NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880."

Transkript

1

2 C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880.

3

4 Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget med 00 og udgjorde ved Aarets Udgang Seilfartøier og 0 Dampskibe med en Drægtighed af henholdsxis 0 og, tilsammen altsaa 8 8 Farteller og 8. Regner man i Overensstemmelse med det almindeligst vedtagne, dog maaske noget for hole, Forhold et Dampskibs Nyttevirkning lig Seilskibes af samme Størrelse, vil det sees, at den samlede Seilskibs og Dampskibstonnage kan sættes lig 8 effektive, hvoraf Seilskibene udgjor 8. pct. og Dampskibene. pct. Af de andre søfarende Nationer er der kun nogle faa, hvis Dampskibstonnage nu for Tiden indtager en saa ringe Del af den hele Handelsflaades. I Europa er det nemlig alene Finland og Grækenland, der med et Procentforhold af 0.8 og. i denne Henseende omtrentlig staar ved Siden af Norge, medens Italien har pct. Dampskibe og de fleste øvrige Lande, deriblandt Sverige og Danmark, omkring 0 pct., Storbritannien og Irland endog pct. Vort nærmeste Naboland i Vest, Skotland, har en Handelsflaade, hvis nage ikke er fuldt saa stor som Norges ; men, medens den norske Dampskibsflaade kun er lidt over 0 000, er Skotlands mere end eller Gange saa stor. Til nærmere Oplysning om, hvorledes dette Forhold stiller sig i Norge og andre Lande, hidsættes nedenfor en Tabel, der for Sammenligningens Skyld overalt kun medtager Skibe paa 0 og derover.. Lande. De vigtigste Landes Handelsflaader ved Udgangen af 88. Seilskibe Dampskibe over 0. over 0. Seilskibenes nage. Dampskibenes nage. Dampskibenes effektive nage regnet lig Gange Seilskibenes. Samlet effektiv nage. paa Seilskibe. Heraf falder paa Dampskibe. i 8 pct. pct. Norge Sverige ) ca. 0 ca. ca. 88 ca Danmark Storbritannien og Irland Britiske Besiddelser Rusland ) Finland ) ca Tydskland Holland ca. 00 ca Belgien I Frankrige Portugal Spanien Italien Østerrige ca. ca. ca. ca Ungarn ca. ca. ca. 08 ca Grækenland Forenede Stater') Tilsammen 8 I ) De paa Indseer og Kanaler sysselsatte Skibe ikke medregnede. Havnene ved det kaspiske Hav ikke medregnede.

5 IV C. No.. Af den norske Seilskibsflaade var 8 (over 0 pet.) hjemmehørende i Arendal, 8 i Stavanger, 0 i Drammen og 08 i Kristiania. Af Dampskibsflaaden var henved Halvparten, 8, hjemmehørende i Berge n. Ingen af de øvrige Byer havde noget Dampskibsrederi af Betydenhed, saaledes Kristiania kun, Trondhjem 0 og Stavanger 0. Forholdet mellem Norges Seilskibs og Dampskibstonnage har holdt sig temmelig uforandret siden Udgangen af 8, da Dampskibenes udgjorde. pct. af det samlede effektive. I disse Aar er Seilskibene tiltaget fra 8 0 til 0 og Dampskibene fra til, altsaa begge med omkring pct. I de foregaaende Aar (8) voxede Seilskibene med 8 / pet., Dampskibene derimod med ikke mindre end 8 pct. Den stærke Væxt, som Dampskibsrederiet tog i disse Aar og navnlig siden Begyndelsen af 80, har altsaa i de senere Aar givet Pladsen for en forholdsvis langsommere Udvikling. I 88 er dog Dampskibstonnagen tiltaget med noget over 0 pct., Seilskibstonnagen derimod alene med pct. Til Sammenligning hidsættes nedenstaaende Oplysninger om Skibsrederiets Udvikling i efternævnte Lande : Lande. Seilskibenes nage ved Udgangen af Aarene ') Dampskibenes nage ved Udgangen af Aarene ') I Norge O Sverige Danmark Storbritannien og Irland Britiske Besiddelser Rusland Finland (0 000)? ( 0000)? Tydskland Holland Belgien Frankrige Italien østerrige og Ungarn De Forenede Stater Ó Tilsammen ) De i denne Tabel opførte Tal omfatte ogsaa Fartoier under 0. Det sees heraf, at Seilskibsflaaderne i de ovenanførte Lande i Aarene 888 overhovedet ere aftagne med 000, men i det derpaa folgende Femaar viste en Tilvæxt af Dampskibsflaaderne øgedes i det forste Femaar med og i det sidste med Den hele effektive nage var i 88 : 000, i 8 : og i 88: og det forhaandenværende Skibsrum skulde altsaa i 88 være istand til at besorge henved 0 pet. mere Varetransport end 0 Aar tidligere. Dampskibenes Transportevne udgjorde i 88 8 pct. af den hele, i 8: pct. og i 88: pct. Norges Sejlskibe udgjorde i 88 : pet., i 8 : pct. og i 88: 0. pct. af den hele Seilskibsflaade i de ovenfor opregnede Lande ; Dampskibsflaaden var derimod kun / pet. i 88 og omtrent. pct. i 8 og 88. I Forhold til den samlede Transportevne af disse Landes Dampskibe og Seilskibe udgjorde den norske Handelsflaade i 88:. pct., i 8 :. pct. og i 88 :. pct. Storbritanniens og Irlands er derimod, hovedsagelig ved Dampskibsflaadens overordentlige Tilvæxt, voxet fra. pet. i 88 til. pct. i 8 og. pct. i 88, og, naar man medregner de britiske Kolonier, vil det sees, at over Halvp ar t en af den internationale Søtransport besørges af britiske Skibe. Denne Overlegenhed, der hovedsagelig beror paa det hoie Standpunkt, hvortil den britiske Nation har forstaaet at ud vikle sin Dampskibsfart, har i 8 end yderligere voxet, idet det Britiske Riges samlede Transportevne er steget fra til 000, altsaa med. pct. i nævnte for Skibsfarten saa ugunstige Aar, i hvilket de fleste øvrige Landes Handelsflaader snarere have gaaet tilbage end fremad. Tilvæxten i den britiske Handelsflaade beror i 8 udelukkende paa Dampskibene, hvis nage tiltog med 0, medens Seilskibenes aftog med Den ved vor udenrigske Skibsfart i 88 optjente Bruttofragt er beregnet til 00 Kr. mod Kr. i 8 og 0 Millioner Kr. i 8. Gjennemsnittet for Femaaret 8 var 0 Millioner og Udbyttet var altsaa i 88 Millioner ringere end dette. Beregnet pr.,

6 C. No.. V Niver Seilfartoiernes gjennemsnitlige Bruttoindtægt i 88: Kr., medens den i 8 var Kr., i 8: Kr., i 8: Kr. og i 8: 88 Kr. Af D amp far t oier optjentes 00 Kr., hvilket er omtrent det samme som i 8, men mindre end i de foregaaende Aar, af hvilke 8 udviste en Bruttoindtægt af 000 Kr. Den ovenfor angivne Bruttofragt fordeler sig med 8 Millioner paa Skibsfarten mellem Norge og Udlandet og noget over Mill. paa Fragtfarten. I 8 var de tilsvarende Belob Mill. og Mill., i 8 : 0 Mill. og 8 Mill. Det vigtigste Felt for de norske Fartoiers Virksomhed er nu Farten mellem de Forenede Stater og Europa, navnlig England. Ved Udførsel af Produkter fra de Forenede Stater optjentes i 88 ikke mindre end 000 Kr. (i 8 : Mill., i 8 : henved Mill.). Naar hertil lægges 000 Kr. optjent ved Skibsfarten fra de Britiske Besiddelser i Nordamerika, Mill. Kr. ved Skibsfarten fra Mexiko, Honduras, Centralamerika og Vestindien samt ligesaameget ved den indgaaende Skibsfart til disse Lande, udkommer et samlet Belob af over Mill. Kr. eller ikke saa langt fra Halvparten af den hele Bruttofragt, der optjentes ved norske Skibes Fart paa Udlandet. Ved Transport af norske Udforselsgjenstande optjentes Mill. og ved Udforselen fra Sverige ligeledes Millioner. Næst efter de nævnte Lande kommer i heromhandlede Henseende Storbritannien og Irland med Mill., Rusland med. henved Mill. og Finland med / Mill. De Forenede Staters Udførsel alene sysselsatte altsaa mere norsk Skibsrum end Norges, Sveriges og Storbritannien og Irlands tilsammen. Tages derimod Hensyn til de Lande, til hvilke Ladningerne fores hen, falder den største Bruttofragt paa sidstnævnte Land med /io Million, dernæst paa Frankrige med /io Mill., Tydskland med over Mill., Norge og Holland med henved / Mill. hvert, samt Belgien med noget over Mill. Derimod udgjorde den indgaaende Bruttofragt paa de Forenede Stater kun lidet over Mill. Kr. Af den samlede af vore Seilskibe optjente Bruttofragt faldt henved Mill. Kr. paa Trælastfart og Millioner paa Transporten af Korn og Ris m. m. ; derefter var Petroleum ( Mill.), Stenkul (henved Mill.) samt Bomuld og Uld ( Mill.) af størst Betydning. Til Sammenligning hidsættes en Oversigt over den gjennemsnitlige største og mindste Bruttofragt, der optjentes ved Transporten af disse Artikler i Femaaret 8: Fragtgjenstande. Gjennemsnitlig Bruttofragt. Millioner af Kroner. Maximum. I Minimum.. Trælast. (8) 0.0 (8) Korn, Ris, Lin, Hamp m. m..8 (8) 0. (8) Petroleum..8 (8).8 (8) Stenkul. 0.0 (8). (8) Bomuld, Uld.. (8). (8) Andre Artikler.. (8).0 (8) Kristiania den 0te Juni 880. Medens altsaa den ved Trælastfarten i 88 optjente Bruttofragt var ringere end i noget af de foregaaende fem Aar, var det ved Korn og Petroleumsfarten optjente Belob storre end nogensinde. Navnlig har Korntransporten fra Amerika taget et overordentligt Opsving, idet der trods lave Fragter i 88 opseiledes en Bruttofragt af Kr. mod Kr. i 8 og Kr. aarlig i Femaaret 88. Af D amp sk ib ene s Bruttofragt faldt antagelig henved Mill. Kr. paa Korntransport. Skibsfarten paa Norge var i 88 mindre end i 8, men stod omtrentlig ved Siden af de foregaaende Aars. let af Ind og Udexpeditioner af ladte Far Wier var med en nage af 000 mod i 8, 000 i 8 og 000 i 8. Af den samlede nage faldt. pct. paa Dampskibe, heraf ved den indgaaende Skibsfart 0. pet. og ved den udgaaende. pct. I 8 var Forholdet henholdsvis. pct.,. pct. og. pct. I 88 var Dampskibenes Andel kun 0 pct., men er siden for hvert Aar voxet. Summen af de ind og udgaaende Dampskibsladninger udgjorde i Aarene 8 gjennemsnitlig 00, men i 88: 8 800, medens Summen af de ladte Seilskibe er aftaget fra til Af Seilskibsfarten faldt. pct. paa fremmede Fartoier regnet efter nagen af ladte Fartøjer (i 8 : 0. pct., i 8: pct.), af Dampskibsfarten. pct. (i 8:. pct. og i 8: 0 pct.). Ved den samlede Skibsfart var de fremmede Fartoiers Andel. pct. mod 0. pct. i 8 og 8.8 pct. i 8. I 8 var dette Forhold derimod kun pct., idet Grunden til Stigningen er Dampskibsfartens voxende Betydning ogsaa for Farten paa Norge. let af romte norske Søfolk er af Indrulleringscheferne opgivet til mod i det foregaaende Aar og 8 i 8. let af de efter tidligere Rømning hjemvendte til mod i 8 og i 8. Efter de fra Konsulerne indkomne Opgaver over let af de fra norske Fartøjer romte Søfolk skulde dette have udgjort (i 8: 0, i 8: 88), hvoraf en stor Del Udlændinge og maaske ogsaa endel, der have romt flere Gange i Aarets Lob. Af disse Rømninger foregik ikke mindre end i nordamerikanske Havne, deraf i Newyork og 0 i Kanada. I sidstnævnte Land har Forholdet fremdeles bedret sig, idet let i 8 var og i 8. Af opsparede Hyrebeløb hjemsendtes i 88 gjennem de forenede Rigers Konsulater Kr. af norske Sømænd. Udarbejdelsen af nærværende Tabelvoerk er ligesom hidtil bleven forestaaet af Kgl. Fuldmægtig C. J. Olsen. A. N. Kiær.

7 Den norske Handelsflaade (Situation de la marine marchande) ved Udgangen af Aaret 88 'à a fin de l'année 88).

8

9 S C. No.. No. L Den norske Handelsflaade ved 0"dgangen af Aaret 88. (Situation de la marine marchande a, la fin de l'année 88.) a. Summariske Opgaver. (Données sommaires.) Landsdele. (Districts.) Samtlige hjemmehørende Fartoiers (nombre). Drægtig Bemanhed. ding (l'équi page). Landsdele. (Districts.) Samtlige hjemmehørende Fartøiers. Drægtighed.. Bemanding. Landsdele. (Districts.) Samtlige hjemmehørende Fartoiers. Drægtighed.. Bemanding. I. Rigets samlede Handelstlaade (le royaume). Heraf Seilfartoieri)(S.) Dampfartoier) (D.) Rigets Bygder (cmp.)s I) Byer (vines) S D II. Bygderne stiftsvis. Kristiania Stift S 8 D 0 Kristianssands S 80 D 8 0 Bergens S 8 0 D 8 8 Trondhj ems S D Tromso D 8 0 Summa S 0 8 D III. Byerne stiftsvis. Kristiania Stift S 8 8 D 8 Kristianssands S D 0 Bergens S 8 8 D 0 0 Trondhj ems S D 80 Tromso S 8 D0 IV. Bygderne amtsvis. VI. Bygderne Smaalenene 8 fogderivis. D 8 0 Idde og Marker Akershus 8 88 Moss og Tune S Buskerud Jarlsberg og LaurvikS Aker og Follo 8 88 D Buskerud 0.. D 8 Bratsberg 08 Summa 0 Jarlsberg D S 8 D Nedenms D 8 0 Laurvik D Ovre Telemarken.. D Lister og Mandal.. Nedre Stavanger D Sondre Bergenhus.. S Bamble Nordre Bergenhus.. S SI8 Romsdal a) i Bergens Stift 0 8 b) Trondhjems Sondre Trondhjem..S.. D Nordre Trondhjem.. S.. D Nordland Tromso Summa S D D Finmarken Summa S 0 8 D ( V. Byerne amtsvis. Sm.aalenene D Akershus D Kristiania D Buskerud D Jarlsberg og LaurvikS D Bratsberg Nedenees D Lister og Mandal.. S Stavanger Bergen D Nordre Bergenhus.. Romsdal : a) i Bergens Stift S D b) Trondhj ems S D Sondre Trondhjem S D Nordre Trondhjem S D Nordland D Tromso S D Finmarken D Summa S D Nedenæs Mandal Lister D Jeederen og Dalerne. Ryfylke Søndhordland Hardanger og Voss S D Nordhordland D Sogn D Send og Nordfjord S D Sondmore Romsdal 8 Nordmøre Strinden og Selbu.' Orkedal S 0 D 8 8 Fosen 8 0 Stjor og Værdal... S D Inderoen NamdaI Søndre Helgeland.. S D 8 80 Nordre 8 0 Salten S 8 8 I D Lofoten og Vester aalen D 8 ASelntjenen. og Tromso Hammerfest Tauen Varanger 8 Summa S 0 8 D VII. De enkelte Bygder ). Smaalenenes Amt. Berg 0 Id 0 Skjeberg Hvaløerne Borge 8 Glemminge Tune S 8 0 D Onso Raade 0 Rygge Moss Landdistrikt.. S 0 0 Akershus Amt. Vestby Landdistrikt Fron Aas Næsodden Asker Bærum Summa Buskeruds Amt 8 88 Modum 8 0 Lier 0 Roken 0 Hurum Landdistrikt 8 0 Summa 0 ) Navires à voiles ) Navires à vapeur. ) Til og med Lister og Mandais Amt ere Opgaverne meddelte for de enkelte Herreder, fra og med Stavanger Amt for de enkelte Lensmandsdistrikter. *

10 C. No.. No. L Den norske liandelsflaade ved Udgangen af Aaret 88. (Situation de la marine marchande à la fin de l'année 88.) Landsdele. (Districts.) Samtlige hjemmehørende Fartøiers. Drægtighed.. Bemanding. a. Summariske Opgaver. (Données sommaires.) Landsdele. (Districts.) Samtlige hjemmehørende Fartøiers j Drægtighed Beman. ' ding.. Strømmen 0 Skoger Sogndals Landdistrikt ' Sande 0 Ekersunds 8 8 Botne Holland 0 0 Borre Desuden i Sogns Fogderi D 8 Haaland Sem 0 Hetland Stokke Hyllestad 0 Renneso 8 Notero Askevold 8 8 Ytre Dale Hogsfjord (Hole). 0 Tjomo O l 8 Indre 00 Strand 0 Sandeherred 0 8 Brandso.. Hjelmeland J 0 Tjølling ' Bremanger 8 Jælse 8' 0 Hedrum 8 Stat 0 Sand Brunlames 8 Daviken 8 Suledal.... Fredriksværn 0 Gloppen Vikedal ; 0 Indviken og Stryn Summa S Nerstrand Desuden i Solid og D Skjold Tysvær 0 I Nordfjords Fogderi D Summa S 8 Skudesnæs ' D 8 Avaldsnoes 80 Bratsbergs Amt. Torvestad 8! 8 Summa 8 Silgjord ) FIviteseid Moland Hollen Nedems Amt. 8 0 Landsdele. (Districts.) Samtlige hjemmehørende Fartøiers. Drægtighed.. Jarlsberg og Laurviks Amt. Lekanger og Tjugum 8 Vik 0 Stavanger Amt. Klævold 0, Ladvik 0 00; 0 Utvær ' 8 Gulen 8 0 Fjælberg Stordoen Finnaas Fjære Fitje Tysnæs Strandebarm Kvindherred ; 0 Romsdals Amt. Solum 8 0 Sondre Bergenhus Vanelven Bo D Amt Eidanger D ; Gjerpen 0 Skonevik 8 0 Bamble 8 Sandokedal 80 Summa S 08 0 D Volden Hjørendfjord Hero og Sande Ulvsten Borgund og Skodje.. Dale (Stranden ogl Norddalen). Ørskog Harham Vestnæs Veo Næsset Sund og ATaago Bolso Romsdal Tingvold Kvernæs Edo Aure Stangvik og Halse.. Surendalen Søndeled 08 Ulvik Dybvaag 0 0 (Ullens 0 Kinservik 0..D 8 vang) 8 ; 0 0 Holt 0 Vikor 8, 8 8 Ostre Moland 0 Jondal.. 0i 8 0 Øiestad Evanger D D Sund 88 Vestre Moland 0 Fjeld 0 Fjære Aarstad. l Landvik 0 Fane,; Eide Os ; Sundalen&Oksendalen 88 Hoivaag Fuse m... Summa, Hammer Summa Sl Manger D Haus 8 0 Hosanger Sondre Trondhjems Lister og Mandais Amt. Amt. Summa S Tvet 0 D Strinden Oddernæs 8 Børsen Sogne 8 Orkedal Halsaa og Hartmark 8 8 Holme Nordre Bergenhus Hevne 8 Søndre Undal 8 0 Amt. Hiteren 8 Herod 8 8 Bj ornor Vanse Lærdal A afj orden 08 Lyngdal Aardal Ørlandet utero 8 8 Stadsbygden og Rissen Solvorn og Marifjæren Kvinesdal 0 0 (Hafslo) ' Summa S 0 Summa Sogndal og Norum 8 Bemanding

11 C. No.. No.. Den norske liandelsflaacle ved UdgaDgen af Aaret 88. (Situation de la marine marchande Ai la fin de l'année 88.) a. Summariske Opgaver. (Données sonnnaires.) Landsdele. (Districts.) Samtlige hjemmehørende Fartoiers, Landsdele., (Districts.) Samtlge hj emmehørende Fartøiers Landsdele. (Districts ) Samtlige hjemmehørende Fartøjers. Drægtighed. a, _,,eni andi.g*. Drægtig,, loemanding. hed... i.. Drægtighed.. Beman ding. Nordre Trondhjems Amt. Laurvik S Nedre Stjørdalen.. S ' Tromso. Amt. D 0. 0 Skien S Frosten 0 8 D 0 Aasen Porsgrund S ' Kvmdfjord 0 Skogn 8 D Tr ndenæs Levanger Landdistrikt 8 0 Ibe o Brevik 8 8 stad 0 Værdalen D 0 M aalselven 0 Leksviken 00,, Stathelle 88 Trano, Ytteroen og VIosviken SJ ervo "' Langesund S J0 0 Verran 8 D Tromsosundet 8 ; Inderoen Kragerø S. Balsfjorden 0 Sparbu 8 0 D 0 8 Karlso 0 Bitstaden Osternsor S L yno,. en.... Namsos Landdistrikt D L envik.. 0 og Fosnæs 0 ' Tvedestrand Berg Ottero ogy Flatanger. 0 Arendal S o8 o0 Næro og Vikten 0 Summa 8 G 8 D 80 Kolvereid og Leko. 8 Grimstad 0 Lillesand S 0 Summa S D 8 D 0 0 Kristianssand S 0 Finmarkens Amt., D 8 Mandal Nordlands Amt. S 8 00 D 0 8 Bindalen Alten Farsund S ' Velfjorden Talvik D Ermine S tö Ivlaaso 8 Flekkefjorḋ..... S D Kistrand og Kjelvik. D 8 Vego 8 Hammerfest og Kval Sogndal S 8 8 Alstahaug S 8 sund» D 8 D 8 8 Tanen Ekersund Hero 0 Sydvaranger 8 Sandnæs Tjotto Vefsen Summa Stavanger S D 0 8 Mo 8 Skudesnceshavn Hernnæs Kopervik 0 Næsne 0 ' Haugesund S 0 Lurø D Rode 0 8 VII. Byer. Melo. Bergen S D Gildeskaal og Beieren 0 08, Flow S Bodo Landdistrikt Fredrikshald S 0 80 D. Skjerstad 8 8, D 8; Aalesund S Saltdalen 8 8. Fredriksstad S 8 8. D Folden ` D 8 ' Molde S 8 Stegen S a Sarpsborg S 8 o D D D Kristianssund..... S 0 8 Lødingen Ofoten Moss S ' D 8 ' D ' Trondhjem S 0 Hammero S Son ' D 0 8 D : Hvitsten ' Levanger. 0 Vaero og Rost,, Drobak..... S Flakstad S 0 0 '. '. D D 00 ' Stenkjæi S g d 8 Buksnæs og Kristiania S 8 08 Namsos S Hol.... ' D 0 D 0 0 Gimso og Valberg... 0 Drammen S 0o 8 Mosjøen Borge D 8 Bodo S Vaagen S D 0 Svelvik D 8 Holmsbo 0 Tromso......,.. S Hadsel S 8 Holmestrand 8 D D 8 Horten S 0 Hammerfest Sortland 0 D Vardo.....,... S Bo 8 8 Aasgaardstraud I. D Olisnæs Tønsberg S Vadsø.. S 8 Dverberg 8 0 D D Summa S ; 0 ' Sandefjord S 0 Summa S 8 8 Di 8 0 ' D D Antossassams.r smmomeiffienr

12 t. C. No.. No. L Den norske llandelsflaade ved Udgangen af Aaret 88. (Situation de la marine marchande., la fin de l'année 88.) ani Riget. Rigets Rigets Bygder. Stif Byer. A. Seilfartoier. I. Seilfartoier overhovedet : b. Detaillerede Opgaver for Seilfartoierne: I.. II. Beregnet Drægtighed. (Données détaillées pour les navires h voiles I. nombre, H. tonnage calculé.) '). Beregnet Drkgtighed...r i a s sands lans I. Stift. Bergens Stift..... under Summa.. Kraftanssand. Trondhjems Stift.. Tromso Stift.. Kragere. Arendal Tensberg. Drammen. Kristiania. Fredriksstad. Stavanger $ Bergen II. Seilfarteier beskjæftigede i udenrigsk Fart: under Summa I II. Seilfarteier skjæftigede i indenrigsk Kystfart: under Summa ; IV. Seilfartoier beskjæftigede i Sæl, Hvalros og Hvalfangst : (Opgaven ufuldstændig.) under Summa 800 ) nombre. ) tonnage calculé.

13 C. No.. No, L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 8 8e (Situation de la marine marchande a, la fin de l'année 88.) c. Detaillerede Opgaver for Dampfartefierne: I.. II. Drægtighed. III. Nominel Hestekraft. (Données détaillées pour les navires bp vapeur: I. nombre; II. tonnage; III. force des machines en chevaux.) B. Dampfartoier. Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. Kristiania Stift. Kristianssands Stift. Bergens Stift. Trondhjems Stift. Tromso Stift. Kristiania. Bergen.. Drægtighed. Nominel Hestekraft I. Dampfartoier overhovedet. under Summa II. Dampfartoier beskjæftigede i udenrigsk Fart: under Summa III. Dam pfartoier beskjæftigede i indenrigsk Kystfart: under Iv. Dampfartoier beskjæftigede i Hvalros og Hvalfangst: l Summa under Summa

14 8 C. No.. No L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 88. (Situation de la marine marchande à la fin de l'année ] 88.) d. Opgave over Seil og Dampfartoierne, ordnede efter den Fart, hvori de hovedsagelig have været sysselsatte. (Navires à voiles et à vapeur classés d'après leur emploi a : cabotage et pêche, navigation extérieure, expéditions dans les mers arctiques.) A. Seilfartoier. B. Dampfartoier. Landsdele. (Districts.) Indenrigsk Kystfart. Udenrigsk Fart. Sml, Hvalros og., Hvalfangst. Indenrigsk Kystfart. Udenrigsk Fart. Sæl, Hvalros og Hvalfangst i 8 0 ' I. Riget Rigets Bygder Rigets Byer 0 O II. Bygderne stiftsvis. I Kristiania Stift 0 8 I Kristianssands Bergens Trondhj ems 0 Tromso 8 8 Summa I Ill. Byerne stiftsvis. Kristiania Stift 8 8 Kristianssands i Bergens Trondhj ems Tromso 8 8 0, Summa J 0T IV. Bygderne amtsvis. I I Smaalenene 0 Akershus 80 0._ Buskerud 08 Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal 8 Stavanger,. : Sondre Bergenhus Nordre 8 8 ( i Bergens Romsdal, _ Stift 8 I Trondhjems Sondre Trondhjem _., 8 Nordre 0 i 0 Nordland Tromso 8 Finmarken Summa 00 i 0,..._ 0 š 0 88 I V. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus, Kristiania 0 8 Buskerud , Jarlsberg og Laurvik Bratsberg 0 0 Nedenæs 0 0 Lister og Mandal Stavanger Bergen i 0 0 Si 8 0 Nordre Bergenhus 0: / i Bergens Stift, R omsdal 0 8 Trondhj ems Sondre Trondhjem Nordre 08 : Nordland 0 Tromso Finmarken Summa

15 C. No.. No.. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aaret 88. (Accroissements et extinctions de la marine marchande pendant l'année 88.) Landsdele. (Districts.) I Norge. I Udlandet. Tilgang. Nybyggede. Tilkjobte. Solgte. Fra Indlandet samt overflyttede fra andre Tolddistrikter... Intal.... Fra Udlandet. Ante... Til Indlandet samt overflyttede til andre Tolddistrikter... Til Udlandet. Afgang. Forliste.... intal. Ophugne.. Netto Tilgang (+) eller Afgang ( ).. I. Riget (le royaume) Rigets Bygder (camp.) Rigets Byer (villes) Heraf Seilfarto jer: Riget (le royaume) Rigets Bygder (camp.) Rigets Byer (villes) Heraf Dampfartoier: Riget (le royaume) Rigets Bygder (camp.) Rigets Byer (villes) II. Bygderne fogderivis a) Seilfartoier: Idde og Marker Moss og Tune Aker og Follo Buskerud Jarlsberg Laurvik Ovre Telemarken Nedre Telemarken Bamble Nedenæs Mandal Lister Jæderen og Dalerne Ryfylke Sondhordland... Hardanger og Voss Nordhordland Sogn Sond og Nordfjord Sondmore Romsdal Nordmøre Orkedal Fosen Strinden og Selbu Stiff og Værdal Inderoen Namdal Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso Hammerfest Summa b) Dampfartoier: Jarlsberg Nedre Telemarken Sondre Helgeland Tromso Tanen Summal III. Byerne. a) Seilfartøier. Fredrikshald Fredriksstad Sarpsborg Moss Son Drøbak Kristiania 08 Drammen 0 0 g Si i0, I d d 0 i 0 8 d E d + d d + F F I d 8 d + d + F 0 8 I d 0

16 I 0 C. No.. No.. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aaret 88, (Accroissements et extinctions de la marine marchande pendant l'année 88.) Landsdele. (Districts.) Svelvik Holmsbo Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Laurvik Skien Porsgrund Brevik Stathelle Langesund. Kragerø Tilgang Østerrisør Tvedestrand 8 Arendal Grimstad, Lillesand 88 Kristianssand Mandal Farsund _.. 8 Flekkefjord 8 Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger 8 Skudesmeshavn I Kopervik 8 Haugesund 00 8 Bergen 08 Florø Aalesund 0 Molde Kristianssund Tron.dhjem I Stenkjær 88 Levanger. Namsos Mosjøen 8 Bodo Tromso Hammerfest 0 Vardo Vadsø b) Dampfartoier: Fredriksstad Drøbak Kristiania Drammen Horten Tønsberg Porsgrund Brevik Langesund Arendal Kristianssand Mandal Stavanger Haugesund Bergen Aalesund Trondhjem Stenkjær Tromso Vardo Summa *) i Sverige, i Afgang. Nybyggede. Tilkjøbte. Solgte. Nett() Fra Indiandet samt det samt Til Indian Tilgang (+) For liste. Op hug ne. eller I Norge. I Udlandet. overflyttede Fra overflyttede Til Afgang ( ). fra andre Udlandet. til andre Udlandet. Tolddistrikter. Tolddistrikter... intal.... intal intal.... i i t Summa i Rostock , 0 F _ 8 _ _ : _ i I I i F F + I F F F + F F i i + 8 i , I _ + F d d d d F _.. + F d F _.. _ d F _.. _.. _ F.. _ d.. I + F d 8' 0 F I 0 d + 0 I + d d d + F *) 88 8 '

17 C. No.. No.. Skibsbyggeriet i 88. (Construction des navires en ] 88.) Ialt Heraf nybyggede. Seitier. Heraf Dampfartoier. let af Fartøjer fordelte efter nagen. Bygningssteder.... Under 0. Farteier. Farteier. Farteier. Nominel Heste kraft * * Tou. 00 SOO * " * Over 000. Fartoier.. i I. Riget (le royaume)... 0 Rigets Bygder (camp.) _ Rigets Byer (villes) II. Bygderne fogderivis. Aker og Follo _ Buskerud Laurvik.... _. Bamble Nedenæs Mandal Ryfylke Sondhordland _ 8 Hardanger og Voss... Nordhordland Sogn Romsdal _ Nordmøre Strinden og Selbu Stjor og Værdal Indereen.. _ Sondre Helgeland Nordre Helgeland _ Salten _.. _ Senjen og Tromso.. _... _ III. Byer. Moss _. Kristiania 0 8 Drammen 0 0 _ Porsgrund 8 Kragero Osterriser Tvedestrand Arendal.. _.. _.. 0rimstad 8 8 Lillesand _ Kristianssand Farsund.... Stavanger Haugesund 0 0 Bergen Aalesund.... Kristianssund Trondhjem _.. _.. _.. _ Stenkj Per 0 0 Namsos 8 8 IV. Dampfarteiernes nominelle Hestekraft, fordelt efter nagen. Bygningssteder. Under Bygningssteder. Riget Riget. Rigets Bygder Rigets Bygder. Rigets Byer Rigets Byer. *

18 C. No.. No. a. Oversigt over Forlisene i 88. (Bâtiments naufragés pendant l'année 88.) Samlet Forlis. Strandede. Kantrede. Ved Kollision tabte. Ellers sunkne. I Soen forladte. Ellers. Savnede. Kondem Uoplyst I nerede hvor ' ledes. Seilskibe. Dampskibe. Seilskibe. Dampskibe. Seilskibe. Seilskibe. Seilskibe. Seilskibe. Seilskibe. Seilskibe. Seilskibe. Seilskibe. 8 0 I. De ombordværende Personer og deres Skjæbne : 08 Besætningens, Føreren incl. 0 0 Heraf opgivet som omkomne (Opgaven ufuldstændig) : Af Besætningen 0 Passagerer II. Fartaiernes Starrelse: under over 000 Tilsammen Fartaiernes Alder: under Aar over 0 8ubekjendt 0 Tilsammen IV. Fartaiernes Bygningssted: Norge Sverige Danmark England Tydskland Frankrige Andre Lande i Europa Britiske Besiddelser Amerika Udlandet forøvrigt Uopgivet Tilsammen V. Ladningens Beskaffenhed: Trælast Kul, Mursten Salt Korn etc Andre Varer Ballast Uopgivet Tilsammen 8 0 il 8 0

19 C. No.. No. b. Oversigt over Forlisene i 88. (Bâtiments naufragés pendant l'année 88.) Stedet, hvor Forliset er skeet. (Lieu de la perte.),c; (x),q 0 a),, cx),f t.: L,i oo gi pal Pi z cd Tiden, naar Forliset er skeet (l'époque du désastre). ca :, 0 ;,. pm ca (),;,.,t,q, c",;' <. ;..;,,..._ c, c, F.i' tn' bip, P. cd : c.,, P., p.; gz a),...' o,.. "'" E '''',, t "),, A. T., tl' cd..', '.) E ''). PI c''' t m '.. g ; ''''.,., +'.,iz,,..; E e, g bp r.w b' t Pq 0 P, r ce r, : 'Ell let af omkomne Mandskaber, forsaavidt opgivet. (Nombre des personnes P erdues données incomplètes.) i Ved Hvaløerne Torgauten Fyr i ' Mand. Storefeerder Kristianiafjorden Ved Dyngey Lindesnæs Vestkysten af Norge..... Ved Mandal Sogndal Nordenfor Bergen i Ved Sondmore Molde Kolvereid Nordre Helgeland Salten i ' Lofoten Nordland i Ved Sandtorv i Berlevaag Varangerfjorden Finmarken Spitsbergen Kysterne af Island. Novaja Semlj a Hvidehavet i Falsterbo Rev i Kysten af Finland Ved Hogland Ålands Skjærgaard Dago i Ved Narva Port Kunda Libau Riga Østersøen _ Ved Moen i Hirtshals Fyr. Harboøre _ Østeragger ) ) 8 Mand. Ringkjobing Jyllands Vestkyst Skagerak ) Mand. Ved }Toyer i Föhr i i ) 0 Mand. Nordsoen i i 8i ) ) Mand. ) De hollandske Kyster *) Mand. ) Forlis, Storbritannien og Irland **) 8) ; I A )....± c, 0 Mand. 8) Mand Kysterne af Nordfrankrig* *), paa Leman Sands. De franske Kyster, ikke nærmere opg. ) Mand ved de Den spanske Atlanterhavskyst og Por engelske Kyster i tugal t) April. " ) Maud Ved Trapani _ i den engelske Ka Rhodos nal. Dardanellerne Philippeville i Marokkanske Kyst i Ved Prinds Edwards Ø Kanada i Fundybugten Long Island, NewYork Kysten af Florida i Bahia Honda, Kuba i Brasilien i Laplatastaterne Ili i ) Mand. Patagonien NewZealand Atlanterhavet ") ) Forlis, Md. Kondemnerede tt) Uopgivet _ ) i i.) ) Md. ) Md. Summa Forlis, 0 Md. *) ved Vlieland i 88, ved Helvoet i Septbr., ved Texel i 88 og ved Hollands Kyster forøvrigt i 88. **) paa Themsen i April og i 88, paa Goodwin Sands i 88, paa Dunnet Sand i 88, ved Wight i September, i Bristolkanalen i Oktober, paa Humberen i November, ved Yarmouth i April, ved Leith i Juni, ved Blyth i 88, paa Leman Sands i Marts, ved Orkneys i 8 og i Januar, ved Burntisland i 88, i Irland 8 og i November, i den engelske Kanal Sommeren 88, paa de engelske Kyster i April, paa de skotske Kyster i November. ***) ved Calais i November og i December, ved St. Valery i Oktober, ved Etaples i Juli. t) ved Santander i 88, ved Aveiro i Juni. tt) i Helsingor, i Liverpool, i Kotka, i Dieppe, i Aracaju, i Bahia.

20

21 Skibsfarten mellem Norge og Udlandet (Mouvement de la navigation entre la Norvdge et l'étranger) i Aaret 88 (pendant l'année 88).

22

23 C. No.. No.. Oversigt over de til Norge i 88 ankomne og de fra Norge samme Aar afgaaede Parteiers Nationalitet. (Résumé par pavillon.) Ank o mn e til Norge. (Entrées.) Nationalitet. (Pavillon.) Ialt, (total des navires chargs et sur lest). (navires charges.) I Ballast (navires sur lest). (nombre des nombre des T on nombre des i Norske 8 88 Svenske 00 Ct 8 Danske Britiske Russiske og Finske Tydske Hollandske Belgiske 8 Franske 0 8 Spanske Hjemmehørende i de Forenede Stater Summa Summa Fremmede 8 8 A fga a e d e fra Norge. (Sorties.) Nationalitet. (Pavillon.) Ialt (total des navires chargés et sur lest). (nombre des T on Med (navires charges). (nombre des navres). i (tonnage. I Ballast (navires sur lest). (bre nom des on (ton T nage). i Norske Svenske Danske Britiske Russiske og Finske Tydske Hollandske Belgiske 8 80 Franske Spanske 8 8 Hjemmehørende i de Forenede Stater Summa 8 0 Summa Fremmede

24 8 C. No.. No.. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret 88. (Résumé par pays de provenance et de destination.). Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. (Pays de provenance et de destination.) Ialt (total des navires chargés et sur lest). (nombre des Ankomne til Norge. (Entrées.) Med Ladning I Ballast (navires charges). (navires sur lest). (nombre des (nombre des Ialt (total des navires chargés et sur lest). (nombre des 8 Afgaaede fra Norge. (Sorties.) Med Ladning (navires chargés). (nombre des I Ballast (navires sur lest). (nombre des 0 8 Sverige : østlige Havne vestlige Danmark Island og Færeerne Storbritannien og Irland Russiske Havne ved Nordishavet.. Finland Russiske Havne : ved Østersøen... det sorte Hav Tydske Rayne : ved Osterseen Hamburg Altona Bremen Belgien 88 Franske Havne : ved Atlanterhavet 88 Middelhavet. 0 0 Portugal Spanske Havne : ved Atlanterhavet Middelhavet.. Italien og Østerrig Rumænien Asiatisk Tyrki Algier Sydlige Afrika De britiske Besiddelser i Nordamerika Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet den mejikanske Bugt Mejiko Honduras Vestindien Brasilien Laplatastaterne Australien Summa li I } andre ved Nordsøen Holland A n m. I Tabellerne No. a, 8 a, 8 b og 8 c skal tillægges 0 norske Fartøier, der ere ankomne med Ladning fra Holland til Kristiania ; i Tabellerne b, e, 8 a, 8 b, 8 c, 8 c og 8 d skal fradrages 00 i Drægtigheden af de til Vardø fra russiske Havne ved Nordishavet ankomne ladte norske Fartøier.

25 Østerseen C. No.. No,. Tabel, der giver Oplysning om de forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret 88. (Navigation par pays et par pavillon,) a. let af de med Ladning og i Ballast ankomne og afgaaede Fartøjer. (Nombre des entrées et des sorties des navires chargés et sur lest.) Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og. hvortil afgaaede. (Pays de provenance et de destination.) I. Fartoier ankomne fra (Entrées) : N'orske. Ladte Ballastede (chargés). (sur lest). Amerikanske Sverige : østlige Havne vestlige 0 Danmark Island og Færoerne Storbritannien og Irland Russ. Havne ved Nordishavet Finland Russiske Havne ved Østersøen 8 Do. ved det sorte Hav..... Tydske Havne ved Ostersoen 0 Hamburg Altona..... Bremen Andre trdske H. v. Nordsoen 8 Holland Belgien Franske H. v. Atlanterhavet 8 Do. ved Middelhavet Portugal 8 Spanske H. v. Atlanterhavet Do. ved Middelhavet 8 Italien 8 Rumænien Asiatisk Tyrki Algier De brit. Besidd. i Nordamerika Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet. Do. ved den mejikanske Bugt* Honduras Vestindien. Brasilien II. Fartoier afgaaede til (Sorties) : Danske. Svenske. Britiske. Russiske og Tydske. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. 0 ]... 8 _ , , _ _ I I _.. _..... _ _.. 8 _ _ ,_.. Hollandske. Belgiske. Franske. Spanske. Ladte. Ball _ Samlet (nombre des Ladte Ballastede _..,..... _... _ _ _.... _ _ _.. _..... Summa : 8 I Sverige anmark 0 0 D Island og Færoerne 0 Storbritannien og Irland Russ. Havne ved Nordishavet Finland Russiske Havne ved 8 88, Tydske Hamburg 8 Altona Bremen 8 Andre tydske H. v. Nordsoen 8 0 Holland Belgien 8 0 Frankrige 8 8 Portugal _ Spanien 0 Ī Italien og Østerrig _0 0 Algier Sydlige Afrika De brit. Besidd. i Nordamerika Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet. 8 Do. ved den mejikanske Bugt _ _ Mejiko Vestindien Brasilien _ Laplatastaterne Australien 0 Summa * 88 8

26 0 C. No.. No. Tabel, der giver Oplysning ora de forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret 88. (Navigation par pays et par pavillon.) b. sdrægtigheden af de med Ladning og i Ballast ankomne og afgaaede Fartoier. (nage des entrées et sorties des navires chargés et sur lest.) Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. (Pays de provenance et de destination.) Norske. Svenske. Danske. Britiske. Russiske og Finske. Tydske. Hollande. Bel. giske. (tonnage), Franske. Spanske. Amerika Til sammen. (T otal.) I. Fartoier ankomne fra (Entrées): 8 0 Sverige : østlige Rayne ' 8 vestlige Danmark g Island og Færoerne 0 8 Storbritannien og Irland Russiske Havne ved Nordishavet Finland 8 8 Russiske Havne ved Østersoen det sorte Hav 8 88 Tydske Østersoen Hamburg Altona Bremen Andre tydske Rayne ved Nordsoen. Holland Belgien Franske Havne ved Atlanterhavet Middelhavet... 0 Portugal 8 0 _ Spanske Havne ved Atlanterhavet _ 0 8 Middelhavet. 0 Italien 0 Rumænien Asiatisk Tyrki Algier 0 0 De britiske Besidd. i Nordamerika.. _ Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet li 8 den mejikanske Bugt. Hon duras 00 Vestindien Brasilien. Summa II. Fartoier afgaaede til (Sorties): Sverige Danmark 88 0 Island og Færoerne Storbritannien og Irland Russiske Havne ved Nordishavet Finland Russiske Havne ved Osterseen Tydske Hamburg Altona _ Bremen Andre tydske Havne ved Nordsøen Holland Belgien 8 8 Frankrige _ 0 Portugal 80 0 Spanien Italien og Østerrig Algier. Sydlige Afrika 0 8 De britiske Besidd. i Nordamerika.. 00 _ 00 Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet 8 den mejikanske Bugt Mejiko 0 0 Vestindien _ Brasilien. Laplatastaterne Australien Summa

27 C. No.. No.. Tabel, der giver Oplysning am de forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aa'ret 88. (Navigation par pays et par pavillon.) C. sdr æ gtigh e den af de med L adning ankomne og,afgaaede Fartøjer. (nage des entrées et sorties des navires charges.) ' Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. (Pays de provenance et de destination.) Norske. Svenske. Danske. Britiske. Russiske og Finske. Tydske. Hollanse. Bel. giske. Franske. Spanske. Tilsammen. (Total.) 8 0 I. Fartoier ankomne fra (Entrées) : Sverige :østlige Havne vestlige Danmark Island og Færøerne. 8 Storbritannien og Irland Russiske Havne ved Nordishavet I Finland 0 0 Russiske Havne ved Østersøen det sorte Hav 8 88 Tydske Ostersoen Hamburg 00 0 Altona Bremen 8 8 Andre tydske Havne ved Nordsoen Holland Belgien 80 8 Franske Havne ved Atlanterhavet Middelhavet Portugal Spanske Havne ved Atlanterhavet Middelhavet. Italien 00 Rumænien, Asiatisk Tyrki De britiske Besidd. i Nordamerika Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet 8 den mejikanske Bugt Vestindien Brasilien Summa II. Fartoier afgaaede til (Sorties) : Sverige 8 Danmark 8 88 Island og Færoerne Storbritannien og Irland Russiske Havne ved Nordishavet Finland 0 8 Russiske Havne ved Østersoen... _ 8 Tydske Hamburg Altona Bremen Andre tydske Havne ved Nordsoen Holland '. 0 0 Belgien 8 8 Frankrige Portugal 0 Spanien Italien og Østerrig s' Algier Sydlige Afrika 0 0 Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet Mejiko.. Vestindien Brasilien Laplatastaterne Australien Summa T.

28 C. No. 8. No Tabel, der giver Oplysning om de forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret 88. (Navigation par pays ei par pavillon.). sdr te gtigheden af de i Ballast ankomne og afgaaede Fartøjer. (nage des entrées et sorties des navires sur lest.) Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. (Pays de provenance et de destination.) Norske. Svenske. Danske. Britiske. Russiske og Finske. Tydske. Belgiske. Franske. Hollandske. Amerikanske. Til sammen. (Total.), 8 0 I.Fartøjer ankomne fra (Entres) : Sverige : østlige Havne 8 8 vestlige Danmark Island og Færoerne 8 Storbritannien og Irland Russiske Havne ved Nordishavet.. Finland Russiske Havne ved Østersoen.... Tydske ' Hamburg Altona Bremen Andre tydske Havne ved Nordsoen 0 8 Holland Belgien Franske Havne ved Atlanterhavet Portugal Spanske Havne ved Atlanterhavet. Middelhavet., Italien Algier 0 0 Honduras Summa II. Fartoier afgaaede til (Sorties) : Sverige Danmark 00 8 Island og Færeerne ' Storbritannien og Irland Russiske Havne ved Nordishavet Finland Russiske Havne ved Østersøen Tydske Hamburg 0 0 Andre tydske Havne ved Nordsoen 0 Holland Portugal Spanien 8 8 Sydlige Afrika De britiske Besidd. i Nordamerika Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet 0 8 den mejikanske Bugt. 0 _. 0 Mejiko 0 0 Vestindien. Brasilien Summa

29 C. No.. No. 8. Tabel der viser Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder i Aaret 88. (Mouvement des ports norvégiens pendant l'année 88.) a. Oversigt over den samlede ind og udgaaende Skibsfart. (Résumé.) Ankomne til Norge. (Entrées.) Afgaaede fra Norge. (Sorties.) Toldsteder, Ialt hvortil ankomne og (total des navires hvorfra afgaaede. chargés et sur lest (Douanes norvégiennes.) Med Ladning I Ballast (navires chargés). (navires sur lest). Ialt (total des navires chargés et sur lest). Med Ladning I Ballast (navires chargés). (navires sur lest). (nombre des (nombre des (nombre des (nombre des (nombre des (nombre des Fredrikshald Fredriksstad Sarpsborg Moss Drøbak 8 Kristiania 0 Drammen.... Holmestrand Horten Tønsberg 8 Sandefjord Laurvik Skien Porsgrund Brevik Langesund. Kragerø 08 Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand 08 Kristianssand 0 Mandal 8 Farsund Flekkefjord 0 Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger Skudesnæshavn Kopervik 8 Haugesund Bergen 8 Flom Aalesund Molde Kristianssund 0 Trondhjem 0 Levanger Stenkj ær Namsos 8 Mosjøen Bodø Tromso Hammerfest Vardo Vadsø Summa II , I io

30 C. No.. No. 8. Tabel, der viser Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder b. Skibsfarten paa de enkelte uden. let af de med Ladning og i Ballast ank omn e Fartoier. Toldsteder, hvortil ankomne. (Douanes norvégiennes.) østlige Havne. Sverige : vestlige Havne. Danmark. Island og Færoerne. Russiske Havne ved Nordishavet. Storbritannien og Irland. Steder, hvorfra ankomne: Finske Havne. Russiske Havne ved Østersøen. Russiske Havne ved det sorte Hav. ved Østersøen. Tydske Havne : Hamburg. Altona. Bremen. Andre tydske Havne ved Nordsoen. Ladte.') Ba. ) Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. I Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball.. Ladte. Ball. Ladle. Ball. Fredrikshald.. Fredriksstad.. Sarpsborg Moss Drobak Kristiania.. Drammen. Holmestrand.. Horten sberg Sandefjord Laurvik Skien Porsgrund. Breiik Langesund. Kragero Østerrisor. Tvedestrand... Arendal Grimstad Lillesand Kristianssand Mandal Farsund Flekkefjord... Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger Skudesneeshavn Kopervik Haugesund I I I Bergen. 8 Flom A.alesund i Molde Kristianssund Trondhjem Levanger. Stenkjær. Namsos Mosjoen Bodo Tromso i i Hammerfest Vardo 8 Vadsø 8 Summal 8 I 0 88 ill ) Ladte : chargés. ) Ballastede c : sur lest.

31 C. No.. Aaret 88. (Mouvement des ports norvégiens pendant l'année 88.) rigsko Steder. (Navigation par pays.) (Nombre des entrées des navires chargés et sur lest.) Holland. Belgien. Franske Havne ved : Portugal. Spanske Havne ved : fondu Vestras. Atlanterhavet. Middelh. Atlanterhavet, Middelhavet. Pays de provenance Italien. Toldsteder, hvortil ankomne. (Douanes norvégiennes.) Rumænien. Britiske Asia Besidtisk Algier, delser i Tyrki. Nordamerika. Forenede Stater: Havne ved mej. Bugt. Atlanterh. Brasilien. Samlet (nombre des te. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ladle. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball.I Ladte. Ball. Ladle. I Ladle. fball.iladle. Ladte. Ladle. Ball. Ladte. Ladle. Ladle. Ball..8 0 I 0 i ; ! I 8 tl _ II I 8 I I 0 I 8 I 8 0 Fredrikshald. 0 Fredriksstad. Sarpsborg. 80 Moss. Drøbak. 0 Kristiania. Drammen. Holmestrand. _ Horten. _ 0 TenNerg. 8 Sandefjord. _ 0i Laurvik. Skien. 0 Porsgrund. 8 0 Brevik. 0 Langesund. Kragerø. Østerrisor. Tvedestrand. 8 Arendal. Grimstad. Lillesand. 8 Kristianssand. Mandal. 8 Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Ekersund. Sandnæs. 8 Stavanger. Skudesnmshavn. Kopervik. 8 Haugesund. Bergen. Flore. 0 Aalesund. Molde. Kristianssund. 0 Trondhjem. Levanger. Stenkjcer. Namsos. Mosjøen. 8 0 Bodo. Tromso. Hammerfest. 8 Varde. 0 Vadsø. I 8 Summa.

32 C. No.. No. 8. Tabel, der viser Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder i b. Skibsfarten paa de enkelte uden. let af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartoier. Toldsteder, hvorfra afgaaede. (Douanes norvégiennes.) Steder, hvortil afgaaede : Belgien. Tydske Havne: Island Stor Russiske Russiske Sverige. Danmark. og britannien Havne ved Finland. Havne ved Holland. Færøerne. g Nord Østersoen. Irland. ishavet. ved Bremen. Havne ved andre Østersøen. Hamburg. Altona. Nordsoen. Ladte '). Ball. ). Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladle. I Ball. Ladle. Ball. Ladte. Ball. Ladle, Ball. Ladte Ball. Ladle. Ladte. Ladte. Ball. Ladle. Ball. Ladle. Frankrige. Ladle, Fredrikshald Fredriksstad Sarpsborg 8 Moss Drobak Kristiania Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord. Laurvik Skien Porsgrund.. Brevik Langesund. Kragerø Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand. Kristianssand Mandal Farsund Flekkefjord. Sogndal. Ekersund Sandnæs Stavanger Skudesnæshavn Kopervik Haugesund... Bergen Flore Aalesund. Molde Kristians sund Trondhjem. Levanger Stenkjær. Namsos Mosjøen Bodo Tromso , 8 _ Hammerfest.. 0i Vardø, 8 Vadsø ' 0 ' Summa 0 0, ) Ladte o : chargés. ) Ballastede o : sur lest.

33 C. No.. Aaret 88. (Mouvement des ports norvégiens pendant l'année 88.) rigske Steder. (Navigation par pays.) Nonibre des sorties des navires chargés et sur lest.) Portugal. Spanien. Italien og Algier. Osterrig. Sydlige Afrika. Britiske Besiddelser i Nordamerika. (Pays de destination:) Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet. mejik. Bugt. Mejiko. Vestindien. Brasilien, Laplata Austrastaterne. Samlet (nombre des Toldsteder, hvorfra afgaaede. (Douanes norvégiennes.) Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ball. Ladle. Ball. Ladle. Ball. Ladle. Ball. Ladte, Ball. Ladle. Ladle. Ball I Fredrikshald. Fredriksstad. Sarpsborg. Moss. Drobak. Kristiania. Drammen. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Laurvik. Skien. Porsgrund. Brevik. Langesund. Kragero. Østerrisor. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristianssand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Ekersund. Sandnæs. Stavanger. Skudesneeshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flom Aalesuud. Molde. Kristianssund. Trondhj em. Levanger. Stenkj Namsos. Mosjøen. Bodo. Tromso. Hammerfest. Vardo. Vadsø. Summa. *

34 8 C. No.. Toldsteder, hvortil ankomne. (Douanes norvégiennes.) østlige Havne. Sverige: I Danmark. vestlige Havne. Fredrikshald Fredriksstad... 8 Sarpsborg _ Moss No. 8. Tabel, der viser Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder i Drebak Kristiania. 8 0 Drammen. Holmestrand Horten 0 Tønsberg Sandefjord Laurvik 0 00 Skien I 8 8 Porsgrund. Brevik Langesund 8 Kragerø Østerriser Tvedestrand... Arendal 8 88 Grimstad Lillesand Kristianssand Mandal Farsund _ Flekkefjord... Sogndal Ekersund Sandnæs Stavanger 0 Skudesnmhavn Kopervik _ Haugesund.... Island og Færøerne. Bergen 0 Flow Aalesund 80 Molde Kristianssund. 8 Trondhjem b. Skibsfarten paa de enkelte uden Storbritannien og Irland Levanger.. Stenkjeer Namsos Russiske Havne ved Nordishavet. Mosjøen Bodo 8 00 Tromso Hammerfest Vardø 0 0 Vadsø Steder, hvorfra ankomne: Finland. 88 Russiske Havne ved Østersøen Russiske Havne ved det sorte Hav. ved Østersøen.. sdrægtigheden af de med Ladning ankomne Tydske Havne : Hamburg. Altona. Bremen Andre Havne ved Nordsoen. Holland. _ Summa I 08 I 8 I I 0 I I 8 8.

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling.

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Af A. N. Kiær. (Foredrag holdt i den statsokonomiske forenings mode den 27de februar 1893). Særtryk af.statsøkonomisk titisskrift.. 1894,

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere