Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG RAPPORT

2

3 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 3 INDHOLD 1 Indledning 5 2 Baggrund og formål Nævnets historie Evalueringens formål og metode 8 3 Omfanget af Nævnets virksomhed Forbrugerklager Administrativ kontrol, teknisk revision og disciplinærsager 13 4 Resultater Større ensartethed og sammenhæng Bedre tilstandsrapporter Logisk og gennemskuelig for brugerne 21 5 Analyse og Konklusion Generelt Større ensartethed og sammenhæng Bedre tilstandsrapporter Logisk og gennemskuelig for brugerne 25

4

5 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 5 1 Indledning Per 1. januar 2011 oprettedes Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tre grundlæggende funktioner: 1) Behandling af sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. eller regler fastsat i medfør heraf, som i værste fald kan medføre en disciplinærsag mod en bygningssagkyndig; 2) behandling af klager over tilstandsrapporter; samt 3) kvalitetssikring af tilstandsrapporter. Det er dette nævns aktiviteter og opfyldelsen af formålene med oprettelsen af nævnet der er genstand for denne evalueringsrapport. Rapporten er udarbejdet af COWI i perioden fra 1. september 14. november Den indeholder: Kapitel 2, som er en gennemgang af baggrunden for Nævnets etablering. Derudover indeholder kapitlet en bekskrivelse af formålet med evalueringen og af den anvendte metode. Kapitel 3 indeholder en oversigt over omfanget af Nævnets aktiviteter. I Kapitel 4 præsenterer vi evalueringens resultater og i Kaptitel 5 præsenterer vi evalueringens analyse og konklusioner.

6 6 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 2 Baggrund og formål 2.1 Nævnets historie Før 2000 var husejere henvist til at gå til de almindelige domstole, hvis de ville klage over en tilstandsrapport. Fra blev klagesager over tilstandsrapporter behandlet af Ankenævnet for huseftersyn. Ankenævnet for huseftersyn var et selvstændigt nævn, som var oprettet på initiativ fra Forbrugerrådet, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Brancheforeningen for Bygningssagkyndige 1 og Energikonsulenter, Associerede Danske Arkitekter samt Forsikring & Pension. Før 2011 var det den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse, der rent administrativt behandlede disciplinærsager mod bygningssagkyndige. Pr. 1. januar 2011 blev de to funktioner sammenlagt i Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige (herefter: Nævnet). Nævnet har ifølge Lov nr af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige m.v. og Bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011 om Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige tre grundlæggende funktioner: 1) behandling af sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. eller regler fastsat i medfør heraf, som i værste fald kan medføre en disciplinærsag mod en bygningssagkyndig; 2) behandling af klager over tilstandsrapporter; samt 3) kvalitetssikring af tilstandsrapporter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fastsat de overordnede regler for Nævnets virksomhed og sagsbehandling, klageadgang, opkrævning af gebyr, syn og skøn, afhøring af vidner, fordeling af sagsomkostninger, offentliggørelse af afgørelser samt offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for bygningssagkyndige, der er tildelt en advarsel, pålagt en bøde eller frakendt beskikkelse som bygningssagkyndig. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en bestemmelse 1 Det tidligere Sammenslutningen af selvstændige beskikkede bygningssagkyndige (SSBB), som senere blev til Sammenslutningen af beskikkede bygningssagkyndige (SBB).

7 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 7 om inhabilitet ( 4). 2 De nærmere regler for Nævnets virksomhed fremgår af Nævnets forretningsorden. Nævnet har mulighed for i klagesager at pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for et tab, som en forbruger har lidt på grund af mangler eller fejl i en tilstandsrapport. Derudover kan Nævnet gennemføre disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige, og i den forbindelse kan nævnet tildele påtaler, advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig. Endelig forestår Nævnet kvalitetssikring af tilstandsrapporter. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men der er mulighed for at prøve Nævnets afgørelser ved de almindelige domstole. 3 Nævnet er en uafhængig administrativ instans og består af syv medlemmer: Formanden, som er landsdommer, to repræsentanter for forbrugerne, en repræsentant for erhvervet, en for Forsikring og Pension og to personer med særlig kendskab til huseftersynsordningen. 4 Figur 1 nedenfor viser Nævnets organisatoriske placering i forhold til ministeriet. Figur 1 Relationerne mellem nævnet, ministeriet og HE-sekretariatet Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Kontor for boliglovgivning Nævnssekretariatet HEsekretariatet 2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134700; 4

8 8 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige Fysisk har sekretariatet lokaler hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i København, men er ellers uafhængigt af ministeriet. Figuren viser, at Nævnets sekretariat rent administrativt hører under ministeriet, mens det indholdsmæssige i sekretariatets opgaver sorterer direkte under Nævnet. Opgaven vedrørende administration af huseftersynsordningen (HE) hører under Kontor for boliglovgivning. Sekretariatet for huseftersynsordningen (HE-sekretariatet 5 ) varetager, i henhold til kontrakt med ministeriet, opgaven vedrørende den løbende administration af ordningen, herunder praktisk virksomhed forbundet med beskikkelse og genbeskikkelse af de bygningssagkyndige (BS) og indberetningen af tilstandsrapporter i HEWEB 6 basen. Nævnets sekretariat består af en sekretariatschef og seks medarbejdere. Nævnet har for tiden et korps af 18 syns- og skønsmænd (tekniske revisorer) tilknyttet. De forestår syn- og skøn i både disciplinær- og klagesager. Nævnets sekretariat gennemfører det sags-forberedende arbejde, skrivebordskontroller, teknisk revision (gennemføres i praksis af syns- og skønsmandskorpset) samt administrerer HEREV databasen Evalueringens formål og metode Ifølge udbudsmaterialet er formålet med evalueringen " at undersøge om behandling af disciplinærsager mod de bygningssagkyndige og behandlingen af forbrugerklager over tilstandsrapporter har sikret større ensartethed mellem de to sagstyper og øget forbrugerbeskyttelse og forbedret kvalitet af tilstandsrapporterne." Forventningerne til loven var ved vedtagelsen i december 2010, at man ved at samle behandlingen af disciplinær- og klagesager i et nævn, ville Sikre større ensartethed og sammenhæng mellem behandlingen af forbrugerklagesager og disciplinærsager mod bygningssagkyndige; Sikre en bedre kvalitet af tilstandsrapporter udarbejdet af bygningssagkyndige; Gøre ordningen mere logisk og gennemskuelig for brugerne og øge forbrugerbeskyttelsen. Evalueringens formål er at afdække, hvorvidt forventningerne er indfriet. Evalueringen skal fokusere på en konkret vurdering af nævnets model. Evalueringen baserer sig på interview med en lang række interessenter omkring Nævnet. Alle medlemmer af Nævnet er interviewet, Nævnets sekretariat, repræsen- 5 Med de nye regler er eleftersyn blevet en del af huseftersynsordningen. HE-sekretariatet administererer dog fortsat alene den del af huseftersynsordningen, der hører under MBBL, mens eleftersyn hører under Sikkerhedsstyrelsen. 6 Huseftersyns web databasen. 7 Database der indeholder akter for disciplinærsagerne.

9 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 9 tanter for Kontoret for Boliglovgivning, HE sekretariatet, HE følgegruppen og korpset af syns- og skønsmænd. I alt har vi interviewet 29 personer. Vi har derudover gennemgået referaterne fra nævnsmøderne, Nævnets årsberetninger, Nævnets hjemmeside, samt materialerne fra ERFA møderne med Nævnets syns- og skønsmandskorps, introduktionskurserne og INFO møderne for de bygningssagkyndige og Nyhedsbrevene fra HE sekretariatet. Endelig har vi screenet data i henholdsvis HEREV og HEWEB. Der er afholdt fire møder med evalueringens følgegruppe i forløbet ligesom der har været løbende dialog med både Nævnets sekretariat og Ministeriet, når der har været tvivlsspørgsmål og behov for supplerende oplysninger.

10 10 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 3 Omfanget af Nævnets virksomhed I kapitlet viser vi omfanget af Nævnets virksomhed og hvordan det har ændret sig over tid. 3.1 Forbrugerklager Ankenævnet for huseftersyn ( ) og siden Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har siden 2001 modtaget næsten sager og har afsagt næsten afgørelser i forbrugerklagesager. Figuren herunder viser en opgørelse over udviklingen i antallet af modtagne klagesager og antallet af afgørelser siden Figur 2 - Modtagne klagesager og afgørelser 350 Modtagne klagesager og afgørelser Afgørelser Modtagne klagesager Kilde: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Årsberetninger

11 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 11 Som man kan se af figuren lå antallet af modtagne sager i årene frem til 2007 mellem 271 og 311 sager om året, hvorefter der er sket et fald i antallet af modtagne klager. Ifølge Nævnets seneste årsberetning, 8 modtog Nævnet i 2012 i alt 177 klagesager og afgjorde 157. Faldet skal ses i lyset af, at antallet af tilstandsrapporter er faldet i de senere år blandt andet på grund af nedgangen i antal bolighandler: I 2010 var antallet , i og i tilstandsrapporter. Figuren herunder viser udfaldet for Nævnets afgørelser i forhold til om der blev givet eller ikke givet medhold, eller hvorvidt klagerne blev afvist. Figur 3 Fordeling af afgørelser 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % medhold/delvis medhold % Forlig % Ej medhold % Afvist Kilde: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Årsberetninger Andelen af klager, hvor der er indgået forlig, har ligget nogenlunde stabilt fra omkring 4-5% i årene til 1-2% i årene 2008 til Andelen af klager, som Nævnet har afvist, har ligeledes været stabilt over årene. I forhold til udviklingen i klager, som har fået helt eller delvist medhold, har udviklingen været mere bevægelig. Hvor 25-35% af klagerne i de tidligere år fik helt eller delvist medhold, har dette tal i de seneste to år været oppe på 52-54% og det har generelt været stigende. Omvendt forholder det sig med klager, der ikke har fået medhold. I de første år fik 39-47% af klagerne ikke medhold mod 29-32% de seneste år. I Figur 4 vises graden af efterlevelse dvs. andelen af sager hvor klageren får helt eller delvist medhold og hvor de beskikkede bygningssagkyndige efterfølgende vælger at efterleve afgørelsen. Som man kan se af figuren, har der gennem tiden været en relativt stabil grad af efterlevelse af Nævnets afgørelser. 8

12 12 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige Figur 4 Efterlevelsesprocent og antal sager indbragt for domstolene Sager bragt for domstolene Efterlevelses % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kilde: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Årsberetninger Den har i gennem årene i gennemsnit ligget på 86%, med enkelte udsving. Udsvingene ligger fra 96% i 2005 til 74% i Af nævnets afgørelser er der i 2012 indbragt seks sager for domstolene/fogedretten, idet den bygningssagkyndige/dennes forsikringsselskab har meddelt, at de ikke ønsker at følge Nævnets afgørelse. Gennem hele perioden har tallet ligget mellem 4-6 sager, dog undtaget 2005 hvor der kun blev indbragt én sag. Figuren herunder viser fordelingen af de gennemsnitlige erstatningsbeløb fra Det gennemsnitlige erstatningsbeløb var i kr og i kr. Figur 5 Gennemsnitlige erstatningsbeløb, Kilde: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Årsberetninger Nævnet er bl.a. oprettet for at give "forbrugere, der ønsker at klage over en tilstandsrapport, mulighed for at få prøvet deres sag hurtigere, billigere og nemmere" (Nævnets hjemmeside). Den laveste gennemsnitlige sagsbehandlingstid havde man i 2009, nemlig 4,5 måneder. I 2004 havde man den højeste på seks måneder. De seneste tre år har sagsbehandlingstiden ligget gennemsnitligt på 5,5 måneder.

13 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 13 Figur 6 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (måneder), Kilde: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Årsberetninger 3.2 Administrativ kontrol, teknisk revision og disciplinærsager Administrativ kontrol og teknisk kontrol af de bygningssagkyndiges tilstandsrapporter gennemføres med det formål at forbedre tilstandstapporternes kvalitet. Bygningssagkyndige udtages til teknisk revision henholdsvis administrativ kontrol på baggrund af en screeningsprocedure, dog således at alle bygningssagkyndige udtages på et eller andet tidspunkt i deres 3-årige beskikkelsesperiode. Administrativ kontrol består af en gennemlæsning af tre tilstandsrapporter, som en given bygningssagkyndig har udarbejdet. Der gennemførtes administrativ kontrol (skrivebordskontrol) af tilstandsrapporter i 2012 og af i Antal sager udtaget til teknisk revision, dvs. at en syns- og skønsmand gennemgår en tilstandsrapport og bygningen den vedrører, er vist i figur 7 herunder. Figur 7 Antal sager udtaget til teknisk revision, Kilder: Teknisk Revision for Huseftersyn Årsrapporter tal er oplyst af nævnssekretariatet; Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Årsberetninger

14 14 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige Som man kan se af figuren, er der i årene 2007 til 2010 gennemført mellem 316 og 362 tekniske revisioner årligt. I 2011 og 2012 er der gennemført henholdsvis 275 og 277 tekniske revisioner. Nævnet har truffet afgørelse i 42 disciplinærsager i Ud af disse blev der givet påtale i 32 sager og advarsler i seks, mens fire sager blev frafaldet. I 2011 traf nævnet afgørelse i 23 disciplinærsager. Der blev givet påtale i 12 sager, advarsel i seks, bøde i én sag og fratagelse af beskikkelse i én sag. To sager blev frafaldet 9. Nævnet vurderer i klagesager, hvorvidt det skal overvejes at indlede en disciplinærsag. Nævnet har fastsat følgende grænseværdier for, hvorvidt denne procedure skal følges: Hvis udbedringsomkostningerne af de indklagede punkter er under kr., vil den bygningssagkyndige ikke blive udtaget til teknisk revision, medmindre der er en væsentlig begrundelse herfor. Hvis udbedringsomkostningerne er mellem og kr. vil en anden af den bygningssagkyndiges tilstandsrapporter blive udtaget til teknisk revision, før der tages stilling til, om den bygningssagkyndige skal tildeles en sanktion. Hvis udbedringsomkostningerne er over kr. kan nævnet indlede en disciplinærsag. Ifølge Nævnets egen opgørelse stammer kun få disciplinærsager direkte fra forbrugerklager. I 2011 var der ingen af den type sager og i 2012 var der én sag. I 2013 er der indtil videre fire sager. Dertil er der pt. to klagersager, der skal vurderes med henblik på en eventuel disciplinærsag. I den forbindelse bør det nævnes, at en stor del af de klagesager, som Nævnet har beskæftiget sig med siden 2011, har handlet om tilstandsrapporter, der har været op til seks år gamle. Det er dog kun klager over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter lovens ikrafttræden, der kan føre til en eventuel disciplinærsag. 9 Da Nævnet blev etableret i sin nuværende form i 2011, findes der opgørelser for 2011 og Disse er ikke umiddelbart sammenlignelige med tal fra 2010 og tidligere.

15 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 15 4 Resultater Resultaterne af undersøgelsen præsenteres nedenfor i forhold til de tre overordnede formål med etableringen af det samlede disciplinær- og klagenævn: Sikre større ensartethed og sammenhæng mellem behandlingen af forbrugerklagesager og disciplinærsager mod bygningssagkyndige; Sikre en bedre kvalitet af tilstandsrapporter udarbejdet af bygningssagkyndige; Gøre ordningen mere logisk og gennemskuelig for brugerne og øge forbrugerbeskyttelsen. 4.1 Større ensartethed og sammenhæng Resultaterne fra de gennemførte interview indikerer, at der i dag er større ensartethed og sammenhæng i sagerne end for tre år siden. Både nævnets egne medlemmer og de tekniske revisorer oplever, at de to typer sager i højere grad vurderes ens og at vidensdelingen mellem henholdsvis de tekniske revisioner og klagesagerne er vokset og har været gavnlig for den ensartede vurdering af begge typer sager. Følgende to citater fra interviewene er eksempler på dette: "Det er en kæmpe fordel, at man får en ensartethed i forhold til, hvordan ting bliver vurderet. Det er samme gruppe af mennesker, som gennemfører og foretager syn- og skøn i klagesager - og siger, hvad der er rigtigt eller forkert ved tilstandsrapporterne. Det har tidligere været et stort problem at forstå og forklare, hvorfor nogen sagde noget og andre sagde noget andet" (interview, ) "Fordelen er, at det giver et bredere grundlag at vurdere sagerne på. Du kan bedre vurdere disciplinærsagerne, når du også har forbrugersagerne" (interview, ) Evalueringen viser også, at der i nævnssekretariatet foregår vidensdeling mellem de to typer af sager. Der er ganske vist ikke indført formelle procedurer og arbejdsgange i sekretariatet, som sikrer at de to typer sager behandles ensartet og sammenhængende. Men vidensdelingen finder sted mere uformelt fordi de to medar-

16 16 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige bejdere, som arbejder med tekniske revisioner og de tre medarbejdere, som arbejder med klagesager, sidder i samme lokale og løbende kan vidensdele. Alle sekretariatets medarbejdere deltager i erfa-møderne med skønsmændene. Samtidig er sekretariatschef funktionen i sig selv med til at sikre vidensdeling på tværs: "Yderligere intern erfaringsudveksling sker ved snak på kontoret og ved at sekretariatsansatte sidder med ved alle møder i Nævnet og på den måde får indsigt i behandlingen af alle typer sager" (interview, ). Nævnet kan rejse disciplinærsager på baggrund af klagesager. Det kan dermed potenielt på sigt føre til større ensartethed og sammenhæng mellem de to sagstyper. Der er endnu få eksempler på sager, der starter som en klagesag og efterfølgende fører til en disciplinærsag (se afsnit 3.2 ovenfor). Interview viser, at der er mindre vidensdeling fra forbrugersagerne til disciplinærsagerne end omvendt: "Der er mindre grad af vidensudveksling fra forbrugerdel til os - end omvendt" (interview, ). Det skal bemærkes, at dette også er forventligt, da de tekniske forhold er meget konkrete og dermed lettere at vidensdele. Syns- og skønsmandskorpset omfatter i dag 18 skønsmænd, som gennemfører synog skøn i både disciplinær og klagesager. Også de oplever en større ensartethed i behandlingen. De relativt hyppige ERFA møder mellem skønsmændene bidrager til vidensdeling mellem de tekniske revisorer/syns og skønsmænd. Nogle få blandt de interviewede har bemærket, at korpset kan være for stort til at sikre, at skønnene falder ensartet ud, fordi det ikke giver den enkelte syns- og skønsmand tilstrækkelig mange sager og dermed erfaring. Dette finder vi, skal holdes op i forhold til kravene til habilitet og fleksibilitet. Et korps, der er for lille, vil oftere kunne løbe ind i habilitetsproblemer, når de skal bedømme fag-fællers arbejde. Samtidig vil et mindre korps mindske den fleksibilitet, der skal være til stede, dels i forhold til at dække hele landet geografisk, og dels når Nævnet har behov for at sende en teknisk revisor ud på en sag med relativt kort varsel. Der er altså både fordele og ulemper forbundet med den nuværende størrelse af korpset. 4.2 Bedre tilstandsrapporter I tiltaget for at forbedre kvaliteten af de tilstandsrapporter der udarbejdes, indeholder den nuværende ordning to spor. Det ene spor handler om uddannelse af de bygningssagkyndige med efterfølgende opfølgning og information om aktuelle problemstillinger. Det andet spor består i at holde skønsmandskorpset opdateret på, hvordan de skal efterse og vurdere de udarbejdede tilstandsrapporter under henholdsvis skønsforretninger og tekniske revisioner. For de bygningssagkyndige afholdes der et indledende fire-dages optagelseskursus, som følges op med informationsmøder én gang om året. For skønsmandskorpset afholdes der ERFA-møder. Indtil nu har de fundet sted to gange om året, men det er planen, at der fremover skal være mere end to møder per år. Derudover står diverse informationer til rådighed for både bygningssagkyndige og skønsmænd gennem blandt andet Nævnets hjemmeside, hvor afgørelserne opdateres, Nævnets årsberetninger og HE-sekretariatets hjemmeside og Nyhedsbreve.

17 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 17 Endelig er grundlaget for de beskikkede bygningssagkyndiges arbejde fastsat i Håndbogen for beskikkede bygningssagkyndige samt dens bilag "Oversigt over byggeskik og byggeteknik". Nedenfor undersøger vi, om disse aktiviteter sikrer tilfredsstillende videns- og kompetenceopbygning hos både de bygningssagkyndige og medlemmerne af skønsmandskorpset, således at grundlaget for at højne kvaliteten af tilstandsrapporterne er til stede Oplæring af de bygningssagkyndige De bygningssagkyndige beskikkes gennem Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter. De kommende bygningssagkyndige oplæres til hvervet gennem et optagelsesskursus. Såfremt de består en til kurset tilknyttet prøve og opfylder øvrige betingelser for beskikkelse - bliver de beskikket. En beskikkelse gives for tre år ad gangen, hvorefter den bygningssagkyndige skal ansøge om genbeskikkelse, såfremt han/hun ønsker det. Den pågældende skal i den forbindelse ikke bestå prøven igen, men skal kunne vise, at man har udført et tilstrækkeligt antal tilstandsrapporter eller har anden relevant erfaring, der kan sidestilles hermed. Optagelsesskursus Formålet med kurset er at lære de kommende bygningssagkyndige, hvordan opgaven som beskikket bygningssagkyndig skal udføres. Kurset varer fire dage 10 og på kurset gennemgås følgende: Introduktion til regelsættet bag huseftersynsordningen. Introduktion til ejerskifteforsikring og husforsikring og de eventuelle problemer, der kan opstå i forbindelse hermed. Introduktion til tilstandsrapporten, herunder en gennemgang af et konkret eksempel med visning af billeder, videoklip osv. Praktisk øvelse, hvor hver bygningssagkyndig gennemgår et hus og udfylder en tilstandsrapport på egen hånd. De udfyldte tilstandsrapporter rettes og gennemgås i plenum, og der gives en tilbagemelding til hver enkelt deltager. Konkret emne tages op ofte vedrørende tage, da det ofte er tage, der giver anledning til klagesager. Det er kun erfarne byggefolk, der kan optages som bygningssagkyndige, og det forudsættes dermed, at de byggefolk, der deltager på kurset, har kendskab til ERFA-blade, SBI-materiale, osv. Disse informationskilder fokuseres der derfor ikke så meget på under optagelseskurset. 10 Udgifterne til kurset dækkes af kursusgebyr betalt af deltagerne.

18 18 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige På kurset underviser ansatte fra Huseftersynssekretariatet, erfarne bygningssagkyndige, advokater, eksperter i kommunikation m.v. Det materiale, som underviserne for tiden bruger, har de selv udviklet i 2011 med udgangspunkt i Håndbogen. Efter kursets afholdelse skal de bygningssagkyndige til en prøve, som består af en multiple choice-test og en række cases (foto). Ved de tre første huseftersyn efter beskikkelsen som bygningssagkyndig skal den nybeskikkede bygningssagkyndige være ledsaget af en mentor, der har mindst tre års erfaring med udfærdigelse af tilstandsrapporter, og som ikke har modtaget en advarsel, bøde eller har fået inddraget sin beskikkelse inden for de sidste tre år. Der er flere, der under interview-runden har peget på, at kurset burde være længere end fire dage, da der stadig er stor variation i de nye beskikkede bygningssagkyndiges kompetencer i forhold til at løse opgaven. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kursusudgifterne dækkes af de bygningssagkyndige via kursusgebyr og at en eventuel forlængelse af kurset vil gøre deltagelsen dyrere. Informationsmøder for bygningssagkyndige Informationsmøderne fungerer som en obligatorisk efteruddannelse for de bygningssagkyndige. De afholdes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter én gang om året med en varighed på 3½ time. Det er obligatorisk for alle beskikkede bygningssagkyndige at deltage i ét møde om året. Ifølge huseftersyninfo.dk er formålet med informationsmøderne, at Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter og de beskikkede bygningssagkyndige kan møde hinanden og udveksle erfaringer om ordningen. Derudover beskrives det samme sted, at Ministeriet bruger møderne til at videregive information om ordningen, som man mener, det er vigtigt, de bygningssagkyndige bliver opdateret på. Indholdet på møderne fastsættes konkret fra gang til gang, og underviserne på møderne varierer også, men kan være fra Ministeriet, Huseftersynssekretariatet, forskerverdenen, advokatbranchen, forsikringsbranchen og fra Nævnet (herunder også nævnssekretariatet). Alle dele af ordningen giver derudover løbende input til hvilke emner, der skal forfølges på møderne. På den måde overdrages erfaringer fra ordningens forskellige dele til de bygningssagkyndige. Eksempler på konkrete emner, der har været taget op, er: Nævnets og Huseftersynssekretariatets sammensætning og formål Statistik for teknisk revision / disciplinærsager. Gældende normer og regler vedrørende den bygningssagkyndiges ansvar. Gældende normer og regler vedrørende udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Ændring af regler vedrørende udarbejdelse af tilstandsrapporter. Information om lovforslag, der har betydning for udarbejdelsen af tilstandsrapporter. Gode råd om skriftlig kommunikation gennem tilstandsrapporter. Ansvarsforsikring for beskikkede bygningssagkyndige. Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. Tekniske faldgrubber ved bygningsgennemgangen.

19 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige Kompetenceopbygning for skønsmænd I forbindelse med Nævnets oprettelse blev der udvalgt et korps af syns- og skønsmænd på baggrund af et opslag i dagspressen og en efterfølgende ansøgnings- og ansættelsesproces. Skønsmændene blev ansat af den daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikter) på en kontrakt med fire års løbetid. De foretager syn- og skøn både i klagesager og i forbindelse med tekniske revisioner. Introduktionskursus Som introduktion til hvervet som skønsmand i Nævnets skønsmandskorps deltog alle skønsmænd i et introduktionskursus, hvor der blev undervist i, hvad det indebærer at være en del af disciplinær- og klagenævnets skønsmandskops. Kurset varede én dag, og der var fokus på, at syns- og skønsmændene i korpset skal foretage ens faglige vurderinger, når de er på besigtigelse. ERFA-møder Nævnssekretariatet afholder ERFA-møder 2-3 gange om året for de 18 skønsmænd. Det forudsættes, at de alle møder op, medmindre der foreligger en god grund til ikke at gøre det. På ERFA-møderne gives skønsmændene et indblik i aktuelle emner og diverse praktiske problemstillinger. Derudover drøftes det for eksempel, hvordan man laver standard skønserklæringer. Møderne er opbygget således, at der både er oplægsholdere og plenumdiskussioner med cases baseret på konkrete sager. Ligeledes er der mulighed for, at skønsmændene kan fortælle sekretariatets medarbejdere om de problemer, de møder i deres arbejde som skønsmænd (såvel i klagesager som ved teknisk revision). Nævnets medlemmer meddeler sekretariatet, hvis der er emner, de vil foreslå inddraget på ERFA-møderne, og sekretariatsmedarbejdernes interne sparring kan også danne grobund for emner, der tages op. Emnerne, der tages op på ERFA-møderne er f.eks. følgende: Praktisk gennemgang af skønsmændenes arbejde i forbrugerklagesager (herunder formålet med syn og skøn). Praktisk gennemgang af skønsmændenes arbejde i forbindelse med teknisk revision. Praktiske spørgsmål om f.eks. habilitet, pointsystemer, sekundære bygninger, erstatningsopgørelse (forbedringsværdi >< reparationsomkostninger) osv. Gennemgang af huseftersynsordningen. Statistik og Nævnets årsrapporter. Det fremgår af interviewene, at skønsmændene er tilfredse med ERFA-møderne. De mener, at sekretariatet gør et godt stykke arbejde, og at der er en god dialog og erfaringsudveksling på møderne. Enkelte har vurderet, at behovet for møder har været større de første par år, men at frekvensen i dag er mere passende, fordi skønsmændene er mere erfarne nu, end da Nævnet blev dannet.

20 20 Evaluering af Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige Yderligere vidensdeling til og blandt aktørerne Udover ovenfor anførte vidensdelingsaktiviteter for hhv. de bygningssagkyndige og skønsmændene, er der en række mere generelle vidensdelingsaktiviteter: Nævnets hjemmeside Nævnets Årsberetning offentliggøres på Nævnets hjemmeside. På forsiden på hjemmesiden vil der i en periode omkring offentliggørelsen være en faktaboks på hjemmesiden, der oplyser om den nye årsberetning. Alle afgørelser offentliggøres løbende med de tilhørende skønserklæringer og tekniske revisioner. Dermed er der mulighed for, at de bygningssagkyndige, syns og skønsmænd og andre interessenter løbende kan holde sig orienteret om Nævnets arbejde. Nævnets årsberetninger Årsberetningen fra Nævnet kommunikerer resultater og erfaringer til den bredere omverden. Den indeholder årets statistiske resultater vedrørende klagesager og disciplinærsager, deres udfald, efterlevelse og sagsbehandlingstid. Derudover kan årsberetningen medtage konkrete emner, der har været af betydning det pågældende år. De første to år, Nævnet har bestået, har disse emner været: undtagelse af sekundære bygninger udluftning i badeværelser (vådrum) gulvafløb forældelse og forkyndelse af nævnets afgørelser. Årsberetningerne er dermed en vigtig kilde til de erfaringer, som løbende bør samles op og spredes blandt de bygningssagkyndige og i sektoren i øvrigt. Der er ikke systematisk praksis for, at HE-sekretariatet/ministeriet rundsender årsberetningen til de bygningssagkyndige. Håndbogen Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er udarbejdet af ministeriet som grundlag for de bygningssagkyndiges arbejde. Håndbogen ligger på HEsekretariatets hjemmeside og indeholder obligatorisk viden for den bygningssagkyndige. I et bilag til Håndbogen ligger Oversigt over byggeskik og -teknik udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Den er dog ikke obligatorisk viden for de bygningssagkyndige, da den ikke relaterer sig direkte til huseftersynet. Nævnets principielle afgørelser kommunikeres via ERFA møderne løbende til skønsmændene og årligt i Nævnets Årsberetning. Relevante og principielle afgørelser fra nævnet er ligeldes en del af baggrundsmaterialet for opdateringer af Håndbogen. Den seneste revision af Håndbogen er fra 1. maj 2012.

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Til parterne på høringslisten Dato: 9. februar 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-399 Sagsbehandler: Lovsekretariatet Peter Møller Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Vedlagt

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2012

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2012 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 1.1.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2005 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2006 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

1. MAJ 2017 HÅNDBOG. For beskikkede bygningssagkyndige

1. MAJ 2017 HÅNDBOG. For beskikkede bygningssagkyndige UDGIVET: 1. MAJ 2017 HÅNDBOG For beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag...4

Læs mere

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) BEK nr 1262 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-4381 Senere

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning etning Ankenævnet for Huseftersyn 2000-2001 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2008 og 2009 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 146 Offentligt Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Fjerde kvartal 2015 viser en relativt stor stigning i antallet af afgjorte sager. Skatteankestyrelsen

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Indledningsvist skal det nævnes, at Huslejenævnet pr. 1. januar 2014 organisatorisk er overgået fra Borgmesterens afdeling til Borgerservice.

Indledningsvist skal det nævnes, at Huslejenævnet pr. 1. januar 2014 organisatorisk er overgået fra Borgmesterens afdeling til Borgerservice. Svar på 10 dages forespørgsel fra Enhedslisten vedr. Huslejenævnet. Enhedslisten har stillet 7 spørgsmål, som er besvaret nedenfor. Side 1 af 5 Indledningsvist skal det nævnes, at Huslejenævnet pr. 1.

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere