Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office"

Transkript

1 Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office I AU Økonomi (ØK) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed. AU-ØK ønsker at fremme en arbejdstilrettelæggelse og et arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejde og fritid. Dermed skabes de bedste forudsætninger for trivsel og bæredygtig opgavevaretagelse på lang sigt. De generelle principper i AU-ØK er: - Ansvarlighed - Fleksibilitet - Rummelighed Nedenstående retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU-ØK er et produkt af arbejdet i AU- ØK s samarbejdsudvalg (LSU). Dokumentet regulerer særlige forhold, der ikke er omtalt i overenskomster, love, bekendtgørelser etc. Der henvises til AU HR s medarbejder-abc for beskrivelse af de generelle forhold: Der henvises endvidere til Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrativ Vejledning (PAV): Retningslinjerne er udarbejdet ud fra princippet om frihed under ansvar. Nedenstående retningslinjer skal gælde generelt for AU-ØK administrative centre og Back Office. Visse retningslinjer kan være forskellige mellem afdelingerne. Men forskellene skal synliggøres. Som udgangspunkt er der vide rammer for, at nærmeste leder og den enkelte medarbejder kan lave individuelle aftaler inden for de mål og rammer, der er skitseret. De individuelle aftaler må ikke medføre ringere forhold for medarbejderen, end generelle aftaler og regler foreskriver, eller overtræde AU s generelle regler inden for området. Der bør være størst mulig åbenhed i afdelingen om individuelle aftaler mellem medarbejdere og ledere. Individuelle aftaler kan f.eks. gøres tilgængelige for kollegerne i afdelingen via det fælles kalendersystem. Der henvises i øvrigt til Aarhus Universitets generelle personalepolitiske retningslinjer og gældende overenskomster. I tilfælde af tvivl eller afklarende spørgsmål kan AU-ØK s partner i HR kontaktes. 1. Arbejdstid, registrering og flex 1. a. Mål: - AU-ØK skal kunne overholde sine eventuelle åbningstider og opfylde sine forpligtelser over for den øvrige del af AU. - Fuldtidsansatte på månedsnorm forventes at arbejde gennemsnitligt 37 timer om ugen. - AU-ØK s medarbejdere udfører deres opgaver på arbejdspladsen. Kravet om tilstedeværelse har til formål at sikre tilgængeligheden i forhold til den enkelte medarbejder, at fastholde og udvikle 1

2 samarbejdet med kolleger og samarbejdsparter samt at sikre medarbejderens kendskab til, hvad der foregår på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder kan dog i begrænset omfang afholde hele hjemmearbejdsdage med det formål at løse afgrænsede opgaver. Der kan kun arbejdes hjemme efter forudgående aftale med nærmeste leder. - Bemanding skal også sikres i ferier og ved sygdom og fravær. - Der er som udgangspunkt flextid. Denne er til fordel for begge parter. Såvel medarbejder som arbejdssted sikres en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. - Tidsregistrering skal kunne danne grundlag for eget flextidsregnskab. Registrering og opgørelse af tidsforbrug på opgaver og projekter skal ske efter behov i samarbejde med lederen. 1.b. Retningslinjer: - Medarbejderne skal gennem deres kalender angive møder, aftaler og planlagt fravær, og hvis man ikke er i stand til at besvare mails i en eller flere dage, angive fravær i autosvar. Der arbejdes med åben kalender. - Fixtid angiver et tidsrum, hvor alle medarbejdere skal være på arbejde, med mindre andet er aftalt med nærmeste leder. Flextiden er et vist antal timer før og efter fixtiden, hvor medarbejderne kan placere den resterende del af arbejdstiden. Flextiden er kl Fixtid defineres af de enkelte afdelinger, minimum kl Alle medarbejdere er omfattet af flextid, hvis ikke andet er aftalt. - Medarbejderen kan frit tilrettelægge sin arbejdstid inden for tidsrummet mandag til fredag (flextiden), dog med tilstedeværelse inden for fixtiden, medmindre andet aftales med nærmeste leder. Flextiden tilrettelægges under hensyntagen til brugernes behov og den daglige varetagelse af den samlede opgavemængde. Det er en forudsætning for at møde tidligt eller gå sent, at der er relevante arbejdsopgaver, som kan udføres. Der er mulighed for individuel aftale med nærmeste leder. - Deltidsansatte aftaler fixtid med nærmeste leder. - For fuldmægtige med rådighedstillæg samt special- og seniorkonsulenter gælder, at der kan være tale om fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som følger de overordnede principper i en flextidsaftale for så vidt angår opgørelse og afvikling, men som ikke er en egentlig flextidsordning. Disse principper er: Opgørelse af overskudstimer (timer ud over 37 timer om ugen) Afvikling af overskudstimer efter aftale med den nærmeste leder Ved opgørelse og afvikling af overskudstimer skal der tages højde for de særlige forpligtelser i relation til arbejdstid, som gælder for de to grupper af medarbejdere. - Særlige tidsrammer aftales for vagtsituationer og driftssikkerhed. - Tid skal registreres som aftalt med lederen. Flextidsskema udfyldes løbende og skal afleveres, mailes eller på anden måde gøres tilgængeligt for lederen en gang om måneden med henblik på dennes løbende tilpasning af ressourcer og arbejdsopgaver. Det er lederens pligt regelmæssigt at forholde sig til skemaerne. Den enkelte leder kan beslutte, at flextidsskemaet skal afleveres med andre intervaller eller løbende for såvel bestemte medarbejdergrupper som for enkelte medarbejdere. Medarbejderen skal kunne dokumentere sit flexregnskab ifølge aftale med sin leder. Tidsregistrering kan f.eks. ske i elektroniske systemer. 2

3 - Saldoen for flex må være maks. +37 timer og maks. -10 timer, medmindre andet aftales med lederen. - Lederen skal holde sig orienteret og sikre balance mellem tid og opgaver. - Medarbejderen skal orientere sin leder, når flexsaldoen nærmer sig 37 timer, såfremt der ikke allerede foreligger en aftale om afvikling af overskydende timer. - Afvikling af flextimer skal ske under hensyntagen til arbejdsopgavernes udførelse og afvikles i forholdet 1:1 som enkelttimer/halve/hele fridage. Afvikling i form af hele dage sker efter forudgående aftale med lederen og i forståelse med kolleger. 2. Hjemmearbejde 2.a. Mål - Medarbejdere udfører som udgangspunkt deres arbejdsopgaver på AU-ØK s lokationer. Det forventes ikke, at medarbejderne i AU ØK arbejder om aftenen og i weekenden, hvis dette ikke særskilt er aftalt. - AU ØK ønsker at gøre det muligt for medarbejdere at tjekke mail og udføre mindre opgaver om aftenen/i weekenden for at opnå fleksibilitet. Dette aftales med nærmeste leder. 2.b. Retningslinjer: - Hjemmearbejde skal afvejes med bemanding samt andres behov for kontakt med medarbejderen. - Der kan som udgangspunkt ikke afholdes faste hjemmearbejdsdage, fx en fast ugedag. - Hjemmearbejde skal aftales forudgående mellem nærmeste leder og medarbejder. 3. Overarbejde 3.a. Retningslinjer: - Merarbejde skal være pålagt af leder udenfor flextiden for at tælle som overarbejdstid, ellers opgøres timerne som flextid (jfr. i øvrigt regler om månedsnorm for HK-medarbejdere og rådighedstillæg til AC fuldmægtige). - Merarbejde som følge af pludseligt opståede nødsituationer kan af lederen efterfølgende godkendes som pålagt overarbejde. 4. AU-ØK s interne fælles mødeaktiviteter (herunder rejser) 4.a. Mål: - Der tages hensyn til den geografiske spredning. - Eventuelle gener ved rejseaktivitet minimeres så vidt muligt gennem planlægning og udnyttelse af rejsetiden og anvendelse af videokonferencefaciliteterne. 4.b. Retningslinjer: - Møder indkaldes så vidt muligt mindst en uge i forvejen. 3

4 - Deltagelse pr. videokonference opmuntres. - Hvor det er relevant, angives i mødeindkaldelsen, om det er et videomøde, eller om fremmøde forventes. - Møder holdes sædvanligvis inden for tidsrummet Møder med deltagelse på tværs af landsdelene holdes så vidt muligt inden for tidsrummet Heldagsmøder indkaldes i særlig god tid og så vidt muligt ikke på fredage. - Rejsetid tæller som normal arbejdstid, dog må selve rejsetiden maksimalt medregnes i arbejdstidsopgørelsen med 13 timer pr. døgn. Med hensyn til beregning af rejsetid henvises til cirkulære om tjenesterejseaftalen, indgået mellem Moderniseringsstyrelsen og centralorganisationerne. - Deltagelse i sociale aktiviteter, f.eks. om aftenen efter et fagligt arrangement, medregnes ikke som arbejdstid. - Medarbejdere, som har brug for overnatning pga. møder/aktiviteter over flere dage, kan efter aftale med lederen arbejde længe de dage, de er udenbys, og afvikle efterfølgende. 5. Rejser, kursusdeltagelse og konference 5.a. Mål: - AU-ØK ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at medarbejdere deltager i relevante kurser, seminarer og anden kompetenceudviklende aktivitet. - Ønsker til kompetenceudvikling fremføres bl.a. ved MUS. 5.b. Retningslinjer: - Ved deltagelse i kurser m.v., som er nødvendige for at medarbejderen kan løse sine daglige arbejdsopgaver, indgår kursustiden og rejsetiden i arbejdstidsopgørelsen for den pågældende dag med det faktiske forbrug. Ved kurser, som primært er i medarbejderens interesse som led i dennes generelle kompetenceudvikling, aftales opgørelsen af arbejdstiden mellem medarbejder og nærmeste leder forud for kurset. Foreligger der ikke anden aftale, betragtes kurset som nødvendigt for den daglige opgavevaretagelse. Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid), dog må selve rejsetiden maksimalt medregnes i arbejdstidsopgørelsen med 13 timer pr. døgn. Med hensyn til beregning af rejsetid henvises til cirkulære om tjenesterejseaftalen, indgået mellem Moderniseringsstyrelsen og centralorganisationerne. - For så vidt angår rejseform og afregning af udgifter i forbindelse med tjenstlig kørsel henvises til AU s retningslinjer for tjenstlig befordring og kørselsbemyndigelse: - Medarbejdere i AU-ØK er forpligtet til at overholde AU s rejsepolitik. Se i AU s politik for køb af rejser mv.: 4

5 6. Frihed med løn til eksamen og eksamensforberedelse - Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn 1 dag til eksamen (eksamensdagen) og 1 dag før eksamen til eksamensforberedelse ved arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet. 7. Ferie mv. 7.a. Mål: - AU-ØK ønsker at skabe de bedst mulige vilkår for, at vicedirektørområdets medarbejdere kan afholde den berettigede ferie. - Ferie planlægges med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem medarbejderens ønsker og arbejdspladsens behov. 7.b. Retningslinjer: - Ferie kan afholdes med halve eller hele dage. - Ferie, herunder særlige feriedage, og afvikling af flex planlægges og aftales med lederen, så afdelingen kan varetage sine funktioner tilfredsstillende. Hovedferien drøftes og aftales med kollegerne i afdelingen. Medarbejdernes ønsker om planlægning af hovedferie skal så vidt muligt fremsættes inden d. 15. januar i året for ferieårets påbegyndelse, og lederens tilbagemelding skal foreligge senest 14 dage efter. Endelig ferieplan forventes senest medio februar. Senere fremførte ønsker om planlægning eller ændring af hovedferie kan kun forventes imødekommet, hvis ferieplanlægningen i afdelingen tillader det. Lederens tilbagemelding vedr. restferie gives snarest muligt og senest inden 14 dage. - Senest 1. maj sikrer nærmeste leder, at medarbejderne har planlagt hovedferien i det aktuelle ferieår, og senest 15. januar i året efter, at medarbejderne har planlagt afholdelse af restferie i det aktuelle ferieår. - Ferieafholdelse kan ikke påregnes, før det er aftalt med nærmeste leder. - Det tilstræbes fra begge sider, at planlagt og aftalt ferie ikke aflyses uden tungtvejende grunde. - Behov for eventuel lukning af afdelingen i sommerferieperioden eller i forbindelse med mellemliggende fridage (jul, påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag o.lign.) aftales mellem vicedirektøren og den enkelte funktionschef. Ledelsen i AU-ØK drøfter i god tid aftale om lukning og melder ud til medarbejderne. Eventuel tvungen ferie varsles efter Ferielovens regler. - Medarbejderen har til ansvar at registrere ferie i flexskemaet og/eller sikre grundlag for inddatering i det relevante system. En feriedag registreres i flexskemaet med 7,4 timer for fuldtidsansatte. - Efter aftale mellem leder og medarbejder kan den 5. ferieuge overføres til det følgende ferieår. Den 5. ferieuge kan akkumuleres over år. Er der ikke varslet afholdelse af den 5. ferieuge, og er der ikke nogen aftale om overførsel til det følgende ferieår, kan medarbejderen efter anmodning kræve pengene udbetalt. Derimod er ikke-afholdte feriedage op til og med den 4. ferieuge tabt. - Særlige feriedage (den 6. ferieuge) kan af ledelsen varsles til afholdelse inden for ferieåret, eller der kan indgås aftale mellem medarbejder og leder om overførelse til det følgende ferieår. Foreligger der hverken varsel om afholdelse eller aftale om overførsel, udbetales godtgørelse for ikke-afholdte særlige feriedage. 5

6 8. Fravær, uplanlagt (dvs. sygdom, barns sygedag, omsorgsdage) 8.a. Mål: - Leder, kolleger og samarbejdspartnere skal have besked ved fravær. - Leder skal kunne sikre opgavevaretagelsen trods fravær i afdelingen. - AU s generelle retningslinjer samt lovkrav m.h.t. sygefraværssamtaler og refusion skal kunne opfyldes. - AU-ØK tilstræber fleksibilitet i forhold til medarbejderens fravær på grund af sygdom og børns sygdom. 8.b. Retningslinjer: - Medarbejderen skal meddele sygdom, omsorgsdage eller barns sygedage så tidligt som muligt og senest kl den første fraværsdag, jf. vejledning om registrering af ferie og fravær. - Fravær skal så vidt muligt noteres i den elektroniske kalender og eventuelle møder skal aflyses af medarbejderen selv eller med hjælp fra en kollega. - Fravær som følge af sygdom, omsorgsdage eller barns sygedage registreres i flexskemaet med 7,4 timer for fuldtidsansatte. - Hvis medarbejderens barn bliver sygt i løbet af en arbejdsdag, kan medarbejderen vælge enten at flexe ud og afholde barns 1. sygedag næste dag (såfremt barnet fortsat er sygt), eller afholde barns 1. sygedag på dagen, hvor sygdommen opstod. - Ved sygemeldingens ophør opdaterer medarbejderen flexskema og/eller sikrer grundlag for inddatering af fravær i det relevante system. - Egne besøg ved læge eller tandlæge bør som udgangspunkt søges tilrettelagt udenfor arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, aftales det med nærmeste leder, at der gives fri med løn, idet det forudsættes, at fraværet finder sted i arbejdstiden med mindst mulig gene for arbejdets udførelse. Hvis der foreligger aftale om frihed med løn, medregnes dagen som en almindelig fuldtidsdagsnorm 7,4 timer for fuldtidsansatte uanset længden af besøget hos lægen. Der gives ikke frihed med løn til læge- eller tandlægebesøg, hvor medarbejderen er ledsager f.eks. til børns eller andre familiemedlemmers læge- eller tandlægebesøg. - Medarbejderen kan med nærmeste leder aftale frihed med løn til egen lægeordineret behandling (eksempelvis speciallæge, psykolog, fysioterapeut, på sygehus eller genoptræningscenter), hvis behandling ikke kan tilrettelægges uden for arbejdstiden. - Af familiemæssige årsager har medarbejderen for så vidt angår egne børn ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med medarbejderens hospitalsindlæggelse sammen med egne børn under 14 år tilsvarende gælder, hvis barnet passes hjemme. De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet. Der er ikke noget til hinder for at man aftaler, at dagene kan holdes som halve dage. - Medarbejderen kan efter anmodning til den nærmeste leder få hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn, når o det er barnets 1. eller 2. sygedag o hensynet til barnet gør det nødvendigt o forholdene på tjenestestedet tillader det 6

7 o o barnet er under 18 år barnet er hjemmeværende Den anden sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag. - Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage med løn pr. barn, født efter d. 1. oktober 2005, i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år i alt op til 16 dage. Retten til omsorgsdage gælder, uanset om barnet er født på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke var ansat i en af statens institutioner. Ikke-afholdte omsorgsdage falder som udgangspunkt bort ved kalenderårets udløb. Godkendt af LSU d. 24. september 2013 Ikrafttræden pr. 1. november 2013 Revideret d. 17. juni 2014 grundet opdeling af vicedirektørområdet AU Økonomi og Planlægning i to selvstændige vicedirektørområder for henholdsvis AU Økonomi og AU Planlægning. Revideret udgave godkendt af LSU Økonomi den 27. oktober

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. september 2016 kl IT-Undervisningslokale Møde i LSU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. september 2016 kl IT-Undervisningslokale Møde i LSU Økonomi og Bygninger AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. september 2016 kl. 10.15-11.30 2641-130 IT-Undervisningslokale Møde i LSU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSTID, FERIE OG FRAVÆR

RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSTID, FERIE OG FRAVÆR RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSTID, FERIE OG AU Forskning og Eksterne Relationer Vicedirektør Sekretariat Forskningsstøtteenheden Talentudviklingsenheden Events og Kommunikationsstøtte Erhvervssamarbejde og

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Thomas Degn Nielsen (TDN) Observatør Ditte Jessing (DJ) Formand: Ole Jensen (OJ)

Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Thomas Degn Nielsen (TDN) Observatør Ditte Jessing (DJ) Formand: Ole Jensen (OJ) AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 7. oktober 2017 Kl. 10:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale B101a Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Marianne Bach Birn (MBB) Anders

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

4. Evaluering af lønhandlingsproces 2016 og udarbejdelse af kriterier til lønforhandling 2017 (35 min.)./. Sagsfremstilling

4. Evaluering af lønhandlingsproces 2016 og udarbejdelse af kriterier til lønforhandling 2017 (35 min.)./. Sagsfremstilling AARHUS UNIVERSITET Møde den: 23. juni 2016 kl. 9.00-11.00 2641-130 IT-Undervisningslokale Møde i LSU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Rettigheder og rammer for tilrettelæggelse af arbejdet ved Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Rettigheder og rammer for tilrettelæggelse af arbejdet ved Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat Rettigheder og rammer for tilrettelæggelse af arbejdet ved Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat Generelle bestemmelser for arbejdstid, ferie og sygdom ved Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat,

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET 1 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Formål med tidsregistreringen... 3 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 3 1.3 Hvordan får jeg

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere