UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udviklingsudvalget /2204(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt, og hvordan sundhedsvæsenet i udviklingslande kan styrkes for at forebygge fremtidige kriser (2014/2204(INI)) Udviklingsudvalget Ordfører: Charles Goerens PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...8 PE v /10 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt, og hvordan sundhedsvæsenet i udviklingslande kan styrkes for at forebygge fremtidige kriser (2014/2204(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2177 (2014) af 18. september 2014 om fred og sikkerhed i Afrika, der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 69/1 af 19. september 2014 om foranstaltninger med sigte på at standse og bekæmpe det nylige udbrud af ebola-virus i Vestafrika, der henviser til FN's generalsekretær, Ban Ki Moons beslutning om at oprette FN's første nødsundhedsmission nogensinde, FN's Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER), efter generalforsamlingens vedtagelse af resolution 69/1 og FN's Sikkerhedsråds vedtagelse af resolution 2177(2014) om ebola-virussen, der henviser til Verdenssundhedsorganisationen WHO's erklæring af 8. august 2014, hvori udbruddet af ebola i Vestafrika betegnes som en folkesundhedsmæssig nødsituation af international betydning, der henviser til WHO's køreplan for indsatsen mod ebolavirussen af 28. august 2014 og de efterfølgende tilpasninger af denne, der henviser til rapporten fra WHO's generaldirektør, der blev fremlagt på WHO's Eksekutivkomités særlige møde om ebola i Genève, Schweiz, den 25. januar 2015, der henviser til den erklæring, der blev afgivet som følge af det møde, der blev afholdt mellem Verdensbankgruppen og IMF i Washington den april 2015, der henviser til den internationale konference om ebola-virussen "From Emmerence to renovere", der blev afholdt i Bruxelles den 3. marts 2015, der henviser til Den Afrikanske Unions ASEOWA-mission (African Union Support to Ebola Outbreak in West Africa), der blev oprettet den 21. august 2014, der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24. oktober 2014, der henviser til EU-Udenrigsrådets konklusioner af 15. august 2014, 20. oktober 2014, 17. november 2014, 12. december 2014 og 16. marts 2015 om ebola-krisen i Vestafrika, der henviser til rapporterne til Det Europæiske Råd, der blev udarbejdet i november 2014 og i marts 2015 af Christos Stylianides, medlem af Kommissionen og EU's koordinator for indsatsen mod ebola, der henviser til Kommissionens/EU-Udenrigstjenestens samlede EU-indsatsramme for PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 ebola-virusudbruddet i Vestafrika, der henviser til beslutningen om udbruddet af ebola der blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i Strasbourg den 3. december 2014, der henviser til sin beslutning om EU s indsats mod udbruddet af ebola 1, der henviser til forretningsordenens artikel 52, der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2015), A. der henviser til, at manglerne inden for sundhed og uddannelse, navnlig på sundhedsundervisningsområdet, er strukturelle i de tre lande, der er ramt af udbruddet (Sierra Leone, Liberia, Guinea), som også er blandt de sidste i bedømmelsen i UNDP s indeks for menneskelig udvikling, og hvor ca. 80 % af befolkningen lever i ekstrem fattigdom; B. der henviser til, at krisen stadig er virulent i Guinea og i Sierra Leone i mange distrikter, mens der i Liberia ikke er konstateret nye sygdomstilfælde i den seneste måned, hvilket betyder, at der med stor forsigtighed kan anes lys for enden af tunnelen; C. der henviser til, at ebola-krisen er systemisk på lokalt og regionalt plan men også for så vidt angår global forvaltning, D. der henviser til, at epidemien havde forårsaget mere end dødsfald den 14. april 2015 i de tre berørte lande og har haft alvorlige konsekvenser for deres økonomiske vækst; E. der henviser til, at håndteringen af ebola-krisen har resulteret i et andet problem, som Læger uden Grænser har kaldt "krisen i krisen", og har medført, at mennesker, der er ramt af andre sygdomme end ebola ikke opsøger hospitalerne af frygt for at blive smittet med virussen; F. der henviser til, at de humanitære NGO'er og især Læger uden Grænser og Røde Kors i ebolakrisens første måneder var de aktører, der var mest effektive, bedst informerede, mest erfarne og også bedst egnede til at spille en central rolle i denne fase af bekæmpelsen af virussen; G. der henviser til, at de humanitære organisationer med deres ekspertise og deres evne til at samarbejde har bevist, at de, når det er nødvendigt i begyndelsen af krisen, kan være mere målrettede og mere effektive end de "institutionelle aktører"; H. der henviser til FN's fødevareprograms (WFP) dokumenterede kapacitet til at anvende en effektiv logistik, som i fremtiden ligeledes kan være nyttig på beredskabs- og indsatsområdet; 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0026. PE v /10 PR\ doc

5 I. der henviser til, at Det Europæiske Råd har udnævnt en koordinator for indsatsen mod ebola; J. der henviser til, at FN, WHO og Kommissionen har indført evalueringsprocesser vedrørende bekæmpelsen af virussen; K. der henviser til erklæringen fra WHO i april 2015, som indrømmede, at verden og WHO var dårligt forberedt på at håndtere et langvarigt udbrud; L. der henviser til, at det er tvingende nødvendigt at forbedre den internationale forvaltning i forbindelse med sundhedskriser; M. der henviser til, at adgangen til lægemidler og forskning og udvikling på området udelukkende bør imødekomme behovene hos de, der rammes af virussen, uanset om de bor i EU eller i udviklingslandene; N. der henviser til, at det er afgørende at indføre stabile sundhedssystemer i alle udviklingslandene; O. der henviser til, at ebola-krisen har trukket landene i det virusramte område ud i økonomisk tilbagegang; P. der henviser til, at de tre lande har ansøgt IMF og Verdensbanken om en "Marshallplan" af en størrelsesorden på mio. EUR, som skal hjælpe dem ud af den økonomiske krise; Q. der henviser til, at visse NGO'er har opfordret Verdensbanken til at rejse omkring 1,7 mia. dollars for at hjælpe landene med varigt at forbedre deres sanitære installationer; R. der henviser til, at det internationale samfund fortsat skal være årvågent, og at målet er at nå fasen efter ebola, uden et eneste nyt tilfælde af rekontaminering i en længere periode; 1. beklager den ringe mobilisering, ja endog den manglende reaktion fra det internationale samfunds side i løbet af krisens første måneder; 2. kræver, at de ansvarlige fra de internationale organisationer tager ved lære af dette og udarbejder effektive metoder til bekæmpelse af sundhedskriser af internationalt omfang; 3. finder, at Unionens reaktion foruden nødhjælpen først skal sættes ind i forbindelse med udviklingsbistanden, som omfatter investeringer, som det navnlig er nødvendigt at gennemføre på sundhedsområdet, og endelig er det af afgørende betydning, at de tre lande modtager bistand til økonomisk genopretning; 4. kræver oprettelse af et europæisk team for hurtigt indsats, bestående af eksperter, grupper til laboratoriebistand, epidemiologer og en logistisk infrastruktur, der kan sættes ind med meget kort varsel; understreger især den merværdi, som Unionen kan bidrage med på området "screening ved grænserne", til lands og til vands, mens USA's offentlige sundhedsmyndigheder udmærker sig i forbindelse med den screening, der foretages i lufthavnene - en ekspertise, som EU også kunne kopiere og drage fordel af; PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at hjælpe de tre lande med at udvikle deres eget sundhedssystem for at tilgodese deres basale sundhedsbehov og for at de kan oprette infrastrukturer, der kan sikre adgangen til pleje for at alle deres borgere; 6. understreger i almindelighed nødvendigheden af, at alle udviklingslande prioriterer budgetposter for at indføre stabile socialsikrings- og sundhedssystemer, opbygge bæredygtige sundhedsinfrastrukturer (navnlig laboratorier) og tilbyde basale tjenesteydelser og sundhedspleje af høj kvalitet; 7. minder om, at det er vigtigt at styrke forskningskapaciteten i bekæmpelsen af epidemier på verdensplan, at udvikle hurtige tests og at sikre adgang til vacciner; 8. kræver en styrkelse af forskningsinfrastrukturerne ved oprettelse af et "regionalt center for forskning i infektionssygdomme i Vestafrika"; 9. går ind for indførelse af en universel sygesikringsordning gennem oprettelse af partnerskaber, som gør det muligt at skabe bæredygtige sundhedssystemer; 10. støtter idéen om afholdelse af en donorkonference under FN's og EU's auspicier for øjeblikkeligt at imødekomme behovene i de berørte lande; 11. støtter idéen om indførelse af en "Marshall-plan" med henblik på at genstarte disse landes økonomier; 12. bifalder den internationale indsats for at lette de ebola-ramte landes internationale gældsforpligtelser; 13. finder, at effektiviteten af partnerskaber mellem Den Europæiske Union og det kriseramte område kun vil være sikret, hvis Liberia, Guinea og Sierra Leone er i stand til så hurtigt som muligt at overtage ansvaret for deres egen udvikling; 14. mener, at det vil være nødvendigt at revidere programmeringen af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for de tre lande i lyset af de mange udfordringer, som ebolakrisen har bragt for dagen; 15. mener, at midtvejsrevisionen af FFR ikke fortsat kan se bort fra risikoen for strukturel underfinansiering af Den Europæiske Unions humanitære aktioner. 16. glæder sig meget over den indsats, som gøres af de humanitære aktører, som med deres egne liv som indsats arbejder for at kontrollere denne omfattende sundhedskrise; 17. mener, at adgangen til lægemidler i princippet ikke burde afhænge af patienternes købekraft, men opfylde de sygdomsramtes behov, ligesom markedet ikke alene bør afgøre, hvilke lægemidler der skal fremstilles; 18. opfordrer Kommissionen til at intensivere debatten på dette område og til at indlede et omfattende samarbejde mellem den offentlige og den private sektor; 19. opfordrer det ansvarlige udvalg til at sikre overvågningen af forvaltningen af krisen i tæt samarbejde med EU's ebolakoordinator, før der indgives en endelig evaluering; PE v /10 PR\ doc

7 20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Afrikanske Unions parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær og Verdenssundhedsorganisationen. PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 BEGRUNDELSE Sierra Leone, Liberia og Guinea har siden marts 2014 været ofre for den voldsomste ebolaepidemi, menneskeheden nogensinde har stået over for. Grænsernes gennemtrængelighed har gjort, at virussen har kunnet sprede sig fra et land til et andet. De tre lande er blandt de, der er placeret i bunden af UNDP's indeks for menneskelig udvikling. Den gennemsnitlige forventede levetid er enten lig med eller lavere end 60 år, skolegangen varer sjældent mere end tre år, og 80 % af de tre landes borgere lever i ekstrem fattigdom. Disse indikatorer viser, at befolkningerne i Sierra Leone, Liberia og Guinea er i en ekstremt sårbar situation. Det er klart, at de tre lande ikke kan komme ud af denne situation alene. Omfanget og kompleksiteten af den aktuelle ebola-epidemi er en reel udfordring for de tre lande, hvis mangler på sundheds- og uddannelsesområdet er af strukturel karakter. Ebolakrisen er derfor systemisk på lokalt, regionalt og nationalt plan. Ebola-krisen er også systemisk for så vidt angår global forvaltning. Det internationale samfund var således for længe om at forstå situationens alvor og reagere. Det var først fra september 2014, at der virkelig begyndte at ske noget. Med sin beslutning om at overdrage opgaven som EU's ebola-koordinator til Christos Stylianides, den nye EUkommissær for humanitær bistand og krisestyring, sendte Det Europæiske Råd et stærkt signal til både medlemsstaterne og Kommissionen. Det er ikke længere tilstrækkeligt at improvisere. Det bemærkes i øvrigt, at retsgrundlaget for en sådan opgave allerede er fastsat i Lissabontraktaten. Kommissæren for humanitær bistand har et meget bredt mandat, som udgør en sand udfordring for alle europæiske aktører for så vidt angår forskning, innovation, krisestyring, udsendelse af lægepersonale til området, etablering af et evakueringssystem og en langsigtet indsats på området udviklingssamarbejde. Europa-Parlamentet holder fast i sin tradition og bekræfter, at dets opgave i dette tilfælde består i at kontrollere det udøvende organ, at påtage sig sin rolle som lovgiver og endelig at skabe politisk fremdrift. Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg er af den opfattelse, at Den Europæiske Union, som er den førende aktør på udviklingsområdet på verdensplan, har et særligt ansvar for så vidt angår fremme af universel adgang til sundhedspleje. Det forventes af Den Europæiske Union, at den går foran alle de andre aktører i sine bestræbelser. EU's stemme skal høres, især i løbet af dette år, som er tilegnet udviklingen under sloganet "Vores verden, vores værdighed, vores fremtid". Den Europæiske Union skal derfor reagere på følgende udfordringer og centrale spørgsmål i kampen mod ebola: Hvordan er EU's forhold til WHO, der har som opgave at formidle information om en epidemis udvikling på et meget tidligt tidspunkt? Det er desuden WHO, der udstikker retningslinjerne til den videnskabelige verden, og det forventes derfor, at organisationen træffer foranstaltninger med henblik på at udvikle en vaccine og lægemidler som reaktion på ebola-sygdommen. PE v /10 PR\ doc

9 Kan WHO selv tilvejebringe de transport- og logistikkapaciteter, der er absolut nødvendige for at stoppe epidemien? USA var for eksempel i stand til meget hurtigt at udsende tusindvis af militærpersoner og betydeligt udstyr på rekordtid til det område, der er ramt af ebolavirussen. Ebola-krisen har desuden resulteret i et andet problem, som Læger uden Grænser i en af sine appeller har kaldt "krisen i krisen". Mange mennesker, der er ramt af andre sygdomme end ebola, opsøger ikke længere hospitalerne af frygt for at blive smittet med virussen. Det forventes af Den Europæiske Union, at den bestræber sig på at finde en løsning på dette problem i tæt samarbejde med sine afrikanske partnere. Bør vi desuden ikke hjælpe de afrikanske lande med gradvist at udvikle deres egne større forskningskapaciteter? Lad os se på den rolle, politik spiller inden for forskning. Fortalere for retten til universel dækning på sundhedsområdet minder os med rette om, at det ikke markedet, der skal fastsætte forskningsprioriteterne. Hvilke initiativer bør Den Europæiske Unionen da tage på dette område, både på EU-plan og inden for de internationale fora? Ordføreren forbliver overbevist om, at de humanitære NGO'er og især Læger uden Grænser og Røde Kors i ebolakrisens første måneder var de aktører, der var mest effektive, bedst informerede og bedst egnede til at spille en central rolle i denne fase af bekæmpelsen af virussen, som vi ved har forfærdelige konsekvenser for fremtiden. De humanitære organisationer har med deres ubestridte viden, deres ekspertise og deres evne til at kommunikere og samarbejde bevist, at de, når det er nødvendigt i begyndelsen af krisen, kan være mere målrettede og mere effektive, fordi de er bedre forberedt end de "institutionelle aktører". Det er derfor vigtigt at indlede overvejelser om, hvordan man bedst kan øge de humanitære aktørers kapacitet i fremtiden. Det handler naturligvis ikke om at anfægte deres status eller grundlæggende principper. Det er et meget følsomt spørgsmål, men derfor bør man ikke undlade at stille det. Der bør allerede nu gøres overvejelser omkring perioden efter ebola, denne fase er nået, når der ikke længere findes et eneste tilfælde af rekontaminering i løbet af 42 dage. I dette tilfælde bør Den Europæiske Union sætte ind på to fronter: for det første skal udviklingsbistanden omfatte investeringer, som det er nødvendigt at gennemføre på sundhedsområdet, for det andet er det af afgørende betydning, at de tre lande modtager bistand til økonomisk genopretning. Før krisen forventedes det, at disse tre landes BNP gennemsnitligt ville stige med over 5 % om året. Idet ebola-virussen bremsede den økonomiske aktivitet væsentligt, befinder de tre lande sig nu i en recession. Jo før disse tre økonomier er i stand til at generere tilstrækkelige ressourcer, jo bedre vil det være for deres landes autonomi og deres kapacitet til at finansiere essentielle behov på sundhedsområdet. Partnerskaber mellem Den Europæiske Union og det kriseramte område vil kun være effektive, hvis Liberia, Guinea og Sierra Leone er i stand til så hurtigt som muligt at overtage ansvaret for deres egen udvikling. Det vil være nødvendigt at revidere programmeringen af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for de tre lande i lyset af de mange udfordringer, som ebola-krisen har bragt for dagen. Det er vigtigt at påpege, at midtvejsrevisionen af FFR ikke PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 fortsat kan se bort fra risikoen for strukturel underfinansiering af Den Europæiske Unions humanitære aktioner. Endelig håber vi, at alle aktører udviser et tilstrækkeligt overblik, der gør det muligt for hver enkelt at påtage sig sit ansvar i den følgende periode, selv om ebola allerede for længst er forsvundet fra nyhedsudsendelserne, i hvert fald i EU. Afslutningsvis kan det konkluderes at den aktuelle ebola-krise afslører de strukturelle mangler, som forekommer i en række lande, og er en påmindelse for EU's ansvarlige om at holde fast ved deres vilje til at afsætte mindst 20 % af EU's offentlige støtte til udviklingen af grundlæggende sociale sektorer, og først og fremmest sundhedssektoren. PE v /10 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA(2014)0026 EU's reaktion på udbrudet af ebola Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om EU's indsats mod udbruddet af ebola

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0281/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0281/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0281/2015 1.10.2015 BETÆNKNING om ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt, og hvordan sundhedsvæsenet i udviklingslande kan styrkes for at forebygge

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 16.9.2014 B8-0126/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om EU s reaktion på udbruddet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 16.9.2014 B8-0119/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om EU s reaktion på ebolaudbruddet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0488/2016 20.4.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0361/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om angreb

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

HUMANITÆR BISTAND RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIG OG POLITISK RAMME

HUMANITÆR BISTAND RETSGRUNDLAG LOVGIVNINGSMÆSSIG OG POLITISK RAMME HUMANITÆR BISTAND EU er verdens største bidragyder inden for humanitær bistand og står sammen med Kommissionen og medlemsstaterne for en meget stor del af den nødhjælp, der ydes på verdensplan. Generaldirektoratet

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2103(INL) 14.7.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Retsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2015/2341(INI) 26.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) 2.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE560.882v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Jeg vil gerne forelægge punkterne på rådsmødet vedrørende udenrigsanliggender udvikling den 12. december.

Jeg vil gerne forelægge punkterne på rådsmødet vedrørende udenrigsanliggender udvikling den 12. december. Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 1. december 2014 Center for Europa og Nordamerika EU-koordination, j.nr. 2014-18568 Talepunkt til brug

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2015/2275(INI) 25.1.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (2015/2275(INI)) Udenrigsudvalget

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-94

ÆNDRINGSFORSLAG 1-94 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.2.2015 2014/2204(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-94 Josu Juaristi Abaunz (PE544.486v01-00) Ebola-krisen: Den lære, der må drages

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0000/2016 4.5.2016 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0000/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2047(BUD) fra Udviklingsudvalget. til Budgetudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2016/2047(BUD) 6.9.2016 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Budgetudvalget om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 12.8.2011 2011/2120(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2010 (2011/2120(INI)) Udviklingsudvalget Ordfører:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3540. samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender/udvikling)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.3.2015 2014/2204(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udviklingsudvalget om Ebola-krisen:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 254 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0510/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Glenys Kinnock,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/2030(INI) 2.5.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI)) Udenrigsudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.3.2015 2014/2239(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0287(COD) 25.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 28-11-2014 - præcisering af overskrift vedr. pkt. 2 samt præcisering af tekst vedr. pkt.

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 28-11-2014 - præcisering af overskrift vedr. pkt. 2 samt præcisering af tekst vedr. pkt. Europaudvalget 2014 (Omtryk - 28-11-2014 - præcisering af overskrift vedr. pkt. 2 samt præcisering af tekst vedr. pkt. 4) Råd Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2014-18568 Center for Europa og

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø ARBEJDSDOKUMENT DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 13.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT Hvordan kan de økonomiske og sociale forhold forbedres i udviklingslandene, herunder med

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere