Lokalplan nr. 025 Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 025 Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar"

Transkript

1 Lokalplan nr. 025 Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar A. Andelsboligforeningens Bestyrelse Andelsboligforeningens bestyrelse har som høringssvar indsendt sit bud på en lokalplan for Kyndby Huse. Ændringer i forhold til planen der var i høring er beskrevet herunder, samt By og Lands vurdering og anbefaling. A.1 Redegørelse A.1.1. Til lokalplanens formål ønskes at der muliggøres for fælleshus, varmeforsyningsanlæg, og udstykning i området. Det anbefales at formuleringen i lokalplanen fastholdes, da formålet med lokalplanen er at fastholde den overordnede bebyggelsesstruktur. Desuden er der ikke et ønske om, at Kyndby Huse skal udstykke yderligere jf. Fingerplan Bestemmelsen fastholdes A.1.2. I optegnelsen af særlige bygninger skal Kyndbyvej nr. 90 ændres til nr 83. Det er en fejlangivelse i lokalplanen. Kyndbyvej 90 (rensningsanlægget) ændres til nr. 83. A.1.3. Konklusionen på historie og eksisterende forhold ønskes ændret, således at bebyggelsen ikke beskrives som en unik bebyggelse, og at vurderingen om at det er vigtigt at bevare og fastholde bebyggelsen slettes. Lokalplanens mål er at sikrer en bevaring af Kyndby huse, samtidig med at der åbnes muligheder for tilbygninger. Derfor fastholdes konklusionen, som i lokalplanudkastet. Ingen ændring. A.2 Lokalplanens indhold. A. 2.1 Ordet kulturhistoriske træk omkring beskrivelsen af bebyggelsen ønskes slettet, samtidig skal helhedspræget af bebyggelsen blot forsøges fastholdt. Kyndby huse er en del af den danske kulturarv, og derfor er det naturligt at anvende ordet kulturhistoriske træk. Desuden har ønsket med lokalplanen været at fastholde helhedsindtrykket af bebyggelsen. Lokalplan nr Kyndby Huse 1

2 Ingen ændring. A.2.2 Der fastlægges retningslinier for alle fem bygningstyper. Dvs. at delområde E, særlige bebyggelse, bliver behandlet som de øvrige bygningstyper. Delområde E er kendetegnet ved at være særlige bebyggelser, og det er således svært at ensrette bestemmelser for bebyggelsen. Vaskehusene og det nuværende pensionat skiller sig ud fra den øvrige bebyggelse, og får derfor egne bestemmelser. Vaskehusene skal fortsat anvendes til fælles service funktioner for beboerne i Andelsboligforeningen. Pensionatet kan grundet tilstanden rives ned. Der kan efterfølgende opføres ny bebyggelse der forholder sig til det eksisterende fundament, men arkitektonisk ikke fremstår som pensionatet. De øvrige bebyggelser får mulighed for dobbeltcarport, havestue, kviste og tagvinduer, som giver bebyggelserne i samme tilbygningsmuligheder som den resterende bebyggelse. 1. Vaskehusene markeret på kortbilag 2 skal anvendes til fælles servicefunktioner for Andelsboligforeningen. 1. Den oprindelige bebyggelse skal fastholdes med oprindelige materialer og udformning. Eksisterende døre og vinduer skal fastholdes med oprindelige dimensioner og opdeling. Dog kan evt. eksisterende butiks- og forretningsvinduer og døre ændres til vinduer lig de øvrige i bebyggelsen. 2. Der kan opføres havestue eller udestue på husets haveside. Havestuen/udestuen skal opføres med fladt tag, som fastgøres på facaden under tagudhænget. 3. Der må etableres 2 kviste på hver af husets tagflade. Kvistene skal opføres så de i materialer, form, opdeling og karakter svarer til eventuelt eksisterende kviste. 4. Der kan isættes to tagvinduer på hver tagflade. Tagvinduerne skal være tophængte og have en bredde på 0,78 m og en højde på 1,40 m. Tagvinduerne skal etableres med et mellemrum på min. 2 tegl tagsten 5. Der må til boligen opføres en garage eller en dobbeltcarport. Dobbeltcarporten skal have en max. bredde på 6 m, og en længde på 8 m. Carporten skal placeres således at den flugter med husets facadelinie, eller bagved facadelinien i retning væk fra vejen. Vaskehusene (Markeret på kortbilag 2) 6. Den oprindelige bebyggelse skal fastholdes med oprindelige materialer og udformning. Eksisterende døre og vinduer skal fastholdes med oprindelige dimensioner og opdeling. Den oprindelige bebyggelse i området skal bevares og må ikke nedrives. Det tidligere pensionat og posthus, Kyndbyvej 81, er undtaget af bestemmelsen, og kan således Lokalplan nr Kyndby Huse 2

3 nedrives. Der kan efterfølgende opføres ny bebyggelse i princippet på tidligere bebyggelse fundament. A.2.3 De eksisterende grønne områder skal ikke bevares i forhold til eksisterende beplantning, men som grønne områder. By og land har modtaget materiale fra en landskabsarkitekt, der har vurderet de grønne områder tilknyttet bebyggelsen. Ifølge ham er den eksisterende beplantning hverken oprindelig eller særligt bevaringsværdigt. Helhedsindtrykket af området er afhængigt af at det grønne præg i bebyggelsen bevares, som grønne områder og økologiske korridorer. Det er derimod ikke afgørende for områdets karakter, at de grønne områder bevares med eksisterende arts sammensætning. De levende hegn og beplantningsbælter som vist på kortbilag 3, skal bevares som grønne områder. A.2.4 Det eksisterende fælleshus kan udvides, bruges til andet formål og/eller erstattes af et nyt og større. Det anbefales at fælleshuset får friere bestemmelser, da fælleshuset ikke bidrager væsentligt til helhedsindtrykket af området. Det er dog vigtigt for området og fællesskabet i Kyndby Huse, at der er et fælleshus på området. Det eksisterende fælleshus kan nedrives eller udbygges. Etableres der nyt fælleshus på det reserverede areal, kan fælleshuset anvendes til andet formål. A.2.5 Det ønskes slettet, at der i tilknytning til Fjordstien er etableret en primitiv teltplads, da det ligger udenfor lokalplanområdet. Den primitive teltplads ligger udenfor lokalplanområdet. Sætningen slettes. A.2.6 Det kræves undersøgt hvorfor der ikke må udstykkes til boliger på den fælles grønning. Miljøcenter Roskilde er kontaktet, og giver fuld opbakning til, at der ikke må udstykkes, pga. Fingerplanen. Kyndby Huse ligger i det øvrige hovedstadsområde (landområde), og at byudvikling derfor kun må ske af lokal karakter og i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Bestemmelsen fastholdes. A.2.7 Lokalplan nr Kyndby Huse 3

4 Sætningen omkring at lokalplanen ikke åbner mulighed for opførelse af nye boliger i området ønskes fjernet. Se A.2.6 A.2.8 Der ønskes en forkortelse af beskrivelsen af fremtidig varmeforsyning. Afsnittet strammes op. Området forsynes pt. med fjernvarme fra Kyndby Værket, men værkets overenskomst med Andelsboligforeningen ophører i I forbindelse med værkets overgang fra anvendelse af fuelolie til letolie, forventes varmen efter 2011 at blive væsentligt dyrere. Såfremt der ikke kan opnås enighed i Andelsboligforeningen om forsyning fra Kyndbyværket, kan det blive relevant at etablere anden varmeforsyning på området, f.eks. baseret på biomasse eller naturgas, evt. kombineret med solvarme. A.2.9 Der menes ikke at være fremført naturgasledning til Kyndbyværket. Der er ikke en naturgasledning, men to højspændingsledninger indenfor området. Det slettes at der er naturgasledning på området. A.3 Lokalplanens bestemmelser A.3.1 I lokalplanens formål ønskes det slettet at kulturhistoriske og arkitektoniske træk bevares. Bestemmelserne og redegørelse skal stemme overens. Derfor skal der i bestemmelsen stå, at målet er at bevare de kulturhistoriske og arkitektoniske træk. Sætningen bibeholdes. A.3.2 Sætningen om at lokalplanen særligt skal sikre bevaring/videreførelse af bebyggelsesplanen og de enkelte bygningstyper slettes. Det er lokalplanens mål særligt at sikre videreførelse af bebyggelsesplanen og de enkelte bygningstyper. Sætningen bibeholdes A.3.3 Der ønskes mulighed for at placere solceller, såfremt de placeres på husets haveside Så længe at solceller placeres på havesiden, påvirker de ikke helhedsindtrykket af bebyggelsen. Lokalplan nr Kyndby Huse 4

5 Solfangere må kun etableres på ejendommenes haveside. A.3.4 Lokalplanen skal give mulighed for at sammenlægge et dobbelthus til en bolig. Sammenlægning af dobbelthuse anbefales ikke tilladt, da netop bygningstypens fremtræden og funktion er det særligt sårbare ved bygningstype A. Bestemmelsen skrives ikke ind i lokalplanen. A.3.5 Der ønskes en ændret placering af fælleshuset. En ændret placering af fælleshuset kan ikke accepteres, da der ikke kan etableres vej til den foreslåede placering for fælleshuset. Kortbilaget ændres ikke A.3.6 Lokalplanen skal give mulighed for anden placering af fælles oplagsplads, såfremt nyt fælles varmeforsyningsanlæg fylder hele det reserveret areal til tekniske anlæg. Der kan ikke blive gjort plads til fælles oplagsplads på fællesarealet, da fællesarealet skla bevares som fælles grønt og åbent areal. Bestemmelsen bibeholdes A.3.7 Den fælles grønning skal kunne anvendes til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg, kraftvarmeanlæg/varmeanlæg, ny bebyggelse og fælleshus med tilhørende p-pladser. Den fælles grønning kan anvendes til energiforsyning i form af jordvarme, fælleshus med tilhørende p-pladser. Det eksisterende fælleshus kan få fri anvendelse såfremt der bygges nyt fælleshus. Den fælles grønning må ikke udstykkes til ny bebyggelse udover et nyt fælleshus. Arealet, som på kortbilag 2 er markeret som fællesareal skal fastholdes som fælles grønning. Der må kun etableres bebyggelse og tekniske anlæg, som naturligt hænger sammen med denne anvendelse, dvs. fælleshus, legehuse, legeredskaber, jordvarmeanlæg og drivhus. A.3.8 Der skal være mulighed for udstykning. Se A.2.6. Lokalplan nr Kyndby Huse 5

6 A.3.9 I bestemmelserne omkring veje ønskes eksemplerne omkring fartdæmpende foranstaltninger, fortov og parkeringslommer fjernet. Eksemplerne omkring fartdæmpende fjernes. A.3.10 Der ønskes ikke bestemmelser vedr. parkering. Kyndby Huse er en pendlerby, og der er derfor brug for parkeringspladser. Såfremt det er muligt, er der ønske, om at parkere ved matriklen, og det skal planen give mulighed for. By og Land vurderer at etablering af dobbeltcarporte er muligt for samtlige delområder med undtagelse af de finske træhuse. I delområde A, C, D og E må der højst etableres to parkeringspladser pr. bolig, disse kan være overdækket i form af en åben carport/dobbeltcarport. I delområde A, C, D og E må der højst etableres en overkørsel pr. bolig og overkørslen må gives en bredde på op til 6 m. I delområde B må der højst etableres en parkeringsplads per bolig. Den må etableres overdækket i form af åben carport. A.3.11 Arealet udlagt til parkeringsplads ved fælleshuset, flyttes til den nye foreslåede placering af fælleshus. Placeringen af fælleshuset fastholdes i planen, derfor gives der heller ikke mulighed for ændring af placeringen af parkeringspladser. Kortbilaget ændres ikke. A.3.12 Bestemmelsen om at den oprindelige bebyggelse indenfor delområde E ikke må om- eller tilbygges uden byrådets tilladelse ønskes slettet. Se A.2.2 A.3.13 De bevaringsværdige beplantningsbælter skal blot bevares som grønne områder. Se A.2.3 A.3.14 Der ønskes mulighed for at overskride bebyggelsesprocenten på 30%, såfremt at der bygges i overensstemmelse med bestemmelserne hørende til de fem forskellige bygningstyper. Lokalplan nr Kyndby Huse 6

7 Bebyggelsesprocenten på 30% skal overholdes, for at undgå at bebyggelsen mister sit grønne præg. Bestemmelsen bibeholdes A Delområde A, Dobbelthuse A.4,1 Angivelsen af boligens præcise mål og max. hævning af tag på ca. 7cm ønskes slettet. Præcis mål på hævningen af taget kan slettes ikke, da det fint angiver hvad der er mulighed for. Ingen ændring A.4.2 Der skal gives mulighed for at forlænge hovedhuset indtil en afstand af 4m fra naboskel. Muligheden for forlængelse af hovedhuset inddrages, da det vurderes ikke at tage hensyn til de oprindelige karakteristika af bebyggelsen. Muligheden slettes fra planen. A.4.3 Der ønskes en mere lempelig formulering omkring materialevalg ved forlængelse af hovedhuset. Se A.4.2 A.4.5 Det ønskes at baghuset kan rives ned, og der i stedet kan opføres en tilbygning på 7,66x5,1m, hvilket vil betyde at baghuset bliver ca. 2½ gange så stort det eksisterende. Det anbefales at der enten kan tillades en udvidelse af baghuset eller etablering af havestue, for at give mulighed for at udvide boligarealet. 1. Det eksisterende baghus kan forlænges med op til 6 m, som vist på bilag 5. Alternativt kan det eksisterende baghus rives ned og der kan etableres et nyt med en længde på 8,86 m og en bredde på 5,1 m, som illustreret på bilag 5. Ved en forlængelse eller ombygning af baghuset må baghusets tag opføres som 45 graders sadeltag. 2. Der kan etableres havestue når den opføres som vist på bilag 6. Havestuen må i dybden ikke overstige 3,5 m og i længden ikke overstige 6 m. Havestuen skal etableres 0,5 m fra gavlen på hovedhuset. A.4.6 Lokalplan nr Kyndby Huse 7

8 Der ønskes mulighed for at opføre havestue langs hele langsiden af hovedhuset. Havestuens bredde skal følge længden af mellemrummet på ca. 3 m. Den foreslåede havestue skal erstatte havestuen og mellemrummet, som forslået i lokalplanudkastet. Der ønskes ingen bestemmelser omkring materialevalg. Se A.4.6 A.4.7 Der ønskes mulighed for at opføre en dobbeltcarport. Garagen ønskes enten udført i murværk tilsvarende hovedhuset eller med ydervægge af træskelet med vandret breddebeklædning. Det ønskes ikke at der angives placering for garagen. Se A.3.10 og se desuden nedenstående bestemmelse for carporte i delområde A 3. Der må til boligen opføres en dobbeltcarport eller enkeltcarport. Carporten skal flugte med facadelinien på hovedhuset eller lægges bag ved husets facadelinie. 4. Carporten må højst være 6 m bred, 8 m lang og 2,3 m høj til nederste tagkant jf. bilag 18. Carporten skal opføres med sadeltag med en vinkel på mellem 5-20 grader målt fra vandret plan. Carporten skal opføres med fast væg mod naboskel og kan opføres med indbygget skur. A.4.8 Der ønskes mulighed for at opføre 2 småbygninger med samlet areal på 25m2 Det anbefales at bestemmelsen omkring småbygninger fastholdes, da der ikke skal søges om tilladelse til 2 småbygninger på max 10m2 per småbygning. Den fjernes fra lokalplanen, da det er en standard bestemmelse i bygningsreglementet. Bestemmelsen fjernes. A.4.9 Der ønskes en mere lempelig formulering omkring udseende på en eventuel forlængelse af hovedhuset i forhold til oprindelig udseende. Bestemmelsen omkring forlængelse af hovedhuset fjernes fra lokalplanen, da bestemmelsen skimmer den oprindelige hovedform på hovedhuset. A.4.10 Maling af facader og tilhørende bygningsdele skal følge farvekode kort. Det anbefales at farvekodekortet anvendes til styring af farvevalg på samtlige af bebyggelserne. Dog er bungalow bebyggelsen kendetegnet primært ved blank mur i gule eller røde teglsten, de bungalows som fremstår med filtset mur skal følge farvekodekortet ved maling. Farvekodekortet er inddelt i delområder, og vil på sigt sikre et mere ensartet udtryk. Farverkodekortet skal generelt følges for alt, der skal males. Bestemmelsen skrives ind i lokalplanen i de punkter der omfatter farvevalg. Lokalplan nr Kyndby Huse 8

9 A.4.11 Der ønskes mulighed for at eksisterende dør på havesiden kan ændres til vindue. Det anbefales at et vindue kan ændres til en dør, der ses ingen grund til at en dør skal kunne ændres til et vindue. 5. Oprindelige vindues- og dørhuller skal fastholdes. På hovedhusets haveside kan eksisterende vinduer dog ændres til dør. Nye vindueshuller, kan tillades etableret på havesiden, når de i dimensioner og opdeling fremstår som de eksisterende vinduer i facaden. A.4.12 Der ønskes mulighed for at hovedhusets tag beklædes med røde tagsten så lig de oprindelige som muligt, og at baghusets tag beklædes med tagpap. Desuden ønskes der mulighed for at anvende andre materialer ved om- eller tilbygning. Der må ikke anvendes andet materiale ved tilbygninger, da der er risiko for, at det vil få tagfladerne til at fremstå uharmoniske. Hovedhusets og baghusets tag skal beklædes med materialer, der er så lig de oprindelige som muligt. Det vil som udgangspunkt betyde henholdsvis røde tagsten og tagpap, som foreslået af beboerne. Ved om- eller tilbygning skal der ligeledes benyttes røde tagsten eller tagpap, afhængigt af om det er forlængelse af hovedhuset, eller andre tilbygninger, såsom havestue. Hovedhusets tag skal beklædes med røde matte tegl tagsten. A.4.13 Der ønskes frie rammer for placering af skorsten. Det anbefales at skorstene skal placeres symmetrisk over tagryggen. Oprindelige skorstene skal bevares, med mindre den tekniske tilstand er så ringe at det ikke vurderes hensigtsmæssigt. Der må etableres skorsten på ejendommen, såfremt de etableres symmetrisk over tagryggen. Skorstene skal fremstå i pudset murværk. A.4.14 Der ønskes mulighed for større frihed i placering af tagvinduer og kviste. Andelsboligforeningen har fået udarbejdet principskitser, der viser hvorledes de ønsker, at etablere kviste og tagvinduer Placeringen af kviste og tagvinduer som Kyndby Huses arkitekt Nils Næsted har tegnet, medfører en større ændring i tagkonstruktionen end det lokalplanudkastet tillod. Tegningerne tager ikke hensyn til symmetrien i dobbelthusene. Tegningen anbefales ændret således at kviste og tagvinduer placeres symmetrisk over skellinien. Størrelsen på tagvinduer og kviste skal ændres til 1,40 x 0,78m og være tophængte og udformes som flugtveje af hensyn til bygningsreglementet. Lokalplan nr Kyndby Huse 9

10 6. På hovedhusets tagflade kan der opsættes to sadeltagskviste på hver tagflade. Kvistene skal placeres efter principperne som vist på bilag 7, dvs. symmetrisk i forhold til skellinien. Kvistene må højst være 1,30 m bredde og 1,60 m høje. Kvistene skal fremstå som to-fags kviste og sadeltaget skal fremstå med en taghældning på grader jf. bilag Kvistenes flunker skal beklædes med zink, glat eternitplade i en gråhvid farve eller udføres med glas. Kvistens tag beklædes med zink eller tagpap. Kviste på samme tagflade skal fremstå ensartet i formsprog. 8. På hovedhuset kan der isættes to tagvinduer på hver tagflade, når de udformes og placeres efter principperne, som vist på bilag 7, dvs. symmetrisk i forhold til skellinien. Tagvinduerne skal være tophængte og have en bredde på 0,78 m og en højde på 1,40 m. Tagvinduerne skal etableres med et mellemrum på min. 2 tegl tagsten. 9. På tilbygningens tag kan der isættes et tagvindue på hver tagflade. Tagvinduerne skal have en bredde på 0,78 x 1,40 m. Tagvinduerne skal etableres med et mellemrum på min. 2 tegl tagsten. A Delområde B Finske træhuse A.5.1 Karakterstikken af bebyggelsen som omhandler det grønne og åbne præg i bebyggelsen ønskes slettet. Bebyggelsen er karakteriseret ved et grønt og åbent præg, hvilket er en særlig kvalitet ved de finske træhuse. Karakterstikken fastholdes A.5.2 Der ønskes mulighed for at etablere overdækket indgangsparti Det gives ikke lov til at etablere et overdækket indgangsparti, da det vil skimme den oprindelige hovedform på de præfabrikerede træhuse. Bestemmelsen indskrives ikke A.5.3 Havestuernes areal ønskes fordoblet. Havestuernes areal anbefales ikke udvidet pga. at den ønskede havestue ikke lever op til bygningsreglementets krav og samtidig skaber unødig meget bebyggelse i forhold til det grønne præg i området. Det anbefales at placere havestuen, således at den friholder vinduet ind mod stuen, da der ifølge bygningsreglementet til stuer skal være min. et vindue der sikre direkte lys ind i rummet. Lokalplan nr Kyndby Huse 10

11 1. Langs hovedhusets sydfacade kan der tilbygges havestue/ udestue, med en dybde på 4 m og en længde på 5,85 m, som vist på bilag 9. Havestuen må ikke placeres nærmere end 0,50 m fra hovedhusets gavl og ikke nærmere end 4,5 m fra vejskel. 2. Havestuens tag skal etableres som fladt tag, og fastgøres på hovedhusets facade under tagudhænget. Taget skal dækkes bag et sternbræt, således at taget fremstår helt fladt. A.5.4 Der ønskes mulighed for opførelse af dobbeltgarage. Se A.3.10 A.5.5 Der ønskes mulighed for at opføre 2 småbygninger med samlet areal på 25m2 Se A.4.8 A.5.6 Det oprindelige skur ønskes ikke fastholdt. Det oprindelige skur er en del af bygningens arkitektoniske udtryk og anbefales derfor bevaret. Bestemmelsen fastholdes. A.5.7 Facaderne skal males ifølge vedlagt farvekode kort. Se A.4.10 A.5.8 Nye vindueshuller skal tillades på den eksisterende bebyggelse, når de indpasses harmonisk. Nye vindueshuller anbefales kun indpasset mod havesiden, og kun når disse er indpasset harmonisk. Da ønsket er at bibeholde et ensartet udtryk mod vejsiden, samt bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk. Vinduerne skal desuden forholde sig i dimensioner og opdeling til det eksisterende træhus. 3. Oprindelige vindues- og dørhuller skal fastholdes. På husets haveside kan et eksisterende vindue dog ændres til en dør. Nye vindueshuller kan etableres på husets haveside, såfremt de i dimensioner og opdeling fremstår som husets eksisterende vinduer. A.5.9 Lokalplan nr Kyndby Huse 11

12 På helårstilbygningens haveside ønskes fri placering af vinduer/døre Se A.5.8 A.5.10 Døre og vinduer skal males ifølge vedlagt farvekode kort. Se A.4.10 A.5.11 Der ønskes mulighed for at anvende andet tag materiale end det oprindelige ved tilbygning. Det anbefales at der på tilbygningen anvendes samme eller nært beslægtet tag materiale som den eksisterende bebyggelse, for at skabe et harmonisk udtryk. -Husets tag skal beklædes med tagpap på lister. -Havestuer og lignende skal fremstå med facader i lighed med hovedhuset (breddebeklædning med tilnærmet kvadratiske vindueshuller) eller som åben havestue i træ og glas. Havestuen skal fremstå i samme farver som resten af huset. Havestuens tag skal beklædes med tagpap eller plastikplader. A.5.12 Der ønskes frie retningslinier vedr. placering af skorsten Det anbefales at nye skorstene kan placeres frit, da placeringen af skorstene er afhængige af de indre rum og deres individuelle funktion. Dog skal skorstenen fremstå som rustfrit stålrør, således den ikke virker dominerende på taget. 4. Der kan på husets tag etableres skorsten. Skorstenen skal fremstå som rustfrit stålrør. A.5.13 Der ønskes mulighed for at opsætte et valgfrit antal og størrelse ovenlys vinduer på husets tag. Det anbefales at der kan etableres to tagvinduer, som angivet i eksisterende lokalplan, da det vurderes at flere tagvinduer vil skæmme det overordnede indtryk af bygningen. Bestemmelsen ændres ikke. A.5.14 Der ønskes ingen regulering af materialevalg til havestuer og carporte Det anbefales at havestuer og carporte skal opføres med ydervægge i træskelet og males i samme farve som hovedhuset for at opnå harmoniske enkeltbebyggelser. Lokalplan nr Kyndby Huse 12

13 Havestuer og lignende skal fremstå med facader i lighed med hovedhuset (breddebeklædning med tilnærmet kvadratiske vindueshuller) eller som åben havestue i træ og glas. Havestuen skal fremstå i samme farver som resten af huset. Havestuens tag skal beklædes med tagpap eller plastikplader. A.6 12 Delområde C Betonhuse A.6.1 I karakterstikken omkring bebyggelsen ønskes teksten omkring de oprindelige farver på betonhusene slettet. Farverne der er beskrevet omkring de oprindelige facader fremstår med en vis usikkerhed, og anbefales derfor slettet. A.6.2 ca. angivelsen på 7cm af max hævning af tag ønskes slettet. Se A.4.1 A.6.3 Der ønskes en mere lempelig formulering omkring tilbygningen til hovedhuset, mht. materialevalg og lighed med eksisterende bebyggelse. En tilbygning skal mht. materialevalg, vindues dimensioner og opdeling være lig hovedhuset, således af byggeriet bliver harmonisk 10. Ved forlængelse af baghuset skal der isættes vinduer og døre med samme dimensioner og opdeling som hovedhusets. A.6.4 Det i lokalplanen angivne anneks ønskes udvidet, således at arealet bliver lig hovedhuset. Desuden skal annekset have status som helårs tilbygning. Der gives mulighed for enten at bygge en tilbygning eller en havestue. Tilbygningen skal være mindre en hovedhuset, for at fastholde hierarkiet i bebyggelsen. 11. Det eksisterende baghus kan forlænges med op til 6 m, som vist på bilag 5. Alternativt kan det eksisterende baghus rives ned og der kan etableres et nyt med en længde på 8,86 m og en bredde på 5,1 m, som illustreret på bilag 5. Ved en forlængelse eller ombygning af baghuset må baghusets tag opføres som 45 graders sadeltag. Lokalplan nr Kyndby Huse 13

14 A.6.5 Der ønskes mulighed for at etablere havestue bag baghuset på ca. 36m2. Der kan enten opføres havestue eller tilbygning. Havestuen må ikke være for dominerende i forhold til baghuset, og skal placeres således at der stadig vil være direkte lys ind i opholdsrum. Havestue 12. Der kan etableres havestue når den opføres som vist på bilag 6. Havestuen må i dybden ikke overstige 3,5 m og i længden ikke overstige 6 m. Havestuen skal etableres 0,5 m fra gavlen på hovedhuset. 13. Havestuens tag skal udføres med fladt tag og fastgøres på hovedhusets facade under tagudhænget. Der monteres et sternbræt, således at taget fremstår som fladt tag. A.6.6 Der ønskes mulighed for at etablere et overdækket areal og havestue på hovedhusets langside ca 45m2. Det overdækkede areal og havestuen, vil oftest være synlige fra vejen. Samtidig vil havestuen og det overdækkede areal, skimme langsiden på bygningen, som i sammenspil med gavlen er meget karakteristisk for bebyggelsen. Derfor anbefales det ikke at give tilladelse til et overdækket areal og havestue på hovedhusets langside. Desuden har By og Land efter høringen haft en samtale med Andelsboligforeningens formand Jonas Brandt, som er villig til at opgive muligheden for at etablere overdækket areal og havestue på hovedhusets langside. Bestemmelsen skrives ikke ind i lokalplanen A.6.7 Der ønskes mulighed for at etablere dobbeltgarage. Se A.3.10 A.6.8 Der ønskes mulighed for at etablere 2 småbygninger med et samlet areal på 25m2 Se A.4.8 A.6.9 Facader, døre og vinduer skal males ifølge farvekode kort. Se A.4.10 A Lokalplan nr Kyndby Huse 14

15 Det ønskes mulighed for at lave nye vindueshuller på hovedhuset, når de indpasses harmonisk. Det anbefales, at der ikke gives mulighed for at lave nye vindueshuller i den eksisterende bebyggelse ud mod vejsiden, idet de enkle bebyggelser derved kan komme til at fremstå uensartet. Desuden er gavlen (mod vejen) og langsiden på betonhuset, bærende for den oprindelige karakter af bebyggelsen. 1. Oprindelige vindues- og dørhuller skal fastholdes. På hovedhusets haveside kan eksisterende vinduer ændres til en dør. På hovedhusets haveside kan der etableres et ekstra vindue, såfremt det i dimensioner og opdeling fremstår som de eksisterende vinduer. A.6.11 Der skal gives mulighed for at isætte 2 vinduer og en kvist i hovedhusets forlængelse på havesiden. Tilbygningen (i lokalplanen omtalt som anneks) skal have mulighed for to vinduer i stueetagen og et på 1. sal. Bestemmelsen omkring mulighed for forlængelse af hovedhuset frafalder, da By og Land vurderer, at det vil skimme opfattelsen af det oprindelige hovedhus. Bestemmelsen omkring forlængelse af hovedhuset frafalder A.6.12 Der skal gives mulighed for fri placering af skorsten, dog skal eksisterende oprindelige skorsten bevares. Skorsten skal placeres symmetrisk over tagryggen, da det svarer til den oprindelige placering af skorsten. Samtidig vurderes det mest hensigtsmæssigt rent æstetisk. 2. Eksisterende oprindelige skorstene skal bevares, med mindre den tekniske tilstand er så ringe, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt. Skorstene må etableres på ejendommen, såfremt de etableres symmetrisk over tagryggen. Skorstene skal fremstå i pudset murværk. A.6.13 Der må placeres to tagvinduer på hver side af hovedhuset. Vinduerne skal have størrelsen 0,78 x 1,40 og skal placeres harmonisk på taget jf. bilag 11 Udvidelsen af tagvinduerne til målene 0,78 x 1,40m. sikrer at bebyggelsen overholder brandkravene, derfor anbefales det at tagvinduerne har størrelsen 0,78 x 1,40m. Ved placering af tagvinduer anbefales det, at de følger retningslinierne på bilag 11 således at tagene i området får et ensartet udtryk. 3. Der kan isættes to tagvinduer på hver side af hovedhusets tag jf. bilag 13. Tagvinduerne skal være tophængte og have en bredde på 0,78 m og en højde på 1,40 m. Tagvinduerne skal etableres med et mellemrum på min. 2 tegl tagsten. Lokalplan nr Kyndby Huse 15

16 A.6.15 Der ønskes ikke bestemmelser vedr. materiale valg til udestuer/havestuer eller på carporte og garager. Det anbefales at der opstilles krav til materialevalg. Udestuer/havestuer skal udformes med ydervægge i træskelet og males jf. farvekodekort. Carporte/garager skal enten udføres med ydervægge i træskelet og males jf. farvekodekort eller udføres pudset murværk eller letbeton og malet jf. farvekodekort. 4. Havestuen skal fremstå med facader i træ og glas, eller som glas og pudset murværk i farver lig hovedhuset. Træbeklædningen skal bestå af vandret bræddeklædning fra sokkel til undertag, og males i farver angivet på bilag Carportens ydervæg mod skel og eventuel indbygget skur skal fremstå i pudset murværk/ gasbeton, eller som træskelet med vandret bræddebeklædning. Pudsede overflader og træbeklædning skal males i farver angivet i bilag Carportens tag skal beklædes med metal- eller eternitbølgeplade i eternit eller tagpap på lister. A.7 13 Delområde D. Murede bungalows A.7.1 I karakterstikken af bebyggelsen fjernes måleangivelsen på bebyggelsen og det tilbygget udskud til brændsel og opbevaring. Udskudet fjernes ikke, da det netop er en beskrivelse af den eksisterende bebyggelse Bestemmelsen fastholdes A.7.2 Der ønskes mulighed for en forlængelse af hovedhuset til op mod 1,5m fra skel. Bestemmelsen omkring frafalder, da det vurderes at skimme husets oprindelige form. Bestemmelsen omkring forlængelse af hovedhuset fjernes fra bestemmelsen. A.7.3 Der ønskes mulighed for at etablere 2 småbygninger med et samlet areal på 25m2 Se A.4.8 A.7.4 Udskudet ønskes ikke fastholdt. Det anbefales at bevare udskudet, da udskudet fremstår som en del af den overordnede arkitektoniske fremtræden. Lokalplan nr Kyndby Huse 16

17 Bestemmelsen ændres ikke A.7.5 Maling af huset skal følge farvekode kortet Se A.4.10 A.7.6 Punkt 9 og 10 omkring isætning af vinduer lig de oprindelige ønskes slettet. Bestemmelsen omkring mulighed for forlængelse af Bungalows frafalder, da By og Land vurderer at en forlængelse vil skimme den oprindelig grundform på bebyggelsen. Bestemmelsen frafalder.. A.7.7 Nye vinduer på hovedhuset ønskes tilladt, såfremt at de indpasses harmonisk. Det anbefales at tillade, at der kan isættes nye vinduer på det eksisterende hovedhus haveside, idet det ikke påvirker helhedsindtrykket af bebyggelsen. 14. Oprindelige vindues- og dørhuller skal fastholdes. På hovedhusets haveside kan eksisterende vinduer dog ændres til dør. Nye vindueshuller, kan tillades etableret på havesiden, når de i dimensioner og opdeling fremstår som de eksisterende vinduer i facaden. A.7.8 Der ønskes en mere lempelig formulering af tagmateriale. Det anbefales at det eksisterende tag på hovedhuset, fortsat skal have tag af bølgeeternit for at bevare karakteren af bebyggelsen. 1. Husets tag skal beklædes med bølgeeternit. A.7.9 Der ønskes ikke bestemmelser for placering og udformning af skorsten Se A.4.13 A.7.10 Der ønskes mulighed for at placere to tagvinduer på bebyggelsen. Det anbefales at der gives lov til at isætte to tagvinduer, for at få mere lys ind i bebyggelsen. Lokalplan nr Kyndby Huse 17

18 Der kan på hver af hovedhusets tagflader opsættes højst 2 ovenlysvindue på maks. 0,58 x 0,78 m og skal placeres som vist på bilag 15. Vinduerne skal have plant glas. A.7.11 Bestemmelser vedr. materialevalg på udestuer/havestuer og garage fjernes. Det anbefales at der stilles krav om materialevalg, for at bevare helhedsindtrykket af bebyggelsen. Udestuer/havestuer samt garage skal udføres med ydervægge af træskelet og males jf. farvekodekort. A Delområde E. Særlig bebyggelse. A.8.1 Bebyggelsen må ikke ændres uden byrådets tilladelse ønskes slettet fra lokalplanen. Se A.2.2 A.8.2 Der ønskes mulighed for at etablere 2 småbygninger med et samlet areal på 25 m2. Se A.4.8 A.8.3 Det skal være muligt at opføre tilbygninger til eksisterende bebyggelse under forudsætning af at der søges tilladelse. Der gives mulighed for at opføre havestue på havesiden af hovedhuset. 7. Der kan opføres havestue eller udestue på husets haveside. Havestuen/udestuen skal opføres med fladt tag, som fastgøres på facaden under tagudhænget. A.8.4 Det skal være muligt at opføre udehuse/havestuer, når disse i stil og omfang er tilpasset eksisterende bebyggelse, og under forudsætning af at der søges tilladelse. Se A.8.3 A.8.5 Eksisterende facadevinduer og døre i oprindelige beboelsesrum kan udskiftes ud fra samme principper som de øvrige bygningstyper. Eksisterende facadevinduer og døre skal ikke følge principper for de andre bygningstyper, da den særlige bebyggelse netop er kendetegnet ved at være særlig, og derfor gerne må skille sig ud. A.8.6 Oprindelige butik og forretningsruder/-døre kan ændres. Lokalplan nr Kyndby Huse 18

19 Det anbefales at oprindelige butik og forretningsvinduer og døre skal kunne ændres til vinduer, således at facaden fremtræder harmonisk. Den oprindelige bebyggelse skal forsøges fastholdt med oprindelige materialer og udformning. Eksisterende butiks- og forretningsvinduer og døre kan dog mures til og ændres til vinduer lig de øvrige i bebyggelsen. A.8.7 Facader skal fremstå som blank mur eller filtset. Maling skal følge farvekode kort. Der indskrives ikke krav om farver, da det netop er en særlig bebyggelse. A.8.8 Bestemmelserne for bygningstype E om tage, kviste og carporte skal følge bestemmelserne for de øvrige bygningstyper. Det anbefales, at bestemmelserne for bygningstype E ikke skal følge bestemmelserne for de øvrige bebyggelser jf. begrundelse omkring særlig bebyggelse. Dog anbefales det, at nye kviste i form og materialer skal tilpasse evt. eksisterende kviste, og at der højst må etableres 2 pr tagflade. 8. Der må etableres 2 kviste på hver af husets tagflade. Kvistene skal opføres så de i materialer, form, opdeling og karakter svarer til eventuelt eksisterende kviste. A.8.9 Eksisterende oprindelige skorstene skal bevares Oprindelige skorstene skal bevares, og nye skal opføres således at huset fremstår harmonisk dvs. symmetrisk over tagryggen. 9. Oprindelige skorstene skal bevares, med mindre den tekniske tilstand er så ringe, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt. Der kan opføres skorsten på bebyggelsen, såfremt den etableres symmetrisk over tagryggen. Skorstenen skal fremstå i murværk. A.8.10 Fælleshuset ønskes ikke begrænset i materialevalg eller størrelse, udover at det skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Fælleshuset ønskes placeret på fællesarealet, således at det ligger i forbindelse med eksisterende fodboldbane. Det anbefales, at der gives frie rammer for udformningen af nyt fælleshus. Det anbefales at der gives en max højde på 8,5 for at give friere arkitektoniske rammer. Indenfor området, som på kortbilag 2 er markeret fælleshus, må der opføres nyt fælleshus og befæstet parkeringsareal. Bygningen må højst opføres i 1½ etage og med en bygningshøjde på max 8,5 m. Lokalplan nr Kyndby Huse 19

20 A Ubebyggede arealer A.9.1 Der ønskes mulighed for at anvende fælles arealet til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg, kraftvarme/varmeanlæg, ny bebyggelse og nyt fælleshus. Det anbefales at fællesarealet kan anvendes til alternativ energiforsyning i form af jordvarme, da det ikke ødelægger indtrykket af fællesarealet som åbent og grønt. Der gives ikke lov til ny udstykning til beboelse på fællesarealet jf. A Fællesarealet, som er vist på kortbilag 2, skal fastholdes som fælles friareal. Området må ikke bebygges med undtagelse af opførelse af nyt fælleshus, legeredskaber, legehuse, drivhus eller jordvarmeanlæg. A.9.2 Bestemmelsen om at den fælles grønning skal fremstå som natureng ønskes slettet. Fællesarealet fremstår i dag meget stort og ligger ikke op til rekreativ anvendelse. Derfor har Andelsforeningen taget kontakt til en landskabsarkitekt, der har udarbejdet en fin plan for området. Hvor der bl.a. arbejdes med etablering af frugtlunde, sansehaver og legearealer. Forslaget vil i høj grad fremme brugen af fællesarealet og sikre et fælles tilhørsforhold for Andelsforeningen. Derfor anbefales det at bestemmelsen om, at den fælles grønning skal fremstå som natureng bliver slettet. 2. Fællesarealet kan indrettes med naturlegeplads, småbørnslegeplads, boldbaner, dyrefold og lignende, ligesom dele af området kan dyrkes som have eller tilplantes med frugttræer eller buske. Dog således at disse arealer aldrig visuelt inddrages en eller flere boligparceller. A.9.3 Der skal være mulighed for at befæste pladsen ved fælleshuset. Det anbefales, at der gives lov til at befæste arealet ved fælleshuset, da fællesarealet stadig i sit helhedsudtryk vil fremstå grønt. A.9.4 Hegning i eller langs skel skal fremstå i en højde på 1-2m, og hegning mellem naboer kan etableres som plankeværk. Det anbefales at hegning mod vej etableres som hæk eller trådhegn, for at bevare bebyggelsens grønne udtryk, som er en primær kvalitet for bebyggelsen. 3. Hegning i- eller langs skel omkring boligejendommene må ud mod vejen kun etableres som trådhegn og/eller levende hegn/ hæk. A.9.5 Bestemmelsen omkring at oprindelige hegn og hække skal bevares eller erstattes med tilsvarende ønskes slettet. Lokalplan nr Kyndby Huse 20

21 Se A.2.3 A stk 5. omkring sejlerønhækken langs Strandhøj, Grønhøj og Troldhøj slettes. Se A.2.3 A.9.7 Det skal være muligt at terrænregulere mere end de max. +/- ½m på den fælles grønning. Det anbefales ikke at give mulighed for at regulere mere end +/- ½ meter på fællesarealet, da indtrykket af det grønne og åbne rum ellers forsvinder Terrænregulering på området må ikke overstige +/- ½ m og må ikke ske nærmere skel end 1 meter A Lednings- og forsyningsanlæg mv. A.10.1 Bestemmelsen omkring naturgasleding ønsket slettet (der er ingen naturgasledning i området) Se A.2.9 A.10.2 Bestemmelse omkring regulering af udendørs belysning på de enkelte grunde ønskes slettet. Andelsboligforeningen ønsker, at der skal være plads til individuel belysning på de enkelte grunde, og forudser ikke at der i fremtiden kan opstå problemer med overbelysning af grundene. Derfor anbefales det at fjerne reguleringen fra lokalplanen. Bestemmelsen slettes fra lokalplanen A.10.3 Antenner må opføres individuelt, men så vidt muligt væk fra vejen. Det anbefales at der ikke må placeres antenner på husets tage eller gavle. Paraboler skal placeres i haven og må ikke være synlige fra vejen. Der må ikke placeres antenner på husets tage eller gavle. Paraboler må max have en diameter på 1,10m og det højeste punkt på parabolen må højst være placeret 1,40m over terræn. A.10.4 Bestemmelse omkring solfangere ønskes slettet. Lokalplan nr Kyndby Huse 21

22 Det er ok, hvis der ønskes at udnytte alternative energiformer som solceller. Men de skal placeres, således at de ikke ødelægger det overordnede indtryk at bebyggelsen. Solfangere må kun etableres på ejendommenes haveside. A Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. A.11.1 I punkt 3 ønskes det slettet at ny bebyggelse skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning henhold til den til enhver tid gældende varmeforsyningsplan for området. Det skyldes at Andelsboligforeningen står overfor et muligt skifte i varmeforsyning. Det anbefales at der fortsat er kollektiv varmeforsyning i området, eller individuel forsyning grundet at det kan blive svært for Andelsboligforeningen rent økonomisk at etablere kollektiv varmeforsyning 1. Ny bebyggelse skal enten være tilsluttet kollektiv varmeforsyning eller skal etableres som individuel forsyning i form af pillefyr, solvarme eller lign. A.11.2 Det ønskes ikke at ny bebyggelse skal være tilsluttet kollektiv vandforsyning. Det anbefales at ny bebyggelse skal være tilsluttet kollektiv vandforsyning, da det ikke er hensigtsmæssigt med individuel brønd/boring til f.eks. det nye fælleshus. Ingen ændring. A.11.3 Det ønskes ikke at byrådet skal afgøre antallet af p-pladser til det nye fælleshus Det anbefales at der min. skal etableres 10 parkeringspladser til fælleshuset, da den primære anvendelse af fælleshuset vil være beboerne i Kyndby Huse, og at det derfor ikke anses som nødvendigt med et stort antal parkeringspladser. 1. Ved opførelse af nyt fælleshus skal der anlægges mindst 10 parkeringspladser. Parkeringspladserne skal placeres indenfor arealet, som på kortbilag 2 er udlagt til placering af fælleshus. B. Kystdirektoratet B.1 For nybyggeri i området skal der fastsættes en laveste sokkelkote på +1,69m DVR90 pga. stigende vandstande. En laveste sokkelkote på + 1,69m er en forudsætning for at få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til Lov om stormflod og stormfald Lokalplan nr Kyndby Huse 22

23 En minimums sokkelkote på 1,69m anbefales ikke skrevet ind i lokalplanen, da Kyndby Huse ligger langt over denne sokkelkote. C. Michael og Bettina Bröking-Vedel, Strandhøj 15 (Høringssvaret omhandler primært dobbelthusene) C.1 Vedr. 4. Der gives kritik af læsevenligheden af teksten, og de nævnte erhvervsgrupper foreslås erstattet med liberalt erhverv. Desuden udlægges området bl.a. til institutioner, hvilket kritiseres, da den eneste eksisterende institution børnehaven Strandhøj ifølge lokalavisen skal lukkes. De nævnte erhvervsgrupper kan ikke erstattes med liberalt erhverv, da eks. dagplejemor ikke hører under liberalt erhverv. Bestemmelsen fastholdes C.2 4 stk 3 Fællesareal. Der gives kritik af, at muligheden for udnyttelsen af fællesarealet til fælleshus og parkering er begrænset til et lille areal i lokalplanen. Se A.2.6 C.3 Arealet der er udlagt til fælles oplagsplads til parkering af lystbåde, joller, campingvogne mv. og en evt. placering af nyt fælles varmeforsyningsanlæg for lille i forhold til beboernes behov. De anbefaler, at der skabes mulighed for at etablere oplagsplads på dele af fællesarealet. Det anbefales ikke at give mulighed for fælles oplagsplads på fællesarealet, da et givent varmeforsyningsanlæg ikke vil optage meget plads, og at der på nuværende tidspunkt er meget fin plads til oplag. Bestemmelsen fastholdes C.4 De anbefaler at fællesarealet bliver kaldt fællesareal frem for grønningen. Det anbefales at området bliver kaldt fællesareal, da det er den alment brugte betegnelse for rekreative arealer tilknyttet bebyggelse. C.5 Det anfægtes, at der ikke må udstykkes på området, idet de selv ejer området. De har ønske om at udstykke 50% af fællesarealet. Se A.2.6 C.6 Lokalplan nr Kyndby Huse 23

24 Det kritiseres at den nuværende afgrænsning af ejendommene skal fastholdes, idet det ikke muliggør sammenlægning af to dobbelthuse. Det anbefales, at dobbelthusene ikke kan sammenlægges, da dobbelthusenes karakter som dobbelthuse er den dominerende karakteristika af bebyggelsen. Bestemmelsen fastholdes. C.7 Veje og stier Det kritiseres at de nuværende vejbredder skal fastholdes, da de nuværende adgangsveje til Jungehøj og til Finnehusene er meget smalle. Den eksisterende infrastruktur bidrager til bebyggelsens særlige præg, og har stor betydning for helhedsindtrykket af bebyggelsen. Det anbefales derfor at infrastrukturen fastholdes i bebyggelsen. Bestemmelsen fastholdes. C.7.1 Det ses som positivt at den regionale stiforbindelse Fjordstien fastholdes som forløb i lokalplanen, men det påpeges at stien pt. Ikke bliver holdt farbar for cyklister. - Bestemmelsen fastholdes C.8. Parkeringspladser Det kritiseres at der kun må etablere to p-pladser per boligejendom, idet Kyndby Huse har mange pendlere. Mulighed for dobbelt garage. Se A.3.10 C.8.1 Det kritiseres at der skal gøres plads til min. 10 parkeringspladser i forbindelse med opførelse af nyt fælleshus, idet det begrænser anvendelsen af fællesarealet. Se A.3.11 C.9 Bevaring af bebyggelse og beplantning Det kritiseres at oprindelig bebyggelse kun må nedrives, hvis den tekniske tilstand er så ringe, at det ikke er muligt at istandsætte huset. Desuden kritiseres det at evt. ny bebyggelse skal fremstå som det oprindelige byggeri. Det mener de ikke er hensigtsmæssigt, da eksempelvis billardklubben er en dårlig vedligeholdt træbarak, som de ønsker nedrevet, men ikke ønsker erstattet med en ny træbarak. Det anbefales at bestemmelsen omkring oprindelig bebyggelse kun må nedrives, hvis den tekniske tilstand er så ringe, at det ikke er muligt at istandsætte huset fastholdes. Da det er ønsket med lokalplanen at bevare bebyggelsen. Billardklubben er udpeget som særlig Lokalplan nr Kyndby Huse 24

25 bebyggelse og det anbefales at der opstilles løsere bestemmelser omkring særlig bebyggelse, idet de netop ikke bidrager meget til helhedsindtrykket af området. Den oprindelige bebyggelse i området, som er beskrevet for hvert af de 5 delområder i venstre spalte ud for 10-14, skal bevares og må ikke nedrives uden byrådets tilladelse. Billardklubben er undtaget af bestemmelsen, og kan således nedrives, og der kan opføres ny bebyggelse, som forholder sig til det eksisterende fundament.. C.9.1 Der kritiseres at den oprindelige bebyggelse i delområde E ikke må ændres uden byrådets tilladelse. Se A.2.3 C.9.2 Der stilles spørgsmål til, hvem der skal vedligeholde de bevaringsværdige beplantningsbælter. Bestemmelsen ændres således at de bevaringsværdige beplantningsbælter blot skal bibeholdes som grønne områder. C.10 Læsevenlighed og kortbilag Det ønskes at 9 om bebyggelsens omfang og placering gøres mere læsevenligt. Teksten strammes op. Byggelinierne som nævnt i stk. 3 er fastlagt i forbindelse med lokalplanlægningen ud fra æstetiske hensyn. Byggelinierne er placeret således at linierne i delområde A, C, D og E flugter med hovedhusenes facader, og linierne i delområde B flugter hovedhusenes hjørner. C.10.1 Der mangler synlige byggelinier på kortbilag 4. Byggelinierne forklares tekstmæssigt i lokalplanen 1. Der må ikke placeres bebyggelse mellem vejene og de byggelinier, som på kortbilag 3 er indtegnet langs vejene. Det vil sige, at ny bebyggelse enten skal flugte med husets facadelinie mod vejen eller lægges bag facadelinien. C.11 Karakterstikken af bebyggelsen kritiseres for at være ukorrekt. Særligt kritiseres det, at det som nævnes som oprindelig stil, ikke er det oprindelige. Her bemærkes at oprindelig tegl er LERtegl og alle dobbelthuse oprindeligt havde tagvinduer. De fleste dobbelthuse er ikke som nævnt i lokalplanen forsynet med kvist, og tagfladerne menes ikke at fremstå homogene. Desuden gøres der opmærksom på, at alle yderdørene blev skiftet fra 1987 til Lokalplan nr Kyndby Huse 25

26 1990, og at disse ikke længere lever op til dagens standard mht. isolering. De oprindelige døre var mørkbejsede og lakerede, samt forsynet med minimal rude. Ifølge tegningsmateriale er beskrivelsen korrekt. Det ændres ikke C.12 Hovedhusets oprindelige bredde er i lokalplanen sat til 6,5m, det menes ikke at være korrekt for alle dobbelthuse. Måleangivelsen fjernes i planen C.13 Baghusets oprindelige bredde er i lokalplanen sat til 2,86, det menes ikke at være korrekt for samtlige baghuse. Det kritiseres at lokalplanen ikke giver mulighed for at isolere det eksisterende baghus. Her foreslås at der gives mulighed for at hæve taget og evt. lave en ensidig rejsning på ca. 20 grader. Se A.4.5 C.14 Retningslinierne for tilbygning af havestue kritiseres for at være urimeligt restriktive og uharmoniske. De ønsker en udvidelse af byggemulighederne for havestuerne. Havestuernes tag skal ifølge lokalplanen være fladt, her ønskes der i stedet at lave et hældende tag, idet det menes at være mere harmonisk. Se A.4.6 C.15 Løsningen med fladt tag som foreslås skaber mindst 3 forskellige tagtyper, som bliver særligt uharmonisk, hvis kun den ene halvdel af dobbelhuset vælger at bygge til. Se A.4.5 og A.4.6 C.16 1 carport/garage er for lidt per ejendom. Der skal åbnes op for muligheden for en dobbelt garage. Desuden er retningslinierne omkring placering af garager problematiske, idet det for nogen ejendomme betyder, at indgangen til garage betjenes af en cykelsti. Det skal desuden være muligt at lave en træbeklædning, der er lodret, af hensyn til holdbarheden af carporten Se A.3.10 C.17 Mht. udhuse og skure ønskes det, at der i lokalplanen reguleres i gældende bygningsreglement. Lokalplan nr Kyndby Huse 26

27 Skure reguleres af bygningsreglementet bestemmelser omkring småbygninger, for at undgå unødig sagsbehandling Bestemmelsen fastholdes C.18 Det skal være mulighed for at bygge kviste Se A.4.14 C.19 Det anfægtes at den gule farve ikke er den oprindelige farve. Hvis der er et ønske om, at dobbelthusene alligevel skal være gule foreslås det, at indskrive farvekode i RAL koder, idet RAL koder er den eneste måde at bestemme farver på, som ikke henviser til et bestemt firma. Se A.4.10 C.20 De oprindelige døre og vinduer eksisterer ikke længere og kan derfor ikke bevares som skrevet i lokalplanen. Se A.4.9 C.21 Der ønskes en præcisering af valg af tegl til hovedhusets tag. Her nævnes at det oprindelige tag er FALStegl. Se A.4.12 C.22 Det nævnes at eneste oprindelige skorsten er på Grønhøj 2 Se A.4.13 C.23 Der er et ønske om, at der må etableres bredere kviste, på den side der vender væk fra vejen. Der ønskes en kvistbredde på 2m. (Ex. Strandhøj 15). Lokalplanen foreslår desuden, at der ikke må isættes glasruder i siderne af kvisten, hvilket ikke menes at harmonere med den oprindelige arkitektur. Se A.4.14 C.24 Der ønskes tagvinduer i størrelsen 140x78. dvs. vinduer der fylder 4 sten i bredden og 5 i højden, ellers kommer der ikke nok lys ind i huset. Desuden skal vinduerne være tophængte og udformes som flugtveje af hensyn til bygningsreglementet. Lokalplan nr Kyndby Huse 27

28 Se A.4.14 D. Jan Amhøj, Strandvej 8 (Høringsvaret omhandler delområde A) D.1 Der ønskes mulighed for dobbeltgarage Se A.3.10 D.2 Det anfægtes at kravet om genopbygning af skorstene i isokern er en meget dyr løsning. Der ønskes muligheder for en billigere løsning. Se A.4.13 E. Søren Koch og Alice Røpke, Kyndbyvej 80 (Høringsvaret omhandler Kyndbyvej 80, delområde E (det tidligere bageri)) E.1 Der ønskes mulighed for at ændre på den tidligere butiksfacade, således at de nuværende butiksfacadevinduer får almindelige dobbeltvinduer, som i resten af facaden. Se A.8.6 E.2 Der ønskes mulighed for at etablere en terrasse på husets nordlige side (ud mod haven) Se A.3.12 E.3 Der ønskes mulighed for at fjerne den eksisterende asfaltbelægning i gården. I stedet ønskes der mulighed for at lægge fliser og så græs. Udover at stakit ikke må etableres på grunden ud mod vejen, anbefales det at der gives fri disponering over udenoms arealerne. E.4 Der ønskes mulighed for at etablere en ny dobbeltgarage i træ med støbt terræn. Det anbefales at tillade etablering af dobbeltgarage, da Delområde E i forvejen er kendetegnet ved at være tættere bebygget end de øvrige delområder. 10. Der må til boligen opføres en garage eller en dobbeltgarage. Garagen/dobbeltgaragen må have en max. bredde på 6 m, længde på 8 m. Garager/dobbeltgarager kan opføres i skel uagtet bygningsreglementets bestemmelser om højder og afstand til skel. Lokalplan nr Kyndby Huse 28

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. januar 2009 Lokalplan nr. 025

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. januar 2009 Lokalplan nr. 025 Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. januar 2009 Lokalplan nr. 025 Bekendtgørelse Forlængelse af offentlighedsfase for forslag til bevarende lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan for Kyndby Huse. Vedtaget af Frederikssund Byråd den 16. december 2009. Lokalplan nr. 025

Lokalplan for Kyndby Huse. Vedtaget af Frederikssund Byråd den 16. december 2009. Lokalplan nr. 025 Lokalplan for Kyndby Huse Vedtaget af Frederikssund Byråd den 16. december 2009 Lokalplan nr. 025 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund og formål med lokalplanen...3

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN Sivvej, boliger

LOKALPLAN Sivvej, boliger LOKALPLAN 4-08.8 Sivvej, boliger KØGE KOMMUNE 1986 LOKALPLAN 4-08.8 BOLIGER VED SIVVEJ TILLÆG TIL RAMMELOKALPLAN 4-08 Indholdsfortegnelse: Lokalplanens baggrund...s. 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V

Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V Bilag 2b Vedr. Forslag til lokalplan nr. 853 Bevarende lokalplan for Finnebyen, Århus V Teknik og Miljø s kommentarer til Beboergruppens bemærkninger af 12.11.2008 Forslaget til bevarende lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Beliggenhed og Lokalplan

Beliggenhed og Lokalplan Aarhus tekniske Skole Beliggenhed og Lokalplan Midtvejsprojekt Stenaldervænget 39 28 06 2011 Hovedforløb Aarhus Tech Beliggenhed og Lokalplan 1 Indhold Valg af hus... 2 Beliggenhed... 3 Lokalplan... 6

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg Byggefolder 2015 Side 1/10 Byggefolder Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg 1. Ønsker du at lave en ny, til eller ombygning af dit kolonihavehus, skal der ansøges om en byggetilladelse. Ved ansøgning

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger 2017

Byggebestemmelser / Vurderinger 2017 Byggebestemmelser / Vurderinger 2017 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en tilladelse til byggeri hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 184 For et område ved Solbakken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

LOKALPLAN 13.24 Klintegården

LOKALPLAN 13.24 Klintegården LOKALPLAN 13.24 Klintegården Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve TLF 43 97 97 97 1 Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 32783 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Landinspektør Jens Mølbak i samarbejde

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 156. For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 156. For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 156 For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/3483 Forslag til Lokalplan 463, Hvidbog over indkomne høringssvar Dato: 26-09-2017/cjb Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr. 01.02.05-P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere