INDHOLD INTEGRERET DESIGN DEL 1 INTEGRERET DESIGN DEL 2 GRUNDBEGREBER. Forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD INTEGRERET DESIGN DEL 1 INTEGRERET DESIGN DEL 2 GRUNDBEGREBER. Forord"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 INDHOLD Forord 11 INTEGRERET DESIGN DEL 1 Indledning 1.1 Begrundelse for ItD 1.2 Kursets formål og gennemførelse 1.3 Lærertræning 1.4 Virksomhedsnetværk og formidling 1.5 Kursusetablering og udvikling 1.6 Virtuel undervisning 1.7 Lektionsplaner 1.8 Brug af erhvervsvirksomheder 1.9 Evaluering af samarbejdet mellem ItD og erhvervslivet, repræsenteret ved Paustian, Nokia, Biomega og B&O 1.10 Opgørelse over studerendes videre erhvervsmæssige forløb Konklusion INTEGRERET DESIGN DEL 2 GRUNDBEGREBER 2.1 Designbegrebet set fra økonomens synspunkt 2.2 Designbegrebet set fra ingeniørens synspunkt 2.3 Designbegrebet set fra designerens synspunkt 2.4 Filosofi

6 6

7 ARBEJDSPROCESSER 3.1 Teambuilding 3.2 Introduktion til virksomheder 3.3 Projektstyring 3.4 De kreative processer - generelt 3.5 De kreative processer - specifikke eksempler VÆRKTØJER 4.1 Præsentationsteknik - generelt 4.2 Præsentationsteknik - specifikt 4.3 Internet og billedbehandling VIRKSOMHEDSANALYSE 5.1 Forretningsanalyse 5.2 Viden som strategisk aktiv 5.3 Interessentanalyse 5.4 Produktions- og montageanalyse 5.5 Omkostninger og miljø 5.6 Logistik 5.7 Case: KTAS telefonstander PRODUKTANALYSE 6.1 Semiotik 6.2 Funktionsanalyse 6.3 Designerens kvalitetsforståelse BRUGERANALYSE 7.1 Kvalitetsanalyse 7.2 Brugercentreret analyse. Kulturanalyse 7.3 Virksomhedskultur 7.4 Forbrugerkultur 7.5 Markedsanalyse

8 8

9 7.6 Co-design 7.7 Designtestning 7.8 Statistiske metoder ARBEJDSMETODER 8.1 Konceptforståelse/Brainstorming 8.2 Case: Telefonstander (spørgsmålstegnet) 8.3 Modelbygning (fysiske modeller) 8.4 Geometriske grundformer 8.5 Integreret Produktudvikling, Systematisk Konstruktion, Idealkoncepter 8.6 Scenarier 8.7 Realiserbarhed BETJENING OG MATERIALER 9.1 Betjeningsdesign, brugerflader og 199 brugerkarakterer 9.2 Proces- og materialevalg samt symbolske 202 produktkarakteristika STUDIETUR TIL BERLIN 10.1 Studietur til Berlin 217 BILAG ItD-studerendes opgavebesvarelser i forbindelse med firmaprojekter, ordnet efter år 229 9

10 10

11 Forord Dette kompendium for Integreret Design (ItD) er udarbejdet på grundlag af det materiale og de erfaringer, der udvikledes ved gennemførelsen af kurset i ItD i den treårige periode Kompendiet er opbygget i to dele: Den indledende del med begrundelse for kursets udvikling og beskrivelse af dets planlægning og gennemførelse samt erhvervsvirksomhedernes rolle i kurset og enkelte erhvervslederes kommentarer hertil, en sammenfattet opgørelse af de studerendes videre beskæftigelsesmæssige forløb, samt endelig en kort konklusion. Anden del indeholder kursusmaterialet i form af grundlag for forelæsninger og gennemgange, evt. i en bearbejdet form. I Danmarks Designskoles bibliotek findes som bilag et repræsentativt udpluk af de studerendes opgavebesvarelser fra ItD1-2. Redigering af kompendiet er foretaget af Klavs Helweg-Larsen med hjælp fra de øvrige forfattere, som er de andre medlemmer af lærerstaben: Tore Kristensen og Susanne Malling (begge fra Handelshøjskolen i København) og Torben Lenau fra Danmarks Tekniske Universitet. Desuden har Jan Pasternak, Anders Søndergaard og Martin Pingel fra Danmarks Designskole undervist og forfattet enkelte afsnit. En række personer har ydet en stor indsats ved sammensætningen af kompendiet: Først og fremmest Anne Marie Køllgaard, som har læst korrektur og renskrevet mange afsnit. Ideen til den grafiske opsætning er af Charlotte Valbjørn, selve opsætningen er udført af Marie Christiansen og Lykke Sandal. Også en tak til kursets sekretærer Jennifer Vink og Anne Huusom. Danmarks Designskole Marts 2004 Klavs Helweg-Larsen 11

12 12

13 13

14 14

15 Indledning Klavs Helweg-Larsen, Tore Kristensen, Torben Lenau og Susanne Malling Integreret Design (ItD) var et tværdisciplinært kursus, der gennemførtes i samarbejde mellem Danmarks Designskole, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København. Kurset omfattede 3 dele: ItD 1, hvor der gennemførtes en analyse af en virksomhed, dens produkter og markedet, med aflevering midt i efterårssemesteret. ItD 2, hvor der for et udvalgt fokusområde gennemførtes en konceptudvikling, som kunne indebære et produkt, en virksomhed og markedet med aflevering sidst i semesteret. ItD 1+2 gennemførtes af teams med ideelt en ingeniør, en økonom og en designer. ItD 3 indebar en detailudvikling i et afgangsprojekt og fandt sted i forårssemesteret. I alt 30 studerende kunne deltage hvert år. Kursusforløbet startede som et 3- årigt forsøg den 1/ I alt har 72 studerende gennemført kursusforløbet. 1.1 Begrundelse for ItD Begrundelsen for ItD-projektet kan findes i Regeringens Designredegørelse (september 1997), hvor det påpeges at: Indsatsen på designområdet opprioriteres markant med regeringens nye designpolitik for erhvervslivet. Designpolitikken skal bidrage til, at danske virksomheder i større omfang inddrager design i deres produktudvikling og markedsføring. Designredegørelsen peger blandt andet på en række initiativer, der skal medvirke til at styrke og fremme danske virksomheders brug af design. Redegørelsen peger samtidig på, at en af fremtidens vigtigste 15

16 konkurrenceparametre er brugen af design, og det er derfor vigtigt, at dansk erhvervsliv arbejder professionelt med designere. I den forbindelse peger designredegørelsen på en række tiltag for at fremme samspillet mellem virksomheden og designeren, således at virksomhederne i større omfang erkender de konkurrencemuligheder, anvendelsen af design vil medføre. Et af disse tiltag redegør for vigtigheden af tværfaglighed på de uddannelsesinstitutioner, der har design som hovedformål, for allerede i uddannelsesforløbet at opnå tværfaglig kompetence og yderligere at etablere studieforløb, der indeholder praktikperiode for den studerende. For at medvirke til denne udvikling ansøgte Danmarks Designskole, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København Kulturministeriet om støtte til et tre-årigt udviklingsprojekt, der indeholdt det tværfaglige og samtidig i sin opbygning havde nær tilknytning til en række danske industrivirksomheder, der i større eller mindre omfang havde tradition for samarbejde med designere. Kulturministeriet bevilgede i ,1 mill. kr. til udvikling af projektet, idet udgifterne ved kursets gennemførelse blev betalt af de respektive uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojektets formål var 1. at udvikle et tværfagligt kursus 2. at udvikle kompendiemateriale til undervisnings-brug 3. at udvikle virksomhedsnetværk og at formidle viden om Integreret Design til især virksomheder. 4. at udvikle og eksperimentere med virtuel undervisning 5. at udvikle lærerstaben 16

17 1.2 Kursets formål og gennemførelse Formålet med kurset Integreret Design er at give deltagerne kompetence i at gennemføre tværfaglige erhvervs-/ industrirelaterede udviklingsprojekter, herunder praktisk erfaring med tværfagligt teamwork. Desuden er det målet at give en indsigt i fagområderne design, afsætningsøkonomi og ingeniørteknik og deres arbejdsmetoder og terminologi, samt en forståelse af designprocessen i et bredt perspektiv omfattende både virksomhedsmæssige, afsætningsrelaterede, æstetiske, etiske, konstruktionsmæssige og produktionstekniske aspekter. Den studerende skal i kursusforløbet udvikle et artefakt: et produkt, et identitetsprogram eller tilsvarende. Herved gives mulighed for at udvikle praktisk erfaring med designprocesser og tværfagligt teamwork samt projektledelse. Industrirelaterede udviklingsprojekter Teamwork Kursets praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse Kurset integreret design er opbygget således: - Januar indkaldelse til møde vedr. udarbejdelse af informationsmateriale til de studerende - Februar informationsmateriale sendes til grafiker - Marts info-møde på DTU, HHK og DDS - April/maj interview med de studerende - Juni udsendelse af korrespondance vedr. optagelse eller afslag til samtlige studerende der har søgt ind på integreret design - Juli udsendelse af studie- og kursusplan, forelæsningsrække samt øvrige materiale 17

18 - August (ultimo) start på studiet - September (primo) introduktion til virksomheder, studietur, derefter etablering af teams og valg af virksomhed - Forelæsningsrække starter og de studerende udfærdiger ItD 1, virksomhedsanalysen - Uge 42 midtvejsevaluering, respons og godkendelse af del 1, fra virksomheds- og lærerside - Oktober og november ItD 2, konceptfasen, et artefakt udvikles til mock-up - December eksamen og afslutning af ItD 2 - Januar start på ItD 3; afgangsprojektet udarbejdes med afsæt i ItD 1 og ItD 2 - Maj og juni ItD 3/afgangsprojektet afsluttes. Uge , 39 & Integreret Design 2 Fremlæggelses - feedback Arbejdsmetoder Betjening Materialer Fællespræsentation + Konsultation Integreret Design 1 Teambuilding + gen. Studietur Team + opgavevalg Brugeranalyse Produktanalyse Virksomhedanalyse Projekt + præsentation Efterårsferie Fremlæggelse Uge 44, 45 & 46 18

19 Kursets indhold ItD er opdelt i kurserne ItD 1 og ItD 2, som gennemføres i efteråret som en kombination af teori (forelæsninger og øvelser) og praksis, hvor konkrete industrielle udviklingsprojekter gennemføres af 3-personers hold (en deltager fra hver institution, andre holdstørrelser og sammensætninger kan forekomme). Undervisningen foregår hovedsageligt på Danmarks Designskole. ItD 3 som udgøres af afgangsprojektet er placeret i forårssemesteret med start primo januar. Kurset ItD 1 er placeret i september og oktober og skal resultere i en rapport, der analyserer opgavens forudsætninger (herunder virksomheden, dens produkter, produktion, designtradition, designkendetegn, historisk udvikling m.v.) samt begrundet udpeger indsatsområder for det videre udviklingsarbejde i ItD 2. Rapporten skal omfatte alle de ovenfor nævnte aspekter. Den visuelle del tillægges stor vægt, og det er derfor vigtigt at medtage produktskitser (håndtegnede) og tegnede brugsanalyser. Herudover indeholder ItD 1 en introduktion til de tre fagområder og en studierejse. ItD 1 Studierejsen, som i år 2000 gik til Berlin, har til formål 1) at opbygge kendskab til hinanden, 2) at tage stilling til designbegrebet gennem opgaveløsning. Studierejse I ItD 2, som er placeret i oktober, november og december, skal der udarbejdes et konceptforslag. Der afleveres en perspektiveret rapport samt et konstruktionsrettet skitseforslag med model i 1:5, 1:1 eller anden målestok med vedlagt beskrivelse. En betingelse for at kunne starte på afgangsprojekt/speciale for DDS-studerende er, at ItD 2 er bestået, dvs. ItD 2 er hermed sidestillet med indstillingsopgave. ItD 2 Ved eksamen præsenterer hvert hold resultatet af deres arbejde. 19

20 Synopsis Projektarbejdet For at gennemføre et professionelt teamarbejde i samarbejde med en virksomhed skal der udarbejdes en synopsis (synopsis: en kort sammenfatning af planer for et stykke arbejde), som indeholder en problemformulering, en redegørelse for anvendte metoder og teori, samt planer/oversigt for det empiriske arbejde (empiri: en viden som er baseret på erfaring). En første udgave af synopsis skal afleveres på Internettet senest den pågældende fredag kl Problemformulering Design-brief Problemformulering udarbejdes efter valg af virksomhed og efter at opgaven er diskuteret med virksomheds-kontaktpersonen og lærerne. Opgaven kan være defineret i et design-brief udarbejdet af virksomheden. Problemformuleringen skal beskrive, hvilket problemfelt der søges løst, samt dets relation til de tre fagområder (design, økonomi og teknik). Det er vigtigt at vælge et problemfelt, der egner sig til tværfaglig behandling samt giver mulighed for udarbejdelse af egnede afgangsprojekter/ kandidatafhandlinger. Det er ligeledes vigtigt at konkretisere problemformuleringen tidligt i projektforløbet for at fastholde processen, og fordi misforståelser i samarbejdet herved lettere undgås. Problemformuleringen kan så revurderes og reformuleres, efterhånden som projektet skrider frem. Metoder og teori Da kurset er en del af et kandidatniveaustudium, er det væsentligt, at man gør sig klart, hvilke metoder der skal anvendes til at løse opgaven, der blev formuleret i problemstillingen, samt hvilket teoretisk begrebsapparat man vil benytte. Dette gælder i særlig grad studerende fra HHK og DTU. Der forventes en grundig begrundelse for de valgte metoder og det teoretiske fundament. 20

21 Det skal fremgå af rapporten og eksamen, at den studerende har en grundig forståelse af ItD-stoffet og således kan anvende de væsentligste teorier, der er gennemgået for de tre fagområder. Eksempelvis er det ikke nok at kunne sætte data ind i de fem kasser, der beskrives i den økonomiske model»porter s five forces«. Man skal samtidig kunne gøre rede for de informationer, der udgør pilene i modellen. Projektet kan bygge på stof, der er gennemgået i undervisningen, og der stilles således ikke krav til en selvstændig litteraturindsamling. Der vil være henvisninger til supplerende litteratur, som i nogle tilfælde vil være nødvendig at læse. En metodisk og velovervejet anvendelse af gennemgåede teorier, modeller og begreber er dog at foretrække frem for en ureflekteret anvendelse af nyt stof. Kursets sigte er som tidligere beskrevet at give erfaring i tværfagligt projektarbejde, dvs. at træne den studerende i praktisk anvendelse af tidligere lærte teorier og metoder i samarbejde med andre fag. Derfor er det empiriske arbejde, der gennemføres i samarbejde med en virksomhed, meget vigtigt. Her er der mulighed for at arbejde med konkret indsamling af data, med systematisering og fortolkning samt den efterfølgende formidling. Det er et selvstændigt formål med projektarbejdet at indsamle og behandle empiriske data. Disse kan fremskaffes på forskellig måde, eksempelvis gennem interviews, spørgeskemaer, statistisk materiale, skriftligt materiale fra virksomheden (fx datablade, regnskaber, styklister, produktionsplaner, reklamemateriale, samt fotos og tegninger af produkter og virksomhed). Empiri Det skal være muligt ud fra de afleverede rapporter at vurdere pålideligheden af det anvendte datamateriale. Ligeledes er det vigtigt, at der demonstreres en forståelse og kritisk stillingtagen til det gennemførte analyse- og udviklingsarbejde. 21

22 Rapportering og fremlæggelser Der afleveres 2 rapporter: en midtvejsrapport efter ItD1 og en afsluttende rapport efter ItD 2. Hver af disse to rapporter bør indeholde fire dele: En ledelsesrapport, en synopsis, en procesrapport samt bilag. Resultaterne fra ItD 1 og ItD 2 skal desuden præsenteres ved to fremlæggelser hvor lærere, virksomheds-repræsentanter og censorer medvirker. Ledelsesrapporten Ledelsesrapporten er beregnet til ledelsesgruppen i den virksomhed, som de studerende er tilknyttet. Her resumeres problemstillingen, og de væsentligste perspektiveringer fremlægges. Desuden udpeges mulige emner for kommende kandidatafhandling/ afgangsprojekt. En god ledelsesrapport er ofte kun på én side. Ledelsesrapporten skal kunne læses uafhængigt af resten af rapporten. Ledelsesrapporten skal demonstrere de studerendes evner til at formidle et budskab til en bestemt målgruppe i en kortfattet, præcis og forståelig form. Synopsis Synopsis skal som beskrevet ovenfor indeholde en redegørelse for problemformulering, metode, teorianvendelse og empiri. Udformning af synopsis skal demonstrere de studerendes evne til at formulere og strukturere komplekse sammenhænge. Synopsis danner udgangspunktet for den afsluttende eksamination. En synopsis bør ikke fylde mere end ca. 2 sider. Procesrapport Procesrapporten beskriver og redegør for selve projektarbejdet, for resultater samt for erfaringerne med samarbejdet i projektgruppen (fx i form af en dagbog). Der bør også være en perspektivering af de opnåede resultater og erfaringer. Bilag Bilag hertil omfatter logbog, referater, arbejdsblade, skitser, mv. Omfang Rapportens sidemæssige omfang forventes at være på ca. 50 sider a 2000 tegn pr. side for en 3-personers gruppe og 8-10 sider mere pr. ekstra medlem i 22

23 gruppen excl. bilag. Rapporten skal være udskrevet på papir. Disketter, video m.m. accepteres ikke som en del af rapporten eller ved fremlæggelsen. Skitser, foto, modeller, konstruktioner, tekstiler, lermodeller eller andre modeller leveres i 1:5, 1:1 eller relevant målestok. Rapporten skal under forordet indeholde navne og studienumre for alle gruppemedlemmer, samt deres underskrifter. Kontakt til virksomhed / organisation Lærergruppen har ved kursusstart etableret kontakt til et antal virksomheder, som har interesse i at deltage. Valg af virksomhed foregår først efter to ugers studium, da det er vigtigt at dette foregår på et sagligt grundlag. De studerende og virksomheden udarbejder i samarbejde med lærergruppen en skriftlig kontrakt (se afsnit 1.8), som er tilpasset den respektive virksomhed/ arbejdsgruppe og de studerende. Krav til arbejdsindsats ItD 1+2 er normeret til 550 timers arbejde i perioden september til december. Dette svarer til 25 DTU point og 4 valgfag på HHK. Studerende på DDS må udelukkende deltage i ItD i studieperioden. 550 timer Hver person udfylder timeseddel i samarbejde med resten af gruppen. Hver gruppe opstiller desuden et timebudget med poster som fx virksomhedskontakt, litteratur, gruppemøder, undervisning, forberedelse, rapport-skrivning, forelæsning, præsentationer/plancher m.v. Timebudget, timesedler og en konklusion på brug heraf vedlægges som bilag i rapport. Timesedler Eksamen Eksamen afholdes på Danmarks Designskole, men efter reglerne på de respektive institutioner. Eksamen foregår holdvis, er uden forberedelse og indeholder 23

24 en kort fremlæggelse af projektets formål, metode og resultater (ca. 30 min.). Herefter vil censorer og lærere stille uddybende spørgsmål samt spørgsmål til pensum, fx til metodeapparat og teori. Dernæst voterer lærere og censorer i enrum og giver herefter tilbagemelding til de studerende. Vurderingen tager primært udgangspunkt i det gennemførte afleverede projektarbejde. Karakterer gives efter 13-skalaen, idet såvel indsatsen for hvert af de tre fagområder som det integrerede forløb vurderes. Karakteren gives som gruppekarakter, idet der dog er mulighed for at individualisere karakteren hvis særlige forhold taler herfor. Karakteren oversættes til bestået/ ikke bestået for studerende fra Danmarks Designskole i henhold til skolens forskrifter. En bestået eksamen vil samtidig for studerende på DDS fungere som indstilling til afgangsopgave. Studerendes evaluering af kurset I slutningen af ItD 1, ItD 2 og ItD 3 udleveres et spørgeskema, så studerende har mulighed for at give tilbagemelding på kurset. Spørgeskemaet er anonymt, og det er vigtigt, at alle udfylder skemaet og afleverer det til sekretæren. 1.3 Lærertræning Da der var tale om et nyt undervisningsområde, var der behov for en træning af lærerstaben. Her var der tale om internationale workshops både herhjemme og i udlandet. Desuden var der tale om besøg på andre universiteter, som har lignende uddannelser, eller som ville være relevante for Integreret Design. Også deltagelse i udvalgte kurser ville være relevant. 24

25 Internationale workshops Lærerstaben deltog i sommeren 1998 i en international workshop i Helsinki arrangeret af University of Art and Design i Helsinki (UIAH), som udbyder en masteruddanelse i Design og Økonomi. Deltagelsen var en succes og var medvirkende til, at en studerende fra UIAH deltog i Integreret Design i 1999/2000. UIAH Helsinki Workshoppen i Helsinki havde følgende deltagere fra Danmark: Torben Lenau, Klavs Helweg-Larsen, Susanne Malling, Tore Kristensen, Christina Orth (studerende på ItD i 1998) og Jacob Rybov. Formålet var dels at arbejde med finske casestudies i samarbejde med studerende og lærere ved UIAH, dels var formålet deltagelse med foredrag i en konference rettet imod det finske erhvervsliv i forbindelse med planlægning af en finsk erhvervspolitik for design. I disse drøftelser deltog bl.a. erhvervsrepræsentanter fra Nokia, Arabia, Hackmann, Ahlström og Iittala. Således blev der også arrangeret virksomhedsbesøg og grundige indføringer i den finske designtradition. Der blev etableret meget gode relationer, herunder med professorerne Peter McGrory og Pekka Korvenmaa. Samarbejdet med disse er fortsat og førte bl.a. til, at en finsk studerende, Paivi Kivioia, deltog i ItD Vi har således i fremtiden en mulighed for at sende studerende til Finland og deltage i deres undervisning. Paivi blev indskrevet som Nord-Plus studerende ved Handelshøjskolen i København. Herudover planlagdes studietur år 2002 at gå til Helsinki. Lærerstaben samt de studerende deltog også i den Masterclass som CDV (Center for Design og Virksomhedsudvikling) afholdt i januar 1999 i Hillerød. Her fik de studerende mulighed for at præsentere deres projekter for en række internationale kapaciteter og få værdifuldt input. Et konkret resultat var desuden, at en af de studerende (Marianne Guldbrandsen) etablerede kontakt til Naomi Gornick på Brunel University i Storbritannien, hvor hun i efteråret 1999 fortsatte sin uddannelse. CDV Masterclass 25

26 Masterclass en i Hillerød havde en række deltagere fra England, Sverige, Norge, USA, Finland og Danmark. Hertil deltog designchef Pia Bech-Mathiesen fra DSB som virksomhedsrepræsentant. De første 2 dage var helliget et casestudy baseret på DSB s nye designprogram. Dette blev testet, analyseret og videreudviklet i forskellige retninger. Barcelona Udlandsbesøg og konferencer Lærerstaben var i juni 1999 i Barcelona med det dobbelte formål at forberede studieturen og etablere kontakter til uddannelses- og forskningssteder. Der blev arrangeret besøg på Cataloniens Tekniske Universitet, designskolerne Elisava og Aina samt ESADE, Barcelona. Der blev etableret en god kontakt til Prof. Alex Blanc fra Elisava. ICED München Torben Lenau deltog i den internationale konference ICED 99 i München med indlæg om The Oil Point Method (en metode til at lave miljøvurdering under designarbejde; indlægget indbragte første præmie for bedste poster) samt som formand for en workshop om Design for Environment. Deltagelsen gav en række gode kontakter, herunder TU Darmstadt (Prof. Birkhofer). Kurser Klavs Helweg-Larsen og Susanne Carolina Malling deltog i efteråret 1998 i kurser i miljøvenlig design arrangeret af Instituttet for Produktudvikling på DTU. Der er etableret forbindelse med Chicago Institute of Design gennem Prof. John Heskett, som i var gæsteprofessor på Handelshøjskolen. Prof. Heskett afholdt en forelæsning i efteråret 1999 på ItD, samt en forelæsningsrække i foråret Der er etableret et samarbejde med University of Cambridge omkring materialevalg og visuelle kvaliteter. Professor Mike Ashby og PhD-studerende Kara Johnson afholdt i efteråret 1999 og

27 forelæsninger på ItD, samt gennemførte sammen med Torben Lenau en spørgeskema-undersøgelse med de studerende for at kortlægge mulighederne for at formulere et ordforråd for visuelle kvaliteter (perceived parameters). I afsnit 9.2 findes et afsnit om disse forsøg. Udover undersøgelsen er der gennemført forsøg med brug af perceived parameters. 1.4 Virksomhedsnetværk og formidling Da Integreret Design havde til formål at uddanne studerende i tværfagligt projektarbejde i tilknytning til industrielle virksomheder, var det væsentligt, at der gennemførtes en formidling over for industrien samt blev etableret et netværk, som dels ville kunne udnyttes i de kommende projekter, dels ville kunne fungere som et diskussionsforum for tankerne bag Integreret Design. Formidlingen skete dels ved direkte kontakter, dels ved seminarer og dels ved informationsmateriale samt gennem pressen, og kendskab til de valgte firmaer blev opnået ved gennemførelse af realistiske opgaver. Formidling I hele udviklingsperioden afholdtes virksomhedsarrangementer hos Paustian A/S. Her blev projekterne præsenteret for indbudte virksomheder og andre interesserede. I alt ca. 100 personer deltog. Kurset Integreret Design er i pressen blevet omtalt et antal gange: Paustian seminarer Integreret Design, Rum og Form (2/99 Maj) Mimremobiler, Fagbladet Ingeniøren (17/3-2000) A state of mind, Sletten (4/4-2000) Teknikeren (Efterår 2000) Desuden er kurset blevet præsenteret ved foredrag i ind- og udland. 27

28 Virksomhedsnetværk Lærergruppen valgte at opbygge et professionelt virksomhedsnetværk. Den direkte kontakt har betydet, at der i 1998, 1999 og 2000 er gennemført projekter med i alt 16 virksomheder: 1998/99 Paustian Oticon Dansk Automatfabrik Flex Dental 1999/2000 Nokia B&O Thrane & Thrane Biomega Fritz Hansen InWear Mads Nørgaard 2000/01 Petroleum Novo Nordisk Handilife Sport Northpole Røde Kors 28

29 1.5 Kursusetablering og udvikling Curriculum Et curriculum for Integreret Design omfattede både undervisning i de tre fagområder samt i tværfagligt samarbejde. Udover den faglige koordinering skulle kurset også indpasses i de tre institutioners undervisningsforløb. Der skulle også tages hensyn til, at der kunne deltage ret forskellige studerende fra de tre institutioner, fra DDS kunne der eksempelvis både deltage industrielle designere, beklædere, møbeldesignere, grafikere m.fl. Pædagogiske eksperimenter Et af Integreret Designs særkender er den projektorienterede arbejdsform. Da de deltagende studerende var meget forskellige, var undervisningen i teambuilding og projektdeltagelse meget vigtig. Der gennemførtes derfor pædagogiske eksperimenter med at forberede de studerende til teamarbejde. Eksperimenterne har omfattet opgaver, som skulle give de studerende indsigt i hinandens kompetencer ( dogme ), hinandens personlige egenskaber (værdier og arbejdsmåde), samt hvordan de kunne danne hensigtsmæssige teams. Forberedelse til teamarbejde Dogme opgaverne indebærer, at de studerende forsøger at løse simple problemstillinger, som kræver brug af en af de andre faggruppers kompetence, eksempelvis at økonomen skal visualisere et produkt med håndskitser, eller at designeren skal opstille en grundspecifikation. De studerende formulerer selv opgaverne. Dogmeopgaverne vurderes som velegnede til at give de studerende en indsigt i karakteren og dybden af andres fagområder samt respekt for disses faglighed. Dogme 29

30 Teamdannelse Selve teamdannelsen blev gennemført i kursets tredje uge, dvs. hvor de studerende har fået en god indsigt i hinandens faglighed og personlige egenskaber. Fremgangsmåden var, at teamdannelse og valg af virksomhed skete samtidig. Der blev sat en planche op på væggen for hver virksomhed, der kunne vælges. De studerende havde tidligere ud fra brochurer, internet mv. udarbejdet disse plancher, der beskriver virksomheden og dens produkter og marked samt udviklingsmuligheder. Teamdannelsen har alle tre år været krævende, men er lykkedes. Af de 21 teams der har eksisteret, er det kun to gange sket, at et team har haft så store problemer, at en studerende har måtte skifte team, begge gange i øvrigt med godt resultat. 3 læringsniveauer & brug af øvelser Hvor forelæsninger er gode til at give et overblik og en overordnet forståelse, skal der andre pædagogiske midler til for at sikre en mere detaljeret forståelse af emnet, endsige en egentlig kompetence. Vi har opereret med 2 af 3 læringsniveauer i kurset: Et orienteringsniveau ( kende til ), hvor forelæsninger kan være velegnede, og et mere kompetencegivende niveau ( kunne anvende ), hvor især øvelser har været brugt. Det tredje niveau, hvor den studerende bliver i stand til selv at videreudvikle metoderne, er mindre relevant i nærværende kursus. Intensive øvelser har været brugt i Integreret Design til fx funktionsanalyse, kvalitetsanalyse, grundspecifikation, mv. Antagelsen er, at projektarbejde og teamwork fungerer bedre, hvis bestemte grundbegreber og metoder indøves, så alle deltagere forstår og kan anvende dem. Øvelserne betragtes som vellykkede, idet næsten alle de studerende, uafhængigt af baggrund, efter øvelserne kunne anvende metoderne og diskutere resultaterne kvalificeret i plenumdiskussioner. 30

31 1.6 Virtuel undervisning Undervisningen i Integreret Design er for en stor dels vedkommende foregået på Danmarks Designskole, men lærerne opholdt sig en stor del af tiden på deres respektive institutioner og tegnestuer. For at supplere den geografiske binding, som er nødvendig i form af et projektlokale, blev der opbygget og eksperimenteret med virtuel undervisning. Dette betyder, at de studerende benyttede sig af computere i deres arbejde, herunder visualiseringer af produkter, og at kommunikation mellem lærere og studerende for en dels vedkommende foregik gennem kursets hjemmeside og . Desuden blev de studerende trænet i selv at opbygge hjemmesider, så de kunne vise deres resultater på Internettet. Etablering af website Der er etableret en officiel ItD website (http: //ipl.dtu.dk/itd) og en password-beskyttet website (http://ipl.kpd.ipt.dtu.dk), hvor de studerende kan placere konfidentielt materiale. Dette er muliggjort ved udlån af en særskilt computer fra Institut for Produktion på DTU, som er blevet udstyret med Linux operativsystem og særligt internet serverprogrammel med brugeradministration og passwordfaciliteter (fortrolighed). Maskinen er placeret på DTU og er tilkoblet DTU s 100 MB-net, som sikrer en høj hastighed og stor tilgængelighed. 2 websites Den officielle internetside (website) indeholder på nuværende tidspunkt kursets formålsbeskrivelse, lektionsplaner for 1998, 1999 og 2000, beskrivelser af de studerendes projekter, fotos af de studerende og de studerendes opgaveløsninger (udarbejdet af de studerende) fra studieturene til Barcelona og Berlin samt introduktionssider for studieturene (London, Barcelona og Berlin), m.m. Desuden er der lagt forelæsningsnotater og kopier af overheads, så de studerende frit kan hente det efter behov. Nuværende omfang 31

32 En vigtig del af den virtuelle undervisning er tovejskommunikationen, som muliggøres med . Det kræves af de studerende, at de ved kursusstart skaffer sig en adresse, evt. som en gratis hotmailadresse, som de også forpligtiger sig til at benytte. Den væsentligste udfordring ved etablering af kommunikation er netop at opbygge den disciplin, det er jævnligt at checke, om man har modtaget post. E- mail har været brugt på kurset i alle årene med stor succes. Sekretæren sender meddelelser ud via e- mail, enten til alle studerende eller målrettet til nogle bestemte studerende. benyttes også flittigt som intern kommunikation mellem de studerende og til kommunikation med virksomhederne. Software De 3 skoler har finansieret anskaffelsen af i alt 11 PCcomputere. Software til disse maskiner er anskaffet via udviklingsprojektet og omfatter Windows 98 og NT operativsystemer MS-office (tekstbehandling og regneark) Photoshop (billedbehandling) Illustrator (grafisk opsætning) 3-D studie (3D-visualisering) McAffie antivirusprogrammer CAD/CAM (3D-modellering) m.fl. 32

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

PBP METODEKURSUS 3 DESIGN OG VISUALISERINGSMETODER EVALUERING OG FORSLAG FORÅR 2012

PBP METODEKURSUS 3 DESIGN OG VISUALISERINGSMETODER EVALUERING OG FORSLAG FORÅR 2012 PBP METODEKURSUS 3 DESIGN OG VISUALISERINGSMETODER EVALUERING OG FORSLAG FORÅR 2012 KURSETS FORMÅL At de studerende opnår øvelse i metoder til design og visualisering af strategier, visioner, planer og

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede 1 Emne Produktdesign og kommunikationsdesign med henblik på bæredygtighed. Du skal præsentere analyser af 2 professionelle eksempler på produktdesign

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere