S5 generelle handelsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S5 generelle handelsbetingelser"

Transkript

1 S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom der ikke måtte være henvist hertil i det enkelte tilfælde. Når Selskabet Fem ApS (S5) eller Kunden i tilbud, kontrakter eller andre dokumenter vedrørende ovenstående henviser til, at S5s vilkår finder anvendelse, anses der at være henvist til nærværende handelsbetingelser og vilkår. inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er Kunden afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende. 6.2 Afbestillingsret Kunden har ingen afbestillingsret. 6.3 Returret Kunden har 30 dages returret på Udstyr købt hos S5. Returretten regnes fra den dag, Udstyret er modtaget. Udstyret må ikke have været i brug, idet returret ikke omfatter brugt udstyr. Returfragt betales af Kunden og Udstyret skal returneres i original emballage. 2. Digital aftaleindgåelse Ved accept af nærværende vilkår erklærer Kunden at have læst og forstået vilkårene, og Kunden er særlig opmærksom på, at vilkårene indeholder byrdefulde bestemmelser, herunder for så vidt angår ejendomsforbehold, værneting, begrænsninger i forhold til S5s produktansvar og S5s ansvar i øvrigt. Ved accept af nærværende vilkår accepterer Kunden, at aftalen kan indgås via elektronisk post i form af eller anden form for elektronisk aftaleindgåelse og at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via eller anden elektronisk aftaleindgåelse. Dette er bindende for Kunden, som var det fremsendt med almindelig post. 3. Definitioner Ved S5 forstås Selskabet FEM ApS (CVR-nr ). Ved Kunden forstås den private eller offentlige virksomhed, som indgår Kontrakten med S5. Ved Kontrakten forstås den mellem Kunden og S5 individuelt indgåede kontrakt om køb, service, og leje af betalingsterminaler, hvad enten kontrakten er betegnet som "kontrakt" eller tilvejebringes ved S5s tilbud og Kundens accept, eller ved Kundens ordre og S5s accept. Ved Hverdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Fejlretning forstås udbedring af fejl opstået på Udstyret under normal drift. Ved Part eller Parterne forstås ud fra den konkrete sammenhæng Kunden eller S5 eller begge. Ved Service forstås de serviceydelser, der indgår i Kontrakten og skal ydes af S5. Ved Udstyr forstås betalingsterminaler og andet hardware samt software, der er omfattet af Kontrakten. 4. Ejendomsret og ejendomsforbehold Produkterne er S5s ejendom indtil endelig betaling har fundet sted og kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand. Der tages således gyldigt ejendomsforbehold i det leverede Udstyr, indtil endelig betaling af det fulde fakturabeløb har fundet sted. Ved udlån af Udstyr bevarer S5 den fulde ejendomsret i hele udlånsperioden. 5. Kontrakt og fakturering S5 og Kunden indgår en digital Kontrakt eller en skriftlig Kontrakt. På baggrund heraf udsteder S5 faktura, der sendes enten pr. brev eller pr. mail. 6. Leverancens omfang Leverancen omfatter det Udstyr, der er bestilt af Kunden via digital eller skriftlig aftale og er anført på Kontrakten. Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, medmindre det aftales særskilt og skriftligt. 6.1 Reklamation Reklamationer over mangler ved leveringen og synlige fejl skal ske 6.4 Kommunikationsforbindelse S5 er ikke ansvarlig for levering, opsætning, igangsættelse og vedligeholdelse af kommunikationsforbindelse til betalingsterminalen. I forbindelse med Ethernet- og GSM/GPRS-baserede betalingsterminaler henviser vi til for nærmere krav til standardopsætning af forbindelsen. Disse krav skal Kunden imødekomme, før en Ethernet- eller GSM/GPRS-baseret betalingsterminal vil fungere. 6.5 Installation Ved indgåelse af særskilt aftale om installation på de i Kontrakten anførte adresser omfatter opsætning og tilslutning ikke bygningsmæssige forandringer. Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. pudsning, tapetsering og maling, som er en nødvendighed som følge af installationen af udstyr, er Kundens ansvar. Det er angivet i den særskilte aftale, hvorvidt andre installationer, nødvendige tilslutnings- eller kommunikationsfaciliteter er omfattet af Leverancen 7. Service på købt udstyr og lejet udstyr S5 s service- og ombytningspakke er en obligatorisk servicekontrakt, der indeholder kundeservice og ombytningsservice. Ved køb eller leje af Udstyr er Kunden forpligtet til at tegne en servicekontrakt på Udstyr købt eller lejet hos S Helligdage S5 holder lukket og udfører ikke service på flg. helligdage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. himmelfartsdag, Pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Alle servicekontrakter udføres af S5 eller af en af S5 udpeget serviceleverandør. 7.2 Kundeservice-24/7 S5 s service- og ombytningskontrakt indeholder kundeservice og ombytningsservice. De forskellige elementer af kontrakten fremgår af nedenstående. Telefonisk adgang til Kundeservice og fejlmelding i tidsrummet: Alle dage: 24 timers kundeservice og fejlmelding. Telefonisk kundeservice omfatter svar og vejledning vedrørende tekniske spørgsmål i forbindelse med anvendelse af S5s Udstyr, herunder såvel betalingsterminaler som eventuel WEB-portal. Kontrakten omfatter ikke support på andet udstyr end S5s udstyr. Vedligeholdelse og reparation på udstyr, der ikke skyldes slid, hærværk på udstyret eller indgreb i udstyret, er omfattet af servicekontrakten. S5 stiller ombytningsbetalingsterminal til rådighed på efterfølgende hverdag, såfremt fejlmelding er foretaget til S5 inden kl Ved Side 1

2 fejlmelding efter kl. 12 leveres ombytningsterminal på den anden hverdag efter Kunden har fejlmeldt Kundens defekte udstyr. Kunden skal indenfor 10 hverdage indlevere det defekte udstyr til reparation hos S5 og S5 betaler for omkostningerne ved fremsendelse af defekt udstyr til S5. Såfremt reparationen ikke er omfattet af servicekontrakten vil kunden blive opkrævet forsendelsesomkostningerne. Kundens defekte udstyr skal altid fremsendes til S5 i rengjort stand, såfremt dette ikke er tilfældet, forbeholder S5 sig ret til at fakturere Kunden for rengøring af udstyret. Hvis Kunden ikke returnere det defekte udstyr rettidigt til S5, vil Kunden blive faktureret vejledende udsalgspris for udstyret iht. S5s til enhver tid gældende Bliver udstyret indsendt efter fakturering, vil Kunden blive opkrævet et gebyr, jf. S5s til enhver tid gældende Ved enhver udskiftning eller reparation af en betalingsterminal, som er fejlbehæftet grundet hærværk på udstyret eller indgreb i udstyret, betaler Kunden omkostningen ved reparation, udskiftning og transport i henhold til S5s til enhver tid gældende Kunden accepterer ved tegning af servicekontrakt, at Kunden får en funktionsdygtig betalingsterminal i samme stand og af samme type, som den defekte betalingsterminal. Kunden modtager dermed ikke den defekte betalingsterminal retur efter reparation. Det er et krav fra S5s side, at Kunden tegner samme serviceabonnement og dermed har samme serviceniveau på alle betalingsterminaler af samme type på samme installationsadresse. Servicekontrakten kan af Kunden opsiges med mindst 3 måneders varsel til ophør 1. januar i et kalenderår eller i forbindelse med ophør af lejeaftale. Servicekontrakt kan ikke opsiges så længe Kunden har en igangværende lejeaftale med S5 eller benytter S5 s software og øvrige ydelser. Servicekontrakten omfatter ikke det opladelige batteri på mobile udstyr. Prisen for servicekontrakten reguleres hvert år i januar måned med den årlige procentvise ændring i nettoprisindeks, målt som ændringen fra oktober til oktober. 7.3 Servicekontrakten omfatter ikke følgende: - Sikkerhedskopiering af programmer, kartoteker, data m.m., før servicearbejdet påbegyndes. - Udbedring af følgeskader, herunder opdatering eller rekonstruktion af programmel eller kartoteker, som måtte være beskadiget, tabt eller ændret. - Udskiftning af forbrugsmaterialer. - Fejlmelding til andre leverandører. - Fejlretning, der skyldes, at andre end S5 eller en af S5 skriftligt godkendt underleverandør har serviceret eller foretaget indgreb i det af Kontrakten omfattede Udstyr. - Fejlretning, der skyldes fejl og forsømmelser fra Kundens side, såsom fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til driftsmiljø. - Fejlretning på Udstyr, der skyldes hændelige begivenheder, såsom tab af betalingsterminal, væske spildt i eller på betalingsterminalen, indgreb i betalingsterminalen, hærværk, vandskade, brand, kortslutning / lynnedslag og uregelmæssigheder i elektricitetsforsyningen. - Fejlretning på udstyr og software, der ikke er omfattet af Kontrakten, eller fejl, som sådant udstyr eller software måtte forårsage på det af Kontrakten omfattede Udstyr. - Fejlretning på Udstyret uden for den aftalte Serviceperiode. - Fejl på kabler, telefonledninger, strømforsyninger og lignende på Kundens adresse. S5 generelle handelsbetingelser - Eksterne modemmer, strømforsyninger og opladelige batterier på mobile betalingsterminaler er ikke omfattet af servicekontrakten, men kan dog være omfattet af mangeludbedring jf. punkt 14. Når S5 efter Kundens ønske udfører ovennævnte opgaver, sker dette efter regning. 7.4 Fejlmelding Fejlmelding skal gives uden ugrundet ophold til S5 i den aftalte Serviceperiode på S5 s service-telefonnummer Kundens bistand Kunden skal inden for Serviceperioden efter anmodning sikre S5 uhindret adgang til at udføre fejlretning på Udstyret. Kunden skal inden for Serviceperioden efter anmodning vederlagsfrit medvirke ved enhver Fejlretning ved i nødvendigt omfang at stille kvalificeret personale og fornøden maskintid m.m. til rådighed, også hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er omfattet af Kontrakten, men som fungerer i forbindelse med det Udstyr, hvorpå der skal udføres Service. Såfremt Fejlretningen nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af det berørte Udstyr, skal S5 forinden anmode om Kundens tilladelse hertil. Hvis Kunden undlader at frigøre det berørte Udstyr, bortfalder S5s forpligtelser, indtil frigørelsen har fundet sted. 7.6 Ændring i Kontraktens omfang Ved tilkøb på samme adresse bliver der på nyt udstyr automatisk tegnet et serviceabonnement på samme niveau som det eksisterende serviceabonnement. Serviceabonnementet reguleres herefter ved den førstkommende ordinære opkrævning fra S5. Ændringer i Kontraktens omfang i form af hel eller delvis nedtagning af Udstyr kan ske i overensstemmelse med punkt 21 om opsigelse. 7.7 Betaling af serviceabonnement og ombytningsafgift Serviceabonnement og ombytningsafgift, på købt Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Serviceabonnementet og ombytningsafgift på købt og udlånt Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og 11 måneder frem, hvilket samlet udgør 12 måneders betaling. Herefter faktureres årsvis forud til betaling første hverdag efter udløbet af hver 12 måneders periode. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. Serviceabonnement og ombytningsafgift, på lejet Udstyr, betales forud for et kvartal ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Serviceabonnementet og ombytningsafgift på lejet Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og resterende måneder i indeværende kvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud med betalingsdag hver den første dag i kvartalet. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. 8. Gateway licens Gateway licens er obligatorisk og i henhold til denne aftale er S5 forpligtet til at vedligeholde og stille eventuelle nye programversioner af det leverede software til disposition for Kunden, og denne er forpligtiget til at modtage og anvende disse. Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede software og dokumentation. Brugsretten er tidsubegrænset, men forudsætter betaling af såvel serviceabonnement som gateway licens. Kunden er - bortset fra, hvor en sådan ret måtte følge af ufravigelig lovgivning - uberettiget til at kopiere software og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for udstyrets drift og sikkerhed. Side 2

3 8.1 Betaling af gateway licens Gateway licens på købt Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Gateway licens på købt og udlånt Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og 11 måneder frem, hvilket samlet udgør 12 måneders betaling. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. Herefter faktureres årsvis forud til betaling første hverdag efter udløbet af hver 12 måneders periode. Gateway licens på lejet Udstyr, betales forud for et kvartal ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Gateway licens på lejet Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og resterende måneder i indeværende kvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud med betalingsdag hver den første dag i kvartalet. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. 9. Godkendelser S5 står overfor Kunden inde for, at produkter på et hvert tidspunkt overholder alle godkendelses- og certificeringskrav fra leverandører og myndigheder. 10. Kontraktens ikrafttræden Kontrakten træder i kraft på fakturadatoen. 11. Priser Alle priser er angivet i danske kroner. Alle priser er ekskl. forsendelse og ekskl. moms og tillægges 25 % moms ved fakturering. Ved ændring af gældende danske afgifter, reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Prisen for leje og serviceabonnement reguleres hvert år i januar måned i henhold til udviklingen i nettoprisindekset fra oktober til oktober, jf. lovbekendtgørelse nr. 76/1999. Ved salg af Udstyret, eller i forbindelse med ejerskifte, overføres det forudbetalte serviceabonnement til den nye ejer. 12. Betalingsbetingelser Betaling for Udstyr, tilbehør og serviceabonnement samt leje er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitutkonto via LeverandørService. Har Kunden ikke givet oplysning om LeverandørService, er S5 berettiget til at opkræve fakturagebyr. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til Kunden. Såfremt en betaling bliver afvist af Kundens pengeinstitut, er Kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens 5). Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde Udstyrets funktion. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af S5, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art. S5 hæfter for sine eventuelle underleverandører efter Kontrakten på ganske samme måde som for sine egne forhold. gældende Abonnement på dataroaming, på lejet Udstyr, betales forud for et kvartal ad gangen og fakureres første gang ved levering af Udstyr forholdsmæssigt for opstartsmåned og resterende måneder i indeværende kvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud med betalingsdag hver den første dag i kvartalet. Abonnement på datanetværk må kun benyttes til datatrafik tilknyttet betalingstransaktioner. GPRS-dækningen kan variere afhængig af, hvor betalingsterminalen benyttes, og af teleudbyderen. S5 er ikke ansvarlig for den eventuelle manglende dækning og de konsekvenser, dette måtte medføre. Abonnementet kan kun benyttes inden for Danmarks grænser. 14. Mangeludbedring S5 yder 1 års mangeludbedring (afhjælpning) på S5s produkter i form af ombytning eller reparation i tilfælde af fabriks-, produktions- og/eller materialefejl. Afhjælpningen ydes således kun, såfremt Kunden reklamerer inden for 1 år efter overgivelsen af produkterne til Kunden. Mangeludbedring omfatter ikke, at der stilles låneterminaludstyr til rådighed, og Kunden afholder omkostningerne ved forsendelse af det fejlramte produkt. Købelovens 54 er således fraveget. 15. Password Kunden får ved leverancen overgivet password, som anvendes til beskyttelse af forskellige funktionaliteter. Herudover oplyses dette kun ved skriftlig begæring herom til S5. 16 Misligholdelse 16.1 Kundens misligholdelse Misligholdes Kontrakten, kan S5 ophæve denne med øjeblikkelig virkning. Som misligholdelse anses: - Kunden undlader at betale aftalte beløb i henhold til Kontrakt. - Kunden disponerer i strid med denne Kontrakts bestemmelser. - Kunden misbruger eller vanrøgter S5s Udstyr. - Kunden har ikke nødvendig forsikringsdækning af Udstyret. - Kunden tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser på anden måde manglende betalingsevne. Ved manglende betaling er S5 endvidere berettiget til at afbryde forbindelsen til det Udstyr, der ikke er betalt for. Dette sker uden yderligere varsel og S5 kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte forbindelser. Tab af data anses for indirekte tab. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende 16.2 S5s misligholdelse Kunden kan iht. dansk rets almindelige regler hæve Kontrakten, hvis S5 væsentligt misligholder sine forpligtelser. Før ophævelse kan finde sted, skal Kunden have afgivet skriftlig reklamation, og S5 skal forgæves have forsøgt at afhjælpe forholdet inden rimelig tid efter modtagelsen af reklamationen. S5s konkurs eller rekonstruktion efter konkursloven anses altid for væsentlig misligholdelse og Kunden kan på den baggrund hæve Kontrakten, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 13. Abonnement på datanetværk Kunden kan tilkøbe abonnement på dataroaming / GSMdatanetværk, som er nødvendig for modbile betalingsterminaler. Ydelsen er ikke en del af servicekontrakten og faktureres således særskilt såfremt Kunden har tilvalgt denne ydelse. Ved opsigelse af serviceabonnement refunderes indbetalt abonnementsafgift ikke. Abonnement på dataroaming, på købt Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til en hvertid 16.3 S5s erstatningspligt S5 er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler jf. dog nedenfor. S5s erstatningspligt omfatter ikke indirekte tab, herunder, tabt avance, produktionstab og driftstab samt tab som følge af, at en aftale mellem Kunden og tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. Tab af data anses for indirekte tab. Der ydes ingen erstatning for den tid, betalingsterminalen ikke kan anvendes som Side 3

4 følge af opståede fejl. S5s samlede erstatningspligt i forbindelse med S5s misligholdelse af Kontrakten er begrænset til Udstyrets anskaffelsespris og de seneste 6 måneder af Kunden betalte servicekontraktsbeløb under Kontrakten. 17. Force majeure Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker og lockout) og ej heller burde have undgået eller overvundet, bevirker dette, at Kontraktens rettigheder og pligter bliver suspenderet for begge parter i det tidsrum forholdet vedrører. Hver af parterne er forpligtiget til at gøre sit yderste for at overvinde sådanne hindringer, således at tab begrænses mest muligt. Såfremt det omtalte forhold hindrer S5 i overholdelse af Kontrakten i et tidsrum, der overstiger 3 måneder, kan Kontrakten annulleres af begge parter med 14 dages varsel. Kontrakten i øvrigt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Sø- og Handelsretten i København, hvis denne er sagligt kompetent efter retsplejelovens regler, og ellers skal Københavns Byret være eksklusivt værneting i første instans. 23. Ikrafttræden og afvigelser Nærværende handelsbetingelser træder i kraft den 11. april Handelsbetingelserne kan kun afviges gennem en særskilt og skriftlig aftale mellem Kunden og S5. Vilkårene ændres ikke ved S5s modtagelse af ensidigt udformede vilkår eller lignende, uanset om S5 har gjort indsigelse over for disse vilkår eller ej. 18. Kundens flytning af udstyr Kunden er berettiget til at flytte Udstyret eller dele heraf til andre lokaler i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne, det kræver dog en forudgående skriftlig orientering til S5. Hvis flytningen medfører ændrede serviceforhold, kan S5 kræve vilkårene for service ændret. 19. Overdragelse S5 kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser til tredjemand mod at denne bekræfter at ville overtage forpligtelserne i henhold til nærværende handelsbetingelser og vilkår. Kunden kan kun med S5s skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. S5 er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til tredjemand, hvis S5 ikke har velbegrundede indsigelser af økonomisk eller anden karakter mod denne tredjemand. 20. Rettigheder Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patenteller ophavsret, til betalingsterminalen eller andet Udstyr, hvilket gælder såvel maskinel som software. Bortset fra, hvor en lovlig adgang hertil måtte følge af ufravigelig lovgivning, er det ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i betalingsterminaler eller andet Udstyr. Dette gælder både maskinel og software. Det er ikke tilladt at eksportere S5s betalingsterminaler eller andet Udstyr uden S5s forudgående skriftlige samtykke. S5 har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at Kunden er bruger af S5s Udstyr. 21. Opsigelse Parterne kan med et skriftligt varsel på 3 måneder opsige Kontrakten eller dele af denne til udløbet af et kvartal, dog tidligst til ophør 1 år efter Kontraktens ikrafttræden og for så vidt angår lejeaftaler og aftaler om gratis låneterminaler kan Kontrakten dog tidligst opsiges til ophør 4 år efter Kontraktens ikrafttræden. Som eksempel kan nævnes en opsigelse den 22. maj vil medfører opsigelse af Kontrakten ved udløbet af 3. kvartal dvs. den 30. september. 22. Tvister Nærværende handelsbetingelser og Kontrakten som helhed er undergivet dansk ret. Såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse mellem Parterne om nærværende handelsbetingelser og/eller Side 4

5 24 Særlige vilkår for lejekontrakt Ved indgåelse af en lejekontrakt fastsættes start- og slutdato for Kontrakten, der har en løbetid på 48 måneder. Ved udgangen af den aftalte periode skal Kunden returnere Udstyret til S5. Hvis Udstyret ikke er modtaget hos S5 senest 5 hverdage efter udgangen af den aftalte lejeperiode, så fortsætter Kontrakten, til den ophæves af enten Kunden eller S5, idet en eventuel opsigelse efter udgangen af den aftalte periode skal ske i henhold til reglerne i punkt 21. Kunden er forpligtet til at indgå en servicekontrakt, ombytningsaftale og gateway licensaftale med opstart samtidig med lejekontraktens opstart. Priser for leje, serviceabonnement, ombytningsaftale og gateway licensaftale fremgår af S5s til enhver tid gældende S5 har ret til at ombytte betalingsterminalen med en anden betalingsterminal med tilsvarende eller bedre funktionalitet, hvis S5 anser det for nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser overfor Kunden. 25 Rettigheder I hele aftaleperioden og efter udløb af denne har S5 ejendomsretten til det Udstyr, der er omfattet lejekontrakten og Kunden må ikke udlåne, udleje, sælge eller på anden måde overlade Udstyret til tredjemand. 26 Kundens forpligtelser Kunden er overfor S5 forpligtet til at tage passende vare på Udstyret, således at dette til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindelig slid og ælde. Kunden er forpligtet til at have Udstyret forsikret mod enhver skade. Kunden har ansvaret for Udstyret fra leveringstidspunktet, og indtil den er tilbageleveret til S5. Kunden skal straks underrette S5 ved opsigelse af Kontrakten, ved beskadigelse eller såfremt Udstyret bortkommer. Kunden betaler altid selv fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen ved ophør af lejekontrakt. 27 Priser og betaling Betaling sker kvartalsvis forud medmindre andet er anført i Kontrakten. Første opkrævning udgør forholdsmæssig opkrævning af betaling for leje af betalingsterminal, serviceabonnement, ombytningsservice og gateway licens for indeværende kvartal, i opstartsmåned faktureres for en hel måned. Opkrævninger for leje og serviceabonnement omfatter en samlet opkrævning for S5s samlede leverancer og ydelser, der er omfattet af lejekontrakten og servicekontrakten. Omkostninger til oprettelse af lejekontrakt udgør DKK 600 pr. kontrakt og forsendelse af udstyret er ikke inkluderet i ydelserne. 28 Fejl og mangler Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved betalingsterminalen, reparerer eller ombytter S5 betalingsterminalen i henhold til ovenfor beskrevet procedure for serviceaftale. 29 Ophævelse Kontrakten kan af begge Parter ophæves i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse af Kontrakten. Kundens manglende rettidige betaling af ethvert skyldigt beløb betragtes altid som væsentlig misligholdelse, som berettiger S5 til at ophæve Kontrakten uden varsel. S5 kan desuden, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, ophæve Kontrakten, hvis Kunden ophører med at drive forretning på grund af konkurs, rekonstruktion efter konkursloven eller lignende. Såfremt Kontrakten ophører inden udløb af aftaleperioden, er Kunden forpligtet til at betale iflg. følgende opgørelsesmetode: - Alle forfaldne ubetalte lejebeløb samt andre skyldige beløb med tillæg for renter og omkostninger % af alle ikke forfaldne lejebeløb for den resterende periode. - Erstatning for yderligere tab, som S5 måtte lide som følge af Kundens misligholdelse. Kontraktens ophør før udløbet af perioden. Ved Kontraktens ophør er Kunden forpligtet til straks og for egen regning at returnere Udstyret til S5 samt al tilhørende dokumentation og det tilbehør, der blev leveret sammen med Udstyret. Ved Kontraktens ophør er S5 berettiget til uden varsel at spærre for brug af Udstyret. Genåbning sker efter S5s til enhver tid gældende 30 Overdragelse S5 er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen med Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen. 31 Flytning og kontonummerændring Kunden skal straks skriftlig give oplysning til S5, såfremt Kundens forretning flytter til en anden adresse. Ligeledes skal Kunden straks give skriftlig oplysning til S5, såfremt Kunden ønsker at benytte et andet kontonummer ved skifte af pengeinstitut. Betaling for leje af Udstyr, tilbehør, serviceabonnement, ombytningsservice og gateway licens er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitutkonto via LeverandørService. Har Kunden ikke givet oplysning om LeverandørService, er S5 berettiget til at opkræve fakturagebyr. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til Kunden. Såfremt en betaling bliver afvist af Kundens pengeinstitut, er Kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens 5). Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde Udstyrets funktion. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende Af 11. april 2014 Side 5

6 32 Særlige vilkår for lejekontrakt med tilknyttet indløsningsaftale Ved indgåelse af en kontrakt om levering af terminaler med tilknyttet indløsningsaftale fastsættes start- og slutdato for Kontrakten, der har en løbetid på 48 måneder. Ved udgangen af den aftalte periode skal Kunden returnere Udstyret til S5. Hvis Udstyret ikke er modtaget hos S5 senest 5 hverdage efter udgangen af den aftalte lejeperiode, så fortsætter Kontrakten, til den ophæves af enten Kunden eller S5, idet en eventuel opsigelse efter udgangen af den aftalte periode skal ske i henhold til reglerne i punkt 21. Kunden er forpligtet til at indgå en servicekontrakt, ombytningsaftale og gateway licensaftale med opstart samtidig med lejekontraktens opstart. Kunden er endvidere forpligtet til at foretage indløsning af internationale betalingskort via S5 s samarbejdspartner gennem hele låneperioden. Såfremt Kunden ophører med at foretage indløsning af internationale betalingskort via S5 s samarbejdspartner er det at sidestille som misligholdelse af kontrakten fra Kundens side. Priser for serviceabonnement, ombytningsaftale og gateway licensaftale fremgår af S5s til enhver tid gældende S5 har ret til at ombytte betalingsterminalen med en anden betalingsterminal med tilsvarende eller bedre funktionalitet, hvis S5 anser det for nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser overfor Kunden. 33 Rettigheder I hele aftaleperioden og efter udløb af denne har S5 ejendomsretten til det Udstyr, der er omfattet lejekontrakten og Kunden må ikke udlåne, udleje, sælge eller på anden måde overlade Udstyret til tredjemand. 34 Kundens forpligtelser Kunden er overfor S5 forpligtet til at tage passende vare på Udstyret, således at dette til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindelig slid og ælde. Kunden er forpligtet til at have Udstyret forsikret mod enhver skade. Kunden har ansvaret for Udstyret fra leveringstidspunktet, og indtil den er tilbageleveret til S5. Kunden skal straks underrette S5 ved opsigelse af Kontrakten, ved beskadigelse eller såfremt Udstyret bortkommer. Kunden betaler altid selv fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen ved ophør af lejekontrakt. 35 Priser og betaling Ved indgåelse af aftale om terminaler med tilknyttet indløsningsaftale stilles terminal til rådighed for Kunden såfremt Kunden opfylder de betingelser, som S5 stiller overfor Kunden i relation hertil. Serviceabonnement, ombytningsafgift og gateway licens, på lejet Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Serviceabonnementet, ombytningsafgift og gateway licens på udlånt Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og 11 måneder frem, hvilket samlet udgør 12 måneders betaling. Herefter faktureres årsvis forud til betaling første hverdag efter udløbet af hver 12 måneders periode. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. Forsendelse af udstyret ikke er inkluderet i aftalen. Betaling er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitutkonto via LeverandørService. Har Kunden ikke givet oplysning om LeverandørService, er S5 berettiget til at opkræve fakturagebyr. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til Kunden. Såfremt en betaling bliver afvist af Kundens pengeinstitut, er Kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens 5). Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde Udstyrets funktion. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende 36 Fejl og mangler Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved betalingsterminalen, reparerer eller ombytter S5 betalingsterminalen i henhold til ovenfor beskrevet procedure for serviceaftale. 37 Ophævelse Kontrakten kan af begge Parter ophæves i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse af Kontrakten. Kundens manglende rettidige betaling af ethvert skyldigt beløb betragtes altid som væsentlig misligholdelse, som berettiger S5 til at ophæve Kontrakten uden varsel. S5 kan desuden, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, ophæve Kontrakten, hvis Kunden ophører med at drive forretning på grund af konkurs, rekonstruktion efter konkursloven eller lignende. Såfremt Kontrakten ophører inden udløb af aftaleperioden, er Kunden forpligtet til at betale iflg. følgende opgørelsesmetode: - Alle forfaldne ubetalte lejebeløb samt andre skyldige beløb med tillæg for renter og omkostninger. - Ved opsigelse af aftale om leje af terminaler med tilknyttet indløsningsaftale skal Kunden betale 100% af betalingsterminalens salgspris ved ophør af aftalen i en periode inden for 12 måneder fra aftalestart. - Ved ophør i en periode på mellem 12 og 24 måneder fra aftalestart skal Kunden betale 75% af betalingsterminalens salgspris. - Ved ophør i en periode på mellem 24 og 36 måneder fra aftalestart skal Kunden betale 50% af betalingsterminalens salgspris. Ved ophør i en periode på mellem 36 og 48 måneder fra aftalestart skal Kunden betale 25% af betalingsterminalens salgspris. - Ved ophør efter 48 måneder fra aftalestart skal Kunden tilbageleverer betalingsterminalen med mindre særskilt aftale om Kundens køb af betalingsterminalen indgås. - Erstatning for yderligere tab, som S5 måtte lide som følge af Kundens misligholdelse. Kontraktens ophør før udløbet af perioden. Ved Kontraktens ophør er Kunden forpligtet til straks og for egen regning at returnere Udstyret til S5 samt al tilhørende dokumentation og det tilbehør, der blev leveret sammen med Udstyret. Ved Kontraktens ophør er S5 berettiget til uden varsel at spærre for brug af Udstyret. Genåbning sker efter S5s til enhver tid gældende 38 Overdragelse S5 er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen med Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen. Side 6

7 39 Flytning og kontonummerændring Kunden skal straks skriftlig give oplysning til S5, såfremt Kundens forretning flytter til en anden adresse. Ligeledes skal Kunden straks give skriftlig oplysning til S5, såfremt Kunden ønsker at benytte et andet kontonummer ved skifte af pengeinstitut. Af 11. april 2014 Side 7

6. Betalingsbetingelser Alle priser er ekskl. moms og levering. Medmindre andet aftales særskilt, er betalingsbetingelsen netto kontant.

6. Betalingsbetingelser Alle priser er ekskl. moms og levering. Medmindre andet aftales særskilt, er betalingsbetingelsen netto kontant. Generelle vilkår for DK Online version 26.09.2014 1. Anvendelsesområde Nærværende generelle vilkår for DK Online er gældende for al samhandel med DK Online, herunder også for internet abonnementsaftaler.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

SYSTEMAFTALE SELSKAB

SYSTEMAFTALE SELSKAB SYSTEMAFTALE SELSKAB 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler tilslutning til ordrebestillingssystemet DANPOT, som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt Parterne. 2.Ydelsen: 2.1

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV 1. ANVENDELSE 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser fra Relacom Denmark A/S, CVR-nr. 25

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo repræsenterer følgende brands: CandyCard, Ganda skinke & Angus, chokoladefontæner JM Posner og Sephra, Chocolate World, Exclusive Belgian Chocolates, Happy

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere