BUSINESSKVINDER med minoritetsbaggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUSINESSKVINDER med minoritetsbaggrund"

Transkript

1 BUSINESSKVINDER med minoritetsbaggrund iværksætterlyst som drivkraft for integration v/ Sylvia Baptista og Hanne Fabricius VISION-den om lighed

2 TAKKESIDE I forbindelse med at udarbejde denne rapport vil vi sige tak til de 21 kvinder, som har ladet sig interviewe og lukket os ind i deres liv, og tak til de kvinder, der deltoget i spørgeskemaundersøgelsen. Tak til Marvish Ahmed for en stor indsats med lay-out af rapporten. Tak til Ole Dahl Rasmussen for den kvantitative analyse, og til Sanne Nielsen for ledelse og sammenfatning af den kvantitative undersøgelse. Tak til Hannibal C. Holt, Ida Vase, Anne-Dorthe Bille Nielsen, Stine Lykkegaard Nielsen og Birgitte Vestergaard som har indsamlet data til spørgeskemaundersøgelsen. Tak til de fagfolk, vi har interviewet for venlighed og åbenhed i forhold til at videregive viden, og til bibliotekar Agnete Tøndevold. Tak til styregruppen på VISION den om lighed for sparing: Cecilie Brøndum Boesen, Humma Bari. Og endelig tak til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for tilskud til finansiering af undersøgelsen. Rapporten er skrevet og udarbejdet af: Sylvia Baptista (stud.cand.scient.soc.) og Hanne Fabricius (Mag.art - Etnologi) København, november 2007 (Kontakt: eller tlf )

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opsummering s Rapportens fire dele s Baggrund for projektet s Fem spørgsmål s Hvordan har vi grebet det an? 5.1. Metode 3 metodiske værktøjer s Teoretisk perspektiv - 2 teorier s Introduktion til de 21 kvinder s Analyseresultater indsigtspunkter s profiler s Institutionelle barrierer s Anbefalinger 7.1 Muligheder og anbefalinger s principper s Anbefalinger s Litteraturliste s.44

4 1 OPSUMMERING Denne rapport opsummerer resultaterne af en undersøgelsen foreningen VISION den om lighed har foretaget blandt 1. generations indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande i Undersøgelsen tager udgangspunkt i en opfattelse af iværksætteri som en mulig vej til integration på arbejdsmarkedet. Med iværk-sætteri menes, det at blive selvstændig erhvervsdrivende, uafhængig af sociale ydelser. Følgende 3 begreber har været centrale: Empathy forsøg på indlevelse i indvandrer-kvinders livssyn gennem belysning af deres hverdag, vilkår og holdninger. Employment opfattelse af, at en styrket integration på arbejdsmarkedet vil gavne kvinderne, og på længere sigt også deres børn. Empowerment tro på at mennesker har kapaciteten og viljen til at blive selvforsørgende, og at tillid fører til styrket selvansvar, selvtillid og anerkendelse. Indvandrerkvindernes potentiale og de barrierer, som kan virke hindrende, belyses gennem kvalitativ og kvantitativ data. I alt indgår 93 kvinder i undersøgelsen, heraf er 63 enten: a. Selvstændige b. Var selvstændige tidligere eller er det p.t. c. Drømmer om at blive selvstændige. Perspektivet i undersøgelsen er kvindernes livsverden, men rapporten inddrager også viden fra 13 fageksperter, erhvervs- og bankrådgivere. Ligeledes inddrages tidligere undersøgelser af minoritetsgrupper og best practices i forhold til iværksættere på nationalt og internationalt plan. Rapporten introducerer 2 teorier og 3 metodiske værktøjer fra etnologi og socialantropologi. Der opstilles 4 iværksætterprofiler og hovedpunkterne i undersøgelsen opsummeres i 4 indsigtspunkter i kvindernes livsverden. Det vurderes hvorvidt eksisterende tilbud tager højde for iværksætteri på kvindernes præmisser. Rapporten konkluderer, at der er behov for koordineret helhedstænkning, som inkluderer: a. Vidensformidling b. Netværksskabelse c. Udvikling af nye finansieringsmuligheder. På baggrund heraf kommer rapporten med anbefalinger til 4 principper og 7 forslag til konkrete tiltag, som vil kunne gavne integration af indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. De 7 forslag er delt op i forslag på kort og på langt sigt, således at der kan sondres mellem de forslag, der giver hurtigere og langsommere gennemslagskraft. 2

5 Anbefalinger og principper De 4 principper - Tænk i koordinerede tiltag - Tænk i Learning by doing - Tænk i differentieret målgruppe - Opbyg tillidsforhold 3 Anbefalinger - på lang sigt - Mikrofinansiering - Forsøg med væksthuse og kombineret ejerskab - Optrapningsordninger 4 Anbefalinger - på kort sigt - Støtte til netværksdannelse - Oprettelse af supportteam - Kompetenceudvikling - Etablering af coachingsordninger VISION den om lighed har været ansvarlig for gennemførelsen af analysen. Fra foreningen har frivillige bidraget med arbejde i styregruppe og med ekspertise indenfor minoritets-området. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har givet tilskud til undersøgelsen. Researcharbejdet er gennemført af et team bestående af 1 projektleder og 1 analyse-konsulent. Derudover har der til gennemførelse af kvantitativ spørgeskemaundersøgelse været tilknyttet 6 studerende samt en statistiker til bearbejdning af data. I hvilket omfang, det umiddelbart er muligt at gennemføre de enkelte anbefalinger tages der ikke stilling til i denne rapport. Indenfor integrationsområdet har der i de seneste par år været en tendens til især at satse på integration gennem lønnet fuldtids beskæftigelse. Rapporten peger imidlertid på, at kvinderne har forskellige livsformer og daglig praksis, og at samfundet erfaringsmæssigt ikke når langt med forsøg på at tvinge kvinderne til at ændre deres livssyn. Derfor anbefales det, at der i krav om job og støtte til selvforsørgelse, tages højde for disse forskelle. For nogen - og det gælder de fleste indvandrerkvinder, der indgår i denne analyse - brænder de for at blive selvstændige. De har potentialet, men mangler de nødvendige kompetencer og ressourcer. I forhold til denne gruppe er der behov for koordineret og timet samarbejde mellem eksisterende iværksætter-tilbud, støtte til udvikling af branchekendskab og netværksordninger, mulighed for mere langsigtet rådgivning i opstartsfasen samt udvikling af tilbud om mikrofinansiering. For andre kvinder gælder det at forsøg på økonomisk pres gennem krav om lønarbejde 8-16, virker modsat af hensigterne. Kvinderne fravælger i stedet kontakt med det offentlige, og det kan på langt sigt føre til forstærket social isolation. For denne gruppe af indvandrerkvinder anbefales det, at offentlige myndigheder og erhvervsliv inddrager erfaringer fra danske kvinders vej til arbejdsmarkedet, gennem åbning af mulighed for integration via fleksjob og deltidsarbejde, som kan støtte en gradvis overgangen fra husmor til lønarbejder. 3

6 2 RAPPORTENS FIRE DELE 1. DEL Baggrund for projektet 1. Indledningsvis gennemgås samfundet syn på indvandrerkvinder som en potentiel ressource for arbejdsmarkedet. Herefter fokuseres der på kvindernes tilsyneladende mangel på interesse for beskæftigelse. Iværksætterlyst ses i den forbindelse som en mulig drivkraft for integration. 3. DEL Analyseresultater. I det følgende afsnit præsenteres 4 centrale indsigtspunkter, der afdækker potentialer og barrierer for integration af indvandrerkvinder, der ønsker at være selvstændige. Herefter følger en sammenfatning af fageksperters syn på minoritetskvinderne. 2. DEL Hvordan har vi grebet det an? 2. I næste afsnit gennemgås metodiske værkstøjer, der har været anvendt til afdækning af kvindernes syn på problemstillingen. Analysen bygger på 2 forskellige teoretiske indfaldsvinkler samt kvalitative og kvantitative interviews. 4. DEL Muligheder og anbefalinger 4. Afslutningsvis opstilles 4 profiler, som kan anvendes i forbindelse med strategisk planlægning. Endvidere fremlægges de opsamlede resultater i 4 overordnede principper, og der gives anbefalinger til indsats på kort og langt sigt. 4

7 3 BAGGRUND FOR PROJEKTET usynlige kvinder FACTS OM KVINDERNE I dag bor der generations indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund i Danmark 47% eller er ikke registreret som arbejdssøgende Af dem der er tilknyttet arbejdsmarkedet er 7000 kvinder arbejdsløse TAB FOR DANMARK Økonomisk tab. Hvis indvandrerkvinders erhvervsfrekvens var lig danske kvinders, vil det svare til at flere kom på arbejdsmarkedet Socialt tab. Kvinderne er ikke tilknyttet arbejds-markedet. De er mødre til den næste generation, men har kun lidt eller ingen kontakt til Danmark Politisk tab. Indvandrerkvindernes hverdagsisolation betyder, at debatten kun påvirkes af 1. generations mænd og 2. generations unge. NYE VEJE, NYE MULIGHEDER Det er en del af regeringens politik, at flere indvandrerkvinder skal i arbejde. Den nuværende højkonjunktur har medført stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Dansk Erhverv ser i den forbindelse indvandrerkvinder som en potentiel arbejdsressource. Danske indvandrerkvinder har den laveste erhvervsfrekvens i Skandinavien, og selvom der siden 1999 er kommet mere end flere ikke-vestlige indvandrere i job, er kun halvdelen af de ikke-vestlige kvinder del af arbejdsstyrken. For danske kvinder ligger den tilsvarende procentdel på ca. 77 procent. Hvis indvandrerkvinderne havde den samme erhvervsfrekvens, som de danske kvinder, ville der ifølge Dansk Arbejdsgiverforening være flere kvinder i beskæftigelse. Meget tyder derfor på, at der er behov for at udvikle nye veje, som kan styrke indvandrerkvindernes integration, men at det må ske på deres præmisser, hvis det skal lykkes. De fleste indvandrerkvinder er kommet til Danmark indenfor de seneste 30 år. Mange er kommet i forbindelse med regler om familiesammenføring, som var gældende i perioden 1974 og frem til slutningen af 1980-erne. Det drejer sig typisk om kvinder fra lande som Tyrkiet, Pakistan, Marokko og det daværende Jugoslavien. Efter indførelse af stop for indvandring af arbejdskraft har det stort set kun været flygtninge og deres familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse. Den overvejende del af disse kommer fra Mellemøsten på flugt fra politiske systemer. I dag bor der ca generations indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund i Danmark. Denne rapport fokuserer på indvandrerkvinder med ikke-vestlig bag- Kilde: Danmarks Statistik, kalkuleret på baggrund af data fra 2006 af kvinders arbejdsmarkedsstatus & data fra 2006 af befolkningstal. 5

8 grund. Hermed menes personer født i udlandet, hvis forældre er udenlandske statsborgere. Med ikke-vestlige lande menes lande udenfor Europa, USA, Canada, New Zealand og Australien. Det er VISION den om ligheds erfaring, at mange indvandrerkvinder ikke ønsker, at tage imod tilbud om arbejde enten, fordi kvinderne prioriterer lønnet arbejde lavere end familielivet og/eller fordi kvinderne finder det nedværdig-ende at arbejde indenfor de brancher, de bliver tilbudt lønarbejde i f.eks. rengøringsbranchen. Hvis samfundet vil have flere i arbejde, skal det, at være på arbejdsmarkedet, derfor give mening i forhold til kvindernes daglige praksis og livsform. Gør det ikke det, fravælger de muligheden for erhvervsarbejde, også selvom det medfører ringere levevilkår, ensomhed og samfundsmæssig isolation. IVÆRKSÆTTERI SUPPLERER LØNARBEJDE Hidtil har indsatsen for 1. generations indvandrerkvinder især været fokuseret på integration via lønarbejde. Regeringen har imidlertid nylig sat innovation indenfor både den offentlige og private sektor på dagsordenen med en styrket satsning på selvstændighedskultur og iværksætterlyst. I den forbindelse mener VISION- den om lighed, at det er relevant at fokusere på integration af indvandrerkvinder gennem støtte til iværksætteri. Det er vores erfaring, at der blandt indvandrerkvinder findes iværksættere, hvis ressourcer ikke udnyttes optimalt. Hensigten med denne undersøgelse er derfor, at skabe et alternativt iværksættertilbud, som tager udgangspunkt i kvindernes livsverden. Initiativet bygger på visionen om, at iværksætterlyst virker som drivkraft for integration, og på forventning om, at aktiverings- og integrationsinitiativer, der er tilpasset kvindernes præmisser, kan hjælpe med til at opfylde to kernebehov nemlig: 1. Behovet for andre arbejdstilbud end lønarbejde, og 2. Behovet for at komme i kontakt med andre mennesker. Opfyldes disse behov, er der mulighed for at modarbejde den lave beskæftigelse og samtidig skabe øget grad af social integration til glæde for kvinderne såvel som deres børn. POTENTIALE FOR IVÆRKSÆTTERI BLANDT 1. GENERATIONS INDVANDRERKVINDER Denne rapport sætter fokus på indvandrerkvindernes potentitaler som iværksættere og de barrierer, som i den forbindelse kan virke hindrende for integration. En del indvandrerkvinder har været erhvervs-aktive før de kom til landet. Nogle har taget faglig uddannelse i oprindelseslandet. Generelt viser undersøgelser, at der blandt indvandrere i mange kulturer er stærke traditioner for at være selvstændige. 1 ud af hver 20 indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet er selvstændige, mens det kun gælder for 1 ud af 30 i resten af befolkningen. I alt er der over virksomheder i Danmark ejet af indvandrerkvinder. Antallet af selvstændige ikke-vestlige kvinder udgør 6,7 procent af den samlede befolkning, mens det tilsvarende antal danske kvinder er nede på kun 3,7 procent. Indenfor etniske minoritetsmiljøer er der mange kvinder, der starter 6

9 eget erhverv op hjemmefra i form af tilbud om skønhedspleje, syning og håndværk, børnepasning etc. Arbejdet er ofte sort, men kvinderne får igennem deres aktiviteter mulighed for selv at bygge noget op. I modsætning til et lønnet arbejde, er de herrer i eget hus. De bygger et renommé op blandt deres boligområde, får mulighed for at tilrettelægge deres hverdag i forhold til familielivet og møder mange forskellige mennesker. Kvinder kan have mange grunde til at ville starte egen virksomhed. I entreprenør-litteratur opdeles disse begrundelser i to grupper: Nødvendighed og mulighed. Det gælder også indvandrerkvinderne. Nogle starter, fordi de er arbejdsløse eller ikke kan få hverdagen til at hænge sammen økonomisk. Andre har en god idé eller et ønske om en tilværelse som selvstændig. I modsætning til mænd, benytter kvinder ofte en begrundelse om, at det at være selvstændig, kan være et omdrejningspunkt, der skaber balance mellem arbejde og familie. Kvinder afvejer typisk deres roller som iværksættere, mor og hustru mod hinanden. Denne helhedstænkning bevirker en iværksætteradfærd, hvor fokus i mindre grad er profit og i højere grad nærhed, harmoni, trivsel og glæden ved at skabe noget. Iværksætterkvinder er typisk meget vækstorienterede fordi udfordringen i - og tilfredsstillelsen ved, at opnå noget er del af deres adfærd, også selvom det er svært. Samtidig ses der en tendens til, at kvinder ønsker langsigtet vækst frem for hurtig ekspansion, som mænd har en tendens til. Undersøgelser viser, at kønsrollemønster og holdninger til kvinders og mænds deltagelse i uddannelse, arbejdsmarkedet og foreninger, sammen med diskrimination, fordomme og manglende netværk er de største barrierer for integration. Inden for det offentlige system og erhvervsliv er der en generel opfattelse af, at indvandrerkvinders mænd og familier er imod, at de starter som selvstændige. Undersøgelser peger imidlertid på, at godt ¾ del af de langvarige kontanthjælpsmodtagere og modtagere af introduktionsydelse tilsyneladende finder det i orden, at kvinder med børn under 7 år har heltids- eller deltidsarbejde, selvom der ses en klar tendens til, at mænd er mere tilbøjelige end kvinderne til at mene, at kvinder bør gå hjemme. Hvor traditionelt opdelt kønsrollemønstret og holdningen til det at være selvstændig kvinde er, synes at variere mellem forskellige etniske grupper og generationerne imellem. I nogle lande accepteres og respekteres det at være selvstændig kvinde, i andre ikke. Ifølge tidligere undersøgelser og interview med fageksperter, synes der at være en tendens til, at modstanden er størst indenfor mellemøstlige kulturer, medens kvinder fra Asien, Afrika og Sydamerika har friere rammer til at etablere sig. Det er imidlertid vanskeligt at undersøge, fordi andre faktorer så som personlige kompetencer og socialøkonomiske forhold også spiller ind. I hvor høj grad familien udgør en barriere eller fordel, søges belyst i rapporten gennem kvalitative interviews med indvandrerkvinder, der enten er selvstændige eller som drømmer om at blive det. Ligeledes inddrages resultater af en spørge- skemaundersøgelse foretaget i forskellige boligområder, hvor koncentrationen af beboere med anden etniske baggrund er høj. For nogle selvstændige minoritetskvinder gælder det, at deres mænd har været med til at sætte rammer for deres virke, men generelt synes 7

10 der at være en tendens til, at indvandrerkvinder gennem de sidste årtier har fået større handlefrihed. INDVANDRERKVINDERS USYNLIGHED 1 Indvandrerkvindernes usynlighed på arbejdsmarkedet, i finansieringsog branche-organisationer er med til at skaber myter og fordomme. Undersøgelsen viste, at indvandrer-kvinder generelt har ringe kontakt til formelle systemer. Nogle har oplevet at få afslag på ansøgninger om støtte eller lån, men hovedparten har ikke forsøgt, fordi de på forhånd har opgivet. Indenfor de formelle systemer synes den manglende kontakt, at være medvirkende til fastholdelse af tidligere gældende erfaringer med kultur- og kønsrollemønstre. Gensidige fordomme fra både kvindernes og det offentlige systems side, er således med til at danne barrierer for integration og iværksætterlyst. Kvindelige iværksættere bruger generelt kun 1/3 del af den kapitalmængde mænd bruger i i opstartsfasen, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor mange kvindeejede virksomheder typisk har en lavere vækst end mændenes. To faktorer er med til at påvirke dette: 1. Ofte søger kvinder kun om forhøjet kassekredit og bliver derfor ikke henvist til erhvervsrådgivere i banken, hvor de ville få mere kvalificeret rådgivning og sparring i forhold til egen virksomhed. 2. Kvinderne er mindre kendte af bank-rådgiverne, fordi det ofte er deres mænd, der forhandler om privatøkonomien. Der er i nogle lande oprettet lånegarantier kun for kvinder, fordi kvinder af forskellige grunde har sværere ved at rejse kapital end mænd. Kvinderne er typisk bedre tilbagebetalere og kvindeejede virksomheder højere overlevelses-grad end virksomheder ejet af mænd. Risikoen burde som følge heraf være mindre. Lande som Finland, Holland, Norge, Storbritannien, Spanien og Portugal har oprettet låne- og mikrofinansieringsordninger som kan hjælpe bl.a. kvinderne i gang. Herhjemme har der fra statens side været forskellige iværksætterinitiativer, som rapporten senere vil vende tilbage til. Meget tyder imidlertid på, at de ordninger der findes i dag, ikke kommer målgruppen af initiativrige iværksætterkvinder til gode. Ønsker samfundet derfor at bruge indvandrerkvindernes iværksætterlyst som drivkraft for integration, synes der at være behov for alternative muligheder for finansiering, som tager højde for disse forhold. INDVANDRERKVINDERS USYNLIGHED 2 Indvandrerkvinderne er også usynlige i forhold til eksisterende tilbud om undervisning og rådgivning for iværksættere I forbindelse med indvandrerkvindernes usynlighed i forhold til bankverden og rådgivning, er det relevant, at se på kvindernes ledelsesstil og selvtillid som iværksættere ud fra et kulturforståelsesmæssigt perspektiv. Det synes at være en tendens til, at kvinder generelt tvivler på sig selv og deres forretnings idé, modsat mænd. Denne tendens blive forstærket, når der er tale om kvinder med anden etnisk baggrund. En del kaster sig ud i at blive selvstændig med gå-på-mod og overvinder disse barrierer. Andre foretrækker at nøjes med at drive virksomhed i det små og ty til uformel relationer, 8

11 parallel finansiering og rådgivning gennem etniske netværk. Kulturbaseret usikkerhed - og egne og andres forventninger til rollen, som kvinder, medvirker således til, at det blive sværere, at være iværksætter og kvinde, jo mere rollen bryder med de traditioner, der findes for kvinderollen i familien og det nærmeste netværk. Herved får indvandrekvindernes virksomheder ikke får samme vækstmulighed som danske iværksætterkvinder, og mænd generelt har. Selvom langt flere indvandrerkvinder end danske kvinder har erfaring med det at være selvstændig, er indvandrerkvinderne stort set usynlige i forhold til eksisterende tilbud om undervisning og rådgivning for iværksættere. Her adskiller de sig fra danske iværksætterkvinder, som ifølge interview med erhvervsrådgivere, i stigende grad benytter disse tilbud. Generelt differentieres der ikke mellem uddannelse og rådgivning for mænd og kvinder, som det gøres i andre nordeuropæiske lande. Undersøgelser tyder imidlertid på, at kvinder har anderledes erfaringer, behov og præferencer og fortager andre valg, blandt andet for at få familie og arbejde til at gå op i en højere enhed. Det at kvindernes rammer og råderum er kvalitativt anderledes end mændenes, er med til at skabe forskellige forudsætninger for at starte egen virksomhed, og derfor også forskellige behov for viden og læring. Internationale erfaringer viser, at kvinder foretrækker mere uformel og erfaringsbaseret undervisning. De foretrækker at lære af rollemodeller, mentorer og andre kvinder. Meget tyder på, at det netop i forhold til indvandrerkvinder vil være frugtbart at udvikle tilbud, som tager hensyn til disse præmisser. Etniske kvinder har i mindre grad end etniske mænd kontakt med majoritetsbefolkningen. Dels har de færre udadvendte aktiviteter, og dels færre danske venner. Beskæftigelse øger sandsynligheden for kontakt med danskere og derigennem muligheden for at blive integreret. Mangel på sådanne kontakter synes i dag at være en større barrierer for etniske kvinder end for etniske mænd. Netværk med andre etniske selvstændige kan ligeledes have positiv indflydelse, men noget tyder på, at etniske kvinder ikke deltager i sådanne netværk, i samme grad som mænd med minoritetsbaggrund. Generelt synes der således, at være potentialer for iværksætteri blandt indvandrerkvinder, men også behov for en indsats - som i højere grad end det er tilfældet i dag - kan udbygge kontakten mellem kvinderne og det formel system. 9

12 4 UNDERSØGELSENS 5 SPØRSMÅL - På baggrund af det som vi ved om indvandrerkvinder har vi derfor forsøg at besvare på fem spørgsmål: 1. Kan det, at blive selvstændig, ses som vej til integration af indvandrer-kvinder? 2. Og har iværksætterkvinder i så fald problemer med familiens accept? 3. Hvordan er kontakten mellem indvandrerkvinder og finansieringssystemet? 4. Benytter indvandrerkvindernes offentlige rådgivning og iværksættertilbud? 5. Findes der institutionelle barrierer for, at kvinderne starter egen virksomhed? 10

13 4 5 THE HVORDAN QUESTIONS VI GRIBER OF THE DET SURVEY AN? - The - present 3 tilgange survey 3 metoder will try 2 to teorier deal with & 21 the kvinder following questions: TRE TILGANGE For at kunne besvare ovenstående spørgsmål og komme med forslag til integrationstiltag, har VISION den om lighed gennemført en undersøgelsen med følgende målsætninger: Tilgang 1 At belyse potentialer og barrierer for 1. generations indvandrerkvinder som iværksættere. Tilgang 2 At udarbejde en simpel og let tilgængelig iværksætterpakke, som indeholder forslag til alternative initiativer, som kan styrke integration af kvinder, der gerne vil starter eget erhverv op. Tilgang 3 At videregive resultater af undersøgelsen og de fremkomne forslag til iværksætterinitiativer gennem formidling METODE 3 METODISKE VÆRKTØJER Undersøgelsen bygger på etnografisk forskningspraksis, gennem anvendelse af 4 metoder. Metode 1. Desk research Desk research har inkluderet et intensivt litteraturstudie af publikationer og forfattere indenfor forskning af minoritetsgrupper og iværksætteri i landet. Vi har talt med udenlandske eksperter fra Portugal, Spanien, Tyskland, Holland og Malta. I forhold til indvandrere er der en lang række lighedspunkter mellem problemerne i de forskellige lande indenfor Europa. Derfor har vi kunne trække på internationale erfaringer i forhold til anbefalinger og best practices. Ligeledes har vi fundet det inspirerende, at inddraget erfaringer fra udviklingsprojekter i fattige og socialt belastede områder i Chicago, og i udviklingslande, hvor bl.a. DANIDA, Grameen Bank og Verdensbanken har stået for metodeudvikling af tilbud om mikrofinansiering til iværksættere. Endvidere har vi haft tæt kontakt til innovative norske iværksætterinitiativer, som bygger på en tilpasning af mikrofinansmodellen til skandinaviske forhold. Endelig har studier af kilder på internettet været med til at give viden om interessante strategiske og organisatoriske tiltag på EU-plan. Metode 2. Kvalitative interviews Kvalitative interviews tillader kvinderne selv at definere deres største udfordringer. Projektet bygger på interviews med 21 etniske minoritetskvinder. De kvalitative interview suppleres i undersøgelsen med etnografiske observationer, som har givet os indsigt i hverdagspraksis og 11

14 i, hvad kvinderne ikke fortæller os. De kvalitative interview har været semistrukturerede det vil sige, at de er foretaget efter en spørgeguide, men kvinderne har selv været med til at styre og vægte forløbet. Nogle interviews er foregået i eget hjem, andre i kvindernes virksomhed, butik eller salon, enkelte i offentlige rum som for eksempel café eller telefoninterviews. De 18 interviews har været af en varighed på 1-2 timer, hvor vi har spurgt ind til motivation og drive, mens 3 har været heldagsobservationer, hvor der spørges ind til kvindernes livsverden, prioriteter osv. De enkelte forløb er blevet båndet og siden renskrevet og bearbejdet. Af de 21 kvinder som deltog i den kvalitative del af undersøgelsen var 10 selvstændige, 1 havde uformel virksomhed hjemme, 10 drømte om engang at få sin egen virksomhed. Vi har i valg af informanter søgt at få besvarelser fra et repræsentativt udsnit. Informanterne har været udvalgt gennem nøglepersoner og sneboldseffekten, hvor nogen kendte nogen som formidlede kontakten til VISION-den om lighed. Endelig har vi rekrutteret informanterne gennem erhvervscentrene i Københavnsområdet og i Nordsjælland. Projektet bygger desuden på 13 kvalitative interview med eksperter, hvoraf 5 var ansat i regionale og kommunale erhvervscentre, 4 i private erhvervs- og bankorganisationer, 2 i branche- og interesseorganisation og 2 i kommunale jobcentre. Eksperterne repræsenterer forskellige vinkler og aktører i forhold til projektets målgruppe. Gennem kvalitative interviews blev der spurgt ind til eksperternes erfaringer med rådgivning af indvandrerkvinder, deres syn på potentialer og barriere, og forslag til tiltag, der på sigt vil kunne styrke integration af indvandrerkvinder. Fotografering er ligeledes en god måde, at dokumentere observationer af aktiviteter, lokaliteter, informanter og deres omgivelser. I forbindelse med undersøgelsen har vi i det omfang kvinderne tillod det, benyttet fotografering som led i indsamling af data, og til støtte for observationer. Metode 3. Kvantitative interviews De indsigter og hypoteser vi nåede frem til, gennem desk research og kvalitative interviews, har vi siden testet i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Målsætningen for den kvantitative undersøgelse var, at få svar fra mindst 50 kvinder, og udvælgelseskriterier var: - At respondenterne var kvinder - At de var født uden for Danmark (indvandrer af første generation) Undersøgelsen blev foretaget udfra spørgeskema, som var inddelt i: 1. En screeningsdel med basale oplysninger om beskæftigelse og herkomst, som i alt 69 kvinder besvarede. Disse stamdata blev medtaget for at gøre det muligt at sammenligne kvinder, der kom igennem screeningen med dem, der ikke gjorde. 12

15 Screeningsdelen mundede ud i: 2. Hovedskema som kun blev besvaret af respondenten der a) var selvstændige b) har været eller c) ønskede at blive selvstændig. I alt 33 af det samlede antal på 69 respondenter besvarede dette hovedskema. Hovedskemaet bestod af 4 afsnit, der omhandlede: 1. Kvindernes motivation for at starte selv, fx hvor meget børnene betyder. 2. Kvindernes opfattelse af generelle barrierer og netværk, 3. Kvindernes opfattelse af den finansielle side af iværksætteri 4. Kvindernes mening om fremtidige tiltag og behov I undersøgelsen indgik kvinder fra 32 lande, og de var i alderen fra 23 til 65 år. Ifølge undersøgelsen havde de forskellig forsørgelsesgrundlag: - 52% havde lønnet arbejde - 30% var på offentlig ydelse - 6% var forsørget af ægtefælde/familie - 4% var selvstændige - resten tilhørte gruppen Andet. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført på strategiske udvalgte boligområder og bycentre, hvor andelen af folk født uden for Danmark var stor. Det drejer sig om Mjølnerparken, Akacieparken, Nørrebro, Tåstrupgård, Vesterbro, Tingbjerg City 2 og Fisketorvet. Kontakten til respondenterne skete gennem flere forskellige kanaler: - Opsøgende dør til dør - Udendørs i lokalområder - Foran dagligvarebutikker Den opsøgende strategi havde den fordel, at vi kunne få flere svar fra målgruppen end ved fx telefonopringninger. Samtidig var det muligt, at uddybe spørgsmål, som respondenterne havde vanskeligt ved at forstå TEORETISK PERSPEKTIV - 2 TEORIER Mange statistikker og undersøgelser betragter indvandrerkvinder som én samlet kategori, der sammenlignes med etniske danskere. I de tilfælde, hvor der differentieres mellem forskellige typer, gøres dette ofte udfra køn, etnisk tilhørsforhold, opholdslængde, indtægtsniveau eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi mener imidlertid, at der på tværs af sådanne grupperinger, er tale om ideologiske fællestræk, som kommer til udtryk i forskellig holdning til arbejde, familieliv og fritid. Disse holdninger afspejler sig i forskellige hverdagspraksis og opfattelser af, hvad der er: Det gode liv. Netop fordi indvandrerkvindernes praksis har betydning for deres syn på arbejds-markedet, på egne potentialer og barrierer, har vi inddraget 2 teorier, der på en systematisk måde, kan hjælpe os til at skelne overordnede strukturmønstre fra mindre væsentlige detaljer. Det drejer sig om kapitalbegrebet og livsformsanalyse. 13

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund

Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund April 2006 1 Projektets undersøgelse er gennemført og rapporten udarbejdet af: V/ Tina Wilchen Christensen Cand. polit. i Social antropologi V/ Kirsten

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udsatte unge i fritidsjob: Drømmen som en mulighed!

Udsatte unge i fritidsjob: Drømmen som en mulighed! Udsatte unge i fritidsjob: Drømmen som en mulighed! VIA University College Bachelor projekt, januar 2013, Hold RA09IIint Denne rapport er udarbejdet af studerende på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark

Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark Vibeke Jakobsen Signe A. Thomsen Connie Carøe Christiansen Forskningsgruppen om børn & unge, etniske minoriteter og velfærdsfordeling Arbejdspapir

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER ILAG

Læs mere