Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet"

Transkript

1 Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013

2 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser dokumenteret dagliglivet som leder i danske virksomheder. Undersøgelsen Globalisering af ledelsesarbejdet sætter fokus på nogle af de særlige rammer og vilkår, der gælder ledere, der enten har ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet eller selv bor og arbejder i udlandet. Undersøgelsen har således to respondentgrupper. Den ene gruppe består af medlemmer, der har base i Danmark, men medarbejdere i udlandet. Denne gruppe respondenter vil typisk også have medarbejdere i Danmark. Den anden gruppe respondenter bor og arbejder i udlandet. Enkelte af rapportens analyser er på grund af respondentsammensætningen udelukkende gennemført for den gruppe af respondenter, der bor i Danmark, men har medarbejdere i udlandet. Det relativt lave antal respondenter i gruppen af ledere, der bor og arbejder i udlandet, gør, at tabeller, der udelukkende tager afsæt i denne gruppe, skal tolkes med en vis forsigtighed. Undersøgelsen er gennemført i februar Yderligere informationer om respondenternes baggrundsvariabler findes sidst i denne rapport. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen eller chefkonsulent Steen Ancher Jensen telefon INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Udfordringer i det nuværende job 3 Respondenternes første job 6 Arbejdssprog 13 Work-life-balance 15 Motiver, rammer og vilkår 16 Bilagstabeller 19 Baggrundsvariabler 23 2

3 1. UDFORDRINGER I DET NUVÆRENDE JOB Lederjobbet i danske virksomheder stiller dagligt lederne over for en række udfordringer. Det er en antagelse i undersøgelsen, at ledelse af medarbejdere i et andet samfund og en anden kulturkreds stiller særlige eller i hvert fald anderledes udfordringer. Tabel 1 lister disse udfordringer 1 for de to respondentgrupper. Tabel 1. Udfordringer i nuværende job. I hvilket omfang er følgende forhold en udfordring i dit lederjob? Prioriteret efter svaret Meget stor udfordring/stor udfordring. 2 Ledere der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Udfordringer Udfordringer Lokal 25 Lokal arbejdskultur 23 virksomhedskultur Fremmedsprog 23 Lokale 22 ansættelsesretlige forhold Lokal ledelsesstil 22 Lokal 20 virksomhedskultur Kommunikation 20 Lokal ledelsesstil 20 Lokale 19 Distanceledelse 16 ansættelsesretlige forhold Lokal arbejdskultur 18 Kommunikation 14 Tidsforskelle 10 Transporttid 9 Kommunikations- 8 Tidsforskelle 8 tekniske forhold Transporttid 7 Kommunikations- 6 tekniske forhold Distanceledelse 6 Fremmedsprog 5 Note: Oprindelig svarskala: Meget stor udfordring/stor udfordring/nogen udfordring/mindre udfordring/ingen udfordring Tabel 1 er udtryk for en prioritering, og med dette som udgangspunkt viser tabellen nogen forskel de to grupper imellem. Målt på styrken af de nævnte udfordringer er forskellene på nær en enkelt undtagelse imidlertid ikke markante. Det gælder for samtlige udfordringer, at mindst 40 af respondenterne i begge grupper har vurderet udfordringerne som værende af mindre eller slet ingen betydning (jævnfør bilagstabel 1 og 5). 1 Det har været op til respondenterne selv at definere udtrykket udfordring. Det må antages, at en udfordring forstås som en spændende, men også krævende opgave af en vis størrelse. 2 Se detaljerede svar i Bilagstabellerne 1 og 5. 3

4 Den største forskel mellem de to respondentgrupper drejer sig om betydningen af fremmedsprog. Denne relativt klare forskel beror jævnfør tabel 10 og 11 tilsyneladende ikke på forskelle i det daglige arbejdssprog (som i store træk udelukkende er engelsk). Èn tolkning kunne være, at kendskab til fremmedsprog i langt højere grad skal være paratviden for de ledere, som bor og arbejder i udlandet. Det må under alle omstændigheder konstateres, at kendskab til fremmedsprog både for lederen og for medarbejderne har væsentlig større betydning, hvis man bor og arbejder i udlandet, end hvis man blot leder medarbejdere i udlandet. Supplerende svar på spørgsmålet om fremmedsprog som potentiel ledelsesmæssig udfordring antyder, at den sproglige udfordring er lige fordelt på manglende sprogkendskab hos såvel ledere og medarbejdere. Af respondenternes kommentarer fremgår det, at selvom kendskabet til engelsk måske nok er tilstrækkelig til at kunne begå sig, så bliver lederne ofte udfordret med hensyn til behovet for at kende nuancerne i sproget og kende den kulturelle betydning af ordene i sproget. Kultur tillægger ens ord forskellig betydning Endnu mere kompliceret bliver det, hvis lederen skal kommunikere samme budskab til medarbejdere i forskellige kulturkredse. Respondenternes supplerende svar på spørgsmålet om udfordringer antyder i øvrigt følgende: At de kommunikationsmæssige udfordringer primært består i, at såvel mundtlig som skriftlig kommunikation ofte misforstås. Mundtlig kommunikation hyppigere end skriftlig. Brug af tolke er ikke udbredt. At ledelsesstilen er en udfordring, først og fremmest fordi medarbejderne forventer en mere klassisk/autoritær ledelsesstil samt, at medarbejderne ikke er vant til indflydelse på de ledelsesmæssige beslutninger. At den lokale arbejdskultur er en udfordring af flere årsager. Stort set samme antal respondenter peger på, at normen for den daglige arbejdsindsats er forskellig (fra DK), at medarbejderne er mindre åbne og direkte, at der er stor afstand mellem leder og medarbejder samt, at holdningen til aftaler er anderledes. Væsentlig færre respondenter peger på, at kønsrollerne er anderledes eller, at medarbejderne er mindre engagerede. Med forskellen i oplevelsen af betydningen af fremmedsprog in mente ser den aggregerede tabel således ud: 4

5 Tabel 2. Udfordringer i nuværende job. I hvilket omfang er følgende forhold en udfordring i dit lederjob? Prioriteret efter svaret Meget stor udfordring/stor udfordring. Alle (N=436). Udfordringer Lokal arbejdskultur 22 Lokale ansættelsesretlige forhold 22 Lokal virksomhedskultur 21 Lokal ledelsesstil 20 Kommunikation 15 Distanceledelse 14 Fremmedsprog 9 Tidsforskelle 9 Transporttid 8 Kommunikations-tekniske forhold 7 Note: Oprindelig svarskala: Meget stor udfordring/stor udfordring/nogen udfordring/mindre udfordring/ingen udfordring Konklusionen er, at de største udfordringer ikke er forbundet med transport, tidsforskelle, sproglig kunnen eller kommunikationsmæssige forhold i øvrigt. De største udfordringer udspringer af de lokale forhold, det være sig arbejds- eller virksomhedskultur, ledelsesstil eller ansættelsesretlige forhold. Analyser af svarene fra ledere med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet viser ikke overaskende, at jo flere job, jo mindre udfordrende bliver de nævnte forhold. Det forekommer indlysende, at de ledelsesmæssige udfordringer er situationsafhængige. Det må alt andet lige forventes, at jo mere fremmedartet kultur ledelsesansvaret skal udmøntes i, jo større er udfordringerne. Datamaterialets beskaffenhed tillader ikke statisk holdbare analyser af dette forhold, men analyserne antyder ikke så overraskende, at sproglige, kulturelle og ledelsesmæssige udfordringer vokser i betydning afhængigt af om lederen har medarbejdere i henholdsvis Norden, øvrige Europa eller andre og fjernere verdensdele. Jo tættere på Danmark, jo mindre er de samlede udfordringer. 5

6 2. RESPONDENTERNES FØRSTE JOB Udfordringerne Undersøgelsens datamateriale giver mulighed for at specificere respondenternes vurdering af udfordringerne i deres første job i udlandet eller med medarbejdere i udlandet. Respondenter er dels dem, der er i deres første job og dels øvrige respondenter, der skuer tilbage på deres første lederjob. Tabel 3. Udfordringer i første job. I hvilket omfang er følgende forhold en udfordring i dit første lederjob i udlandet/med medarbejdere i udlandet? Prioriteret efter svarene Meget stor udfordring/stor udfordring Ledere der bor og arbejder i udlandet Stor udfordring Ledere med medarbejdere i udlandet Stor udfordring 33 virksomhedskultur Lokal virksomhedskultur 36 Lokal Lokal ledelsesstil 36 Lokale ansættelsesretlige forhold Lokal arbejdskultur 34 Lokal arbejdskultur 31 Kommunikation 28 Lokal ledelsesstil 30 Fremmedsprog 28 Distanceledelse 22 Lokale 20 Kommunikation 20 ansættelsesretlige forhold Kommunikationstekniske 14 Transporttid 10 forhold Tidsforskelle 11 Tidsforskelle 9 Distanceledelse 9 Fremmedsprog 8 Transporttid 7 Kommunikationstekniske forhold 7 Note: Oprindelig svarskala: Meget stor udfordring/stor udfordring/nogen udfordring/mindre udfordring/ingen udfordring Tallene i tabel 3 er gennemsnitstal. Underliggende er det sådan, at ledere, der skuer tilbage på udfordringerne i deres første job, er mindre kritiske end de respondenter, der befinder sig i det første job. Tabel 3 viser en nogenlunde ensartet prioritering i de to grupper. Blot synes fremmedsprog at spille en væsentlig større rolle for ledere, der bor og arbejder i udlandet. 32 6

7 Forberedelsen Respondenterne har forholdt sig til, hvorvidt de var tilstrækkeligt forberedte til deres første job enten i udlandet eller med medarbejdere i udlandet. Svarene er gengivet i tabel 4. Tabel 4. Forberedt til det første job. Var du set i bakspejle tilstrækkeligt forberedt til dit første job i udlandet/med medarbejdere i udlandet? Prioriteret efter svaret I høj grad. Ledere, der bor og arbejder i udlandet I høj grad I ringe grad/ Slet ikke Ledere med medarbejdere i udlandet I høj grad I ringe grad/ Slet ikke Tidsforskelle Fremmedsprog Fremmedsprog Tidsforskelle Transporttid Transporttid Kommunikationstekniske Kommunikation forhold Kommunikation Kommunikationstekniske forhold Distanceledelse Lokal arbejdskultur Lokal ledelsesstil 9 41 Lokal virksomhedskultur Lokal virksomhedskultur 8 35 Lokal ledelsesstil Lokale ansættelsesretlige forhold 8 60 Distanceledelse Lokal arbejdskultur 7 45 Lokale ansættelsesretlige forhold Note: Oprindelig svarskala: I høj grad/i nogen grad/i ringe grad/slet ikke En simpel gennemsnitsberegning 3 af svarene i tabel 4 viser, at ledere, der bor og arbejder i udlandet er lidt mindre tilbøjelige til at give udtryk for, at de i høj grad følte sig velforberedte til det første job (20 mod 24). Det er ikke overraskende, at respondenterne har været velforberedte for så vidt angår tidsforskelle og transporttid. Og måske er det heller ikke overraskende, at ledere, der bor og arbejder i udlandet, følte sig mindre forberedte, for så vidt angår evnen til at begå sig på fremmedsprog. Såfremt svarkategorierne I høj grad og I nogen grad lægges sammen (jævnfør bilagstabellerne 2 og 6) viser analyser, at de to respondentgrupper på nær to forhold ikke afviger markant fra hinanden. Ledere, der bor og arbejder i udlandet, følte sig 3 Dvs. alle udfordringer tillægges lige stor værdi. 7

8 væsentlig mindre forberedte, for så vidt angår fremmedsprog samt kendskab til eller viden om den lokale arbejdskultur. Begge grupper er relativt enige om, hvor forberedte eller rettere hvor lidt forberedte de var, for så vidt angår kendskab til lokale ansættelsesretlige forhold. Dette forhold er i øvrigt det eneste, hvor mere end 50 tilkendegiver, at de i ringe grad eller slet ikke følte sig forberedte. Den aggregerede tabel ser ud som følgende. Tabel 5. Forberedt til det første job. Var du set i bakspejlet tilstrækkeligt forberedt til dit første job i udlandet/med medarbejdere i udlandet? Prioriteret efter svaret I høj grad. Alle (N=436). I høj grad I ringe grad/ Slet ikke Fremmedsprog Tidsforskelle Transporttid Kommunikation Kommunikationstekniske forhold Lokal arbejdskultur Lokal virksomhedskultur Lokal ledelsesstil Distanceledelse 9 39 Lokale ansættelsesretlige forhold 6 66 Note: Oprindelig svarskala: I høj grad/i nogen grad/i ringe grad/slet ikke Umiddelbart er prioriteringen i tabel 5 på mange måder decideret omvendt i forhold til, i hvilket omfang de nævnte forhold opleves som udfordringer (tabel 3). 8

9 Tabel 6 sammenstiller prioriteringerne i henholdsvis tabel 3 og 5. Tabel 6. Udfordringer og forberedelse i det første job. I høj grad forberedt til det første job I ringe grad/slet ikke Udfordringer med stor betydning i det første job Fremmedsprog Tidsforskelle Transporttid Kommunikation Kommunikationstekniske forhold Lokal arbejdskultur Lokal virksomhedskultur Lokal ledelsesstil Distanceledelse Lokale ansættelsesretlige forhold Note: Oprindelig svarskala: I høj grad/i nogen grad/i ringe grad/slet ikke Tabel 6 antyder den logiske sammenhæng, at jo mere forberedt, jo mindre betydning har de enkelte udfordringer. Og omvendt. De respondenter, der har svaret I nogen grad, I ringe grad eller Slet ikke til spørgsmålet om, hvorvidt de var tilstrækkelig forberedt til det første job, (jævnfør tabel 4) har supplerende forholdt sig til eventuelle forbedringsforslag. 9

10 Tabel 7. Forslag til forbedringer af forberedelsen. Hvordan kunne forberedelsen have været bedre? Prioriteret Ledere, der bor og arbejder i udlandet Kryds Ledere med medarbejdere i udlandet Kryds Bedre eller grundigere uddannelse i sprog Bedre eller grundigere uddannelse i kulturforståelse Bedre eller grundigere uddannelse i den lokale forretningsforståelse Længere forberedelsestid Introduktionsperiode/ "Føl"-ordning 35 Bedre eller grundigere uddannelse i kulturforståelse 34 Bedre eller grundigere uddannelse i den lokale forretningsforståelse 34 Introduktionsperiode/ "Føl"-ordning 23 Længere personlig erhvervserfaring Bedre eller grundigere 14 uddannelse i sprog Bedre viden om jobbet 11 Længere 13 forberedelsestid Andet 10 Bedre viden om jobbet 13 Længere personlig 9 Andet 10 erhvervserfaring Note: Respondenter, der har svaret I nogen grad/ I ringe grad/ Slet ikke til spørgsmålet i Tabel 4. Svarkategorierne i tabel 7 følger ikke 1-til-1 svarmulighederne i de tidligere tabeller. Ikke desto mindre synes svarene at danne dels samme mønster og dels en logisk sammenhæng med vurderingen af, på hvilke områder forberedelsen har været mindre optimal. Det drejer sig primært om bedre forberedelse på de lokale forhold. Sammenligning mellem de to respondentgrupper giver umiddelbart følgende indtryk: Ledere med medarbejdere i udlandet peger i relativt højere grad på behovet for Introduktionsperiode/"Føl"-ordning og længere erhvervserfaring. En tolkning kunne være, at denne gruppe i højere grad føler afstand mellem ledelseserfaring og ledelseskrav, for så vidt angår lederjobbet med medarbejdere i udlandet. Ledere, der bor og arbejder i udlandet, peger i væsentlig højere grad på behovet for kendskab til fremmedsprog, men også til behovet for en længere forberedelsestid. Meget tyder således på, at det er mange respondenters oplevelse, at tiden, fra udnævnelse (til det første job) og til de faktisk skal virke i jobbet, er for kort. Samt at en eventuel udvidelse af forberedelsestiden med fordel kunne bruges på en bedre introduktion til lokale jobmæssigt relevante forhold

11 Flere respondenter supplerer deres svar med en kommentar om, at kompetencerne et langt stykke ad vejen må læres ved learning-by-doing. Læring sker på jobbet, og man kan ikke forberede sig på alt Kompetenceudvikling Ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet hvad enten man har base i Danmark eller det pågældende land vil normalt kræve en eller anden form for kompetenceudvikling. Undersøgelsen fokuserer på, hvor kompetenceudviklingen finder sted, og hvad den indeholder. Tabel 8. Råd og vejledning. Hvor hentede du råd og vejledning til dit første job som leder i udlandet/ med medarbejdere i udlandet. Prioriteret Ledere der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Kryds af alle Kryds af alle Min virksomhed Min virksomhed Arbejdsrelaterede Arbejdsrelaterede netværk netværk Advokat/revisor Private netværk Ambassader 9 9 Advokat/revisor Faglig organisation 9 9 Andet Andet 3 3 Ambassader 17 5 Faglig organisation 12 3 Det er tydeligt, at for begge respondentgrupper fandt kompetenceudviklingen primært sted i regi af virksomheden. Dernæst spillede de arbejdsrelaterede netværk en stor rolle. Det er tænkeligt, at den virksomhedsinterne kompetenceudvikling har inkluderet råd og vejledning fra eksterne eksperter. Undersøgelsen giver ikke mulighed for at dokumentere denne eventuelle situation. Tabel 9 løfter lidt af sløret for, i hvilket omfang respondenterne føler, at de har deltaget i egentlige kompetencegivende aktiviteter. 11

12 Tabel 9. Kompetenceudvikling. Har du i forbindelse med dit første job i udlandet/ or medarbejdere i udlandet deltaget i kompetencegivende aktiviteter på følgende områder? Prioriteret. Procent Ja Til dels Nej Generel kulturforståelse Ledelsesstil i ledergruppe Ledelse af medarbejdere fra andre kulturer Sprog Kommunikation (ikke sprog) Ledelse på distancen brug af teknologi Håndtere tidsforskelle Det mest bemærkelsesværdige ved svarene i tabel 9 er, at mindst to ud af tre respondenter giver udtryk for, at de ikke har deltaget i kompetencegivende aktiviteter på nogen af de nævnte områder. Dernæst er det bemærkelsesværdigt, at svarene matcher listen over udfordringerne i det første job (jævnfør tabel 5). Selvom virksomhedernes prioritering af kompetenceudviklende aktiviteter i princippet matcher behovet, så er kompetenceudviklingen tilsyneladende ikke tilstrækkelig grundig. Svarene i tabel 7 om forslag til forbedringer i forberedelse understøtter denne observation. I lighed med bemærkningerne på side 5 om variationen i udfordringerne, antyder analyser, at jo fjernere kulturkreds lederen skal agere i, jo større tendens er der til, at lederen har deltaget i ovennævnte kompetencegivende aktiviteter. 12

13 3. ARBEJDSSPROG Som vist i ovenstående er sprog og kommunikation blandt de udfordringer, som respondenterne stilles overfor. Undersøgelsen viser i tabel 10, at seks ud af ti respondenter er i den situation, at det daglige arbejdssprog er et andet end det lokalt talte. Tabel 10. Arbejdssprog. Er det daglige arbejdssprog med dine medarbejdere et andet end det lokalt talte? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Ja Nej Til dels Total Respondenter, der har svaret Ja eller Til dels til spørgsmålet, har uddybet, hvilket eller hvilke sprog der konkret er tale om. Tabel 11. Arbejdssprog. Hvad er det daglige arbejdssprog med dine medarbejdere? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Engelsk Tysk Fransk Spansk Andet Total Svarene i tabel 11 viser, at engelsk er det altdominerende arbejdssprog. I samme perspektiv har respondenterne tilkendegivet, hvorvidt virksomheden har et fælles koncernsprog. 13

14 Tabel 12. Koncernsprog. Har din virksomhed et fælles koncernsprog 4? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Ja Nej Til dels Total Syv ud af ti respondenter giver udtryk for, at virksomheden har et fælles koncernsprog. Det er måske tilsvarende interessant, at mellem 10 og 18 klart afviser, at virksomheden har et fælles koncernsprog. De respondenter, der har svaret Ja eller Til dels har tilsvarende uddybet, hvilket sprog der i praksis fungerer som fælles koncernsprog. Tabel 13. Koncernsprog. Hvad er virksomhedens fælles koncernsprog? (Hvis Ja i tabel 12). Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Engelsk Fransk Andet Total Også her er engelsk det altdominerende sprog. Meget tyder således på, at hvis man ønsker at gøre lederkarriere enten i udlandet eller som ansvarlig for medarbejdere i udlandet, så er det vigtigt at kunne fremmedsprog, og det er tilrådeligt, at det fremmedsprog, der skal satses på, er engelsk. 4 Det har været op til respondenterne selv at afgøre, hvornår en virksomhed kan siges at have et fælles koncernsprog. 14

15 4. WORK-LIFE-BALANCE (WLB) Balancen mellem arbejdsliv og familieliv har længe været et fokuspunkt i ledelsesdebatten. Undersøgelsen supplerer debatten med viden om forholdene for denne specielle gruppe af ledere. Tabel 14. Balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Hvordan vurderer du alt i alt balancen mellem dit arbejdsliv og dit privatliv? Procent Tilfredsstillende Nogenlunde tilfredsstillende Utilfredsstillende Ledere med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Ledere der bor og arbejder i udlandet WLB Note: Oprindelig fem-punkts svarskala: Meget tilfredsstillende/tilfredsstillende/nogenlunde tilfredsstillende/utilfredsstillende/meget utilfredsstillende Ledere, der bor og arbejder i udlandet ikke overraskende er svagt mere positive i deres vurdering. Resultatet er under alle omstændigheder, at respondenternes vurdering af balancen mellem arbejdsliv og familieliv ikke kan siges at være overvældende positiv. Lederne har i en række undersøgelse spurgt ind til medlemmernes oplevelse af worklife-balance, og direkte sammenlignelig er undersøgelsen Work-life-balance fra Svarene fra denne undersøgelse er vist nederst i tabel 14. Sammenligningen bestyrker den observation, at det at bo i Danmark og samtidig være ansvarlig for medarbejdere i udlandet påvirker balancen mellem arbejdsliv og familieliv i negativ retning. 15

16 5. MOTIVER, RAMMER OG VILKÅR Undersøgelsen sætter et supplerende fokus på forhold, der specielt vedrører ledere, som bor og arbejder i udlandet. Det drejer sig først om motiverne for at søge en lederkarriere i udlandet. Tabel 15. Motiver til job i udlandet. Hvad var dine vigtigste motiver til at søge et lederjob/en karriere i udlandet? Flere krydser. Prioriteret Frekvens af alle Lyst til international karriere Personlig faglig udvikling Højere løn/ nettoindkomst Jeg flyttede med jobbet Andet 9 10 Det pågældende lands 8 9 kultur m.m. Gift/kæreste med udlænding 7 8 Det fremgår tydeligt af tabel 15, at med afsæt i de opstillede svarmuligheder, ligger lysten til en international karriere samt ønsket om personlig udvikling øverst på listen over motiver til at søge job i udlandet. Knapt hver fjerde respondent har markeret for, at højere løn har spillet en rolle, og hver sjette giver udtryk for, at de flyttede med jobbet. Dernæst har respondenterne givet udtryk for, hvorvidt de på en række områder anser et job i udlandet som en fordel eller en ulempe i forhold til et tilsvarende job i Danmark. 16

17 Tabel 16. Rammer og vilkår. Sammenlignet med et tilsvarende job i Danmark hvordan vurderer du følgende rammer og vilkår? Prioriteret. Procent. En fordel ved jobbet i udlandet En ulempe ved jobbet i udlandet Ingen (nævneværdig) forskel Mulighed for videre karriere i udlandet Indkomstskat Skoleforhold Mulighed for et job i DK Forsikringer Boligpriser Løn Øvrige sociale forhold Rejsetid Lokale politiske forhold Det må antages, at bo- og arbejdsforhold i de enkelte regioner eller lande er meget forskellige, og at svarene derfor i høj grad er udtryk for en gennemsnitsvurdering. Med dette in mente synes tabel 16 at vise, at seks ud af de ti forhold vurderes mere positiv i sammenligning med et tilsvarende job i udlandet. Tre af forholdene vurderes mere negativt, og kun lønspørgsmålet deler respondenterne. Det er næppe overraskende, at et job i udlandet først og fremmest giver bedre mulighed for en karriere i udlandet fremfor et job i Danmark. Dernæst vurderer otte ud af ti, at indkomstskatteforholdene er en fordel, hvilket alt andet lige må tolkes som lavere indkomstskat end i Danmark. Desuden er det værd at bemærke, at mere end halvdelen vurderer, at skoleforholdene er en fordel ved jobbet i udlandet. Hvad der mere præcist ligger til grund for denne vurdering kan ikke opklares i undersøgelsen. Endelig skal det bemærkes, at mere end en tredjedel af respondenterne vurderer, at deres job i udlandet rent faktisk er en ulempe i relation til mulighederne for et job i Danmark. Et sidste spørgsmål til denne ledergruppe drejer sig om, hvorvidt de i forbindelse med deres job i udlandet har oplevet særlige ansættelsesretlige eller skattemæssige udfordringer. 17

18 Tabel 17. Særlige udfordringer ved udstationering. Har dit job som leder i udlandet givet anledning til særlige ansættelsesretlige eller skattemæssige udfordringer? Procent. Ja Nej Alle Over halvdelen af respondenterne giver udtryk for, at de har oplevet særlige udfordringer. Respondenterne har haft mulighed for at kommentere deres svar, og den mulighed har 40 ud af 50 respondenter benyttet sig af. 34 af 40 kommentarer handler i store træk udelukkende om skattemæssige udfordringer. Blandt disse er problemer omkring dobbeltbeskatning og bopæl i Danmark hyppigt nævnte temaer. Ligningslovens 33A (og de politiske forviklinger omkring samme) har i særlig grad været i fokus. Desuden nævnes kompleksiteten og manglende gennemskuelighed i skattelovgivningen (eller lovgivningerne) og det deraf følgende behov for eksperthjælp. Temaet nettoløn kontra bruttoløn nævnes af flere respondenter. Ansættelsesretlige udfordringer er kun nævnt af ganske få respondenter. 18

19 BILAGSTABELLER A. Ledere med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Bilagstabel 1. Udfordringer i det nuværende job. I hvilket omfang er følgende forhold en udfordring i dit job som leder af medarbejdere i udlandet? Prioriteret efter svaret Meget stor udfordring/stor udfordring. Stor udfordring Nogen udfordring Ringe udfordring Lokal arbejdskultur Lokale ansættelsesretlige forhold Lokal virksomhedskultur Lokal ledelsesstil Distanceledelse Kommunikation Transporttid Tidsforskelle Kommunikationsteknis ke forhold Fremmedsprog Note: Oprindelig svarskala: Meget stor udfordring/stor udfordring/nogen udfordring/mindre udfordring/ingen udfordring 19

20 Bilagstabel 2. Forberedt til det første job? Var du set i bakspejlet tilstrækkelig forberedt til dit nye job som leder af medarbejdere i udlandet? Prioriteret efter svaret I høj grad. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Fremmedsprog Tidsforskelle Transporttid Kommunikation Kommunikationstekniske forhold Lokal arbejdskultur Lokal virksomhedskultur Lokal ledelsesstil Distanceledelse Lokale ansættelsesretlige forhold Bilagstabel 3. Hvordan kunne forberedelsen have været bedre? Hvis svaret er I nogen grad/i ringe grad/slet ikke til spørgsmålet i bilagstabel 2. Flere krydser. Prioriteret Frekvens Bedre eller grundigere uddannelse i kulturforståelse Bedre eller grundigere uddannelse i den lokale forretningsforståelse Introduktionsperiode/"Føl"-ordning Længere personlig erhvervserfaring Bedre eller grundigere uddannelse i sprog Længere forberedelsestid Bedre viden om jobbet Andet

21 Bilagstabel 4. Hvad er årsagen til, at du har medarbejdere i udlandet? Flere krydser. Frekvens Virksomheden har egne aktiviteter i udlandet Virksomheden har outsourcet aktiviteter til udlandet Virksomheden har opkøbt udenlandsk virksomhed Virksomheden er opkøbt af udenlandsk 18 5 virksomhed Virksomheden har kontrakter med udenlandske kunder Andet: 13 4 B. Respondenter: Ledere, der bor og arbejder i udlandet i udlandet Bilagstabel 5. Udfordringer i det nuværende job. I hvilket omfang er følgende forhold en udfordring i dit job som leder af medarbejdere i udlandet? Prioriteret efter svaret Meget stor udfordring/stor udfordring. Stor udfordring Nogen udfordring Ringe udfordring Lokal virksomhedskultur Fremmedsprog Lokal ledelsesstil Kommunikation Lokale ansættelsesretlige forhold Lokal arbejdskultur Tidsforskelle Kommunikationstekniske forhold Transporttid Distanceledelse Note: Oprindelig svarskala: Meget stor udfordring/stor udfordring/nogen udfordring/mindre udfordring/ingen udfordring 21

22 Bilagstabel 6. Forberedt til det første job? Var du set i bakspejlet, tilstrækkelig forberedt til dit nye job som leder af medarbejdere i udlandet? Prioriteret efter svaret I høj grad. I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Fremmedsprog Kommunikation Lokal virksomhedskultur Lokal ledelsesstil Lokale ansættelsesretlige forhold Lokal arbejdskultur Kommunikationstekniske forhold Tidsforskelle Transporttid Distanceledelse N Bilagstabel 7. Hvordan kunne forberedelsen have været bedre? Hvis svaret er I nogen grad/i ringe grad/slet ikke til spørgsmålet i bilagstabel 2. Flere krydser. Prioriteret Frekvens Bedre eller grundigere uddannelse i sprog Bedre eller grundigere uddannelse i kulturforståelse Bedre eller grundigere uddannelse i den lokale forretningsforståelse Længere forberedelsestid Introduktionsperiode/"Føl"-ordning Bedre viden om jobbet Andet 9 10 Længere personlig erhvervserfaring

23 BAGGRUNDSVARIABLER Tabel A. Sammenligning af udvalgte baggrundsvariabler hos de to respondentgrupper. Ledere der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Alder 48 år 48 år Antal lederjob i karrieren 5,6 4,2 Lederanciennitet 20,7 år 19,6 år Virksomhedsanciennitet 11 år 13 år Stillingsanciennitet 5 år 6 år Antal år i hvert lederjob (beregnet gns.) 3,7 4,7 Tabel B. Uddannelse. Hvad er din højeste uddannelse? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Ingen ud over folkeskoleniveau Student/HF/HH/HTX o.l. Faglært, erhvervsfaglig o.l. Kort videregående eller akademi, merkonom, teknonom o.l. Mellemlang videregående eller diplomuddannelse Lang videregående master eller mere Ph.d. eller mere Anden uddannelse Total

24 Tabel C. Køn Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Kvinde Mand Total Tabel D. Ledelsesniveau. På hvilket niveau er du leder? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Administrerende direktør Øvrige direktion Leder med ledelsesansvar for ledere og evt. også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere Leder uden personaleansvar/ Særligt betroet medarbejder Andet 2 2 Total

25 Tabel E. Ægteskabelig status. Er du gift/samboende? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Ja Nej Total Tabel F. Hjemmeboende børn. Har du hjemmeboende børn under fem år? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Ja Nej Total Tabel G. Ejerskab. Er din virksomhed danske eller udenlandsk ejet? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Dansk eller overvejende dansk ejet Udenlandsk eller overvejende udenlandsk ejet Total

26 Tabel H. Nærmeste chef. Er din nærmeste chef danske eller udenlandsk statsborger? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Dansk statsborger Udenlandsk statsborger Total Tabel I. Nærmeste chef. Er din nærmeste chef bosiddende i Danmark? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Ja Nej Total Tabel J. Virksomhedens øverste chef. Er virksomhedens øverste chef dansk eller udenlandsk statsborger? Ledere, der bor og arbejder i udlandet Ledere med medarbejdere i udlandet Frekvens Frekvens Dansk statsborger Udenlandsk statsborger Ved ikke 1 Total

27 Tabel K. Hvor i udlandet arbejder dine medarbejdere? (Respondenter: ledere bosiddende i DK men med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet. Flere krydser Frekvens af alle Norden Øvrige Europa Nordafrika 12 4 Mellemøsten 18 5 Fjernøsten Nordamerika Sydamerika 26 8 Andet 19 6 Tabel L. I hvilken region har du normalt dit daglige arbejde? (Respondenter: ledere, der bor og arbejder i udlandet. Flere krydser Frekvens af alle Norden Øvrige Europa Nordafrika 3 3 Mellemøsten Fjernøsten Nordamerika Sydamerika 5 5 Andet

28 Figur A. Hvor mange procent af din samlede arbejdstid knytter sig til dit ledelsesarbejde i udlandet? Respondenter: ledere bosiddende i DK, men med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet. Gennemsnit = Procent Figur B. Hvor meget transporttid knytter der sig i gennemsnit pr. måned til dit ledelsesansvar i udlandet? Respondenter: ledere bosiddende i DK, men med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet. Gennemsnit = 16 timer Procent

29 Tabel M. Antal medarbejdere. Hvor mange medarbejdere har du ledelsesansvar for? Respondenter: ledere bosiddende i DK, men med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet. Uden for DK Medarbejdere i alt Frekvens Frekvens 1-10 medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere 6 2 Flere end medarbejdere 11 3 Total Tabel N. Fysisk kontakt. Hvor ofte er du fysisk i kontakt med dine medarbejdere og/eller kolleger i udlandet? Respondenter: ledere bosiddende i DK, men med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet. Frekvens Flere gange om ugen Ugentligt 23 7 Hver 14. dag 25 7 Månedligt Halvårligt Årligt 13 4 Sjældnere end årligt 13 4 Aldrig 4 1 Total

30 Tabel O. Virtuel kontakt. Hvor ofte er du i virtuel kontakt (telefon, mail, video etc.) med dine medarbejdere og/eller kolleger i udlandet? Respondenter: ledere bosiddende i DK, men med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet. Frekvens Flere gange dagligt Én gang om dagen Flere gange om ugen Ugentligt Hver 14. dag 17 5 Månedligt 8 2 Halvårligt 2 1 Årligt 1 Aldrig

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Lederne August 2012 Indledning Kommunikation og måden at kommunikere på er en vigtig del af lederjobbet. Samtidig bliver kommunikationsmulighederne flere og flere på grund af den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Lederne Maj 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Undersøgelsen omfatter tre temaer. Det første tema belyser respondenternes egen ansættelse

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Hvad laver du i udlandet?

Hvad laver du i udlandet? Hvad laver du i udlandet? 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 56,3% 15,5% 7,0% 7,0% 5,6% 4,2% 2,8% 1,4% 0,0% Hvad arbejder du med? Økonomi/finans/revision Marketing/salg/kommunikation Overordnet ledelse

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Den stressede leder Profil af ledere der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Den stressede leder Profil af ledere der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Den stressede leder Profil af der i høj eller meget høj grad føler sig stressede Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, januar 2006 INDLEDNING Den stressede leder

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kommunal ledelse. Lederrollen i den kommunale sektor anno 2010

Kommunal ledelse. Lederrollen i den kommunale sektor anno 2010 Kommunal ledelse Lederrollen i den kommunale sektor anno 2010 Lederne Maj 2010 Indledning Ideen til en undersøgelse af lederrollen i den kommunale sektor udspringer af regeringens og kommunernes arbejde

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013 International Karriere 2013 Faktaark: Karriere Djøf har henover efteråret 2012 og vinteren 2013 gennemført en undersøgelse af forholdene for de internationalt arbejdende djøfere med svar fra 689 djøfere,

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere