Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med eleverne Hvis man kun har en hammer ligner alle problemer søm Teknisk Akademi havde en formiddag med kreativ ideudvikling da firmaet Alt4kreativ var på besøg Johnson Controls International Et firmaspecifikt kursus På opfordring fra Johnson Control International har køleafdelingen gennemført 1. del af et specielt designet træningsprogram for nye serviceteknikere

2 Indhold Siden sidst S-MUS Bertel Haarder på besøg Hvis man kun har en hammer ligner de fleste problemer søm Ideku ISO 9001 Byggeri Johson Controls International (JCI) - Et firmaspecifikt kursus Bosat i Danmark Studietur Siemens Berlin Et lille hjørne af Berlin Mie er eneste pige i klassen Intranettet Robotprojektet blev belønnet Nyt fra afdelingerne Skolehjemmet Navne Så er det tid til at kridte badmintonskoene igen Marselisløbet Studietur Siemens Berlin Administrationen har besøgt Siemensskolen i Berlin. Her er 50% af eleverne Siemens egne lærlinge. 19 S-MUS Plastafdelingen har som den første afdeling på DjH gennemført medarbejdersamtaler med brug af det nye værktøj; S-MUS (Stragetisk medarbejdersamtaler) ISO 9001 Ifølge ny lovgivning skal alle nye kølevirksomheder ISO 9001certificeres. Det betyder travlhed i køleafdelingen, der blandt andet er i gang med at udvikle en ny AMU-efteruddannelse om administrativlovgivning. 16 Mie er eneste pige i klassen Mie Jepsen er pige i et mandefag. Hun har valgt at uddanne sig til plastmager fordi hun gerne ville have et job, hvor hun kan kombinere det tekniske med det praktiske.

3 af Henrik Øelund Siden sidst På bygningsområdet går det støt fremad, så der nu har været afholdt rejsegilde på tilbygningen til el-afdelingen. Selv om vejret ikke har været alt for stabilt (for at sige det mildt), er tidsplanen ikke rykket mere, end at der stadig regnes med ibrugtagning ved årsskiftet. De ekstra 50 P-pladser ved skolehjemmet er også færdige, så der i forbindelse med etableringen af torvet kan etableres P-forhindringer langs Akademiet. Planen er stadig, at torvet kan færdiggøres inden jul. Vinduesudskiftningen på A-fløjen skulle have været afsluttet på nuværende tidspunkt, men her viste det sig, at rammerne var blevet malet i en forkert farve, og dernæst at der var længere bestillingstid på stillads, end leverandøren forventede. Det berører ikke den aftalte pris for arbejdet, men rykker jo noget i planlægningen i forhold til rømning af de respektive lokaler. Udskiftningen vil foregå i hele oktober måned og montering af solafskærmning vil række ind i november. Tidsplanen opdateres løbende på intranettet. Udvidelsen af antallet af grundforløbsindgange er nu faldet på plads, så der fra august 2008 er 12 indgange i stedet for 6. Valg og beskrivelse af kompetencemål for de enkelte indgange og krav til optagelse på de tilhørende hovedforløb er dog ikke færdiggjort endnu, så her er det ikke muligt at være konkret. Men der vil komme ændringer, om ikke andet så fordi beskrivelsessystemet bliver ændret. 12. november 2007 er der ansøgningsfrist for udbud af erhvervsuddannelser gældende fra 1. august DjHs bestyrelse besluttede på sit septembermøde at ansøge om de uddannelser (hovedforløb), vi for nuværende er godkendt til: Træfagenes byggeuddannelse Plastmageruddannelsen Køleteknikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Endvidere ansøges om udbud af de grundforløb, hvor ovenstående uddannelser er indplaceret. Produktion og udvikling (plastmager, køletekniker) Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Strøm, styring og it (elektriker) Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og itsystemer inden for byggeri, bolig og erhverv Bygge og anlæg (træfagenes byggeuddannelse) Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg På erhvervsakademiområdet har det været spændende at være med i og følge processen efter udmeldingen om rammerne herfor, som kom i juni (og er beskrevet i juninummeret af DjH-Nyt). Der foreligger nu et lovudkast for strukturen af uddannelsesområdet, der loyalt følger rammeaftalen. Lovudkastet var i høring til 28. september, og forventes fremsat i folketinget i løbet af oktober. Dermed må vi forvente allerede inden jul at kunne begynde bearbejdningen i forhold til installatøruddannelsen. Her håber jeg, at noget af arbejdet kan foregå i netværket af installatørskoler, da en del af udfordringerne er af generel karakter. DjH Nyt september

4 af Henrik Øelund Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder blev vist rundt på skolen da han den 6. september var på besøg. Han mødte både medarbejdere og elever, og der opstod en god dialog, hvor han kom rundt. Torsdag den 6. september havde DjH besøg af undervisningsminister Bertel Haarder. Tidsmæssigt var der afsat det dobbelte af, hvad der normalt anvendes på et skolevirksomhedsbesøg, så der var mulighed for at få et nuanceret indtryk af aktiviteterne på DjH. Første punkt på dagsorden var en introduktion til DjH og en god snak om nogle af de mere overordnede temaer, der rører sig på uddannelsesområdet, såsom akademistruktur, fastholdelse af elever, kvalitetsniveauer, internationalisering, praktikpladssituationen, den mindre skoles og kostskolens fordele. Herefter var der lavet rundvisning på skolen, hvor det primært var lærlinge og elever, der havde ordet, og var i fokus. Thomas Sigaard og Daniel Jensen fra 4. semester på akademiet fortalte om deres robotprojekt og det at være mentorer i elafdelingen. På skolehjemmet viste Jesper Storebjerg Jensen fra H4, eluddannelsen, sit værelse frem, og fortalte hvordan han oplevede det at bo på skolen. I styrings- og reguleringsværkstedet præsenterede Brian Sørensen, EUD-repræsentant i bestyrelsen, hvorledes man her arbejder med projektorienteret undervisning og bruger 24- timers skolen. Der udspandt sig her og efterfølgende i køleafdelingen en spændende samtale om det at nå længere og dybere med sit stof, end minimumskravene foreskriver. I køleafdelingen mødte ministeren det internationale hold kursister fra JCI og så på svendeprøveopgaver. I plastafdelingen blev der set nærmere på de forskellige produktionsformer, og der blev givet en orientering om det at være brancheskole. Så var det tid at gå til cafeen, hvor lærlinge fra alle uddannelser ventede til en god dialog over en kop kaffe. Der blev spurgt og kommenteret ivrigt, blandt andet om det at være voksenlærling, være mentor, at gå på DjH i forhold til andre skoler, oplevelser i praktiktiden og meget mere. Vores fornemmelse er, at Bertel Haarder var glad for besøget, herunder at det var lærlinge og studerende, der fortalte om deres oplevelser. Midtvejs i besøget var der et kort møde med den lokale presse, og her udtalte ministeren sig i hvert fald meget anerkendende om DjH. Ved afslutningen på besøget blev skolens fysiske rammer og udstyrsniveau positivt kommenteret, ligesom de åbne og tillidsfulde rammer, og dermed uddannelsesmiljøet, for eleverne blev bemærket. Dagen efter talte ministeren ved en større uddannelseskonference, hvor besøget på DjH også blev kommenteret særdeles positivt. 4 DjH Nyt september 2007

5 af Allan Rasmussen S-MUS Første runde med strategiske medarbejdersamtaler (S-MUS) blev gennemført umiddelbart inden sommerferien i plastafdelingen Medarbejderne blev evalueret på de faglige kompetencer, som er aktuelle i forhold til bredden på de undervisningsområder, den enkelte faglærer dækker. Det betød, at én i plastafdelingen blev bedømt på fire faglige kompetencer mens en anden blev bedømt på ni områder. Foruden faglige kompetencer var der udvalgt 11 personlige kompetencer, som vi på DjH og i plastafdelingen anser for væsentlige at være i besiddelse af for en medarbejder ansat hos os. Endelig blev der givet en helhedsvurdering af de resultater, som præsteres i forhold til det potentiale, jeg anser den enkelte for at være i besiddelse af. Vurderingen blev sendt til medarbejderen, som foretog en selvevaluering på samme områder og returnerede til mig. Derefter kunne han se mine vurderinger og det eventuelle gab ved en kompetence, som fremkom mellem et vurderet og et ønsket niveau. Samtidig blev medarbejderens og mine vurderinger af kompetencerne opstillet ved siden af hinanden, og dette totalt dannede grund for den efterfølgende samtale. Under samtalen drøftede vi en eventuel kompetence-udviklingsplan, og vi skulle komme frem til én fælles helhedsvurdering i forholdet mellem medarbejderens potentiale og de resultater, som opleves leveret. Medarbejderen dokumenterede samtalen, og sendte det efterfølgende til mig, som godkendte, at dette var, hvad vi var blevet enige om, og en eventuel kompetenceudviklingsplan blev ligeledes godkendt. Hele den forudgående proces, hvor alle havde været med til at definere faglige kompetencer, og ligeledes foretaget en prioritering af de personlige kompetencer, har været meget givtig. Positiv oplevelse Med et nyt system kan det ikke undgås, at der vil være områder, som efterfølgende skal ændres eller tilrettes. Der blev også under udfyldelse af forberedelsesmaterialet, og senere dokumentationen, oplevet, at noget decideret ikke virkede. Et efterfølgende møde med XAFIR, som står for udvikling af systemet, har dog fået klarlagt disse områder, og vil forhåbentlig være rettet til inden den videre udbredelse af systemet på DjH. Alt i alt er vi i plastafdelingen meget positive over for den nye S-MUS. Det er et rigtigt godt redskab til at forberede, gennemføre og dokumentere en medarbejdersamtale, og fremadrettet vil det for alle parter være mere synligt, hvad leder og medarbejder tidligere er blevet enige om. Det sikres samtidig, at man komme ind på nogle områder, som måske ellers kan være lidt vanskeligt at få taget hul på, da man kommer meget tæt på den enkelte medarbejder i vurderingerne omkring samarbejde, engagement og stolthed. Det at skulle helhedsvurdere sig selv i forhold til potentiale og resultater, er heller ikke helt let. Men det har været med til at danne baggrund for nogle gode drøftelser. Alle skal bruge S-MUS Optimeringen af programmet og systemet forventes, at være foretaget inden uge 42. Herefter er det planen, at de øvrige afdelinger skal kunne anvende S-MUS i løbet af efteråret og vinteren. Alle afdelinger skal inden da have defineret og beskrevet faglige kompetencer som er nødvendige, og skal ligeledes have drøftet og gerne prioriteret personlige kompetencer. DjH Nyt september

6 af Anne Hansen Aamand Hvis man kun har en ha problemer søm De studerende var medspillere, da installatørafdelingen inviterede til kreativ idéudvikling en formiddag i september. Firmaet Alt4kreativ ledte aktiviteten, og formålet var, at få ideer til hvordan skolen kan trække nye studerende til installatøruddannelsen. Det blev en dag med fart over feltet og gode ideer på bordet Hvordan kan vi gøre elinstallatøruddannelsen super attraktiv? På hvilke måder kan vi udvikle 24-timers skolen, så hele verden kommer til at tale om den? Hvordan gør vi kandidater fra DjH til de mest anerkendte i hele branchen? - Blot tre at i alt 10 spørgsmål, der skulle udfordre de studerende på det kreative område til at komme med et bud på, hvordan vi får fat i næste generation af installatørstuderende. Og hvem kan bedre svare på, hvad en kommende installatør drømmer om end målgruppen selv. 6 DjH Nyt september 2007

7 mmer ligner de fleste Fortsættes næste side DjH Nyt september

8 En udfordrende dag For studerende indenfor et teknisk fag med to streger under facit var dagen uden tvivl en udfordring. Et spændende oplæg fra Finn Kollerup, Alt4kreativ, blev modtaget positivt, og der blev arbejdet koncentreret i alle grupper med interessante værktøjer som ideku, mindstafet, super smukke ideer og elevatortale. Finn Kollerup skubbede til fastlåste principper, og slog fast, at alle ideer er værdifulde. Jo vildere des bedre. I en idéudviklingsfase er der ingen begrænsninger. Hvis man kun har en hammer ligner de fleste problemer søm, sagde han og lagde op til at se udover det sædvanlige og få øje på de muligheder, der nok er lidt skæve, men ikke desto mindre særdeles brugbare, når først de kommer under nærmere øjesyn. Dagen vekslede mellem oplæg i plenum og gruppearbejde i forskelligt sammensatte grupper, og den kulminerede med en præsentation af gruppernes super smukke ideer ved en elevatortale på 1½ min. De studerende arbejdede seriøst med opgaven, og flere og flere ideer kom på bordet i løbet af formiddagen. Efterfølgende samler Alt4kreativ ideerne i et bilag, som bliver omdrejningspunktet i den videre planlægning af rekruttering af nye studerende. Realisering af ideer Jesper Kofoed, inspektør i el- og vvs-afdelingen er godt tilfreds med dagens forløb. Jeg tror, at mange havde glæde af at opleve processen, som er meget anderledes fra måden de som studerende ellers arbejder på. Det var en god formiddag med en god stemning og engagerede deltagere hele vejen igennem. Jeg havde valgt at får Alt4kreativ til at stå for processen som en neutral sparringspartner, og jeg tror det lykkedes at få nogle spændende ideer på bordet, siger han. Når Alt4kreativ har samlet forslagene, er det Jesper Kofoeds plan at invitere klasserepræsentanter fra de enkelte klasser til at være med til at prioritere forslagene. Han håber, at nogle af ideerne allerede kan blive realiseret inden jul, andre var tydeligt mere egnede til langtidsprojekter. 8 DjH Nyt september 2007

9 Ideku Ideku ligner sudoku og går i al sin enkelthed ud på at udvikle ideer til løsning af et problem. Ideen er at formulere ideerne som et spørgsmål og flytte dem ud, hvorefter processen gentages. Super smukke ideer Dogmeregler for super smukke ideer: Formuler yndlingsidéen i 15 ord Illustrer med en tegning Brug tre farver Mindstafet Tager udgangspunkt i den super smukke ide. Ideen skrives i midterfeltet af arket, og det roterer blandt gruppemedlemmerne, der hver især skriver forbedringer til ideen på arket. Elevatortale Havner du tilfældigvis i en elevator sammen med den person, der administrerer firmaets pengepung, kan en elevatortale være effektiv. 1. Få en krog i lytteren: Hvad handler ideen om, og hvorfor er den god. 2. Passion vis det: Tal til følelserne ikke logikken 3. Opfordring til handling: Opfordre til at gøre noget ved ideen, så lytteren selv får noget ud af det. Dagens super smukke ideer præsenteret i elevatortaler handlede om: Ølsmagning Iværksætteri 24-timersskole Oprah Winfrey show Internationalisering Fleksibilitet Mere specialisering med flere valgfag Alternativ energi obs. på miljøet DjH Nyt september

10 af Anne Hansen Aamand og Eigil Nielsen ISO 9001 Efter en ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet er trådt i kraft skal alle nye kølevirksomheder ISO 9001 certificeres. Det betyder travlhed i køleafdelingen, der er i gang med at udvikle en ny AMU-efteruddannelse og samtidig er del i et projekt, hvor tre pilotvirksomheder bliver certificeret inden jul To nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet om køleanlæg har givet travlhed i køleafdelingen. Bekendtgørelserne gør op med den hidtil gældende lovgivning om autorisation af virksomheder der arbejder med køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning. Det nye er, at virksomhederne nu skal certificeres i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 standarden. For køleafdelingen betød det, at AMUuddannelserne skulle efterses i sømmene og justeres i forhold til den nye lovgivning. Køleafdelingen fik lov til at udvikle en ny AMU-efteruddannelse om administrativ lovgivning, og første forløb er planlagt til uge 4/2008. Eigil Nielsen fra køleafdelingen er primus motor på projektet. For at kunne lave en god AMU-efteruddannelse ønskede vi i afdelingen et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem passende til en kølevirksomhed, og vi holdt derfor et møde med Det Norske Veritas om certificeringen. Det af Anton Jensen To murere sad på toppen af den næsten færdige skorsten og spiste deres medbragte, da Sigvard kom til at se på tegningen: Svend, lokummet brænder!! Vi har vendt tegningen på hovedet det sku ha været en brønd! Så galt gik det ikke med vore håndværkere, men til tider føler man næsten som.. 10 DjH Nyt september 2007

11 endte ud med, at der blev igangsat et projekt, som går ud på, at tre pilotvirksomheder bliver certificeret inden jul i år med hjælp fra køleafdelingen. Når pilotvirksomhederne er endeligt certificeret, er det udviklede ISO 9001 kvalitetsledelsessystem så afprøvet og klar til brug for AMU-efteruddannelsen., fortæller han. Alle virksomheder skal certificeres Ifølge loven skal alle nye virksomheder certificeres og alle eksisterende virksomheder har en tidsfrist på 3-5 år til certificering, afhængig af hvornår de er autoriseret, og hvilken type autorisation de har. Der bliver desuden behov for ISO 9001 certificering af virksomheder, hvor autorisationsbæreren af en eller anden årsag forlader virksomheden, da der ikke kan skiftes til en ny person som ansvarlig. For at få certificeringen til at glide lettest muligt, har vi i køleafdelingen besluttet at tilbyde konsulenthjælp til de virksomheder der ønsker det, men på forhånd ved vi ikke, hvor mange det bliver, siger Eigil, der imødeser en travl periode i afdelingen. Køleafdelingen kan ikke selv udføre certificeringen, så derfor er der indledt et samarbejde med Bureau Veritas Certification Denmark A/S om den officielle certificering. Det er så køleafdelingens opgave at hjælpe med at klargøre virksomhederne og deres medarbejdere både til at blive certificeret og til at arbejde i en certificeret virksomhed. På DjH er køleteknikerlærlingene på 3. hovedforløb blevet præsenteret for kvalitetsledelsessystemet, og skal bruge alle de relevante dokumenter fra systemet i deres projektarbejde med køleanlæggene. Konference Som afslutning på projektet med de første ISO 9001 certificerede virksomheder planlægges to konferencer til februar 2008 i henholdsvis Slagelse og Hadsten omkring certificering og lovgivning på køleområdet. Det er desuden planen at fortælle om emnet på Danske Køledage i Odense til marts Der er link til yderligere materiale om emnet på - under ISO 9001 certificering. Siden bliver løbende opdateret med sidste nyt. Byggeri Tilbygning værksteder Så begynder det at ligne den model, der gennem processen er skitseret for det indre øje. Byggeri er altid en interessant proces, hvor det begynder med skitser, der går over i egentlige arbejdstegninger, som ligger til grund for den praktiske udførelse, for til sidst at ende med det færdige byggeri. Det er alt for lille er en almindelig kommentar indtil skillerum og lofter er på plads så med et kan de fleste nikke genkendende til den model, man har opbygget i sit hoved. Vi er nu så langt i byggeriet, at de fleste nu kan forestille sig det færdige resultat, og byggeriet forventes færdig i uge 51 torvet påbegyndes i uge 42. Udskiftning af facadeelementer Administrations-/undervisningsfløjen vil gennemgå en ansigtsopløftning, så den vil opnå visuel samhørighed med øvrigt byggeri omkring torvet. Det er nu heller ikke luksus, idet mange vinduer ikke kan åbnes, grundet begyndende råd. Renoveringen udføres i perioden uge Stålhal Jo, det er ganske vist! Tømrerne mangler plads. Til afhjælpning af dette afhændes 24 m af den eksisterende pavillon, og der vil på pladsen blive opført en stålhal. Når el-grundforløbsholdet på Industrivej flytter til ny tilbygning på Ellemosevej overtager tømrerne de rømmede lokaler. Bygning af stålhal er planlagt til uge 1 5. DjH Nyt september

12 af Peter Korsgaard Johson Controls Interna - Et firmaspecifikt kursu Først i september havde køleafdelingen besøg af 14 udenlandske Controls International, og skulle følge et træningsprogram speciel afdelingens vinkel var kurset samlet en meget positiv oplevelse, o velkommen til 2. del af kurset til maj 2008 I foråret 2007 fik køleafdelingen ved DjH den første forespørgsel fra JCI om, hvorvidt det ville være muligt at gennemføre et periodeopdelt træningsprogram for nye serviceteknikere i JCI. Opgaven lød på at tilbyde et kursusforløb for de udvalgte deltagere. Kurset skal, sammen med den on the job træning de modtager hos JCI, kunne munde ud i en form for kølecertificat, der har en europæisk anerkendelse fra for eksempel en institution som TUV. Uden kendskab til deltagernes baggrund og viden tog vi derfor i det første forslag til JCI udgangspunkt i den række AMU kurser, vi normalt gennemfører i afdelingen, og som ender med at de deltagere, der gennemfører, alle får et A certifikat. Kurset blev foreslået gennemført som to 3-ugers kurser ved DjH. I august fik vi efter møder og samtaler med Per Schou-Nielsen fra JCI besked på, at det første kursus var blevet godkendt til gennemførelse i september måned, og at man regnede med, der ville komme mellem 12 og 16 deltagere fra forskellige europæiske lande. Nu tog planlægningen derfor for alvor fart med udarbejdelsen af et 3-ugers program, der delte den første skoleperiode op i to dele med en mekanisk og en elektrisk del. Dette program blev godkendt af JCI. Med udgangspunkt i programmet var det nu tid at lave detailplanen for kurset og fremskaffe det nødvendige kursusmateriale på 12 DjH Nyt september 2007

13 tional (JCI) s kursister. De var sendt af Johnson t designet til kurset. Fra køleg man glæder sig nu til at byde engelsk, her kom det derfor meget belejligt, at Eigil Nielsens bog var i færd med at blive oversat til engelsk, og at nogle af de grundlæggende kapitler var klar til brug. Desuden blev visse afsnit fra det fælles europæiske Leonadoprojekt også fundet frem og gjort klar til brug i undervisningen. Danfoss og andre leverandørers hjemmesider blev også anvendt i planlægningen, ligesom Kurt Hilbrecht fra JCI stod for leveringen af kompressormateriale og materialet om ammoniak sikkerhed. Detailplanen for kurset var derfor klar i tide til, at kursisterne kunne bydes velkommen til DjH. mærke alle ledninger med de rette numre. I sidste ende havde vi dog følelsen af, at de alle accepterede forløbet og indholdet, og alligevel følte, det var en god ekstra viden at rejse hjem med. Nogle af kursisternes holdning skyldtes måske også, at det nu var tredje uge de var her, og alle var begyndt at længes hjem. Alt i alt et spændende kursus at planlægge og gennemføre, og vi ser allerede nu frem til planlægningen og gennemførelsen af den næste skoleperiode af to ugers varighed i maj 2008, nu hvor vi kender hinandens faglige og personlige egenskaber. Kursister fra syv lande Den 2. september ankom der 14 kursister, fra syv forskellige europæiske lande med UK som den største bidragsyder med i alt seks deltagere. Mandag den 3. tog undervisningen sin begyndelse. Det stod hurtigt klart, at de fleste af deltagerne havde et ganske godt kendskab til især den mekaniske side af køleteknik, og det var derfor nødvendigt løbende at tilpasse programmet til den højere hastighed, hvormed deltagerne absorberede de planlagte emner. Der var hele vejen igennem en særdeles positiv holdning til kurset, og deltagernes generelle viden afstedkom adskillige meget frugtbare diskussioner. Under afviklingen af den elektriske del af kurset oplevede vi nogle begrænsninger i det generelle vidensniveau. Især bygning af styretavler gav anledning til mange spørgsmål om relevansen heraf set i lyset af, at de alle skulle fungere som serviceteknikere, og derfor mente, det var mere relevant med fejlfinding på styreskabe fremfor at bygge dem og 14 kursister fra syv forskellige europæiske lande besøgte i begyndelsen af september DjH. De kom alle fra Johson Controls International, der havde henvendt sig til skolen for at få lavet et træningsprogram til nye serviceteknikere. DjH Nyt september

14 Bosat i Da af Anne Hansen Aamand Ian Gordon Fudge, elafdelingen og Peter Korsgaard, køleafdeling Det meste af deres liv har de hver især tilbragt rundt omkring i v Ian For godt et år siden, 1. august 2007, blev Ian Gordon Fudge, 49 år ansat i elafdelingen. Selvom han er ½-tids ansat, ser vi han sjældent på DjH. Han er her, på en kort visit, en gang hver anden uge sidst på eftermiddagen, når vi andre er gået hjem. Ellers farter han land og rige rundt, og holder lyslederkurser ude i virksomheder, der har behov for det. Et par gange om året underviser han elektrikerelever her på skolen. Lysledere transporterer uanede store mængder signaler, der gør, at vi kan se tv, gå på internettet, tale i telefon o.s.v. For eksempel transporteres samtidige telefonsamtaler gennem en 1/8mm tynd lysleder. Ian er uddannet elektriker, og har suppleret sin uddannelse med fibercertificeringer fra forskellige firmaer verden over. Det gør ham til specialist på området, og han er i dag en eftertragtet underviser. Den tid Ian ikke arbejder for DjH udbyder han firmatilrettede kurser rundt omkring i verden. Blandt andet har han undervist i Island, Grønland, Sverige og Uganda, og Tyskland er næste mål. Han underviser på dansk, engelsk og har holdt de første kurser på tysk. Seminarer og kurser, han deltager i for at søge ny viden, har desuden bragt ham til Californien, Berlin, Barcelona, San Francisco, Los Angeles og Sydkorea. Alene i år har han været i lande. Når han er ude og rejse, sørger han altid for at have tid til seværdigheder, som han tager mange billeder af omkring om året. Især fotografering af tekniske installationer er interessante. Ian er englænder, og flyttede i 1976 til Danmark sammen med sine forældre. Hans far var militærmand, og det bragte ham i barndommen rundt i Europa, hvor han levede 15 år på militærbaser, og blandt andet gik i en militærkostskole i Tyskland i 3½ år. I dag betegner han sig som en meget kontant underviser, der ikke accepterer uro og forstyrrelser i klassen. Virker en henstilling ikke første gang, handler han, og har bortvist forstyrrende elever. Ian har et hus i Vejle og et sommerhus i Virksund, men opholder sig ikke særlig meget nogen af stederne. For det meste bor han i en kuffert, og har det egentligt fint med det. Eneste ærgrelse er, at det kniber med økologiske måltider, som han foretrækker både ad hensyn til sig selv og miljøet. Under mottoet: Viden giver vækst (citat, elfagets uddannelsesnævn) trives Ian godt. Som eftertragtet underviser mærker han større rift om sin viden, efterhånden som han erhverver den. Ian ses igen på DjH i uge 50. Ian Gordon Fudge 14 DjH Nyt september 2007

15 nmark en har det til fælles, at de begge for tiden har adresse i Danmark. erden med spændende gøremål af den ene eller anden slags Peter Peter Korsgaard er 62, år og har været ansat i køleafdelingen siden januar Han er uddannet akademi- og civilingeniør fra DTH i Lyngby tilbage i halvfjerdserne, og har tilbragt store dele at sit arbejdsaktive liv rundt omkring i verden. Især har det afrikanske kontinent og fjernøsten været mål for hans rejseaktivitet. Sidst har Peter arbejdet dels på Danida projekter, dels på et privat projekt i Ghana og Botswana. Igennem 10 år havde han et kølefirma i Zimbabwe, men med Mugabe ved magten blev inflationen så stor, at enhver mulighed for at drive et erhverv blev ødelagt, og Peters kølefirma gik konkurs. Peter har to gange fortalt sin historie til TV2. Både mens forretningen levede og senere, da den var gået under. Det er historier, der rummer beretninger om projekter med køletanke til eksport af slikærter og babymajs og tanke til nedkøling af roser dyrket ved foden af Kilimanjaro. Men også dystre beretninger om en virksomhed, der mistede en medarbejder hver 4-5. måned på grund af aids. Til den mere muntre periode af Peters arbejdsliv hører tiden hos Simon Spies, hvor Peter i tre år var ansat i Spies s tænketank. Her blev der tænkt store tanker om fremtidens rejsemarked og turisternes tendenser. Nu arbejder Peter som underviser i køleafdelingen, hvor han især tager sig af kursister indenfor området køleteknik. Det er også ham, der tager sig af naturfag på 1. hovedforløb. Aflønningen fra projektarbejdet i udlandet blev for tvivlsom, så Peter valgte at bosætte sig i Ugelbølle sammen med sin kone Vera fra Ghana. En kontakt med Jørn Eriksen, som han kendte fra Ghana, var et godt incitament til at søge et job i køleafdelingen. Peter har to døtre og fire børnebørn, som han sjældent ser, fordi familien slægter faderen på, og har bosat sig i henholdsvis Zimbabwe og Seattle. Som en åben bagdør til det kontinent, der har fyldt meget i Peters liv, står et lille afrikansk hus i Zimbabwes højland i udkanten af byen Bulawayo. Det er for tiden lejet ud, men måske engang er det igen ham, der bebor det. Peter er en lun fyr. På spørgsmålet om han har et råd til sine medmennesker, siger han med glimt i øjet, at hvis man bare takler modgang med godt humør og klør på igen efter et nederlag, så går det alt sammen. Selv er han et levende bevis på en mand, der har taget sin egen medicin og rejst sig efter en konkurs og en rejse hjem uden en krone på lommen. Peter Korsgaard DjH Nyt september

16 af Anne Hansen Aamand Studietur Siemens Berlin Administrationen var i begyndelsen af september på studietur til Siemens i Berlin. En rundvisning på Siemensskolen gav en lille indblik i, hvad det kræver at blive en god Siemensmedarbejder. Kun de bedste elever kommer ind på drømmeuddannelsen Røde firkantede murstensblokke side om side så langt øjet rækker danner Siemens kompleset i Berlin. En hel bydel er opkaldt efter virksomheden: Siemensstadt. Vi har en aftale med Thomas Bruse, uddannelsesleder og Siemens profil udadtil i forhold til promovering af uddannelserne, om at vise os rundt på Siemensskolen. Før vi kommer så langt, skal vi dog lige visiteres, og tankerne kredser unægtelig lidt omkring passersedler, som da Berlin var delt i øst og vest, da vi skal ind af døren ved skiltet Anmeldung. Nogle meget alvorlige mænd i uniformer ser os an. Vi vejer åbenbart passende på vægtskålen, og får lov at komme videre efter at have skrevet os på en liste og fået udleveret hvert et gæsteskilt. Thomas Bruse leder os over i Siemensskolen, men først undskylder han, at skolen er noget affolket, da det er fredag,. På den første lange Administrationen på besøg hos Siemens Berlin bliver vist rundt af Thomas Bruse, der fortæller om Siemensskolen. Skolen har 1000 elever fordelt på tre årgange og 50% af eleverne er Siemens egne. 16 DjH Nyt september 2007

17 gang, vi bevæger os henad, møder vi en gruppe unge mennesker, der høfligt svarer Thomas Bruse på spørgsmål om, hvor de bor, hvordan de kommer til skolen og hvor lang transporttid de har. Påfaldende er det i hvert fald for en dansker, at tiltaleformen er De, også til eleverne. Siemens uddanner egne elever Siemensskolen uddanner primært egne elever, men fylder skolen op med elever fra eksterne firmaer så resultatet nærmer sig en fifty/fifty fordeling. Der går 1000 elever på skolen fordelt på tre årgange, og en uddannelsesplads koster Siemens mellem 50 og Euro. Uddannelsesforløbet er bygget op således, at eleverne er tre uger i praktik og en uge på skolen. Efter hver skoleuge er der mundtlig evaluering i klassen, hvor elever og to lærere, en teoretiker og en praktiker, gennemgår ugen. Thomas Bruse lægger i sin præsentation af skolen meget vægt på nødvendigheden af, at eleverne arbejder i grupper og med projekter, hvor de skal snakke sammen og hjælpe hinanden. Samtidig er der meget opmærksomhed på, at det er dyre anlæg, der er i brug på skolen, og at det er elevernes ansvar at passe på udstyret og behandle det ordentligt unge mennesker søger hvert år om at blive elev hos Siemens, men adskillige test i ansøgningsforløbet sørger for en sortering, så kun de bedste kommer ind. Af de 5000 kommer 300 gennem nåleøjet, og ikke engang her kan de føle sig sikre på at få ønskeuddannelsen. Lever de ikke op til forventningerne, er dovne eller fraværende, ryger de ud. Også en bistro Vi tager afsked med Thomas Bruse i elevkantinen før han iler videre til næste rundvisning. Det er næsten ligesom at være hjemme, når vi står i kø ved skranken, og får udleveret en varm ret suppleret med salat fra salatbaren, så vi sender en tanke til DjHs bistro. Besøget på Siemens er slut, fyldt op med indtryk og information, mætte og tilfredse må vi igen igennem bygningen med skiltet Anmeldung og aflevere passersedlen alias gæsteskiltene, så vagterne kan tjekke, at alle, der er lukket ind, også er kommet ud. DjH Nyt september

18 af Anne Hansen Aamand Et lille hjørne af Berlin Administrationens studietur til Siemens Berlin gav også plads til lidt sightseeing På sightseeing i Berlins gader dukker rester af muren flere gange op. Hele skillelinien mellem det gamle Øst- og Vestberlin er markeret med brosten i veje og fortove. Den samlede administration (næsten) har her en fod i hver lejr. Selvom Siemens fabrikkerne fylder meget i Berlin, er der også andet at se på. Berlin er en storby med 4½ millioner indbyggere, så et par dages besøg giver kun indblik i et ganske lille hjørne af den. Henriette er dansk og bosiddende i Berlin. Hun begiver sig blandt andet af med at vise folk rundt i den by, hun tydeligvis i de sidste ti år har kastet sin kærlighed på. Henriette stiger på vores bus og tager os på en tur gennem byen, hvor vi bliver fyldt op med en masse informationer tilsat en passende portion humor. Som det er de fleste bekendt, blev Berlin under anden verdenskrig ilde tilredt, og den efterfølgende kolde krig med en deling af byen i øst og vest har unægtelig også fyldt meget i byens seneste historie og sat sit tydelige præg. Trods murens fald for 18 år siden, føler store dele af befolkningen sig stadig som øst- eller vestberlinere, og følger gamle tradi- tioner som for eksempel ikke at gifte sig med hinanden. Ifølge Henriette vil det sikkert først ændre sig med et generationsskifte. Muren kan stadig findes Hvor muren stod, er nu markeret en linie gennem byen med to rækker brosten lagt ned i veje og fortove. Forskellige steder står der stadig rester af muren, og minder os om den fortid, der var og stadig er i manges bevidsthed. Arkitekturen, vi møder på turen gennem byen, er meget blandet. Høje moderne bygninger i glas, stål, skæve vinkler og bløde buer skyder op mellem de historiske bygninger, der overlevede krigen og grå betonblokke af senere dato. Flere af de nye byggerier har afsæt i en økologisk tankegang, hvor regnvand opsamles og bruges til toiletskyldning, og solfangere bidrager positivt til energiforbruget. Langs floden Spree, der går gennem bymidten, er der en målsætning om grønne områder og stier, der er åbne for alle, der har lyst til en hyggelig gåtur. Mange høje træer og store parker præger bybilledet, og gør Berlin til en grøn by. Under det mere eller mindre organiserede bybillede finder man spor af en subkultur, der leder tankerne hen på Christiania, og som især blomstrede op efter murens fald, hvor mange huse ejet af staten pludselig ikke tilhørte nogen. Besættere mere eller mindre flyttede, ind og var på sin vis med til at bevare huse, der ellers ville forfalde. At Berlin er en by i rivende udvikling sideløbende med en spændende historie, er der ingen tvivl om. Det kan kun anbefales en gang ved lejlighed at bruge et par dage til udforskning af den der er noget for enhver. 18 DjH Nyt september 2007

19 Ude godt hjemme bedst Når Mie ikke er på skole, bor hun sammen med sin kæreste i Brande, og det at være væk fra hjemmet i skoleperioderne hører i hendes verden med til en uddannelse man selv har valgt. De sidste fem uger er altid længere end de første fem. Der har klassen ikke set hinaf Anne Hansen Aamand Mie er eneste pige i klassen Ingen, en eller få piger i klassen er intet særsyn på DjH. Plastafdelingen er den afdeling, der ser ud til at tiltrække flest, og for Mie er det ikke en ting, hun bruger meget tid til at tænke over Som 24-årig plastelev er Mie Jepsen lidt ældre og mere moden end mange af sine mandlige klassekammerater. Men det ser ud til an anfægte hende lige så lidt som det faktum, at hun er ved at tage en uddannelse indenfor et fag, mange vil betegne som et mandefag. Jo, jeg tænkte da lidt over det, men var egentligt mere optaget af at finde en uddannelse, hvor jeg kunne kombinere det tekniske med det praktiske, så der lå en tankegang bag det, jeg skulle lave, svarer Mie på spørgsmålet om hvilke tanker hun havde om at være pige i en mandeverden, og så kommer tilføjelsen: Men jeg er jo ansat på LEGO og der er fordelingen nogenlunde fifty/fifty. Det er den derimod ikke, når hun er på skole og bor på DjHs skolehjem, men Mies udstråling og positive holdning til tingene levner ingen tvivl om, at det klarer hun sagtens. Selvfølgelig kigger drengene efter de få piger, der er her, når man kommer over i bistroen, og de kommer med bemærkninger, men enten svarer jeg igen eller også ignorerer jeg det, siger Mie, der er alenepige i sin klasse. Kan man ikke tage mandehørmen, skal man ikke vælge at blive håndværker og uddanne sig på en teknisk skole, fortsætter hun. anden i lang tid, så der er meget at snakke om, så ebber det ligesom lidt ud, så kan jeg godt savne det lidt derhjemme. Men det er nu lige så meget virksomheden, hvor jeg har det rigtig godt socialt, jeg savner, fortæller Mie. Når man er ansat på LEGO er man forpligtet til at tjekke sin virksomhedsmail, så man kan holde sig ajour med hvad der sker hjemme i virksomheden, både af mere generelle ting og rent socialt. Det hjælper til at kunne vende tilbage efter skoleperioden og ikke føle sig helt bag ud. Mie er mentor Plastafdelingen har en mentorordning, hvor GUP-værkstedet (glasfiber) to aftener om Fortsættes næste side Mie er plastelev og eneste pige i klassen. I virksomheden er det anderledes, der er fordelingen nogenlunde lige mellem mænd og kvinder, selvom Mie har valgt at uddanne sig indenfor et fag, der i almindelighed bliver betragtet som et mandefag. DjH Nyt september

20 ugen er åbent for alle elever på skolen. Her kan de af mentorer få svar på spørgsmål og hjælp til at løse nogle opgaver i værkstedet. Mie blev spurgt af sin lærer, om det ikke var noget for hende at være mentor, og de blev enige om, at det var det. Det er dejligt at kunne lære fra sig og hjælpe andre, og jeg får lige vendt min viden en omgang, når jeg skal fortælle om det jeg ved til andre. Det giver en god bred erfaring, og det er sjovt, når der også er nogle, der kommer til mig i skoletiden for at få hjælp, fordi jeg har hjulpet dem om aftenen i GUP værkstedet, fortæller Mie, der ellers har valgt at specialisere sig indenfor en anden retning af plastfaget, nemlig sprøjtestøbning. Til jul skal Mie op til svendeprøve, og når hun er færdiguddannet plastmager er hun sikret et job på LEGO. Jeg skal have noget virksomhedserfaring, og senere vil jer gerne arbejde med udvikling indenfor faget måske som ingeniør, siger Mie, der så med både en Højere Handelseksamen og en plastmageruddannelse i rygsækken tænker på at søge ind på studiet til produktionsgeniør i Herning. Her vil hun lære at styre produktionen i en plastvirksomhed. af Anne Hansen Aamand Intranettet Intranettet har nu været tilgængeligt for medarbejdere og elever i omkring et års tid, og jeg vil stadig betragte det som værende under indkøring i hvert fald i en konstant udviklingsfase. Når man starter noget nyt, vil man altid opdage, at noget kunne fungere bedre på en anden måde børnesygdommene bliver synlige. Der opstår også jævnligt nogle fejl af uforklarlige årsager, som vi i samarbejde med Adapt forsøger at løse hen ad vejen. Men det sker, at det er svært at se fejlene fra en redaktørvinkel, fordi vi er koblet op på siden på en anden måde end brugerne. Derfor kan jeg ikke opfordre tit nok til at du henvender dig, enten til mig eller til din lokalredaktør, når du som bruger støder på noget, der ikke fungerer. Eller hvis du får en god ide, til noget der kunne være anderledes eller forbedre siden. Nye ønsker og ideer tages op til vurdering i gruppen af lokalredaktører eller intranetgruppen, der teknisk står for sidens funktion. Ændringer på intranettet I sommerens løb fik vi sat et felt på bookingmodulet, så man kan afkrydse, hvis man ønsker bookingen med i kalenderen. Her er det op til den enkelte at overveje, om emnet er relevant for skolen at have med i kalenderen. Arrangementsbestillingen er også blevet ændret, så der er nogle felter, der skal være udfyldt, før den kan sendes. Det mindsker antallet af fejludfyldte arrangementsbestillinger i køkkenets postkasse. Et par af menupunkterne, der løber øverst på siden, har fået nyt navn, og der er blevet ryddet op i indholdet, så det virker mere logisk, hvor man skal søge efter hvad. Punktet DjH-reol indeholder alt, hvad man kan forestille sig ellers kunne stå i en mappe på reolen: Hvem er hvem, rejseafregning, booking m.m. Under organisation finder du alt om udvalg og referater af udvalgsmøder. Der er i ledelsesgruppen taget en beslutning om, at alle mødereferater skal ud på intranettet. Det, der er relevant for alle, ligger under punktet organisation, som bliver redigeret af Malene i administrationen. Det, der relaterer til de enkelte afdelinger, finder du på afdelingssiderne, hvor lokalredaktørerne lægger det ud. 20 DjH Nyt september 2007

21 af Anne Hansen Aamand Robotprojektet blev belønnet I sidste nummer af DjH Nyt bragte vi en historie om tre unge installatørstuderendes robotprojekt på Teknisk Akademi. Programmering af robotten til at finde og sortere bestemte emner var Ulrik Schjødtz, Jacob Sørensen og Erik Baks afgangsprojekt, og de er alle tre nu ude at prøve kræfter i det virkelige liv. Som et lille supplement til historien i sidste nr. og som en happy ending synes vi, læserne skal vide, at projektet blev belønnet med et 13-tal og to 11-taller i karakter. Vi har også en lille fortsættelse: Erik Bak er nu ansat som projektmanager i en virksomhed i Randers. Hans tilbagemelding til installatørafdelingen er, at han føler sig godt modtaget i sit nye job, og er kommet godt i gang. Rejsegilde - ny værkstedstilbygning Den 28. september var der rejsegilde på skolens sidste nye værkstedstilbygning på m 2, der fra nytår skal huse grundforløbseleverne på elektrikeruddannelsen. Bestyrelsesformand Ove Dyrmose bød velkommen til rejsegildet og Direktør Henrik Øelund takkede håndværkere, arkitekter og andre implicerede for en god og professionel indsats. Bjarne Andersen fra Sahls Tegnestue lage op til et trefoldigt leve for bygningen. Værkstedsbygningen afslutter en fireårig periode med byggerier på DjH. I uge 42 begyndes etableringen af et torv på Ellemosevej, der skal samle bygningerne på begge sider af vejen til en campus. DjH Nyt september

22 Nyt fra afdelingerne Tømrerafdelingen af Finn Døssing Grundforløbene De nye grundforløbselever blev modtaget i Bistroen tirsdag morgen i uge 31. Modtagelsen af nye elever er altid omgivet af spænding, om alle eleverne på listerne nu også møder, denne gang var fremmødet tilfredsstillende. Grundforløbet er i god gænge, og der er etableret et velfungerende elevråd, der holder møde hver anden uge. I uge 42 er der ingen undervisning, og elever der ikke har uddannelsesaftale er anbefalet at bruge ugen på et praktikophold i en relevant virksomhed. Det fører som regel til, at der bliver indgået en del praktikaftaler. Elever der har uddannelsesaftaler skal være i deres virksomhed. Fra uge 44 påbegynder eleverne det fagspecifikke forløb, og de fleste af eleverne vil kunne afslutte grundforløbet i uge 51. dræbte elevs medelever. Til berørte elever var der tilbud om at tale med en psykolog, og der var mange, der tog imod tilbuddet. Tirsdag uge 31påbegyndte svendeprøveholdet deres skoleophold. Svendeprøven blev afholdt med teori mandag uge 37 og praktik fra fredag uge 37. Dimissionsfesten blev afholdt fredag uge 38. I den resterende del af efteråret 2007 gennemføres der følgende hovedforløb: 1. hold H.2; 1. hold H.3; 2 hold H.4; og 1.hold H.4 tækkemand. I uge 42 forventes det, at der er 2 hold praktikvejselever, der påbegynder deres grundforløb. Disse elever slutter den første del af grundforløbet uge 51. Tækkemandsafdelingen I uge 38 var der svendeprøve for tækkemandsspecialet. Prøven blev bedømt fredag uge 38, og samme dag var der dimissionsfest. I uge 43 begynder det næste hold H.4. på tækkespecialet; dette hold kommer igen i januar og afslutter med den teoretiske svendeprøve fredag uge Lærebogen om tækkematerialer er ifølge Leif Tarp, der er forfatter på bogen, ved at være færdig til aflevering. Det forventes, at bogen kan anvendes af det tækkehold H.4, der begynder uge 43. Tømrerafdelingen Mandag uge 31 bød afdelingen velkommen til underviser Hans Jørgen Andersen. Vi ser frem til at samarbejde om at uddanne de kommende tømrersvende. Det nye skoleår var lige kommet i gang, da vi modtog besked om, at en af tømrereleverne var blevet dræbt ved en trafikulykke. Der er ingen ord, der er dækkede for det savn og den sorg, der rammer familien. I begravelsen deltog der repræsentanter for skolen samt den Plastafdelingen af Allan Rasmussen Det er efterhånden ved at være 20 år siden plastmageruddannelsen blev etableret, og flere af maskinerne fra dengang er ved at være udtjente og forældede. Maskinerne bliver ikke slidt op rent produktionsmæssigt, som de gør det på virksomhederne. Derimod kan slidtagen sammenlignes med køreskolebiler, som har mange starter og stop. Det, at de hele tiden bliver betjent af mere eller mindre rutinerede elever, betyder, at maskinerne rent timemæssigt ikke holder så længe. Selv om vore maskiner systematisk bliver vedligeholdt efter forskrifterne, er der efterhånden så mange utilsigtede stop på flere af dem, at de af økonomiske og pædagogiske årsager ikke længere kan indgå i undervisningen. Derfor begynder vi på en udskiftning, og i september er to nye sprøjtestøbemaskiner blevet installeret. 22 DjH Nyt september 2007

23 Vi har indgået en aftale med maskinleverandøren Arburg, hvor vi på fordelagtige vilkår får skiftet to maskiner ud hvert år - de næste fire år. Der sker ligeledes en fornyelse på ekstruderingssiden, hvor vi har bestilt en ny mindre fladdyseekstruder, der er beregnet til at lave tynde plastplader med. Det betyder, at vi efter planen kan blive selvforsynende med en del plader til termoformning. Købet af ekstruderen er et resultat af vores besøg på plastmessen i Chicago sidste sommer, men vi må dog vente til nytår, før vi kan få maskinen leveret. Medarbejdere i afdelingen Søren Durup Mellergaard har besluttet at opsige jobbet som underviser i plastafdelingen pr. 1. oktober for at tiltræde en stilling på en plastvirksomhed i Silkeborg. Selv om det giver lidt omrokering af skemaerne og lidt turbulens, har jeg forståelse for Sørens valg. Evalueringerne har vist, at der altid har været stor tilfredshed for den undervisning Søren leverer, og vi kommer til at mangle en mand med de kvalifikationer, han er i besiddelse af. Jeg vil dog ønske Søren alt mulig held og lykke fremover. Samtidig er Jakob Lykke Jensen begyndt på uddannelsen som linielærer i matematik på Hjørring Seminarium, hvor studiet gennemføres ved fjernundervisning. Troels Nymark Pedersen er i Århus startet på Pædagogisk Diplomuddannelsen. På sigt vil vi herefter i afdelingen selv kunne varetage matematikundervisningen på plastmageruddannelsen, og Troels vil formelt have kompetencerne til at undervise på HTX. Som erstatning for Søren går vi nu i gang med at finde en ny underviser til afdelingen, og vi håber, at dette er på plads med en nyansættelse ved årsskiftet. kan opleve en plastvirksomhed indefra. Vi håber herigennem, at kunne give UUvejlederne et godt billede af hvad plastuddannelsen omhandler, og samtidig få skabt et netværk, som vil være gavnligt for alle parter fremover. At vejlederne i folkeskolerne er vigtige, når eleverne skal foretage valg af uddannelse, viser den seneste undersøgelse blandt vores nuværende 20 grundforløbselever. De områder hvor folkeskolen har været involveret med direkte vejledning, elev i praktik, uddannelsesmesser, erhvervspraktik og plastens uddannelsesavis, er alle nævnt som medvirkende til valg af uddannelse. Ligeledes er oplysninger fra internettet vigtige - især plastmager.dk. Derimod har markedsføring via plakatkampagner, radiospot, avis- og tv-reklamer og jobannoncer ingen eller meget ringe indvirkning på de unge. Dette er en væsentlig oplysning og information for os, når vi skal planlægge, hvor vi vil lægge vores markedsføringsmidler. Vejledning Der er i efteråret aftalt møder på flere UUcentre med vejledere fordelt rundt i landet. Vi har kortlagt, hvor der er koncentrationer af plastvirksomheder, og der ud fra kontaktet de pågældende uddannelsesansvarlige på virksomhederne for at spørge, om ikke de har behov for en ekstra lærling. Herefter er de lokale UU-centre blevet kontaktet med tilbud om et møde, hvor vi informerer om plastmageruddannelsen, og samtidig har ledige lærerpladser for lokalområdet med i tasken. Flere har taget imod tilbudet, og i Holstebro bliver mødet holdt på en virksomhed, så de deltagende vejledere efterfølgende DjH Nyt september

24 af Frank Gotfredsen Skolehjemmet DjH fritid og sport og 24-timersskolen er kommet godt fra start efter sommerferien med en række gode tilbud til vores elever. Mentorordning På elafdelingen kører vi videre med mentorordningen i aftentimerne, hvor elelever kan få hjælp til løsning af problemer af studerende fra installatørafdelingen, og der er fundet afløsere for Erik og Ulrik, der var færdiguddannet til sommerferien. Mentorideen er taget op i plastafdelingen, hvor et af vores fritidstilbud er at få kendskab til produktion i glasfiber. Der har vi lavet aftale med nogle af vores plastmagerelever, der arbejder med glasfiber dagligt, om at være støttepædagoger for øvrige elever, der vil afprøve deres færdigheder indenfor området. I termoplastværkstedet er der åben for plastmagerelever onsdag og torsdag aften, så har de mulighed for at arbejde med maskinerne. Der er lavet aftaler med to af de ældre elever om at hjælpe til i værkstedet. Tilbuddet benyttes af elever, der gerne vil have lidt mere træning i en produktionsmetode, de ikke dagligt arbejder med, ligesom det giver vores grundforløbselever lidt mere maskintid, end de ellers ville få. Det er generelt meget motiverende, og gør uddannelsen mere nærværende for grundforløbseleverne. Mads er ivrig lystfisker og benytter sig gerne af mulighederne for at fiske i Lilleåen, når han er på skole. Men da de store fisk puttede sig for godt, tog han en tur til put and take og fangede denne krabat. Fritidsaktiviteter Endelig lykkedes det at få ændret lidt på vores haltider i kommunen. Tidligere havde vi kun mandag, men til gengæld omfattede det både gymnastiksal, gymnasiehal og Voldumhallen. Det er nu ændret til, at vi mandag har gymnastiksal på Hadsten Skole og gymnasiehallen fra kl Tirsdag har vi Voldumhallen til indendørsfodbold, der altid er en sikker aktivitet. Med bustransport fra skolen er der altid en flok ivrige elever, der er klar til lidt konkurrence og med udsigt til en præmie til vinderholdet i form af en T-shirt med logo på, er der altid kamp til stregen. Et af de seneste tiltag er udlånsfiskekort til Lilleåen, der er et af landets bedste fiskevande. Skolehjemmet er blevet medlem af Hadsten Lystfiskerforening så vi nu har mulighed for at udlåne fiskekort til vores elever, der har den interesse, og der er flere der har benyttet sig af det - med held og dygtighed. 24 DjH Nyt september 2007

25 DjH Fritid & sport Mandag Kl Favrskov gymnasiehal Hallen kan bruges til badminton volley basket håndbold hockey eller? Udstyr lånes på tilsynet Skovvej, der åbner kl Tirsdag Fodboldbane ved Hadsten Skole Fodbold. Der kan være andre brugere, der har fortrinsret, så respekter dette. Kl Mentorordning i elafdelingen. Se intranettet! Efterår 2007 Onsdag Kl i lokale A204 Åbent værksted - matematik Fodboldbane ved Hadsten Skole Fodbold. Der kan være andre brugere, der har fortrinsret, så respekter dette. Torsdag UNF - Ungdommens naturvidenskabelige forening. Spændende oplevelser for den nysgerrige. Ideværksted: Se opslag Tilmelding hos Frank senest onsdag Husk: Overhold ordensregler for hallen.brug indendørs fodtøj, der ikke laver sorte streger Ryd op inden næste bruger skal starte Kl Hadsten Skole Gymnastiksal MI: Badminton Fodboldbane ved Hadsten Skole Fodbold Der kan være andre brugere, der har fortrinsret, så respekter dette. Ideværksted: Se opslag Tilmelding hos Frank senest fredag Kl Mentorordning i elafdelingen. Se intranettet! Kl Spansk for alle elever i lokale A102 Kl Nyjægerskydning Skydebanen Vissingvej (kun september) Glasfiberkursus kl i plastafdelingen for alle Kl Indendørsfodbold i Voldumhallen. Bus afgår fra torvet kl Tilmeldingsseddel på opslagstavle. Der er præmier til vinderholdet. Fritidskort Et medlemsskab af DjH Fritid koster 30 kr. hvis du er her 6 uger og 50 kr. hvis du er her i en længere periode. Du får et fritidskort, der giver dig fordele ved forskellige arrangementer. Alle dage Multibanen ved Teknisk Akademi kan bruges til håndbold, volley, basket, tennis og fodbold. Bookingseddel og nøgle er i tilsynet på Skovvej. Udstyr kan lånes i tilsynet på Skovvej. NB! Tennisketchere og -bolde er meget dyre. Ketcherne kan lånes, men boldene skal købes for 20 kr. pr. stk. Musik med Troels - se opslag Kl Mentorordning i elafdelingen. Se intranettet! Kl Mentorordning i plastafdelingen, termoplastværksted. Prøv vores nye Forhindringsbane ved gymnasiehallen. Cafeen Skovvej er åben mandag - torsdag kl Alle elever er velkomne Beachvolleybane ved siden af multibanen kan bruges alle dage. Kl Spansk for alle elever i lokale A102 Glasfiberkursus kl i plastafdelingen for alle Kl Mentorordning i plastafdelingen, termoplastværksted. Har du Gode ide er til nye aktiviteter Spørgsmål så kontakt Frank Receptionen kan hjælpe DjH Nyt september

26 Navne Velkommen til Annette Mathiasen. Medhjælper i køkkenet, tiltrådt 18. juni Hans Jørgen Andersen. Underviser i tømrerafdelingen, tiltrådt 30. juli Per Schreiber Brixensen. Underviser Teknisk Akademi, tiltrådt 1. august Flemming Hovgaard. Underviser el afdelingen, tiltrådt 1. august Heidi Lorenzen. Receptionist, administrationen, tiltrådt 1. august Rita Nissen. Underviser elafdelingen, tiltrådt 1. august Rikke Vernegreen Schmidt. Kontorelev, administrationen, tiltrådt 1. august Tillykke til Grethe Silkjær, køkkenet. Med 40 år den 24. oktober Poul Henning Nielsen, tømrerafdelingen. Med 60 år den 10. november Jacob Lindkvist Nielsen, elafdelingen. Med 40 år den 19. december Børge Olsen Med 25 års jubilæet den 1. november Flemming Christiansen. Kok i køkkenet, tiltrådt 28. august Influenzavaccination Torsdag den 1. november kl Find mere information på intranettet. 26 DjH Nyt september 2007

27 af Kim Topp Så er det tid til at kridte badmintonskoene igen Hvis du ikke er klar over det, så har vi en badmintonforening på DjH. Alle ansatte og pensionerede fra skolen kan deltage i den ugentlige mandagstræning. Vi spiller på mange niveauer, både single og double. I øjeblikket er vi 8-10 faste spillere og 2-4 løse, men der er selvfølgelig plads til mange flere. Vi træner hver mandag kl i Voldumhallen, så det passer lige efter arbejdstid. Når vi møder op, finder vi ud af hvem der vil spille hvad og med hvem. Vi har ikke nogen faste makkere, så man kan nå at spille med og mod mange. Vi tilpasser os selvfølgelig i niveau, efter hvor dygtige vi er. Det eneste du skal medbringe er din egen ketcher og passende sko og tøj. Igennem sæsonen har vi et par hyggelige sammenkomster, en lille julefrokost og et lille klubmesterskab med spisning. Hvis du vil høre mere og vores badmintonforening, eller er parat til at gå i gang med det samme, kan du kontakte Kim Topp (El-afd), Djuka Kaufmann (værkstedet) eller Kaj Jensen fra seniorklubben. DjH Nyt september

28 ADRESSE Den jydske Haandværkerskole Skovvej Hadsten tlf Fax: REDAKTION Henrik Øelund (Ans.) Anne Hansen Aamand PRODUKTION Concept tryk Aps tlf Deadline for næste nummer: Den 28. november 2007 af Anne Hansen Aamand Marselisløbet 2007 marselis Løbet Lørdag kl DjH stand klar til at tage imod. Vejret tegnede til en fin dag med gode oplevelser. Igen i år deltog DjH i Marselisløbet med masser af motion i naturskønne omgivelser. Omkring 50 DjH ere stillede op fordelt på lørdagens cykelløb og søndagens løb eller walk. Her i blandt et antal entusiastiske heppere, som også er meget velkomne. Da weekenden oprandt, viste vejrguderne sig fra deres allerbedste side med dejligt lunt og solrigt vejr om lørdagen. Søndagen så mere tvivlsom ud. Der kredsede nogle faretruende sorte skyer omkring området, men der gik ikke hul på dem før hen mod aften, så alle nåede nogenlunde tørre i mål afhængigt af deres fysiske aktivitet. Køkkenet havde sørget for den allerbedste forplejning til deltagere og gæster på DjH s stand. Der blev grillet og hygget nogle timer efter den fysiske udøvelse, så alle kunne gå hjem mætte og med en god fornemmelse i kroppen efter god motion. Som deltager i Marselisløbet kan alle være med uanset form og figur. Der er intet krav om bestemte tider, og mange vælger at gå løberuten eller holde lange hyggelige pauser på cykelruten. Det åbner også en mulighed for at have forholdsvis små børn med og lave en hyggelig familiedag ud af det. Vi tager af sted igen til næste år, og håber mange DjH erer vil være med. Hold øje med intranettet, hvor datoerne bliver meldt ud før sommerferien 2008.

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet er udgivet af: Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet. Plastmagermagasinet blivplastmager.dk F å e n p l

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt Hvilken hovedforløb er du på? Transport & logistik 478 34,51 % Håndværk & teknik 189 13,65 % Jord til bord 100 7,22 % Teknologi & kommunikation 288 20,79 % Bygge & anlæg 330 23,83 % Hvor gammel er du?

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

SKOLEHJEMMET. Den jydske Haandværkerskole

SKOLEHJEMMET. Den jydske Haandværkerskole SKOLEHJEMMET DjH-campus Skolehjemmet Den jydske Haandværkerskole VELKOMMEN Velkommen til Den jydske Haandværkerskole. Her møder www.djh-campus.dk du unge fra hele landet, der ligesom dig er i gang med

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere