Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV)"

Transkript

1 2013 Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) Et tværprofessionelt uddannelsesmodul

2 Samarbejdspartnere University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Pædagoguddannelsen Syddansk Universitet, Det tekniske fakultet og IDEA Regions Syddanmark, Syddansk sundhedsinnovation Støttet af Rapport er udarbejdet af projektgruppen Anne Karin Petersen, Ergoterapeutuddannelsen Anne Marie Højvang, Fysioterapeutuddannelsen Hanne Kallesøe, Pædagoguddannelsen Helle Hovgaard Jørgensen, Pædagoguddannelsen Susanne Dahl, Sygeplejerskeuddannelsen Morten Hansen, Det tekniske fakultet 1

3 Indholdsfortegnelse Resume af projektet... 3 Formålet med projektet... 3 Formålet med uddannelsesforløbet... 3 Formålet med udviklingsprojektet... 3 Definitioner af begreber... 3 Konkret forløb i Organisering... 4 Uddannelsesforløbet... 4 Studieaktiviteter... 6 Resultater, effekt og erfaringsgrundlag for uddannelsesforløbet... 8 Effekt af uddannelsesforløbet... 9 Redskaber og koncepter, der er udviklet i udviklingsprojektet Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet Litteratur til forløbet Videnformidling af resultater Forbedringspotentialer Forankring af aktivitet til andre områder og andre målgrupper Selvfinansiering af aktiviteten Øvrige erfaringer Sidegevinster og synenergieffekt Konklusion

4 Resume af projektet Projektet har haft til formål at designe og udvikle et tværprofessionelt uddannelsesforløb for studerende fra civilingeniørstudiet for velfærdsteknologi ved Syddansk Universitet samt studerende fra sundhedsfaglige og pædagogiske professionsuddannelser ved University College Lillebælt. Uddannelsesforløbet skulle udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, IDEA samt offentlige og private virksomheder. Målet med uddannelsesforløbet var at give studerende mulighed for at udvikle tværprofessionelle, innovative, entreprenante og intraprenante kompetencer. Projektets udfordring var at designe et uddannelsesforløb, hvor de studerendes fagligheder kunne indgå i ligeværdigt samarbejde. (Uddrag af projektansøgningen) Formålet med projektet Projektet har haft et dobbelt formål, idet der har været ét formål formuleret for selve uddannelsesforløbet og ét formål med udviklingsprojektet. Formålet med uddannelsesforløbet 1. at studerende skulle udvikle kompetencer til at agere innovativt og entreprenant i forhold til de opgaver, som de skal ud og løse som færdiguddannede ingeniører, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger 2. at studerende skulle opnå kompetencer til at indgå i tværfaglige og tværprofessionelle samarbejder og mestre at agere i de humanistiske, teknologiske og erhvervsøkonomiske felter. De studerende skulle desuden opnå viden om og færdigheder i at anvende værktøjer til projektledelse og teamudvikling. Midlet hertil skulle være tværfaglige og tværprofessionelle projekter, hvor studerende skulle løse udfordringer, som blev stillet af organisationer eller virksomheder. Formålet med udviklingsprojektet Gennem det fælles uddannelsesmodul skulle der udvikles didaktik, metoder, og strukturer, der kunne understøtte følgende mål: Design af uddannelsesforløb, hvor alle deltagere kan deltage ligeværdigt på trods af forskellige fagligheder, og sikre at forskelligheder bliver en ressource. Et fælles begrebsapparat inden for det faglige felt på tværs af uddannelserne. Fælles undervisningsmaterialer og pensum. Fælles didaktik og pædagogik for tværprofessionelle uddannelsesforløb. Definitioner af begreber I projektet har nedenstående definitioner været anvendt som fælles udgangspunkt for uddannelsesforløbet. Innovation: at udvikle ideer, der kan omsættes til produkter eller services, der har værdi for andre. Entreprenørskab: at agere i forhold til ideer (handling og foretagsomhed). 3

5 Intraprenørskab: forbedring af eksisterende produkter eller services. Konkret forløb i 2013 Organisering Der blev tidligt nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Syddansk sundhedsinnovation, Region Syddanmark, IDEA- house, Syddansk Universitet samt fra Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen, Pædagoguddannelsen, University College Lillebælt, og Velfærdsteknologi-ingeniøruddannelsen, Det tekniske fakultet, Syddansk Universitet. Styregruppen har afholdt møder med henblik på at tilrettelægge de overordnede rammer for modulerne samt finde frem til egnede udfordringer, som kunne udbydes på modulet. Det blev besluttet, at der på ETV skulle arbejdes med en udfordring, som Sundhedsinnovation har arbejdet med. Konkrete virksomheder skulle kobles på i forbindelse med EiT-forløbet, og IDEA-house ville her stå for at skabe kontakten. Der blev også nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra grunduddannelserne, der skulle stå for den konkrete planlægning af forløbet, rekruttering af studerende samt udvælgelse af metoder, udvikling og udvælgelse af undervisningsmaterialer samt pensum. Syddansk Sundhedsinnovation skulle deltage i undervisning omkring research og analyse og IDEA-house skulle byde ind med undervisning i Business Model Canvas. I organiseringen har der været opmærksomhed på, at planlægning og udvikling skulle ske i tværprofessionelle fora, så målet om fælles fokus kunne opnås. Projektgruppen har ud over den konkrete planlægning også haft som opgave at indsamle, udvikle og dokumentere forløbet, undervisningsmaterialer og beskrive didaktikken og pædagogikken bag valget af materialer og tilrettelæggelse af forløb. Uddannelsesforløbet Rekruttering af studerende Der blev udarbejdet en folder, og flush-add plakat til UCL-studerende, ligesom de elektroniske platforme blev taget i anvendelse. Det har været prioriteret, at projektgruppens repræsentanter også har været kontaktpersoner for rekrutteringen på uddannelserne. Rekrutteringen af studerende har været og er en udfordring, da modulet skal introduceres på et tidspunkt, hvor mange studerende er i praktik, i gang med andre forløb. Modulet er ikke en integreret del af de udbud og valgmoduler, som studerende i forvejen skal orientere sig i og får derfor heller ikke samme opmærksomhed fra andre undervisere. ETV-forløb forår 2013 ETV-modulet blev tilrettelagt som et ti ugers forløb fra april - juni, hvor målet var udarbejdelse af koncepter med løsningsforslag på den udfordring, der blev stillet af Syddansk sundhedsinnovation. Forløbet var tilrettelagt projektorienteret, hvor studerende arbejdede i tværprofessionelle teams gennem hele forløbet. Der har været faglige input fra uddannelserne samt IDEA og Syddansk sundhedsinnovation i forløbet. Desuden har der været koblet vejledere fra uddannelserne til projekterne. Der har været krav om fælles tværprofessionel rapport, fælles præsentation af koncepter samt mono-faglige eksamener. 4

6 Ekstern udfordring Syddansk sundhedsinnovation stillede en udfordring til de studerende inden for der er Danmarks største forsknings- og innovationsprojekt, og har til formål at udvikle 40 nye produkter og services. Projektet skal understøtte sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter i eget hjem. Det overordnede formål for er: Brugerdreven udvikling af teknologier, der understøtter patienten i at tage ansvar for egen sundhed og behandling - gør det muligt at være patient i eget hjem. Produkterne skal kunne tilgodese alle interessenternes behov, hvilket vil sige patienten, den praktiserende læge og det sundhedsfaglige personale på såvel sygehus som i den kommunale sektor. Den konkrete udfordring blev: Fjernbehandling kontra møde med patient ansigt til ansigt Hvordan vurderes en patients tilstand og trivsel, når sundhedsfagligt personale ikke længere kan bruge hele sanseapparatet til at vurdere? Patienten med flere sygdomme skal behandles som en hel patient, men forskellige sygehusafdelinger har behov for forskellige data og har forskellige handlemuligheder. Hvordan løses dette problem i fremtiden? Begrundelsen for valg af udfordringen var, at alle fagligheder kunne bidrage i forhold til teknologi, relationer, kommunikation, sundhed, organisering af arbejdet samt brugerperspektiver. Endvidere var der mulighed for at arbejde med entreprenante og intraprenante perspektiver på udfordringen. Plan for forløb ETV-og EiT-forløbet har været tilrettelagt som et aktivitets- og studenterstyret projektforløb med faglige input fra undervisere og med krav om leverancer fra faserne i innovationsplanen, som de studerende selv skulle lave projektplan for. Forløbet har gennemløbet innovationsfaserne: Fokus og idegenerering Research og analyse Koncept og validering Afprøvning og test Eksekvering og videndeling Forårsforløbet (ETV)har taget udgangspunkt i Fokus og idegenerering, Research og analyse samt koncept og validering. Efterårsforløbet (EiT) har haft fokus på validering, afprøvning, test, eksekvering og videndeling. For de studerende var det tilrettelagt, så projektet kunne videreudvikles fra ETV til EiT, og selv om der var tale om nogle af de samme indholdselementer, så var der tænkt en progression i leverancerne, så den tilførte viden ville kvalificere fx forretningsplanen yderligere, når den igen skulle udarbejdes på EiT. Projektarbejde og teamorganisering De studerende har været organiseret i tværprofessionelle teams, som blev dannet ud fra krav om, at der skulle være flere fagligheder i teamet, og de skulle dannes ud fra interesser på baggrund af idegenereringsfasen. 5

7 I teamarbejdet har der været krav om, at der skulle udarbejdes en samarbejdskontrakt, og at der i forløbet skulle følges op på teamets samarbejdsproces gennem bl.a. collaborameter. Projektledelse Projektledelse har været en del af ETV-forløbet. Scrum har været valgt som projektledelsesværktøj, men også som et værktøj for undervisere til at give vejledning i forhold til det faglige indhold i projekterne og i forhold til processen. Der har været krav om deltagelse i Scrum ca. en gang ugentligt. Vejledning Der har været stillet faglig vejledning for alle teams til rådighed, idet de efter behov har kunnet opsøge de tilknyttede undervisere. Midt i forløbet har der været præsentationer for et ekspertpanel bestående af alle undervisere, der har budt ind med faglige perspektiver på projekterne. Hvert team har haft tilknyttet en procesvejleder, der har stået for at understøtte teamet i at skabe fremdrift i projektet og understøtte samarbejdsprocesserne. Studieaktiviteter Undervisning med oplæg omkring Ide-generering gennem den kreative platform Teamdannelse Velfærdsteknologi Brugerdreven innovation Research, datafangst og analyse Præsentationsteknik Forretningsplan Markedsføring og kommunikation Student to- student Studerende har undervist hinanden i fagligt relevante temaer i forhold til deres konkrete projekt set fra hver deres faglige perspektiv. Scrum Der har været afholdt ugentlige scrum-møder, hvor scrum-masteren fra hvert team har fremlagt status ud fra følgende spørgsmål: Hvad har vi nået? Hvad skal vi nå i den kommende periode? Hvad forhindrer vores arbejde eller plan? Kun scrum-masteren og scrum-lederen (underviseren) havde taleret, og øvrige teammedlemmer blev henvist til at give silent feedback via post-its. Underviseren har her haft mulighed for dels at give faglige input, men også at vurdere om teamet skulle opsøge deres proces eller fagvejleder. 6

8 Vejledning Der har været stillet vejledning til rådighed for studerende på den måde, at de skulle booke en aftale med vejlederen for at få vejledning. Der har været tale om såvel faglig vejledning som procesvejledning. De studerende har uopfordret eller opfordret taget kontakt. Præsentationer De studerende har undervejs lavet præsentationer dels for et tværprofessionelt ekspertpanel bestående af undervisere dels i forbindelse med afslutningen af forløbet, hvor også Syddansk Sundhedsinnovation var repræsenteret for at få del i projektresultaterne. Forberedelse Der har gennem hele projektforløbet været krav om leverancer, som de studerende har skullet forberede og udarbejde. Forberedelsen har bl.a. været at udarbejde spørgeguider, analyse af data, faglige oplæg i student-to-student, forberede præsentationer, vejledning, scrum-møder mv. Litteraturlæsning Der har været tilknyttet fælles pensumliste til ETV-forløbet, som de studerende skulle sætte sig ind i. Desuden har der været projektrelateret litteratur, som ligeledes skulle læses og anvendes. Eksamen Der har i forløbet været krav om en fælles tværprofessionel rapport med beskrivelse af løsningsforslaget på baggrund af projektforløbets leverancer. Rapporten skulle lægges til grund for en mundtlig præsentation af teamet. Desuden har der været krav om en monofaglig rapport og en mundtlig eksamen på baggrund heraf. De studerendes projektresultater De studerende har gennem forårsforløbet arbejdet i fire teams med projekter omkring: Uoron, der er et produkt, der kan aflæse og sende data fra urinprøver fra patient til læge. Minsundhedsportal.dk, som er en portal, der henvender sig til mennesker med kroniske lidelser. Portalen kan samle alle sundhedsoplysninger på et sted og dermed skabe overblik for borgeren og for alle de involverede professionelle. Varme bandager, der har effekt på smerter i led, og som patienten nemt selv kan lære at bruge. Håndterapiredskab, der sætter patienter i stand til selv at gennemføre korrekt håndterapi. Alle projektresultater er beskrevet i tværfaglige projektrapporter og i monofaglige rapporter. EiT-forløb efterår 2013 EiT var et fire måneders forløb, hvor studerende kunne fortsætte med deres ETV-projekter og indgå i Experts in Teams (EiT) forløbet på Det tekniske fakultet, hvor i alt 200 studerende fra uddannelsesretninger deltog. Der var mulighed for at koble nye fagligheder på projekterne f.eks. studerende fra andre ingeniør- og professionsuddannelser samt fra de erhvervsøkonomiske uddannelser. Hensigten var en yderligere kvalificering af projekterne, fra koncepter til forretningsideer. Der var gennem IDEA mulighed for at få koblet projekterne med relevante virksomheder eller organisationer med henblik på afprøvning og videreudvikling af forretningside. I efteråret var det imidlertid kun projektet om håndterapiredskabet, der deltog i EiT. 7

9 Studieaktiviteter i EiT Undervisning og oplæg om Innovation Ide-udvikling Collaborameter Forretningsplan Præsentation og konkurrence blandt resultaterne Student-to-student Studerende har lavet faglige oplæg for øvrige i teamet. Forberedelse Opgaver og leverancer blev færdiggjort til projektet herunder også udarbejdelse af rapport. Litteraturlæsning Der har været litteratur til såvel det fagspecifikke som det projektorienterede, som de studerende skulle læse. ETV-forløbet har været set som en forberedelse til EiT-forløbet, hvor en del af studieaktiviteterne har været præsenteret igen, men med øget kompleksitet. Resultater, effekt og erfaringsgrundlag for uddannelsesforløbet Antal deltagere I foråret deltog 14 studerende fra professionsuddannelserne og 3 studerende fra Det tekniske fakultet, i alt 17 studerende. I efteråret deltog 2 studerende fra ETV-forløbet med deres koncept og fik tilslutning fra en studerende fra professionsuddannelserne, som ikke havde deltaget i ETV. Studerende på ergoterapeutuddannelsen og pædagoguddannelsen skulle i praktikker og kunne ikke overskue at skulle deltage i EiT sideløbende hermed, ligesom de ikke havde mulighed for at kunne inddrage deres koncepter i praktikforløbene. Effektmåling ved opstart og afslutning Der er ved opstart og afslutning af ETV-forløbet lavet effektmåling af de studerende. Ved opstart er spørgeskema udleveret i papirudgave, hvilket har vanskeliggjort analysearbejdet. Designet for undersøgelsen er stillet til rådighed af Fonden for Entreprenørskab. I forbindelse med afslutningen er spørgsmål udsendt elektronisk som survey-x. De to undersøgelser er sammenholdt. Det har ud fra materialet ikke været muligt at lave status på hver enkelt studerende, hvorfor der er lavet en samlet status ved opstart i april 2013 og i juni Fokusgruppeinterview med studerende Der blev udarbejdet et koncept for kvalitativ evaluering med studerende i forhold til teknologiforståelse samt entreprenørskab baseret på teoretisk grundlag for den kvalitative effektundersøgelse. Evalueringsdesignet indeholdt følgende tematikker: Planlægning og organisering 8

10 Økonomisk viden Håndtering af usikkerhed Organisering af ressourcer Tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb Holdning til iværksætteri og innovation Kreativitet Foretagsomhed Teknologiforståelse Tværprofessionelle kompetencer Fokusgruppeinterview blev foretaget med 6 studerende bredt repræsenterende alle uddannelserne den Interviewet blev efterfølgende transskriberet og analyseret, og konklusioner er inddraget i rapporten. Effekt af uddannelsesforløbet Der er gennemført en kvantitativ effektundersøgelse af de studerendes kompetencer i forhold til entreprenørskab i forbindelse med opstart på forløbet og igen ved afslutningen. Datamaterialet er spinkelt, da der har været besvarelser fra 16 deltagere ved opstart og 13 deltagere ved afslutningen. Resultaterne er analyseret i forhold til gruppen samlet. Ud fra den kvalitative undersøgelse er der tendenser, der viser, at de studerende scorer højere efter forløbet på følgende parametre: Kreativitet Økonomisk forståelse Håndtering af usikkerhed og blive ved på trods af modgang Positiv holdning til det at starte virksomhed og dermed også overvejelser om at starte egen virksomhed, men færre er villige til at arbejde hårdt for at opnå det På personlige kompetencer, så som tiltro til egne kompetencer og kontrol over eget liv, synes der at være små tendenser til en højere score på eftermålingen I den kvalitative undersøgelse kom det frem, at de vigtigste udbytter for de studerende bl.a. har været at kunne følge processen fra idé til produkt, at være kreative, at turde være i processen, at kunne gå fra at være kreativ til at være innovativ, at få øje på nye muligheder inden for sin profession bl.a. ved udvikling af produkter. De studerende har anbefalet, at de kommende forløb også indeholder scrum, ekspertpanel, arbejdsplan, faste arbejdsdage, forretningsplan (dog tilpasset ETV). De studerende har beskrevet, at der er forskel på projektstyret undervisningsforløb og almindelig undervisning. I ETV-forløbet har de kunnet arbejde med det, der har interesseret dem, og dermed har de følt sig inddraget i udviklingsarbejdet. De studerende har en oplevelse af, at de har fået større udbytte af den projektstyrede undervisning end den mere lærer-styrede undervisning. 9

11 Redskaber og koncepter, der er udviklet i udviklingsprojektet Koncept for ligeværdigt samarbejde Der er skabt et koncept for et tværprofessionelt uddannelsesmodul baseret på læringsmål fra uddannelsernes studieplaner. Det har været vigtigt at finde og udvælge en udfordring, der på relevant vis kunne rumme alle faglighederne, og som er stillet så åbent, at alle kan bidrage med kreative og innovative forslag til løsning. kunne indeholde både de humanistiske, de teknologiske og de merkantile vidensfelter. I forløbet har det også været centralt, at projektet skulle munde ud i en tværprofessionel rapport og der skulle være en fælles præsentation af projektets resultater for gennem wash-back effekten at opnå, at ligeværdigheden og alles bidrag til det fælles produkt også er blevt vægtet. Eksamen har ikke kunne gennemføres som fælles del, da sundhedsuddannelserne pga. nationale studieordninger har fastlagte kompetencemål for de enkelte moduler. Det har dog været nødvendigt at stille krav om monofaglige eksaminer. De studerende har således været mødt med krav om en fælles skriftlig rapport og fælles fremlæggelse samt en individuel monofaglig rapport, der har været grundlag for individuel eksamen. Strukturelt har forløbet været planlagt til onsdage, torsdage og fredage som ramme for forløbet. Onsdage har der været oplæg, torsdage og fredag til projektaktiviteter dog har der fast på fredage været afholdt scrum og muligheder for aftalt vejledning. Denne struktur har gjort det muligt for studerende at følge aktiviteter på deres grunduddannelser. ETV forløbet har været skemalagt for de studerende. De studerende har påpeget i evaluering, at det har været godt med de fastlagte rammer, hvilket har gjort teamarbejdet lettere. Det har været godt med skemalægningen, idet det har synliggjort forløbet for øvrige planlæggere på deres egne uddannelser, så der ikke er blevet placeret andre aktiviteter her. Lige adgang til deltagelse er dog ikke helt lykkedes for studerende på sygeplejerskeuddannelsen, som samtidig skulle deltage i undervisning på grunduddannelsen. De måtte foretage mange prioriteringer, hvilket blev utilfredsstillende for såvel dem selv som for teamet. Dokumentation af uddannelsesforløbet Uddannelsesforløbet er dokumenteret gennem Rapport om didaktik, metoder, undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og pensum. Dokumentationen har været opsamlet gennem hele forløbet bl.a. i fælles dropbox, hvor samarbejdspartnere og undervisere har uploadet dokumenter ss. undervisningsplaner, præsentationer og litteratur. Dette dokumentationsmateriale danner baggrund for rapporten. Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet Team og samarbejdskontrakt Arbejdsplan Servicetjek af team et vejlederværktøj Collaborameter Scrum Personas Den kreative platform Student to student oplæg 10

12 Forretningsmodel Business model canvas Markedsplads for sælger og kunde Template for evaluering Litteratur til forløbet Bason C, Knudsen S, Toft S 2009, Sæt borgeren i spil, Gyldendal Business Darsø, Lotte(2011). Innovationspædagogik kunsten at fremelske innovationskompetencer. Samfundslitteratur Commisso, Trine Hald; Jan Pries-Heje(2011). Optimér dit projektteam. Håndbog i teamudvikling. Samfundslitteratur Design thinking sidst hentet Hiim, Hilde; Else Hippe (2007). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. Gyldendal uddannelse. Jensen, Kirsten Engholm et al. (2008). Principper for offentlig innovation. Fra best practice til next practice. L og R business Kallesøe H, Petersen AK, (2012) Teknologi, mennesker, faglighed muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver, VIA SYSTIME Kvale, Steiner (2009). Interview introduktion til et håndværk. Gyldendals akademisk. Mac, Anita; Morten Ejlskov(2009). Projektkompetence. Hans Reitzels forlag Nielsen, Lene (2004). Engaging Personas and Narrative Scenarios, Department of Information Copenhagen Buisness School Nielsen Lene (2011). Persona. Brugerfokuseret design. Aarhus Universitetsforlag Nielsen Lene.10 trin til personas, sidst hentet Ostenwalder, Alexander et al.(2010). Business Model Generation. John Wiley And Son Ltd. Philipsen, Kristian (2012). Innovation, entreprenørskab og intraprenørskab. En grundbog. Nyt teknisk forlag 30 metoder til innovation. Erhvervs- og byggestyrelsen. hentet Vinje, Poul Staal. Scrum. scrum) Softhouse: Scrum in five minutes 11

13 Kleans bog om scrum Hvad er scrum? Videnformidling af resultater Rapporten er tilgængelig på UC viden, som er professionshøjskolernes videnportal ligesom projektet og resultaterne har været præsenteret på Danish Entrepreneurship Award i november Artikel med de vigtigste pointer og resultater har været offentliggjort på mit.ucl.dk. Forbedringspotentialer De studerende har i den kvalitative undersøgelse peget på, at alle studerende skal have de samme krav ved de afsluttende eksaminer, og her sigter de til sygeplejerskestuderende, som afslutningsvis ikke skulle til monofaglig eksamen, men skulle gennemføre en eksamen, der ikke havde tilknytning til projektet på deres egen uddannelse. De studerende har ikke været glade for den første effektundersøgelse, som lå på den første dag og i papirudgave, og derfor kom til at optage megen tid fra kurset. Ekspertpanelet har været inviteret for sent ind i forløbet. De studerende påpegede, at det ville have været dejligt med input tidligere, inden prototyperne blev udviklet. Collaborameteret har været behæftet med fejl, hvilket har været forstyrrende for afprøvningen. Der har været anvendt to udgaver af Business model en light udgave til at introducere den grundlæggende forståelse bag modellen og en fuld udgave, hvor alle ni felter var medtaget. De studerende påpegede, at det har givet mening at arbejde med forretningsmodeller også i en professionskontekst. De ville dog gerne have haft en tilpasset udgave af forretningsmodellen, så den passede til ETV-forløbet, hvor det ikke var muligt at færdiggøre bl.a. den økonomiske del, da projekterne i ETV ikke var så fremskredne, at det var muligt at lave eksempelvis budgetter for omkostninger. De studerende har ønsket, at de formelle krav til den tværprofessionelle rapport blev tydeliggjort tidligere i forløbet. Endvidere har der været for mange skiftende lokaler. Forløbet blev fortrinsvis afviklet i forskellige lokaler på Det tekniske fakultet, men også i lokaler på IDEA, og der har her været et ønske om mere faste lokaler. Forankring af aktivitet til andre områder og andre målgrupper UCL og SDU har på det ledelsesmæssige niveau taget initiativ til at nedsætte to arbejdsgrupper, der skal fremkomme med planer for, hvordan EiT skal udbydes med deltagelse af 100 studerende fra UCL fra efteråret 2014, samt ideer til valgmoduler for studerende fra TEK og UCL. Konceptet er under udarbejdelse med inddragelse af erfaringer fra dette projekt. Der er sammenfald mellem flere personer i ETV-gruppen og de nedsatte arbejdsgrupper. 12

14 Endvidere er det under drøftelse, hvorvidt ETV-forløbet skal fortsætte, og om der er organisatorisk opbakning til det og dermed også til finansieringsdelen. Selvfinansiering af aktiviteten EiT vil fra efteråret 2014 indgå som en driftsudgift i organisationerne. Øvrige erfaringer Uddannelsesforløbet har fået skabt en helhed fra koncept for uddannelsesforløbet, anvendelse af undervisningsmaterialer til evaluering. Sidegevinster og synenergieffekt En af sidegevinsterne ved udviklingsprojektet har været, at underviserne gennem udviklingsprojektet har opnået stor viden om hinandens uddannelser og fagligheder, og det lykkedes for undervisergruppen at være tværprofessionelle i tilgangen til undervisning og vejledning - ikke i fagspecifikke spørgsmål, men på det overordnede plan. Denne fælles forståelsesramme og vidensgrundlag har gjort, at underviserne har fremstået som et samlet team og dermed også har kunnet agere rollemodeller for det tværprofessionelle samarbejde. Konklusion Samlet kan siges, at der er designet et koncept for et ligeværdigt samarbejde for uddannelser på tværs af uddannelsesretninger og uddannelsesinstitutioner - dog med undtagelse af studerende fra sygeplejerskeuddannelsen - ligesom det gennem planlægningen er lykkedes at identificere de parametre, der har betydning for, at alle uddannelsernes kompetencer kan bringes i spil og blive efterspurgt i opgaveløsningen. Det er lykkedes at få dokumenteret og beskrevet alle undervisningsmaterialer og didaktikken og herunder udviklet og tilpasset nogle materialer til forløbet. Det er lykkedes at få skabt sammenhæng mellem grundlaget for forløbet og evalueringen af forløbet. Evalueringen har, med forbehold for det spinkle grundlag, vist, at der er tendenser til, at forløbet har haft en positiv effekt for de studerendes entreprenørielle kompetencer. Der er på baggrund af de studerendes tilbagemelding i den kvalitative evaluering grundlag for at foretage justeringer og forbedringer i noget af tilrettelæggelsen og i nogle af materialerne. 13

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

University Colleges. Publication date: 2014. Document Version Tidlig version også kaldet pre-print. Link to publication

University Colleges. Publication date: 2014. Document Version Tidlig version også kaldet pre-print. Link to publication University Colleges Didaktik,metoder, undervisningsmaterialer til ntreprenørskab, Teknologi, Velfærdsinnovation 2013 Kallesøe, Hanne Kathrine; Petersen, Anne Karin; Christiansen, Anne Marie Højvang; Dahl,

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: 22.04 2017 af KASE Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners, HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til ETVforløb

Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til ETVforløb 2013 Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til TVforløb Udarbejdet af projektgruppen Anne Karin Petersen, ergoterapeutuddannelsen UC Lillebælt Anne Marie Højvang, fysioterapeutuddannelsen UC Lillebælt

Læs mere

Innovation PÅ TVÆRS efterår 2016

Innovation PÅ TVÆRS efterår 2016 Innovation PÅ TVÆRS efterår 2016 Titel Fælles tværprofessionelt modul: Innovation PÅ TVÆRS (IPT) ECTS Modulet udgør 4,5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med Innovation PÅ TVÆRS er, at den studerende

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Studerendes entreprenørielle og. intraprenørielle kompetencer

Studerendes entreprenørielle og. intraprenørielle kompetencer Studerendes entreprenørielle og intraprenørielle kompetencer Afrapportering fra et MOVE projekt 2013 MOVE projektet SEIK 2013 har haft til formål at udvikle tilbud til alle studerende i UCL, og derigennem

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Sommerskole 2011 Organisering og roller

Sommerskole 2011 Organisering og roller Sommerskole 2011 Organisering og roller 1. Introduktion Sommerskolen 2011 er et samarbejde mellem partneruniversiteterne inden for projekt Next Generation. Partneruniversiteterne er Københavns Universitet,

Læs mere

Skabelon til afrapportering for 2012

Skabelon til afrapportering for 2012 Denne skabelon er udarbejdet til afrapportering af projekter fra Call for Projects og Strategisk Pulje i Sundhedsfaglig Højskole. Formålet er at medvirke til at øge kendskabet til aktuelle FoU-aktiviteter

Læs mere

Modul 13. Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally 1 1.0.

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 Juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner

Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner 2011 Leg, lærings- og velfærdsteknologi i professioner Modulet Lærings- og velfærdsteknologi i professioner tilbyder et unikt læringsrum med mulighed for at udvikle, designe, afprøve og anvende innovative

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Tværprofessionalitet i sundhedsuddannelserne et fremadrettet perspektiv

Tværprofessionalitet i sundhedsuddannelserne et fremadrettet perspektiv Tværprofessionalitet i sundhedsuddannelserne et fremadrettet perspektiv Oplæg til fællesmøde for uddannelsesudvalgene den 11.11.2015 Vicedirektør, Søren Pedersen Området for Sundhedsuddannelser Omfatter

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser Oplæg til temadag for kliniske undervisere og ledere 14.08.2015 v/ Jette Rasmussen UNIVERSITY COLLEGE Dagens program: 9.00-10.30:

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere