KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011"

Transkript

1 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar er omfattet af overenskomsten mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v., når de udfører arbejde for Danmarks Radio. Påstande Klager, Dansk Metal, har nedlagt påstand om, at indklagede, Danmarks Radio, skal anerkende i et eller flere tilfælde at have antaget Jesper Hvenegaard, Krister Stub og/eller Mikkel Reimar til efter regning i regi af enkeltmandsvirksomhed for indklagede at udføre arbejde, som efter sin art er omfattet af den mellem Dansk Metal og Danmarks Radio gældende overenskomst om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indklagede, Danmarks Radio, har påstået frifindelse. Sagens behandling Sagen, der er henvist til faglig voldgift af Arbejdsretten, blev behandlet mundtligt den 11. januar 2011 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede souschef Henrik Jensen og souschef Michael Antonsen, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede konsulent Anne Merete Rasmussen og konsulent Iben Puls. Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af fotograf Krister Stub, TV-tekniker Tom Ludvigsen, tillidsrepræsentant og TV-tekniker Ole Buus, klubformand Jørgen Møller og souschef Marie Breyen Gröning. Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter optaget til opmandens kendelse. Sagsfremstilling

2 2 Ved Arbejdsrettens dom af 8. maj 2000 i sag ARD , Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund (DMF) mod Danmarks Radio (DR) blev det fastslået, at DR havde brudt den dagældende overenskomst med DMF ved at indgå overenskomst med Dansk Journalistforbund (DJ) omfattende programteknikere. Det hedder bl.a. i Arbejdsrettens begrundelse: Det kan lægges til grund, at DRs overenskomster forud for overenskomstforhandlingerne blev praktiseret som områdeoverenskomster uden overlapning, således at et arbejde kun var dækket af én overenkomst, og at programteknikerne i en lang årrække har henhørt under DMFs overenskomst. På denne baggrund finder Arbejdsretten, at DMF har haft føje til at forstå overenskomsten, hvis faglige område dækker programteknikere, som en områdeoverenskomst, der ligesom de tidligere overenskomster dækker alle medarbejdere inden for deres faglige område. DR har derfor ved efterfølgende at indgå overenskomsten med DJ om udvidelsen af DJs overenskomst til at omfatte programteknikere, der var eller blev medlemmer af DJ, begået brud på overenskomsten med DMF. På baggrund af denne sag blev der opnået enighed om en ændring af dækningsområdet for teknikeroverenskomsten (DM-teknikeroverenskomsten) mellem DR og DMF, nu Dansk Metal (DM), således at bestemmelsen om dækningsområdet fik følgende formulering: Overenskomsten omfatter medarbejdere, der udfører teknikerarbejde i DR, bortset fra teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet, samt teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum. Denne formulering af dækningsområdet for DM-teknikeroverenskomsten er gentaget i senere overenskomster, senest overenskomsten for , der vedrører fast og midlertidig ansættelse af teknikere. Der blev endvidere omkring det tidspunkt, hvor arbejdsretssagen blev afgjort, som noget nyt indgået en særlig freelanceoverenskomst mellem DR og DMF. Dækningsområdet for denne overenskomst har været uændret gennem tiden og er formuleret således i 2007-overenskomsten mellem DR og DM om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v.: 1 Overenskomstens anvendelse Overenskomsten anvendes til honorering af enkeltopgaver eller specialopgaver i forbindelse med DRs TV- og radioproduktions- og udsendelsesvirksomhed, når overenskomsten mellem DR og Dansk Metal for fast- og midlertidig ansættelse ikke rummer mulighed for det. 2 Ansættelse

3 3 Aftalen skal indeholde en klar beskrivelse af opgavens art, tidsfrister, og om ansættelse sker i henhold til Afsnit 1 eller Afsnit 2. Afsnit 1 Løsning af arbejdsopgaver, hvor den enkelte medarbejder selv er ansvarlig for planlægning og udførelse af den endelige løsning af opgaven, og hvor faste arbejdstider kun undtagelsesvis vil indgå. Stk. 2. Honoraret fastsættes på grundlag af et skøn over tidsforbrug til gennemførelse af opgaven og baseres på et vederlag pr. time. Afsnit 2 Løsning af arbejdsopgaver, hvor freelancerne skal indgå i arbejdsgrupper med andre medarbejdere i DR om løsning af en opgave, eller hvor opgaven skal udføres på tidspunkter fastlagt af DR. Stk. 2. Lønnen fastsættes på grundlag af opgavens art og freelancerens personlige og faglige kvalifikationer til et vederlag pr. time Om anvendelsesområdet for freelanceoverenskomsten foreligger der et notat udarbejdet af DR ressourcedirektør Bent Fjord den 17. oktober 2003 til DR s chefer. Det hedder heri bl.a.: Vedr.: DR s brug af enkeltmandsvirksomheder Jeg er blevet bekendt med, at der i nogle situationer opstår tvivl om DRs freelanceoverenskomster med DJ og DMF skal anvendes, når DR indgår aftaler med personer, der har eget firma. Det korte svar er, at freelanceoverenskomsterne skal anvendes, når der er tale om lønmodtagerforhold. Hvis DR indgår aftale med et firma, men hvor der reelt er tale om et lønmodtagerforhold, er det ikke alene omgåelse af skattereglerne, hvor DR hæfter for A-skat og moms og kan ifalde bødestraf, men tillige et brud på overenskomsterne, med risiko for, at DR skal betale bod. Det er derfor meget vigtigt, at alle chefer og planlæggere ved, at der er tale om et lønmodtagerforhold, når: DR har instruktionsbeføjelsen (DR bestemmer hvor og hvornår arbejdet udføres og har en kontrolfunktion m.h.t. arbejdets udførelse), og DR bærer den økonomiske risiko (DR skal betale det aftalte vederlag uanset kvaliteten af det udførte arbejde). Der er således tale om lønmodtagerforhold, når DR bruger fotografer, lydteknikere, billedmixere og producere til en opgave, hvor DR har instruktionsbeføjelse over for den pågældende og bærer den økonomiske risiko. Dette gælder også selv om den pågældende selv medbringer udstyr til løsning af opgaven.

4 4 Hvis DR derimod lægger en opgave ud til et produktionsselskab, f.eks. Nordisk Film, er der tale om en firmaaftale, idet Nordisk Film bærer den økonomiske risiko og har instruktionsbeføjelsen over for deres ansatte. Der er tillige indgået overenskomst mellem DR og DJ (DJ-overenskomsten), og det fremgår af tilkendegivelse af 17. oktober 2006 i en faglig voldgiftssag mellem DR og DJ, at overenskomsten indeholder følgende bestemmelse om dens anvendelsesområde: 1. Overenskomstens område Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført af ikke-tjenestemandsansatte journalister (herunder billedjournalister, film- og pressefotografer samt tekstere og versionister) i det følgende betegnet som medarbejdere. Stk. 2. Teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet. Stk. 3. Teknikere beskæftiget i nyhedsproduktion (dog undtaget teknikere som arbejder i studie/kontrolrum). I protokollat af 11. september 2002 hedder det om afgrænsningen mellem DMteknikeroverenskomsten (i protokollatet betegnet DMF-overenskomsten) og DJ-overenskomsten bl.a.: Den nye afgrænsning mellem DJ- og DFM-overenskomsten indebærer, at DJoverenskomstens dækningsområde udvides, og at DMF-overenskomstens dækningsområde indskrænkes tilsvarende. I den forbindelse er der enighed om, at punkt 1-3 udgør fortolkningsbidrag til den ændrede formulering af 1 i de to overenskomster. 1. Afgrænsning mellem DJ- og DFM-overenskomsten Almindelig programproduktion (DJ-overenskomstens 1 stk. 2) Omfatter teknikere som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet som har direkte indflydelse på programindholdet. Denne definition beskriver teknikere som udfører selvstændige bearbejdninger af stoffet i den journalistiske arbejdsproces enten i hele processen eller i delprocesser. Selvstændige delprocesser kan eksempelvis være EFP-optagelse (billedbærende sekvenser), redigering (valg af anslag, medfortællende lydelementer, coaching, sortering og opbygning af programstoffet). Definitionen dækker ikke teknikere som arbejder efter bundne koncepter eller efter anvisning fra en programmedarbejder.

5 5 Nyhedsproduktion (DJ-overenskomstens 1 stk. 3) Nyhedsproduktion udføres også andre steder end i DR-Nyheder (inkl. Sporten) f.eks. i distrikterne. I takt med digitaliseringen af nyhedsproduktionen bliver funktionsopdelingen mellem program og teknik udvisket. Det er således ikke muligt at udskille den selvstændige bearbejdning i processen, idet teknikerens indsats i den nyhedsjournalistiske arbejdsproces løbende vil få indflydelse på programindholdet, og definitionen omfatter stort set alle teknikere, der i dag arbejder i DR-Nyheder. Definitionen dækker dog ikke teknikere, som arbejder i studie/kontrolrum, idet de ikke i den løbende arbejdsproces har indflydelse på programindholdet. DR har udarbejdet en oversigt pr. 19. november 2008 over forskellige personer, der har udført arbejde for DR. Det hedder heri bl.a.: Jesper Hvenegaard Har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Jesper Hvenegaard kører bl.a. 50-fodskranen, som en af de eneste i Danmark. Ingen personalesag: Firma. Krister Stub Har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Krister Stub har helt unikke kompetencer inden for sit område. Ingen personalesag: Firma. Hyret via Freecam Production ApS. Mikkel Reimar Har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Mikkel Stub har helt unikke kompetencer inden for sit område. Ingen personalesag: Firma. DR går ud fra, at der er tale om Reimar Broadcast, Reimar Music ved Mikkel Reimar Freecam Production ApS er ifølge Det Centrale Virksomhedsregister et selskab, der drives fra Krister Stubs private adresse. Efter det oplyste er han eneejer af selskabet. Reimar Broadcast/Reimar Music ved Mikkel Reimar er ifølge Det Centrale Virksomhedsregister en enkeltmandsvirksomhed. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om Jesper Hvenegaards firma. Forklaringer Krister Stub har forklaret, at han arbejder som freelance-fotograf med opgaver for bl.a. DR. Han driver freelance-virksomheden fra sit eget selskab, Freecam Production ApS, hvorfra der udstedes fakturaer med moms. Arbejdet for DR består primært i at fotografere ved store events som f.eks. Kongehusets mærkedage, sportsbegivenheder, Melodi Grand Prix m.v. Når han arbejder for DR, sker det sammen med DR s egne fotografer under den for eventen ansvarlige producers

6 6 overordnede ledelsesansvar og instruktion. Der er ikke afgørende forskelle mellem hans og DR s egne fotografers arbejde for DR i relation til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse og producerens instruktion, men han kan i modsætning til DR s egne fotografer sige nej til at påtage sig en opgave. Selv om han arbejder under producerens instruktion og aftaler opgavens forløb med denne, er han i høj grad med til at påvirke, hvad der bliver filmet og bragt. Når der er bud efter ham, skyldes det, at han kan arbejde selvstændigt, og at han har et godt blik for, hvornår og hvad der skal filmes. Produceren er til stede ved de events, der skal filmes. Fotograferne er under disse events i forbindelse med produceren og dennes assistent via headsets og modtager på denne måde løbende information om, hvad der skal ske. Han har også opgaver for TV2 og vil tro, at han i alt arbejder for ca. 50 kunder om året. Han udfører aldrig A-indkomst arbejde, men udsteder altid gennem sit firma fakturaer med moms. Han er ikke i noget kundeforhold ansat på overenskomster. Tom Ludvigsen har forklaret, at han har været ansat i DR i 33 år. Han arbejder som billedtekniker og er ansat under DM-teknikeroverenskomsten. Han har bl.a. udført opgaver i forbindelse med events, herunder Melodi Grand Prix. Hans opgave er i samarbejde med navnlig lysteknikeren at sørge for, at den tekniske kvalitet af billederne er i orden. Under arbejdets udførelse har han mulighed for at følge med i samtlige tilstedeværende kameraers optagelser. Han er i forbindelse med produceren via en højtaler i det rum, hvor han udfører sit arbejde. Producenten har det overordnede ansvar for tilrettelæggelse og bearbejdning af filmoptagelser. Alle fotografer både DR s egne og freelancere byder ind med forslag under optagelserne, herunder til ønskelige ændringer m.v. Der er tale om en løbende proces, hvor det oprindelige oplæg bliver tilpasset og korrigeret i lyset af eventens forløb. Produceren har den endelige afgørelse med hensyn til, hvilke tilpasninger og korrektioner der skal foretages. Fotograferne er klart styret under optagelserne. De har f.eks. ofte skudlister og autopiloter med instruktioner og anvisninger. Under selve eventen har producerens kommunikation med fotograferne mest karakter af informationsvirksomhed, da planen er lagt på forhånd. Det arbejde, som de tre fotografer, sagen vedrører, udfører for DR, adskiller sig ikke fra det arbejde, som DR s egne fotografer udfører. Krister Stub byder måske mere ind med forslag end de fleste andre, men det er nok et spørgsmål om personlighed. Ole Buus har forklaret, at han har været ansat i DR i 33 år. Han arbejder som lydtekniker og er ansat under DM-teknikeroverenskomsten. Han er tillidsrepræsentant for produktionsteknikerne i Århus. Han har bl.a. udført opgaver i forbindelse med events, herunder Melodi Grand Prix. Han arbejder i et særligt lydrum ved siden af producerrummet. Han kan bekræfte Tom Ludvigsens forklaring om forløbet under optagelser. Han har arbejdet med de tre fotografer, sagen vedrører. Fotografer (kamerafolk) har forskellige opgaver under en optagelse og er placeret forskellige steder. Der kan være f.eks. 10 kameraer, som skal fungere sammen. Jesper Hvenegaard er en af de eneste i Danmark, der kan betjene en 50 fods kamera-kran. Kranen kan køres op og svinges ud, f.eks. hen over publikum. En af DR s egne fotografer, Kurt Rasmussen, kan dog også betjene 50 fods kranen. Der anvendes også mindre kraner. Det er efter hans opfattelse ikke retvisende, når det i indklagedes svarskrift anføres: Det arbejde, der udføres af de tre nævnte fotografer, er for dem alle kendetegnet ved at være helt selvstændigt arbejde, hvor de pågældende under optagelse af typisk store begivenheder selvstændigt leverer billeder til brug for produktionen af udsendelser. De tre fotografer er at sammenligne med selvstændige kunstnere, der selv fastlægger, hvad de filmer, og ikke med fotografer underlagt en streng instruktionsbeføjelse.

7 7 Der er ingen væsentlig forskel mellem det arbejde, de tre nævnte fotografer udfører, og det arbejde, der udføres af DR s egne fotografer. Jørgen Møller har forklaret, at han siden 1982 har været formand for DM-Klubben på DR. DM har 2 overenskomster med DR, teknikeroverenskomsten for fast og midlertidigt ansatte (DMteknikeroverenskomsten) og freelanceoverenskomsten. Den primære indholdsmæssige forskel mellem de to overenskomster er, at freelancerne ansættes på andre lønvilkår. Før arbejdsretsafgørelsen i 2000 omfattede DM s overenskomst med DR alt teknisk arbejde, herunder kamerafolkenes arbejde. Modifikationen til dækningsområdet for DMteknikeroverenskomsten (jf. tilføjelsen: bortset fra teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet, samt teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum ) kom ind, fordi nogle af fotograferne fandt sig mere naturligt organiseret under DJ-overenskomsten. Efter ændringen var det i en overgangsperiode muligt for fotografer at vælge, om de ønskede at blive organiseret under DM-teknikeroverenskomsten eller under DJ-overenskomsten. Modifikationen til dækningsområdet for DM-teknikeroverenskomsten er ikke gentaget i freelanceoverenskomsten. Marie Breyen Gröning har forklaret, at hun er event- og produktionschef hos DR. Hun har arbejdet med dette område i 20 år. Hun har det overordnede ansvar for produktionernes forløb og økonomi. Hun er chef for det område, som dækker events. Når en event f.eks. en mærkedag for Kongehuset skal dækkes, har hun først indledende møder. Hun vurderer økonomien og indgår evt. aftale med f.eks. TV2 om at dele nogle af arbejdsopgaverne. Hun taler med den ansvarlige producer om, hvilke folk herunder fotografer der skal vælges til at udføre opgaven med at dække eventen. Hun er med på stedet, når eventen skal dækkes, og befinder sig over det hele for at bevare overblikket og for at sikre sig, at alt går, som det skal. Der er typisk ca. 20 kameraer i funktion ved større events. Produceren sørger for, at optagelserne klippes sammen til den udsendelse, der skal bringes. Fotograferne (kamerafolkene) skal kunne tænke selv, og de skal kunne byde ind med forslag og have blik for, hvad og hvordan der skal optages fange det rigtige. Det er en selvstændig funktion. Det gælder for alle de tre fotografer, sagen angår. Jesper Hvenegaard har desuden særlig indsigt i at kunne betjene kamera-kraner. De fotografer, der vælges til at dække en event, placeres under eventen efter de kompetencer, de hver især har. En fotograf, der som f.eks. Krister Stub er god til at opdage og optage eventens hovedperson på lang afstand og før alle andre, placeres således et sted, hvor hans særlige evner bedst kan udnyttes. Der er stor forskel på kameraopgaverne og fotografernes kompetencer. Hun bruger ikke selv autopilot, da det kan være svært på forhånd at forudse, hvad der sker under en event. Derimod bruges skudlister på en del events. I dag er ca. 20 DR-fotografer ansat under DM-teknikeroverenskomsten og ca. 65 under DJoverenskomsten. De DR-fotografer, der er ansat under DM-teknikeroverenskomsten, er navnlig fotografer, som udelukkende arbejder i studier, f.eks. med optagelse af TV Avisen. Det er helt sædvanligt i branchen, at fotografer som de tre, sagen angår, ansættes opgavebestemt på den måde, at de afregner deres arbejde med en faktura med moms. Denne afregningsform er i praksis en forudsætning for, at DR kan få dem.

8 8 Parternes argumenter Klager har anført, at Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar i hvert fald i et antal tilfælde har været engageret af DR til efter regning og i regi af deres enkeltmandsvirksomheder at udføre arbejdsopgaver, som hører under freelanceoverenskomstens faglige dækningsområde. Indklagede har anført, at det arbejde, der udføres af de tre fotografer for DR, ikke er omfattet af DM s fagretlige interesse, da de tre i høj grad udfører en selvstændig bearbejdning af programstof, der har direkte indflydelse på programindholdet, jf. forbeholdet i DM-teknikeroverenskomstens 1, stk. 1. Det arbejde, der udføres af de tre nævnte fotografer, er for dem alle kendetegnet ved at være helt selvstændigt arbejde, hvor de pågældende under optagelse af typisk store begivenheder selvstændigt leverer billeder til brug for produktionen af udsendelser. De tre fotografer er at sammenligne med selvstændige kunstnere, der selv fastlægger, hvad de filmer, og ikke med fotografer underlagt en streng instruktionsbeføjelse. Opmandens begrundelse og resultat De tre DR-fotografer, sagen omhandler (Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar), udfører ikke deres arbejde i studier, men ved events som f.eks. Kongehusets mærkedage, Melodi Grand Prix og sportsbegivenheder m.v. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at de på samme måde som de til eventen knyttede DR-fotografer, der er ansat under fast eller midlertidig ansættelse arbejder under instruktion fra den for eventen ansvarlige producer. Denne instruktion kan være mere eller mindre detaljeret. Det forventes, at alle fotografer tilknyttet eventen arbejder selvstændigt i den forstand, at de byder ind med forslag til, hvordan billedoptagelsen bedst kan foregå i lyset af, hvordan eventen skrider frem, og at de til enhver tid har blik for, hvad der skal optages billeder af og på hvilken måde. Denne kreative proces foregår under producerens overordnede ledelse. Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar har flere selvstændige beføjelser i forhold til produceren end de fastansatte og midlertidigt ansatte fotografer, de arbejder med under events. Det fremgår af forklaringerne, at der i en overgangsperiode blev praktiseret valgfrihed for DRs fotografer under fast og midlertidig ansættelse med hensyn til, om de ville organiseres under DMteknikeroverenskomsten eller under DJ-overenskomsten, og at der i dag er ca. 20 DR-fotografer ansat under DM-teknikeroverenskomsten og ca. 65 under DJ-overenskomsten. De DR-fotografer, der er ansat under DM-teknikeroverenskomsten, er navnlig fotografer, som udelukkende arbejder i studier, f.eks. med optagelse af TV Avisen, eller som i øvrigt arbejder efter et bundet koncept, jf. herved den ovennævnte tilkendegivelse af 17. oktober 2006, hvori det bl.a. hedder: Journalistoverenskomstens 1, stk. 3, hvorefter teknikere beskæftiget i nyhedsproduktion med undtagelse af teknikere, som arbejder i studie/kontrolrum er omfattet af denne overenskomst, må forstås i overensstemmelse med protokollatet af 11. september 2002, som er baseret på den da ved de da anvendte medarbejdere faktisk anvendte nyhedsjournalistiske arbejdsproces med en sådan selvstændig indsats, hvorefter definitionen i, stk. 2, omfatter stort set alle teknikere, der i dag arbejder i DR-Nyheder. Bestemmelsen omfatter derfor ikke teknikere, som ganske vist medvirker i nyhedsproduktionen, men efter et bundet koncept, som ikke da blev anvendt, og som klart adskiller sig fra den forudsatte nyhedsjournalistiske arbejdsproces med en væsentlig grad af selvstændig bearbejdning fra den

9 9 medvirkende teknikers side i hvert fald ikke uden en sådan individuel bedømmelse som overenskomstovergang tidligere har været baseret på. Blandt de ca. 20 DR-fotografer, som er ansat under DM-teknikeroverenskomsten, er der også fotografer, som under overgangsordningen foretrak DM-teknikeroverenskomsten, selv om de efter afgrænsningsretningslinjerne henhørte under DJ-overenskomsten. På baggrund af det anførte om Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimars arbejde med væsentlige selvstændige funktioner og om afgrænsningen mellem DM-teknikeroverenskomsten og DJ-overenskomsten finder opmanden, at de mest naturligt ville have henhørt under DJoverenskomsten og ikke DM-teknikeroverenskomsten, hvis de havde været fastansat eller midlertidigt ansat af DR. De ville i givet fald formentlig have været omfattet af DJoverenskomstens 1, stk. 3, og ikke 1, stk. 2, jf. protokollatet af 11. september 2002, da de arbejder efter anvisning fra en programmedarbejder (producer). De tre fotografer ville med andre ord have været omfattet af modifikationen til dækningsområdet for DM-teknikeroverenskomsten ( bortset fra teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum ). Freelanceoverenskomsten finder anvendelse på enkeltopgaver eller specialopgaver i forbindelse med DR s TV- og radioproduktions- og udsendelsesvirksomhed ( 1) og angår bl.a. løsning af arbejdsopgaver, hvor freelancerne skal indgå i arbejdsgrupper med andre medarbejdere i DR om løsning af en opgave, eller hvor opgaven skal udføres på tidspunkter fastlagt af DR ( 2, afsnit 2). Der er ikke som for DM-teknikeroverenskomsten gjort undtagelse fra dækningsområdet for teknikere, som udfører en selvstændig bearbejdning af programstoffet, som har direkte indflydelse på programindholdet, samt teknikere, der er beskæftiget i nyhedsproduktion, medmindre de arbejder i studie/kontrolrum. Da der ikke foreligger oplysninger, der giver grundlag for en indskrænkende fortolkning af freelanceoverenskomstens bestemmelser om dens dækningsområde, finder opmanden efter det oven for anførte om karakteren af Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimars arbejde for DR, at arbejdet er omfattet af overenskomstens 1 og 2, afsnit 2, medmindre det har en så selvstændig karakter, at der slet ikke foreligger et lønmodtagerforhold, jf. herved opmandskendelse af 29. december 2006 i faglig voldgift mellem DJ og DR, hvori det bl.a. hedder: Journalistoverenskomsten omfatter journalistisk arbejde m.v., som udføres af journalister og visse teknikere, der er fast eller tidsbegrænset ansat i Danmarks Radio. Freelanceoverenskomsten gælder for opgavebegrænsede ansættelsesforhold hos DR. Det er en almen overenskomstforudsætning, at en kollektiv overenskomst angår forholdet mellem en virksomhed og dennes lønmodtagere, og der er hverken i DR s Journalistoverenskomst eller Freelanceoverenskomst angivet begrænsninger i DR s adgang til at indleje arbejdskraft ansat i en anden virksomhed, herunder i form af vikarbureauvikarer. Der er endvidere ikke i ordlyden af nogen af disse overenskomster eller sammenhængen mellem dem grundlag for at anse dem for anvendelige på arbejde, der udføres af Studio 1-2 s medarbejdere, selv om det sker for DR og under instruktion af DR.

10 10 Det bemærkes herved, at DR s notits af 17. oktober 2003 om brug af enkeltmandsvirksomheder angår en ganske anden problemstilling Selv om ansatte hos Studio 1-2 faktisk udfører arbejde, som var de ansat hos DR, er den indlejedes arbejde uanet dets faglige karakter i almindelighed ikke omfattet af DR s overenskomster. Den nævnte faglige voldgiftssag angik indleje af arbejdskraft ansat i en anden virksomhed. Afgørelsen af, om der reelt er tale om et lønmodtagerforhold i tilfælde, hvor DR indgår aftale med en person, der har sit eget firma eller selskab, må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Opmanden er enig i, at der herved kan lægges vægt på de kriterier, der er redegjort for i Bent Fjords notat af 17. oktober 2003, jf. herved også f.eks. Ligningsvejledningen for 2010, pkt. E.A.4. Efter bevisførelsen lægger opmanden til grund, at Jesper Hvenegaard, Krister Stub og Mikkel Reimar i et antal tilfælde har udført arbejde for DR under omstændigheder, hvor de er indgået i løsningen af opgaven på lige fod med DR s egne fotografer og har været underlagt producerens instruktion på en sådan måde, at der efter en samlet vurdering har været tale om lønmodtagerforhold. Dette understøttes af DR s oversigt af 19. november 2008, hvoraf de fremgår, at de tre fotografer har arbejdet både med lønmodtageropgaver og ikke-lønmodtageropgaver. Opmanden tager herefter klagers påstand til følge. Bent Fjords notat af 17. oktober 2003 skal muligvis forstås således, at DR har indgået freelanceoverenskomster med såvel DM som DJ. Der er ikke under sagen fremkommet nærmere oplysninger om indholdet af en eventuel freelanceoverenskomst mellem DJ og DR og afgrænsningen mellem denne overenskomst og freelanceoverenskomsten med DM, og der er derfor ikke taget stilling til den eventuelle anvendelse af en mulig freelanceoverenskomst med DJ på de tre fotografer, sagen omhandler. THI BESTEMMES: Indklagede, Danmarks Radio, skal anerkende i et eller flere tilfælde at have antaget Jesper Hvenegaard, Krister Stub og/eller Mikkel Reimar til efter regning i regi af enkeltmandsvirksomhed for indklagede at udføre arbejde, som efter sin art er omfattet af den mellem Dansk Metal og Danmarks Radio gældende overenskomst om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TVog radioudsendelser m.v. Hver part bærer sine omkostninger for voldgiftsretten. Parterne betaler opmandens honorar med halvdelen hver. Thomas Rørdam

11 11

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere