INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN"

Transkript

1 INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

2 ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos Arbejdmiljørådets Service Center.

3 +?! = Indhold Side 4 1. Indledning Side 5 2. Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen Side 6 3. Introduktion af ny medarbejder Side 9 4. Instruktion af ny medarbejder Side God værkstedspraksis Side Uddannelse Side Arbejdsmiljøpolitik Side Virksomhedens arbejdsmiljøberedskab Side Arbejdspladsbrugsanvisninger Side Arbejdspladsvurdering (APV) Side Henvisninger

4 ? =! 1. Indledning Denne pjece er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Formålet er naturligvis at gøre en indsats for at forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser for den risikogruppe, som nye medarbejdere på en virksomhed er. Kan denne pjece medvirke til at bare én ulykke undgås, er den hele indsatsen værd. Samtidig er det erfaringen, at en grundig og alvorlig introduktion og instruktion i forhold til arbejdspladsens arbejdsmiljø medvirker til at skabe, forbedre og vedligeholde den "gode værkstedspraksis", som er så vigtig i bestræbelserne på at undgå ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Arbejdstilsynet har haft pjecen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Vi håber, at du og dine kolleger får et godt udbytte af læsningen og brugen af pjecen. 4

5 2. Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen Hjælpeværktøjer til autobranchens værksteder. En af de medarbejdergrupper, der oftest kommer til skade på arbejdspladsen, er unge, nye og uerfarne medarbejdere. Derfor er det afgørende, at nye medarbejdere får en god og grundig instruktion og introduktion på arbejdspladsen. Denne pjece giver et sæt værktøjer, der kan hjælpe til at mindske antallet af arbejdsulykker og fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø til gavn for hele arbejdspladsen. + Brug pjecen som inspiration og hjælp til at instruere nye medarbejdere i at arbejde på en farefri måde introducere nye medarbejdere til virksomheden og arbejdsmiljøet i autobranchen tilrettelægge og gennemføre instruktions- og introduktionsforløb for nye medarbejdere Den henvender sig især til de ansvarlige for sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen - dvs. virksomhedernes ledelse, sikkerhedsrepræsentanter og de medarbejdere, der deltager i arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre instruktions- og introduktionsforløb. Med pjecen kan virksomheden systematisere opgaverne i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. Den kan bruges som opslagsværk, når virksomheden arbejder med instruktion og introduktion. Henvisninger sidst i pjecen kan være en hjælp, når I arbejder med virksomhedens arbejdsmiljø generelt. + Mål at skabe sunde og sikre arbejdspladser, hvor alle medarbejdere løser deres opgaver til glæde for kunderne, virksomhederne og sig selv. 5

6 3. Introduktion af ny medarbejder + Det gavner arbejdsmiljøet i virksomheden at: Planlægge introduktionsforløb Tilpasse introduktionen til jeres egen virksomhed Giv den nye medarbejder en god modtagelse For en ny medarbejder er næsten alt på virksomheden nyt. Det gælder også de ting, der har med arbejdsmiljøet at gøre. Derfor er det vigtigt, at den nye medarbejder får en grundig introduktion til virksomheden. Det gælder selvfølgelig generelt, men her sætter vi fokus på de særlige belastninger og risikoforhold, der findes på virksomheden, på regler om påklædning og værnemidler, placering af førstehjælp og eventuelle funktioner, der er forbeholdt særligt uddannede medarbejdere. Brug eventuelt vedlagte tjekskema til at planlægge introduktionen. Men husk, at introduktionen skal tilpasses jeres virksomhed. Det giver det bedste resultat. I øvrigt er det en god idé at give den nye medarbejder en god introduktion til alle forhold på arbejdspladsen - ikke bare sikkerhed og arbejdsmiljø. Det betyder, at den nye hurtigere finder sig til rette på stedet - til glæde for både virksomheden, kollegerne og sig selv. Planlægning er nøglen til et godt introduktionsforløb. De ansvarlige for sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen har også ansvaret for, at introduktionen af den nye medarbejder planlægges og gennemføres godt. Tjekliste Listen indeholder forslag til sikkerheds- og arbejdsmiljøområder, som den nye medarbejder skal introduceres for. Der er en kolonne i listen, hvor navnet på den, der er ansvarlig for aktiviteten, skal skrives ind. Den nye medarbejder ved således, hvem der har ansvaret for de enkelte aktiviteter i introduktionsforløbet og for at udarbejde materialer m.v. 6

7 Tjekliste til introduktion af nye medarbejdere Medarbejder: Afdeling: Dato: JA IKKE RELEVANT Lokaler Rundvisning på virksomheden Nødudgange Brandberedskab Transport- og adgangsveje Faglige arbejdsforhold Faglig vejledning (kontaktperson) Udlevering af værktøj Særlige rutiner Faglig udvikling Introduktion til arbejdsprocesser - også i andre afdelinger Arbejdsmiljø Introduktion til virksomhedens ansvarlige for arbejdsmiljø og sikkerhed Virksomhedens arbejdsmiljøpolitik (Dette er ikke et lovkrav. Det er dog hensigtsmæssigt, at alle ansatte kender virksomhedens arbejdsmiljøpolitik.) Arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold Arbejdsbelastning og risikoforhold Særlige risikoforhold på arbejdspladsen: - Kemiske produkter - Støj - Maskiner og værktøj - Arbejdsstillinger m.v. Beskyttelsesforanstaltninger - ved brug af maskiner - personlige værnemidler - hvor, hvornår, hvordan - arbejdsbeklædning og vask af dette - skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger - hygiejneforhold - beskyttelsescreme, handsker m.v. Førstehjælp Førstehjælpskasse Placering og anvendelse af førstehjælpsmidler Placering af telefoner til nødopkald 7

8 JA IKKE RELEVANT Unge og alenearbejde Hvilket arbejde må den unge udføre? Hvilket må den unge ikke udføre? Særlige forhold ved alenearbejde 13-årige må: - modtage, pakke, sortere og optælle lettere varer og tom emballage - udføre lettere rengøring og oprydning - udføre lettere montering dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler - male dog ikke sprøjtemale og ikke med faremærkede produkter 16-årige må: - arbejde med apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelse o.l. med et arbejdstryk/dysetryk på mindre end 70 bar (7 MPa) - køre traktor, hvis den unge har kørekort til denne årige må: - arbejde med tekniske hjælpemidler, hvor de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift - vedligeholde og reparere motorer og maskiner, hvis de ikke er i drift, når der arbejdes med dem - arbejde med vibrerende håndværktøj men højst 30 minutter i løbet af en 7 timers arbejdsdag - løfte og bære byrder på op til 12 kg dog op til 25 kg, når der er gode ergonomiske forhold Unge må ikke: - arbejde med stoffer, der på nogen måde kan være skadelige for den unges helbred - arbejde med stoffer mærket med følgende faresymboler og betegnelser: - Tx meget giftig - T giftig - C ætsende - E eksplosiv - Xn sundhedsskadelig - Xi lokalirriterende - Giftig (dødningehoved) - Sundhedsskadelig (Kryds) - Eksplosiv (Eksplosion) - Brandfarlig (Flamme) - Ætsende (Reagensglas) Unge over 15 år må under professionelt tilsyn og instruktion: - arbejde med rengøringmidler med opløsningsmidler fortyndet i vand. Midlet må dog ikke indeholde mere end 0,5 vægtprocent organisk opløsningsmiddel. (En lys øl indeholder mere end 0,5 vægtprocent organisk opløsningsmiddel.) - arbejde med 1/2 dl. opløsningsmiddel fortyndet med 1 liter vand - arbejde lejlighedsvist med polérmiddel med op til 15% Ethanol eller 5% Propanol 8 Vær opmærksom på, at de fleste af forbudene ikke gælder for unge over 15 år, når arbejdet er en nødvendig del af deres erhvervsuddannelse. Se iøvrigt At-meddelelse nr Unges Arbejde.

9 4. Instruktion af ny medarbejder + Jo bedre instruktion i arbejdet, jo mindre risikoen for ulykker Udpeg en ansvarlig = instruktør Afpas oplæringen til den nye medarbejders erfaring Engager de unge/nye i sikkerhedsarbejdet Giv den nye medarbejder en god oplæring Instruktion eller oplæring handler om, at den nye medarbejder skal lære at udføre sit arbejde - og gøre det på en farefri måde. Den nyansatte skal altså instrueres i at udføre arbejdet på en farefri måde hvor faremomenterne på arbejdspladsen findes hvorfor virksomhedens særlige sikkerhedsbestemmelser skal følges hvordan arbejdet udføres effektivt Det er arbejdsgiverens ansvar, at den nye medarbejder får denne instruktion, men han kan give opgaven til en værkfører, værkstedschef eller sikkerhedsrepræsentant, der giver råd og vejledning om sikkert og sundt arbejdsmiljø, når arbejdet udføres. + Instruktørens opgaver Instruktøren har ansvaret for at vejlede i og kontrollere at: arbejdet med maskiner/værktøj og betjening af sikkerhedsforanstaltninger bliver udført efter arbejdspladsens sikkerhedsanvisninger. Se eventuelt branchevejledninger for mere information. værnemidler bliver anvendt efter arbejdspladsens sikkerhedsanvisninger. Se også Tjeklisten for en mere detaljeret beskrivelse af instruktørens opgaver. 9

10 ! Tilpas instruktionen til den nye medarbejder Ikke alle nye medarbejdere er ens. Nogle er måske på en arbejdsplads for første gang - andre kan have mange års erfaring. Vurder derfor den nye medarbejder - og det job vedkommende skal passe - og afstem instruktionen i forhold til denne vurdering. Oplæring er en længere proces Oplæring er ikke noget, der sker på én dag. Det strækker sig over en periode, hvor den nye medbejder gradvist bliver bevidst om, hvordan virksomhedens regler for et sikkert og sundt arbejdsmiljø skal efterleves i det daglige arbejde. Tjeklister Lav eventuelt en eller flere tjeklister til de forskellige arbejdspladser og -funktioner. Det kan sikre en mere effektiv oplæring. Brug eventuelt følgende udkast til en tjekliste. Eksempel på tjekliste til arbejdspladsen Udarbejdet af: Dato: JA IKKE RELEVANT Farlige maskiner og værktøjer Søjleboremaskine, vinkelsliber, højtryksrenser, fedtpistol 10 Gennemgå procedurer for anvendelse og betjening af: - afskærmninger - stop-anordninger - håndmaskiner - fastspændingsværktøj

11 JA IKKE RELEVANT Ergonomi Gennemgå procedurer for: - manuelle løft - hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser - manuelle skub og træk Orden og oprydning Gennemgå procedurer for: - rengøring af værktøj, maskiner, materialer og arbejdstøj - placering af materialer - bortskaffelse af affald Værnemidler Gennemgå procedurer for anvendelse af: - værnefodtøj - åndedrætsværn - beskyttelsesbriller - handsker - andre beklædningsgenstande - høreværn Kemikalier Gennemgå arbejdspladsbrugsanvisninger for: - anvendelse af kemikalier - anvendelse af værnemidler ved brug af kemikalier - deponering af brandfarlige væsker Nødhjælp Gennemgå procedurer for: - beredskabsplanen for ulykker - alarmering - anvendelse og betjening af brandslukningsudstyr - anvendelse og betjening af øjenskyl og eventuelt nødbruser, hvis en sådan findes - brug af flugtveje Transport Gennemgå procedurer for: - anvendelse og betjening af løftevogn - anvendelse og betjening af stationært løfteudstyr 11

12 5. God værkstedspraksis At have en god værkstedspraksis handler om, hvordan vi hver især kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø ved vores opførsel. Den gode værkstedspraksis handler om vaner, traditioner og holdninger - og de kan være meget vanskelige at ændre på. Derfor er det også så meget desto vigtigere, at nye medarbejdere lærer den gode praksis fra starten. Det kræver derfor en ekstra indsats, og det tager tid at få alle i virksomheden med på tankegangen om den gode værkstedspraksis. Så selv om tankegangen i den gode værkstedspraksis er ganske enkel, kan den alligevel være svær at efterleve. + Overvej følgende Hvad er værkstedspraksis på jeres virksomhed? Bliver alt gjort lige efter bogen? Er alle et godt eksempel for hinanden - ikke mindst for de nyansatte kolleger? Måske er der brug for en forbedring af jeres måde at gøre tingene på i værkstedet. Brug eventuelt følgende 10 regler til at opnå god værkstedspraksis hos jer. Giv reglerne til nye medarbejdere og hæng dem eventuelt op på passende steder i virksomheden. + God værkstedspraksis Jeg holder orden på arbejdspladsen Jeg stiller krav til andres værkstedspraksis Jeg tager instruktion og oplæring alvorligt Jeg anvender kun værktøjer, hvor sikkerhedsudstyret er i orden, og som jeg er fortrolig med Jeg bruger de påkrævede værnemidler Jeg bruger de nødvendige hjælpeværktøjer Jeg bruger punktudsugning Jeg vil leve op til firmaets arbejdsmiljøpolitik Jeg vil medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø Jeg tager min del af ansvaret for, at sundhed og sikkerhed er i orden! Overvej at sætte disse regler op som plakat i værkstedet eller spisestuen Det kan også være en god idé at tage emnet op på et afdelings- eller sikkerhedsmøde. Her kan listen bruges som hjælp til at sætte diskussionen i gang. 12

13 6. Uddannelse Hvorfor uddannelse? Dygtige medarbejdere er livsnerven for alle virksomheder i autobranchen. Løbende uddannelse og udvikling af alle medarbejdere er forudsætningen for, at virksomheden kan konkurrere og følge med i den teknologiske udvikling. I forbindelse med introduktion og oplæring af nye medarbejdere er det vigtigt at: vurdere hvilken viden den nye medarbejder har brug for i sin funktion på arbejdspladsen. Er der behov for uddannelse? overveje om arbejdspladsens instruktører m.v. er gode nok til at formidle deres viden. Efteruddannelse Efteruddannelserne er først og fremmest målrettet den nye teknik, hvor fejlfinding og reparation på de sidste nye bilers udstyr og systemer er i fokus, men der tilbydes også kurser i arbejdsmiljø, personlig udvikling, ledelse og EDB. Tilbud om efteruddannelse findes især på Tekniske Skoler. Bagest i denne pjece finder du de relevante adresser og telefonnumre. Der findes flere uddannelser målrettet autobranchen. + Eksempler på kurser Personlig sikkerhed Epoxy*) Arbejdsmiljø- og sikkerhed ved svejsning i rustfaststål*) Plastreparationsteknik *) Teknisk miljøledelse Præsentationsteknik Arbejdsmiljø for arbejdsledere Kundebetjening Psykisk arbejdsmiljø Karrosseriteknik Kvalitetsstyring Arbejdsmiljøuddannelsen**) *) Disse kurser er lovpligtige, når en medarbejder skal arbejde med særlige stoffer eller processer f.eks. epoxy eller svejsning i rustfaststål. **) Lovpligtigt kursus for sikkerhedsrepræsentanter. 13

14 Instruktion og introduktion På kurset "Præsentationsteknik" lærer deltagerne at instruere andre klart og tydeligt, så fejltagelser f.eks. ved arbejdsmiljøinstruktion undgås. Deltagerne lærer også at kommunikere med andre i en indlæringssituation, som f.eks. instruktion om sikkerhed på arbejdspladsen. Kurset afvikles på AMU-centre og erhvervsskoler. Økonomi Efteruddannelseskurserne giver i visse tilfælde mulighed for godtgørelse af løn, rejse- og opholdsudgifter. Kurserne kan i stor udstrækning målrettes den enkelte virksomhed. Information Hør mere om de præcise muligheder på de tekniske skoler og hos autobranchens organisationer. 7. Arbejdsmiljøpolitik Virksomhedens holdninger og politik på arbejdsmiljø skal formidles til alle nye medarbejdere. Klare signaler om sikkerhed, sundhed og trivsel er vigtige for alle - ikke mindst for nye medarbejdere. En arbejdsmiljøpolitik skal tilpasses den enkelte virksomhed. Fælles for mange arbejdsmiljøpolitikker er dog, at de består af overordnede målsætninger og en række aktiviteter, der skal gennemføres for at leve op til målsætningerne. Når virksomhedens holdninger til arbejdsmiljø skrives ned, betyder det ofte, at alle tager den mere alvorligt. Det er derfor en god idé at formulere holdninger og politikker på skrift. Fakta Alle virksomheder, som ønsker et arbejdsmiljø certifikat, og som har pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation (har 20 eller flere ansatte), skal udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, der skal indeholde generel principerklæring - konkrete mål - handlingsplaner Alle virksomheder, som ønsker et arbejdsmiljø certifikat, og som ikke har pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation (har under 20 ansatte), skal udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, der alene skal indeholde - principerklæring - og mål 14

15 + Gode råd Sørg for at der i arbejdsmiljøpolitikken tages højde for de nye medarbejderes introduktion til virksomhedens arbejdsmiljø. F.eks. kan det være beskrevet, at den nye medarbejder skal have gennemgået APV en inden en måneds ansættelse. Eksempel på arbejdsmiljøpolitik Det følgende er et eksempel på, hvad en arbejdsmiljøpolitik kan indeholde, og hvordan den udformes: Målsætning Virksomheden prioriterer de ansattes sikkerhed, sundhed og trivsel højt. Vi stiller krav om, at alle medarbejdere har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Opfyldelse af arbejdsmiljøloven betragtes som et minimumskrav, der ikke i sig selv opfylder målsætningen. Der skal således altid og under alle forhold tages vidtgående hensyn til medarbejdernes fysiske og psykiske tarv og behov. Ledere på alle niveauer har et arbejdsmiljømæssigt ansvar. De skal sikre et godt arbejdsmiljø gennem en systematisk indsats i nært samarbejde med medarbejderne. Aktiviteter For at indfri den overordnede målsætning er følgende vedtaget: Det er ledelsens ansvar, at de nødvendige ressourcer er til rådighed - dvs. økonomi, materialer og medarbejdere. Det er en forudsætning for at kunne udvikle et effektivt og systematisk arbejdsmiljøarbejde. - Ledelsen diskuterer hvert år arbejdsmiljøet og sikkerheden med de ansvarlige medarbejdere i virksomheden. - Inden for hvert område er den ansvarlige leder selv med i sikkerhedsarbejdet. - Medarbejdernes uddannelse sikres gennem arbejdsledernes grundige instruktion og oplæring af nyansatte og de eventuelle relevante kurser, medarbejderen sendes på. Udover arbejdsmiljøuddannelsen (den lovpligtige uddannelse) afsættes midler i budgettet til temadage og kursusdeltagelse. Der arbejdes for at styrke mulighederne for efteruddannelse af medarbejdere med ansvar for sikkerhedsarbejdet. - For at effektivisere arbejdsmiljøarbejdet, kortlægges det jfr. afsnit 9 om Arbejdspladsvurdering. Dertil kommer planlægning, prioritering og budgettering af løsninger af arbejdsmiljøproblemer. Det er de ansvarliges opgave at igangsætte sådanne aktiviteter. Herved styrkes sikkerhedsarbejdet samtidig med, at planlægningen forbedres. - Der gøres en særlig indsats gennem kampagner, kurser m.v. for at reducere antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. - Der føres statistik over og udføres analyser af ulykker og tilløb til ulykker. Statistikken og analyserne skal danne grundlag for forbedringer af sikkerheden. - Arbejdsmiljøet skal vurderes ved alle ændringer på arbejdspladserne. Der udarbejdes fleksible procedurer, der sikrer sikkerhedsarbejdets inddragelse i planlægning m.m. 15

16 ! På nogle virksomheder er arbejdsmiljøarbejdet ikke adskilt fra arbejdet med det ydre miljø. Derfor er der virksomheder, som integrerer politikken på arbejdsmiljø- og ydre miljøområdet. Eksempel på instruktion af medarbejdere Her følger et konkret eksempel på instruktioner til medarbejderne for at arbejdsmiljøpolitikken føres ud i livet. Målsætning Det er firmaets mål at fremme beskyttelsen af medarbejdernes sikkerhed og sundhed og at nedbringe antallet af arbejdsskader mest muligt. Organisering Der holdes møder om sikkerhedsarbejdet mindst fire gange årligt og efter behov. Ledelsen og sikkerhedsrepræsentanter har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet. Udførelse Sikkerhedsarbejdet foregår som en naturlig del af det daglige arbejde - på den måde at alle ledere og medarbejdere har pligt til at deltage aktivt for at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Alle nyansatte skal have gennemgået firmaets APV inden tre uger efter, at de er blevet ansat. Det er alles pligt at fortælle sikkerhedsgruppen om mangler eller fejl i følgende forhold! - Er der mangler ved maskiner, redskaber osv. som gør at arbejdet bliver farefuldt at udføre? - Er de hygiejniske forhold i orden? - Er der givet instruktion i, hvordan arbejdet udføres med mindst mulig risiko for uheld? 16

17 + Konkrete instruktioner kan se således ud Lad være med at skyde genvej og slække på sikkerhedskravene Du skal samarbejde og bidrage til, at der i firmaet er god trivsel Du skal rydde op efter dig selv Kemiske stoffer og materiale må kun bruges, når de er godkendt af sikkerhedsorganisationen, og der er en udførlig arbejdspladsbrugsanvisning. Hvis der ikke er en sikkerhedsorganisation på arbejdspladsen, gives oplysningerne til den ansvarlige eller ledelsen. 8. Virksomhedens arbejdsmiljøberedskab Nye medarbejdere skal hurtigt sættes ind i beredskabsplanen Beredskabsplanen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljø-beredskab. Den fokuserer på, hvad der skal gøres, hvis skaden indtræffer, og det er derfor vigtigt, at nye medarbejdere sættes ind i planen. Det betyder, at de øjeblikkeligt kan gøre en aktiv indsats. Hvad gør man, når skaden indtræffer? Når der sker et uheld eller der opstår en arbejdsskade, så gælder det om at kunne gribe ind hurtigt og rigtigt. Så kan omfanget begrænses betydeligt. + Når den nye medarbejder indføres i beredskabsplanen, skal medarbejderen lære, hvad man skal gøre, når uheldet er ude, hvem man skal kontakte og hvordan man efterbehandler begivenheden. Lær den nye medarbejder førstehjælpens 4-punkts-regel 1. stands ulykken 2. giv livreddende førstehjælp 3. tilkald den nødvendige hjælp 4. giv almindelig førstehjælp, mens der ventes på ambulance Grib også ind ved arbejdsbetingede skader/lidelser Det er vigtigt, at den nye medarbejder også ved, at der skal gribes ind, når der opstår arbejdsbetingede skader og lidelser. Opgaven er først og fremmest at opdage lidelsen så tidligt som muligt afværge at lidelsen forværres forhindre at situationen gentager sig 17

18 + Analyse af skader og tilløb til skader Undersøg hændelsesforløbet i forbindelse med en skade. Så kan man undgå gentagelser. Det handler i første omgang ikke om at placere skyld for ulykken, men om at få alle relevante oplysninger til belysning af hændelsesforløbet. Personer, der kommer ud for en ulykke, kan få psykiske problemer. De kan blive nervøse og få en oplevelse af, at de burde have gjort noget andet, end det de gjorde. Beredskabsplanen bør derfor omfatte råd om, hvor og hvordan man kan få psykologisk førstehjælp. Træning af nye medarbejdere Brug tjeklisten på denne side til at informere nye medarbejdere om, hvad der skal gøres, når der sker et uheld eller en ulykke, eller når der udvikles en arbejdsbetinget lidelse. Tilpas tjeklisten de konkrete forhold. Tjekliste Orientering til nye medarbejdere om uheld, ulykker og skader Vis og forklar følgende punkter: Hvad gør man i tilfælde af brand, giftudslip eller lignende? Information om: Brandslukningsmateriellet Nødkaldstelefoner Flugtveje Tilkaldelse af redningsberedskab og ambulance Hvad gør man i tilfælde af arbejdsulykker? Information om: Førstehjælp Nødbruser Førstehjælpskasse Nødkaldstelefoner Tilkaldelse af Arbejdstilsynet Beskrivelse af hændelsesforløbet - også ved tilløb til ulykker Hvad gør man i tilfælde af arbejdsbetingede lidelser? Information om: Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser At meddele tilløb til arbejdsbetingede lidelser til sikkerhedsrepræsentanten eller værkføreren/arbejdsgiveren 18

19 9. Arbejdspladsbrugsanvisninger Et vigtigt element i instruktionen Arbejdspladsbrugsanvisninger er godt et hjælpemiddel i forbindelse med instruktionen af medarbejderne om de farer, der er forbundet med arbejdet. Giv de nye medarbejdere en grundig instruktion og vejledning i at bruge brugsanvisningerne. Og fortæl dem, hvor på arbejdspladsen de finder dem. Her kan den nye medarbejder få nødvendige oplysninger om farlige materialer og produkter behovet for at bruge personlige værnemidler ved særlige arbejdsprocesser. Bemærk Det er arbejdsmiljølovgivningen, der pålægger virksomhederne at udarbejde brugsanvisninger, der er tilpasset brugen på den enkelte arbejdsplads. Leverandørens brugsanvisninger kan derfor ikke bruges, uden at I tilretter dem, så de passer til den måde, I bruger de farlige materialer og produkter på. Flere leverandører har lavet deres brugsanvisninger, så det er let omforme dem til en arbejdspladsbrugsanvisning.! Man skal, så vidt det er muligt, substituere de farlige stoffer og materialer med mindre farlige eller ufarlige stoffer og materialer. Mere information I øvrigt henvises til mappen "Arbejdspladsbrugsanvisninger" udarbejdet af arbejdsmarkedets parter. Det er en vejledning i udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og substitution af farlige stoffer og materialer. 19

20 Arbejdspladsbrugsanvining (tillægsblad til leverandørbrugsanvisning) Produktnavn: Anvendelsesområde: 1 Anvendelsesbegrænsninger Krav til særlig uddannelse og instruktion Individuelle begrænsninger f.eks. unge under 18 år, gravide, allergi m.v. Hvis ja, angiv de fastsatte regler Særlige krav til lokaler, opbevaring og håndtering Andre anvendelsesbegrænsninger (evt. indhold af kræft-fremkaldende stoffer) 2 Forholdsregler ved brug Indretning af arbejdssted (ventilation, stænkskab m.v.) Angiv de fastsatte regler der skal følges Andre forholdsregler/ Anden forebyggelse 20

21 3 Personlig beskyttelse og placering Beskyttelse af lunger og åndedræt Beskyttelse af ansigt, øjne og ører Beskyttelse af hud og hænder Anden personlig beskyttelse Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 7 og 8 i leverandørbrugsanvisningen) 4 Placering af førstehjælpsudstyr (se punkt 4 i leverandørbrugsanvisningen) Forholdsregler ved brand samt placering af udstyr (se punkt 5 i leverandørbrugsanvisningen) Forholdsregler ved spild (se punkt 6 i leverandørbrugsanvisningen) Andre forholdsregler. (Tag leverandørbrugsanvisningen med til hospital ved ulykker) Bortskaffelse (se punkt 13 i leverandørbrugsanvisningen) Skema udfyldt af: Dato: 21

22 10. Arbejdspladsvurdering (APV) og instruktion APV - også en del af instruktion og oplæring APV - arbejdspladsvurdering - er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. Der henvises til organisationernes udsendelse af materialet igennem Industriens brancheråd: "Autobranchens værktøjskasse til arbejdsmiljø - og miljøstyring". I APV en er arbejdspladsens særlige risici kortlagt og beskrevet, og derfor er det meget vigtigt, at den person på arbejdspladsen, der har ansvaret for instruktion og oplæring af nye medarbejdere, kender indholdet i virksomhedens APV. Instruktionen skal sikre, at medarbejderne er klar over, hvilke påvirkninger og farer der er forbundet med arbejdet, hvordan ulykker og sundhedsskader undgås, og hvordan sundhed og trivsel fremmes. Mange af disse informationer bør stå i virksomhedens APV. Instruktøren bør derfor: sætte sig grundigt ind i virksomhedens APV tage udgangspunkt i den nye medarbejders jobfunktion og kvalifikationer. + Den nyansatte vil sikkert kunne se mangler ved arbejdsmiljøforholdene, som de "gamle i gårde" ikke længere tænker over. Det er derfor en god idé at bruge den nye medarbejders feedback til at ajourføre jeres APV. Arbejdsministeriet stiller krav til, hvad en APV skal indeholde Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. (husk dato for løsning). Retningslinier for hvordan der skal følges op på handlingsplanen. (hvem er ansvarlig, hvem udfører handlingerne). 22

23 11. Henvisninger Videncenter for alt omkring arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørådets Service og Uddannelses Center Ramsingsvej Valby Telefon Øvrige henvisninger: Metalindustriens Efteruddannelse Nørre Voldgade København K Telefon Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser Nørre Voldgade København K Telefon Motorbranchens Arbejdsgiverforening H. C. Andersens Boulevard København Telefon Dansk Metal Nyropsgade København V Telefon Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Telefon AMU Arbejdsmarkedsstyrelsen Blegdamsvej 56 Postboks København Ø Telefon SKAD Midtager Brøndby Telefon CAD Kirkevej Taastrup Telefon FAI Midtager Brøndby Telefon Autobranchens BST Sekretariat Vævervej 16, Boks Aulum Telefon De Tekniske Skoler Telefon eller din lokale skole. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon

24 Links Notater 24

25 Notater 25

26 26 Notater

27

28 Dansk Metal Nyropsgade København V Tlf Fax Mail Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Mail Motorbranchens Arbejdsgiverforening H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Mail Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf Fax Mail Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vester Søgade København V Tlf Fax Mail Varenr. ASC

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold Erfaringerne har vist, at nogle af de alvorligste arbejdsulykker i autobranchen sker ved arbejde med dæk og fælge. Ulykkerne sker hyppigt i forbindelse

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere