Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. juni kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /9089 Foreløbig godkendelse af mål SSU /32720 SSU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag) /7823 Servicelovens 83a om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp mv /14077 Drøftelse af studietur for Social- og Sundhedsudvalget Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2015 Dagsordenen godkendt /9089 Foreløbig godkendelse af mål SSU Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. juni Kl. 16:00 Assens Kommune, 1 af 6

2 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at mål 2016 inden for Social- og Sundhedsudvalget foreløbigt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 20. og 21. august Beslutningstema: Foreløbig godkendelse af mål 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Sagsfremstilling: På baggrund af udvalgets indledende drøftelser af mål 2016 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelser for 2016 inden for følgende mål: Effekt af trænende hjemmepleje Tværfaglig indsats for unge med misbrug (Tværfagligt mål mellem SSU, BUU og EBU) Målbeskrivelserne er medsendt som bilag. Udgangspunktet for målformuleringen har dels været udvalgets indledende drøftelser på maj-mødet og dels den ny ramme for målarbejdet for at gøre målene til et aktivt styringsinstrument mod Vision Målene for 2016 og opfyldelsen heraf skal i høj grad være med til at styre mod opfyldelse af Vision For at sikre at vi er på rette spor skal det enkelte mål indeholde nogle skarpe måleindikatorer, der viser fremdriften i forhold til Visionen. Der skal formuleres 1-2 mål for 2016 pr. udvalgsområde. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: SSU - samlede målbeskrivelser 2016 BUU, SSU, EBU - Tværfagligt mål 2016 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2015 Social- og Sundhedsudvalget godkender, at det inden for Social- og Sundhedsudvalget mål 2016, er Effekt af trænende hjemmepleje og Tværfaglig indsats for unge med misbrug (tværfagligt mål mellem SSU, BUU og EBU) Politikudvikle på demensområdet der foreløbigt indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 20. og 21. august Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. juni Kl. 16:00 Assens Kommune, 2 af 6

3 3. 14/32720 SSU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag) 4. 15/7823 Servicelovens 83a om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp mv. Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at der træffes beslutning om udmøntningen af 83a: særligt for hjemmeplejen med henblik på valg af model, som har været sendt i høring. høringssvar tages til efterretning. Beslutningstema: Godkendelse af udmøntning af 83a, herunder valg af model gældende for hjemmeplejen. Det indkomne høringssvar tages til efterretning. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 15. april 2015 udmøntning af Servicelovens 83a. Udvalget pegede foreløbigt på, at model 2 som grundlag for udmøntning af 83a i hjemmeplejen, som sendes til høring i Ældrerådet. Ældrerådet har følgende bemærkninger: Ældrerådet anbefaler at model 2 danner grundlag for udmøntning af rehabiliteringsforløbet i h.t. 83a. Pr. 1. januar 2015 trådte ny 83a om rehabiliteringsforløb forud for hjælp efter 83 (hjemmehjælp) i kraft. Formålet med lovgivningen er blandt andet, at kommunerne arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb ud fra en fælles forståelse af de grundlæggende principper for rehabiliteringsforløb. Rehabiliteringsforløbene understøtter Vision 2018 og målet om sundhed og livskvalitet. Rehabiliteringen falder i tråd med målsætningerne for Prof på tværs om tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Rehabiliteringen efter 83a er en forlængelse af kommunens igangværende arbejde med trænende hjemmepleje og Eden Alternative i plejeboligerne. Der er identificeret tre mulige modeller for udmøntning af 83a i hjemmeplejen: Model 1 Model 2 Den kommunale hjemmepleje og private leverandører leverer den rehabiliterende indsats til såvel nye borgere som kendte borgere. Den kommunale hjemmepleje leverer den rehabiliterende Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. juni Kl. 16:00 Assens Kommune, 3 af 6

4 indsats til alle nye borgere. Den kommunale hjemmepleje og private leverandører leverer den rehabiliterende indsats for kendte borgere. Model 3 Den kommunale hjemmepleje leverer den rehabiliterende indsats til såvel nye borgere som kendte borgere. Administrationen anbefaler udmøntning af model 2. Model 2 svarer til den rehabiliterende indsats, som kommunen hidtil har praktiseret via den trænende hjemmepleje efter 86 (træning) og sikrer kontinuitet i hjælpen til borgere, som allerede modtager hjælp efter 83 (hjemmehjælp) og har anvendt det frie leverandørvalg. I plejeboligerne skal alle beboere revurderes med henblik på, om de skal tilbydes et rehabiliteringsforløb inden 1. januar 2017, hvis de kan profitere af det. Rehabiliteringsforløbene igangsættes i samarbejde med trænende terapeuter. Lovgrundlag: Servicelovens 83a om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp mv. Økonomi: Udmøntning af 83a kan finansieres via det allerede afsatte budget til hverdagsrehabilitering. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Udmøntning af 83a i hjemmeplejen - tre modeller.pdf Orienteringsskrivelse til kommunerne om ændring af lov om social service 83 - lov nr pdf Høringssvar vedr. udmøntning af servicelogens 83-a - rehabiliteringsforløb.docx Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2015 Social- og Sundhedsudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning og godkender, at model 2 er gældende for udmøntningen af Servicelovens 83a for hjemmeplejen /14077 Drøftelse af studietur for Social- og Sundhedsudvalget Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at ramme for studieturen drøftes med henblik på godkendelse. Beslutningstema: Drøftelse af ramme for studieturen med henblik på godkendelse. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 4. februar 2015 ramme for evt. studietur. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. juni Kl. 16:00 Assens Kommune, 4 af 6

5 Samtidig blev det besluttet, at administrationen arbejder videre med et udkast til en tur til Holland i slutningen af oktober efter uge 42/2015 med udgangspunkt i temaerne demens, misbrugsbehandling og velfærdsteknologi. Programskitse for studierejse til Amsterdam i dagene november 2015 vil blive forelagt på mødet. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2015 Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte ramme for studieturen. 6. Orientering Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2015 Intet. 7. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2015 Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. juni Kl. 16:00 Assens Kommune, 5 af 6

6 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03. juni Kl. 16:00 Assens Kommune, 6 af 6

7 Bilag: 2.1. SSU - samlede målbeskrivelser 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

8 Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed for at genvinde tabt formåen og derved højne deres livskvalitet. Trænende Hjemmepleje er med til at forebygge yderligere nedsat funktionsevne og de helbredsmæssige konsekvenser, det kan give. Effektmål: Langt sigt: At der trods den demografiske udvikling ikke vil ske stigning i visiterede indsatser efter servicelovens 83. Mellemlangt sigt: Kort sigt: Nye borgere til hjemmeplejen eller første henvendelse til personlig pleje: At alle borgere vedrørende nyhenvendelse til hjemmepleje visiteres til Trænende Hjemmepleje. (Servicemål: 80 % visiteres til Trænende Hjemmepleje) At borgere visiteret til Trænende Hjemmepleje opnår størst mulig selvhjulpenhed uden eller med hjælpemidler. (Servicemål: 30 % af nye borgere, som visiteret til Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne) Borgere, der allerede modtager hjælp fra hjemmeplejen: At borgere, der vurderes med et træningspotentiale modtager Trænende Hjemmepleje (Servicemål: 10 % af kendte borgere modtager Trænende Hjemmepleje) At kendte borgere, der modtager Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp end tidligere. (Servicemål: 70 % af de kendte borgere, som modtager Trænende Hjemmepleje, bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp) Fokusområder: Der skal tværfagligt være en fælles tilgang til Trænende Hjemmepleje, så alle faggrupper har samme mål med indsatsen. Der skal fra visitation, sygepleje, træning, hjemmepleje, private leverandører og andre samarbejdspartnere være samme fokus. Indsatser: Trænende Hjemmepleje er allerede en indsats, borgerne visiteres til. Måling på effekt er en metode til at synliggøre indsatsen og virkningen af denne.

9 Metode til effektvurdering: Alle nyhenvendelser vedrørende hjemmepleje registreres. Alle borgere, der visiteres til Trænende Hjemmepleje eller får tilbudt en særlig rehabiliterende indsats registreres. Alle borgere, der har været igennem et Trænende Hjemmeplejeforløb og bliver selvhjulpne uden eller med hjælpemidler registreres. Alle kendte borgere, der efter en særlig rehabiliterende indsats bliver slevhjulpen, får mindre, uændret eller mere hjælp registreres. Registreringen vil foregå i omsorgssystemet AvaleoOmsorg

10 Bilag: 2.2. BUU, SSU, EBU - Tværfagligt mål 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

11 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Måloverskrift: Tværfaglig indsats for unge med misbrug Sammenhæng til vision 2018: Unge med misbrug har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. En tværfaglig indsats for at hjælpe de unge med at komme ud af deres misbrug understøtter således målet i Vision 2018 om, at flest mulig unge gennemfører en ungdomsuddannelse. En indsats for unge med misbrug understøtter desuden målet i sundhedspolitikken Sammen om Sundhed hvor fokus bl.a. er på, at iværksætte en tidlig indsats overfor børn og unge og give en hjælpende hånd til sårbare og udsatte grupper. Effektmål: Langt sigt: På lang sigt er målet, at målgruppen opstarter i og gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i varig beskæftigelse. Mellemlangt sigt: 90 % af målgruppen kommer ud af misbruget, så dette ikke længere står i vejen for deres vej ud af offentlig forsørgelse. Kort sigt: Målet på kort sigt er, at afdække hvor mange unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 25 år, der har et misbrug, som forhindrer dem i, at have en velfungerende hverdag med uddannelse og/eller job samt at etablere individuelle, helhedsorienterede og tværfaglige indsatser for målgruppen. Fokusområder: En del unge uddannelseshjælpsmodtagere i alderen år vurderes at have et misbrug, som er en barriere for, at de kan fungere i hverdagen og komme godt i gang med et ungdomsliv med uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter. Målgruppen er heterogen misbruget kan variere i omfang og ligeledes kan årsagerne til misbruget. Misbruget kan være det primære problem eller det kan være symptom på underliggende problemer eksempelvis sociale eller psykiske problemer og det kan være selverkendt eller de unge kan benægte misbruget. Ens for størstedelen af målgruppen er, at de har brug for hjælp til at håndtere hele deres livssituation og ikke blot snæver hjælp til at håndtere misbruget. Det er derfor afgørende at have fokus på både at afhjælpe selve misbruget, men også evt. bagvedliggende årsager og skabe en livsparathed, der sætter den unge i stand til at have et aktivt og velfungerende ungdomsliv. Dette forudsætter en helhedsorienteret indsats, hvor fokus er på den unges samlede liv og velbefindende, og hvor der kan

12 iværksættes tværfaglige indsatser, der supplerer hinanden. Indsatser: Screeningsværktøj: Der skal tages et fælles screeningsværktøj i brug, der kan afdække misbrug. Helhedsorienteret og tværfaglig indsats: Der skal etableres en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan håndtere både de unges misbrug samt evt. bagvedliggende sociale eller psykiske problematikker. Metode til effektvurdering:

13 Bilag: 4.1. Udmøntning af 83a i hjemmeplejen - tre modeller.pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71750/15

14 Servicelovens 83a Udmøntning i Hjemmeplejen Begreber Rehabilitering: Hvidbogens definition på rehabilitering (Marselisborgcentret 2004): Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Rehabiliterende indsats: Den indsats der visiteres til efter 83 a Nye borgere: Borgere, der efterspørger hjælp fra hjemmeplejen for første gang, eller første henvendelse om personlig pleje Kendte borgere: Borgere, der efterspørger mere eller mindre hjælp fra hjemmeplejen. Borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen, og hvor hjemmetræner, trænende terapeut, visitator og/eller borger vurderer, at borgeren vil profitere af Trænende Hjemmepleje. Forslag til udmøntning af Servicelovens 83 a: 1. Den kommunale Hjemmepleje og private leverandører leverer alle den rehabiliterende indsats. 2. Den kommunale Hjemmepleje leverer til alle nye borgere den rehabiliterende indsats. Den Kommunale Hjemmepleje og private leverandører leverer alle den rehabiliterende indsats for kendte borgere med ændring i behov for hjælp. 3. Den kommunale Hjemmepleje leverer den rehabiliterende indsats til nye borgere og til kendte borgere med ændring i behov for hjælp. Model 1 Model 2 Model 3 Den kommunale Hjemmepleje og private leverandører leverer den rehabiliterende indsats til såvel nye borgere som kendte borgere. Den kommunale Hjemmepleje leverer den rehabiliterende indsats til alle nye borgere. Den Kommunale Hjemmepleje og private leverandører leverer alle den rehabiliterende indsats for kendte borgere. Den kommunale Hjemmepleje leverer den rehabiliterende indsats til nye borgere og til kendte borgere. Marts

15 Betydning for borger Betydning for borger Betydning for borger Nye borgere kan frit vælge leverandør også til den rehabiliterende indsats. Nye borgere kan ikke frit vælge leverandør til den rehabiliterende indsats. Nye borgere kan kun modtage den indsats. rehabiliterende indsats af Den kommunale Hjemmepleje. Nye borgere kan efter endt rehabiliteringsforløb vælge leverandør. Kendte borgere kan modtage rehabiliterende indsats fra den leverandør de tidligere har valgt, enten fra Den kommunale Hjemmepleje eller en privat leverandør. Kendte borgere kan modtage rehabiliterende indsats fra den leverandør de tidligere har valgt, enten fra Den kommunale Hjemmepleje eller en privat leverandør. Alle borgere, såvel nye som kendte borgere, kan ikke frit vælge leverandør til den rehabiliterende Alle borgere, såvel nye som kendte borgere, kan kun modtage den rehabiliterende indsats af Den kommunale Hjemmepleje. Det vil sige kendte borgere, der har valgt privat leverandør, skal skifte til Den kommunale Hjemmepleje. Nye borgere kan efter endt rehabiliteringsforløb frit vælge leverandør. Alle borgere, såvel nye som kendte borgerne, undgår at skifte mellem Den kommunale Hjemmepleje og privat leverandør. Kendte borgerne undgår at skifte mellem Den kommunale Hjemmepleje og privat leverandør. Kendte borgere, der modtog hjælp fra privat leverandør, kan efter endt rehabiliteringsforløb vende tilbage til den private leverandør. Kendte borgere, der modtager hjælp fra privat leverandør, vil miste kontinuitet. Betydning for leverandør Betydning for leverandør Betydning for leverandør Alle leverandører skal kunne tilbyde rehabiliterende indsats til såvel nye som kendte borgere. Den kommunale Hjemmeplejen skal kunne tilbyde rehabiliterende indsats til alle nye borgere. Den kommunale Hjemmepleje skal kunne tilbyde rehabiliterende indsats til alle nye borgere og til alle kendte borgere. Alle leverandører skal kunne tilbyde rehabiliterende indsats til kendte borgere. Alle leverandører skal have medarbejdere, der har kompetencer til at levere den rehabiliterende indsats. Den kommunale Hjemmepleje skal have medarbejdere, der har kompetencer til at levere den rehabiliterende indsats til alle nye borgere og til de kendte borgere, der har valgt dem. Den kommunale Hjemmepleje skal have medarbejdere, der har kompetencer til at levere den rehabiliterende indsats til alle nye borgere og til alle kendte borgere. De private leverandører skal have medarbejdere, der har kompetencer til at levere den rehabiliterende indsats til de kendte borgere, der har valgt dem. Den kommunale Hjemmepleje skal leve op til De private leverandørers medarbejdere vil ikke få opøvet kompetencer i den rehabiliterende indsats, og derved ikke have samme forudsætninger for at understøtte borger i at fastholde funktionsniveau. Marts

16 Alle leverandører skal leve op til den politiske målsætning på området. den politiske målsætning på området De private leverandører skal leve op til den politiske målsætning på området for kendte borgere. Den kommunale Hjemmepleje vil være første Den kommunale Hjemmepleje leverer alle De private leverandører har mulighed for at leverandør. rehabiliterende indsatser. blive valgt ved opstart af rehabiliterende indsats De private leverandører kan vælges efter De private leverandører kan vælges/genvælges rehabiliterende indsats. efter rehabiliterende indsats. Betydning for Assens Kommune Betydning for Assens Kommune Betydning for Assens Kommune Assens Kommune skal udarbejde et tillæg til Assens Kommune skal udarbejde et tillæg til kontrakterne med krav om, at leverandørne kan kontrakterne med krav om, at leverandørne kan levere den rehabiliterende indsats og har levere den rehabiliterende indsats og har medarbejdere med de rette kompetencer. medarbejdere med de rette kompetencer. Assens Kommune er forpligtet til at sikre, at leverandøren lever op til tillægget til kontrakterne. Assens Kommune er forpligtet til at sikre, at leverandøren lever op til tillægget til kontrakterne. Assens Kommune skal sikre at alle leverandører har medarbejdere, som er undervist i rehabilitering. Assens Kommune er pligtig til at undervise leverandørerne i Assensmodellen. Assens Kommune skal sikre at alle leverandører har medarbejdere, som er undervist i rehabilitering. Assens Kommune er pligtig til at undervise leverandørerne i Assensmodellen. Assens Kommune skal på anden måde sikre de private leverandørers kompetencer til at kunne understøtte borgers funktionsniveau. Assens Kommune er pligtig til at orientere leverandørerne i Assensmodellen. Assens kommune skal følge op på, om alle leverandører lever op til den politiske målsætning. Assens kommune skal følge op på levering af den rehabiliterende indsats ved de lovbefalede tilsyn på området. Assens kommune skal følge op på, om alle leverandører lever op til den politiske målsætning. Assens kommune skal følge op på levering af den rehabiliterende indsats ved de lovbefalede tilsyn på området. Marts

17 Bilag: 4.2. Orienteringsskrivelse til kommunerne om ændring af lov om social service 83 - lov nr pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71746/15

18 Dato: Til samtlige kommuner m.fl. Sagsnr Orientering om lov om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) Folketinget har den 19. december 2014 vedtaget L 25 forslag til Lov om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.). Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandlingen, vedlægges til orientering. Samtidig vedlægges de bekendtgørelser, som er revideret på baggrund af lovændringen: Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84, og Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens 83, 83 a og 86. Lovforslaget med bemærkninger kan læses på Folketingets hjemmeside I. Formål og indhold i den nye lovgivning Formålet med den nye lovgivning er bl.a. at understøtte, at kommunalbestyrelsen arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb ud fra en fælles forståelse af de grundlæggende principper for rehabiliteringsforløb. Samtidig er formålet at skabe klarhed omkring hjælpen for den enkelte modtager, og at fremme en fokuseret og koordineret indsats fra de forskellige medarbejdere, som yder hjælp til modtageren. Ny bestemmelse om rehabiliteringsforløb efter 83 a forud for hjælp efter 83 Loven indebærer, at kommunalbestyrelsen forpligtes til, forud for vurderingen af behovet for hjælp efter 83, stk. 1, at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at kommunalbestyrelsen med loven forpligtes til at sikre, at rehabiliteringsforløb tilbydes på baggrund af en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i modtagerens behov og ressourcer, og hvor der både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Det skal indgå i vurderingen, om det er realistisk, at et rehabiliteringsforløb kan skabe de ønskede forbedringer af borgerens funktionsevne. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at tilrettelæggelsen af rehabiliteringsforløbet skal være helhedsorienteret og tværfagligt, og at der skal sættes mål for det enkelte rehabiliteringsforløb. Målene skal fastsættes i samarbejde med borgeren. Det er borgerens egne mål og behov, som er omdrejningspunktet for arbejdet med målfastsættelsen. Kravet om, at målfastsættelsen skal ske i samarbejde med borgeren, betyder, at kommunen forpligtes til at arbejde med borgerens motivation. Der skal være en dialog mellem borger og kommune omkring, hvad der skal til, for at borgeren kan få en bedre hverdag med større uafhængighed. Det er således afgørende, at et rehabiliteringsforløb baserer sig på en konstruktiv dialog med udgangspunkt i borgerens samlede situation. Side 1 af 2 Holmens Kanal København K Tlf

19 De konkrete mål for forløbet og det nærmere indhold samt omfanget af den hjælp og støtte, som indgår i et rehabiliteringsforløb, vil variere i forhold til den enkelte borgers behov og ressourcer, og vil løbende skulle tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Modtagerens funktionsevne kan udvikle sig i såvel op- som nedadgående retning under rehabiliteringsforløbet. Efter loven skal der være den nødvendige hjælp og støtte undervejs i forløbet med henblik på at nå de opstillede mål for forløbet. Hjælpen indgår som en del af det samlede rehabiliteringsforløb. Under behandlingen af lovforslaget i Folketinget blev der vedtaget et ændringsforslag om, at hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83, jf. lovens 83, stk. 6. Kommunalbestyrelsens pligt til at vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83 og til at træffe afgørelse om tildeling af hjælpen ud fra borgerens individuelle og konkrete behov gælder uanset, hvad der er årsag til, at borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet. Bemærkninger til ændringsforslaget fremgår af bilag 5 til lovforslaget og kan ses på Folketingets hjemmeside Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at tilrettelægge rammerne for indholdet i og opfølgningen på rehabiliteringsforløbene. Det gælder også i forhold til muligheden for at inddrage eventuelle private leverandører. Målfastsættelse for hjælp efter 83 Loven indebærer endvidere, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at fastsætte individuelle mål for hjælp efter 83, stk. 1, til den enkelte modtager af hjælpen. Ophævelse af sondring mellem midlertidig og varig personlig og praktisk hjælp Derudover indebærer loven, at sondringen mellem midlertidig og varig personlig og praktisk hjælp i servicelovens 161 ophæves, således at kommunalbestyrelsen ikke længere kan opkræve betaling for personaleomkostninger for midlertidig personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 og 2. Reglerne om betaling for madservice og aflastning og afløsning er uændrede. Ophævelse af kontaktpersonordningen Med lovændringen ophæves kravet i servicelovens 89, stk. 2, om, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 skal oplyse om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp. Kommunalbestyrelsen skal fortsat i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 oplyse modtageren af hjælpen om, hvor hos myndigheden denne kan rette henvendelse, hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen, jf. lovens 90, stk. 2. Der vil blive udarbejdet en vejledning til loven. II. Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. januar For personer, der den 1. januar 2015 allerede er tilkendt hjælp efter servicelovens 83, finder bestemmelsen om rehabiliteringsforløb og bestemmelsen om målfastsættelse for hjælp efter 83, anvendelse første gang, hjælpen efter 83 revurderes, dog senest den 1. januar Med venlig hilsen Eva Pedersen Kontorchef Side 2 af 2 Holmens Kanal København K Tlf

20 Bilag: 4.3. Høringssvar vedr. udmøntning af servicelogens 83-a - rehabiliteringsforløb.docx Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Assens den 19. maj Til Social- og sundhedsudvalget Assens Kommune Rådhuset Høringssvar til kvalitetsstandarden for rehabiliterende hjemmepleje i h.t. servicelovens 83 a. I h.t. servicelovens 83-a skal kommunen tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Social- og Sundhedsudvalget den 15. april 2015 drøftede udmøntning af 83a. Udvalget peger foreløbigt på model 2 som grundlag for udmøntning af 83a i hjemmeplejen, og sendes dette til høring i Ældrerådet. Ældrerådet har i møde den 19. maj 2015 afgivet følgende høringssvar: Ældrerådet anbefaler at model 2 danner grundlag for udmøntning af rehabiliteringsforløbet i h.t. 83-a Med venlig hilsen Kirsten Broberg formand Assens Ældreråd Kirsten Broberg formand, Ole Thøgersen, Richard Grøntvedt, Gudmund Henriksen, Aase Andersen, Hardy Padkær, Helge Jensen, Benny Dyrdorf, Ketty Olsen.

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Godkendelse/underskrift af referat 3 3 Høring - af Midttrafiks køreplaner

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering - Hvad forstås ved det? - Hvordan spiller det sammen med genoptræning, vedligeholdelsestræning? - Hvad mener Ældre Sagen?

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp - nye elementer i lovgivningen Social- og sundhedspolitisk konsulent Beate Jarl bj@etf.dk 53 36 49 21 Aktuelle love, vejledninger mv. Bekendtgrelse og vejledning om

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 10. august 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/13248 Evaluering af KL's Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi 1 Indhold Forord... 3 Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi... 4 Rehabiliteringsbegrebet... 6 Funktionsevnebegrebet... 6 Målgruppen for rehabilitering... 6 Samarbejde på tværs af fagligheder

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: 049 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Godkendelse: Leverandørkrav

Godkendelse: Leverandørkrav Ældre- og Handicapudvalget Punkt 6. Godkendelse: Leverandørkrav - 2015-83 2015-023303 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede leverandørkrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen 1 At fremtidens hjemmehjælp tager afsæt i det

Læs mere

10. Ældrepolitikkens og Sundhedspolitikkens indsatser

10. Ældrepolitikkens og Sundhedspolitikkens indsatser Ringkøbing-Skjern Kommune Social- og Sundhedsudvalget 24. juni 2015 10. Ældrepolitikkens og Sundhedspolitikkens indsatser 15-008565 Sagsfremstilling Byrådet har udarbejdet og godkendt kommunens vision,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? Demensfagkoordinator Karin Svendsen og udviklingskonsulent Birgitte Højlund FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 REHABILITERING: HVIDBOGENS definition passer

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII N OTA T NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII Under udviklingen af Fælles Sprog III (FSIII), blev Servicelovens 83a vedrørende rehabiliteringsforløb vedtaget i Folketinget. 1 Forud for loven fik FSIII projektet

Læs mere

Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport

Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport Sag: 13/11077 Dok: 110767-13 August 2013 / SAMO Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport Resume Folketinget nedsatte i juni 2012 en Hjemmehjælpskommission, der har haft til opgave at beskrive udfordringerne

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere