Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221)"

Transkript

1 Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221) Alex Dubgaard 2013 / 13

2 IFRO Udredning 2013 / 13 Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221) Forfatter: Alex Dubgaard Der er blevet konstateret fejl i omkostningsberegningerne for tiltaget Krav om fast overdækning af gyllebeholdere i IFRO Rapport 221: Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget. Analyserne i denne rapport blev udført af IFRO på opdrag af NaturErhvervstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Resultaterne af undersøgelsen indgår i regeringens klimaplan. Dette notat viser beregningsresultaterne for tiltaget efter korrektion af fejl. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

3 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Københavns Universitet 30. september 2013 Baggrund Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221) Alex Dubgaard Der er blevet konstateret fejl i omkostningsberegningerne for tiltaget Krav om fast overdækning af gyllebeholdere i IFROs rapport nr. 221: Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget. 1 Analyserne i denne rapport blev udført af IFRO på opdrag af NaturErhvervstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Resultaterne af undersøgelsen indgår i regeringens klimaplan. Dette notat viser beregningsresultaterne for tiltaget efter korrektion af fejl. Behovet for genberegning skyldes forkerte antagelser om størrelsen af reduktionen i ammoniakfordampningen fra gyllebeholdere ved etablering af fast overdækning. Der er ingen ændringer i den forudsatte drivhusgasreduktion (på ton CO 2 -ækv. pr. år) i form af reduceret metanudledning ved implementering af tiltaget. Tiltaget Krav om fast overdækning af gyllebeholdere forudsætter, at der etableres overdækning med teltdug på gyllebeholdere med en samlet kapacitet svarende til 40 % af den totale gyllemængde. Etablering af fast overdækning reducerer udledningen af drivhusgassen metan såvel som ammoniakfordampningen fra gyllen i beholderne (Olesen et al., 2013). Der eksisterer i forvejen et lovkrav om, at der skal være et flydelag bestående af halm eller tilsvarende i gyllebeholdere. Flydelaget reducerer ammoniakfordampningen såvel som udledningen af metan. Etablering af fast overdækning i tilgift til flydelaget giver en ekstra reduktion i udledningen af såvel ammoniak som metan. Den ekstra reduktionseffekt indgik i beregningerne under de korrekte forudsætninger for drivhusgassen metan, men ikke for ammoniakfordampningen. Her blev der benyttet et reduktionsskøn, som forudsatte, at der ikke i forvejen var etableret flydelag i gyllebeholderne. Nettoeffekten af at supplere flydelaget med teltoverdækning blev derfor væsentligt overvurderet for ammoniakfordampningen. Denne fejl betyder, at nettoomkostningerne ved etablering af fast overdækning blev væsentligt undervurderet som nærmere forklaret nedenfor. 1 Dubgaard, A., Laugesen, F. M., Ståhl, L., Bang, J. R., Schou, E., Jacobsen, B. H., Ørum, J. E. & Jensen, J. D.: Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 305 s. (IFRO Rapport 221), aug Frederiksberg.

4 Reduceret ammoniakfordampning medfører, at kvælstofindholdet i gyllen forøges, idet den mængde kvælstof, der ellers ville forsvinde med den fordampede ammoniak, nu tilbageholdes i gyllen. Det ekstra kvælstofindhold i gyllen øger gyllens gødningsværdi. Det forudsættes i beregningerne, at 60 % af det øgede kvælstofindhold vil blive udnyttet i planteproduktionen. Den økonomiske gevinst ved det er gjort som værdien af en tilsvarende mængde handelsgødningskvælstof. Dette beløb fratrækkes omkostningerne ved at etablere fast overdækning. Overvurderingen af reduktionen i ammoniakfordampningen betød således, at nettoomkostninger ved etablering af fast overdækning blev (væsentligt) undervurderet. Flydelag dannes almindeligvis af sig selv på kvæggylle, mens der normalt er behov for at etablere et flydelag på svinegylle. I de oprindelige beregning blev det antaget, at etablering af flydelag på svinegyllebeholdere kunne spares, når der blev opsat fast overdækning. Et flydelag må dog betragtes som nødvendigt for at opnå den forudsatte reduktion i metanudledningen (Olesen et al., 2013), og forudsætningen om sparet flydelag på svinegylle er derfor udgået af beregningerne. Denne ændring bidrager også til at øge de beregnede nettoomkostninger ved etablering af fast overdækning på gyllebeholdere. De samlede nettoomkostninger for landbruget beregnes som nutidsværdien af besparelser og omkostninger i hele beregningsperioden I de reviderede beregninger er de samlede nettoomkostninger for denne periode opgjort til mio. kr. for den omfattede mængde svinegylle og mio. kr. for den omfattede mængde kvæggylle. Opgjort på årsbasis udgør (de annuiserede) nettoomkostninger for landbruget 73 mio. kr./år for svinegylle og 61 mio. kr./år for kvæggylle svarende til 134 mio. kr./år i alt. I de tidligere beregninger blev nettoomkostningerne for landbruget opgjort til 19 mio. kr./år i alt. Også de samfundsøkonomiske beregninger påvirkes betydeligt af de ændrede forudsætninger. Når værdien af sideeffekter medregnes, bliver de samfundsøkonomiske reduktionsomkostninger kr./co 2 -ækv. for svinegylle og kr./co 2 -ækv. for kvæggylle. Det placerer tiltaget i den dyre ende af de analyserede tiltag i den ovennævnte rapport fra IFRO, hvor det under de tidligere anvendte beregningsforudsætninger var placeret i den lave ende. Genberegning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere 1. Krav om fast overdækning af gyllebeholdere Det skønnes, at overdækning af gyllebeholdere vil kunne reducere udledningen af metan og ammoniak for ca. 50 % af den danske gyllemængde (Olesen et al., 2013). Det vurderes, at % af gyllemængden har fast overdækning, og potentialet derfor omfatter yderligere 40 % af den samlede gyllemængde (op. cit.). Der kan være overlap med andre tiltag til reduktion af metanudledningen fra

5 gyllelagere, primært bioafgasning og forsuring af gylle. Et sådant overlap vil kunne medføre en overvurdering af reduktionen af metanemissionerne ved overdækning Implementeringsinstrument Regelstyring i form af differentierede overdækningskrav vil formentlig være det mest relevante implementeringsinstrument. Reduktionsomkostningerne ved overdækning må antages at variere afhængigt af gyllebeholderens størrelse. Disse forskelle vil kunne integreres i en regelstyringsordning. Det antages, at tiltaget vil kunne administreres under den eksisterende regulering af landbrugets kvælstofanvendelse samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning. På grund af stor eksportandel og et konkurrenceudsat hjemmemarked for landbrugsprodukter forventes det ikke, at der vil være mulighed for at overvælte omkostningsforøgelsen i produktpriserne. Der er ikke skønnet over en udbudseffekt af tiltaget, da nettoomkostningerne for landbruget udgør en ret beskeden del af de samlede omkostninger i hhv. svine- og kvægsektoren Konsekvenser af overdækning af gyllebeholdere Af beregningsmæssige grunde antages det, at tiltaget implementeres med fuld effekt i I beregningerne forudsættes overdækning med teltdug, da det fremstår som det billigste alternativ for fast overdækning (Miljøstyrelsen, 2010). Der forudsættes ikke nogen effekt på lattergasudledninger, da den reducerede ammoniakfordampning i gyllebeholderen opvejes af den tilsvarende øgede mængde kvælstof udbragt på marken (Olesen et al., 2013). Når der i forvejen findes et flydelag, vurderes etablering af fast overdækning at reducere ammoniaktabet med 1 % af det af det samlede kvælstofindhold i gyllen ab stald (Nørregaard et al., 2008, tabel 1). Antagelsen gælder for kvæggylle såvel som for svinegylle (op. cit.). Den reducerede ammoniakfordampning svarer til en forøgelse af gyllens kvælstofindhold med 0,05 kg N pr. ton (Normtal, 2013). Tabel Konsekvensskema for overdækning af gyllebeholdere til 40 % af gyllemængden Enhed Tidspunkt Effekt Svin Kvæg Omfattet gyllemængde Mio. ton ,7 7,3 Antal beholdere Stk Driftsøkonomiske nettoomkostninger Mio. kr. Årligt Metanreduktion Kg CO 2 -ækv./ton gylle Årligt 6 3 Reduceret ammoniakfordampning Kg N/ton gylle Årligt 0,05 0,05 Kilde: Olesen et al. (2013) samt egne beregninger. Det ses i tabel 4.5.1, at der iflg. scenariet skal etableres teltdug på svinegyllebeholdere og kvæggyllebeholdere. Beregningerne er baseret på beholdere med en diameter på 25 m, et overfladeareal på 500 m 2 samt et rumfang på m 3. Levetiden af teltoverdækningen antages (konservativt) at være 15 år. Da densiteten for gylle er 1, vil det sige, at er der plads til ton gylle i hver beholder (Fødevareministeriet, 2008).

6 Det antages, at metanudledningerne fra lagret gylle vil kunne reduceres med 15 % ved overdækning med telt, mens der ingen effekt er på lattergasudledningen (Olesen, et al., 2013). Den samlede drivhusgaseffekt af tiltaget er en reduktion af metanudledningerne på ton CO 2 -ækv./år under de her anvendte forudsætninger om husdyrbestandens størrelse. Tabel Klimaeffekt af overdækning af gyllebeholdere til 40 % af gyllemængden Reduktion af metan ton CO 2 -ækv. 78 Kilde: Olesen et al. (2013) samt egne beregninger Driftsøkonomien i overdækning af gyllebeholdere med teltdug Som nævnt forudsættes det, at der skal etableres teltdug på svinegyllebeholdere og kvæggyllebeholdere. For den forudsatte tankstørrelse er udgiften til etablering af overdækning med teltdug kr. pr. tank (Miljøstyrelsen, 2009). Vedligeholdelsesomkostningerne er estimeret til 2 % af etableringsudgiften (op. cit.). Da levetiden er sat til 15 år, skal der foretages en reetablering i år Lagerkapaciteten i gyllebeholderen øges, da fast overdækning forhindrer regnvand i at komme ned i beholderen. Det betyder, at der spares udgifter i forbindelse med udbringning af gyllen. (Miljøstyrelsen, 2010). Som tidligere nævnt vurderes den reducerede ammoniakfordampning at forøge gyllens kvælstofindhold med i snit 0,05 kg N pr. ton. Udnyttelsesgraden i planteproduktionen af det øgede kvælstofindhold i gyllen forudsættes at være 60 %. Værdien af den udnyttede kvælstofmængde er opgjort som værdien af en tilsvarende mængde handelsgødningskvælstof til en pris af 8,55 kr./kg N (Videncentret for Landbrug, 2012). Overdækningen vil besværliggøre tømningen af beholderen, og der indregnes derfor en ekstra udbringningsomkostning på pr. gyllebeholder. I tabel ses tidsstien for tiltaget ved etablering af overdækninger på svinegyllebeholdere og overdækninger på kvæggyllebeholdere. Tabel Driftsøkonomiske omkostninger ved fast overdækning af svinegyllebeholdere til 40 % af svinegyllemængden, mio. kr. Meromkostninger Besparelser (gødningsværdi, regnvand) Etablering (udbringning, vedligeholdelse) Nettoomkostninger År NPV Kilde: Egne beregninger på basis af på basis af Miljøstyrelsen, 2010.

7 Tabel Driftsøkonomiske omkostninger ved fast overdækning af kvæggyllebeholdere til 40 % af kvæggyllemængden, mio. kr. Etablering Meromkostninger (udbringning, vedligeholdelse) Besparelser (gødningsværdi, regnvand) Nettoomkostninger År NPV Kilde: Egne beregninger på basis af Miljøstyrelsen, Som det ses af tabellerne, opvejes omkostningerne ved overdækning ikke af besparelserne i form af øget gødningsværdi og reduceret regnvandsudbringning. Opgjort til nutidsværdi er nettoomkostningerne for hele beregningsperioden ( ) mio. kr. for den omfattede mængde svinegylle og mio. kr. for den omfattede mængde kvæggylle. De annuiserede nettoomkostninger er 72 og 61 mio. kr./år for hhv. svine- og kvæggylle Samfundsøkonomiske reduktionsomkostninger ved overdækning af gyllebeholdere Tabel og viser de samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltaget fordelt på hhv. svineog kvæggylle. Her indgår driftsomkostningerne inkl. nettoafgiftsfaktoren. Derudover indgår et skatteforvridningstab ifm. implementering af tiltaget. Skatteforvridningstabet er beregnet til 18 pct. af omkostningerne for landbruget opgjort i faktorpriser (Energistyrelsen, 2012). Hvad administrationsomkostninger angår, antages det, at tiltaget vil kunne administreres under den eksisterende regulering af landbrugets kvælstofanvendelse samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning uden en væsentlig forøgelse af de samlede administrative omkostninger. Opgjort uden værdien af sidegevinsten i form af reduceret ammoniakfordampning er CO 2 - skyggeprisen for svinegyllebeholdere kr./co 2 -ækv., mens CO 2 -skyggeprisen for kvæggyllebeholdere er kr./co 2 -ækv. Når værdien af ammoniakreduktion på 55 kr./kg N medregnes bliver de samfundsøkonomiske omkostninger hhv kr./co 2 -ækv. for svinegylle og kr./co 2 -ækv. for kvæggylle. At reduktionsomkostningerne er mindre for svinegylle, hænger sammen med den større drivhusgasreduktion, som gør nævneren i CO 2 -skyggeprisen større sammenlignet med kvæggylle.

8 Tabel Samfundsøkonomiske omkostninger ved fast overdækning af svinegyllebeholdere til 40 % af svinegyllemængden, mio. kr. År Etablering mio. kr. mio. kr. Meromk. (udbringning, vedligeholdelse) Skatteforvridning mio. kr. Besparelser (gødningsværdi, regnvand) Red. ammoniakfordam p-ning Nettomk. u. sideeffekter mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Nettomk. m. sideeffekter Drivhusgasreduktion ton CO2- ækv NPV Skyggepris, kr./ton CO2- ækv Skyggepris u. værdi af sideeffekter, kr./ton CO2-ækv. Kilde: Egne beregninger

9 Tabel Samfundsøkonomiske omkostninger ved fast overdækning af kvæggyllebeholdere, til 40 % af kvæggyllemængden, mio. kr. År Etablering mio. kr. mio. kr. Meromk. (udbringning, vedligeholdelse) Skatteforvridning mio. kr. Besparelser (gødningsværdi, regnvand) Red. ammoniakfordam p-ning Nettomk. u. sideeffekter mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Nettomk. m. sideeffekter Drivhusgasreduktion ton CO2- ækv NPV Skyggepris, kr./ton CO2- ækv Skyggepris u. værdi af sideeffekter, kr./ton CO2-ækv. Kilde: Egne beregninger Opsummering af beregningsresultater for overdækning af gyllebeholdere Tabel opsummerer de budgetøkonomiske nettoomkostninger for landbruget. Tiltaget indebærer annuiserede nettoomkostninger på 73 og 61 mio. kr./år for hhv. svine- og kvæggylle. Hvad angår staten, antages det, at tiltaget vil kunne administreres under den eksisterende regulering af landbrugets kvælstofanvendelse samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning uden en væsentlig forøgelse af de samlede administrative omkostninger.

10 Tabel Budgetøkonomiske nettoomkostninger for landbruget ved fast overdækning af gyllebeholdere til 40 % af gyllemængden, mio. kr. NPV ( Årligt 2042) Landbrug, i alt Driftsomkostninger Svinegylle Kvæggylle Kilde: Egne beregninger. Tabel opsummerer resultaterne mht. klimeffekt og samfundsøkonomiske omkostninger. Ved fuld implementering i 2020 vil tiltaget kunne reducere metanudledningen med ton CO 2 -ækv. for svinegylle og ton CO 2 -ækv. for kvæggylle. Uden sideeffekter er CO 2 -skyggeprisen kr./co 2 -ækv. for svinegylle og kr./co 2 -ækv. for kvæggylle. Med sideeffekter er de samfundsøkonomiske omkostninger hhv kr./co 2 -ækv. for svinegylle og kr./co 2 -ækv. for kvæggylle. Tabel Klimaeffekt og samfundsøkonomi ved fast overdækning af gyllebeholdere til 40 % af gyllemængden Enhed Tidspunkt Effekt Drivhusgasreduktion Samfundsøkonomisk skyggepris - med sideeffekter - uden sideeffekter Kilde: Egne beregninger tons CO 2 -ækv./år kr./ton CO 2 - ækv. kr./ton CO 2 - ækv. Svinegylle Kvæggylle NPV ( ) NPV ( ) Følsomhedsanalyse: Diskonteringsrenter på 3 og 6 % Svin og kvæg, i alt Som det fremgår af tabel og varierer skyggeprisen med diskonteringsraten, da der er en tidsmæssig forskydning mellem omkostninger og benefits over analyseperioden. Følsomheden er ret betydelig, da etableringsomkostningerne for gyllebeholdere er forholdsvis store. Ved en diskonteringsrente på 3 % har overdækning en CO 2 -skyggepris for svinegyllebeholdere på kr./co 2 -

11 ækv. uden sideeffekter, mens CO 2 -skyggeprisen for kvæggyllebeholdere er kr./co 2 -ækv. uden sideeffekter. Ved en diskonteringsrente på 6 % øges CO 2 -skyggeprisen for svinegyllebeholdere til kr./co 2 -ækv., mens CO 2 -skyggeprisen for kvæggyllebeholdere forøges til kr./co 2 -ækv. Tabel Følsomhedsanalyse: Klimaeffekt og ved fast overdækning af gyllebeholdere, svin, 3 og 6 % diskonteringsrente Diskonteringsrente 3 % 6 % Reduktion af drivhusgasser inkl. kulstoflagring, NPV Nettoomkostninger uden værdi af sideeffekter, mio. kr Nettoomkostninger med værdi af sideeffekter, mio. kr Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr./ton CO 2 -ækv Skyggepris uden værdi af sideeffekter, kr./ton CO 2 -ækv Kilde: Egne beregninger. Tabel Følsomhedsanalyse: Klimaeffekt og samfundsøkonomi ved fast overdækning af gyllebeholdere, kvæg, 3 og 6 % diskonteringsrente Diskonteringsrente 3 % 6 % Reduktion af drivhusgasser inkl. kulstoflagring, NPV Nettoomkostninger uden værdi af sideeffekter, mio. kr Nettoomkostninger med værdi af sideeffekter, mio. kr Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr./ton CO 2 -ækv Skyggepris uden værdi af sideeffekter, kr./ton CO 2 -ækv Kilde: Egne beregninger. Referencer Energistyrelsen (2012): Beregningsmetode til samfundsøkonomiske omkostninger ved virkemidler i klimaplan Fødevareministeriet (2008): Landbrug og Klima - Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Fødevareministeriet, december Miljøstyrelsen (2009): Forudsætninger for de økonomiske beregninger ved overdækning. Miljøstyrelsen (2010): Teknologiblad, Fast overdækning af gyllebeholder, 11. november Nørregaard, Martin, Hansen, Sven G. Sommer, Nicholas J. Hutchings og Peter Sørensen (2008):

12 Emissionsfaktorer til beregning af ammoniakfordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning (Emission factors for calculation of ammonia volatilization by storage and application of animal manure), DJ F husdyrbrug nr. 84, december 2008, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Olesen, Jørgen E., Uffe Jørgensen, John E. Hermansen, Søren O. Petersen, Jørgen Eriksen, Karen Søgaard, Finn P. Vinther, Lars Elsgaard, Peter Lund, Jan V. Nørgaard, Henrik B. Møller (2013): Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser, Aarhus Universitet, 1. maj Videncentret for Landbrug (2012): Budgetkalkuler

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget

Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget university of copenhagen Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreducerende tiltag i relation til landbruget Dubgaard, Alex; Laugesen, Frederik Møller; Ståhl, Lisa; Bang, Julie Rose; Schou,

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/12-2016 Camilla K. Damgaard, NIRAS BAGGRUND OG FORMÅL Afdække de såkaldte eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen af eksternaliteterne og sætte pris på dem

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste?

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Ammoniak i

Læs mere

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t 1. Beskrivelse af virkemidlet

Læs mere

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Samfundsøkonomisk værdi af biogas Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Baggrund og formål Afdække eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen på eksternaliteterne og prissætte dem hvis

Læs mere

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent.

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent. N O T AT 25. januar 2013_rev juni 2013 J.nr. Ref. mra, hdu Klimaplan Krav om energibesparelser i statslige bygninger 1. Beskrivelse af virkemidlet I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget,

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR)

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) N O T AT 14. december 2012 J.nr. Ref. AEW Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) 1. Beskrivelse af CCS/EOR CCS står for Cabon Capture Storage, altså

Læs mere

Landbrugsbidrag til klimagasreduktion Omkostningseffektive virkemidler

Landbrugsbidrag til klimagasreduktion Omkostningseffektive virkemidler Landbrugsbidrag til klimagasreduktion Omkostningseffektive virkemidler Alex Dubgaard Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Plantekongres 2009 Herning, 13.-14. januar 2009 EU-Kommissionens forslag

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato: 30.06.2010 Side 1 af 6. Tæt overdækning af gyllebeholdere Letklinker

Teknologiudredning Version 1 Dato: 30.06.2010 Side 1 af 6. Tæt overdækning af gyllebeholdere Letklinker Teknologiudredning Version 1 Dato: 30.06.2010 Side 1 af 6 Tæt overdækning af gyllebeholdere Letklinker Resumé Ammoniakfordampning Der forventes en reduktion på 0 % set i forhold til referencesystemet 1.

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

I BAT-bladene vurderes omkostningerne ved den bedst tilgængelige teknologi både i forhold til driftsøkonomi og ud fra et miljøøkonomisk perspektiv.

I BAT-bladene vurderes omkostningerne ved den bedst tilgængelige teknologi både i forhold til driftsøkonomi og ud fra et miljøøkonomisk perspektiv. NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Miljøstyrelsen Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNIN- GER AF BAT

Læs mere

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Obligatorisk køreskoleundervis i energirigtig køreteknik 1. Beskrivelse

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske analyser for landbruget af omkostnings-effektive klimatiltag Dubgaard, Alex; Nissen, Carsten Junker Vogler; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg;

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur, klima og vandmiljøvirkemidler

Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur, klima og vandmiljøvirkemidler 24. januar 2013 Københavns Universitet og Århus Universitet Brian H. Jacobsen, IFRO, KU Poul Nordemann, DCE, AU Finn Winther, DCA, AU Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur, klima og vandmiljøvirkemidler

Læs mere

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd NOTAT 10 Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd 12. Januar 2015 Dette notat beskriver antagelser og beregninger af den klima-effekt,

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

Hvad er klima-effekten af forsuring?

Hvad er klima-effekten af forsuring? Hvad er klima-effekten af forsuring? Oversigt over eksisterende undersøgelser og nye resultater Søren O. Petersen, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF præsen TATION Oversigt Baggrund og perspektiver

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER VED GYLLEKØLING

FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER VED GYLLEKØLING Søer og smågrise Udarbejdet af NIRAS Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger for gyllekøling... 2 2. Anlægsinvesteringer... 2 Kalioferer... 3 3. Driftsomkostninger... 4 4. Samlede omkostninger...

Læs mere

Baggrundsnotat om mulige nationale bidrag fra transport- og landbrugssektoren til ikkekvoteområdet

Baggrundsnotat om mulige nationale bidrag fra transport- og landbrugssektoren til ikkekvoteområdet Baggrundsnotat om mulige nationale bidrag fra transport- og landbrugssektoren til ikkekvoteområdet 5. september 2016 1 Introduktion Notatet har til formål at give et overblik over mulige nationale bidrag

Læs mere

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet.

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230)

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøudvalget, Europaudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 208, MIU Alm.del Bilag 249, EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Hvordan påvirker gyllehåndteringssystemer husdyrgødningens klimaeffekt

Hvordan påvirker gyllehåndteringssystemer husdyrgødningens klimaeffekt Hvordan påvirker gyllehåndteringssystemer husdyrgødningens klimaeffekt (herunder køling, flytning fra stald til lager, separering og forbrænding) Sven G. Sommer Tekniske fakultet, Syddansk Universitet

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregning af de økonomiske forhold ved anvendelse af de beskrevne teknologier er

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark?

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Faglig aften: Biogasanlæg på Djursland - hvilken betydning kan det få for din bedrift? v. Henrik Høegh viceformand, Dansk Landbrug formand, Hvorfor skal

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Torkild Birkmose, AgroTech Sven G. Sommer, Syddansk Universitet RAPPORT MARTS 2014 Ammoniaktab ved udbringning af forsuret

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Oktober 2012 Indhold Sammendrag... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Fast overdækning af gyllebeholder

Fast overdækning af gyllebeholder Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 11.11.2010 Teknologitype: Opbevaring af husdyrgødning Fast overdækning af gyllebeholder Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Fast overdækning af

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Analyse 8. oktober 2013

Analyse 8. oktober 2013 8. oktober 2013. En effektiv dansk klimaplan Af Jens Hauch Hovedkonklusioner Danmark kan kun påvirke det globale klima meget lidt, men man kan argumentere for, at Danmark som velstående land har en moralsk

Læs mere

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Bilag 1 Bilag 1 1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger 1.1.1 Omkostninger ved eksist. udbygning af renseanlæg > 15.000 PE

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag til operationelt værktøj

Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag til operationelt værktøj Inger Marie K. Scavenius og Mogens Lund Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Version: 30. december 2010 Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag

Læs mere

Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle. Torkild Birkmose. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle. Torkild Birkmose. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle + Torkild Birkmose Forbrænding en fordel eller en ulempe? Fordele og ulemper ved forbrænding Fordele: Nitratudvaskning CO 2 -neutral

Læs mere

Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel

Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel 1. Beskrivelse af virkemidlet I forbindelse med energiaftalen af 22. marts 2012 blev

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT Metanemission fra danske biogasanlæg Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT AF Martin Nørregaard Hansen, Kasper Stefanek og Søren Rasmussen, AGROTECH Maj 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

University of Copenhagen. Økologiens samfundsøkonomiske værdi Dubgaard, Alex; Tjørning, Marianne Lisa Holmgaard; Ståhl, Lisa. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Økologiens samfundsøkonomiske værdi Dubgaard, Alex; Tjørning, Marianne Lisa Holmgaard; Ståhl, Lisa. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Økologiens samfundsøkonomiske værdi Dubgaard, Alex; Tjørning, Marianne Lisa Holmgaard; Ståhl, Lisa Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet 18. august 2014 Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet Michael Jørgen Hansen 1), Tavs Nyord 1), Berit

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen Økonomisk analyse 1. oktober 1 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +5 3339 F +5 3339 11 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Klimaeffekt af kvælstofvirkemidler i dansk landbrug i perioden

Klimaeffekt af kvælstofvirkemidler i dansk landbrug i perioden DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 10. marts 2014 Klimaeffekt af kvælstofvirkemidler i dansk landbrug i perioden 2007-2015 Kirsten Schelde og Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi Sammenfatning

Læs mere

Omkostningseffektiv afgiftsregulering af metan og lattergas fra husdyr Dubgaard, Alex

Omkostningseffektiv afgiftsregulering af metan og lattergas fra husdyr Dubgaard, Alex university of copenhagen University of Copenhagen Omkostningseffektiv afgiftsregulering af metan og lattergas fra husdyr Dubgaard, Alex Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet

Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet N O T AT 29. april 2013, rev 30.maj 2013 J.nr. Ref. Hdu Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Uffe Jørgensen Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø DET FACULTY JORDBRUGSVIDENSKABELIGE OF AGRICULTURAL SCIENCES FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Procent

Læs mere

1990-2050. Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Troels Kristensen, John E. Hermansen og Nick Hutchings.

1990-2050. Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Troels Kristensen, John E. Hermansen og Nick Hutchings. Modtager: Klimakommissionen RAPPORT Landbrugets drivhusgasemissioner og bioenergiproduktionen i Danmark 199-25 18 Rapport vedrørende landbrugets drivhusgasemissioner og produktionen af bioenergi 199-25

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle

Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle Teknologiudredning Version 1 Dato: 30.06.2010 Side 1 af 7 Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald og fra mark Lufttæt overdækning af lagre af fiberfraktionen

Læs mere