Akademiet for Talentfulde Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiet for Talentfulde Unge"

Transkript

1 Akademiet for Talentfulde Unge Rapport baseret på kvalitativ undersøgelse af 30 deltagere fra årgangene Den 17. marts 2014 Eva Elisabeth Roland 2013 Side 1

2 Indhold Executive Summary og anbefalinger 3 Deltagerprofilen De unges livsbane og uddannelsesvalg 12 Akademiets arketyper 15 Indgangen til Akademiet 21 Betydningen af Akademiet Kerneværdier og betydning Akademiets kerneværdier og deres betydning 23 Akademiets vigtigste styrker og svagheder 35 Betydningsberetninger 41 Fremtidens Akademi Akademiet for Talentfulde Unge i fremtiden 45 Metode og deltagerlister 53 Appendix 59 Kontakt 61

3 2013 Side 3 Executive Summary

4 Situation, komplikation og kernespørgsmål for undersøgelsen Situation Komplikation Spørgsmål Siden etableringen af Akademiet for Talentfulde Unge (herefter Akademiet) i 2006 har ca talentfulde gymnasieelever deltaget i Akademiets forløb Mange vil i dag formentlig være i gang med en videregående uddannelse Akademiet ønsker derfor at afdække værdien af deres forløb og tilbud til de unge, som optages, bl.a. for at få viden om, i hvor stor udstrækning de unge fortsætter direkte med en længere videregående uddannelse Undersøgelsen skal bl.a. give indsigt i værdien af Akademiets forløb, konkrete input til programsætning og tilbud fremadrettet samt udvikling af case stories, baseret på de unges erfaringer og oplevelser med forløbet og i deres videre uddannelses- og livsbane Akademiet for Talentfulde Unge har ikke struktureret viden om de unges videre uddannelses- og livsforløb og hvorvidt deltagelse i programmet understøtter de unge i deres uddannelsesvalg og hvorvidt det har effekt ift. færre sabbatår mv. I dag er Akademiets forløb ikke forbundet med fx ECTS pointsystemet, men en sådan ændring kunne have betydning for Akademiets tyngde og etablering blandt øvrige adgangsgivende kurser En forståelse for værdien i første omgang baseret på kvalitative indsigter vil kunne blåstemple Akademiets arbejde yderligere og fungere som markedsføring overfor både offentlige og private interessenter og sponsorer Hvordan oplevede og værdisætter de unge selv Akademiets tilbud og forløb? Hvilken betydning har deres deltagelse i Akademiets forløb haft på deres efterfølgende uddannelsesvalg, deres selvforståelse, faglige kompetenceopbygning osv.? Hvilke blødere værdier associeres med Akademiets fællesskab, fx ift. selvforståelse, sociale kompetencer, motivation og engagement i samfundsproblematikker mv.? Hvad har Akademiets erhvervsrelaterede tilbud betydet for de unges uddannelsesvalg og generelle forståelse af egne akademiske evner og deres konkrete anvendelse i privat og offentligt regi? Er det relevant at aktivere tidligere elever som ambassadører og mentorer for Akademiet for Talentfulde Unge? 2013 Side 4

5 Overordnede resultater Tilfredsheden med forløbet er stor Overordnet er forløbet hos Akademiet for Talentfulde Unge en givtig og særdeles positiv oplevelse for deltagerne. Oplevelserne som fremhæves er inspirerende, udfordrende, horisontudvidende og har på forskellige måder rykket ved de unges opfattelse af verden. Et netværk af ligesindede Et andet afgørende element for tilfredsheden og den efterfølgende værdi i forløbet, er muligheden for at knytte sociale relationer i et netværk af ligesindede. Et netværk af mennesker, som alle sætter faglighed, nysgerrighed og videbegærlighed højt. En vigtig kernefordel er større afklarethed En stor del af deltagerne oplever, at de har opnået en større grad af afklarethed i forhold til deres fremtidige studievalg. Mange af de unge har bredde faglige interesser og var ofte ikke lagt fast på en bestemt uddannelsesvej. Akademiets brede introduktion til forskellige akademiske fagligheder og mentorforløbene giver virkelighedsnære oplevelser af studieretningerne og hjælper dermed til at skære ned på fejlagtige studievalg Side 5 Den faglige bredde er differentierende hovedværdi men kan påvirke relevansen Den store bredde i indholdet og den almen dannende grundværdi, som præger oplevelserne af Akademiet, er både med til at gøre tilbuddet unikt og attraktivt for de unge. Samtidig kan den store brede og det mindre fokus på konkret udbytte - fx studieteknikker, forberedende kurser, praktikforløb betyde, at Akademiet virker mindre relevant på den længere bane. Nytænkende og inspirerende Deltagerne oplever ligeledes Akademiets forløb og mangeartede tilbud som nytænkende og inspirerende og ofte i kontrast til deres gymnasiale virkelighed. Særligt mødet med skarpe, skæve og passionerede profiler, motiverer deltagerne til selv at lade sig drive af nysgerrighed, interesse og åbenhed i forhold til deres videre bevægelse i uddannelsessystemet og verden. Mere anvendt fokus og flere ingredienser i gryden Blandt de fire årganges deltagere efterspørges der generelt mere konkrete værktøjer og tilgange til det kommende studieliv fx i form af præsentations- og studieteknik. Samtidig ser mange Akademiets bredde som en mulighed for at blive introduceret til endnu flere muligheder udover de klassiske i form af universitetsuddannelserne på KU, DTU, RUC mv. Der efterspørges fx indsigt i erhvervslivet, muligheder i udlandet, frivilligt arbejde, iværksætteri mv.

6 Metodiske implikationer Både positive og konstruktive deltagere i undersøgelsen De unge deltagere, som er repræsenteret i denne undersøgelse, udtrykker generelt stor tilfredshed med forløbet. Det er imidlertid vigtigt, at medtænke følgende metodiske implikationer i nærværende rapport: De mindst tilfredse deltagere er i mindre grad tilbøjelige til at deltage i en efterfølgende undersøgelse af forløbet. Det må derfor formodes, at de 3o deltagere i lidt højere grad har haft et positivt forløb og udbytte. Dog opleves de 30 repræsentanter for deltagerne både konstruktive og kritiske i deres evaluering af Akademiets betydning for deres liv. Fra pilottilbud til mere udbredt kendskab Akademiet for Talentfulde Unges afdeling Øst har siden de første årgange vokset både i størrelse og organisatorisk. Dette præger også oplevelserne blandt de første fire årgange. Mange elementer, som blev savnet og dermed italesat blandt de første årgange er efterfølgende blevet ændret. Den retrospektive evaluering De årgange, som har deltaget i undersøgelsen ligger fra Der er således store forskelle i hvor godt oplevelserne huskes og i den efterfølgende vurdering af deres betydning. Der er således tale om en større eller mindre grad af retrospektiv vurdering af Akademiet. Jo længere væk forløbet er, jo sværere er det at forholde sig detaljeret og spontant til oplevelserne. Til gengæld er det for mange lettere at italesætte og forholde dig til det konkrete udbytte af forløbet, som for mange står tydeligere frem, idet man er startet på en videregående uddannelse og fx husker oplæg eller indfaldsvinkler fra Akademiets tilbud, som nu kan sættes i en ny meningskontekst. En anden fordel ved den retrospektive vurdering blandt deltagerne fra de første årgange er, at de allerstærkeste indtryk træder tydeligere frem idet de selv efter flere år kan genfortælles og huskes som inspirerende, overraskende og på andre måder betydningsfulde Side 6

7 Hvad er Akademiet for Talentfulde Unge? Funktionelle fordele Afklaret ift. studieretning Akademisk introduktion Konkrete værktøjer studieteknik og formidling Kerneværdier Inspiration og motivation Afklaring Udfordring Nysgerrighed Emotionelle fordele Mødet med ligesindede Sociale kompetencer Anerkendelse Det er OK at være interesseret Det er OK at gøre sig umage Relationen til ATU Styrkes via mentorordning Aktiv alumneforening 2013 Side 7

8 Hvad gør de andre? Akademiet har en selvstændig position Naturvidenskab i landskabet af talentudviklingstilbud Konkurrencepræget Forskerspirer KU EUSO Drughunterdysten Lundbeck Science OL Bredt Bredt Gymnasiernes egne programmer for eliteelever Akademiet for Talentfulde Unge Akademiet for Talentfulde Unge placerer sig med sin faglige bredde og mindre fokus på konkurrenceelementer og slutmål i et felt uden direkte modsvarende tilbud Det manglende fokus på et slutmål, udover den afsluttende opgave og diplomoverrækkelsen, er både en styrke og en svaghed Styrker: Et fagligt åndehul som motiverer og udfordrer deltagerne og skaber klarhed ift. det videre uddannelsesvalg Svagheder: Mindre håndgribelige take-aways og kompetencer fra forløbet med Akademiet Specialiseret UNF Specialiseret 2013 Side 8 Ikke Samfunds/humaniora konkurrencepræget

9 Akademiets 8 kerneværdier og deres betydning Inspirerende Stimulerer nysgerrighed og udvider horisonten Aha-oplevelser med passionerede oplægsholdere Socialt & netværksskabende Mødet med ligesindede med samme tilgang til viden Oplevelsen af at det er OK at gøre sig umage og være nysgerrig på verden Afklarende Bred introduktion til faglige retninger Opmærksom på mulighederne som gør det nemmere at vælge efterfølgende studieretning Fagligt Fagligt udfordrende Forsmag på en akademisk uddannelsesvej Udviklende og alment dannende Selvtillid & anerkendelse Anerkendelsen i at blive udvalgt som talentfuld Et skulderklap, som styrker selvtilliden fagligt som socialt Motiverende Et skub videre mod en uddannelse og efterfølgende karriere Motiverer til at tænke i andre baner og mere modigt i forhold til fremtidsmuligheder 2013 Side 9 Anvendeligt Mødet med det akademiske Studieteknikker og andre akademiske redskaber Præsentationsteknik Nytænkende Mødet med skæve, provokerende og fagligt dygtige oplægsholdere Fokus på inspiration og faglighed fremfor præstation, som i gymnasiet

10 Tre overordnede fokuspunkter i Akademiets deltagerrejse Før - vælg de rigtige Mere målrettet kommunikation Fokus på samarbejdet med gymnasier og deres formidling af Akademiets værdi og indhold Fokus på både karaktergennemsnit, motiveret ansøgning og proaktivitet blandt potentielle kandidater 2013 Side 10 Under - find balancen Indholdet skal balancere mellem det alment dannende, det fagligt specialiserede og det konkret anvendelige Efter - bevar relevansen Oplevelsen skal være relevant retrospektivt Lad deltagerne spille en rolle som mentorer og i en mere aktiv alumneforening

11 Vigtigste indsatsområder for indhold og forløb Socialitet og faglighed Udfordring og inspiration Viden i praksis Konstant fokus på den sociale dimension og særligt tidligt i forløbet Balance mellem faglige input fra oplægsholdere og mere involverende aktiviteter Fokus på kombinationen af sociale og kulturelle arrangementer 2013 Side 11 Oplæg skal være anderledes end den gymnasiale virkelighed og form Inspirerende og passionerede oplægsholdere med formidlingsevner er alfa omega for en blivende oplevelse Inspiration til at træde af nye stier og udfordre sin faglighed fx via indsigt i internationale muligheder, andre studieretninger, iværksætteri mv. Fokus på mentorordning som er delvist velfungerende, men kan optimeres fx via guidelines og forventningsafstemning Mere fokus på fx studie- og formidlingsteknik Mere fokus på erhvervslivet Akademiet som facilitator af erhvervspraktik Overvej studieforberedende kurser

12 De unges livsbane og uddannelsesvalg 2013 Side 12

13 At læse videre er en selvfølge Langt den største andel af deltagerne i denne undersøgelse er efter gymnasiets afslutning i gang med en længere videregående uddannelse For en stor dels vedkommende var det at fortsætte på en videregående uddannelse ikke et spørgsmål. Spørgsmålet var i højere grad hvilken? Enkelte har haft en bestemt studieretning i fokus siden gymnasiet, men de fleste har haft flere interessefelter, men ikke en klar fornemmelse af hvilken akademisk vej de vil betræde de fleste videregående uddannelser uden at tage ekstra fag De unge i undersøgelsen har ligeledes i høj grad haft fokus på, at opnå et højt karaktergennemsnit nogle mere målrettet end andre Langt de fleste associerer gymnasiet med præstation, karakterer og et overkommeligt fagligt niveau, mens Akademiet opleves som et fagligt og inspirerende åndehul, der åbner horisonten En stor del af de unge har derfor i deres gymnasietid haft fokus på ikke at lukke nogen døre fx ved at vælge linjer, som gjorde det muligt at gå videre på 2013 Side 13

14 Sabbatåret er et dannelsesår og et arbejde-røven -ud-af-buskerne-år En stor del af de unge har ventet ½-2 år før de startede på deres videregående uddannelse Sabbatåret/årene opleves som værdifulde og deres vigtigste positive egenskaber er: Man har mere lyst til at læse, når man har været væk et år. Man lærer lidt om, hvor kedeligt det kan være, hvis man ikke har en uddannelse 2013 Side 14 o o o Pusterum efter 3 år med benhårdt fokus på karakterer og præstation, bruges sabbatåret på at puste ud og lade op til den længere videregående uddannelse som langt de fleste vælger Perspektiv en udvidelse af horisonten, både kulturelt og socialt (vha. rejser, højskoleophold, frivilligt arbejde mv.) På egne ben erhvervserfaring, at tjene sine egne penge og at indgå i et arbejdsfællesskab giver en modenhed og en ny selvstændighed Jeg prøvede ting, jeg aldrig troede jeg ville - jeg fandt blandt andet ud af, at lagerarbejdere har humor, det havde jeg aldrig tænkt over før For mig åbnede det øjnene for, at der var mange andre ting i livet. Man fik øjnene op for, at der var mange flere muligheder. Det lykkedes for mig at kaste noget af al den seriøsitet, jeg havde, fra mig

15 2013 Side 15 Akademiets arketyper

16 Fire arketyper kendetegner Akademiets deltagere Almen dannelse 1. Den socialt drevne 2.Den videbegærlige Socialt 3. Den søgende 4. Den fokuserede Fagligt Bemærk: Her er tale om fiktive personaer, som i større eller mindre grad er repræsenteret blandt de 30 deltagere. Størstedelen i nærværende undersøgelse tilhører type 2, type 1 og 4 er repræsenteret i lidt mindre grad mens type 3 er meget sjælden Anvendt viden

17 1. Den socialt drevne Karakteristika Åben og udadvendt Socialt og fagligt nysgerrig Inspiration fremfor præstation Vigtigste oplevelser i Akademiet for Talentfulde Unge Mødet med ligesindede og inspirerende unge Overraskende og horisontudvidende oplæg Sommer Camp og andre arrangementer med kombineret socialt og fagligt fokus Workshops og forløb med involvering og integrerede sociale elementer Hvad kan give merværdi? Integrerede sociale elementer Fokus på skabelsen af netværk fra begyndelsen af forløbet Det faglige ved ATU betød ikke det store for mig dengang. Til gengæld var jeg helt klar socialt. Jeg har bestemt fået et større netværk af unge kloge mennesker Side 17

18 2. Den videbegærlige Karakteristika Fagligt og akademisk drevet Forventer udfordringer Både bred og specialiseret viden Vigtigste oplevelser i Akademiet for Talentfulde Unge Faglige udfordringer Stor emnemæssig bredde samtidig med indsigt i specialiserede faggrene Mødet med passionerede og talentfulde forskere og andre oplægsholdere Mentorordninger som inspirerer og giver indblik i universitetsverdenens facetter og muligheder Jeg interesserer mig både meget bredt og meget nørdet. Jeg er lidt den generelle nørd Hvad kan give merværdi? Til stadighed nyskabende og fagligt udfordrende indhold Emnemæssig bredde og fokus på de alment dannende elementer 2013 Side 18

19 3. Den søgende Karakteristika Smallere og anderledes talent Ikke karakterfokuseret Her og nu orienteret Mere søgende ift. fremtidsmulighederne Vigtigste oplevelser i Akademiet for Talentfulde Unge Denne arketype er ikke stærkt repræsenteret i ATU Input fra andre fagområder end de mere snævert akademiske Hvad kan give merværdi? Oplæg fra iværksættere og andre profiler med entreprenørånd Workshops ift. iværksætteri Fokus på kulturel og æstetisk inspiration fx fra udøvende kunstnere og musikere Man skal huske ikke at lade karaktererne være for begrænsende. ATU kan gå glip af nogle meget kloge mennesker som brænder for noget, men som måske ikke har de allerhøjeste karakterer 2013 Side 19

20 4. Den fokuserede Karakteristika Tidligt fokus på studievalg- og retning Ambitiøs Erhvervsrettet Vigtigste oplevelser i Akademiet for Talentfulde Unge Introduktion til mulighederne for videregående uddannelse både merkantile og øvrige retninger Studie- og præsentationsteknik Mødet med viden brugt i praksis fx via oplæg fra erhvervsprofiler og ved virksomhedsbesøg Hvad kan give merværdi? Mulighed for praktikforløb eller anden konkret introduktion til erhvervslivet Det har betydet noget at blive anerkendt for at være dygtig I dag ved jeg at der er en interesse for det i virksomhederne. Da jeg var til samtale blev jeg spurgt om det var mig fra ATU 2013 Side 20

21 2013 Side 21 Indgangen til Akademiet

22 Indgangen til Akademiet for Talentfulde Unge Optagelsesprocedurerne til Akademiet er løbende ændret, ligesom kommunikationen og kendskabet til forløbet og udbyttet har ændret sig fra pilotårgangen til nu På trods af et større generelt øget kendskab til Akademiet blandt gymnasier og mere målrettet kommunikation, varierer både udvælgelsesproces og graden af information til de udvalgte potentielle deltagere Udvalgt på karaktergennemsnit Udvalgt på generel vurdering Motiveret ansøgning Meget lidt viden om indhold og udbytte i de første årgange (2007-8) Mere viden om indhold og udbytte i de nyere årgange ( ) Vi blev kaldt ned på rektors kontor. Det blev meldt i højttaleren, at de vil gerne se dig, dig og dig. Vi var fire, der bliver valgt ud. Og det var lærerne, der havde talt sammen. Vi bliver bedt om at skrive en ansøgning, og de opfordrede kraftigt til at vi gjorde det. Men der var ikke særlig meget information om, hvad det var (årgang 09) Omgangskreds Anden information 2013 Side 22 Aktivt opsøgende Mere viden om indhold og udbytte men mere subjektivt betonet Fra start af har jeg oplevet det, som der var styr på det. Jeg kommer også fra Nørre G, hvor de er udgået fra. Vi blev virkelig godt informeret (årgang 10)

23 Akademiets kerneværdier og deres betydning 2013 Side 23

24 Value statements Jeg er blevet inspireret til mange ekstra ting og jeg har mødt mange søde mennesker Netværk. Jeg har fået en bedste ven. Og lært at der også er andre, der vil det samme som jeg. Helt specifikt har det ledt til et job Man kunne mærke, at der er lagt meget energi i det fra dem, der har arrangeret det. Det har været motiverende Jeg har fået afklaret nogle ting, som jeg fik prøvet af. Det har også hjulpet mig senere hen. Jeg fik anerkendelse for det senere hen. Jeg er blevet opfordret til at fortælle om hvad det er på mit arbejde for eksempel Det har været lærerigt for mig at få lov til at opleve hvad det vil sige at være til en forelæsning, hvilket også var med til at bekræfte mig i, at jeg skulle læse videre

25 Value statements Jeg har fået en social ballast i form af kontakter til studerende inden for mange forskellige studier. g Det har været en god start på et liv på universitetet. Gode venner og bekendte, der deler min akademiske interesse og mentalitet. ATU åbnede mine gymnasieøjne og viste mig en stor verden af videnskab. Akademiet var for mig et forunderligt sted hvor der var plads til dem som faktisk interesserede sig for viden. Der blev taget imod nørderne med åbne arme. Pludselig var jeg del af en flok, hvor vi alle var på samme bølgelængde. Et øget fokus på fagligheden og forståelse for hvordan universitetet virker. Jeg har lært at tage en slapper. Det er i orden at være nysgerrig, men det er også i orden at dumpe en eksamen. At tage tingene, som det kommer.

26 Akademiets 8 kerneværdier og deres betydning Inspirerende Stimulerer nysgerrighed og udvider horisonten Aha-oplevelser med passionerede oplægsholdere Socialt & netværksskabende Mødet med ligesindede med samme tilgang til viden Oplevelsen af at det er OK at gøre sig umage og være nysgerrig på verden Afklarende Bred introduktion til faglige retninger Opmærksom på mulighederne som gør det nemmere at vælge efterfølgende studieretning Fagligt Fagligt udfordrende Forsmag på en akademisk uddannelsesvej Udviklende og alment dannende Selvtillid & anerkendelse Anerkendelsen i at blive udvalgt som talentfuld Et skulderklap, som styrker selvtilliden fagligt som socialt Motiverende Et skub videre mod en uddannelse og efterfølgende karriere Motiverer til at tænke i andre baner og mere modigt i forhold til fremtidsmuligheder 2013 Side 26 Anvendeligt Mødet med det akademiske Studieteknikker og andre akademiske redskaber Præsentationsteknik Nytænkende Mødet med skæve, provokerende og fagligt dygtige oplægsholdere Fokus på inspiration og faglighed fremfor præstation, som i gymnasiet

27 Inspirerende En kerneværdi for Akademiet for talentfulde Unge er den inspiration forløbet giver de unge på flere fronter Den intellektuelle stimulering og de faglige udfordringer, som gymnasiet ikke altid leverer, men som Akademiet står for opleves som inspirerende og motiverende En væsentlig inspirationskilde er de fagligt dygtige og passionerede oplægsholdere, som de unge møder i deres forløb Men også den indbyrdes inspiration mellem deltagere og mentorer fremhæves af mange som betydningsfuld ATU har inspireret mig til at sætte højere mål og være ambitiøs. Bl.a. det at vi blev opfordret til at tage på sommercamp efter 1.g gjorde, at jeg brugte min sommerferie på noget fagligt, hvilket jeg ellers slet ikke havde overvejet Ikke kun de mange foredragsholdere inspirerede. Også de mange akademimedlemmer havde hver sit at byde ind med i gruppearbejdet Desuden var det enormt inspirerende, at der blev gjort så meget ud af det. Med det mener jeg, at det hele var rigtig godt organiseret, oplægsholderne var næsten altid virkelig gode, hver gang var der tid til at være social og sørget for mad og drikke 2013 Side 27

28 Socialt & netværksskabende Det er af afgørende betydning for oplevelsen af forløbet og den efterfølgende værdi, at Akademiet opleves som et både fagligt og socialt åndehul for deltagerne Der ligger en stor værdi i at kunne dyrke fællesskabet med ligesindede, som har samme nysgerrighed, glæde ved tilegnelse af viden og høje faglige niveau Både under og efter forløbet spiller den sociale dimension en afgørende rolle: Under forløbet er opbyggelsen af et fællesskab vigtig ift. de unges engagement og lyst til at deltage Efter forløbets afslutning er opbygningen af netværk med til at tilføre Akademiet en fremadrette værdi Det har betydet at jeg fik et socialt liv i gymnasiet. Jeg kunne ikke finde fælles værdier i min gymnasieklasse, og det var derfor en kæmpe befrielse at møde ligesindede, man kunne have noget tilfælles med Jeg har stiftet bekendtskab med nogle mennesker, der var ligesom én selv, og det var fedt på den måde at kunne danne et tidligt netværk til mennesker, der gerne ville lidt mere end den daglige undervisning i gymnasiet Også set i bakspejlet føler jeg mig stadig privilegeret over at have haft muligheden både for at danne netværk med ambitiøse elever fra andre klasser og gymnasier på en afslappet facon 2013 Side 28

29 Afklarende En afgørende og konkret værdi i forløbet med Akademiet er deltagernes mulighed for at opnå en langt større afklaring i forhold til deres forestående valg af akademisk retning Muligheden for at stifte bekendtskab med en række faglige retninger, forskellige universiteters tilbud og de efterfølgende karrieremuligheder giver deltagerne helt andre muligheder for at træffe et kvalificeret studievalg Mentorordningen og oplæg om fx studieteknik og akademisk tankegang er eksempler på konkrete indholdselementer, som har haft en afklarende værdi for deltagerne En forberedende akademisk forståelse, der har hjulpet mig med at vælge det rette studium og klæde mig på til at blive kompetent inde for dette. Det gav mig en indsigt i hvordan universitetsverdenen fungerede, uden om det regulære skolesystem. Det har hjulpet mig til at træffe nogle valg i forbindelse med studievalg, som jeg ikke tror jeg havde haft basis for inden da. ATU har givet mig en mulighed for at snuse til en masse ting, og på den baggrund træffe en velovervejet beslutning Det hjalp mig til, at finde ud hvad jeg ville, og vigtigst af alt, hvad jeg ikke ville Side 29

30 Selvtillid & anerkendelse Mange af deltagerenes har oplevet at føle sig anderledes og stå alene som den dygtige pige/dreng i klassen I dét at blive udvalgt til et fællesskab af ligesindede ligger der en anerkendelse og dermed en styrkelse af selvtilliden både fagligt og socialt På trods af en stor faglig dygtighed er alle deltagere naturligvis ikke lige ekstroverte og mange oplever, at Akademiet har styrket deres selvtillid og givet dem et skub. Fx vha. rollespil (fx FN rollespillet på Sommercamp) og præsentationer for andre ATU ere De engelske konkurrencer, rollespil og studieturen til Bruxelles har givet mig større selvtillid og interesse inden for sprog og kultur Det har været rart for mig at blive anerkendt og at vide det var i orden at være Talentfuld, da der er mange fra fx efterskolen og gymnasiet, og for den sags skyld også ude på DTU, der har holdningen: Alt over 02 er spildt arbejde Tilbuddet om ATU betragtede jeg i første omgang som et klap på skulderen den slags skal man ikke kimse af, for det er altid motiverende at møde anerkendelse for sine indsatser 2013 Side 30

31 Fagligt Det brede faglige fokus er en grundsten i Akademiets arbejde og værdi ifølge deltagerne Det at blive udfordret på sit eget faglige niveau er i høj grad med til at skabe værdi for deltagerne hvoraf mange ikke udfordres i deres gymnasieklasse Netop at blive mødt med faglige og intellektuelle oplæg og problemstillinger, som for deltagerne ligger på kanten af deres nuværende intellektuelle horisont (særligt i starten af forløbet) er med til at give retrospektiv værdi og styrker fastholdelsen gennem forløbet Akademiet for Talentfulde Unge tiltrak mig først på grund af udsigten til en udfordring, der lå ud over det nogen gange ikke særligt høje niveau i gymnasiet Selvom det ikke altid var lige relevant for min studieretning, var det som regel super interessant og gav stof til eftertanke ATU har betydet et netværk af unge og ambitiøse mennesker, der brænder for faglig nysgerrighed 2013 Side 31

32 Motiverende Forløbet har for mange været med til yderligere at motivere til at stå ved sin faglighed og sin nysgerrighed på verden, uden at lade sig påvirke af faktorer som kunne trække i en anden retning Særligt de oplæg og profiler, som huskes klart og har gjort et blivende indtryk på deltagerne beskrives som motiverende De oplevelser, som skaber motivation og fremdrift er således essentielle for deltagernes efterfølgende vurdering af Akademiets værdi og betydning Motivationsfaktorerne handlede også om de andre deltageres aktive indsats, involvering og nysgerrighed ift. det faglige og sociale indhold programmet ATU var et sted hvor jeg kunne være nysgerrig på fuld hammer og stille de spørgsmål jeg havde lyst til at få et indblik i nogle fremstående erhvervsfolks og forskeres hverdag og tanker om karrierevalg. Nikolaj Moltke Leth var ude og tale, og det var meget motiverende. Jeg fik lyst til at gå ud og gøre en masse ting. Der var noget interaktion, og man skulle gøre nogle ting undervejs 2013 Side 32

33 Anvendeligt En vigtig egenskab ved Akademiets tilbud og forløb er muligheden for at forstå og tilegne til konkrete akademiske værktøjer og studieteknikker Mange oplever Akademiets tilbud om konkrete akademiske værktøjer, som anvendelige og noget, der har givet dem et forspring og en ballast i deres videre studieforløb Balancen mellem det bredt akademiske og alment dannende perspektiv og mere konkret indsigt i viden brugt i praksis er vigtig ift. Akademiets identiet og styrker og deres fremadrettede relevans ATU gav mig et forspring fagligt via oplæggene om videnskabsteori, metode m.m. særligt op til mit studieretningsprojekt, havde jeg stor glæde af arrangementerne, der netop omhandlede, hvordan man griber det an Jeg lærte mange ting som hjalp mig med at lave bedre opgaver og fremlæggelser ting jeg stadig bruger på universitetet Synes egentlig det var godt eller da jeg var der, var det godt. Efterfølgende ønsker jeg nogle gange at der var flere forelæsningsseancer med sammenhæng 2013 Side 33

34 Nytænkende De inspirerende og motiverende oplevelser i Akademiets regi, står for mange i kontrast til gymnasiets mere snævre rammer og mere overkommelige faglige niveau Den brede introduktion til den akademiske verdens mange muligheder både ift. forskning og erhvervskarriere, giver deltagerne mod på selv at tage mere ambitiøse og modige valg Særligt mødet med både passionerede og provokerende, lidt mere skæve profiler og oplægsholdere opleves som nytænkende og anderledes ATU gav mig en overbevisning om at vi tager vare om vores talenter og ikke lader potentialet drukne i et system der er dikteret af reformer og taxameterpenge Det gav det mig mod på at være mere ambitiøs, og på at opsøge muligheder, som ikke nødvendigvis er lige efter bogen Studieturene til London og Bruxelles fremhæves ligeledes som nytænkende i deres form og indhold hvor fagligt inspirerende indhold (besøg på ambassaden mv.) prioriteres fremfor mere traditionelle seværdigheder 2013 Side 34

35 Akademiets vigtigste styrker og svagheder 2013 Side 35

36 Akademiet for Talentfulde Unge er et fagligt frirum som favner bredt Akademiet for talentfulde unge er et fagligt og socialt frirum for nysgerrige, videbegærlige og ambitiøse unge. Akademiet favner bredt og det er en stor styrke, men kan også betyde, at forløbet opleves knap så fokuseret og anvendeligt fremadrettet. De unge ligger i toppen af deres klasse karaktermæssigt og har et højt fokus på at præstere bedst muligt, for at holde dørene åbne ift. deres videre uddannelsesforløb. Den store bredde i Akademiets tilbud til de unge og det faktum, at deltagelsen er drevet af faglig nysgerrighed fremfor karakter- og præstationsfokus opleves som en stor styrke og værdi blandt deltagerne. På den anden side efterlyses yderligere fokus på anvendte aspekter og viden brugt i praksis, som kan være med til at afklare og forberede de unge til deres videre uddannelsesforløb Side 36

37 Sommercamp og internationale studieture åbner horisonten socialt og fagligt Sommercamp er afgørende som social og faglig helhedsoplevelse og sikrer en større tilslutning og entusiasme i det efterfølgende forløb. International Camp er ligeledes med til at åbne op for internationale perspektiver og styrke netværket i årgangen. Kombinationen af sociale aktiviteter og faglige indslag i et intenst forløb på Sommercamp står for mange som et højdepunkt i deres forløb med Akademiet. Idéen om én samlet tværfaglig camp rettet mod samtlige deltagere opleves positivt og styrker engagement og fællesskabsfølelse. Den frivillige internationale camp er for deltagerne med til at åbne horisonten yderligere fx i forhold til studier og erhvervskarriere i udlandet, som flere udtrykker interesse for Side 37

38 Mentorordningen er med til at afklare og skabe brugbare relationer Oplevelsen med mentorforløbene er blandede, men rummer stort potentiale og bør planlægges med en klar gensidig forventningsafstemning mellem mentor og mentee. Oplevelsen af mentorordningen i de forskellige former den har eksisteret i siden Akademiets start er blandede. Mentorordningen rummer imidlertid et stort potentiale både i forhold til Akademiets vigtige rolle i de unges afklaring af studieretning og deres oplevelse af Akademiets fremadrettede relevans som brobygning mellem gymnasie og videregående uddannelser og muligheder. For at lykkes bedst muligt, kræver mentorordningen engagement og gensidig forventningsafstemning fra begge sider. Forløb som giver et helhedsbillede af et givent studiemiljø fra forelæsninger og forsøg til fredagsbar Side 38

39 Akademiet for Talentfulde Unge evaluering af indhold (årgang ) De bedste oplevelser 1. Passionerede og overraskende oplæg Oplægsholdere og forelæsninger hvor passionen for et emne brænder igennem God formidlingsevne og sans for publikum (målgruppe) Interaktion mellem oplægsholdere og tilhørere Profiler med markante holdninger som lægger op til diskussion 2. Sommercamp Kombinationen af faglige og sociale aktiviteter Længere forløb med fordybelse og workshopaktivitet 3. Brugbare og involverende aktiviteter Workshops med fokus på teknikker og brugbare værktøjer Praktisk og konkret indblik i videregående uddannelsers indhold 2013 Side 39

40 Akademiet for Talentfulde Unge evaluering af indhold (årgang ) Mindre gode oplevelser 1. Ingen udfordring kendt stof Oplæg som ikke udfordrer fagligt i tilstrækkelig grad Oplæg som ligger for tæt på den gymnasiale virkelighed 2. Tør envejsformidling Oplægsholdere med mindre god formidlingsevne Forelæsninger uden aktiv involvering af tilhørerne For teoretisk gennemgang af stof løsrevet konkret anvendelse 3. Selvpromoverende og overfladiske oplæg Oplevelsen af workshops og forelæsninger, som lidt for letbenede uden faglig ballast Oplæg som kredser om personlige bedrifter eller meget specialiserede emner - uden bredere relevans eller god formidling 2013 Side 40

41 2013 Side 41 Betydningsberetninger

42 Kvinde - årgang 2010 Mod til at turde Mange måder at være talentfuld Stolt af at være nørd 2013 Side 42

43 Mand årgang 2007 Akademisk niveau Udfordring 2013 Side 43 Netværk

44 Kvinde årgang 2007 Fællesskab og samvær Inspiration Dele ud og modtage viden 2013 Side 44

45 Akademiet for Talentfulde Unge i fremtiden 2013 Side 45

46 Fremtidens ATU Input fra idégenerering i fokusgrupperne 2013 Side 46 Involver og fasthold Involvering af tidligere deltagere Flere arrangementer for alumner Opgrader mentorordning Struktureret forløb Forventningsafstemning Udbytte for begge parter På frivillig basis Overrask og inspirer Anderledes fagligheder og profiler Overraskende vinkler Passionerede oplægsholdere, som involverer Mere aktiverende og involverende tiltag Det sociale i balance Fokus på kombinationen af socialt og fagligt indhold Fokus på indhold som styrker fællesskabet og blander deltagerne tidligt i forløbet Brugbart og relevant Konkrete værktøjer Formidlings- og studieteknik Personudviklende indhold Feedback på afsluttende opgave Flere ingredienser Erhvervsliv og virksomhedsbesøg Fokus på frivilligt arbejde i ind- og udland Internationalt fokus Bedre mulighed for specialisering

47 Involver og fasthold Kerneindsigt Ved Akademiets afslutning oplever mange, at savne de fælles faglige og sociale oplevelser med årgangen En del opretholder venskaber og netværk opstået på årgangen, men flere efterlyser flere alumneaktiviteter Konkrete idéer 1. Mere målrettet involvering af alumner fx som mentorer eller oplægsholdere 2. Flere alumneaktiviteter hvor årgangene kan mødes i kombineret fagligt og socialt regi Jeg ville ønske man kunne forsætte med ATU efter gymnasiet. Da det stoppede var det noget tomt Jeg har haft nytte af flere af de ting, som Nynne har lagt til alumnigruppen 2013 Side 47

48 Det sociale i god balance Kerneindsigt Det er essentielt for helhedsoplevelsen af forløbet, at det faglige fokus kombineres med sociale dimensioner Konkrete idéer 1. Ice-breaker forløb/ryste-sammen arrangementer tidligt i forløbet 2. Sociale elementer i forbindelse med alle arrangementer af hensyn til mere tilbageholdne deltagere 3. Gør ATU Sommercamp obligatorisk for bl.a. at styrke sammenholdet på tværs af faglige interesser (naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt) 4. Social tid fx middage og kulturelle arrangementer 5. Blande regionerne sociale og faglige arrangementer på tværs af Akademiets regioner Lidt mere fokus tidligere i forløbet på fastholdelse og sociale arrangementer; det føltes som om nogle af dem, der faldt fra undervejs forlod projektet fordi de ikke havde været med i de sociale arrangementer og derfor faldt uden for de grupperinger, der opstod Indledningsvist kunne det være godt med lidt mere ikke-faglig tid sammen, da netop netværket og det at lære hinanden at kende efter min mening er vigtigt Der er brug for en icebreaker tidligere i forløbet At få brudt isen og komme tilt tale med hinanden og få nogle sociale relationer

49 Opgrader mentorordning Kerneindsigt Oplevelsen med mentorforløb er blandede og afhænger af flere faktorer, bl.a. den gensidige forventning til udbyttet, relationen mellem mentor/mentee samt relevansen af studieretning Konkrete idéer 1. Mere struktureret forløb fx baseret på en mentorguide eller en mere fast struktur for forløbet 2. Målsætninger plan for hvad der skal opnås med de enkelte forløb 3. Gensidig forventningsafstemning også fokus på hvad mentoren får ud af opgaven 4. Anvendelsen af ATU Alumner 5. Frivillighedsprincip både for mentor og mentee 6. Feedback/evaluering af forløb for løbende at kunne forbedre proces og udbytte Det handler om, at der er en god kemi mellem mentor og mentee Det er vigtigt, at det er frivilligt Det er lidt tilfældigt, men hvis man kunne lave en struktur, hvor der er flere gode forløb 2013 Side 49

50 Brugbart og relevant Kerneindsigt Tilegnelsen af konkrete og brugbare værktøjer i kombination med det mere alment dannende indhold vil give forøge værdien både fremadrettet (videregående uddannelse) og her og nu (gymnasiet) Konkrete idéer 1. Mini TED Talks som øvelse og som introduktion til hinanden 2. Formidlings- og præsentationsteknik 3. Undervisning i studieteknik 4. Feedback ift. afsluttende opgave Redskaber til at formidle inspirationen fra akademiet videre til mine medstuderende i det danske gymnasium og i Wales Jeg havde forventet at ved at deltage, kunne jeg måske få mere ud af min daglige undervisning. Noget jeg kunne bruge i gymnasietiden. Det var meget teoretisk det, vi fik 2013 Side 50

51 Overrask og inspirer Kerneindsigt Oplevelser der overrasker, udfordrer og udvider horisonten er det som står klarest blandt deltagerne efter endt forløb Det at blive inddraget i diskussioner, workshops og andre gruppeprocesser opleves givtigt også i forhold til deltagernes efterfølgende uddannelsesforløb Konkrete idéer 1. Flere rollespil og andre elevaktiverende aktiviteter 2. Oplæg med skæve og provokerende profiler fx iværksættere, repræsentanter fra andre institutioner end KU, RUC, DTU Interessante foredrag, som inddrager publikum Man kan da godt opfordre talentfulde mennesker til at få andre uddannelser. Der har f.eks. aldrig været på tale, at jeg skulle læse til fysioterapeut, det er simpelthen bare aldrig blevet nævnt. Man kunne godt motivere til endnu mere bredde 2013 Side 51

52 Flere ingredienser Kerneindsigt Der er generelt stor tilfredshed med Akademiets brede faglige tilbud der efterspørges dog endnu flere ingredienser, som vil krydre oplevelsen og inspirere endnu mere Konkrete idéer 1. Mere erhvervssamarbejde - både virksomhedsbesøg og muligheden for at samarbejde med virksomheder, komme i praktik. 2. Mere internationalt fokus mulighederne for at studere og gøre karriere i udlandet 3. Fokus på frivilligt arbejde i Danmark og udlandet (Røde Kors, UNICEF, Amnesty mv.) 4. Længere og mere integrerede forløb mulighed for større specialisering 5. Akademiet som inspiration/facilitator i forhold til flere ekstra curriculære aktiviteter Bedre samarbejde med ATU og erhvervslivet. Det er mest kun universitetet - der er ikke nogen brobygning til livet efter universitetet Flere samarbejdsopgaver, der også uden for akademiets rammer kunne løses sammen med andre fra akademiet og folk fra erhvervslivet. Hvis man allerede som ATU er kunne bidrage til færdiguddannedes eller studerendes arbejde, ville det være en kæmpe gevinst 2013 Side 52

53 2013 Side 53 Metode og deltagerlister

54 Overordnet metodisk forløb Fase 1 Hjemmeopgave Før fokusgruppeforløbene har deltagerne udfyldt en hjemmeopgave, hvor de tager stilling til Akademiets betydning for deres liv, de tre vigtigste take-outs og evt. forbedringspotentialer Fase 2 Fire fokusgrupper á to timer I gruppediskussionen blev værdien af Akademiets arbejdede afdækket og diskuteret med deltagerne. Bl.a. oplevelsen af aktiviteter og program, motivationsfaktorerne, kompetenceudviklingen både fagligt og socialt, triggere til valg af videre uddannelsesforløb etc. Fokusgrupperne indeholdt også idégenereringsworkshop, hvor de unges input til kommende forløb kom i spil Fase 3 Analyse, rapportering og præsentation Der rapporteres i PPT samt i Word. Wilkes projektteam præsenterer indsigterne på et afsluttende møde Side 54

55 Deltagere gruppe 1 Navn ATU årgang Nuværende beskæftigelse Berit 2009 Civilbachelor på DTU Serge 2010 Læser sociologi på KU Theis 2009 Læser medicin på KU Stine 2010 Læser psykologi på KU Alexander 2010 Arbejder Cecilie Julia 2007 Læser medicin Christian 2009 Læser medicin 2013 Side 55

56 Deltagere gruppe 2 Navn ATU årgang Nuværende beskæftigelse Christian 2007 Læser psykologi på KU Poul 2008 Læser på CBS Jonathan 2007 Læser matematik og økonomi på KU Markus 2007 Læser filosofi og kommunikation på RUC Anne-Sophie 2007 Læser international markedskommunikation på CBS Ulrik 2007 Læser økonomi på KU 2013 Side 56

57 Deltagere gruppe 3 Navn ATU årgang Nuværende beskæftigelse Amanda 2008 Læser statskundskab på KU Ulrik - Læser statskundskab Nikolas 2008 Læser matematik Philip 2008 Læser nanoscience Vilhelm 2008 Læser statskundskab Maria 2008 Læser statskundskab Herle - Læser produktion og konstruktion på DTU Anna 2009 Læser jura på KU 2013 Side 57

58 Deltagere gruppe 4 Navn ATU årgang Nuværende beskæftigelse Oskar 2010 Arbejder som programmør Jakob 2010 Arbejder som softwareudvikler og programmør Astrid 2009 Læser international business and politics på CBS Olivia 2009 Læser medicin Anne 2009 Læser til revisor. Arbejder fuldtid hos KPMG. Kaj 2009 Læser design og innovation på DTU Lærke 2009 Læser international business på CBS Kristine Side 58

59 Appendix Resultater fra individuel værdiordsøvelse 2013 Side 59

60 Individuel værdiordsøvelse N=30 Akademiet for Talentfulde Unge står Antal gange valgt Akademiet for Talentfulde Unge for følgende værdier står IKKE for følgende værdier Inspirerende 18 Dødt 15 socialt 14 Utrygt 10 Udviklende 13 Intolerant 9 Akademisk 12 Kedeligt 8 Oplysende 7 Køligt 7 Nytænkende 6 Afvisende 6 Seriøst 6 Farveløst 6 Hyggeligt 6 Uengageret 5 Spændende 5 Traditionel 5 Elitært 5 Folkeligt 5 Udfordrende 5 Rutinepræget 5 Mangfoldigt 5 Snæversynet 5 Anderledes 4 Jobforberedende 4 Underholdende 4 Ubehageligt 4 Identitetsskabende 4 Antal gange valgt

61 2013 Side 61 Kontakt

62 Kontakt Akademiet for Talentfulde Unge Jimmy Bredow Specialkonsulent Telefon Wilke Jim Nielsen Commercial Director Telefonnummer Wilke Eva Elisabeth Roland Senior Research Consultant Telefon Side 62

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere