Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2 Farevurdering PBT-vurdering"

Transkript

1 Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA

2 Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen Information: foreligger påkrævet Farevurdering (HA) Eksponeringsvurdering (EA) Dokumenteres i registreringsdossier og sikkerhedsdatablad stop nej Farligt? PBT? EBW? ja Risikokarakterisering (RC) Dokumenteres i registreringsdossieret, herunder CSR Eksponeringsscenariet skal videreformidles med det udvidede sikkerhedsdatablad ja Risiko kontrolleret? nej Gentagelse af farevurdering og/eller eksponeringsvurdering

3 Oversigt Vurdering af farligheden for menneskers sundhed Evaluering af oplysninger Klassificering og mærkning Dosis-respons-karakterisering Hvordan farevurdering overføres til risikovurdering Vurdering af farligheden for miljøet og af bioakkumulering og toksicitet (PBT) Udledning af PNEC-værdier Hvordan farevurdering overføres til risikovurdering Hovedpunkter

4 Vurdering af farligheden for menneskers sundhed

5 TRIN 1. Evaluering af oplysninger fra studier hos mennesker samt andre studier 2. Klassificering og mærkning 3. Dosis-respons-karakterisering udledning af DNEL-værdier => kvantitativ vurdering udledning af DMEL-værdier => semikvantitativ vurdering hvis ingen dosis-deskriptor foreligger => kvalitativ vurdering

6 1. Evaluering af oplysninger fra studier hos mennesker samt andre studier ALLE foreliggende oplysninger skal gennemgås på grundlag af en metode baseret på oplysningernes vægt "Weight of Evidence" og virkningsmekanisme ("Mode of Action") Resultatet skal gøre det muligt at drage konklusioner om alle farer ved forskellige eksponeringsveje og typer af virkninger Oplysningerne skal være tilstrækkelige til klassificering/mærkning og/eller risikovurdering Hvis der ikke kan drages nogen konklusion, skal dette begrundes. Endvidere skal det i kemikaliesikkerhedsrapporten beskrives, hvordan der er taget hensyn til konsekvenserne af usikkerhederne i fareog/eller risiko-vurdering

7 TRIN 1. Evaluering af oplysninger fra studier hos mennesker samt andre studier 2. Klassificering og mærkning 3. Dosis-respons-karakterisering udledning af DNEL-værdier => kvantitativ vurdering udledning af DMEL-værdier => semikvantitativ vurdering hvis ingen dosis-deskriptor foreligger => kvalitativ vurdering

8 2.Klassificering og mærkning Farevurderingen skal indeholde konklusioner om klassificering og mærkning for alle stoffer Klassificering og mærkning skal udfyldes korrekt i IUCLID og angives i kemikaliesikkerhedsrapporten Klassificering og mærkning hører til de kritiske faktorer, der bestemmer risikokarakterisering og -håndtering

9 TRIN 1. Evaluering af oplysninger fra studier hos mennesker samt andre studier 2. Klassificering og mærkning 3. Dosis-respons-karakterisering udledning af DNEL-værdier => kvantitativ vurdering udledning af DMEL-værdier => semikvantitativ vurdering hvis ingen dosis-deskriptor foreligger => kvalitativ vurdering

10 3. Dosis- (koncentration-) responskarakterisering Dosis-deskriptorer fra ALLE foreliggende oplysninger Virkningsmekanisme Biologisk relevans & Relevans for mennesker Tærskelværdi Ingen tærskelværdi eller ingen dosis-respons oplysninger Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Effektparameter-specifik DNEL (kvantitativ) Effektparameter-specifik DMEL (semikvantitativ) Kvalitativ

11 3. Dosis (koncentration)-responskarakterisering Gennem identifikation af virkningsmekanismen vil det være lettere at identificere virkninger med og uden tærskel og afgøre, om en kvantitativ eller kvalitativ vurdering er påkrævet Gennem fastlæggelse af en mere detaljeret virkningsmekanisme (hvis dette er muligt) vil det kunne afgøres, om nogle virkninger er biologisk relevante for vurdering af risikoen for menneskers sundhed Det kan være nødvendigt at ændre den relevante dosisdeskriptor (f.eks. foreligger orale undersøgelser sædvanligvis, hvorimod DNEL-værdier for inhalation og dermal eksponering må udledes)

12 Dosis-deskriptorer fra ALLE foreliggende oplysninger 3. Dosis (koncentration)-responskarakterisering Virkningsmekanisme Biologisk relevans & Relevans for mennesker Tærskelværdi Ingen tærskelværdi eller ingen dosis-responsoplysninger Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Effektparameter-specifik DNEL (kvantitativ) Effektparameter-specifik DMEL Semikvantitativ Kvalitativ

13 3. Dosis (koncentration)- responskarakterisering Effektparameter-specifikke DN(M)EL-værdier Kritiske DN(M)EL-værdier for den dominerende sundhedseffekt

14 Effektparameter-specifikke DNEL-værdier For hver tærskelværdi af en effektparameter vedrørende menneskers sundhed skal der udledes en effektparameter-specifik DNEL Datasættet kan indeholde flere end én dosis-deskriptor Ændring af dosis-deskriptor (hvis nødvendigt) 3. Anvendelse af vurderingsfaktorer

15 2. Ændring af dosis-deskriptor DNEL= Korrigeret dosis-deskriptor / vurderingsfaktorer Korrigeret dosis-deskriptor = Ændring af dosis-deskriptor (hvis nødvendigt): Forskel i biotilgængelighed mellem forsøgsdyr og mennesker 2. Behov for ekstrapolering mellem eksponeringsveje 3. Forskel mellem eksponeringsforholdene for mennesker og i forsøg 4. Forskel i respiratorisk volumen mellem forsøgsdyr (i hvile) og mennesker (under let aktivitet) Detaljeret vejledning og eksempler i R.8

16 3. Vurderingsfaktorer Artsforskelle (allometrisk skalering) Forskelle inden for samme art Forskel i eksponeringsvarighed Dosis-responsforhold Databasens kvalitet

17 3. Dosis (koncentration)-respons karakterisering Dosis-deskriptorer fra ALLE foreliggende oplysninger Virkningsmekanisme Biologisk relevans & Relevans for mennesker Tærskelværdi Ingen tærskelværdi eller ingen dosis-respons oplysninger Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Effektparameter-specifik DNEL (kvantitativ) Effektparameter-specifik DMEL Semikvantitativ Kvalitativ

18 Virkninger uden tærskelværdier samt DMEL (1) Carcinogener uden tærskelværdi Når tilstrækkelige data foreligger om cancer hos dyr (mennesker) Semikvantitativ vurdering (lineariseret metode eller "EFSA-metode") Samme trin som til DNEL (valg af relevant dosisdeskriptor, ændring af dosis-deskriptoren om nødvendigt, anvendelse af vurderingsfaktorer) Ved semikvantitativ vurdering kræves minimering af eksponering, selv om der foreligger en DMEL-værdi

19 Virkninger uden tærskelværdier samt DMEL (2) en DMEL-værdi (afledt minimumseffektniveau) er ikke det samme som en DNEL Anvendelse af DMEL-værdier fører ikke til fyldestgørende kontrol af risici og anses for et semikvantitativt hjælpemiddel til risikokarakterisering i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.5 Ved udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsvurderingen er DMEL-metoden nyttig til at bedømme den tilbageværende sandsynlighed for risici For carcinogener og mutagener fastlægges det i direktivet om kræftfremkaldende og mutagene stoffer (2004/37/EF), at arbejdstagernes udsættelse skal nedsættes til et så lavt niveau, som det er teknisk muligt

20 3. Dosis (koncentration)-respons karakterisering Dosis-deskriptorer fra ALLE foreliggende oplysninger Virkningsmekanisme Biologisk relevans & Relevans for mennesker Tærskelværdi Uden tærskelværdi eller ingen dosis-respons oplysninger foreligger Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Effektparameter-specifik DNEL (kvantitativ) Effektparameter-specifik DMEL Semikvantitativ Kvalitativ

21 Ingen dosis-deskriptor: Kvalitativ metode Gælder sædvanligvis for: stoffer med høj akut toksicitet effektparameteren irritation/ætsning effektparameteren hudsensibilisering effektparameteren luftvejsoverfølsomhed

22 3. Dosis (koncentration)-respons karakterisering Dosis-deskriptorer fra ALLE foreliggende oplysninger Virkningsmekanisme Biologisk relevans & relevans for mennesker Tærskelværdi Ingen tærskelværdi eller ingen dosis-respons oplysninger Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Vælg/ændr relevant dosis-deskriptor Effektparameter-specifik Effektparameter-specifik DNEL DMEL (kvantitativ) Semikvantitativ Kvalitativ

23 Kritiske DN(M)EL-værdier for den dominerende sundhedseffekt Effektparameter-specifikke DN(M)EL-værdier Kritiske DN(M)EL-værdier for den dominerende sundhedseffekt Fastlæg den dominerende sundhedseffekt, og vælg blandt de effektparameter-specifikke DN(M)EL-værdier den relevante DN(M)EL-værdi for det relevante eksponeringsmønster (virkningens varighed og art samt eksponeringsvejen) Når dataene giver mulighed for det: Angiv alle de udledte effektparameterspecifikke DN(M)EL-værdier i skabeloner, der er relevante i kemikaliesikkerhedsrapporten, selv om de ikke anvendes i risikokarakteriseringen

24 Kritisk DN(M)EL-værdi for den dominerende sundhedseffekt Typer af kritiske DN(M)EL-værdier Antal kritiske DN(M)EL-værdier Valg af kritisk DN(M)EL-værdi

25 Typer af kritiske DN(M)ELværdier Befolkningsgrupper Arbejdstagere og befolkningen som helhed Eksponeringens varighed Akut og/eller langvarig Virkningens art Lokal og/eller systemisk

26 Kritisk DN(M)EL-værdi for den dominerende sundhedseffekt Typer af kritiske DN(M)EL-værdier Antal kritiske DN(M)EL-værdier Valg af kritisk DN(M)EL-værdi

27 Antal kritiske DN(M)EL-værdier for arbejdstagere ved eksponering af mennesker Langvarig systemisk Inhalation Langvarig systemisk Dermal Kun for akut toksiske stoffer Yderligere DNEL-værdier, som KAN VÆRE NØDVENDIGE Akut systemisk inhalation Langvarig lokal Inhalation Akut lokal Inhalation Akut Lokale virkninger Akut systemisk dermal Langvarig lokal dermal Akut lokal dermal Kun hvis stoffet er klassificeret for lokale virkninger og der foreligger dosisrespons data

28 Antal kritiske DN(M)EL-værdier for befolkningen som helhed ved eksponering af mennesker Langvarig systemisk Inhalation Langvarig systemisk Dermal Langvarig systemisk Oral Kun for akut toksiske stoffer Yderligere DNEL-værdier, som KAN VÆRE NØDVENDIGE Akut systemisk Inhalation Akut Akut systemisk Dermal Lokale virkninger 4 DNEL-værdier Langvarig og akut Dermal og inhalation Akut systemisk Oral Kun hvis stoffet er klassificeret for lokale virkninger og der foreligger dosis-respons data

29 Kritiske DN(M)EL-værdier Typer af DNEL-værdier Antal DNEL-værdier Valg af kritisk DN(M)EL-værdi

30 Valg af kritiske DN(M)ELværdier Højst 8 DN(M)EL-værdier for arbejdstagere og 10 for befolkningen som helhed De kræves ikke altid ALLE til risikokarakterisering Tag også hensyn til anvendelserne og de deraf følgende eksponeringsmønstre Tag hensyn til typer af virkninger, som kan eller ikke kan dækkes af én vurdering (f.eks. dækkes lokal af systemisk, hvis risikohåndteringsforanstaltninger allerede er gennemført) Tag også hensyn til nødvendigheden af at udlede supplerende DNEL-værdier for specifikke befolkningsgrupper

31 Hvordan farevurdering overføres til risikovurdering Typer af eksponeringsvurdering, der udløses af vurdering af farligheden for menneskers sundhed

32 Hovedundersøgelser & kritiske virkninger (oplysningernes vægt, virkningsmekanisme) og effektparameter-specifikke DN(M)EL-værdier Er stoffet klassificeret som irriterende, ætsende, sensibiliserende? Ja Ja Er stoffet klassificeret som akut toksisk? Nej Nej Ikke nødvendigt at overveje eksponeringsvurdering for lokale virkninger for dermal eksponering eller inhalation Udled Kritiske DN(M)EL-værdier for virkninger med/uden tærskelværdier for hver eksponeringsvej, varighed og art af virkning når data foreligger *Ikke nødvendigt at overveje vurdering af akut virkning *I nogle tilfælde må kortvarige hændelser behandles under langtidsvurderingen ved hjælp af langtids-dn(m)el-værdien Foretag en kvantitativ og/eller kvalitativ vurdering for den eller de relevante eksponeringsveje, varighed og art af virkning eller virkninger

33 Vurdering af farligheden for miljøet og af bioakkumulering og toksicitet (PBT)

34 TRIN 1. Evaluering af oplysninger 2. Klassificering og mærkning 3. Udledning af PNEC-værdien 4. Vurdering af bioakkumulering og toksicitet (PBT)

35 Evaluering af oplysninger For alle miljøbeskyttelsesmål skal udledes beregnede nuleffektkoncentrationer (PNEC) Vanddelmiljø: ferskvand og saltvand: pelagisk og sediment, spildevandanlæg, - Terrestrisk delmiljø: jordbund Sekundær forgiftning: rovdyr, rovdyr øverst i fødekæden (vandfødekæde og terrestrisk fødekæde) Formålet med PBT- og vpvb-vurdering registranten skal påvise, at stoffet ikke opfylder kriterierne for at være et PBT- eller vpvb-stof; i modsat fald skal han behandle stoffet som et PBT-/vPvB-stof (minimering af udledning påkrævet)

36 Udledning af PNEC-værdier PNEC-værdier kan udledes af forsøgsdata ved brug af passende vurderingsfaktorer eller med metoder, der anvender følsomhedsfordeling For jordbund og sediment kan ligevægtsfordelingsmetoden anvendes, medmindre stoffet er meget absorberende eller persistent Hvis stoffet er meget tungtopløseligt, kan eksponeringskoncentrationen jævnføres med 1/100 af opløseligheden. Hvis der ikke på denne måde kan påvises kontrol med risici, er langtidsdata påkrævede Kan en PNEC-værdi ikke udledes, skal dette fyldestgørende begrundes i kemikaliesikkerhedsrapporten Vejledning for udledning af PNEC-værdier er givet i kapitel R.10: Karakterisering af dosis- [koncentrations]-respons for miljøet

37 PBT- og vpvb-vurdering Sammenholdelse med screeningskriterierne Hvis stoffet opfylder følgende kriterier, anses det ikke for et PBT- eller vpvb-stof let bionedbrydeligt eller naturligt bionedbrydeligt (under visse betingelser) Log Kow 4,5 Hvis screeningskriterierne viser, at stoffet potentielt er et PBT-/vPvBstof, skal der sammenholdes med ALLE kriterierne i bilag XIII Halveringstid i forskellige delmiljøer Værdier af biokoncentrationsfaktor (BCF) Toksicitetskriterier: langtidstoksicitet for marine organismer eller ferskvandsorganismer CMR (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet) eller andre tegn på kronisk toksicitet Vejledning for vurdering af PBT-egenskaber er givet i kapitel R.11

38 Hvordan farevurdering overføres til risikovurdering Typer af eksponeringsvurdering, der udløses af vurdering af farligheden for miljøet

39 Begrund, hvorfor der ikke er identificeret nogen fare for miljøet i afsnit 7 af kemikaliesikkerhedsrapporten (se udkastet til vejledning for omfanget af eksponeringsvurderingen). Vurdering af eksponeringen af mennesker via miljøet skal dog alligevel foretages Nej "Fare" identificeret for miljøet PBT? Ja Nej Ja -beskriv de anvendelsesbetingelser, der fører til minimering af emission/ eksponering -angiv den forventede resterende udledning -beskriv de veje, ad hvilke mennesker og miljø bliver eksponeret Ja Foreligger der en PNEC-værdi? Nej Kvantitativ risikovurdering (RCR < 1) Eksponeringsvurdering som skal angives: Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afgivelse Eksponering Kvalitativ risikokarakterisering (Kvantitativ) eksponeringsvurdering Der skal angives: Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger Afgivelse Eksponering

40 Hovedpunkter Ved valg af hovedundersøgelse skal der tages hensyn til mulige variable (f.eks. udførelse, tilstrækkelighed, forsøgsorganismens relevans, resultaternes kvalitet osv.). Normalt bør der til fastsættelse af DN(M)EL- eller PNECværdierne anvendes den eller de undersøgelser, der giver anledning til størst betænkelighed og er relevante for vurderingen. Hvis det undlades at anvende den undersøgelse, der giver anledning til størst betænkelighed, skal dette fyldestgørende begrundes (f.eks. at undersøgelsen ikke er relevant for mennesker som følge artsforskelle i virkningsmekanisme)

41 Hovedpunkter Registranten skal anvende de vurderingsfaktorer, der er beskrevet i vejledningen om udledning af DN(M)EL- og PNEC-værdier; fravigelser fra vejledningen skal fyldestgørende begrundes. Når DN(M)EL- eller PNEC-værdier ikke foreligger, og en kvantitativ risikokarakterisering dermed ikke er mulig, skal anvendelsesbetingelserne beskrives og, hvis det er nødvendigt, den tilsvarende eksponering beregnes Anvendes analogislutninger eller kategori i kemikaliesikkerhedsvurdering/-rapport, skal hypotesen om og berettigelsen af anvendeligheden klart påvises med henvisning til de regler for lighed, der er angivet i bilag XI til REACH.

42 Tak for opmærksomheden

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

Chesar Koncept og oversigt

Chesar Koncept og oversigt Chesar Koncept og oversigt 26. marts 2010 Chesar - koncept og oversigt Chesars formål og anvendelsesområde Organisering af værktøjet seks grupper, funktioner Generelt workflow i Chesar Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering Kortfattet vejledning Kemikaliesikkerhedsvurdering Dette dokument har til hensigt at forklare de vigtigste krav i henhold til REACH vedrørende kemikaliesikkerhedsvurderingen JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering December 2011 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del A: Introduktion til det vejledende dokument Version 1.1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH

Læs mere

Udarbejdelse af toksikologiske resuméer i IUCLID og fastsættelse af DNEL-værdier Praktisk vejledning 14

Udarbejdelse af toksikologiske resuméer i IUCLID og fastsættelse af DNEL-værdier Praktisk vejledning 14 Udarbejdelse af toksikologiske resuméer i IUCLID og fastsættelse af DNEL-værdier Praktisk vejledning 14 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210

Læs mere

Evaluering & rapportering af data: Sådan udarbejdes et (fyldestgørende) undersøgelsesresumé

Evaluering & rapportering af data: Sådan udarbejdes et (fyldestgørende) undersøgelsesresumé Evaluering & rapportering af data: Sådan udarbejdes et (fyldestgørende) undersøgelsesresumé Webinar om informationskrav den 30. november 2009. Evaluering af alle tilgængelige oplysninger Trin 1: Evaluering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: 2012-09-13 Suma Opal L9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgave 04 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Jontec 300 Free F4a Revision: 20150609 Udgave: 08.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Mono Test device, IMO-402, IMO-402H,

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Om CLP generelt Webinar for ledende registranter 9. april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Oversigt EU's kemikalielovgivning og det globale harmoniserede

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Inox Classic D7 Revision: 2015-05-28 Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Jontec Linotop F2m Revision: 20150528 Udgave: 06.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 http://echa.europa.eu 1 Anvendelse af (Q)SARmodeller Anvendelse i henhold til REACH til opfyldelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5215/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet COMPET

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sprint 200 Free L E1b Revision: 20150528 Udgave: 06.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET))

SIKKERHEDSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET)) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Udstedelsesdato Versionsnummer 1,0 Revisionsdato

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sinkal WC-Rens Revision: 2013-06-04 Udgave: 04 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Caffe Plus Revision: 2012-09-04 Udgave 04 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh KBM Sun Eco Safe Fresh Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Waterlox rengøringsmiddel (elektrolyseret

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free KBM Sun Eco White Free Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del D: Opstilling af eksponeringsscenarier Oktober 2012 (version 1.2) Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Softner Fresh

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Softner Fresh KBM Sun Eco Softner Fresh Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Softner Fresh Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006, bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006, bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet: Pure Alginat Farve hurtig hærdende (500 g - REF 701036) Anvendelse af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: Tape af PTFE PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Diversey Oxivir Plus Spray Revision: 2012-07-09 Udgave 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Maskinopvask PrimeSource Ren med klor Revision: 2013-02-06 Udgave: 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bis-MPAÔ Kemisk

Læs mere

Anvendelse af analogislutning & kategorier i henhold til REACH. Webinar om informationskrav Den 10. december 2009

Anvendelse af analogislutning & kategorier i henhold til REACH. Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 Anvendelse af analogislutning & kategorier i henhold til REACH Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 Oversigt Grundlæggende principper for opbygning af kategorier og analogislutning Trinvis

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: Intet. Miller Demineraliseret Vand Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean Window Clean Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Window

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering VEJLEDNING Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Version 2.0 August 2016 2 Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Version 2.0 August 2016 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/11/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Artikel nr. : 020328 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: 2012-08-01 Suma Tab D4 Tab PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgave 10 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: UNIVERSAL BLACK 7482 PR-nr.: - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 05102016 Erstatter: 12062015 Version: 0201/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Hvidtmetal uden

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Coffeeclean Revision: 2012-08-03 Udgave 07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

: LENOR Topaz and Magnolia

: LENOR Topaz and Magnolia Udgivelsesdato: 27/11/2013 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn Produktkode Produktgruppe

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Tapi Protect C3b Revision: 2013-01-28 Udgave: 07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del B: Farevurdering

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del B: Farevurdering Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Del B: Farevurdering Version 2.1 December 2011 1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om REACH og forklarer forpligtelserne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 8464 Galten 8464 Galten

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 8464 Galten 8464 Galten Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: UNIPAK PAKSALVE PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani Flow W5a Revision: 20150504 Udgave: 03.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: TCOAG TriniClot appt HS T1203A/T1204A

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 30/09/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 8 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: BIOTENSIDON POWER ABSORBER PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: HANDEX PR-nr.: Produktet er ikke anmeldelsespligtigt.

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

Udgave 1.1 Revisionsdato 13.07.2015 Trykdato 01.09.2015

Udgave 1.1 Revisionsdato 13.07.2015 Trykdato 01.09.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens betegnelse eller handelsnavn Registreringsnummer - Synonymer Produkt

Læs mere

Dette program kan foretage en sammenlignende risiko-screening af en række stoffer i et sammensat kemisk produkt.

Dette program kan foretage en sammenlignende risiko-screening af en række stoffer i et sammensat kemisk produkt. INTRODUKTION Dette program kan foretage en sammenlignende risiko-screening af en række stoffer i et sammensat kemisk produkt. Risiko-screeningen bygger i princippet på at identificere det stof i produktet,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GLYKO-PREMIUM MIX Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD GLYKO-PREMIUM MIX Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006 (REACH) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/vikrksomheden Fremstillingsdato 2015-04-01 Udgave DK-1 1.1. Produktidentifikator: Glyko-Premium Mix 50% 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: 2012-10-11 Taski Jontec Technique Free F2h PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgave 06

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: AF8815 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: Under oprettelse Miller Grundrens Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Hematology Reagent D; Aerofix Concentrate

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Trenn Quick BA. Revision: 07-01-2013 Erstatter: 30-06-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Trenn Quick BA. Revision: 07-01-2013 Erstatter: 30-06-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 07-01-2013 Erstatter: 30-06-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Trenn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering)

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Lea Stine Tobiassen og Tue SøeborgS Informationsmøde den 26. oktober 2010 Datakrav generelt Aktivstofvurdering fra CA-rapporten - dækker Annex I-optaget

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Linoliemaling/indendørs 1.2. Relevante

Læs mere

Fausol Plænegødning med Jernvitriol og Magnesium, NPK 5-0-3-2

Fausol Plænegødning med Jernvitriol og Magnesium, NPK 5-0-3-2 SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: Under oprettelse Fausol Plænegødning med

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Polydan 180 Tagpap materialer. 1.2.

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Støvfrit pulver

Læs mere

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.5: Tilpasning af oplysningskrav

Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering. Kapitel R.5: Tilpasning af oplysningskrav Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering Kapitel R.5: Tilpasning af oplysningskrav Version: 2.1 December 2011 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tronox Titanium Dioxide, All Grades

SIKKERHEDSDATABLAD. Tronox Titanium Dioxide, All Grades SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer CR470, CR800E,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Produktidentifikator: STOVEX OVNKIT PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Produktidentifikator: STOVEX OVNKIT PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: STOVEX OVNKIT PRnr.: Ikke anmeldelsespligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Produktidentifikator: HJ ABC POWDER EXTINGUISHING POWDER PR-nr: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Produktidentifikator: HJ ABC POWDER EXTINGUISHING POWDER PR-nr: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: HJ ABC POWDER EXTINGUISHING POWDER PR-nr:

Læs mere