Dato for gyldighed 25. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato for gyldighed 25. november 2013"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej Sæby I medfør af Lovbekg. nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 0 Datablad Afgørelse og generelle forhold generelle forhold Baggrund for revurderingen Offentlighed Gyldighed Retsbeskyttelse og revurdering Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold, staldindretning og ventilation Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og opbevaring Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniakemission Lugt, støv, støj og affald Udbringningsarealer Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT)... 14

4 DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse der revurderes: Revurdering af miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af 1. juni 2005 fra daværende Sæby Kommune. Sagsnr. 05/5158 Dato for revurdering: 25. november 2013 CVR-nr: CHR-nr: Ejendomsnummer: Matr. nr: Adresse: Ansøger: 11a m.fl. Den Sydlige Del, Understed Gadholtvej 36, 9300 Sæby Jørgen Gadensgaard, Gadholtvej 36, 9300 Sæby. Tlf / Mail: Konsulent: LandboNord, Allan K. Olesen, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev. Tlf mail: Kommunens sagsbehandler: Anne Marie Henriksen. Telefon: Mail: Tilsynsmyndighed: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn tlf

5 1 AFGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD Frederikshavn Kommune meddeler hermed afgørelse om revision af miljøgodkendelse til husdyrbruget på ejendommen Gadholtvej 36, 9300 Sæby. Revurderingen er et supplement til husdyrbrugets gældende miljøgodkendelse af 1. juni 2005 og er gældende fra dags dato. Følgende vilkår udgår af miljøgodkendelsen: Vilkår fra godkendelsens afsnit 1.2: Svinefarmen tillades drevet med et dyrehold på slagtesvin, 6 ammekøer med opdræt, på maksimalt 249,8 DE Reglerne i Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere eventuelle ændringer skal overholdes Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og under tilbørlig hensyntagen til omgivelserne Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg, således at spild ikke kan finde sted Vilkår fra godkendelsens afsnit 1.4: Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holes ryddelige og fri for affald Efter kørsel på offentlige veje skal disse hurtigst muligt rengøres omhyggeligt Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt Bekæmpelsesmidler og tom emballage herfra skal opbevares forsvarligt i et separat aflåst rum, eller skab Farligt affald samt øvrigt affald, skal bortskaffes i henhold til Sæby Kommunes affaldsregulativer Vilkår fra godkendelsens afsnit 1.6: Mistanke om eller konstateret forekomst af rotter skal straks anmeldes til kommunen Vilkår fra godkendelsens afsnit 1.7: Spildevandet fra staldene skal ledes til gyllesystemet 2

6 Vilkår der udgår af miljøgodkendelsen - fortsat: Vilkår fra godkendelsens afsnit 1.8: Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte og gødningsplaner, som kan dokumentere at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt Sæby Kommune vil som tilsynsmyndighed på, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal derfor altid være adgang for de personer der af tilsynsmyndigheder er bemyndiget til at udføre tilsyn. 3

7 Følgende vilkår meddeles som påbud til husdyrbruget: A: Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført i overensstemmelse med tabel 1 og 2. Produktionen må ikke overstige de anførte antal DE. B: Der må ikke ændres på sammensætningen af dyregrupper og arter eller i staldindretning eller andre forhold uden at kommunen har vurderet effekten heraf. En ændring af sammensætningen af dyregrupper på maksimalt 5 % af den samlede husdyrproduktion kan dog ske uden yderligere vurdering fra kommunen, så længe det ikke medfører en overskridelse af det tilaldte maksimale antal DE. C: Driften af gyllekølingsanlægget skal dokumenteres i en logbog. Logbogen skal indeholde oplysninger serviceaftaler, kontrolrapporter, oplysninger om evt. driftsstop mm. Logbogen skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. D: Gulvtypen i staldafsnittet med fuldspalte skal være ændret til drænet gulv med spalter (33/67) inden oktober 2014 E: Den totale mængde kvælstof ab dyr pr. år for slagtesvin må maksimalt være på kg N pr år. Den totale mængde kvælstof pr. år beregnes efter følgende formel: antallet af slagtesvin X ((FEsv pr produceret gris X g råprotein/fesv)/ ((afgangsvægt - indgangsvægt) X 0,0296 g N pr. kg tilvækst)) Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal ovenstående vilkår overholdes. FORUDSÆTNINGER FOR FODERVILKÅR Parameter Slagtesvin Antal Indgangsvægt Afgangsvægt 33,0 kg 102,0 kg FE pr kg tilvækst 2,80 G råprotein/fe 147,4 g F: Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - Antal producerede slagtesvin - Gennemsnitlige vægtintervaller(indgangs- og afgangsvægt) for slagtesvin - Foderforbrug pr. kg. tilvækst - Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr FE i foderblandingerne for slagtesvin G: Krav til totaldeposition til kategori 1 natur skal være opfyldt senest 22 år efter meddelelsen af denne afgørelse eller ved afvikling af svineproduktionen. Såfremt husdyrbruget foretager godkendelsespligtige om udvidelser eller ændringer inden da, skal der foretages en konkret vurdering i forhold til opfyldelse af krav til totaldeposition. 4

8 Begrundelse for vilkår der udgår samt nye vilkår: Den første del af vilkår 1.2 (om dyreholdets størrelse og sammensætning) udgår og erstattes af vilkår A og B. De resterende vilkår der udgår vedrører forhold, der i dag er reguleret af den generelle lovgivning på området. Der er således ikke grund til, at de står som vilkår i selve miljøgodkendelsen. Der tilføjes et nyt vilkår C om at driften af gyllekølingsanlægget skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighederne gennem en logbog. Vilkåret er tilføjet med henblik på at sikre virksomhedens egenkontrol samt tilsynsmyndighedens kontrol og fordi der ikke indgik et tilsvarende vilkår i den gældende miljøgodkendelse Vilkår D, E, Fog G stilles i forhold til anvendelse af BAT samt i forhold til overholdelse af totaldepositionskrav til kategori 1- natur. 5

9 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 BAGGRUND FOR REVURDERINGEN Husdyrbruget er omfattet af miljøgodkendelse af 1. juni 2005 meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33. Det fremgår af husdyrgodkendelseslovens 103, stk 3, at regler i medfør af husdyrgodkendelsesloven endvidere finder anvendelse på bestående husdyrbrug omfattet af en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33, fra det tidspunkt hvor kommunen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse. Det er kommunens vurdering, at forurening fra husdyrbrugets ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Miljøgodkendelsen omfatter en række nye vilkår. Nye vilkår er meddelt som påbud efter husdyrgodkendelsesloven 39, jf. 41, stk. 3 og dermed ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Der er stillet tidsfrister for opfyldelse af en række af de nye og/eller ændrede vilkår. I forbindelse med revurderingen er vilkår fra den tidligere miljøgodkendelse videreført i det omfang de fortsat er relevante. En række vilkår er opdateret og/eller omformuleret så de er tidssvarende. Derudover er en række vilkår fjernet, idet det er vurderet, at de ikke længere er relevante. Det kan f.eks. være vilkår om forhold, der i dag er omfattet af generelle regler på området. 2.2 OFFENTLIGHED Indledningen af revurderingen blev annonceret på kommunens hjemmeside den 24. juni Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen i forbindelse med denne første annoncering. Udkast til afgørelse om revurdering blev den 1. november 2013 sendt i partshøring til ansøger. Der var frist til afgivelse af bemærkninger frem til den 22. november Ansøger havde ingen bemærkninger i forbindelse med partshøringen. 2.3 GYLDIGHED Hvis miljøgodkendelsen af 1. juni 2005 ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Reglerne fremgår af miljøbeskyttelseslovens 78b. Krav til totaldeposition skal være opfyldt senest 22 år efter meddelelsen af denne afgørelse. Hvis husdyrbruget foretager godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser inden da, skal der foretages en konkret vurdering i forhold til opfyldelse af krav til totaldeposition. 2.4 RETSBESKYTTELSE OG REVURDERING Nye vilkår i denne godkendelse meddeles som påbud med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens 39, jf. 41. De nye vilkår er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den næste regelmæssige revurdering skal således foretages senest i

10 3 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD, STALDINDRETNING OG VENTILATION Det godkendte dyrehold med tilhørende staldsystemer fremgår af tabel 1 og tabel 2. TABEL 1 OVERSIGT OVER EJENDOMMENS SVINEPRODUKTION Produktions- og staldtype Vægtgrænser Antal årsdyr Stipladser DE Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33/67) ,95 Slagtesvin, delvis spaltegulv, % fast gulv ,09 Ialt ,04 TABEL 2 OVERSIGT OVER EJENDOMMENS KVÆGPRODUKTION Produktions- og staldtype Vægt-/aldersgrænser Afgræsning, uden for udbringningsarealet Antal årsdyr/prod. dyr DE Ammekøer, dybstrøelse (hele arealet) Avlstyr, st. race Dybstrøelse (hele arealet) Opdræt, st.race Dybstrøelse (hele arealet) Opdræt, st.race. Dybstrøelse (hele arealet) Tyrekalve, st.race Dybstrøelse (hele arealet) Ungtyre, st.race Spaltegulvbokse kg 8 mdr. 6 årsdyr 3,75 8 mdr. 1 årsdyr 0, mdr. 8 mdr. 1 Årsdyr 0, mdr. 8 mdr. 3 årsdyr 1, kg 8 mdr. 3 Prod. 0, kg 8 mdr. 3 Prod. 0,75 Dyreenheder i alt ,18 7

11 Ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier er der beregnet nedenstående emissionsniveau for ammoniak for svineproduktionen i ejendommens eksisterende stalde. TABEL 3 TABEL 2 BEREGNING AF AMMONIAKEMISSION EFTER MILJØSTYRELSENS VEJ- LEDENDE STANDARDVILKÅR Dyretype Antal Vægtinterval Vejl. emission, Kg N/gris Korrigeret emission, Kg N/gris Emission i alt, kg N Slagtesvin, drænet gulv (33/67) Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv) Slagtesvin, Fuldspaltegulv ,40 0, ,31 0, ,45 0, I alt Miljøgodkendelsen fra 2005 er baseret på en screening til ikke VVM-pligt af daværende Nordjyllands Amt. Det indgik som en forudsætning i såvel screeningen som den efterfølgende miljøgodkendelse, at der skulle etableres gyllekøling i såvel nye som eksisterende slagtesvinestalde. Gyllekøling indgik med en ammoniakreduktion på 30 %. Idet der dermed ikke er tale om et frivilligt tiltag, men et pålagt krav om reduktion af ammoniaktab skal effekten af de krævede reduktionstiltag indgå i beregningen af BAT. Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at det er det skrappeste krav der skal gælde i forhold til beregning af BATniveauet. Det vil sige enten Miljøstyrelsens vejledende krav på kg N/ha pr år eller niveauet ved 30 % reduktion af emissionen som følge af gyllekøling. Med udgangspunkt i de staldtyper, vægtgrænser, gyllekøling etc. der indgik som forudsætning i screening og miljøgodkendelse fra 2005 svarer det til en emission fra svineproduktionen på ca kg N/år. Hertil skal lægges N-emission fra kødkvægproduktionen. Idet ammekvæg med opdræt er opstaldet i eksisterende stalde med dybstrøelse og er på græs i 8 måneder om året vurderes det, at der ikke er relevante eller proportionale teknologiske muligheder for reduktion af ammoniakemissionen fra kvægproduktionen. Emissionen herfra sættes derfor til den faktiske emission svarende til ca. 16 kg N/år. Den samlede emission fra ejendommen Gadholtvej 36 i forhold til bedst anvendelig teknologi må derfor maksimalt være kg svarende til i alt kg N/år. Den faktiske emission fra produktionen er ifølge IT-ansøgning med skema ID 55130, version 3 på kg N/år. Kravet til anvendelse af bedst tilgængelig teknik vurderes dermed som værende opfyldt. 8

12 4 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG OPBEVARING I nedenstående tabel 4 ses en oversigt over de forskellige typer husdyrgødning m.v. der produceres, modtages og afsættes i den ansøgte produktion. TABEL 4 PRODUCERET, MODTAGET OG AFSAT HUSDYRGØDNING Gødningstype Kg kvælstof Kg fosfor DE Svinegylle ,03 Kvæggylle ,25 Dybstrøelse ,14 I alt til udbringning ,42 Ejendommens husdyrgødning opbevares i eksisterende gylletank på m 3. Tanken er senest kontrolleret i 2008 uden bemærkninger. 9

13 5 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAKEMISSION I forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse skal bekendtgørelsens krav til totaldeposition af kvælstof være opfyldt, indenfor en frist der fastlægges konkret i den enkelte sag. Kravene til totaldeposition af kvælstof fremgår af bilag 3 (tabel 3) i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af m.v. af husdyrbrug. Kravene til totaldeposition omfatter de såkaldte kategori 1- og kategori 2- naturområder. Kommunen har foretaget en vurdering af naturområderne i området omkring husdyrbruget og lavet beregninger af totaldepositionen til en række naturområder. Nedenstående figur viser beliggenheden af den nærmeste kategori 1 natur omkring husdyrbruget. Beregning af totaldeposition til disse naturområder fremgår af den efterfølgende tabel. FIGUR 1 PUNKTER HVORTIL DER ER BEREGNET N-DEPOSITION. DEN GRØNNE SKRA- VERING VISER NATURA2000-OMRÅDET. ALLE TRE MARKEREDE PUNKTER ER OVER- DREV BELIGGENDE I N2000-OMRÅDE, OG DERMED KATEGORI 1 NATUR. 10

14 TABEL 5 BEREGNING AF TOTALDEPOSITION TIL NÆRLIGGENDE NATUR Pkt. Naturtype Totaldeposition, kg N/ha/år 1 Overdrev i N2000-område. Kategori 1-natur 2,2 2 Overdrev i Natura2000-område. Kategori 1-natur 5,2 3 Overdrev i N2000-område. Kategori 1-natur 2,9 Kravene til totaldeposition fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Det fremgår heraf, at ved en revurdering, skal totaldepositionskravet være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret i den enkelte sag. Forhold vedr. kumulation og afgræsning indgår når kravet til den endelige deposition skal fastlægges. Kumulation Kravet til totaldeposition afhænger af antallet af andre husdyrbrug i område, således at jo flere husdyrbrug der er i nærheden, desto skrappere bliver kravet. Antal andre husdyrbrug i området er opgjort efter kriterierne i tabel 3, bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Indenfor en afstand af op til m fra de aktuelle naturarealer er der ikke umiddelbart ejendomme der opfylder størrelseskriterierne jf. tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3. I en afstand af ca. 1,9 km fra Gadholtvej 36 ligger en minkfarm med årstæver samt 70 ammekøer med opdræt. Idet antallet af mink-de skal indgå med en faktor 5, svarer ejendommens minkproduktion alene til 833 DE. Ejendommen skal dermed indgå i kumulation, hvis den giver anledning til en påvirkning med over 0,3 kg N/ha. Kommunen har oprettet en scenarieberegning for denne produktion og beregnet en totaldeposition på 0,1 kg N/ha til naturområderne ved Gadholtvej 36. Minkfarmen skal dermed ikke indgå i kumulation. Afgræsning Kravet til totaldeposition kan lempes hvis husdyrbruget med henblik på naturpleje af den påvirkede natur foretager afgræsning eller en kombination af afgræsning og slæt som skønnes netto at fjerne kvælstof fra naturområdet. Det er en forudsætning, at de afgræssende dyr er en del af det pågældende husdyrbrug. I givet fald ændres kravene til totaldeposition fra henholdsvis 0,2, 0,4 og 0,7 kg N/ha til henholdsvis 0,3, 0,5 og 1,0 kg N/ha. Ammekvægproduktionen på ejendommen Gadholtvej 36 afgræsser naturarealerne umiddelbart nord for ejendommen, herunder de konkrete kategori 1 naturtyper. Ifølge ansøger og dennes konsulent tilskudsfodres dyrene ikke i den periode de afgræsser de pågældende arealer. Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at idet der ikke anvendes tilskudsfodring vil dyrene netto fjerne kvælstof (i form af tilvækst) fra arealerne. Krav til totaldeposition og muligheder for at overholde kravet På baggrund af ovenstående vedrørende kumulation og afgræsning er det Frederikshavn Kommunes vurdering, at kravet til totaldeposition til kategori-1 naturtyperne umiddelbart nord for ejendommen skal sættes til 1,0 kg N/ha/år. Det fremgår af tabel 5 at husdyrbruget ikke opfylder kravet til en totaldeposition på max. 1,0 kg N/ha/år. Der er således beregnet en totaldeposition på op til 5,4 kg N/ha/år. I forbindelse med den seneste udvidelse af produktionen blev der stillet vilkår om gyllekøling i såvel nye som eksisterende staldanlæg. Det indgår således i de konkrete beregninger af N-depositionen, at der er etableret gyllekøling i alle staldafsnit til slagtesvin. Ansøger og dennes konsulent har lavet en række beregninger af effekt og driftsøkonomi ved mulige tiltag til reduktion af ammoniakemissionen (udover gyllekøling) - se tabel 6. 11

15 TABEL 6 BEREGNING AF EFFEKT OG OMKOSTNINGER VED MULIGE TEKNOLOGSKE MU- LIGHEDER FOR REDUKTION AF AMMONIAKEMISSION Tiltag Samlet NH3-tab fra stald og lager ved valgt tiltag Pris pr kg reduceret N *) Pris pr slagtesvin Opfyldes kravet til totaldep ved tiltag? Ingen (dog gyllekøling) Forsuring i staldanlæg Kemisk luftrensning, 20 % delrensning Overdækning gylletank af *) Incl. værdi af sparet N Nej Nej Nej nej Udover de tiltag der fremgår af tabel 6 er der mulighed for at reducere ammoniaktabet gennem forbedret fodereffektivitet (FE/kg tilvækst) eller reduceret proteinindhold i foderet. De aktuelle normtal (planperioden ) for fodring af slagtesvin ( kg) er 2,86 FE/kg tilvækst og 147,4 g råprotein/fe. Ansøger har redegjort for, at der anvendes hjemmeblandet foder på ejendommen. Foderet er bl.a. baseret på anvendelsen af eget korn. Idet proteinindholdet i korn varierer fra år til år, er det vanskeligt at binde sig til en lavere proteinprocent i foderet der rækker ud over det enkelte år. I forhold til fodereffektivitet der gennem de seneste år gennemført E-kontrol på ejendommen der viser et forbrug på ca. 2,80 FE/kg tilvækst. På den baggrund er ammoniaktabet fastlagt efter en reduktion af proteinindholdet fra 2,86 til 2,80 FE/kg tilvækst. Der er ikke i miljøgodkendelsen fra 2005 stillet vilkår om fodereffektivitet eller proteinindhold i foderet. Normtal på daværende tidspunkt ( ) var 2,86 FE/kg tilvækst med 157,4 g råprotein/fe. Alene som følge af den generelle udvikling mod anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknologi er der således sket i reduktion af råproteinindholdet i foderet svarende til 10 g/fe. Et af staldafsnittene til slagtesvin er indrettet med fuldspaltegulv. Som følge af nye dyrevelfærdsmæssige krav til opstaldning af slagtesvin skal dette staldafsnit senest i 2015 ændres til en gulvtype hvor min 1/3 af arealet er fast eller drænet gulv. Ændringen af staldtype fra fuldspalte til drænet gulv med spalter (33/67) indgår som et af elementerne til at reducere ammoniakemissionen og der stilles vilkår i forhold til det. Det bemærkes, at ved bygningsmæssige ændringer, der udspringer af lovkrav til dyrevelfærd, kan kravet til totaldeposition overskrides. Det forudsætter dog, at ændringerne begrænses til det det nødvendige for opfyldelsen af de dyrevelfærdsmæssige krav. I det konkrete tilfælde er der alene tale om ændring af gulvprofil fra fuldspalte til drænet gulv + spalter (33/67) for slagtesvin. På den baggrund er det kommunens vurdering, at ændringerne er begrænset til det nødvendige med henblik på opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav. Tidsfrist for opfyldelse af krav til totaldeposition Kommunen skal i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen fastlægge en tidsfrist for hvornår kravet til totaldeposition skal være opfyldt. På baggrund af ansøgers tekniske og økonomiske redegørelse er det Frederikshavn Kommunes vurdering, at der ikke umiddelbart er tekniske løsninger, der kan opfylde det samlede krav til totaldeposition og som samtidig er proportionale. Ændring af staldgulv i ét staldafsnit (fra fuldspalter til drænet gulv + spalter) samt en mindre forbedring i fodereffektiviteten (fra 2,85 til 2,80 FE/kg tilvækst) vurderes som proportionale, men er ikke nok 12

16 til at kravet til totaldeposition er overholdt. Der stilles vilkår i forhold til ændring af staldgulv samt forbedret fodereffektivitet. Frederikshavn Kommune har i vurderingen af proportionalitet for totaldeposition til kategori 1 natur taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens arbejde med fastlæggelse af emissionsgrænseværdier for BAT. Herunder Miljøstyrelsens notat: Vurdering af proportionalitet der er udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut og NIRAS Konsulenterne. For slagtesvin har Miljøstyrelsen fastlagt BAT-emissionskravet ud fra det princip, at enkeltteknologier der overstiger ca. 100 kr pr kg reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen. Herudover er det lagt til grund, at meromkostningerne for landmanden ikke bør overstige ca. 8 kr pr produceret slagtesvin. Det fremgår af tabel 6 at ingen af de undersøgte teknologiske løsninger opfylder Miljøstyrelsens proportionalitetsmæssige kriterier i forhold til BAT. Det fremgår ligeledes af tabel 6, at ingen af de undersøgte tiltag vil medføre, at kravet om en totaldeposition på max. 1,0 kg N til kategori 1 natur er overholdt. Overholdelse af et totaldepositionskravet på 1,0 kg N/ha/år vil kræve at den samlede N-emission fra stald og lager reduceres til mindre end 570 kg N. Det svarer til en reduktion på min. 93 %. På baggrund af ovenstående, vurderes det ikke realistisk eller proportionelt at virksomheden vil kunne overholde depositionskravet til kategori 1 natur i forbindelse med den aktuelle revurdering, hvor der som udgangspunkt ikke foretages ændringer i staldanlæg eller dyrehold. Det fremgår af Miljøstyrelsen vejledning, at idet de teknologiske muligheder indenfor proportionalitetsprincippet ved selve revurderingen må antages at være fuldt udnyttet, skal der ved fastsættelse af frist for opfyldelse af det fulde totaldepositionskrav tages udgangspunkt i den forventede levetid for staldanlægget. Det betyder, at i sådanne tilfælde skal totaldepositionskravet som udgangspunkt først opfyldes helt, når de godkendte staldanlæg er udtjent. I den forbindelse skal staldanlæggets størrelse og fleksibilitet indgå i vurderingen. Såfremt der er tale om et større staldanlæg af høj kvalitet og/eller staldanlæg der i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen, vil fristen således kunne forlænges i op til 30 år efter staldanlæggenes etablering svarende til typisk 22 år efter den 1. revurdering. Ansøger har redegjort for at anlægget forventes at have en restlevetid på år, idet det dog ikke kan fastsættes endegyldigt. Staldanlægget til slagtesvin er opført af flere omgange og senest udvidet og renoveret i forbindelse med miljøgodkendelsen fra Der er tale om et større, solidt staldanlæg der er fleksibelt i forhold til anvendelsen. På baggrund af miljøstyrelsens vejledning, ansøgers proportionalitetsberegninger i forhold til anvendelse af ny teknik, det forhold at der allerede i dag er installeret gyllekøling i staldanlægget samt ansøgers redegørelse for anlæggets forventede restlevetid vurderes det, at der kan gives en frist på 22 år til opfyldelse af totaldepositionskravet. Såfremt husdyrbruget inden da søger om godkendelsespligtige udvidelser eller ændringer skal der dog foretages en ny vurdering i forhold til overholdelse af totaldepositionskravet. 5.2 LUGT, STØV, STØJ OG AFFALD Hovedparten af vilkårene vedrørende lugt, støv, støj og affald fra den gældende miljøgodkendelse er fortsat relevante og gældende for husdyrproduktionen. En række af vilkårene bortfalder dog, idet de pågældende områder er omfattet af generelle regler på området. Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at kræve beskyttelsesniveauerne for lugt, jf. bilag 3 overholdt i forbindelse med en revurdering. Idet der ikke sker ændringer eller udvidelser af husdyrproduktionen i forbindelse med denne revurdering, forventes der imidlertid heller ikke ændringer i lugtniveauet. 13

17 6 UDBRINGNINGSAREALER 6.1 UDBRINGNINGSAREALERNE I forhold til anvendelsen af husdyrbrugets arealer er det kommunens vurdering, at der ikke er tale om en væsentlig forurening hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Endvidere at forureningen ikke er væsentligt større, end det som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. I forhold til anvendelsen af bedst tilgængelig teknik (BAT) er det kommunens vurdering, at anbefalingerne fra BREF-dokumentet er udmøntet i generelle regler for udbringning af husdyrgødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det bemærkes at der i forbindelse med en revurdering ikke er hjemmel til at foretage habitatvurdering eller til at kræve husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer overholdt. Ligeledes er der ikke hjemmel til at kræve en arealgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 16. Det skyldes at 16 alene angår arealer der anvendes til afsætning af husdyrgødning omfattet af tilladelse eller godkendelse efter lovens 10, 11 eller BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) Det væsentligste formål med revurderingen er, at det løbende sikres at husdyrbrugets indretning og drift er baseret på bedst tilgængelig teknik (BAT). BAT er berørt i flere af de tidligere afsnit, og der er evt. formuleret vilkår i relation hertil. I forhold til fosfor er der ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier beregnet et niveau på kg P ab lager for slagtesvineproduktionen. Det fremgår af ansøgningen at slagtesvineproduktionen giver anledning til et samlet fosforindhold ab laget på kg P/år. Bedriften lever dermed op til BAT for så vidt angår fosfor. Kommunen vurderer samlet set at bedriften lever op til BAT for så vidt angår husdyrbrugets indretning og drift. 14

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende i Frederikshavn Kommune

AFGØRELSE i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende i Frederikshavn Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2015 J.nr.: NMK-135-00030 Ref.: CEVON AFGØRELSE i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Dato for gyldighed 15. januar 2019

Dato for gyldighed 15. januar 2019 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Hjørringvej 20 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. * Dato for gyldighed 15. januar 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit.

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit. Jens Møller Nedre Vej 77 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017 / 09.17.44-P19-7-17

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup #split# GÅRDEJER POUL NØRGAARD NIELSEN Bjørnbækvej 78 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr.: 15633174 Kopi sendt til LandboNord, att. Allan K. Olesen Plan og Miljø Dato:

Læs mere

Dato for gyldighed 6.marts 2019

Dato for gyldighed 6.marts 2019 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Katsigvej 46 9900 Frederikshavn * I medfør af Lovbekg. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Dato for gyldighed 6.marts 2019

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ / G

SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ / G SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

GÅRDEJER FLEMMING BJERRE HANSEN Dyssehøjvej Spentrup / G

GÅRDEJER FLEMMING BJERRE HANSEN Dyssehøjvej Spentrup / G GÅRDEJER FLEMMING BJERRE HANSEN Dyssehøjvej 19 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 09-08-2017

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 Møllevej 2, Jegindø

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 07-09-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-6-15 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Mellemvej 17 7790 Thyholm 7. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE 1 - Diagonalvejen 112 - revurdering REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE for husdyrbruget på Diagonalvejen 112, 7323 Give Efter 39, jf. 41, i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1572 af 20.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Ryttergårdsvej 5, 5892 Gudbjerg Sydfyn, CVR. Nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Ryttergårdsvej 5, 5892 Gudbjerg Sydfyn, CVR. Nr Klaus Nielsen Kværndrupvej Vænge 11 5772 Kværndrup mail@hoejagergaardagro.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE DPL Vålse Vesterskovvej 28a 4840 Nørre Alslev CVR nr. 20365404 7. MATRS 2017 TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE Guldborgsund Kommune har den 2. marts 2017 modtaget

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Strandvænget 75 7900 Nykøbing M 8. juli 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse... 5 4

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 Grudsgård Ibstedvej

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Dorfvej 42, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Dorfvej 42, 9330 Dronninglund #split# Per Vestergaard Gingsholmvej 3 9330 Dronninglund Kopi sendt til LandboNord, att. Karoline Holst Plan og Miljø Dato: 21-01-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-10-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE PÅ LL. SLEMMINGEVEJ 37, 4990 SAKSKØBING

UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE PÅ LL. SLEMMINGEVEJ 37, 4990 SAKSKØBING Niels Skaaning Ll. Slemmingevej 37 4990 Sakskøbing CVR nr. 6575 0716 10. MAJ 2017 UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE PÅ LL. SLEMMINGEVEJ 37, 4990 SAKSKØBING Guldborgsund Kommune har den 8. maj

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Klepgabsvej 28, 8881 Thorsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Klepgabsvej 28, 8881 Thorsø Niels-Henrik Ravn Klepgabsvej 28 Borridsø 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Lundgård, Hjermvej 98, 7560 Hjerm den 25. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nørgård, Rødebrovej 6, Linde, 7600 Struer den 31. august 2017 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Kettrupvej 35, 9690 Fjerritslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Kettrupvej 35, 9690 Fjerritslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE kvægbruget Kettrupvej 35, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4/2 2011 og 8/2 2011 1 Indhold Indhold... 2 Resume og samlet vurdering... 3 Vilkår for tillæg

Læs mere

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. januar 2017 kl (4 uger efter offentliggørelsen).

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. januar 2017 kl (4 uger efter offentliggørelsen). Martin Pedersen Krovej 4 6800 Varde Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 21. december 2016 Afgørelse på anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Revurderinger i praksis. Hvordan griber vi det an i Herning?

Revurderinger i praksis. Hvordan griber vi det an i Herning? Revurderinger i praksis Hvordan griber vi det an i Herning? Program Opbygningen af tillæg til eksisterende godkendelser Hvor sker der ændringer? Vilkår i gammel godkendelse erstattes af nye, resten bibeholdes.

Læs mere

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside,

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Jens Kristian Steffensen Forsomhovej 8 6870 Ølgod Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse på anmeldelse af skift mellem

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af emissionsbaseret produktionstilpasning efter

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (203366) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 6 Indsendelsesdato: 26 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for Sønderskov Marendal 2, Jegindø, 7790 Thyholm

Læs mere

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig Den 4. marts 2015 Natur, Miljø og Trafik Skift i dyretype i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Næbbevej 18A, Bråde, 4560

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (203366) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 2 Indsendelsesdato: 26 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nygård, Vilhelmsborgvej

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Hjørring Kommune Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget på Bollervej 190, Tårs 41 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 17. august 2016 Teknik

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Teknik og Miljø Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Krarupvej 19, 6862 Tistrup 20.

Teknik og Miljø  Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Krarupvej 19, 6862 Tistrup 20. Niels Thing Snorupvej 14 6862 Tistrup Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Krarupvej

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde Niels Jørgen Kjærgaard Jeppesen Houmarksvej 18 7130 Juelsminde Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 619-L02-000051

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr Hjørnegaarden I/S v. Jørgen og Ulrik Balman Tanghavevej 26 5883 Oure ulrikbalman@hotmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Karen.frænde.jensen@svendborg.dk

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Gilbjergvej 31 Dyreart Antal DE Småkalve, Jersey (2-6 mdr.) 70 11,7 Opdræt, Jersey (6-25 mdr.) ,4 I alt 102,1

Gilbjergvej 31 Dyreart Antal DE Småkalve, Jersey (2-6 mdr.) 70 11,7 Opdræt, Jersey (6-25 mdr.) ,4 I alt 102,1 Bilag 5: Vilkår i miljøgodkendelse af 17. december 2008 Vilkår Ejendomme, anlæg, drift og arealer, som hører under virksomheden, omfattes med nærværende afgørelse af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse

Læs mere

Vi skal med denne afgørelse vurdere, om ændringen kræver godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 1.

Vi skal med denne afgørelse vurdere, om ændringen kræver godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 1. Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 5970 Ærøskøbing Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af miljøgodkendelse

Frafald af krav om revurdering af miljøgodkendelse Plan, Byg og Miljø 25. september 2017 Frafald af krav om revurdering af miljøgodkendelse Husdyrproduktionen på Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg. Revurderingen vedr.: Mineslund Asnæs Skovvej 38 4400 Kalundborg

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 1. oktober 2012

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 1. oktober 2012 Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 29-31, 6430 Nordborg Meddelt d. 1. oktober 2012 Indhold 1. Ansøger og ejerforhold... 1 2. Ansøgning om tillægsgodkendelse... 2 3. Beskrivelse af husdyrbruget...

Læs mere

Kragrøi I/S Att.: Søren Rasmussen Lillemadevej Nordborg. Erhverv & Affald Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Kragrøi I/S Att.: Søren Rasmussen Lillemadevej Nordborg. Erhverv & Affald Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Kragrøi I/S Att.: Søren Rasmussen Lillemadevej 9 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Lillemadevej 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 23. marts 2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse betingelser er opfyldt.

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse betingelser er opfyldt. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø AMH 09 ApS Mullerupvej 43 5540 Ullerslev e-mail: asgermhansen@gmail.com Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for. Lindegård Havrelandsvej 17, Søndbjerg 7790 Thyholm Meddelt d. 12. april 2018 PLAN OG MILJØ

Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for. Lindegård Havrelandsvej 17, Søndbjerg 7790 Thyholm Meddelt d. 12. april 2018 PLAN OG MILJØ POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 12 miljøgodkendelsen for Lindegård Havrelandsvej 17, Søndbjerg

Læs mere

29, anmeldelse af skift mellem dyretyper Gyrupvej 9, 5450 Otterup

29, anmeldelse af skift mellem dyretyper Gyrupvej 9, 5450 Otterup 29, anmeldelse af skift mellem dyretyper Gyrupvej 9, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 20. september 2017 Dokument nr. 480-2017-254333 Sags nr. 480-2017-19893 Indhold Data...2 Anmeldelse

Læs mere

Dato for gyldighed 15. august 2016

Dato for gyldighed 15. august 2016 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Donstedvej 60 9352 Dybvad 12, stk. 3 Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 15. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

Dato for gyldighed 22. januar 2019

Dato for gyldighed 22. januar 2019 Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget Hørbylundvej 95 9300 Sæby * I medfør af Lovbekg. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Dato for gyldighed 22. januar 2019

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljøgodkendelse Svinebruget Vråvej 416, 9760 Vrå Husdyrgodkendelsesloven 41 Dato for gyldighed: 8. november 2016 Journalnummer 09.17.18-K08-2-16 Teknik & Miljø Springvandspladsen 5 9800

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk. Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den 3. december

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere