Regnskab 2014 Regnskab 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014 Regnskab 2014"

Transkript

1

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Præsentation af balancen Balanceopgørelse Noter til balancen Tværgående artsoversigt sopgørelse Finansieringsoversigt Personaleoversigt Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr Afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Igangværende anlægsarbejde Oversigt over uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Revisorerklæring

4 Kommuneoplysninger Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Telefon: Hjemmeside: sår: 1. januar 31. december 2014 Byråd: Ib Kristensen, borgmester Uffe Schmidt, 1. viceborgmester Gitte Ottosen, 2. viceborgmester, formand for Beskæftigelsesudvalget Klara Lyskjær Noer, formand for Børne- & Kulturudvalget Robert Terkelsen Ulrich Kristensen Kenneth Storbank Kristian Nørgaard Nielsen Ruth Lauridsen, formand for Social- & Sundhedsudvalget Annette Lundgaard Ivar Nørlund Jørn Poulsen Lars Hansen Lars Thomsen Arne Spangfort Christensen Jeyarajah Rasiah Frede Nørskov Kurt Jensen Simon Nicolajsen Jørgensen Kris Jensen Skriver Per Nyhus, formand for Teknik- & Miljøudvalget Bjarne Jensen Kim Gosvig Hansen Allan Munk Nielsen Ole Marcussen Direktion: Ole Bladt-Hansen 1/ Thomas Reintoft Klaus Liestmann Jørgen Rye Revision: BDO Kommunernes Revision A/S Birkemose Alle 31, st Kolding 4

5 Borgmesterens forord Nu foreligger årsberetning og regnskab for Årsberetning og regnskab 2014 findes i hver sin publikation og giver tilsammen et billede af aktiviteterne i regnskabsåret og viser sammenhængen til det planlagte forbrug, som det så ud i det oprindelige budget og med de ændringer, som er besluttet i årets løb. Årsberetning og regnskab for Billund Kommune i 2014 er i høj grad et vidnesbyrd om det historisk høje aktivitetsniveau, der kendertegner kommunen. et rummer også flere paradokser. Således er der næsten 100 millioner kroner i overskud på driften, mens bundlinen efter anlægsudgifter og afdrag på lån hedder minus 141 millioner kroner. Borgerne fik den service der var budgetteret med De skattefinansierede driftsudgifter viser et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 2 millioner kroner og det vel og mærke i et budget på godt en milliard. Dermed har borgerne fået den service som vi fra politisk hold har budgetteret med. Til gengæld runder anlægsudgifterne 230 millioner mod et niveau på mellem 30 og 40 millioner kroner de foregående år. Det er en 6 dobling eller en stigning på 660 procent. En stor del af de godt 230 millioner kroner er overført fra budget 2012 og 2013, og brugt til at betale for de mange store byggerier som Billund Kommune har gennemført eller er ved at gennemføre. Det gælder det nye rådhus i Grindsted, som indvies med åbent hus lørdag den 25. april 2015, det gælder ny børnehave og hal ved skolen i Hejnsvig, det gælder den nye Daginstitution Børnenes Univers Grindsted vest, det gælder nyt storkøkken og nye plejeboliger for psykisk handicappede. Investeringerne afspejler en tilpasning til nye behov hos kommunens borgere samt et ønske om at skabe fysiske rammer som understøtter den langsigtede satsning på Billund som børnenes hovedstad en vision som også er afspejlet i budgettet for Billund kommune har en solid økonomi, hvilket også afspejler sig i, at det store aktivitetsniveau kan gennemføres samtidig med at gælden nedbringes. Det skyldesfor en stor dels vedkommende ekstraordinært høje selskabsskatter. De ekstraordinært høje selskabsskatteindtægter, som endda niveaumæssigt forventes at stige betydeligt fra budget 2015 og de næstkommende år, kombineret med de statsligt fastsatte økonomiske service- og anlægsloft stiller kommunen overfor nye styringsmæssige udfordringer, hvor kunsten er at udnytte de gunstige indtægtsmæssige forhold samtidig med at Billund kommune fastholder en effektiv drift og undgår statslige sanktioner. Det er mit håb at årsberetningen og regnskabet for 2014 giver en god indsigt i udviklingen af den kommunale virksomhed. På Billund Byråds vegne: Ib Kristensen Borgmester 5

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Billund Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Økonomiministeriet i Budget- og ssystem for kommuner. et aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Kommunens regnskabsaflæggelse er i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav til regnskabsaflæggelsen. spraksis er uændret i forhold til tidligere år. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i Principper for Økonomisk styring. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og ssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. smaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. 6

