Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV)"

Transkript

1 2013 Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) Et tværprofessionelt uddannelsesmodul

2 Samarbejdspartnere University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Pædagoguddannelsen Syddansk Universitet, Det tekniske fakultet og IDEA Regions Syddanmark, Syddansk sundhedsinnovation Støttet af Rapport er udarbejdet af projektgruppen Anne Karin Petersen, Ergoterapeutuddannelsen Anne Marie Højvang, Fysioterapeutuddannelsen Hanne Kallesøe, Pædagoguddannelsen Helle Hovgaard Jørgensen, Pædagoguddannelsen Susanne Dahl, Sygeplejerskeuddannelsen Morten Hansen, Det tekniske fakultet 1

3 Indholdsfortegnelse Resume af projektet... 3 Formålet med projektet... 3 Formålet med uddannelsesforløbet... 3 Formålet med udviklingsprojektet... 3 Definitioner af begreber... 3 Konkret forløb i Organisering... 4 Uddannelsesforløbet... 4 Studieaktiviteter... 6 Resultater, effekt og erfaringsgrundlag for uddannelsesforløbet... 8 Effekt af uddannelsesforløbet... 9 Redskaber og koncepter, der er udviklet i udviklingsprojektet Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet Litteratur til forløbet Videnformidling af resultater Forbedringspotentialer Forankring af aktivitet til andre områder og andre målgrupper Selvfinansiering af aktiviteten Øvrige erfaringer Sidegevinster og synenergieffekt Konklusion

4 Resume af projektet Projektet har haft til formål at designe og udvikle et tværprofessionelt uddannelsesforløb for studerende fra civilingeniørstudiet for velfærdsteknologi ved Syddansk Universitet samt studerende fra sundhedsfaglige og pædagogiske professionsuddannelser ved University College Lillebælt. Uddannelsesforløbet skulle udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, IDEA samt offentlige og private virksomheder. Målet med uddannelsesforløbet var at give studerende mulighed for at udvikle tværprofessionelle, innovative, entreprenante og intraprenante kompetencer. Projektets udfordring var at designe et uddannelsesforløb, hvor de studerendes fagligheder kunne indgå i ligeværdigt samarbejde. (Uddrag af projektansøgningen) Formålet med projektet Projektet har haft et dobbelt formål, idet der har været ét formål formuleret for selve uddannelsesforløbet og ét formål med udviklingsprojektet. Formålet med uddannelsesforløbet 1. at studerende skulle udvikle kompetencer til at agere innovativt og entreprenant i forhold til de opgaver, som de skal ud og løse som færdiguddannede ingeniører, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger 2. at studerende skulle opnå kompetencer til at indgå i tværfaglige og tværprofessionelle samarbejder og mestre at agere i de humanistiske, teknologiske og erhvervsøkonomiske felter. De studerende skulle desuden opnå viden om og færdigheder i at anvende værktøjer til projektledelse og teamudvikling. Midlet hertil skulle være tværfaglige og tværprofessionelle projekter, hvor studerende skulle løse udfordringer, som blev stillet af organisationer eller virksomheder. Formålet med udviklingsprojektet Gennem det fælles uddannelsesmodul skulle der udvikles didaktik, metoder, og strukturer, der kunne understøtte følgende mål: Design af uddannelsesforløb, hvor alle deltagere kan deltage ligeværdigt på trods af forskellige fagligheder, og sikre at forskelligheder bliver en ressource. Et fælles begrebsapparat inden for det faglige felt på tværs af uddannelserne. Fælles undervisningsmaterialer og pensum. Fælles didaktik og pædagogik for tværprofessionelle uddannelsesforløb. Definitioner af begreber I projektet har nedenstående definitioner været anvendt som fælles udgangspunkt for uddannelsesforløbet. Innovation: at udvikle ideer, der kan omsættes til produkter eller services, der har værdi for andre. Entreprenørskab: at agere i forhold til ideer (handling og foretagsomhed). 3

5 Intraprenørskab: forbedring af eksisterende produkter eller services. Konkret forløb i 2013 Organisering Der blev tidligt nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Syddansk sundhedsinnovation, Region Syddanmark, IDEA- house, Syddansk Universitet samt fra Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen, Pædagoguddannelsen, University College Lillebælt, og Velfærdsteknologi-ingeniøruddannelsen, Det tekniske fakultet, Syddansk Universitet. Styregruppen har afholdt møder med henblik på at tilrettelægge de overordnede rammer for modulerne samt finde frem til egnede udfordringer, som kunne udbydes på modulet. Det blev besluttet, at der på ETV skulle arbejdes med en udfordring, som Sundhedsinnovation har arbejdet med. Konkrete virksomheder skulle kobles på i forbindelse med EiT-forløbet, og IDEA-house ville her stå for at skabe kontakten. Der blev også nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra grunduddannelserne, der skulle stå for den konkrete planlægning af forløbet, rekruttering af studerende samt udvælgelse af metoder, udvikling og udvælgelse af undervisningsmaterialer samt pensum. Syddansk Sundhedsinnovation skulle deltage i undervisning omkring research og analyse og IDEA-house skulle byde ind med undervisning i Business Model Canvas. I organiseringen har der været opmærksomhed på, at planlægning og udvikling skulle ske i tværprofessionelle fora, så målet om fælles fokus kunne opnås. Projektgruppen har ud over den konkrete planlægning også haft som opgave at indsamle, udvikle og dokumentere forløbet, undervisningsmaterialer og beskrive didaktikken og pædagogikken bag valget af materialer og tilrettelæggelse af forløb. Uddannelsesforløbet Rekruttering af studerende Der blev udarbejdet en folder, og flush-add plakat til UCL-studerende, ligesom de elektroniske platforme blev taget i anvendelse. Det har været prioriteret, at projektgruppens repræsentanter også har været kontaktpersoner for rekrutteringen på uddannelserne. Rekrutteringen af studerende har været og er en udfordring, da modulet skal introduceres på et tidspunkt, hvor mange studerende er i praktik, i gang med andre forløb. Modulet er ikke en integreret del af de udbud og valgmoduler, som studerende i forvejen skal orientere sig i og får derfor heller ikke samme opmærksomhed fra andre undervisere. ETV-forløb forår 2013 ETV-modulet blev tilrettelagt som et ti ugers forløb fra april - juni, hvor målet var udarbejdelse af koncepter med løsningsforslag på den udfordring, der blev stillet af Syddansk sundhedsinnovation. Forløbet var tilrettelagt projektorienteret, hvor studerende arbejdede i tværprofessionelle teams gennem hele forløbet. Der har været faglige input fra uddannelserne samt IDEA og Syddansk sundhedsinnovation i forløbet. Desuden har der været koblet vejledere fra uddannelserne til projekterne. Der har været krav om fælles tværprofessionel rapport, fælles præsentation af koncepter samt mono-faglige eksamener. 4

6 Ekstern udfordring Syddansk sundhedsinnovation stillede en udfordring til de studerende inden for der er Danmarks største forsknings- og innovationsprojekt, og har til formål at udvikle 40 nye produkter og services. Projektet skal understøtte sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter i eget hjem. Det overordnede formål for er: Brugerdreven udvikling af teknologier, der understøtter patienten i at tage ansvar for egen sundhed og behandling - gør det muligt at være patient i eget hjem. Produkterne skal kunne tilgodese alle interessenternes behov, hvilket vil sige patienten, den praktiserende læge og det sundhedsfaglige personale på såvel sygehus som i den kommunale sektor. Den konkrete udfordring blev: Fjernbehandling kontra møde med patient ansigt til ansigt Hvordan vurderes en patients tilstand og trivsel, når sundhedsfagligt personale ikke længere kan bruge hele sanseapparatet til at vurdere? Patienten med flere sygdomme skal behandles som en hel patient, men forskellige sygehusafdelinger har behov for forskellige data og har forskellige handlemuligheder. Hvordan løses dette problem i fremtiden? Begrundelsen for valg af udfordringen var, at alle fagligheder kunne bidrage i forhold til teknologi, relationer, kommunikation, sundhed, organisering af arbejdet samt brugerperspektiver. Endvidere var der mulighed for at arbejde med entreprenante og intraprenante perspektiver på udfordringen. Plan for forløb ETV-og EiT-forløbet har været tilrettelagt som et aktivitets- og studenterstyret projektforløb med faglige input fra undervisere og med krav om leverancer fra faserne i innovationsplanen, som de studerende selv skulle lave projektplan for. Forløbet har gennemløbet innovationsfaserne: Fokus og idegenerering Research og analyse Koncept og validering Afprøvning og test Eksekvering og videndeling Forårsforløbet (ETV)har taget udgangspunkt i Fokus og idegenerering, Research og analyse samt koncept og validering. Efterårsforløbet (EiT) har haft fokus på validering, afprøvning, test, eksekvering og videndeling. For de studerende var det tilrettelagt, så projektet kunne videreudvikles fra ETV til EiT, og selv om der var tale om nogle af de samme indholdselementer, så var der tænkt en progression i leverancerne, så den tilførte viden ville kvalificere fx forretningsplanen yderligere, når den igen skulle udarbejdes på EiT. Projektarbejde og teamorganisering De studerende har været organiseret i tværprofessionelle teams, som blev dannet ud fra krav om, at der skulle være flere fagligheder i teamet, og de skulle dannes ud fra interesser på baggrund af idegenereringsfasen. 5

7 I teamarbejdet har der været krav om, at der skulle udarbejdes en samarbejdskontrakt, og at der i forløbet skulle følges op på teamets samarbejdsproces gennem bl.a. collaborameter. Projektledelse Projektledelse har været en del af ETV-forløbet. Scrum har været valgt som projektledelsesværktøj, men også som et værktøj for undervisere til at give vejledning i forhold til det faglige indhold i projekterne og i forhold til processen. Der har været krav om deltagelse i Scrum ca. en gang ugentligt. Vejledning Der har været stillet faglig vejledning for alle teams til rådighed, idet de efter behov har kunnet opsøge de tilknyttede undervisere. Midt i forløbet har der været præsentationer for et ekspertpanel bestående af alle undervisere, der har budt ind med faglige perspektiver på projekterne. Hvert team har haft tilknyttet en procesvejleder, der har stået for at understøtte teamet i at skabe fremdrift i projektet og understøtte samarbejdsprocesserne. Studieaktiviteter Undervisning med oplæg omkring Ide-generering gennem den kreative platform Teamdannelse Velfærdsteknologi Brugerdreven innovation Research, datafangst og analyse Præsentationsteknik Forretningsplan Markedsføring og kommunikation Student to- student Studerende har undervist hinanden i fagligt relevante temaer i forhold til deres konkrete projekt set fra hver deres faglige perspektiv. Scrum Der har været afholdt ugentlige scrum-møder, hvor scrum-masteren fra hvert team har fremlagt status ud fra følgende spørgsmål: Hvad har vi nået? Hvad skal vi nå i den kommende periode? Hvad forhindrer vores arbejde eller plan? Kun scrum-masteren og scrum-lederen (underviseren) havde taleret, og øvrige teammedlemmer blev henvist til at give silent feedback via post-its. Underviseren har her haft mulighed for dels at give faglige input, men også at vurdere om teamet skulle opsøge deres proces eller fagvejleder. 6

8 Vejledning Der har været stillet vejledning til rådighed for studerende på den måde, at de skulle booke en aftale med vejlederen for at få vejledning. Der har været tale om såvel faglig vejledning som procesvejledning. De studerende har uopfordret eller opfordret taget kontakt. Præsentationer De studerende har undervejs lavet præsentationer dels for et tværprofessionelt ekspertpanel bestående af undervisere dels i forbindelse med afslutningen af forløbet, hvor også Syddansk Sundhedsinnovation var repræsenteret for at få del i projektresultaterne. Forberedelse Der har gennem hele projektforløbet været krav om leverancer, som de studerende har skullet forberede og udarbejde. Forberedelsen har bl.a. været at udarbejde spørgeguider, analyse af data, faglige oplæg i student-to-student, forberede præsentationer, vejledning, scrum-møder mv. Litteraturlæsning Der har været tilknyttet fælles pensumliste til ETV-forløbet, som de studerende skulle sætte sig ind i. Desuden har der været projektrelateret litteratur, som ligeledes skulle læses og anvendes. Eksamen Der har i forløbet været krav om en fælles tværprofessionel rapport med beskrivelse af løsningsforslaget på baggrund af projektforløbets leverancer. Rapporten skulle lægges til grund for en mundtlig præsentation af teamet. Desuden har der været krav om en monofaglig rapport og en mundtlig eksamen på baggrund heraf. De studerendes projektresultater De studerende har gennem forårsforløbet arbejdet i fire teams med projekter omkring: Uoron, der er et produkt, der kan aflæse og sende data fra urinprøver fra patient til læge. Minsundhedsportal.dk, som er en portal, der henvender sig til mennesker med kroniske lidelser. Portalen kan samle alle sundhedsoplysninger på et sted og dermed skabe overblik for borgeren og for alle de involverede professionelle. Varme bandager, der har effekt på smerter i led, og som patienten nemt selv kan lære at bruge. Håndterapiredskab, der sætter patienter i stand til selv at gennemføre korrekt håndterapi. Alle projektresultater er beskrevet i tværfaglige projektrapporter og i monofaglige rapporter. EiT-forløb efterår 2013 EiT var et fire måneders forløb, hvor studerende kunne fortsætte med deres ETV-projekter og indgå i Experts in Teams (EiT) forløbet på Det tekniske fakultet, hvor i alt 200 studerende fra uddannelsesretninger deltog. Der var mulighed for at koble nye fagligheder på projekterne f.eks. studerende fra andre ingeniør- og professionsuddannelser samt fra de erhvervsøkonomiske uddannelser. Hensigten var en yderligere kvalificering af projekterne, fra koncepter til forretningsideer. Der var gennem IDEA mulighed for at få koblet projekterne med relevante virksomheder eller organisationer med henblik på afprøvning og videreudvikling af forretningside. I efteråret var det imidlertid kun projektet om håndterapiredskabet, der deltog i EiT. 7

9 Studieaktiviteter i EiT Undervisning og oplæg om Innovation Ide-udvikling Collaborameter Forretningsplan Præsentation og konkurrence blandt resultaterne Student-to-student Studerende har lavet faglige oplæg for øvrige i teamet. Forberedelse Opgaver og leverancer blev færdiggjort til projektet herunder også udarbejdelse af rapport. Litteraturlæsning Der har været litteratur til såvel det fagspecifikke som det projektorienterede, som de studerende skulle læse. ETV-forløbet har været set som en forberedelse til EiT-forløbet, hvor en del af studieaktiviteterne har været præsenteret igen, men med øget kompleksitet. Resultater, effekt og erfaringsgrundlag for uddannelsesforløbet Antal deltagere I foråret deltog 14 studerende fra professionsuddannelserne og 3 studerende fra Det tekniske fakultet, i alt 17 studerende. I efteråret deltog 2 studerende fra ETV-forløbet med deres koncept og fik tilslutning fra en studerende fra professionsuddannelserne, som ikke havde deltaget i ETV. Studerende på ergoterapeutuddannelsen og pædagoguddannelsen skulle i praktikker og kunne ikke overskue at skulle deltage i EiT sideløbende hermed, ligesom de ikke havde mulighed for at kunne inddrage deres koncepter i praktikforløbene. Effektmåling ved opstart og afslutning Der er ved opstart og afslutning af ETV-forløbet lavet effektmåling af de studerende. Ved opstart er spørgeskema udleveret i papirudgave, hvilket har vanskeliggjort analysearbejdet. Designet for undersøgelsen er stillet til rådighed af Fonden for Entreprenørskab. I forbindelse med afslutningen er spørgsmål udsendt elektronisk som survey-x. De to undersøgelser er sammenholdt. Det har ud fra materialet ikke været muligt at lave status på hver enkelt studerende, hvorfor der er lavet en samlet status ved opstart i april 2013 og i juni Fokusgruppeinterview med studerende Der blev udarbejdet et koncept for kvalitativ evaluering med studerende i forhold til teknologiforståelse samt entreprenørskab baseret på teoretisk grundlag for den kvalitative effektundersøgelse. Evalueringsdesignet indeholdt følgende tematikker: Planlægning og organisering 8

10 Økonomisk viden Håndtering af usikkerhed Organisering af ressourcer Tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb Holdning til iværksætteri og innovation Kreativitet Foretagsomhed Teknologiforståelse Tværprofessionelle kompetencer Fokusgruppeinterview blev foretaget med 6 studerende bredt repræsenterende alle uddannelserne den Interviewet blev efterfølgende transskriberet og analyseret, og konklusioner er inddraget i rapporten. Effekt af uddannelsesforløbet Der er gennemført en kvantitativ effektundersøgelse af de studerendes kompetencer i forhold til entreprenørskab i forbindelse med opstart på forløbet og igen ved afslutningen. Datamaterialet er spinkelt, da der har været besvarelser fra 16 deltagere ved opstart og 13 deltagere ved afslutningen. Resultaterne er analyseret i forhold til gruppen samlet. Ud fra den kvalitative undersøgelse er der tendenser, der viser, at de studerende scorer højere efter forløbet på følgende parametre: Kreativitet Økonomisk forståelse Håndtering af usikkerhed og blive ved på trods af modgang Positiv holdning til det at starte virksomhed og dermed også overvejelser om at starte egen virksomhed, men færre er villige til at arbejde hårdt for at opnå det På personlige kompetencer, så som tiltro til egne kompetencer og kontrol over eget liv, synes der at være små tendenser til en højere score på eftermålingen I den kvalitative undersøgelse kom det frem, at de vigtigste udbytter for de studerende bl.a. har været at kunne følge processen fra idé til produkt, at være kreative, at turde være i processen, at kunne gå fra at være kreativ til at være innovativ, at få øje på nye muligheder inden for sin profession bl.a. ved udvikling af produkter. De studerende har anbefalet, at de kommende forløb også indeholder scrum, ekspertpanel, arbejdsplan, faste arbejdsdage, forretningsplan (dog tilpasset ETV). De studerende har beskrevet, at der er forskel på projektstyret undervisningsforløb og almindelig undervisning. I ETV-forløbet har de kunnet arbejde med det, der har interesseret dem, og dermed har de følt sig inddraget i udviklingsarbejdet. De studerende har en oplevelse af, at de har fået større udbytte af den projektstyrede undervisning end den mere lærer-styrede undervisning. 9

11 Redskaber og koncepter, der er udviklet i udviklingsprojektet Koncept for ligeværdigt samarbejde Der er skabt et koncept for et tværprofessionelt uddannelsesmodul baseret på læringsmål fra uddannelsernes studieplaner. Det har været vigtigt at finde og udvælge en udfordring, der på relevant vis kunne rumme alle faglighederne, og som er stillet så åbent, at alle kan bidrage med kreative og innovative forslag til løsning. kunne indeholde både de humanistiske, de teknologiske og de merkantile vidensfelter. I forløbet har det også været centralt, at projektet skulle munde ud i en tværprofessionel rapport og der skulle være en fælles præsentation af projektets resultater for gennem wash-back effekten at opnå, at ligeværdigheden og alles bidrag til det fælles produkt også er blevt vægtet. Eksamen har ikke kunne gennemføres som fælles del, da sundhedsuddannelserne pga. nationale studieordninger har fastlagte kompetencemål for de enkelte moduler. Det har dog været nødvendigt at stille krav om monofaglige eksaminer. De studerende har således været mødt med krav om en fælles skriftlig rapport og fælles fremlæggelse samt en individuel monofaglig rapport, der har været grundlag for individuel eksamen. Strukturelt har forløbet været planlagt til onsdage, torsdage og fredage som ramme for forløbet. Onsdage har der været oplæg, torsdage og fredag til projektaktiviteter dog har der fast på fredage været afholdt scrum og muligheder for aftalt vejledning. Denne struktur har gjort det muligt for studerende at følge aktiviteter på deres grunduddannelser. ETV forløbet har været skemalagt for de studerende. De studerende har påpeget i evaluering, at det har været godt med de fastlagte rammer, hvilket har gjort teamarbejdet lettere. Det har været godt med skemalægningen, idet det har synliggjort forløbet for øvrige planlæggere på deres egne uddannelser, så der ikke er blevet placeret andre aktiviteter her. Lige adgang til deltagelse er dog ikke helt lykkedes for studerende på sygeplejerskeuddannelsen, som samtidig skulle deltage i undervisning på grunduddannelsen. De måtte foretage mange prioriteringer, hvilket blev utilfredsstillende for såvel dem selv som for teamet. Dokumentation af uddannelsesforløbet Uddannelsesforløbet er dokumenteret gennem Rapport om didaktik, metoder, undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og pensum. Dokumentationen har været opsamlet gennem hele forløbet bl.a. i fælles dropbox, hvor samarbejdspartnere og undervisere har uploadet dokumenter ss. undervisningsplaner, præsentationer og litteratur. Dette dokumentationsmateriale danner baggrund for rapporten. Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet Team og samarbejdskontrakt Arbejdsplan Servicetjek af team et vejlederværktøj Collaborameter Scrum Personas Den kreative platform Student to student oplæg 10

12 Forretningsmodel Business model canvas Markedsplads for sælger og kunde Template for evaluering Litteratur til forløbet Bason C, Knudsen S, Toft S 2009, Sæt borgeren i spil, Gyldendal Business Darsø, Lotte(2011). Innovationspædagogik kunsten at fremelske innovationskompetencer. Samfundslitteratur Commisso, Trine Hald; Jan Pries-Heje(2011). Optimér dit projektteam. Håndbog i teamudvikling. Samfundslitteratur Design thinking sidst hentet Hiim, Hilde; Else Hippe (2007). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. Gyldendal uddannelse. Jensen, Kirsten Engholm et al. (2008). Principper for offentlig innovation. Fra best practice til next practice. L og R business Kallesøe H, Petersen AK, (2012) Teknologi, mennesker, faglighed muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver, VIA SYSTIME Kvale, Steiner (2009). Interview introduktion til et håndværk. Gyldendals akademisk. Mac, Anita; Morten Ejlskov(2009). Projektkompetence. Hans Reitzels forlag Nielsen, Lene (2004). Engaging Personas and Narrative Scenarios, Department of Information Copenhagen Buisness School Nielsen Lene (2011). Persona. Brugerfokuseret design. Aarhus Universitetsforlag Nielsen Lene.10 trin til personas, sidst hentet Ostenwalder, Alexander et al.(2010). Business Model Generation. John Wiley And Son Ltd. Philipsen, Kristian (2012). Innovation, entreprenørskab og intraprenørskab. En grundbog. Nyt teknisk forlag 30 metoder til innovation. Erhvervs- og byggestyrelsen. hentet Vinje, Poul Staal. Scrum. scrum) Softhouse: Scrum in five minutes 11

13 Kleans bog om scrum Hvad er scrum? Videnformidling af resultater Rapporten er tilgængelig på UC viden, som er professionshøjskolernes videnportal ligesom projektet og resultaterne har været præsenteret på Danish Entrepreneurship Award i november Artikel med de vigtigste pointer og resultater har været offentliggjort på mit.ucl.dk. Forbedringspotentialer De studerende har i den kvalitative undersøgelse peget på, at alle studerende skal have de samme krav ved de afsluttende eksaminer, og her sigter de til sygeplejerskestuderende, som afslutningsvis ikke skulle til monofaglig eksamen, men skulle gennemføre en eksamen, der ikke havde tilknytning til projektet på deres egen uddannelse. De studerende har ikke været glade for den første effektundersøgelse, som lå på den første dag og i papirudgave, og derfor kom til at optage megen tid fra kurset. Ekspertpanelet har været inviteret for sent ind i forløbet. De studerende påpegede, at det ville have været dejligt med input tidligere, inden prototyperne blev udviklet. Collaborameteret har været behæftet med fejl, hvilket har været forstyrrende for afprøvningen. Der har været anvendt to udgaver af Business model en light udgave til at introducere den grundlæggende forståelse bag modellen og en fuld udgave, hvor alle ni felter var medtaget. De studerende påpegede, at det har givet mening at arbejde med forretningsmodeller også i en professionskontekst. De ville dog gerne have haft en tilpasset udgave af forretningsmodellen, så den passede til ETV-forløbet, hvor det ikke var muligt at færdiggøre bl.a. den økonomiske del, da projekterne i ETV ikke var så fremskredne, at det var muligt at lave eksempelvis budgetter for omkostninger. De studerende har ønsket, at de formelle krav til den tværprofessionelle rapport blev tydeliggjort tidligere i forløbet. Endvidere har der været for mange skiftende lokaler. Forløbet blev fortrinsvis afviklet i forskellige lokaler på Det tekniske fakultet, men også i lokaler på IDEA, og der har her været et ønske om mere faste lokaler. Forankring af aktivitet til andre områder og andre målgrupper UCL og SDU har på det ledelsesmæssige niveau taget initiativ til at nedsætte to arbejdsgrupper, der skal fremkomme med planer for, hvordan EiT skal udbydes med deltagelse af 100 studerende fra UCL fra efteråret 2014, samt ideer til valgmoduler for studerende fra TEK og UCL. Konceptet er under udarbejdelse med inddragelse af erfaringer fra dette projekt. Der er sammenfald mellem flere personer i ETV-gruppen og de nedsatte arbejdsgrupper. 12

14 Endvidere er det under drøftelse, hvorvidt ETV-forløbet skal fortsætte, og om der er organisatorisk opbakning til det og dermed også til finansieringsdelen. Selvfinansiering af aktiviteten EiT vil fra efteråret 2014 indgå som en driftsudgift i organisationerne. Øvrige erfaringer Uddannelsesforløbet har fået skabt en helhed fra koncept for uddannelsesforløbet, anvendelse af undervisningsmaterialer til evaluering. Sidegevinster og synenergieffekt En af sidegevinsterne ved udviklingsprojektet har været, at underviserne gennem udviklingsprojektet har opnået stor viden om hinandens uddannelser og fagligheder, og det lykkedes for undervisergruppen at være tværprofessionelle i tilgangen til undervisning og vejledning - ikke i fagspecifikke spørgsmål, men på det overordnede plan. Denne fælles forståelsesramme og vidensgrundlag har gjort, at underviserne har fremstået som et samlet team og dermed også har kunnet agere rollemodeller for det tværprofessionelle samarbejde. Konklusion Samlet kan siges, at der er designet et koncept for et ligeværdigt samarbejde for uddannelser på tværs af uddannelsesretninger og uddannelsesinstitutioner - dog med undtagelse af studerende fra sygeplejerskeuddannelsen - ligesom det gennem planlægningen er lykkedes at identificere de parametre, der har betydning for, at alle uddannelsernes kompetencer kan bringes i spil og blive efterspurgt i opgaveløsningen. Det er lykkedes at få dokumenteret og beskrevet alle undervisningsmaterialer og didaktikken og herunder udviklet og tilpasset nogle materialer til forløbet. Det er lykkedes at få skabt sammenhæng mellem grundlaget for forløbet og evalueringen af forløbet. Evalueringen har, med forbehold for det spinkle grundlag, vist, at der er tendenser til, at forløbet har haft en positiv effekt for de studerendes entreprenørielle kompetencer. Der er på baggrund af de studerendes tilbagemelding i den kvalitative evaluering grundlag for at foretage justeringer og forbedringer i noget af tilrettelæggelsen og i nogle af materialerne. 13

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til ETVforløb

Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til ETVforløb 2013 Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til TVforløb Udarbejdet af projektgruppen Anne Karin Petersen, ergoterapeutuddannelsen UC Lillebælt Anne Marie Højvang, fysioterapeutuddannelsen UC Lillebælt

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner 2011 Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner Modulet Lærings- og velfærdsteknologi i professioner tilbyder et unikt læringsrum med mulighed for at udvikle, designe, afprøve og anvende innovative

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation niv. B

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt Indlæg v.ulla Møller Ølgaard, Carsten Dalegaard, Kim Hørslev-Petersen Projekt DUPAL, Forskningsenheden, Kong Christian X`s Gigthospital, Gråsten. Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12.

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. september 2013 Disposition Hvad er innovation? begreb, didaktik og faglige dimensioner

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende?

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende? Opsummering for de enkelte spørgsmål: 2. I hvilken grad vurderer du modtagelsen på uddannelsen passende? 54 % vurderes i meget høj grad og i høj grad og passende af 36 % 3. I hvilken grad vurderer du dit

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Innovation på e-designuddannelsen

Innovation på e-designuddannelsen Innovation på e-designuddannelsen Innovation på e-design: Da vi er en uddannelse, som kombinerer entrepreneurship og design, så er begge begreber vigtige at medtænke, når vi skal definere, hvad vi forstår

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere