LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej Ulfborg - tlf

2 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde. Indholdsfortegnelse side REDEGØRELSE Lokalplaner 3 Baggrund for lokalplanen 3-4 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 - Zonestatus 4 - Kommuneplan 4 - Partielle byplanvedtægter 4 - Miljøvurdering 4-5 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 5 LOKALPLAN l Lokalplanens formål 7 2 Lokalplanens område Bebyggelsens omfang 9 4 Lokalplanens retsvirkninger 9 Vedtagelsespåtegning 10 Bilag til lokalplanen: 1. Kortbilag udarbejdet på grundlag afkort fra kommuneplanens rammedel. Lokalplanen er udarbejdet i februar 2005 af Ulfborg-Vemb kommune, Teknikog Miljøforvaltningen, Tingvej 5, 6990 Ulfborg - tlf Forslag til lokalplan nr. 58 er forelagt kommunens - udvalg for teknik og miljø den økonomiudvalget den kommunalbestyrelsen den Forslag til lokalplan nr. 58 er fremlagt til offentlig gennemsyn i perioden 29. marts til 21. juni 2005, begge dage incl.

3 REDEGØRELSE

4 LOKALPLANER Lokalplaner er den eneste plantype, en kommunalbestyrelse kan anvende til at fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere m.v., om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Ved tilvejebringelse af en lokalplan kan man blandt andet ændre eller uddybe de bestemmelser, der ellers er gældende efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Det fremgår af planlovens 15, stk. 2, hvilke forhold der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Overførsel af landzonearealer til byzone kan kun ske ved tilvejebringelse af en lokalplan. Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, f.eks. ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen, medmindre der meddeles dispensation i medfør af 19. En lokalplan medfører i sig selv ikke handlepligt for grundejere, eller på anden måde pligt til realisering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. En lokalplan består af en redegørelse, en række beskrivelser, bestemmelser og et eller flere kortbilag, der supplerer bestemmelserne. Er der uoverensstemmelse mellem lokalplanens tekst og kortbilag, er det teksten, der gælder. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Kommunalbestyrelsen i Ulfborg-Vemb Kommune har den efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget udstedt følgende forbud i medfør af planlovens 14: Der nedlægges forbud mod, at der retsligt eller faktisk etableres sommerhuse over 250 m 2 bruttoetageareal excl. garager og udhuse på samtlige ejendomme i Vester Husby sommerhusområde. Forbudet er blevet tinglyst på samtlige matrikehiumre. Kommunalbestyrelsen i Ulfborg-Vemb Kommune er påtaleberettiget. Forbudet er vedtaget den og er gældende l år. Kommunen skal inden for dette år udarbejde en lokalplan, som regulerer ovennævnte bestemmelse. "Lokalplan nr. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde" er vedhæftet nærværende redegørelse.

5 Lokalplanen er alene udarbejdet for at regulere den fremtidige bygningsmasse. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Zonestatus: Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde. Kommuneplan: Lokalplanområdet er omfattet af "Kommuneplan 2001" for Ulfborg-Vemb Kommune og beliggende inden for område 4.S.06 og 4.S.07 - område til sommerhusbebyggelse med fritliggende sommerhuse. Partielle byplanvedtægter: Lokalplanområdet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. l, tinglyst den 05. september 1964 med tillæg nr. l, tinglyst den 10. oktober 1974 samt partiel byplanvedtægt nr. 2, tinglyst den 08. august Disse vedtægter vil fortsat være gældende. Miljøvurdering: Ifølge "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages, at vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ulfborg-Vemb Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Ulfborg-Vemb Kommunes afgørelse af, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Naturklagenævnet. Klagevejledning: I henhold til Planlovens 58, stk. l, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De for eksempel kan klage, hvis De ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K eller på til Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at De har modtaget nærværende afgørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen

6 af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETNINGSLINIER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget og indtil forslaget er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, dog højst l år efter forslagets offentliggørelse.

7 LOKALPLAN

8 7 ULFBORG-VEMB KOMMUNE...,-: i -i,:/. :' ': :*": :>1 i'':.'-- \ \\'.'! i! V ": t IV' ; l j P-'. 3. Vi. ;. rir!;..- - : ""-" ' ' " LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2, stk. 2.1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL l. l Lokalplanens formål er: - at fastlægge bestemmelse om, at der ikke retsligt eller faktisk etableres sommerhuse over 250 m 2 bruttoetageareal excl. garager og udhuse på samtlige ejendomme i Vester Husby sommerhusområde. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE 2. l Lokalplanens område afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr Lokalplanen omfatter følgende matr. nre. alle af ejerlav Husby by, Husby samt alle parceller der efter den 01. februar 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme: Id, Ir, lu, lad, lai, lak, lam, lån, lap, laq, lår, las, lat, lau, lav, lax, lay, laz, laø, Iba, Ibb, Ibc, Ibd, Ibe, Ibf, Ibg, Ibh, Ibh, Ibi, Ibk, Ibl, Ibm, Ibn, Ibo, Ibp, Ibs, Ibt, Ibu, Ibv, Ibx, Iby, Ibz, Ibæ, Ibø, Ica, Icb, Icc, led, lco, Icq, 2y, 2z, 2æ, 6a, 6h, 6i, 6k, 61, 6m, 6n, 60, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 6æ, 60, 6aa, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6au, 6av, 6ax, 6ay, 6az, 6aæ, 6aø, 6ba, 6bb, 6bc, 6bd, 6be, 6bg, 8a, 8c, 8f, 8m, 8t, 8u, 8v, 8x, 8y, 8z, 8æ, 80, 8aa, 8ab, 8ac, Sad, 8ae, 8af, Sag, 8ah, Sai, Sak, Sal, Sam, Sap, Saq, Sar, 13a, 13b, 13g, 13h, 13i, 131, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 13s, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 130, 13aa, 13ab, Bac, Bad, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13ai, 13ak, Bal, 13am, Ban, Bao, Bap, Baq, Bar, Bas, Bat, Bau, Bav, Bax, Baz, Baæ, 14b, 14e, 14g, 14i, 14k, 141,

9 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 16f, 16g, 16h, 161, 16m, 16n, 160, 16p, 17a, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 17m, 17n, 17o, 17p, 17q, 17r, 17s, 17t, 17u, 17v, 17x, 17y, 17z, 17æ, 170, 17aa, 17ab, 17ac, 17ad, 17ah, 17ai, 17ak, 17al, 17am, 17ap, 17aq, 17ar, 17as, 17at, 17av, 17ax, 17ay, 17az, 17aø, 17bb, 17bc, 17bd, 17bg, 17bh, 19b, 19e, 20g, 20t, 20ah, 20ak, 22d, 22f, 22g, 22i, 22k, 22p, 22q, 22r, 22s, 22u, 22v, 22x, 22y, 22z, 22æ, 220, 22aa, 22ab, 22ac, 22ad, 22ae, 22af, 22ag, 22ah, 22ai, 22ak, 22ao, 23g, 23h, 23i, 23k, 231, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23s, 23t, 23u, 23v, 23x, 23y, 23z, 23æ, 230, 23aa, 23ab, 23ac, 23ad, 23ae, 23af, 24a, 24e, 24f, 24g, 24h, 241, 24k, 241, 24m, 24n, 24o, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 25a, 25i, 25k, 251, 25m, 25n, 25o, 25p, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25x, 25y, 25z, 25æ, 250, 25aa, 25ae, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25ak, 25al, 25am, 25an, 25ao, 25ar, 25as, 25at, 25au, 25av, 25ax, 25ay, 25az, 25aæ, 25aø, 25ba, 25bb, 25bc, 25bd, 25be, 25bf, 25bg, 25bh, 25bi, 26a, 26g, 26h, 26i, 26k, 261, 26m, 26n, 26o, 26p, 26q, 26r, 26s, 26t, 26u, 26v, 26x, 26y, 26z, 26æ, 260, 26aa, 26ab, 26ac, 27a, 27i, 27k, 271, 27m, 27n, 27o, 27p, 27q, 27r, 27s, 27t, 27u, 27v, 27x, 27y, 27z, 27æ, 270, 27aa, 27ab, 27ac, 27ad, 27ae, 27af, 27ag, 27ah, 27ai, 27ak, 27ao, 28a, 28b, 28f, 28g, 28h, 28m, 28n, 28o, 28p, 28q, 28r, 28s, 28t, 28u, 28v, 28x, 28y, 28z, 28æ, 280, 28aa, 28ab, 28ac, 28ad, 28ae, 28af, 28ag, 28ah, 28ai, 28ak, 28al, 28am, 28an, 28ao, 28ap, 28aq, 28ar, 28as, 28at, 28au, 28av, 28ax, 29b, 29d, 29e, 29g, 29h, 29i, 29k, 29m, 29o, 29p, 29s, 29t, 29u, 29v, 29x, 29y, 29z, 29æ, 290,29aa, 29ab, 29ac, 29ad, 29ae, 29af, 29ag, 29ah, 29ai, 29ak, 29al, 29am, 29an, 29ao, 29ap, 29aq, 29ar, 29as, 29at, 32e, 32f, 32g, 32h, 32i, 32k, 321, 32n, 32p, 34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34g, 34h, 34i, 34k, 341, 34m, 34n, 34o, 34p, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34x, 34y, 34z, 34æ, 340, 34aa, 34ab, 34ac, 34ad, 34ae, 34af, 34ag, 34ah, 34ai, 34ak, 34al, 34am, 34an, 34ao, 34ap, 34aq, 34ar, 34as, 34at, 34au, 34av, 34ax, 34ay, 34az, 34aæ, 34aø, 34bb, 34bc, 34bd, 34be, 34bf, 34bg, 34bl, 34bm, 34bn, 34bo, 34bp, 34bq, 34br, 34bs, 34bt, 34bu, 34bv, 34bx, 34by, 34bz, 34bæ, 34bø, 34ca, 34cb, 34cc, 34cd, 34ce, 34cf, 34cg, 34ch, 34ci, 34ck, 34cl, 34cm, 34cn, 34co, 34cq, 34cr, 351, 37i, 37k, 39e, 39f, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44i, 44k, 441, 44m, 44n, 44o, 44p, 44q, 44r, 44s, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 50b, 50e, 50g, 50i, 50k, 501, 50m, 50n, 52a, 52b, 52c, 52d, 52g, 52h, 52i, 52k, 521, 52m, 52n, 53c, 53d, 53f, 55d, 55e, 55f, 55h, 55i, 55k, 551, 55m, 55n, 55o, 55p, 55q, 55r, 69a, 69b, 69d, 69e, 69g, 69h, 69i, 69k, 69m, 69n, 69o, 69p, 69q, 69r, 69t, 69u, 69v, 69x, 69y, 69z, 69æ, 690, 69aa, 69ab, 69ac, 69ad, 69ae, 69af, 69ag,

10 69ah, 69ai, 69ak, 69al, 69am, 69an, 69ao, 69ap, 69aq, 69ar, 69as, 69at, 69au, 69av, 69ax, 69ay, 69az, 69aæ, 69aø, 69bb, 71d,71e,71g, 72b, 72d, 72e, 72f, 72g, 72h, 72i, 72k, 721, 72m, 72n, 72o, 72p, 72q, 72r, 72s (vedrørende matr. nr. 72s Husby by, Husby, beliggende Øhusevej 16, Vester Husby er nærværende lokalplan gældende for hovedejendommen), 74c, 74e, 75a, 75c, 75d, 76b, 76c, 76d, 76e, 76f, 76h, 76i, 77a, 77d, 77e, 77f, 77g, 78a, 78b, 78e, 78f, 78g, 78h, 78i, 78k, 781, 78m, 78n, 78o, 78p, 78q, 81, 83a, 83b, 83c, 84a, 84c, 84d, 84e, 84f, 117, 118, 119, 123 og BEBYGGELSENS OMFANG 3. l Inden for lokalplanens område må der ikke retsligt eller faktisk etableres sommerhuse over 250 m 2 bruttoetageareal excl. garager og udhuse. 4. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 4. l Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Lov om Planlægning kun bebygges i overensstemmelse med planens bestemmelser. 4.2 Den eksisterende lovlige bebyggelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. (Det betyder dog, at der ikke kan ske tilbygning til eksisterende ejendomme over 250 m 2 ). 4.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelse, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

11 10 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Ulfborg- Vemb Kommunalbestyrelse, den Niels Krnsen borgmester I medfør af 27 i Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 godkender Ulfborg- Vemb Kommunalbestyrelse herved endeligt lokalplan nr. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde. Ulfborg, den Niels Kr. Jensen borgmeste Den endelige vedtagne lokalplan nr. 58 er offentlig bekendtgjort den TINGLYSNING Nærværende lokalplan nr. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde tinglyses servitutstiftende på matr. nr. Id, Ir, lu, lad, lai, lak, lam, lån, lap, laq, lår, las, lat, lau, lav, lax, lay, laz, laø, Iba, Ibb, Ibc, Ibd, Ibe, Ibf, Ibg, Ibh, Ibh, Ibi, Ibk, Ibl, Ibm, Ibn, Ibo, Ibp, Ibs, Ibt, Ibu, Ibv, Ibx, Iby, Ibz, Ibæ, Ibø, Ica, Icb, Icc, led, Ico, Icq, 2y, 2z, 2æ, 6a, 6h, 6i, 6k, 61, 6m, 6n, 60, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 6æ, 60, 6aa, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6au, 6av, 6ax, 6ay, 6az, 6aæ, 6aø, 6ba, 6bb, 6bc, 6bd, 6be, 6bg, 8a, 8c, 8f, 8m, 8t, 8u, 8v, 8x, 8y, 8z, 8æ, 80, 8aa, 8ab, 8ac, Sad, 8ae, 8af, Sag, 8ah, 8ai, Sak, Sal, Sam, Sap, 8aq, Sar, 13a, 13b, 13g, 13h, 13i, 131, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 13s, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 130, 13aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13ai, 13ak, l Sal, l Sam, l San, 13ao, 13ap, 13aq, 13ar, 13as, 13at, 13au, 13av, 13ax, 13az, 13aæ, 14b, 14e, 14g, 14i, 14k, 141, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 16f, 16g, 16h, 161, 16m, 16n, 160, 16p,

12 17a, 17 d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 17m, 17n, 17o, 17p, 17q, 17r, 17s, 17t, 17u, 17v, 17x, 17y, 17z, 17æ, 170, 17aa, 17ab, 17ac, 17ad, 17ah, 17ai, 17ak, 17 al, 17 am, 17ap, 17aq, 17ar, 17as, 17 at, 17 av, 17ax, 17ay, 17az, 17aø, 17bb, 17bc, 17bd, 17bg, 17bh, 19b, 19e, 20g, 20t, 20ah, 20ak, 22d, 22f, 22g, 22i, 22k, 22p, 22q, 22r, 22s, 22u, 22v, 22x, 22y, 22z, 22æ, 220, 22aa, 22ab, 22ac, 22ad, 22ae, 22af, 22ag, 22ah, 22ai, 22ak, 22ao, 23g, 23h, 23i, 23k, 231, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23s, 23t, 23u, 23v, 23x, 23y, 23z, 23æ, 230, 23aa, 23ab, 23ac, 23ad, 23ae, 23af, 24a, 24e, 24f, 24g, 24h, 24i, 24k, 241, 24m, 24n, 24o, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 25a, 25i, 25k, 251, 25m, 25n, 25o, 25p, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25x, 25y, 25z, 25æ, 250, 25aa, 25ae, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25ak, 25al, 25am, 25an, 25ao, 25ar, 25as, 25at, 25au, 25av, 25ax, 25ay, 25az, 25aæ, 25aø, 25ba, 25bb, 25bc, 25bd, 25be, 25bf, 25bg, 25bh, 25bi, 26a, 26g, 26h, 26i, 26k, 261, 26m, 26n, 26o, 26p, 26q, 26r, 26s, 26t, 26u, 26v, 26x, 26y, 26z, 26æ, 260, 26aa, 26ab, 26ac, 27a, 27i, 27k, 271, 27m, 27n, 27o, 27p, 27q, 27r, 27s, 27t, 27u, 27v, 27x, 27y, 27z, 27æ, 270, 27aa, 27ab, 27ac, 27ad, 27ae, 27af, 27ag, 27ah, 27ai, 27ak, 27ao, 28a, 28b, 28f, 28g, 28h, 28m, 28n, 28o, 28p, 28q, 28r, 28s, 28t, 28u, 28v, 28x, 28y, 28z, 28æ, 280, 28aa, 28ab, 28ac, 28ad, 28ae, 28af, 28ag, 28ah, 28ai, 28ak, 28al, 28am, 28an, 28ao, 28ap, 28aq, 28ar, 28as, 28at, 28au, 28av, 28ax, 29b, 29d, 29e, 29g, 29h, 29i, 29k, 29m, 29o, 29p, 29s, 29t, 29u, 29v, 29x, 29y, 29z, 29æ, 290, 29aa, 29ab, 29ac, 29ad, 29ae, 29af, 29ag, 29ah, 29ai, 29ak, 29al, 29am, 29an, 29ao, 29ap, 29aq, 29ar, 29as, 29at, 32e, 32f, 32g, 32h, 32i, 32k, 321, 32n, 32p, 34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34g, 34h, 34i, 34k, 341, 34m, 34n, 34o, 34p, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34x, 34y, 34z, 34æ, 340, 34aa, 34ab, 34ac, 34ad, 34ae, 34af, 34ag, 34ah, 34ai, 34ak, 34al, 34am, 34an, 34ao, 34ap, 34aq, 34ar, 34as, 34at, 34au, 34av, 34ax, 34ay, 34az, 34aæ, 34aø, 34bb, 34bc, 34bd, 34be, 34bf, 34bg, 34bl, 34bm, 34bn, 34bo, 34bp, 34bq, 34br, 34bs, 34bt, 34bu, 34bv, 34bx, 34by, 34bz, 34bæ, 34bø, 34ca, 34cb, 34cc, 34cd, 34ce, 34cf, 34cg, 34ch, 34ci, 34ck, 34cl, 34cm, 34cn, 34co, 34cq, 34cr, 351, 37i, 37k, 39e, 39f, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44i, 44k, 441, 44m, 44n, 44o, 44p, 44q, 44r, 44s, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 50b, 50e, 50g, 50i, 50k, 501, 50m, 50n, 52a, 52b, 52c, 52d, 52g, 52h, 52i, 52k, 521, 52m, 52n, 53c, 53d, 53f, 55d, 55e, 55f, 55h, 55i, 55k, 551, 55m, 55n, 55o, 55p, 55q, 55r, 69a, 69b, 69d, 69e, 69g, 69h, 69i, 69k, 69m, 69n, 69o, 69p, 69q, 69r, 69t, 69u, 69v, 69x, 69y, 69z, 69æ, 690, 69aa, 69ab, 69ac, 69ad, 69ae, 69af, 69ag, 69ah, 69ai, 69ak, 69al, 69am, 69an, 69ao, 69ap, 69aq, 69ar, 69as, 69at, 69au, 69av, 69ax, 69ay, 69az, 69aæ, 69aø, 69bb, 71d, 71e, 71g, 72b, 72d, 72e, 72f, 72g, 72h, 72i, 72k, 721, 72m, 72n, 72o, 72p, 72q, 72r, 72s (vedrørende matr. nr. 72s Husby by, Husby, beliggende Øhusevej 16, Vester Husby er nærværende lokalplan gældende for hovedejendommen), 74c, 74e, 75a, 75c, 75d, 76b, 76c, 76d, 76e, 76f, 76h, 76i, 11

13 12 77a, 77d, 77e, 77f, 77g, 78a, 78b, 78e, 78f, 78g, 78h, 78i, 78k, 781, 78m, 78n, 78o, 78p, 78q, 81, 83a, 83b, 83c, 84a, 84c, 84d, 84e, 84f, 117,118, 119, 123 og 124. Alle af ejerlav: Husby by, Husby. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Niels Kr. Jensen borgmester

14 SOB Y K L I 2TN T, A G E y. <&.- \ / \ s^v *.- (L. f-._ «._ 25 Nagenbjerg Mål 1: Signaturforklaring: Sommerhusområder Ferie- og fritidsområder Kortbilag nr. l til forslag til lokalplan nr. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde. Udarbejdet på grundlag af kortbilag fra kommuneplanens rammedel Februar LH

15 Side: * * * Retten i Ringkøbing Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsaf delingen F 370 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. l D m.fl., Husby By, Husby Ejendomsejer: Ruth Horslund Olsen m.fl. Lyst første gang den: under nr. 902 Senest ændret den : under nr. 902 Det bemærkes at 8 m, 24 u, 27 ak og 28 ai Husby by, Husby, er udgået og inddraget under 26 a Husby by, Husby. Retten i Ringkøbing den Rag:

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 FOR ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, MOTORRINGVEJEN, VÆLDEGARDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Naturstyrelsen Vendsyssel Att.: Anne Mette Knudsen amknu@nst.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM LOKALPLAN 06.03.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold...4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...4 Lovgrundlag...4

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE SKOVBY 1 Foreningens navn er: Systofte Skovby Grundejerforening Foreningens område er: A. Matr.nr. 14 bn, -bo, - bp, -bq, -br, -bs, -bt, -by, -bu, -bv, -bx, -bz, -bæ, -bø, -ca, -cb,

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 43 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde m.m. på den gamle markedsplads i Ulfborg TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 43 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde m.m. på den gamle markedsplads i Ulfborg TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 43 For et boligområde m.m. på den gamle markedsplads i Ulfborg ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 43 for et boligområde

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan 125-2. Klinten. Forslag til kommuneplantillæg 125-2

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan 125-2. Klinten. Forslag til kommuneplantillæg 125-2 ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-2 Klinten Forslag til kommuneplantillæg 125-2 Forord til lokalplanforslaget Lokalplanforslaget består af: En redegørelse, der beskriver planforslagets baggrund, forholdet til

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10.02.2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 390 for boligområde ved Eskerodvej, Hornslet og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 28.

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn LÆSØ KOMMUNE FORSLAG Lokalplan nr. 3.16 Vesterø Havn 1 Lokalplanens indhold I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 17.01.2011-1002206027 TINGLYSNINGSDATO: 17.01.2011 09:29:13 EJENDOM: Adresse: Karlstrup Mose Allé 19 0012æ Adresse: Karlstrup Mose Allé 17 0012ø Adresse:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Lokalplan nr. 79. for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade

Lokalplan nr. 79. for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade Lokalplan nr. 79 for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade November 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Forhusene

Læs mere

LOKALPLAN NR. 47 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et nyt ældrecenter i Vemb - Krohaven TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 47 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et nyt ældrecenter i Vemb - Krohaven TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 47 For et nyt ældrecenter i Vemb - Krohaven ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 47 for et nyt ældrecenter i Vemb.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: 0021av 0021ax 0021aæ 0021az Adresse: Elektravej 36 0021ay 0021aø 0021ba 0021bb 0021bc 0021bg 0021p 0021n 0021m 27.12.2016 09:40:27 Side 1 af 11 0021l

Læs mere