7 Præsentation af udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Nedenfor følger først den udgiftsbaserede resultatopgørelse som er obligatorisk at udarbejde. Derefter følger en regnskabsoversigt på bevillingsniveau, hvor afvigelserne efterfølgende kommenteres ud fra følgende væsentlighedskriterier: Større afvigelser mellem oprindeligt budget og regnskab Hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret Driftsudgifterne i regnskabet vises på udvalgsniveau og derunder en opdeling på serviceområder og overførsler. Bevillingerne er opdelt i politikområder. Et politikområde er kendetegnet ved et afgrænset nettobudget og der kan ikke flyttes midler fra et politikområde til et andet uden byrådets godkendelse. 7

8 Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger kan dokumenteres via elektronisk tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendoms-vurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider er fastlagt til følgende: Aktivtype Bygninger Maskiner m.v. Tekniske anlæg, maskiner mv. Inventar, it-udstyr mv. Levetider år 5-10 år år 3-10 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. 8

9 Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Billund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Billund Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Billund Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Billund Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-poster hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varelagre mellem kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. 9

10 Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 pct. Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser forlods/primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. 10

11 soversigt Tabel 3. soversigt 2014 opgjort på politikområder og fagudvalg Korr.budget Tillægs kr., netto prisniveau Opr. budget Korr. budget excl.opspar. bevillinger Forbrug Politikområde Skattefinansieret - drift Natur og Miljø Kollektiv Trafik Park & Vej Kommunale Ejendomme I alt Teknik- og Miljøudvalget Dagtilbud Folkeskoler Familie og Forebyggelse Kulturområdet I alt Børne- og kulturudvalget Fysisk & Psykisk udviklingshæmmede Sociale tilbud Ældre Sundhed Medfinansiering sygehus I alt Social- & Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Beskæftigelsesområdet I alt Beskæftigelsesudvalget Politisk Organisation Administrativ Organisation Barselspulje m.v Udviklingspulje Forsikring Beredskab I alt Økonomiudvalget I alt Billund Kommune - skattefinansieret drift Brugerfinansieret - drift: Forsyningsområdet: Affaldshåndtering I alt Forsyningsområdet I alt - skattefinansieret - drift I alt - brugerfinansieret - drift Total Billund Kommune - drift

12 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau ud fra følgende væsentlighedskriterier: Større afvigelser mellem oprindelig budget og regnskab Hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Bemærkninger til regnskabet i det følgende er beskrevet udvalgsvist og herunder på politikområdeniveau i følgende underrækkefølge: o o o o o Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Beløbene i tabellerne er angivet i tusinde kroner. Negativt fortegn er lig med udgifter/merforbrug og positivt fortegn er lig med indtægter/mindreforbrug. 12

13 Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Kommunale ejendomme Natur og Miljø Park og Vej i alt Kollektiv trafik Teknik og miljøudvalget i alt Affald (brugerfinansieret område) Kommunale ejendomme Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Kommunale ejendomme Politikområdet består af drift af Bygninger og arealer, hvor der ikke er overførselsadgang samt den udvendige vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse, hvor der er overførselsadgang. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 3,8 mio. kr.. Budgettet til bygninger og arealer omfatter drift af kommunens kommunale udlejningsboliger, øvrige kommunale bygninger der ikke længere bliver brugt til kommunale forhold der henstår til evt. salg, samt byfornyelsespulje. Nogle af udlejningsejendommene administreres af et boligselskab, hvor kommunen modtager en opgørelse 1 gang årligt. I forhold til det korrigeret indtægtsbudget excl. opsparing, er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., Budgettet er ikke omfattet af overførelsesadgang. Merforbruget på 0,5 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaring: o Merudgifter vedr. udlejningsboliger på 0,1 mio. kr. vedr. at regnskabet 2014 fra boligadministrationskontoret først er kommet efter kommunen har afsluttet regnskabet, så det bliver først bogført i o Manglende lejeindtægter på boliger der er overgået til andet formål 0,4 mio. kr. Budgettet til kommunale bygninger indeholder budget til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse. Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 3,9 mio. kr. og regnskabet udgør 4,3 mio. kr. der giver et merforbrug på 0,4 mio. kr. Opsparingen ved årets start udgjorde en opsparing på 0,8 mio. kr. og ved udgangen af 2014 er opsparingen nedbragt med regnskabsresultatet, så den ved udgang af året udgør 0,4 mio. kr. 13

14 Natur og miljø Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Natur og Miljø Politikområdet vedr. drift natur og miljø. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. budget excl. opsparing udgør 5,2 mio. kr., mens forbruget i 2014 udgør 4,5 mio. kr. I alt et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Mindre forbruget på 0,7 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaringer: o Vandløb med et merforbrug på 0,2 mio. kr. blandt forårsaget af store vandmængder, der gav anledning til øgede omkostninger til oprensning, samt oprydning efter storm. o Naturpleje og registrering med et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., mindre forbruget vedr. skove, der primært er genereret af flere stormfald, der har afstedkommet flisindtægter. Der henstår således flere arealer, der står overfor genplantning ligesom der skal ske nedskæringer og fortsat oprydning. Samtidig vil der i nogle af skovene være fokus på at styrke tilgængeligheden via spor og stimarkeringer. Dette vil afstedkomme en del udgifter i såvel 2015 og 2016, hvorefter saldoen forventes at være på et mere naturligt leje. o Vandforsyningsplan/indsatsplan mindre forbrug på 0,2 mio. kr.. En stor del af arbejdet udføres i Opsparingen ved årets start udgjorde en opsparing på 0,5 mio. kr. og ved udgangen af 2014 er opsparingen forøget med regnskabsresultatet, så den ved udgang af året udgør 1,2 mio. kr. Kollektiv Trafik Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Kollektiv Trafik Politikområdet vedr. drift af kollektiv trafik. Af tabellerne fremgår politikområdets nettobudget. Kollektiv Trafik: Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde 6,8 mio. kr.. Der er ikke overførselsadgang på området. budget excl. opsparing udgør 6,8 mio. kr., mens forbruget i 2013 udgør 6,6 mio. kr. I alt et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. 14

15 Park og Vej Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Park og Vej i alt Park og Vej bestiller Park og Vej udfører Politikområdet vedr. drift af Park og vej. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Oprindelig vedtaget (netto-)budget for bestiller- og udfører-delen udgjorde 44 mio. kr., og der er overførselsadgang på de 37,2 mio. kr.. Bestillerenheden: Snerydning for 2014 gav et overskud på 0,4 mio. kr., da vinteren ikke var så slem som de tidligere år. Vejafvandingsbidraget bliver beregnet af Billund Spildevand A/S investeringer og ud fra deres budgettal. Forsyningsselskabet er blevet bagud med deres investeringer, derfor kommer bidraget ud med et stort overskud på 2,4 mio. kr.. Pengene vil dog blive brugt i de efterfølgende år, da investeringerne er igangsat. Budgettet er opdelt i en bestiller enhed, hvor det oprindelige vedtagne budget udgør 47,1 mio. kr. med et korrigeret budget på 47,1 mio. kr. og regnskab på 45,3 mio. kr. der giver et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. Mindre forbruget på 1,8 mio. kr. omfatter bl.a. følgende hovedforklaringer på de områder hvor der er sket overskridelser og mindre forbrug: o Mindre forbrug belægningsarbejde på 0,8 mio. kr. o Mindre forbrug gadelys på 0,5 mio. kr. o Merforbrug på vejbrønde og ledninger på 1,2 mio. kr. o Merforbrug vedr. Stormfaldsarbejde på 0,8 mio. kr. o Merforbrug på grønne områder på 0,3 mio. kr. o Mindre forbrug Snerydning på 0,4 mio. kr. o Mindre forbrug vejvandsbidrag på 2,4 mio. kr. Merforbruget på 1,2 mio. kr. vedr. vejbrønde og ledninger omfatter renovering af vejrender i Vestergade i Grindsted by. Derudover har der ligesom i 2013 været storme der har medført uforudsete ekstra omkostninger til oprydning af væltede træer fra stormfaldet. Bestillerenheden får overført 50 % af Udføreenhedens regnskabsresultat, der er opgjort pr. 1. maj 2014 og udgør 1,3 mio. kr. Bestillerenhedens samlede opsparing ved udgangen af 2014 udgør 1,7 mio. kr. 15

16 Affald Teknik og Miljø (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Affald Politikområdet vedr. affaldshåndtering og er takstfinansieret og ikke en del af det skattefinansierede regnskab. Der er ikke overførselsadgang på området, men et takstfinansieret området opgøres efter hvile i sig selv princippet, hvor det over en årrække skal gå i nul. Affaldsområdet er opdelt i følgende 5 områder: o Dagrenovation o Genbrugsordningen o Husstandsindsamling o Omlastestationen o Gamle deponi/lossepladsgas Hvert år opgøres området over/underskud og optages som en gæld eller tilgodehavende i kommens regnskab Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Oprindelig vedtaget (netto-)budget udgjorde en indtægt på 1,9 mio. kr. budget excl. opsparing udgør en indtægt på 1,9 mio. kr., og regnskabet viser en indtægt på 1,0 mio. kr. i Mindreindtægten på 0,9 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaringer: o Dagrenovation mindre indtægt på 0,2 mio. kr. vedr. renovationsafgift o Genbrugsstationen merudgift på 1,1 mio. kr. vedr. erhvervsaffaldsordningen og behandling af affald o Omlastestationen merindtægt på 0,4 mio. kr. pga. øget mængede affald til omlastning. 16

17 Børne- og Kulturudvalget Børn og Kultur (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Dagtilbud Folkeskoler Familie og forebyg Kulturområdet ,4 Børn og Kultur i alt Dagtilbud Børn og Kultur (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Dagtilbud De væsentligste afvigelser: Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 92,1 mio. kr. i nettoudgift. Med et samlet forbrug på 88,3 mio kr. er der et overskud på dagtilbudsområdet på i alt 3,8 mio. kr. excl. opsparing. Det korrigerede budget excl. opsparing udgør 87,5 mio. kr. Heri er indeholdt negative tillægsbevillinger på 4,6 mio. kr. netto som følge af lavere børnetal end forventet ved budgetlægningen. På det uddelegerede område er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. excl. opsparing, mens der på det ikke uddelegerede område er et overskud på 5,5 mio. kr. Der er i 2014 i alt passet 38 børn færre i kommunale ordninger og 18 børn mere i private ordninger end budgetteret. Uddelegerede områder Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 54,7 mio. kr. i nettoudgift. Det korrigerede budget excl. opsparing udgør 56,8 mio. kr. og indeholder budgetomplaceringer fra det ikke uddelegerede område på 2,2 mio. kr. I forhold til oprindeligt vedtaget budget er der på det uddelegerede område et negativt resultatet på 1,7 mio. kr. Opsparingen fra 2013 var negativ og udgjorde 0,9 mio. kr. Forbruget i 2014 er på 56,4 mio. kr., hvilket medfører en positiv opsparing i 2014 på 0,4 mio. kr. excl. opsparingen fra 2013 og en negativ opsparing på 0,4 mio kr. incl. opsparingen fra Ikke uddelegerede områder Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 37,4 mio. kr. netto. Indtægter fra forældrebetaling var budgetteret med 29,0 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 30,7 mio. kr. og indeholder negative tillægsbevillinger på i alt 4,6 mio. kr. samt budgetomplaceringer til det uddelegerede område på 2,2 mio. kr. Forbruget er på 31,9 mio. kr. Overskuddet i forhold til det oprindelige budget er på 5,5 mio. kr. Af væsentlige afvigelser på det ikke uddelegerede område kan nævnes: o Mellemkommunale betalinger, flere indtægter/færre udgifter 0,9 mio. kr. o Søskendetilskud og fripladser, mindre forbrug 0,4 mio. kr. o Regulering i antal børn 0-6 år, excl. dagplejen, mindre forbrug, netto 1,1 mio. kr. o Dagplejen, mindre forbrug, netto 3,9 mio. kr. o Privat pasning, merforbrug 0,6 mio. kr. o Øvrige afvigelser, merforbrug 0,2 mio. kr. 17

18 Folkeskoler Børn og Kultur (1.000 kr.) (- =udgifter/indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Folkeskoler De væsentligste afvigelser: På Folkeskoleområdet er der samlet set et underskud på 9,1 mio. kr., når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Sammenlignes regnskabet derimod med det korrigerede budget giver området et samlet overskud på 2,7 mio. kr. Årsagen til dette spænd er først og fremmest at folkeskolerne fik genbevilget en opsparing på 7,8 mio. kr. fra tidligere år. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. samt overført 2 mio. fra andre politikområder kr. til dækning af bl.a. barselsudgifter Der er som nævnt ovenfor givet tillægsbevillinger på netto 2 mio. kr. i Nettobevillingen dækker over en merbevilling på 4,8 mio. kr. til andre kommuners specialskoler som dog delvis opvejes af en mindrebevilling til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov på 2 mio. samt en mindrebevilling på specialundervisning i regionale tilbud på 0,8 mio. Folkeskolernes uddelegerede område overførte samlet en opsparing fra 2013 til 2014 på 7,8 mio. kr., og denne opsparing er i løbet af 2014 reduceret med 5,9 mio. kr., således at skolerne til sammen kan overføre 1,9 mio. kr. til Ikke uddelegerede område Det ikke uddelegerede område har et samlet mindre forbrug på 7,8 mio. kr. når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Det store mindreforbrug kan først og fremmest forklares ved, at der i det oprindelige budget har været afsat store puljer, som i løbet af 2014 budgetmæssigt er overført til de uddelegerede institutioner, og derfor ikke har medført forbrug på det ikke uddelegerede område. Der er således overført puljer på i alt 8,3 mio. kr. til skolerne fra det ikke uddelegerede område. Beløbene fordeler sig således: 3,5 mio. kr. til førskolebørn 3,0 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten pga. skolereformen 1,8 mio. kr. fra staten til indførelse af skolereformen fra august til december 2014 Som tidligere nævnt har der været et markant merforbrug i 2014 på kontoen vedr. andre kommuners specialskoler, det samlede merforbrug endte på 5,6 mio. kr. Modsat har der på STU området samt på kontoen vedr. køb af pladser i regionale tilbud været besparelser på henholdsvis 2,6 mio. og 1 mio.kr. Netto giver ovenstående en merudgift på 2 mio. kr., og dette merforbrug er der søgt og givet tillægsbevilling til i På SFO området ses en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. vedr. forældrebetaling, denne mindreindtægt opvejes dog delvis af en mindreudgift til søskenderabat og fripladser på i alt 1,6 mio. kr. Billund Kommune underviser knap så mange folkeskoleelever fra andre kommuner som forudsat, og da antallet af elever fra Billund Kommune der undervises i andre kommuner samtidig er steget, har nettovirkningen af ovenstående betydet en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 18

19 Af øvrige budgetafvigelser kan nævnes følgende: en mindreudgift til befordring af normal- og specialklasseelever på 0,5 mio. en merindtægt vedr. elever fra andre kommuner der får vidtgående specialundervisning på distriktsskolen på 0,9 mio. kr. en mindreudgift på reguleringsrammen som benyttes ved ressourcetildeling på 1,0 mio. øvrige afvigelser giver en mindreudgift 0,8 mio. kr. Uddelegerede område Det uddelegerede område har et samlet merforbrug på 16,9 mio. når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Dog er området tilført 11 mio. kr. fra det ikke uddelegerede område samt andre politikområder i form af puljer og beløb til dækning af f.eks. barsel, og det samlede forbrug at tidligere års opsparede midler ender således på 5,9 mio. kr. Skolerne overførte fra 2013 til ,8 mio. kr., heraf er der i løbet af 2014 brugt 5,9 mio., hvilket giver en restopsparing på 1,9 mio. kr. som overføres til Restopsparingen på 1,9 mio. dækker over store udsving skolerne imellem. Enkelte skoler har isolerede negative opsparinger på op til 2,8 mio. kr. mens andre har positive opsparinger på 3,9 mio. kr. Der er sidst på året flyttet 1 mio. kr. fra den uddelegerede fælleskonto vedr. IT, til de enkelte skoler, beløbet er fordelt i forhold til antal skoleelever og er øremærket til indkøb af IT. Ligeledes er der fordelt 1,2 mio. kr. til kompetenceudvikling vedr. inklusion fra fælleskontoen til de enkelte skoler. 19

20 Familie & Forebyggelse Børn og kultur (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Familieafdelingen PPR Tandplejen Sundhedsplejen Særligt dyre enkeltsager (refusioner) Familie & Forebyggelse i alt De væsentligste afvigelser: Politikområdet Familie & Forebyggelse har et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. baseret på differencen mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget for regnskabsåret Forbrugsfordelingen er som vist i tabellen ovenfor, hvor Familieafdelingen udgør 3,9 mio. kr. af merforbruget. PPR, Tandplejen, Sundhedsplejen er Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) havde et mindreforbrug på hhv. 0,3 mio. kr., 0,2 mio. kr., 0,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Uddelegerede områder De uddelegerede områder består af tre dele, PPR, Tandplejen og Sundhedsplejen. PPR har en negativ opsparing fra tidligere år og der blev i løbet af 2012 iværksat en række tiltag for at rette op på dette. Området har haft overskud i 2012, 2013 og 2014 og er dermed sluppet af med sin negative opsparing. De primære årsager til mindreforbruget er: Mindre udgift til løn 0,2 mio. kr. Mindre udgift til uddannelse 0,1 mio. kr. Tandplejen kom ud af 2014 med et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., og har dermed en opsparing på 1,4 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget er: Merudgift til løn 0,2 mio. kr. Mindre udgift til årige i privat tandpleje på 0,1 mio. kr. Mindre udgift til materialer 0,3 mio.kr. Sundhedsplejen havde i 2014 et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. har dermed en opsparing på 0,3 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget er: Merforbrug til løn 0,2 mio. kr. Merindtægter vedrørende projekterne Marte Meo, Tidligt hjemmebesøg 0,3 mio. kr. Ikke-uddelegerede områder Familieafdelingen kom ud af regnskab 2014 med et merforbrug på 3,9 mio.kr. Dette beløb indeholder dog en fejlpostering vedrørende refusionsindtægter på 1 mio.kr. Dette reelle underskud i fht. oprindelig budget er således 4,9 mio. kr. I 2011 havde området et merforbrug på 4 mio.kr., i 2012 et mindreforbrug på 2 mio. kr. og i 2013 et merforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket viser hvor store udsving der kan forekomme mellem regnskabsårene. Der er mange underliggende forklaringer på merforbruget, men den primære årsag er at antallet af anbringelser er vokset voldsom i anden halvdel af 2013 og har holdt sig på et konstant højt niveau i

21 De primære årsager til merforbruget er: Merforbrug vedrørende anbringelser 4,9 mio.kr. Merforbrug vedrørende Familiehuset og Korpset 1,8 mio. kr. Merforbrug diverse 0,3 mio. kr. Mindreforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger 1,3 mio. kr. Mindreforbrug kontante ydelser 0,8 mio. kr. Familieafdelingen fik tildelt en tillægsbevilling efter 2.kvartals budgetopfølgning på 1,5 mio. kr. som følge af at området var på vej imod en budgetoverskridelse. Denne tillægsbevilling er ikke medregnet i det samlede underskud på 4,9 mio.kr. Særligt dyre enkeltsager gav en merindtægt på 1,4 mio. kr. i Det skyldes at SDE-opgørelsen vedrørende 2013 er blevet bogført i 2014 og dermed er indtægten ekstraordinært stor i Indtægten der vedrører 2014 udgør 0,9 mio. kr. ud af regnskabet på 1,6 mio. kr. Indtægten på dette område har været stigende i 2013 og 2014, hvilket hænger sammen med det stigende antal anbringelser hvorfor statsrefusionen naturligvis også vokser. 21

22 Kulturområdet Børn og Kultur (1.000 kr.) (- =udgifter/indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Kulturområdet ,4 De væsentligste afvigelser: På Kulturområdet er der samlet set et overskud på 0,4 mio. kr., når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Der er givet kassefinansieret tillægsbevilling til området i løbet af 2014, på 0,6 mio. kr. til dækning af mindre refusion fra staten vedr. Billund Museum med baggrund i ny museumslov. Herudover er der overført 0,4 mio. kr. fra andet politikområde, til dækning af lokaleudgifter til musikcentralen, idet Billund Kommunes kulturskole har overtaget driften af denne. Samlet set er der således tilført kulturområdet 1 mio. kr. i løbet af Kulturområdets uddelegerede område overførte samlet set et underskud fra 2013 til 2014 på 4,6 mio. kr., og dette underskud er i løbet af 2014 reduceret med 0,3 mio. kr., således at der overføres et underskud på 4,3 mio. kr. til 2015 på det uddelegerede område. Ikke uddelegerede område Det ikke uddelegerede område har en samlet besparelse på 0,7 mio. kr. når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Besparelsen er begrundet i følgende hovedforklaringer: Der har i 2014 været et mindre forbrug på lokaletilskud på 0,6 mio. kr. samt en mindre udgift til lokaleleje på Billund Bibliotekerne på 0,1 mio. kr. Uddelegerede område Det uddelegerede område har en samlet merudgift på 0,3 mio. kr. når det oprindelige budget sammenlignes med regnskabet. Dog er området tilført i alt 0,6 mio. kr. fra andre politikområder samt fra det ikke uddelegerede område til dækning af bl.a. musikcentralens lokaleudgifter. Samlet set kan kulturområdets uddelegerede område således reducere deres gæld med i alt 0,3 mio. kr. i 2014, så den negative opsparing der overføres til 2015 ender på 4,3 mio. kr. Selvom kulturinstitutionerne samlet set har reduceret deres underskud fra tidligere år med 0,3 mio. kr., dækker beløbet over store udsving institutionerne imellem. Enkelte institutioner har isolerede negative opsparinger på op til 1,4 mio. kr. mens andre har positive opsparinger på 0,6 mio. kr. Af den samlede gæld på 4,3 mio. kr. stammer 2,7 mio. fra institutionen Grindsted Svømmehal. Gælden er oparbejdet før der blev indgået kontrakt med Fonden Magion omkring driften af denne. 22

23 Social- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Fysisk & Psykisk udviklingshæmmede Sociale Tilbud Ældre Sundhed Medfinansiering sygehus Social og Sundhed i alt Fysisk og Psykisk udviklingshæmmede Social og sundhed (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Fysisk og Psykisk Udviklingshæmmede Sociale Tilbud Fysisk og Psykisk Udviklingshæmmede i alt De væsentligste afvigelser: Den reelle merudgift for området under et er på 0,8 mio. kr. da der sker forskellige budgetomplaceringer fra andre politikområder i løbet af året, til hhv. Fysisk og Psykisk Udviklingshæmmede og Sociale Tilbud. Ved at holde regnskab op imod oprindeligt vedtaget budget ender regnskabet i 2014 med et merforbrug på 8,4 mio. kr. for hele Handicap og Psykiatri området. Det fordeler sig med et merforbug på 5,1 mio. kr. for Fysisk og Psykisk Udviklingshæmmede, og et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Sociale Tilbud. Uddelegerede områder Den reelle merudgift for regnskab 2014 er på 0,4 mio. kr. Merudgiften på 5,1 mio. kr. for Fysisk og Psykisk Udviklingshæmmede er en smule misvisende, da der overføres budgetmidler i løbet af året til dækning af administrationsudgifter fra konto 6. Desuden indeholder regnskabet et par fejlposteringer, som der korrigeres for i opsparingsregnskabet. De primære årsager til merforbruget er: Merindtægter vedrørende Særligt dyre enkeltsager på 1,3 mio. kr. Merudgifter på rammekonto i forbindelse med tilrettelse af budget 5,1 mio. kr. Mindreforbrug på 108 1,2 mio. kr. 23

24 Mindreforbrug på 107 på 0,3 mio. kr. Merforbrug på 104 på 0,1 mio. kr. Mindreforbrug på 103 på 2,4 mio. kr. Merforbrug på 100 merudgifter 0,3 Merudgiften på 3,3 mio. kr. for Sociale Tilbud er på samme måde en smule misvisende, da området har opstartet Kompetencenteret i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen hvorfra budget omplaceres i løbet af året. Ligeledes er der her nogle fejlposteringer vedrørende regnskabet for Den reelle merudgift for regnskab 2014 er på 0,4 mio. kr. Den primære årsag til merudgiften stammer fra en stigning af borgere i eksterne tilbud indenfor 107 og

25 Ældre Social- og Sundhed (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Ældre De væsentligste afvigelser: Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 184,8 mio. kr. i nettoudgift. Det korrigerede budget excl. opsparing udgør 188,9 mio. kr. Heri er indeholdt positive tillægsbevillinger på 4 mio. kr. netto, som bl.a. indeholder ældrepuljen. Uddelegerede områder: Ældreplejens uddelegerede område havde et oprindeligt budget på 179,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er primært refusioner og en budgetkorrektion vedr. husleje indtægter. Det korrigerede budget er på 182,4 mio. kr. Ældreplejens uddelegerede område har et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra driften af Sydtoftens plejecenter hvor der er et merforbrug på 6,5 mio. kr., merforbrug vedr. mellemkommunale refusioner på 1,6 mio. kr. og andre små budgetafvigelser med et mindre forbrug 1,2 mio. kr. Ikke uddelegerede områder Ældreplejens ikke uddelegerede område har et oprindeligt budget på 4,9 mio. kr., korrigeret budget på 4,0 mio. kr. og forbruget er på 4,5 mio. kr.. Det er et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Ældreplejens ikke uddelegerede området. Årsagerne til merforbruget er færre indtægter fra Ældreboliger på 1,4 mio. kr., flere indtægter fra Pedelrefusion 0,5 mio. kr. og andre små budgetafvigelser med et mindre forbrug 0,4 mio. kr. 25

26 Sundhed Social- og Sundhed (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Sundhed De væsentligste afvigelser: Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 30,9 mio. kr. Det korrigerede budget excl. opsparing udgør 27,9 mio. kr. Heri er indeholdt negative tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. netto., samt 2,7 mio. kr. vedrørende ældrepuljen som er overført til politikområdet Ældre. Sundhed modtog i ,4 mio. kr. til at styrke forebyggende sundhed. Midlerne blev tilført fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sundhed modtog først pengene midt i året og kunne derfor ikke nå at bruge alle midlerne i mio. kr. overføres derfor til 2015 via opsparingen. Der har været mindre forbrug på 116 Hjælp til boligindretning på 0,5 mio. kr. dette skyldes en ombygning der ikke er færdigbygget i 2014, derfor flyttes restbudgettet til 2015 via opsparingen. Det har været et mindre forbrug befordring af borgere til genoptræning på 0,5 mio. kr. Uddelegerede områder: Træningsenheden har en negativ opsparing på 1,0 mio. kr., hvor det er muligt at afdrage 0,3 mio. kr. så deres opsparing, så deres bliver på 0,7 mio. kr. 26

27 Medfinansiering sygehuse Social- og Sundhed (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Medfinansiering sygehuse De væsentligste afvigelser: Der har ikke været væsentlige ændringer i budgettet. Udgifterne til området er ikke vokset som forventet, hvorfor der er et mindre forbrug. Der er ikke opsparing på kommunal medfinansiering. 27

28 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget i alt Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) De væsentlige afvigelser Politikområdet vedrører forsørgelsesydelser, sygedagpenge, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspensioner, boligstøtte mm. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 303,3 mio. kr., mens forbruget udgør 297,8 mio. kr. I alt et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som det fremgår af tabellen ovenfor. Der er i 2014 givet en tillægsbevilling på -3,4 mio. kr., hvoraf -1,7 mio. kr. vedrører nedjustering af budgetterne på baggrund af førtidspensionsreformen. De resterende -1,7 mio. kr. vedrører ligeledes en nedjustering af budgetterne, her bare som følge af kontanthjælpsreformen. Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaringer: o o o o o o o o o o o o En tillægsbevilling til førtidspension på grund af førtidspensionsreformen på -1,7 mio. kr. Et fald i antallet af personer på førtidspension, der ikke er medregnet i tillægsbevillingen. Mindreforbrug på 4,7 mio. kr. En tillægsbevilling til kontanthjælp på grund af kontanthjælpsreformen på -1,7 mio. kr. Et fald i antallet af personer på kontanthjælp, der ikke er medregnet i tillægsbevillingen. Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Større udgifter til boligydelse. Merforbrug på 1,1 mio. kr. En stigning i antal flygtninge, der modtager introduktionsydelse. Merforbrug på 3,7 mio. kr. Færre personer på sygedagpenge som følge af sygedagpengereformen. Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Flere personer på dagpenge end budgetteret. Merforbrug på 10,5 mio. kr. Færre antal personer på revalidering end budgetteret. Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Færre udgifter til fleks- og skånejob end budgetteret. Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Færre på ressourceforløbsydelsen end budgetteret. Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Et øvrigt merforbrug på 0,3 mio. kr. 28

29 Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget (Merforbrug = -) Beskæftigelsesområdet De væsentlige afvigelser Politikområdet vedrører arbejdsmarkedsforanstaltninger, tilbud til udlændinge, produktionsskoler samt diverse tilskud og projektpuljer. Af tabellen fremgår politikområdets nettobudget. Oprindeligt vedtaget budget udgjorde 29,4 mio. kr., mens forbruget udgør 34,3 mio. kr. I alt et merforbrug på 4,9 mio. kr., som det fremgår af tabellen ovenfor. Merforbruget fordeler sig med 1,7 mio. kr. på det uddelegerede område og 3,1 mio. kr. på det ikke-uddelegerede område. Uddelegeret område Merforbruget på 1,7 mio.kr. kan henføres til diverse tværfaglige projekter indenfor beskæftigelsesindsatsen. Det skal bemærkes, at der er overført opsparing fra 2013 til 2014 på 5,1 mio. kr. Ikke-uddelegeret område Der er i 2014 givet tillægsbevillinger på -2,4 mio. kr. vedrørende overdragelse af opgaver til Kompetencecentret. Derudover kommer en mindre tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesordninger. Merforbruget på 3,1 mio. kr. er begrundet i følgende hovedforklaringer: o o o En tillægsbevilling til overdragelse af opgaver til Kompetencecentret på -2,5 mio. kr. En stigning i antal flygtninge, der tilknyttes introduktionsprogrammet. Merudgift på 4,9 mio. kr. Refusion for udgifter til erhvervsgrunduddannelse bogført i 2015 på 0,7 mio. kr. 29

30 Økonomiudvalget Økonomiudvalget (1.000 kr.) ( - =udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Politisk organisation Administrativ organisation Forsikring Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Politisk organisation Økonomiudvalget (1.000 kr.) ( - = udgifter / indtægter = +) Oprindeligt vedtaget budget budget excl. opsparing ift. opr. budget excl. opsparing (Merforbrug = -) Politisk organisation De væsentligste afvigelser Politikområdet vedrører bl.a. udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, råd og nævn, valg samt erhverv og turisme. Der er i løbet af 2014 givet tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. 1 mio. kr. til etablering af landdistriktsudvalg fra udviklingspuljen 112 tkr. til vederlag til politiker Der er desuden flyttet 315 tkr. mellem politisk og administrativ organisation Derudover er der overført opsparing på i alt 12 t. kr. til ældrerådet og 220 t. kr. til Erhverv og Turisme. Afvigelsen mellem regnskab og opr. budget på 0,2 mio. kr. skyldes primært: Besparelse vedr. kontingenter o.l. 0,2 mio. kr. Besparelse vedr. Erhverv og Turisme 0,6 mio. kr. Besparelse vedr. EU valg 0,2 mio. kr. Merudgifter til uddannelse og kørsel til politikere o.l. 0,8 mio. kr. Desuden er der en opsparing vedr. de afgivne tillægsbevillinger og omplaceringer på 1 mio. kr. 30

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2015 Regnskab 2015

Regnskab 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2015 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Regnskabsoversigt... 11 Regnskabsbemærkninger

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere