Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin"

Transkript

1 Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin

2

3 Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin

4 [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion og tekst: Vibeke Bundgård, Cathrin F. Johansen og Lea Holst Spenceley Tegninger: Lars Andersen Layout og tryk: Clausen Offset Oplag: 500 stk. Udgivelsesår: 2010 Papir: Multi Design Original White ISBN-nummer:

5 [ 5 ] Indhold Forord Sådan kan du bruge bogen [ Kursusplanlægning i egen organisation ] [ Undersøgelse af kursusbehov ] [ Kursusudvikling ] [ Planlægning af kurset ] [ Kursusafholdelsen ] [ Evaluering ] [ Hvordan får vi kurset til at leve videre i dagligdagen? ] [ Værktøjskasse til kursusplanlægning (arbejdsark) ]

6 [ 6 ] Forord Kursushåndbogen er et tilbud til dig, der laver kurser for frivillige. Håndbogen er finansieret af og udviklet under rammerne af Uddannelsespulje til støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Center for frivilligt socialt arbejde udbyder og udvikler løbende uddannelsespuljens aktiviteter ud fra målet om at medvirke til at kvalificere og underbygge de frivilliges forudsætninger for at bidrage til den frivillige indsats og mødet med de udsatte grupper, som de frivillige sociale organisationer arbejder for og med. Udover tilbud direkte målrettet de frivillige og ansatte, der indgår i det brugerrettede arbejde, har puljen også fokus på at tilbyde organisationerne bistand til at fremme det pædagogiske udviklingsarbejde. Og herunder arbejdet med at udvikle og planlægge egne kursusaktiviteter, som vi anser som en væsentlig faktor i arbejdet med at udvikle og sikre organisationens virke og bærende værdier. Vi ved, at det koster kræfter, tid og penge at arrangere kurser. Men vi ved også, at hvis deltagerne på et kursus oplever, at der er styr både på de praktiske rammer og den indholdsmæssige del, så vil de ressourcer, man anvender i planlægningen og gennemførelsen, være det hele værd i form af positive og motiverede frivillige. Det er derfor vores håb, at bogen bliver et praktisk værktøj, der kan hjælpe til, at arbejdet med at udvikle og planlægge kursusaktiviteter bliver mere smidigt og overskueligt. Vi har skrevet bogen med udgangspunkt i vores egne erfaringer med kursusplanlægning her ved Center for frivilligt socialt arbejde samt mange års samarbejde og observationer ude hos jer i organisationerne. Vi har desuden fået relevante indspark, gode ideer og konstruktive kommentarer til håndbogen fra udvalgte frivillige og ansatte i syv forskellige frivillige sociale organisationer. Der skal herfra lyde en stort tak for deres bidrag til at gøre bogen mere anvendelig og relevant. God arbejdslyst! Center for frivilligt socialt arbejde Odense, maj 2010

7 [ 7 ] Sådan kan du bruge bogen Denne håndbog er tænkt som en opslagsbog til dig, der skal planlægge kurser i din egen organisation. I bogen fokuserer vi på interne kurser med vægten lagt på de aktiviteter, der er forbundet med den praktiske kursusplanlægning. Bogen vil hjælpe dig trin-for-trin igennem kursusplanlægningens faser, og du får råd og vejledning til de opgaver, du typisk står overfor, når du skal planlægge et kursus. Hvis du ikke ønsker at læse alt i detaljer, kan du gå direkte til de arbejdsark og skemaer, der ligger bagest i bogen og bruge dem som hjælpeværktøjer du kan samtidig skele til de eksempler, der er rundt om i bogen angående anvendelsen af disse skemaer. Bogen er nemlig krydret med huskelister, gode råd og konkrete eksempler på f.eks. en kursusbeskrivelse eller en målgruppebeskrivelse. Vi har struktureret bogen i kapitler, der vedrører de forskellige faser i kursusplanlægningen fra de spæde idéer og indledende refleksioner til konkretisering, praktisk forberedelse, afholdelse og tiden efter kurset. Hvert kapitel behandler en fase, og for at du let kan finde rundt, er de enkelte kapitler markeret med faner i højre side af bogen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det at søge midler til afholdelse af kurser kan være et stort arbejde i sig selv. Dele af denne bog kan hjælpe dig til det beskrivelsesarbejde, der er forbundet med at søge midler, men det vil være for omfattende at inddrage fundraising her. Fokus i bogen er altså på den praktiske planlægning af selve kurset, når pengene er i hus. Undervejs støder du på tekstbokse som denne. Her finder du ekstra informationer og gode råd, så hold øje med dem! Planlægningsprocessen er beskrevet kronologisk, sådan som vi tænker, at den ideelt set er, vel vidende at praksis kan være en mere rodet affære, hvor man ind imellem må bytte rundt på faser og gå frem og tilbage mellem dem. Bogen kan også ses og downloades på

8 [ 8 ] Oversigten viser de helt overordnede faser, som kan omkranse et kursus Ønsket om at udvikle kurser, udspringer som regel af et behov, der er opstået et sted i organisationen. Det kan være en gruppe, der gerne vil kunne udfylde deres funktion og opgave bedre eller nye frivillige, som skal oplæres. Det kan også være baseret på et fremadrettet kig på organisationens planer det næste stykke tid, f.eks. at foreningen sætter gang i nogle nye aktiviteter og initiativer, som kræver ny kunnen og viden. Uanset baggrunden kan det godt betale sig at foretage en undersøgelse af organisationens samlede kursusbehov for at finde ud af hvilke kurser, der er mest relevante for organisationen at sætte i værk det næste stykke tid. Undersøgelse af kursusbehov Hvad er foreningens planer og mål det næste stykke tid, hvilken betydning har det for vores roller og de opgaver, vi skal løse? Hvad skal vi kunne for at udfylde rollen og løse opgaven? Kursusudvikling Hvad er kursets formål, og hvad skal udbyttet være? Hvem skal deltage og hvem skal undervise? Hvordan skal formen være, så det bedst muligt imødekommer deltagerne? Kursusplanlægning Hvilke aftaler skal der laves med underviseren? Hvor skal vi afholde kurset, og hvilke faciliteter er der brug for? Har deltagerne nogle særlige praktiske behov, som vi skal tage højde for? Kursusafholdelse Hvem står for kursusledelsen og sikrer, at alt forløber som det skal? Opfølgning efter kurset Fik deltagerne det udbytte, som de kom efter og hvordan lever det videre i hverdagen?

9 [ Kursusplanlægning i egen organisation ]

10 [ 10 ] Kursusplanlægning i egen organisation Eftersom du sidder med denne bog, har du nok allerede gjort dig nogle indledende overvejelser om at arrangere kurser i jeres organisation. Det kan være, at du allerede har en tydelig idé om, hvad kursusaktiviteterne skal handle om, og hvad formålet skal være, men det kan også være, at der er formuleret et mere uklart behov, som du nu skal arbejde videre med. Uanset hvilken baggrund, der er for at sætte en kursusaktivitet i gang, er der et stykke arbejde at gøre med at få formålet fastlagt og kurset beskrevet og planlagt. Kursusplanlæggerens rolle og ansvar For at få arbejdet med kursusplanlægning til at glide så godt som muligt skal du som kursusplanlægger sørge for at have en klar aftale med organisationen om, hvad dine beføjelser er, hvordan samarbejdet skal køre og hvem, der er endeligt beslutningsdygtig i forhold til både det indholdsmæssige, til tidsplaner og ikke mindst økonomiske forhold. Som kursusplanlægger vil du skulle løse mange, meget forskelligarte de opgaver. Her har vi opstillet en bruttoliste over de væsentligste op - gaver i kursusplanlægningen. Det er dog umuligt at lave en liste, der tager højde for alle de specifikke situationer, der vil være i forskellige organisationer. Bagest i bogen finder du en overordnet huskeliste for kursusplanlægning. Tilføj evt. dine egne opgaver på listen. Kursusplanlæggerens opgaver» Undersøge kursusbehovet» Udvikle kurset Fastlægge målgruppe, formål, indhold, form og metode Udforme kursusbeskrivelsen» Sikre enighed om kurset i organisationen» Planlægge og forberede: Budget Kontakt til underviser Kontakt til kursussteder Udfærdigelse af program Annoncering Tilmeldinger og afbud Praktisk tilrettelæggelse af dagen» Afholdelse af kurset og kursusledelse Sætte rammer og forventninger Sørge for alt det praktiske Runde kurset af» Evaluering af kurset.

11 [ Undersøgelse af kursusbehov ]

12 [ 12 ] Undersøgelse af kursusbehov Det kan være en fordel at skabe sig et overblik over organisationens generelle behov for uddannelse, inden du går i gang med at arrangere konkrete kurser. Det kan gøre dig i stand til sammen med organisationens bestyrelse og/eller frivillige at vælge de mest relevante kursusaktiviteter og planlægge dem i den bedst mulige rækkefølge; det er jo langt fra sikkert, at der er tid og penge til at opfylde alle kursusbehov. Når dette arbejde først én gang er gjort, kan I drage nytte af det over en lang periode. Hvis du ikke mener, at I har brug for at afdække organisationens generelle kursusbehov, inden du begynder at planlægge et specifikt kursus, kan du gå direkte i gang med at få et givent kursus defineret og beskrevet. Gå til side 16 om Udvikling af kurset.

13 [ 13 ] Afdækning af behov For at afdække organisationens kursusbehov kan du starte med at udarbejde en liste over hvilke opgaver, I har i organisationen og dernæst kortlægge, hvad det kræver af viden og kunnen at løse disse opgaver. Her vil du have stor gavn af at spørge jeres forskellige grupper af frivillige for at få deres viden og vurderinger med i beskrivelserne. På den måde kan du sikre, at det er det mest dækkende billede, du får tegnet af organisationens opgaver og allerede eksisterende kompetencer. Hvis organisationen er stor eller har mange opgaver, kan du opdele din afdækning ud fra de forskellige grupperinger, der er i organisationen. Måske opdager du, at der er kompetencer og dermed kursusbehov, der går igen i de forskellige grupper. Organisationens eller gruppens mål Organisationen skal opfylde brugernes/medlemmernes behov for hjælp Gruppe Bestyrelsen Frivillige rådgivere på telefonen Opgaver Påvirkning og rådgivning af offentlige myndigheder og poli tikere (socialpolitisk arbejde) Kompetencer (viden/kunnen) Indgående kendskab til lovgivningsområdet indenfor socialog sundhedsområdet. Præsentationsteknik Gennemslagskraft Telefonisk rådgivning af brugere/ medlemmer, her under henvise til relevante behandlings-muligheder eller kontakter Spørge- og lytte teknik Viden om professionelle behandlingsmuligheder Faglig viden om brugergruppens typiske problemfelt Redskaber til at kunne adskille brugeres problemer fra egen person Ideer til uddannelsesaktiviteter Kursus i politisk pression Kursus i love og regler Fortalerrollen Mediehåndtering Sidemandsoplæring i telefonbetjening Kursus i spørgeteknik Kursus i den svære samtale Kursus om hjælperrollen Informationsmøde om regler på området Besøg hos anden organisation for at dele erfaringer

14 [ 14 ] Du kan også sikre relevansen af jeres kursusaktiviteter ved at se på behovet ud fra organisationens situation i dag og organisationens situation i fremtiden. Har I nogle definerede mål, I vil nå i organisationen? Hvilke fremtidige opgaver forventer I at skulle løse, og hvad kræver det af de frivillige? Du kan hente hjælp til arbejdet med at afdække organisationens kursusbehov med skemaet side 13, som er udfyldt med et eksempel. Tomt arbejdsark finder du bagest i bogen. Prioritering og plan Når du har fået et overblik over hvilke kursusbehov, der er i organisationen og hvilke mulige aktiviteter, I kan sætte i værk, må du i samarbejde med relevante personer (repræsentanter for frivillige, bestyrelse, eller ledelse) i organisationen foretage nogle valg og prioriteringer. Hvilke kursusaktiviteter er vigtigst, hvilke skal gennemføres først og hvilke målgrupper skal først og fremmest klædes på? Læg en overordnet plan for de aktiviteter, som I vurderer, skal gennemføres indenfor en bestemt tidsramme. Hvis det er muligt for jer at budgettere aktiviteterne i grove træk, kan det også være en hjælp til at prioritere (se side 28 for budgetlægning). Få bestyrelsen, den daglige ledelse og/eller de frivillige til at forholde sig til planen og træffe beslutning om dens gennemførelse. På den måde kan I sikre, at I får prioriteret rigtigt, og at der er opbakning til kursusaktiviteterne. Samtidig kan du sørge for, at jeres kursusaktiviteter bliver koordineret med andre aktiviteter i organisationen.

15 [ Kursusudvikling ]

16 [ 16 ] Kursusudvikling Der er tre områder du skal have defineret og på plads, når du skal udvikle et kursus: Målgruppen, kursets formål og udbytte samt indholdet. Kursusudviklingen skal du sørge for sker i samarbejde med målgruppen og med dem, der i øvrigt har interesse i at kurset afholdes og endelig også med en evt. underviser. I sidste ende skal det hele formuleres i en kursusbeskrivelse. Læs mere om det i dette kapitel. Målgruppen Formålet med at undersøge og beskrive målgruppen er at kunne skræddersy kurset med hensyn til udbytte, indhold, form og niveau. Beskrivelsen vil også hjælpe dig til bedre at kunne formidle til en underviser, hvilke målgrupper der vil deltage på kurset, og hvad der karakteriserer dem i grove træk. Jeres frivillige løfter måske forskellige opgaver i jeres organisation, og de kan have forskellige baggrunde, erfaringer og aldre, ligesom nogle måske er mere vant til at deltage i læringsaktiviteter end andre. Sådanne forhold må du tænke ind i tilrettelæggelsen af kurset. Hvis målgruppen primært består af unge mellem 20 og 25 år, skal kurset nok tilrettelægges anderledes i indhold og form, end hvis det er en gruppe, der primært består af uddannede socialrådgivere med masser af arbejds- og livserfaring. Overvej et samarbejde med andre lokale organisationer om at få et fælles kursus på benene. Det er givtigt for både deltagere og organisationer at udveklse erfaringer og viden om frivilligt socialt arbejde. Desuden kan det rent økonomisk gøre det muligt at få et kursus op at stå. Måske viser din beskrivelse, at målgruppen vil være en meget blandet gruppe og derfor faktisk består af flere målgrupper. F.eks. er der i gruppen både mange nye frivillige og mange med fleres års erfaring. Her kan du overveje, om gruppen overhovedet skal på samme kursus, eller om de skal splittes op og deltage på hver deres kursus.

17 [ 17 ] Det kan omvendt være et formål i sig selv, at gruppen deltager sammen på kurset, selvom de har forskellige baggrunde, fordi det skaber kendskab til hinanden i organisationen. Eller også er der bare ikke er tid eller økonomi til at lave flere kurser i samme emne. Du må forsøge at tilrettelægge kurset, så der så vidt muligt tages højde for deltagernes forskellighed. Du kan f.eks. indlægge øvelser og gruppearbejde eller på anden vis sikre, at undervisningen udformes, så den tilfredsstiller en sammensat gruppes forskellige behov. Læs mere om form og metode side 21. Herunder er et eksempel på en målgruppebeskrivelse. Bagest i bogen kan du finde et tomt arbejdsark. Målgruppebeskrivelse Hvem er målgruppen for kurset? (generelt) Hvilke opgaver har målgruppen i jeres organisation? Har målgruppen specielle udfordringer i løsningen af disse opgaver? Beskriv i stikord, hvad der er karakteristisk for gruppen (alder, antal, uddannelsesbaggrund, erfaring, mv.): Telefonrådgiverne i organisationen. Taler med brugere og medlemmer, der ringer for at få råd om personlige problemstillinger. Det er ofte meget svære samtaler, som rådgiverne tager sig af, og det er vigtigt at de kan stille de rigtige spørgsmål og lytte til de problemstillinger, som brugeren sidder med. - Der er 20 rådgivere, der to ad gangen passer telefonerne. - De er mellem 27 og 50 år. - Nogle har en uddannelse, der er relevant for problemstillingen, mens andre har egne erfaringer med problemstillingen. Har målgruppen tidligere været på kursus hos jer? Hvilke(t)? Ja, de har deltaget på et introduktionskursus om organisationen, hvor de også har fået indsigt i brugergruppens særlige kendetegn og forhold.

18 [ 18 ] Formål og udbytte hvad vil I med kurset? En titel alene er ikke nok! Når et kursus skal konkretiseres og beskrives, er det vigtigt at få drøftet, hvad I vil med kurset, og hvad deltagerne skal have ud af kurset. Som kursusplanlægger har du ansvar for, at formålet med kurset er beskrevet så godt som muligt. Her er det relevant at involvere dem, der har bedt om kurset og har en interesse i, at det afholdes, i processen med at få det afklaret og beskrevet. Selv om en kursusidé er dukket op, og der umiddelbart er opbakning til at gennemføre den, er det fornuftigt at undersøge ideen nærmere. I kan f.eks. have talt om, at I gerne vil have et kursus i telefonrådgivning, men hvad ligger bag Når man går i gang med at formulere formålet, er det en form for afprøvning af, om ideen med kurset holder. Det tvinger én til at blive helt sikker på, hvad det egentlig er, kurset skal bruges til. det ønske? Er det fordi, I gerne vil vide mere om den særlige disciplin det er at rådgive over telefonen, hvor man ikke kan se den, man taler med? Eller handler ønsket i virkeligheden mere om, at I har behov for at blive bedre til at håndtere svære samtaler med brugere, der er i krise? En kursusidé kan udvikle sig og blive mere kvalificeret, fordi man bliver klogere under arbejdet med at undersøge formålet med kurset. Kursusideen kan på den anden side også falde til jorden, hvis man opdager, at man ikke præcist kan sige, hvad den går ud på. Derved kan man undgå at bruge kræfter og penge på at planlægge noget, der viser sig ikke rigtigt at kunne bruges alligevel. Du og din organisation kan altså undgå mange ærgrelser, når formålet med kurset fra starten er klart og gennemarbejdet. I kan godt have flere formål med det samme kursus, f.eks. både at styrke de frivilliges generelle kompetencer i forhold til brugerne og at viderebringe organisationens værdier til de frivillige. Men sørg for at prioritere det, der er vigtigst og lad være med at have for mange formål. Hellere ét tydeligt formål end mange delmål. Det kan både blive uigennemskueligt, hvad kurset egentlig handler om, og indholdet kan blive så overfladisk behandlet, at ingen rigtig føler, de har fået noget værdifuldt med sig hjem fra kurset.

19 [ 19 ] Eksempler der kan hjælpe dig med at få defineret formålet med kurset: Formålet med kurset er:» at klæde de frivillige på til at varetage specielle opgaver?» at styrke de frivilliges generelle kompetencer i forhold til brugerne/organisationen?» at introducere nye frivillige til organisationen?» at viderebringe organisationens værdier til de frivillige?» at skabe sammenhold og netværk internt i organisationen?» andet? Organisationens udbytte skal være:» mere kompetente frivillige?» gladere og tryggere frivillige?» større forståelse for organisationens værdier og kultur?» en ensrettet håndtering af brugernes/medlemmernes henvendelser?» Større sammenhold og gode samarbejdsrelationer» andet? Deltagernes udbytte skal være:» større sikkerhed i at tale med brugerne?» evne til at klare konflikter, så de ikke vokser?» vide, hvornår en bruger skal have hjælp af en professionel?» bedre forståelse for organisationens værdigrundlag og metoder?» bedre kendskab til hinanden?» større fælles viden?» andet? Det kan også være en god idé at overveje:» om kurset er for alle jeres frivillige eller kun for bestemte grupper?» hvordan kurset kan gavne organisationens brugere?» hvordan kurset kan gavne de frivilliges indsats i organisationen? Bagest i bogen finder du et tomt arbejdsark, som du kan anvende til formålsbeskrivelsen. Kursets indhold Når formålet med kurset er klarlagt og målgruppen er analyseret, skal du udvikle selve kursusindholdet. Detaljeringsgraden afhænger af, om du selv skal stå for kurset, eller om du engagerer en underviser.

20 [ 20 ] Involver andre i din planlægning Accept og enighed i organisationen om de kurser, I ønsker at afvikle internt, har stor betydning for både din arbejdsro og for kursets succes. Det er de færreste organisationer, der har uanede mængder af penge til at uddanne deres frivillige. Jo færre midler, jo vigtigere er det at sikre, at der er opbakning til uddannelses aktiviteterne. Involver relevante frivillige eller ansatte i din organisation i beskrivelsesarbejdet. Udarbejd sammen med dem udkast til kursets målgruppe, formål og indhold, og når det er på plads, så sørg for, at der i organisationen er bred enighed om kurset, inden du går videre i din planlægning. I mange tilfælde skal der hyres en underviser udefra, men selvom underviseren er ekspert indenfor sit felt, har vedkommende brug for at vide, hvilke ønsker I har til indholdet. Lav evt. en brainstorm med udgangspunkt i målgruppen og formålsbeskrivelsen sammen med relevante frivillige i din organisation. Hvis målgruppen er meget ens og har et fagligt fællesskab (er specialister), kan kursusindholdet gå i dybden med emnet. Hvis målgruppen er blandet og går meget på tværs af grupperne i organisationen, må kursusindholdet tilrettelægges med en mere overordnet tilgang. Vær opmærksom på ikke at fylde for mange emner ind i et kursus. Det bedste kursus er ikke nødvendigvis det, der rummer mange elementer. Indkreds kun det allermest nødvendige. Når du er meget præcis på en idé, så bliver kurset nemmere at planlægge, indholdet bliver mere sammenhængende, og du kan bedre videreformidle det til underviseren. Sidst men ikke mindst øger du chancen for, at deltagernes udbytte bliver større og klarere. Hvis du sidder med rigtig mange gode idéer, er det selvfølgelig om at huske dem. Lav et katalog med ideerne, så de ikke går tabt, men kan bruges en anden gang.

21 [ 21 ] Kursets form og metode hvordan skal kurset tilrettelægges? Det betyder rigtigt meget for deltagernes udbytte af kurset, hvordan kurset er tilrettelagt pædagogisk. Her skal du tage højde for målgruppe, formål og udbytte samt kursusindhold, da disse ting kan influere på kursets form og metode. For eksempel er det vigtigt, at undervisningen er afvekslende, og at deltagerne får mulighed for at bidrage aktivt undervejs. Også selv om du ikke selv skal varetage undervisningen, er det godt at gøre sig nogle tanker om kursets pædagogiske tilrettelæggelse. Lav en liste over de ideer, du har til kursets forløb og hvilke begrundelser, du har for dem, så du kan forklare dine ideer i samtalen med en underviser. Aktivering af deltagerne på kurset Inddragelse af deltagernes viden og erfaringer i undervisningen, uanset målgruppe, har en stor indflydelse på deres udbytte. En vekslen mellem oplæg, debat og øvelser kan bringe værdifuld viden på banen og styrke deltagernes læring, idet de får mulighed for at relatere underviserens input til deres egen praksis og deres egne erfaringer. Når man selv skal formulere sig om et nyt emne, så forstår og husker man den nye viden bedre og ved at afprøve nye værktøjer i kursussituationen, er det lettere at gøre det igen, når man kommer tilbage til hverdagen i det frivillige arbejde. En tommelfingerregel er, at man kan holde sig koncentreret om at lytte og modtage informationer fra en underviser i ca. 20 minutter ad gangen. Det betyder ikke, at man skal holde pause hvert 20. minut, men det er hensigtsmæssigt, at undervisningen kører med små brud og vekslen mellem forskellige aktiviteter. Der er mange muligheder for at få deltagerne på banen undervejs i kurset. Underviseren kan inddrage deltagerne gennem spørgsmål og fælles debat. Det kan også ske ved gruppearbejde, øvelser og rollespil eller refleksions- og summe øvelser, hvor deltagerne hver for sig eller sammen får lejlighed til at tænke over emnet. Eller hvad med et teaterstykke med efterfølgende debat? Spørg også underviseren måske har hun andre gode ideer til at gøre deltagerne aktive i løbet af kurset.

22 [ 22 ] Pauser! Det er en klassisk fejl at holde for få pauser man vil jo gerne give deltagerne så meget med hjem som muligt og derfor udnytte hvert eneste dyrebare minut. Det kan bare ikke betale sig at springe pauserne over eller at have for få. Det eneste man får ud af det, er trætte og ukoncentrerede deltagere. Sørg for, at deltagerne får rejst sig fra stolen en gang imellem og indlæg gerne pauser, hvor deltagerne skal forlade lokalet, f.eks. ved at stille kaffen udenfor lokalet. Også små pauser kan gøre en forskel, som f.eks. korte ophold i undervisningen, hvor deltagerne sidder og hviler hovedet i sekunder.

23 [ 23 ] Fysisk aktivitet, øvelser og små lege Der findes mange øvelser, der både kan illustrere en læringsmæssig pointe og samtidig sørge for, at deltagerne får rørt sig lidt og måske endda grinet. Fysisk aktivitet, en leg og et godt grin får folk til at slappe af og kan skabe en god stemning, som kan medvirke til, at deltagerne får mere mod og lyst til at deltage i undervisningen. Hvad der virker godt afhænger af din målgruppe. Vil de synes, det er sjovt eller dumt at skulle synge en salme eller tage en lille dans? Husk også at tilpasse sådanne udfoldelser i forhold til, om der er særlige fysiske eller psykiske forudsætninger hos målgruppen (handicappede, ældre, psykisk skrøbelige og lignende). Aktivering af deltagerne før og efter kurset Hvis du sørger for at aktivere deltagerne, før de kommer på kurset og efterfølgende, kan det også medvirke til, at de får mere ud af at have deltaget på kurset. Praktiske tips ved gruppearbejde» Indregn god tid så deltagerne kan nå at flytte sig mellem grupper og plenum. Det tager som regel mere tid, end man lige tror; der er gerne lidt forvirring, finden vej og kommen på plads.» Husk at give klare, korte retningslinier for, hvem der skal være hvor, og hvad du forventer, de skal gøre, når de er i gruppen på egen hånd. Gør det både i mundtlig og skriftlig form. Udpeg evt. en i gruppen, der kan tage referat, være ordstyrer eller holde øje med tiden.» Overvej sammensætningen i grupperne. Skal deltagere med forskellige baggrunde og erfaringer sættes sammen, eller vil de få mest ud af gruppearbejdet, hvis de har nogenlunde samme forudsætninger?

24 [ 24 ] Aktiviteter før: Du kan tilrettelægge det sådan, at deltagerne begynder at forholde sig til det tema, kurset handler om før kurset. De kan f.eks. få en opgave, de skal løse hjemmefra. Det kan være, at de kort skal beskrive deres forventninger til kursusudbyttet, hvordan og i hvilke sammenhænge de gerne vil bruge den nye viden og kunnen efter kurset. Du kan også bede dem om at læse en tekst, der tematiserer indholdet på kurset eller bede dem om at tænke over erfaringer og situationer fra deres arbejde som frivillige, som de kan inddrage på kurset. Ved at beskæftige sig med temaet inden kurset øger det muligheden for, at deltagerne møder forberedte og motiverede op på kursusdagen, ligesom de kan blive mere bevidste om deres egen læring. Aktiviteter efter: Også tiden efter kurset kan det være væsentligt at have gjort sig nogle overvejelser om i planlægningen. Det er jo som regel efter kurset, at det lærte skal afprøves og integreres i de frivilliges arbejde. Du kan aftale med deltagerne, at de på førstkommende møde i deres organisation eller gruppe skal fortælle, hvad kurset handlede om, og hvad de har fået med sig hjem. Ligeledes kan deltagerne få til opgave at udpege en konkret opgave med tid og sted, hvor de vil træne og afprøve deres nye viden og kunnen. Her kan det også være nyttigt samtidig at lave en aftale med en kollega om at få feedback på denne træning. Kurset kan på den måde også lægge op til netværks- eller teamdannelse til gavn i hverdagen efterfølgende. Du kan læse mere om aktiviteter efter kurset på side 52. Kursusbeskrivelsen Kursusbeskrivelsen skal i kort form være et resumé af alle de beslutninger, I har truffet undervejs i arbejdet med at få kurset udviklet. Den kan fungere som et værktøj til dig selv, mens du arbejder med at udvikle kurset, og når den er færdig, kan du bruge den som information til både bestyrelse, underviser og kursusdeltagere eller på jeres hjemmeside. Du bør udarbejde den endelige kursusbeskrivelse i samarbejde med underviseren. I sidste ende er dette også en måde at sikre sig, at I har forstået hinanden og er enige om, hvordan kurset skal forløbe. En kursusbeskrivelse kan eksempelvis se ud som på side 25. Du finder et tomt arbejdsark bagest i bogen.

25 [ 25 ] Kursusbeskrivelse Kursustitel Målgruppe Forudsætninger for at deltage Formål og udbytte Kursets tema Indhold Form Underviser Konflikthåndtering for frivillige Kurset henvender sig til alle frivillige i organisationen med direkte kontakt til brugerne. Erfaringer med brugerkontakt og mod og lyst til at bringe egne erfaringer på banen. At deltagerne bliver bedre til at håndtere konfliktfyldte situationer med brugerne, når de opstår, og at de får redskaber til at kunne bidrage til at undgå, at en svær situation udvikler sig til en konflikt. Det endelige mål er, at brugerne og de frivillige oplever et mere rummeligt miljø på værestedet med færre konflikter, og at brugerne får mere lyst til at bruge stedet. Kurset handler om metoder til at samtale og kommunikere på en konstruktiv måde, hvor brugerne føler sig hørt og forstået og konflikter så vidt muligt undgås. Konflikters dynamik, konfliktforståelse og konstruktiv dialog. Praktisk træning af dialog og konflikthåndtering, hvor deltagerne arbejder med eksempler på konflikter fra deres frivillige praksis. Deltagerne trænes i at udtrykke meninger, holdninger og følelser på en ligeværdig måde og samtidig respektere den anden parts ret til det samme. Undervisningen er i høj grad baseret på deltagernes aktive medvirken i de praktiske øvelser. Deltagerne skal være indstillet på at arbejde med deres forståelse af, hvordan man kan håndtere konfliktsituationer. Teori inddrages i det omfang, det er vigtigt for at kaste lys over de praktiske øvelser. Selve træningen foregår gennem situationsspil, hvor du både skal vurdere dig selv og får tilbagemeldinger fra de andre deltagere. Da dit eget og andres billede af dig ofte er forskellige, er tilbagemeldingerne centrale, når du skal afprøve nye måder at gribe samtalen an på. Inden kurset starter, skal du have tænkt over en konfliktfyldt samtale, som du har oplevet, og du skal være forberedt på at bruge den som eksempel på kurset. Underviser er konsulent og har i mange år arbejdet med konfliktløsning indenfor det sociale område.

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere