S5 generelle handelsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S5 generelle handelsbetingelser"

Transkript

1 S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom der ikke måtte være henvist hertil i det enkelte tilfælde. Når Selskabet Fem ApS (S5) eller Kunden i tilbud, kontrakter eller andre dokumenter vedrørende ovenstående henviser til, at S5s vilkår finder anvendelse, anses der at være henvist til nærværende handelsbetingelser og vilkår. inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er Kunden afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende. 6.2 Afbestillingsret Kunden har ingen afbestillingsret. 6.3 Returret Kunden har 30 dages returret på Udstyr købt hos S5. Returretten regnes fra den dag, Udstyret er modtaget. Udstyret må ikke have været i brug, idet returret ikke omfatter brugt udstyr. Returfragt betales af Kunden og Udstyret skal returneres i original emballage. 2. Digital aftaleindgåelse Ved accept af nærværende vilkår erklærer Kunden at have læst og forstået vilkårene, og Kunden er særlig opmærksom på, at vilkårene indeholder byrdefulde bestemmelser, herunder for så vidt angår ejendomsforbehold, værneting, begrænsninger i forhold til S5s produktansvar og S5s ansvar i øvrigt. Ved accept af nærværende vilkår accepterer Kunden, at aftalen kan indgås via elektronisk post i form af eller anden form for elektronisk aftaleindgåelse og at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via eller anden elektronisk aftaleindgåelse. Dette er bindende for Kunden, som var det fremsendt med almindelig post. 3. Definitioner Ved S5 forstås Selskabet FEM ApS (CVR-nr ). Ved Kunden forstås den private eller offentlige virksomhed, som indgår Kontrakten med S5. Ved Kontrakten forstås den mellem Kunden og S5 individuelt indgåede kontrakt om køb, service, og leje af betalingsterminaler, hvad enten kontrakten er betegnet som "kontrakt" eller tilvejebringes ved S5s tilbud og Kundens accept, eller ved Kundens ordre og S5s accept. Ved Hverdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Fejlretning forstås udbedring af fejl opstået på Udstyret under normal drift. Ved Part eller Parterne forstås ud fra den konkrete sammenhæng Kunden eller S5 eller begge. Ved Service forstås de serviceydelser, der indgår i Kontrakten og skal ydes af S5. Ved Udstyr forstås betalingsterminaler og andet hardware samt software, der er omfattet af Kontrakten. 4. Ejendomsret og ejendomsforbehold Produkterne er S5s ejendom indtil endelig betaling har fundet sted og kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand. Der tages således gyldigt ejendomsforbehold i det leverede Udstyr, indtil endelig betaling af det fulde fakturabeløb har fundet sted. Ved udlån af Udstyr bevarer S5 den fulde ejendomsret i hele udlånsperioden. 5. Kontrakt og fakturering S5 og Kunden indgår en digital Kontrakt eller en skriftlig Kontrakt. På baggrund heraf udsteder S5 faktura, der sendes enten pr. brev eller pr. mail. 6. Leverancens omfang Leverancen omfatter det Udstyr, der er bestilt af Kunden via digital eller skriftlig aftale og er anført på Kontrakten. Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, medmindre det aftales særskilt og skriftligt. 6.1 Reklamation Reklamationer over mangler ved leveringen og synlige fejl skal ske 6.4 Kommunikationsforbindelse S5 er ikke ansvarlig for levering, opsætning, igangsættelse og vedligeholdelse af kommunikationsforbindelse til betalingsterminalen. I forbindelse med Ethernet- og GSM/GPRS-baserede betalingsterminaler henviser vi til for nærmere krav til standardopsætning af forbindelsen. Disse krav skal Kunden imødekomme, før en Ethernet- eller GSM/GPRS-baseret betalingsterminal vil fungere. 6.5 Installation Ved indgåelse af særskilt aftale om installation på de i Kontrakten anførte adresser omfatter opsætning og tilslutning ikke bygningsmæssige forandringer. Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. pudsning, tapetsering og maling, som er en nødvendighed som følge af installationen af udstyr, er Kundens ansvar. Det er angivet i den særskilte aftale, hvorvidt andre installationer, nødvendige tilslutnings- eller kommunikationsfaciliteter er omfattet af Leverancen 7. Service på købt udstyr og lejet udstyr S5 s service- og ombytningspakke er en obligatorisk servicekontrakt, der indeholder kundeservice og ombytningsservice. Ved køb eller leje af Udstyr er Kunden forpligtet til at tegne en servicekontrakt på Udstyr købt eller lejet hos S Helligdage S5 holder lukket og udfører ikke service på flg. helligdage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. himmelfartsdag, Pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Alle servicekontrakter udføres af S5 eller af en af S5 udpeget serviceleverandør. 7.2 Kundeservice-24/7 S5 s service- og ombytningskontrakt indeholder kundeservice og ombytningsservice. De forskellige elementer af kontrakten fremgår af nedenstående. Telefonisk adgang til Kundeservice og fejlmelding i tidsrummet: Alle dage: 24 timers kundeservice og fejlmelding. Telefonisk kundeservice omfatter svar og vejledning vedrørende tekniske spørgsmål i forbindelse med anvendelse af S5s Udstyr, herunder såvel betalingsterminaler som eventuel WEB-portal. Kontrakten omfatter ikke support på andet udstyr end S5s udstyr. Vedligeholdelse og reparation på udstyr, der ikke skyldes slid, hærværk på udstyret eller indgreb i udstyret, er omfattet af servicekontrakten. S5 stiller ombytningsbetalingsterminal til rådighed på efterfølgende hverdag, såfremt fejlmelding er foretaget til S5 inden kl Ved Side 1

2 fejlmelding efter kl. 12 leveres ombytningsterminal på den anden hverdag efter Kunden har fejlmeldt Kundens defekte udstyr. Kunden skal indenfor 10 hverdage indlevere det defekte udstyr til reparation hos S5 og S5 betaler for omkostningerne ved fremsendelse af defekt udstyr til S5. Såfremt reparationen ikke er omfattet af servicekontrakten vil kunden blive opkrævet forsendelsesomkostningerne. Kundens defekte udstyr skal altid fremsendes til S5 i rengjort stand, såfremt dette ikke er tilfældet, forbeholder S5 sig ret til at fakturere Kunden for rengøring af udstyret. Hvis Kunden ikke returnere det defekte udstyr rettidigt til S5, vil Kunden blive faktureret vejledende udsalgspris for udstyret iht. S5s til enhver tid gældende Bliver udstyret indsendt efter fakturering, vil Kunden blive opkrævet et gebyr, jf. S5s til enhver tid gældende Ved enhver udskiftning eller reparation af en betalingsterminal, som er fejlbehæftet grundet hærværk på udstyret eller indgreb i udstyret, betaler Kunden omkostningen ved reparation, udskiftning og transport i henhold til S5s til enhver tid gældende Kunden accepterer ved tegning af servicekontrakt, at Kunden får en funktionsdygtig betalingsterminal i samme stand og af samme type, som den defekte betalingsterminal. Kunden modtager dermed ikke den defekte betalingsterminal retur efter reparation. Det er et krav fra S5s side, at Kunden tegner samme serviceabonnement og dermed har samme serviceniveau på alle betalingsterminaler af samme type på samme installationsadresse. Servicekontrakten kan af Kunden opsiges med mindst 3 måneders varsel til ophør 1. januar i et kalenderår eller i forbindelse med ophør af lejeaftale. Servicekontrakt kan ikke opsiges så længe Kunden har en igangværende lejeaftale med S5 eller benytter S5 s software og øvrige ydelser. Servicekontrakten omfatter ikke det opladelige batteri på mobile udstyr. Prisen for servicekontrakten reguleres hvert år i januar måned med den årlige procentvise ændring i nettoprisindeks, målt som ændringen fra oktober til oktober. 7.3 Servicekontrakten omfatter ikke følgende: - Sikkerhedskopiering af programmer, kartoteker, data m.m., før servicearbejdet påbegyndes. - Udbedring af følgeskader, herunder opdatering eller rekonstruktion af programmel eller kartoteker, som måtte være beskadiget, tabt eller ændret. - Udskiftning af forbrugsmaterialer. - Fejlmelding til andre leverandører. - Fejlretning, der skyldes, at andre end S5 eller en af S5 skriftligt godkendt underleverandør har serviceret eller foretaget indgreb i det af Kontrakten omfattede Udstyr. - Fejlretning, der skyldes fejl og forsømmelser fra Kundens side, såsom fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til driftsmiljø. - Fejlretning på Udstyr, der skyldes hændelige begivenheder, såsom tab af betalingsterminal, væske spildt i eller på betalingsterminalen, indgreb i betalingsterminalen, hærværk, vandskade, brand, kortslutning / lynnedslag og uregelmæssigheder i elektricitetsforsyningen. - Fejlretning på udstyr og software, der ikke er omfattet af Kontrakten, eller fejl, som sådant udstyr eller software måtte forårsage på det af Kontrakten omfattede Udstyr. - Fejlretning på Udstyret uden for den aftalte Serviceperiode. - Fejl på kabler, telefonledninger, strømforsyninger og lignende på Kundens adresse. S5 generelle handelsbetingelser - Eksterne modemmer, strømforsyninger og opladelige batterier på mobile betalingsterminaler er ikke omfattet af servicekontrakten, men kan dog være omfattet af mangeludbedring jf. punkt 14. Når S5 efter Kundens ønske udfører ovennævnte opgaver, sker dette efter regning. 7.4 Fejlmelding Fejlmelding skal gives uden ugrundet ophold til S5 i den aftalte Serviceperiode på S5 s service-telefonnummer Kundens bistand Kunden skal inden for Serviceperioden efter anmodning sikre S5 uhindret adgang til at udføre fejlretning på Udstyret. Kunden skal inden for Serviceperioden efter anmodning vederlagsfrit medvirke ved enhver Fejlretning ved i nødvendigt omfang at stille kvalificeret personale og fornøden maskintid m.m. til rådighed, også hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er omfattet af Kontrakten, men som fungerer i forbindelse med det Udstyr, hvorpå der skal udføres Service. Såfremt Fejlretningen nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af det berørte Udstyr, skal S5 forinden anmode om Kundens tilladelse hertil. Hvis Kunden undlader at frigøre det berørte Udstyr, bortfalder S5s forpligtelser, indtil frigørelsen har fundet sted. 7.6 Ændring i Kontraktens omfang Ved tilkøb på samme adresse bliver der på nyt udstyr automatisk tegnet et serviceabonnement på samme niveau som det eksisterende serviceabonnement. Serviceabonnementet reguleres herefter ved den førstkommende ordinære opkrævning fra S5. Ændringer i Kontraktens omfang i form af hel eller delvis nedtagning af Udstyr kan ske i overensstemmelse med punkt 21 om opsigelse. 7.7 Betaling af serviceabonnement og ombytningsafgift Serviceabonnement og ombytningsafgift, på købt Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Serviceabonnementet og ombytningsafgift på købt og udlånt Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og 11 måneder frem, hvilket samlet udgør 12 måneders betaling. Herefter faktureres årsvis forud til betaling første hverdag efter udløbet af hver 12 måneders periode. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. Serviceabonnement og ombytningsafgift, på lejet Udstyr, betales forud for et kvartal ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Serviceabonnementet og ombytningsafgift på lejet Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og resterende måneder i indeværende kvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud med betalingsdag hver den første dag i kvartalet. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. 8. Gateway licens Gateway licens er obligatorisk og i henhold til denne aftale er S5 forpligtet til at vedligeholde og stille eventuelle nye programversioner af det leverede software til disposition for Kunden, og denne er forpligtiget til at modtage og anvende disse. Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede software og dokumentation. Brugsretten er tidsubegrænset, men forudsætter betaling af såvel serviceabonnement som gateway licens. Kunden er - bortset fra, hvor en sådan ret måtte følge af ufravigelig lovgivning - uberettiget til at kopiere software og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for udstyrets drift og sikkerhed. Side 2

3 8.1 Betaling af gateway licens Gateway licens på købt Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Gateway licens på købt og udlånt Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og 11 måneder frem, hvilket samlet udgør 12 måneders betaling. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. Herefter faktureres årsvis forud til betaling første hverdag efter udløbet af hver 12 måneders periode. Gateway licens på lejet Udstyr, betales forud for et kvartal ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Gateway licens på lejet Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og resterende måneder i indeværende kvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud med betalingsdag hver den første dag i kvartalet. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. 9. Godkendelser S5 står overfor Kunden inde for, at produkter på et hvert tidspunkt overholder alle godkendelses- og certificeringskrav fra leverandører og myndigheder. 10. Kontraktens ikrafttræden Kontrakten træder i kraft på fakturadatoen. 11. Priser Alle priser er angivet i danske kroner. Alle priser er ekskl. forsendelse og ekskl. moms og tillægges 25 % moms ved fakturering. Ved ændring af gældende danske afgifter, reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Prisen for leje og serviceabonnement reguleres hvert år i januar måned i henhold til udviklingen i nettoprisindekset fra oktober til oktober, jf. lovbekendtgørelse nr. 76/1999. Ved salg af Udstyret, eller i forbindelse med ejerskifte, overføres det forudbetalte serviceabonnement til den nye ejer. 12. Betalingsbetingelser Betaling for Udstyr, tilbehør og serviceabonnement samt leje er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitutkonto via LeverandørService. Har Kunden ikke givet oplysning om LeverandørService, er S5 berettiget til at opkræve fakturagebyr. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til Kunden. Såfremt en betaling bliver afvist af Kundens pengeinstitut, er Kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens 5). Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde Udstyrets funktion. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af S5, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art. S5 hæfter for sine eventuelle underleverandører efter Kontrakten på ganske samme måde som for sine egne forhold. gældende Abonnement på dataroaming, på lejet Udstyr, betales forud for et kvartal ad gangen og fakureres første gang ved levering af Udstyr forholdsmæssigt for opstartsmåned og resterende måneder i indeværende kvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud med betalingsdag hver den første dag i kvartalet. Abonnement på datanetværk må kun benyttes til datatrafik tilknyttet betalingstransaktioner. GPRS-dækningen kan variere afhængig af, hvor betalingsterminalen benyttes, og af teleudbyderen. S5 er ikke ansvarlig for den eventuelle manglende dækning og de konsekvenser, dette måtte medføre. Abonnementet kan kun benyttes inden for Danmarks grænser. 14. Mangeludbedring S5 yder 1 års mangeludbedring (afhjælpning) på S5s produkter i form af ombytning eller reparation i tilfælde af fabriks-, produktions- og/eller materialefejl. Afhjælpningen ydes således kun, såfremt Kunden reklamerer inden for 1 år efter overgivelsen af produkterne til Kunden. Mangeludbedring omfatter ikke, at der stilles låneterminaludstyr til rådighed, og Kunden afholder omkostningerne ved forsendelse af det fejlramte produkt. Købelovens 54 er således fraveget. 15. Password Kunden får ved leverancen overgivet password, som anvendes til beskyttelse af forskellige funktionaliteter. Herudover oplyses dette kun ved skriftlig begæring herom til S5. 16 Misligholdelse 16.1 Kundens misligholdelse Misligholdes Kontrakten, kan S5 ophæve denne med øjeblikkelig virkning. Som misligholdelse anses: - Kunden undlader at betale aftalte beløb i henhold til Kontrakt. - Kunden disponerer i strid med denne Kontrakts bestemmelser. - Kunden misbruger eller vanrøgter S5s Udstyr. - Kunden har ikke nødvendig forsikringsdækning af Udstyret. - Kunden tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser på anden måde manglende betalingsevne. Ved manglende betaling er S5 endvidere berettiget til at afbryde forbindelsen til det Udstyr, der ikke er betalt for. Dette sker uden yderligere varsel og S5 kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte forbindelser. Tab af data anses for indirekte tab. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende 16.2 S5s misligholdelse Kunden kan iht. dansk rets almindelige regler hæve Kontrakten, hvis S5 væsentligt misligholder sine forpligtelser. Før ophævelse kan finde sted, skal Kunden have afgivet skriftlig reklamation, og S5 skal forgæves have forsøgt at afhjælpe forholdet inden rimelig tid efter modtagelsen af reklamationen. S5s konkurs eller rekonstruktion efter konkursloven anses altid for væsentlig misligholdelse og Kunden kan på den baggrund hæve Kontrakten, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 13. Abonnement på datanetværk Kunden kan tilkøbe abonnement på dataroaming / GSMdatanetværk, som er nødvendig for modbile betalingsterminaler. Ydelsen er ikke en del af servicekontrakten og faktureres således særskilt såfremt Kunden har tilvalgt denne ydelse. Ved opsigelse af serviceabonnement refunderes indbetalt abonnementsafgift ikke. Abonnement på dataroaming, på købt Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til en hvertid 16.3 S5s erstatningspligt S5 er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler jf. dog nedenfor. S5s erstatningspligt omfatter ikke indirekte tab, herunder, tabt avance, produktionstab og driftstab samt tab som følge af, at en aftale mellem Kunden og tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. Tab af data anses for indirekte tab. Der ydes ingen erstatning for den tid, betalingsterminalen ikke kan anvendes som Side 3

4 følge af opståede fejl. S5s samlede erstatningspligt i forbindelse med S5s misligholdelse af Kontrakten er begrænset til Udstyrets anskaffelsespris og de seneste 6 måneder af Kunden betalte servicekontraktsbeløb under Kontrakten. 17. Force majeure Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker og lockout) og ej heller burde have undgået eller overvundet, bevirker dette, at Kontraktens rettigheder og pligter bliver suspenderet for begge parter i det tidsrum forholdet vedrører. Hver af parterne er forpligtiget til at gøre sit yderste for at overvinde sådanne hindringer, således at tab begrænses mest muligt. Såfremt det omtalte forhold hindrer S5 i overholdelse af Kontrakten i et tidsrum, der overstiger 3 måneder, kan Kontrakten annulleres af begge parter med 14 dages varsel. Kontrakten i øvrigt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Sø- og Handelsretten i København, hvis denne er sagligt kompetent efter retsplejelovens regler, og ellers skal Københavns Byret være eksklusivt værneting i første instans. 23. Ikrafttræden og afvigelser Nærværende handelsbetingelser træder i kraft den 11. april Handelsbetingelserne kan kun afviges gennem en særskilt og skriftlig aftale mellem Kunden og S5. Vilkårene ændres ikke ved S5s modtagelse af ensidigt udformede vilkår eller lignende, uanset om S5 har gjort indsigelse over for disse vilkår eller ej. 18. Kundens flytning af udstyr Kunden er berettiget til at flytte Udstyret eller dele heraf til andre lokaler i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne, det kræver dog en forudgående skriftlig orientering til S5. Hvis flytningen medfører ændrede serviceforhold, kan S5 kræve vilkårene for service ændret. 19. Overdragelse S5 kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser til tredjemand mod at denne bekræfter at ville overtage forpligtelserne i henhold til nærværende handelsbetingelser og vilkår. Kunden kan kun med S5s skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. S5 er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til tredjemand, hvis S5 ikke har velbegrundede indsigelser af økonomisk eller anden karakter mod denne tredjemand. 20. Rettigheder Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patenteller ophavsret, til betalingsterminalen eller andet Udstyr, hvilket gælder såvel maskinel som software. Bortset fra, hvor en lovlig adgang hertil måtte følge af ufravigelig lovgivning, er det ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i betalingsterminaler eller andet Udstyr. Dette gælder både maskinel og software. Det er ikke tilladt at eksportere S5s betalingsterminaler eller andet Udstyr uden S5s forudgående skriftlige samtykke. S5 har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at Kunden er bruger af S5s Udstyr. 21. Opsigelse Parterne kan med et skriftligt varsel på 3 måneder opsige Kontrakten eller dele af denne til udløbet af et kvartal, dog tidligst til ophør 1 år efter Kontraktens ikrafttræden og for så vidt angår lejeaftaler og aftaler om gratis låneterminaler kan Kontrakten dog tidligst opsiges til ophør 4 år efter Kontraktens ikrafttræden. Som eksempel kan nævnes en opsigelse den 22. maj vil medfører opsigelse af Kontrakten ved udløbet af 3. kvartal dvs. den 30. september. 22. Tvister Nærværende handelsbetingelser og Kontrakten som helhed er undergivet dansk ret. Såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse mellem Parterne om nærværende handelsbetingelser og/eller Side 4

5 24 Særlige vilkår for lejekontrakt Ved indgåelse af en lejekontrakt fastsættes start- og slutdato for Kontrakten, der har en løbetid på 48 måneder. Ved udgangen af den aftalte periode skal Kunden returnere Udstyret til S5. Hvis Udstyret ikke er modtaget hos S5 senest 5 hverdage efter udgangen af den aftalte lejeperiode, så fortsætter Kontrakten, til den ophæves af enten Kunden eller S5, idet en eventuel opsigelse efter udgangen af den aftalte periode skal ske i henhold til reglerne i punkt 21. Kunden er forpligtet til at indgå en servicekontrakt, ombytningsaftale og gateway licensaftale med opstart samtidig med lejekontraktens opstart. Priser for leje, serviceabonnement, ombytningsaftale og gateway licensaftale fremgår af S5s til enhver tid gældende S5 har ret til at ombytte betalingsterminalen med en anden betalingsterminal med tilsvarende eller bedre funktionalitet, hvis S5 anser det for nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser overfor Kunden. 25 Rettigheder I hele aftaleperioden og efter udløb af denne har S5 ejendomsretten til det Udstyr, der er omfattet lejekontrakten og Kunden må ikke udlåne, udleje, sælge eller på anden måde overlade Udstyret til tredjemand. 26 Kundens forpligtelser Kunden er overfor S5 forpligtet til at tage passende vare på Udstyret, således at dette til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindelig slid og ælde. Kunden er forpligtet til at have Udstyret forsikret mod enhver skade. Kunden har ansvaret for Udstyret fra leveringstidspunktet, og indtil den er tilbageleveret til S5. Kunden skal straks underrette S5 ved opsigelse af Kontrakten, ved beskadigelse eller såfremt Udstyret bortkommer. Kunden betaler altid selv fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen ved ophør af lejekontrakt. 27 Priser og betaling Betaling sker kvartalsvis forud medmindre andet er anført i Kontrakten. Første opkrævning udgør forholdsmæssig opkrævning af betaling for leje af betalingsterminal, serviceabonnement, ombytningsservice og gateway licens for indeværende kvartal, i opstartsmåned faktureres for en hel måned. Opkrævninger for leje og serviceabonnement omfatter en samlet opkrævning for S5s samlede leverancer og ydelser, der er omfattet af lejekontrakten og servicekontrakten. Omkostninger til oprettelse af lejekontrakt udgør DKK 600 pr. kontrakt og forsendelse af udstyret er ikke inkluderet i ydelserne. 28 Fejl og mangler Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved betalingsterminalen, reparerer eller ombytter S5 betalingsterminalen i henhold til ovenfor beskrevet procedure for serviceaftale. 29 Ophævelse Kontrakten kan af begge Parter ophæves i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse af Kontrakten. Kundens manglende rettidige betaling af ethvert skyldigt beløb betragtes altid som væsentlig misligholdelse, som berettiger S5 til at ophæve Kontrakten uden varsel. S5 kan desuden, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, ophæve Kontrakten, hvis Kunden ophører med at drive forretning på grund af konkurs, rekonstruktion efter konkursloven eller lignende. Såfremt Kontrakten ophører inden udløb af aftaleperioden, er Kunden forpligtet til at betale iflg. følgende opgørelsesmetode: - Alle forfaldne ubetalte lejebeløb samt andre skyldige beløb med tillæg for renter og omkostninger % af alle ikke forfaldne lejebeløb for den resterende periode. - Erstatning for yderligere tab, som S5 måtte lide som følge af Kundens misligholdelse. Kontraktens ophør før udløbet af perioden. Ved Kontraktens ophør er Kunden forpligtet til straks og for egen regning at returnere Udstyret til S5 samt al tilhørende dokumentation og det tilbehør, der blev leveret sammen med Udstyret. Ved Kontraktens ophør er S5 berettiget til uden varsel at spærre for brug af Udstyret. Genåbning sker efter S5s til enhver tid gældende 30 Overdragelse S5 er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen med Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen. 31 Flytning og kontonummerændring Kunden skal straks skriftlig give oplysning til S5, såfremt Kundens forretning flytter til en anden adresse. Ligeledes skal Kunden straks give skriftlig oplysning til S5, såfremt Kunden ønsker at benytte et andet kontonummer ved skifte af pengeinstitut. Betaling for leje af Udstyr, tilbehør, serviceabonnement, ombytningsservice og gateway licens er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitutkonto via LeverandørService. Har Kunden ikke givet oplysning om LeverandørService, er S5 berettiget til at opkræve fakturagebyr. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til Kunden. Såfremt en betaling bliver afvist af Kundens pengeinstitut, er Kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens 5). Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde Udstyrets funktion. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende Af 11. april 2014 Side 5

6 32 Særlige vilkår for lejekontrakt med tilknyttet indløsningsaftale Ved indgåelse af en kontrakt om levering af terminaler med tilknyttet indløsningsaftale fastsættes start- og slutdato for Kontrakten, der har en løbetid på 48 måneder. Ved udgangen af den aftalte periode skal Kunden returnere Udstyret til S5. Hvis Udstyret ikke er modtaget hos S5 senest 5 hverdage efter udgangen af den aftalte lejeperiode, så fortsætter Kontrakten, til den ophæves af enten Kunden eller S5, idet en eventuel opsigelse efter udgangen af den aftalte periode skal ske i henhold til reglerne i punkt 21. Kunden er forpligtet til at indgå en servicekontrakt, ombytningsaftale og gateway licensaftale med opstart samtidig med lejekontraktens opstart. Kunden er endvidere forpligtet til at foretage indløsning af internationale betalingskort via S5 s samarbejdspartner gennem hele låneperioden. Såfremt Kunden ophører med at foretage indløsning af internationale betalingskort via S5 s samarbejdspartner er det at sidestille som misligholdelse af kontrakten fra Kundens side. Priser for serviceabonnement, ombytningsaftale og gateway licensaftale fremgår af S5s til enhver tid gældende S5 har ret til at ombytte betalingsterminalen med en anden betalingsterminal med tilsvarende eller bedre funktionalitet, hvis S5 anser det for nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser overfor Kunden. 33 Rettigheder I hele aftaleperioden og efter udløb af denne har S5 ejendomsretten til det Udstyr, der er omfattet lejekontrakten og Kunden må ikke udlåne, udleje, sælge eller på anden måde overlade Udstyret til tredjemand. 34 Kundens forpligtelser Kunden er overfor S5 forpligtet til at tage passende vare på Udstyret, således at dette til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindelig slid og ælde. Kunden er forpligtet til at have Udstyret forsikret mod enhver skade. Kunden har ansvaret for Udstyret fra leveringstidspunktet, og indtil den er tilbageleveret til S5. Kunden skal straks underrette S5 ved opsigelse af Kontrakten, ved beskadigelse eller såfremt Udstyret bortkommer. Kunden betaler altid selv fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen ved ophør af lejekontrakt. 35 Priser og betaling Ved indgåelse af aftale om terminaler med tilknyttet indløsningsaftale stilles terminal til rådighed for Kunden såfremt Kunden opfylder de betingelser, som S5 stiller overfor Kunden i relation hertil. Serviceabonnement, ombytningsafgift og gateway licens, på lejet Udstyr, betales forud for et år ad gangen. Prisen ekskl. moms fremgår af S5s til enhver tid gældende Serviceabonnementet, ombytningsafgift og gateway licens på udlånt Udstyr faktureres første gang ved levering af betalingsterminalen for opstartsmåned og 11 måneder frem, hvilket samlet udgør 12 måneders betaling. Herefter faktureres årsvis forud til betaling første hverdag efter udløbet af hver 12 måneders periode. I opstartsmåned faktureres for en hel måned. Forsendelse af udstyret ikke er inkluderet i aftalen. Betaling er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitutkonto via LeverandørService. Har Kunden ikke givet oplysning om LeverandørService, er S5 berettiget til at opkræve fakturagebyr. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til Kunden. Såfremt en betaling bliver afvist af Kundens pengeinstitut, er Kunden forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. Rentelovens 5). Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde Udstyrets funktion. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til S5s til enhver tid gældende 36 Fejl og mangler Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved betalingsterminalen, reparerer eller ombytter S5 betalingsterminalen i henhold til ovenfor beskrevet procedure for serviceaftale. 37 Ophævelse Kontrakten kan af begge Parter ophæves i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse af Kontrakten. Kundens manglende rettidige betaling af ethvert skyldigt beløb betragtes altid som væsentlig misligholdelse, som berettiger S5 til at ophæve Kontrakten uden varsel. S5 kan desuden, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, ophæve Kontrakten, hvis Kunden ophører med at drive forretning på grund af konkurs, rekonstruktion efter konkursloven eller lignende. Såfremt Kontrakten ophører inden udløb af aftaleperioden, er Kunden forpligtet til at betale iflg. følgende opgørelsesmetode: - Alle forfaldne ubetalte lejebeløb samt andre skyldige beløb med tillæg for renter og omkostninger. - Ved opsigelse af aftale om leje af terminaler med tilknyttet indløsningsaftale skal Kunden betale 100% af betalingsterminalens salgspris ved ophør af aftalen i en periode inden for 12 måneder fra aftalestart. - Ved ophør i en periode på mellem 12 og 24 måneder fra aftalestart skal Kunden betale 75% af betalingsterminalens salgspris. - Ved ophør i en periode på mellem 24 og 36 måneder fra aftalestart skal Kunden betale 50% af betalingsterminalens salgspris. Ved ophør i en periode på mellem 36 og 48 måneder fra aftalestart skal Kunden betale 25% af betalingsterminalens salgspris. - Ved ophør efter 48 måneder fra aftalestart skal Kunden tilbageleverer betalingsterminalen med mindre særskilt aftale om Kundens køb af betalingsterminalen indgås. - Erstatning for yderligere tab, som S5 måtte lide som følge af Kundens misligholdelse. Kontraktens ophør før udløbet af perioden. Ved Kontraktens ophør er Kunden forpligtet til straks og for egen regning at returnere Udstyret til S5 samt al tilhørende dokumentation og det tilbehør, der blev leveret sammen med Udstyret. Ved Kontraktens ophør er S5 berettiget til uden varsel at spærre for brug af Udstyret. Genåbning sker efter S5s til enhver tid gældende 38 Overdragelse S5 er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen med Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen. Side 6

7 39 Flytning og kontonummerændring Kunden skal straks skriftlig give oplysning til S5, såfremt Kundens forretning flytter til en anden adresse. Ligeledes skal Kunden straks give skriftlig oplysning til S5, såfremt Kunden ønsker at benytte et andet kontonummer ved skifte af pengeinstitut. Af 11. april 2014 Side 7

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere