metal, har nedlagt påstand om, at indklagede, Danmarks Radio, skal anerkende i et eller flere tilfælde at have antaget Jesper Hvenegaard, Krister Stub og/eller Mikkel Reimar til efter regning i regi af enkeltmandsvirksomhed for indklagede at udføre arbejde, som efter sin art er omfattet af den mellem Dansk Metal og Danmarks Radio gældende overenskomst om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indklagede, Danmarks Radio, har påstået frifindelse. Sagens behandling Sagen, der er henvist til faglig voldgift af Arbejdsretten, blev behandlet mundtligt den 11. januar 2011 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede souschef Henrik Jensen og souschef Michael Antonsen, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede konsulent Anne Merete Rasmussen og konsulent Iben Puls. Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af fotograf Krister Stub, TV-tekniker Tom Ludvigsen, tillidsrepræsentant og TV-tekniker Ole Buus, klubformand Jørgen Møller og souschef Marie Breyen Gröning. Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter optaget til opmandens kendelse. Sagsfremstilling

2 2 Ved Arbejdsrettens dom af 8. maj 2000 i sag ARD , Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund (DMF) mod Danmarks Radio (DR) blev det fastslået, at DR havde brudt den dagældende overenskomst med DMF ved at indgå overenskomst med Dansk Journalistforbund (DJ) omfattende programteknikere. Det hedder bl.a. i Arbejdsrettens begrundelse: Det kan lægges til grund, at DRs overenskomster forud for overenskomstforhandlingerne blev praktiseret som områdeoverenskomster uden overlapning, således at et arbejde kun var dækket af én overenkomst, og at programteknikerne i en lang årrække har henhørt under DMFs overenskomst. På denne baggrund finder Arbejdsretten, at DMF har haft føje til at forstå overenskomsten, hvis faglige område dækker programteknikere, som en områdeoverenskomst, der ligesom de tidligere overenskomster dækker alle medarbejdere inden for deres faglige område. DR har derfor ved efterfølgende at indgå overenskomsten med DJ om udvidelsen af DJs overenskomst til at omfatte programteknikere, der var eller blev medlemmer af DJ, begået brud på overenskomsten med DMF. På baggrund af denne sag blev der opnået enighed om en ændring af dækningsområdet for teknikeroverenskomsten (DM-teknikeroverenskomsten) mellem DR og DMF, nu Dansk Metal (DM), således at bestemmelsen om dækningsområdet fik følgende formulering: Overenskomsten omfatter medarbejdere, der udfører teknikerarbejde i DR, bortset fra teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet, samt teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum. Denne formulering af dækningsområdet for DM-teknikeroverenskomsten er gentaget i senere overenskomster, senest overenskomsten for , der vedrører fast og midlertidig ansættelse af teknikere. Der blev endvidere omkring det tidspunkt, hvor arbejdsretssagen blev afgjort, som noget nyt indgået en særlig freelanceoverenskomst mellem DR og DMF. Dækningsområdet for denne overenskomst har været uændret gennem tiden og er formuleret således i 2007-overenskomsten mellem DR og DM om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v.: 1 Overenskomstens anvendelse Overenskomsten anvendes til honorering af enkeltopgaver eller specialopgaver i forbindelse med DRs TV- og radioproduktions- og udsendelsesvirksomhed, når overenskomsten mellem DR og Dansk Metal for fast- og midlertidig ansættelse ikke rummer mulighed for det. 2 Ansættelse

3 3 Aftalen skal indeholde en klar beskrivelse af opgavens art, tidsfrister, og om ansættelse sker i henhold til Afsnit 1 eller Afsnit 2. Afsnit 1 Løsning af arbejdsopgaver, hvor den enkelte medarbejder selv er ansvarlig for planlægning og udførelse af den endelige løsning af opgaven, og hvor faste arbejdstider kun undtagelsesvis vil indgå. Stk. 2. Honoraret fastsættes på grundlag af et skøn over tidsforbrug til gennemførelse af opgaven og baseres på et vederlag pr. time. Afsnit 2 Løsning af arbejdsopgaver, hvor freelancerne skal indgå i arbejdsgrupper med andre medarbejdere i DR om løsning af en opgave, eller hvor opgaven skal udføres på tidspunkter fastlagt af DR. Stk. 2. Lønnen fastsættes på grundlag af opgavens art og freelancerens personlige og faglige kvalifikationer til et vederlag pr. time Om anvendelsesområdet for freelanceoverenskomsten foreligger der et notat udarbejdet af DR ressourcedirektør Bent Fjord den 17. oktober 2003 til DR s chefer. Det hedder heri bl.a.: Vedr.: DR s brug af enkeltmandsvirksomheder Jeg er blevet bekendt med, at der i nogle situationer opstår tvivl om DRs freelanceoverenskomster med DJ og DMF skal anvendes, når DR indgår aftaler med personer, der har eget firma. Det korte svar er, at freelanceoverenskomsterne skal anvendes, når der er tale om lønmodtagerforhold. Hvis DR indgår aftale med et firma, men hvor der reelt er tale om et lønmodtagerforhold, er det ikke alene omgåelse af skattereglerne, hvor DR hæfter for A-skat og moms og kan ifalde bødestraf, men tillige et brud på overenskomsterne, med risiko for, at DR skal betale bod. Det er derfor meget vigtigt, at alle chefer og planlæggere ved, at der er tale om et lønmodtagerforhold, når: DR har instruktionsbeføjelsen (DR bestemmer hvor og hvornår arbejdet udføres og har en kontrolfunktion m.h.t. arbejdets udførelse), og DR bærer den økonomiske risiko (DR skal betale det aftalte vederlag uanset kvaliteten af det udførte arbejde). Der er således tale om lønmodtagerforhold, når DR bruger fotografer, lydteknikere, billedmixere og producere til en opgave, hvor DR har instruktionsbeføjelse over for den pågældende og bærer den økonomiske risiko. Dette gælder også selv om den pågældende selv medbringer udstyr til løsning af opgaven.

4 4 Hvis DR derimod lægger en opgave ud til et produktionsselskab, f.eks. Nordisk Film, er der tale om en firmaaftale, idet Nordisk Film bærer den økonomiske risiko og har instruktionsbeføjelsen over for deres ansatte. Der er tillige indgået overenskomst mellem DR og DJ (DJ-overenskomsten), og det fremgår af tilkendegivelse af 17. oktober 2006 i en faglig voldgiftssag mellem DR og DJ, at overenskomsten indeholder følgende bestemmelse om dens anvendelsesområde: 1. Overenskomstens område Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført af ikke-tjenestemandsansatte journalister (herunder billedjournalister, film- og pressefotografer samt tekstere og versionister) i det følgende betegnet som medarbejdere. Stk. 2. Teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet. Stk. 3. Teknikere beskæftiget i nyhedsproduktion (dog undtaget teknikere som arbejder i studie/kontrolrum). I protokollat af 11. september 2002 hedder det om afgrænsningen mellem DMteknikeroverenskomsten (i protokollatet betegnet DMF-overenskomsten) og DJ-overenskomsten bl.a.: Den nye afgrænsning mellem DJ- og DFM-overenskomsten indebærer, at DJoverenskomstens dækningsområde udvides, og at DMF-overenskomstens dækningsområde indskrænkes tilsvarende. I den forbindelse er der enighed om, at punkt 1-3 udgør fortolkningsbidrag til den ændrede formulering af 1 i de to overenskomster. 1. Afgrænsning mellem DJ- og DFM-overenskomsten Almindelig programproduktion (DJ-overenskomstens 1 stk. 2) Omfatter teknikere som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet som har direkte indflydelse på programindholdet. Denne definition beskriver teknikere som udfører selvstændige bearbejdninger af stoffet i den journalistiske arbejdsproces enten i hele processen eller i delprocesser. Selvstændige delprocesser kan eksempelvis være EFP-optagelse (billedbærende sekvenser), redigering (valg af anslag, medfortællende lydelementer, coaching, sortering og opbygning af programstoffet). Definitionen dækker ikke teknikere som arbejder efter bundne koncepter eller efter anvisning fra en programmedarbejder.

5 5 Nyhedsproduktion (DJ-overenskomstens 1 stk. 3) Nyhedsproduktion udføres også andre steder end i DR-Nyheder (inkl. Sporten) f.eks. i distrikterne. I takt med digitaliseringen af nyhedsproduktionen bliver funktionsopdelingen mellem program og teknik udvisket. Det er således ikke muligt at udskille den selvstændige bearbejdning i processen, idet teknikerens indsats i den nyhedsjournalistiske arbejdsproces løbende vil få indflydelse på programindholdet, og definitionen omfatter stort set alle teknikere, der i dag arbejder i DR-Nyheder. Definitionen dækker dog ikke teknikere, som arbejder i studie/kontrolrum, idet de ikke i den løbende arbejdsproces har indflydelse på programindholdet. DR har udarbejdet en oversigt pr. 19. november 2008 over forskellige personer, der har udført arbejde for DR. Det hedder heri bl.a.: Jesper Hvenegaard Har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Jesper Hvenegaard kører bl.a. 50-fodskranen, som en af de eneste i Danmark. Ingen personalesag: Firma. Krister Stub Har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Krister Stub har helt unikke kompetencer inden for sit område. Ingen personalesag: Firma. Hyret via Freecam Production ApS. Mikkel Reimar Har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Mikkel Stub har helt unikke kompetencer inden for sit område. Ingen personalesag: Firma. DR går ud fra, at der er tale om Reimar Broadcast, Reimar Music ved Mikkel Reimar Freecam Production ApS er ifølge Det Centrale Virksomhedsregister et selskab, der drives fra Krister Stubs private adresse. Efter det oplyste er han eneejer af selskabet. Reimar Broadcast/Reimar Music ved Mikkel Reimar er ifølge Det Centrale Virksomhedsregister en enkeltmandsvirksomhed. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om Jesper Hvenegaards firma. Forklaringer Krister Stub har forklaret, at han arbejder som freelance-fotograf med opgaver for bl.a. DR. Han driver freelance-virksomheden fra sit eget selskab, Freecam Production ApS, hvorfra der udstedes fakturaer med moms. Arbejdet for DR består primært i at fotografere ved store events som f.eks. Kongehusets mærkedage, sportsbegivenheder, Melodi Grand Prix m.v. Når han arbejder for DR, sker det sammen med DR s egne fotografer under den for eventen ansvarlige producers

6 6 overordnede ledelsesansvar og instruktion. Der er ikke afgørende forskelle mellem hans og DR s egne fotografers arbejde for DR i relation til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse og producerens instruktion, men han kan i modsætning til DR s egne fotografer sige nej til at påtage sig en opgave. Selv om han arbejder under producerens instruktion og aftaler opgavens forløb med denne, er han i høj grad med til at påvirke, hvad der bliver filmet og bragt. Når der er bud efter ham, skyldes det, at han kan arbejde selvstændigt, og at han har et godt blik for, hvornår og hvad der skal filmes. Produceren er til stede ved de events, der skal filmes. Fotograferne er under disse events i forbindelse med produceren og dennes assistent via headsets og modtager på denne måde løbende information om, hvad der skal ske. Han har også opgaver for TV2 og vil tro, at han i alt arbejder for ca. 50 kunder om året. Han udfører aldrig A-indkomst arbejde, men udsteder altid gennem sit firma fakturaer med moms. Han er ikke i noget kundeforhold ansat på overenskomster. Tom Ludvigsen har forklaret, at han har været ansat i DR i 33 år. Han arbejder som billedtekniker og er ansat under DM-teknikeroverenskomsten. Han har bl.a. udført opgaver i forbindelse med events, herunder Melodi Grand Prix. Hans opgave er i samarbejde med navnlig lysteknikeren at sørge for, at den tekniske kvalitet af billederne er i orden. Under arbejdets udførelse har han mulighed for at følge med i samtlige tilstedeværende kameraers optagelser. Han er i forbindelse med produceren via en højtaler i det rum, hvor han udfører sit arbejde. Producenten har det overordnede ansvar for tilrettelæggelse og bearbejdning af filmoptagelser. Alle fotografer både DR s egne og freelancere byder ind med forslag under optagelserne, herunder til ønskelige ændringer m.v. Der er tale om en løbende proces, hvor det oprindelige oplæg bliver tilpasset og korrigeret i lyset af eventens forløb. Produceren har den endelige afgørelse med hensyn til, hvilke tilpasninger og korrektioner der skal foretages. Fotograferne er klart styret under optagelserne. De har f.eks. ofte skudlister og autopiloter med instruktioner og anvisninger. Under selve eventen har producerens kommunikation med fotograferne mest karakter af informationsvirksomhed, da planen er lagt på forhånd. Det arbejde, som de tre fotografer, sagen vedrører, udfører for DR, adskiller sig ikke fra det arbejde, som DR s egne fotografer udfører. Krister Stub byder måske mere ind med forslag end de fleste andre, men det er nok et spørgsmål om personlighed. Ole Buus har forklaret, at han har været ansat i DR i 33 år. Han arbejder som lydtekniker og er ansat under DM-teknikeroverenskomsten. Han er tillidsrepræsentant for produktionsteknikerne i Århus. Han har bl.a. udført opgaver i forbindelse med events, herunder Melodi Grand Prix. Han arbejder i et særligt lydrum ved siden af producerrummet. Han kan bekræfte Tom Ludvigsens forklaring om forløbet under optagelser. Han har arbejdet med de tre fotografer, sagen vedrører. Fotografer (kamerafolk) har forskellige opgaver under en optagelse og er placeret forskellige steder. Der kan være f.eks. 10 kameraer, som skal fungere sammen. Jesper Hvenegaard er en af de eneste i Danmark, der kan betjene en 50 fods kamera-kran. Kranen kan køres op og svinges ud, f.eks. hen over publikum. En af DR s egne fotografer, Kurt Rasmussen, kan dog også betjene 50 fods kranen. Der anvendes også mindre kraner. Det er efter hans opfattelse ikke retvisende, når det i indklagedes svarskrift anføres: Det arbejde, der udføres af de tre nævnte fotografer, er for dem alle kendetegnet ved at være helt selvstændigt arbejde, hvor de pågældende under optagelse af typisk store begivenheder selvstændigt leverer billeder til brug for produktionen af udsendelser. De tre fotografer er at sammenligne med selvstændige kunstnere, der selv fastlægger, hvad de filmer, og ikke med fotografer underlagt en streng instruktionsbeføjelse.

7 7 Der er ingen væsentlig forskel mellem det arbejde, de tre nævnte fotografer udfører, og det arbejde, der udføres af DR s egne fotografer. Jørgen Møller har forklaret, at han siden 1982 har været formand for DM-Klubben på DR. DM har 2 overenskomster med DR, teknikeroverenskomsten for fast og midlertidigt ansatte (DMteknikeroverenskomsten) og freelanceoverenskomsten. Den primære indholdsmæssige forskel mellem de to overenskomster er, at freelancerne ansættes på andre lønvilkår. Før arbejdsretsafgørelsen i 2000 omfattede DM s overenskomst med DR alt teknisk arbejde, herunder kamerafolkenes arbejde. Modifikationen til dækningsområdet for DMteknikeroverenskomsten (jf. tilføjelsen: bortset fra teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet, samt teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum ) kom ind, fordi nogle af fotograferne fandt sig mere naturligt organiseret under DJ-overenskomsten. Efter ændringen var det i en overgangsperiode muligt for fotografer at vælge, om de ønskede at blive organiseret under DM-teknikeroverenskomsten eller under DJ-overenskomsten. Modifikationen til dækningsområdet for DM-teknikeroverenskomsten er ikke gentaget i freelanceoverenskomsten. Marie Breyen Gröning har forklaret, at hun er event- og produktionschef hos DR. Hun har arbejdet med dette område i 20 år. Hun har det overordnede ansvar for produktionernes forløb og økonomi. Hun er chef for det område, som dækker events. Når en event f.eks. en mærkedag for Kongehuset skal dækkes, har hun først indledende møder. Hun vurderer økonomien og indgår evt. aftale med f.eks. TV2 om at dele nogle af arbejdsopgaverne. Hun taler med den ansvarlige producer om, hvilke folk herunder fotografer der skal vælges til at udføre opgaven med at dække eventen. Hun er med på stedet, når eventen skal dækkes, og befinder sig over det hele for at bevare overblikket og for at sikre sig, at alt går, som det skal. Der er typisk ca. 20 kameraer i funktion ved større events. Produceren sørger for, at optagelserne klippes sammen til den udsendelse, der skal bringes. Fotograferne (kamerafolkene) skal kunne tænke selv, og de skal kunne byde ind med forslag og have blik for, hvad og hvordan der skal optages fange det rigtige. Det er en selvstændig funktion. Det gælder for alle de tre fotografer, sagen angår. Jesper Hvenegaard har desuden særlig indsigt i at kunne betjene kamera-kraner. De fotografer, der vælges til at dække en event, placeres under eventen efter de kompetencer, de hver især har. En fotograf, der som f.eks. Krister Stub er god til at opdage og optage eventens hovedperson på lang afstand og før alle andre, placeres således et sted, hvor hans særlige evner bedst kan udnyttes. Der er stor forskel på kameraopgaverne og fotografernes kompetencer. Hun bruger ikke selv autopilot, da det kan være svært på forhånd at forudse, hvad der sker under en event. Derimod bruges skudlister på en del events. I dag er ca. 20 DR-fotografer ansat under DM-teknikeroverenskomsten og ca. 65 under DJoverenskomsten. De DR-fotografer, der er ansat under DM-teknikeroverenskomsten, er navnlig fotografer, som udelukkende arbejder i studier, f.eks. med optagelse af TV Avisen. Det er helt sædvanligt i branchen, at fotografer som de tre, sagen angår, ansættes opgavebestemt på den måde, at de afregner deres arbejde med en faktura med moms. Denne afregningsform er i praksis en forudsætning for, at DR kan få dem.

8 8 Parternes argumenter Klager har anført, at Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar i hvert fald i et antal tilfælde har været engageret af DR til efter regning og i regi af deres enkeltmandsvirksomheder at udføre arbejdsopgaver, som hører under freelanceoverenskomstens faglige dækningsområde. Indklagede har anført, at det arbejde, der udføres af de tre fotografer for DR, ikke er omfattet af DM s fagretlige interesse, da de tre i høj grad udfører en selvstændig bearbejdning af programstof, der har direkte indflydelse på programindholdet, jf. forbeholdet i DM-teknikeroverenskomstens 1, stk. 1. Det arbejde, der udføres af de tre nævnte fotografer, er for dem alle kendetegnet ved at være helt selvstændigt arbejde, hvor de pågældende under optagelse af typisk store begivenheder selvstændigt leverer billeder til brug for produktionen af udsendelser. De tre fotografer er at sammenligne med selvstændige kunstnere, der selv fastlægger, hvad de filmer, og ikke med fotografer underlagt en streng instruktionsbeføjelse. Opmandens begrundelse og resultat De tre DR-fotografer, sagen omhandler (Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar), udfører ikke deres arbejde i studier, men ved events som f.eks. Kongehusets mærkedage, Melodi Grand Prix og sportsbegivenheder m.v. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at de på samme måde som de til eventen knyttede DR-fotografer, der er ansat under fast eller midlertidig ansættelse arbejder under instruktion fra den for eventen ansvarlige producer. Denne instruktion kan være mere eller mindre detaljeret. Det forventes, at alle fotografer tilknyttet eventen arbejder selvstændigt i den forstand, at de byder ind med forslag til, hvordan billedoptagelsen bedst kan foregå i lyset af, hvordan eventen skrider frem, og at de til enhver tid har blik for, hvad der skal optages billeder af og på hvilken måde. Denne kreative proces foregår under producerens overordnede ledelse. Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar har flere selvstændige beføjelser i forhold til produceren end de fastansatte og midlertidigt ansatte fotografer, de arbejder med under events. Det fremgår af forklaringerne, at der i en overgangsperiode blev praktiseret valgfrihed for DRs fotografer under fast og midlertidig ansættelse med hensyn til, om de ville organiseres under DMteknikeroverenskomsten eller under DJ-overenskomsten, og at der i dag er ca. 20 DR-fotografer ansat under DM-teknikeroverenskomsten og ca. 65 under DJ-overenskomsten. De DR-fotografer, der er ansat under DM-teknikeroverenskomsten, er navnlig fotografer, som udelukkende arbejder i studier, f.eks. med optagelse af TV Avisen, eller som i øvrigt arbejder efter et bundet koncept, jf. herved den ovennævnte tilkendegivelse af 17. oktober 2006, hvori det bl.a. hedder: Journalistoverenskomstens 1, stk. 3, hvorefter teknikere beskæftiget i nyhedsproduktion med undtagelse af teknikere, som arbejder i studie/kontrolrum er omfattet af denne overenskomst, må forstås i overensstemmelse med protokollatet af 11. september 2002, som er baseret på den da ved de da anvendte medarbejdere faktisk anvendte nyhedsjournalistiske arbejdsproces med en sådan selvstændig indsats, hvorefter definitionen i, stk. 2, omfatter stort set alle teknikere, der i dag arbejder i DR-Nyheder. Bestemmelsen omfatter derfor ikke teknikere, som ganske vist medvirker i nyhedsproduktionen, men efter et bundet koncept, som ikke da blev anvendt, og som klart adskiller sig fra den forudsatte nyhedsjournalistiske arbejdsproces med en væsentlig grad af selvstændig bearbejdning fra den

9 9 medvirkende teknikers side i hvert fald ikke uden en sådan individuel bedømmelse som overenskomstovergang tidligere har været baseret på. Blandt de ca. 20 DR-fotografer, som er ansat under DM-teknikeroverenskomsten, er der også fotografer, som under overgangsordningen foretrak DM-teknikeroverenskomsten, selv om de efter afgrænsningsretningslinjerne henhørte under DJ-overenskomsten. På baggrund af det anførte om Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimars arbejde med væsentlige selvstændige funktioner og om afgrænsningen mellem DM-teknikeroverenskomsten og DJ-overenskomsten finder opmanden, at de mest naturligt ville have henhørt under DJoverenskomsten og ikke DM-teknikeroverenskomsten, hvis de havde været fastansat eller midlertidigt ansat af DR. De ville i givet fald formentlig have været omfattet af DJoverenskomstens 1, stk. 3, og ikke 1, stk. 2, jf. protokollatet af 11. september 2002, da de arbejder efter anvisning fra en programmedarbejder (producer). De tre fotografer ville med andre ord have været omfattet af modifikationen til dækningsområdet for DM-teknikeroverenskomsten ( bortset fra teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum ). Freelanceoverenskomsten finder anvendelse på enkeltopgaver eller specialopgaver i forbindelse med DR s TV- og radioproduktions- og udsendelsesvirksomhed ( 1) og angår bl.a. løsning af arbejdsopgaver, hvor freelancerne skal indgå i arbejdsgrupper med andre medarbejdere i DR om løsning af en opgave, eller hvor opgaven skal udføres på tidspunkter fastlagt af DR ( 2, afsnit 2). Der er ikke som for DM-teknikeroverenskomsten gjort undtagelse fra dækningsområdet for teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet, samt teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum. Da der ikke foreligger oplysninger, der giver grundlag for en indskrænkende fortolkning af freelanceoverenskomstens bestemmelser om dens dækningsområde, finder opmanden efter det oven for anførte om karakteren af Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimars arbejde for DR, at arbejdet er omfattet af overenskomstens 1 og 2, afsnit 2, medmindre det har en så selvstændig karakter, at der slet ikke foreligger et lønmodtagerforhold, jf. herved opmandskendelse af 29. december 2006 i faglig voldgift mellem DJ og DR, hvori det bl.a. hedder: Journalistoverenskomsten omfatter journalistisk arbejde m.v., som udføres af journalister og visse teknikere, der er fast eller tidsbegrænset ansat i Danmarks Radio. Freelanceoverenskomsten gælder for opgavebegrænsede ansættelsesforhold hos DR. Det er en almen overenskomstforudsætning, at en kollektiv overenskomst angår forholdet mellem en virksomhed og dennes lønmodtagere, og der er hverken i DR s Journalistoverenskomst eller Freelanceoverenskomst angivet begrænsninger i DR s adgang til at indleje arbejdskraft ansat i en anden virksomhed, herunder i form af vikarbureauvikarer. Der er endvidere ikke i ordlyden af nogen af disse overenskomster eller sammenhængen mellem dem grundlag for at anse dem for anvendelige på arbejde, der udføres af Studio 1-2 s medarbejdere, selv om det sker for DR og under instruktion af DR.

10 10 Det bemærkes herved, at DR s notits af 17. oktober 2003 om brug af enkeltmandsvirksomheder angår en ganske anden problemstilling Selv om ansatte hos Studio 1-2 faktisk udfører arbejde, som var de ansat hos DR, er den indlejedes arbejde uanet dets faglige karakter i almindelighed ikke omfattet af DR s overenskomster. Den nævnte faglige voldgiftssag angik indleje af arbejdskraft ansat i en anden virksomhed. Afgørelsen af, om der reelt er tale om et lønmodtagerforhold i tilfælde, hvor DR indgår aftale med en person, der har sit eget firma eller selskab, må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Opmanden er enig i, at der herved kan lægges vægt på de kriterier, der er redegjort for i Bent Fjords notat af 17. oktober 2003, jf. herved også f.eks. Ligningsvejledningen for 2010, pkt. E.A.4. Efter bevisførelsen lægger opmanden til grund, at Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar i et antal tilfælde har udført arbejde for DR under omstændigheder, hvor de er indgået i løsningen af opgaven på lige fod med DR s egne fotografer og har været underlagt producerens instruktion på en sådan måde, at der efter en samlet vurdering har været tale om lønmodtagerforhold. Dette understøttes af DR s oversigt af 19. november 2008, hvoraf de fremgår, at de tre fotografer har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Opmanden tager herefter klagers påstand til følge. Bent Fjords notat af 17. oktober 2003 skal muligvis forstås således, at DR har indgået freelanceoverenskomster med såvel DM som DJ. Der er ikke under sagen fremkommet nærmere oplysninger om indholdet af en eventuel freelanceoverenskomst mellem DJ og DR og afgrænsningen mellem denne overenskomst og freelanceoverenskomsten med DM, og der er derfor ikke taget stilling til den eventuelle anvendelse af en mulig freelanceoverenskomst med DJ på de tre fotografer, sagen omhandler. THI BESTEMMES: Indklagede, Danmarks Radio, skal anerkende i et eller flere tilfælde at have antaget Jesper Hvenegaard, Krister Stub og/eller Mikkel Reimar til efter regning i regi af enkeltmandsvirksomhed for indklagede at udføre arbejde, som efter sin art er omfattet af den mellem Dansk Metal og Danmarks Radio gældende overenskomst om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TVog radioudsendelser m.v. Hver part bærer sine omkostninger for voldgiftsretten. Parterne betaler opmandens honorar med halvdelen hver. Thomas Rørdam

11 11

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2017.0066 CO-industri Dansk Metal A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Bilbrancheråd Cecils Auto ApS (advokat Johanne Berner Hansen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko.

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt den 24. februar 2015 i faglig voldgiftssag 2015.0006 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Ribe VVS A/S (Jørgen W. Hansen) Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftsag FV 2016.0071 Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ adv. Niels Banke) Tvisten Sagen angår,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S.

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag 2016.0008 Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) mod TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S (Hjalte Ankjær) Afsagt den tirsdag den 23. februar 2016. Tvisten vedrører

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt)

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) OPMANDSKENDELSE af 11. oktober 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0103 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advok Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0082 HK/Privat for Michael Løjmand Boldt, Mette Byrsting Hansen, Hanne Rosa Bertram, Joan Bang Helle Gosvig, Helle Hornskov, Tove Hougaard Nielsen, Hanne Gudrun

Læs mere