MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice"

Transkript

1 MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inddrivelsen sker fra vores inkassoafdeling, hvor vi løbende behandler et stort antal inkassosager. Vi er forpligtet til at overholde inkassolovens regler om god inkassoskik, herunder reglen om, at skyldner altid skal have en frist på 10 dage til at betale før der iværksættes andre foranstaltninger. Såfremt en klient selv ønsker at fremsende rykkerbreve til skyldner, er det vigtigt at klienten overholder 10 dages fristen i samtlige rykkere. Se forslag til rykkerskrivelse nedenfor. Kontakt Lone Munk Jensen, tlf. nr , som er ansvarlig for vores inkasso.

2 Hr. S. Kyldner Debitorgyden 12f 0000 Pengeløse Kreditorby, den RYKKERBREV Deres gæld til vort firma Vi må desværre konstatere, at De ikke har betalt vores tilgodehavende for følgende: Køb af følgende varer/ydelser i henhold til faktura nr (vedlæg kopi af faktura og evt. kontoudtog) Beregnet rente fra den ##### til dags dato med 1,5 % pr. påbegyndt måned i.h.t. aftale (eller) i.h.t. branchesædvane kr. kr. (I forbrugerforhold) : Procesrente kr. Rykkergebyrer, i henhold til rykkerbrev af d.d. kr. 100,00 Vores tilgodehavende i alt kr. Vi skal venligst anmode Dem om at indbetale vores tilgodehavende senest 10 dage fra dato. Vi gør opmærksom på, at der påløber renter fra forfaldsdagen, jf. fakturaen og rentelovens 3, stk. 1. Såfremt ovenstående beløb ikke er os i hænde senest 10 dage fra dato, vil sagen uden yderligere varsel blive oversendt til retslig inkasso med deraf følgende yderligere omkostninger for Dem. Med venlig hilsen 2

3 Almindelig inkasso Vi foretager: - Gennemgang af det materiale vi har modtaget fra klienten - Undersøgelser i tilgængelige registre af skyldners økonomi m.m. - Anerkendelse af sagen overfor klienten - Fremsendelse af inkassovarsel eller inkassobrev til skyldner - Fremsendelse af skylderklæring/frivilligt forlig med frankeret svarkuvert til skyldner - Forsøg på etablering af afdragsordning med skyldner - Registrering af skyldner i RKI PRIS: Gratis inkasso hos os hvis skyldner betaler, ellers fastholdes pris per sag. For priser, se prislisten. Såfremt vi indhenter oplysninger om skyldneren i diverse registre, betaler klienten gebyrer herfor. Se prislisten. 3

4 No Cure, No Pay Produktet for erhvervsdrivende, der ikke vil risikere at smide gode penge efter dårlige. No Cure, No Pay forudsætter, at den faktura, der ønskes inddrevet, er mindre end 6 måneder gammel regnet fra forfaldsdato. Vi foretager: - Gennemgang af det materiale vi har modtaget fra klienten - Undersøgelser i tilgængelige registre af skyldners økonomi m.m. - Anerkendelse af sagen overfor klienten - Fremsendelse af inkassovarsel eller inkassobrev til skyldner - Fremsendelse af skylderklæring/frivilligt forlig med frankeret svarkuvert til skyldner - Telefonisk kontakt til skyldner - Forsøg på etablering af afdragsordning med skyldner - Registrering af skyldner i RKI. PRIS: Gratis inkasso hos os, hvis skyldner ikke betaler. Hvis skyldner betaler helt eller delvist, beregner vi os provision i henhold til gældende prisliste af det inkasserede beløb. Se prislisten. 4

5 RKI-registrering af dårlige betalere Vi har gode erfaringer med registreringer i RKI, tidligere kendt som Ribers. Mange skyldnere betaler allerede, når vi truer med indberetning til RKI. Er en trussel ikke nok, betyder en registrering, at fremtidig kredit for den pågældende næsten er umulig. Mange skyldnere betaler derfor alene for at få slettet registreringen. RKI har et lukket og et åbent register. For at kunne registrere i det lukkede register, skal der være fremsendt mindst 3 rykkere til skyldner og gælden skal udgøre mindst kr. 200,00. Da vores inkassobrev til skyldner tæller med som en rykker, er klienten kun forpligtet til at sende 2 rykkere til skyldner, inden sagen overgives til os. Det lukkede register er ikke offentligt tilgængeligt og gælden står her i venteposition til det åbne register, indtil forlig eller dom foreligger. Registrering i RKI s åbne register lader sig kun gøre, hvis skyldner anerkender gældens eksistens og størrelse i form af et indgået forlig, eller der er opnået dom eller anden retlig afgørelse i sagen og gælden overstiger kr ,00. Læs mere om RKI på Vi foretager: - Undersøgelse af skyldner i RKI - Registrering af skyldner i RKI PRIS: GRATIS 5

6 Skylderklæring / frivilligt forlig Hos MUNK I HARTZ ADVOKATER har vi stor succes med at få skyldner til at underskrive en skylderklæring / et frivilligt forlig. Vi sender altid en skylderklæring / et frivilligt forlig med ud til skyldner sammen med inkassobrevet. Derudover vedlægger vi en frankeret svarkuvert, da vi har erfaring med, at endnu flere skyldnere derved får returneret den underskrevne skylderklæring / det frivillige forlig til os. Hvis vi får skyldner til at underskrive en ubetinget skylderklæring / et frivilligt forlig, er der ikke behov for en dom for at kunne sende sagen i fogedretten for at foretage udlæg i skyldners aktiver med henblik på at kunne bortsælge disse på auktion via fogedretten. En underskrevet skylderklæring / et frivilligt forlig forældes ligesom en dom først efter 10 år. Dette gælder dog ikke renter, som forældes efter 3 år. Forældelsen kan afbrydes ved fornyet fremsendelse af sagen til fogedretten inden forældelse indtræder. Vi opfordrer også skyldner til at tilbyde en afdragsordning. Skyldners tilbud om afdragsordning forelægges altid til klientens godkendelse. Se nærmere under Afdragsordning. PRIS: Se prislisten. 6

7 Afdragsordning Vi opfordrer altid skyldner til at tilbyde en afdragsordning, såfremt skyldner ikke har mulighed for at betale gælden på en gang. For at sikre betaling, administrerer vi indgåede afdragsordninger. Såfremt der er tale om større tilgodehavender, anbefaler vi som hovedregel klienten at sagen fremsendes til fogedretten med henblik på at få foretaget udlæg i skyldners eventuelle aktiver til sikkerhed for at en indgået afdragsordning overholdes. Vi foretager: - Indgåelse og udfærdigelse af afdragsordning ved frivillig aftale med skyldner - Fremsendelse af skylderklæring til fogedretten med henblik på at indgå afdragsordning og foretage udlæg - Kontrol med, at skyldner overholder afdragsordningen - Administrationen af, at skyldner indbetaler afdrag til vores kontor - Fremsendelse af rykker til skyldner, hvis et afdrag udebliver - Telefonisk rykning af skyldner, hvis afdrag udebliver Såfremt skyldner er forbruger og ikke kan betale hele gælden inden 3 måneder, anbefaler vi, at sagen fremsendes til fogedretten med henblik på at få aftalt betalingen som et retsforlig. Afdragsordninger indgået med fogedrettens mellemkomst er ikke omfattet af reglerne i kreditaftaleloven. På grund af ændringer i kreditaftaleloven kan vi ikke anbefale, at der uden fogedrettens mellemkomst og når skyldner er forbruger, indgås afdragsordninger, der løber ud over 3 måneder, idet der i givet fald skal indhentes udførlige oplysninger om skyldners kreditværdighed og afgives omfattende oplysninger til skyldner. Merudgifterne ved at indgå afdragsordninger omfattet af kreditaftaleloven kan ikke opkræves hos skyldner men skal betales af kunden. 7

8 Betalingspåkrav Retslig inkasso uden dom eller skylderklæring Har den frivillige inkassation, almindelig inkassoprocedure eller No Cure No Pay været forgæves, kan vi sende klientens sag direkte i fogedretten uden forudgående dom eller underskrevet skylderklæring og herved opnå følgende: Tvangsinddrivelse og evt. bortauktionering 10 års forældelsesfrist (i stedet for 3 år) Rettens skyldfastsættelse, der svarer til en dom eller en underskrevet skylderklæring og Besparelse af tid og omkostninger, da en forudgående dom er unødvendig. Reglerne om betalingspåkrav finder anvendelse for krav med en hovedstol på kr. 0, Er hovedstolen højere end kr , skal der udtages en stævning med henblik på at få en dom over skyldner. Foruden vores omkostninger, skal der betales et gebyr på kr. 700 til retten i forbindelse med indgivelse af betalingspåkrav til fogedretten. Se i øvrigt prislisten. Følgende krav skal være opfyldt, før vi kan fremsende et betalingspåkrav: Klienten skal have fremsendt en faktura samt efterfølgende rykkerbrev/inkassovarsel med 10 dages frist til skyldner. Skyldner har ikke betalt efter modtagelse af inkassobrev fra os. Skyldner har ikke underskrevet skylderklæring / et frivilligt forlig. Skyldner har ikke gjort indsigelse mod det leveredes pris, kvalitet, mængder eller andet i øvrigt. Har skyldner gjort indsigelser, er det nødvendigt at udtage stævning mod skyldner. Fremsætter skyldner indsigelser mod kravet efter fremsendelse af betalingspåkrav til fogedretten, kan sagen fortsættes som almindelig retssag. Vi vil i disse tilfælde afregne efter medgået tid, og i øvrigt behandle sagen som en almindelig retssag. Vi tilbyder: - Udtagelse af fogedretsstævning mod skyldner, kaldet betalingspåkrav - Opnåelse af fogedretsdom over skyldner - Tvangsinddrivelse. PRIS: Se prislisten. 8

9 Behandling af indsigelsessager under kr (Småsager) 1. januar 2008 trådte nye regler om retslig behandling af sager om krav under kr i kraft. Disse regler har blandt andet indflydelse på størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb, men betyder samtidig, at kreditor har mulighed for selv at anlægge og føre sin sag ved retten, idet retten så forestår selve forberedelsen. Sagen anlægges ved at kreditor udfylder en stævningsblanket, et princip der kendes fra betalingspåkravet. Man vælger således selv, om man vil føre sin egen sag, eller om man vil lade MUNK I HARTZ ADVOKATER føre sagen fra start til slut. Man skal blot være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis vil være fuld dækning for advokatens honorar i de tilkendte omkostninger uanset om man vinder sagen. I disse sager fastsættes vores honorar efter bl.a. medgået tid til vores sædvanlige timetakster. Den vindende part tillægges imidlertid alene sagsomkostninger i størrelsesordenen kr eksklusive moms. Differencen mellem vores honorar og eventuelt tilkendte sagsomkostninger hos modparten (såfremt sagen vindes) skal betales af klienten. 9

10 Prisliste pr. 1. oktober 2011 INKASSOVARSEL Vi sender lovpligtigt inkassovarsel til skyldner, hvis klienten ikke allerede har gjort dette, for sager op til ,00 kr. 500,00 kr. BASIS INKASSO Vi opgør sagen, tager kreditoplysninger, sender inkassobrev med skylderklæring / frivilligt forlig og frankeret svarkuvert til skyldner samt foretager telefonisk inkasso. 700,00 kr. NO CURE, NO PAY Vi opgør sagen, tager kreditoplysninger, sender inkassobrev med skylderklæring / frivilligt forlig og frankeret svarkuvert til skyldner og foretager telefonisk inkasso. Provision af inkasseret hovedstol, renter og gebyrer. Aftales særskilt GRATIS OP TIL 50% RKI Vi registrerer og kreditvurderer skyldner hos RKI. GRATIS SKYLDERKLÆRING / FRIVILLIGT FORLIG Klienten får udleveret den underskrevne skylderklæring, som først forældes efter 10 år, og som har samme retskraft som en dom. 500,00 kr. BETALINGSPÅKRAV/RETSLIG INKASSO Vi udtager betalingspåkrav: Sager på kr. 0,00 kr ,00 Sager på kr ,00 kr ,00 Sager på kr ,00 kr ,00 Sager på kr ,00 kr ,00 Sager på kr ,00 kr , ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. ADMINISTRATION AF AFDRAGSORDNING: Pris pr. måned uden indsigelser og rykkerskrivelser Pris pr. rykkerskrivelser 100 kr. 100 kr. Alle priser er vejledende maksimumpriser og ekskl. moms og retsafgifter. Der tages forbehold for prisændringer. 10

11 Vores salær for fogedsagens behandling: Opgørelse og fremsendelse: Vi opgør det skyldige beløb og fremsender rekvisition til fogedretten: Kr inkl. moms Kr inkl. moms Kr inkl. moms 300,00 kr. 350,00 kr. 400,00 kr. For sager over kr kontakt os vedrørende prisen Tilkendt mødesalær: Fogedretten tilkender et mødesalær til advokaten under fogedretsmødet, afhængigt af det opgjorte beløbs størrelse. Kr Kr Kr Kr Kr over kr ,00 kr. 600,00 kr. 800,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Dette er salærtakster for det første møde. Der tillægges også mødesalær for efterfølgende møder, som regel 50 % af det første tilkendte mødesalær. Behandling af indsigelse, forberedelse af sager for juridisk foged og anden juridisk sagsbehandling afregnes efter medgået tid kontakt os vedrørende prisen Anmeldelse af udlæg: Vi anmelder udlæg overfor fx udlejer. Anmeldelse af krav i boer: Vi anmelder krav i konkurs- og dødsboer. Tinglysning af udlæg: Fogedretten tinglyser som hovedregel udlæg i ejendom eller bil. Aflysning af udlæg: Vi aflyser tinglyste udlæg i ting- og bilbogen, når gælden er betalt. 200,00 kr. 200,00 kr. 0,00 kr. 500,00 kr. Alle priser er ekskl. moms. Øvrige gebyrer: Adresseoplysninger: Vi indhenter via CPR oplysning om eventuel ny adresse. Tingbogsoplysning: Vi indhenter oplysninger fra Tingbogen og Bilbogen. Pris pr. side: Oplysninger om selskaber: Vi indhenter oplysninger om selskaber, fx regnskaber og tegningsudskrifter. Pris pr. oplysning 52,00 kr. 30,00 kr. 10,00 50,00 kr. 11

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere I N K A S S O Tør grinet af professionelle dårlige betalere Med BERG BasisInkasso kan vi tilbyde effektiv og billig inkasso Verden er ikke længere, hvad den har været. Antallet af dårlige betalere stiger,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere