TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Jytte Boller, Mathias Grøning, Tina Weber, Vibeke Rasmussen Tina Weber, Vibeke Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Høringssvar til nyt politireglement for motordrevne fartøjer ved Amagers kyst Ansøgning om 2 overkørsler - Apeldoorn Alle Ansøgning om 6 m bred overkørsel, ejendommen Arkturus Alle Høring om lukning - Knarreborgvej Nedsættelse af hastighed på Englandsvej Trafiktælling forår Korsvejsmarked - Klage over afslag på ophængning af bannere Salg af juletræer ud for Skottegårdsskolen Ansøgning om brug af veje ifbm. Triatlon København Eventuelt Vejbesigtigelse i kommunen Trafiksikkerhesforanstaltninger ved rundkørsel Kongelundsvej/Oliefabriksvej Tømmerupvej, Renovering af cykelsti og afvanding

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 13/3750 Sagsansvarlig: hmy.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om støj fra fodboldkampe på anlæg i Tårnby Kommune, hvor kommunen har afvist at meddele påbud til nedbringelse af støjen. Kommunen fik medhold. B) Teknisk Forvaltning modtog fredag den 24. maj 2013 oplysning fra Miljøstyrelsen om, at en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn er trådt i kraft. Miljøtilsynsbekendtgørelsen erstatter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn og omfatter de virksomheder og husdyrbrug, som var omfattet af denne aftale. Den nye bekendtgørelse lægger op til et mere differentieret miljøtilsyn, hvor tilsynsfrekvensen baseres på en såkaldt risikoscore (dvs. virksomhedens belastning for miljøet). De væsentligste frister i den nye bekendtgørelse er følgende: Miljøtilsynsplanen skal være offentliggjort seneste den 31. juli 2013, Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvenser for IEvirksomheder (virksomheder, der er omfattet af et EU-direktiv vedr. industrielle emmisioner) og husdyrbrug senest den 30. juni 2013 Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvens for visse virksomheder og husdyrbrug senest den 31. december På grund af de meget korte tidsfrister forelægges miljøtilsynsplanen for Økonomiudvalget. C) Besparelser ved overgang til LED til vejbelysning: Teknisk Forvaltning har opgjort gennemsnitsforbruget til el-belysning i perioden Det samlede bogførte forbrug i de første 4 måneder i denne periode er i gennemsnit 1,2 mio. kr. En opgørelse over tilsvarende bogført beløb i 2013 for årets 4 første måneder er 1,0 mio. kr. En årlig besparelse på ca kr. kan på denne baggrund anslås med nedenstående forbehold. Opgørelsesmetoden indebærer en usikkerhed, idet man ikke kan være sikker på at fremsendelse af fakturaer sker med samme kadence i de enkelte år. Endvidere er der sket skift i el-leverandør i 2013, og samtidig er afregningerne aconto beløb på baggrund 2

4 af tidligere fastsat årsforbrug. Det kan således ikke forventes, at den samlede besparelse tydeligt træder igennem endnu. Teknisk Forvaltning har derudover lavet undersøgelse af elforbruget (målt i kilowatt) i to belysningsdistrikter efter etablering af LED-belysning. Disse målinger antyder en besparelse på omkring 40% i el-forbrug efter LED etablering. D) Ny Amagerbrogade. E) Formanden orienterede om arbejdet i Grønt Råd. Referaterne fremlægges under punktet Meddelelser. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget, - at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: NMK AFGØRELSE i sag om støj fra fodboldkampe på anlæg i Tårnby Kommune. - Afgørelse.pdf 2 Åben Notat fra møde med Center for trafik den 3. juni om Ny Amagerbrogade / /13 Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Høringssvar til nyt politireglement for motordrevne fartøjer ved Amagers kyst Sagsnr.: 12/9378 Sagsansvarlig: hoa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ I forbindelse med ændringer af politikredsene, foranlediget af politireformen, har Københavns Politi sendt et forslag til nyt fælles reglement for sejlads med motordrevne fartøjer ud for Amagers kyst i høring. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hidtil har hver kommune/politidistrikt på Amager haft sit eget "reglement for sejlads med motordrevne fartøjer ud for Amagers kyst. Københavns Politi har sendt forslag til et fælles reglement gældende for hele Amager i høring, således at der er ens regler i alle kommuner på Amager Teknisk Forvaltning har ingen bemærkninger til regulativet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at Teknik- og Miljøudvalget godkender Københavns Politi s udkast til "reglement for sejlads med motordrevne fartøjer ud for Amagers kyst. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Københavns Politi - sejladsreglement /13 Indstillingen tiltrådt. 4

6 3. Ansøgning om 2 overkørsler - Apeldoorn Alle 10 Sagsnr.: 13/13830 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om bevaring af en eksisterende overkørsel på 3 m til Apeldoorn Alle 10. Ansøger har tidligere fået tilladelse til etablering af en 6 m bred overkørsel, og som vilkår skulle eksisterende 3 m overkørsel nedlægges. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for ansøgningen om at bevare eksisterende overkørsel er, at ansøger ønsker at have en ekstra p-plads på grunden, så der ikke skal placeres biler på vejen. Apeldoorn Alle er en mindre privat fællesvej i et parcelhuskvarter, beliggende i den vestlige del af kommunen. Området er dækket af Lokalplan 43 som foreskriver, at parcellerne skal have plads til 2 biler på egen parcel. Ifølge Regulativ for udførelse af overkørsler i Tårnby Kommune må der etableres 1 overkørsel i op til 5 meters bredde/2 á 3 meters bredde til hver ejendom. Teknisk Forvaltning vurderer, at der er gode muligheder for almindelig gadeparkering, hvorfor der ikke er et reelt behov for en ekstra overkørsel, som vil begrænse muligheden for kantstensparkering i det pågældende område. En eventuel tilladelse til etablering af en ekstra overkørsel vil påvirke mulighederne for kantstensparkering svarende til 1 p-plads. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (Lov nr af ) INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget - at der ikke meddeles tilladelse til bevaring af 3 m bred overkørsel. /BGR 5

7 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om bevaring af eksisterende overkørsel.pdf /13 2 Åben Beliggenhedsplan med eksisterende overkørsel..pdf /13 3 Åben Tilladelse til overkørsel, Apeldoorn Alle /13 4 Åben Tidligere dagsordenspunkt. Ansøgning om 6 m bred overkørsel, /13 Apeldoorn Alle 10 Indstillingen tiltrådt. 6

8 4. Ansøgning om 6 m bred overkørsel, ejendommen Arkturus Alle 19 Sagsnr.: 13/12900 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om etablering af 6 m bred privat overkørsel i forbindelse med opførelse af godkendt nybyggeri på ejendommen, Arkturus Alle 19. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for ansøgningen er, at byggetilladelsen foreskriver, at parcellerne skal have plads til 2 biler. Eksisterende overkørsel på 3 meter ønskes udvidet til en 6 meter bred overkørsel, hvorved der gives adgang til en dobbelt carport. Arkturus Alle er en mindre privat fællesvej i et parcelhuskvarter, beliggende i den nordvestlige del af kommunen. Ifølge Regulativ for udførelse af overkørsler i Tårnby Kommune må der etableres 1 overkørsel i op til 5 meters bredde/2 á 3 meters bredde til hver ejendom. En eventuel tilladelse til etablering af en 6 m bred overkørsel vil ikke påvirke mulighederne for kantstensparkering i væsentligt omfang i nærområdet. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (Lov nr af ) INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til etablering af 6 meter overkørsel til ejendommen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om overkørsel, Arkturus Alle /13 7

9 2 Åben Kort, Overkørsel Arkturus Alle /13 Indstillingen tiltrådt. 8

10 5. Høring om lukning - Knarreborgvej. Sagsnr.: 12/9685 Sagsansvarlig: mbr.tf Afbud: Vibeke Rasmussen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra Københavns Kommune vedrørende en ansøgning om vejlukning ved overgangen fra Knarreborgvej i Tårnby til Kanadavej i København. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen på Kanadavej ønsker at lukke vejen ved Knarreborgvej, svarende til kommunegrænsen. Grundejerforeningen har general opbakning til ansøgningen fra borgerne på Knarreborgvej. Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er trafikale forhold som er til hinder for vejlukningen. Tårnby brandvæsen vurderer dog, at udrykningstiden i forbindelse med assisterende arbejde i Københavns Kommune vil blive længere. Dette har Teknisk Forvaltning gjort Københavns Kommune opmærksomme på. Knarreborgvej er en kommunal vej. Såfremt vejen lukkes ved Kanadavej, vurderer Teknisk Forvaltning, at Knarreborgvej bør nedklassificeres til privat fællesvej på strækningen fra Kanadavej til Glamsbjergvej, da den fremover stort set kun vil blive brugt at beboerne på vejen. HØRING Teknisk Forvaltning vurderer, at der bør igangsættes en høring af borgerne på Knarreborgvej om lukningen. I høringen skal det fremgå at en mulig konsekvens ved vejlukningen er, at vejen nedklassificeres. Københavns Kommune afventer politiets samtykke. Det er ikke nødvendigt for Tårnby Kommune også at indhente samtykke, da kommunerne ligger under samme politidistrikt. Teknisk Forvaltning har hørt Tårnby Brandvæsen, som udover en længere udrykningstid ved assisterende arbejde, ikke har yderligere kommentarer. LOVGRUNDLAG Lov om offentlige veje 101 9

11 ØKONOMI Vejlukning Afspærringen vil blive etableret lige indenfor Københavns Kommunegrænse. Alle udgifter i forbindelse med etableringen af vejafspærringen, samt den fremtidige vedligeholdelse, bliver derfor betalt af grundejerforeningen på Kanadavej. Nedklassificering Når en vej skal nedklassificeres, skal der udarbejdes en tilstandsrapport over vejen. Indholdet af tilstandsrapporten er p.t. ikke fastlagt, men er under udarbejdelse af Transportministeriet. Tilstandsrapporten skal afgøre hvilken grad af istandsættelse, vejen skal gennemgå, før en nedklassificering. Teknisk Forvaltning vurderer, at der udover udgifter til en tilstandsrapport, kan være udgifter forbundet med slidlag og reparation af afvandingen på Knarreborgvej. Knarreborgvej står til at skulle have nyt slidlag i Det er i den forbindelse også nødvendigt at hæve kantstenene samt vejbrønde. Den samlede udgift til istandsættelse i 2016 bliver omkring kr ,-. Udgifterne tilfalder alene Tårnby Kommune. De fremtidige driftsudgifter skal herefter afholdes af grundejerne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der opstartes en høring af borgerne på Knarreborgvej, men henblik på lukning - hvorvidt høringen skal indeholde en mulig nedklassificering af vejen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lukning - Knarreborgvej.pdf /13 2 Åben Tårnby kommune høring.pdf /13 3 Åben Detaitegning af lukning.pdf /13 Der igangsættes en høring af beboerne på Knarreborgvej med henblik på en lukning af vejen. Der foretages trafiktællinger på Knarreborgvej før og efter en eventuel vejlukning, og 1 år efter en eventuel vejlukning vurderer Udvalget udviklingen af trafikken. 10

12 6. Nedsættelse af hastighed på Englandsvej Sagsnr.: 12/8760 Sagsansvarlig: sfa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknik- og Miljøudvalget har ved beslutning den ønsket at få nedsat hastigheden mellem Vandtårnet og Tømmerupvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har haft en dialog med politiet omkring udformning af skilteprojekt for en hastighedsreduktion på Englandsvej. Teknisk Forvaltning fik i første omgang ikke tilladelse af politiet til en løsning af problemstillingen. Efterfølgende er forvaltningen og politiet nået frem til udformning af en skilteplan, som nu har fået politiets godkendelse. Da hastighedsgrænsen skal gælde fra Tømmerupvej mod nord, skal der skiltes med 60 km/t syd for krydset for den nordgående trafik, idet der skal skiltes ned med spring på 20 km/t fra de 80 km/t, der i øvrigt er gældende på Englandsvej syd for Tømmerupvej. Det betyder også, at der skal opsættes et gråt skilt med streger over 60 km/t med undertavle byzone lige før højresvingsbanen begynder før Tømmerupvej. Politiet har endvidere meddelt samtykke til at opsætte to tavler, som angiver tunnelhøjden, som er meget lav i forhold til det, man forventer i dag. I dag er der kun et skilt på tunnelindgangen. Movia s dobbeltdækkerbus er eksempelvis 4,1 meter høj og tunnelen skiltes med 4,0 meter. Placeringen er vist på bilag. LOVGRUNDLAG Lov om offentlige veje Nr. 312 af 9. juni 1971 er Tårnby Kommune vejmyndig, og politiet skal give samtykke, når der sker ændringer i færdselsreguleringen, eksempelvis hastighed og parkering. ØKONOMI Projektet finansieres over Trafiksikkerhedskontoen. 11

13 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, - at der etableres 50 km/t på Englandsvej, som vist i bilag, mellem Vandtårnet og Tømmerupvej. - at der på Englandsvej mod syd ved Tømmerupvej opsættes 2 skilte som advarsel mod den lave tunnelhøjde. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Medelse til TMU vedr.englandsvej /13 2 Åben Skilteprojekt - Englandsvej dagsordens punkt /13 3 Åben Englandsvej nedsættelse af hastighed vr. 3.DOC.pdf /13 4 Åben Bilag vedr. nedsættelse af hastighed Engl. i nord og syd /13 Indstillingen tiltrådt, dog således, at der etableres 50 km/t på Englandsvej, mellem Vandtårnet og Brønderslev Alle. Mellem Brønderslev Alle og Tømmerupvej fastholdes 60 km/t. Jytte Boller finder, at nuværende hastighedsforhold på Englandsvej skal fastholdes. 12

14 7. Trafiktælling forår 2013 Sagsnr.: 12/9678 Sagsansvarlig: asa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har foretaget trafiktællinger på 27 af kommunens veje i perioden fra den 30. april til den 7. maj UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tællingerne er vist i bilag Trafiktællinger oversigt forår Der er i samme bilag også vist trafiktællinger omkring lyssignaler, som er overvåget af Teknisk Forvaltning. Sammenligning af trafiktællinger over 5 år er vist i bilag. Tabellen og grafen viser et fald i trafikmængden. Tællingerne, udført i foråret 2013, viser et fald i trafikmængden på ÅDT (gennemsnitlig trafik/døgn) ca. -5% i sammenligning med tællingerne udført forår Teknisk Forvaltning vurderer, at faldet kan være forårsaget af godt vejr, hvor en del bilister har valgt at tage cyklen i den periode, hvor tællingerne blev foretaget. Faldet på Amager Strandvej skyldes formentlig ombygning af vejbanen. Trafikken er teoretisk øget efter åbningen af Den Blå Planet, men antallet af biler til Den Blå Planet er ringe i den store sammenhæng. Den højest målte gennemsnitshastighed over det tilladte, er på Kystvejen med 20,8 % svarende til 10,4 km/t, som forventet pga. generel høj hastighed på Kystvejen. Den laveste målte gennemsnitshastighed, under det tilladte, er på Tejn Alle med -45,2 %, svarende til 17,1 km/t. Udslaget er som forventet pga. skolen, og fordi Tejn Alle er en lukket vej. LOVGRUNDLAG I henhold til Vejloven 10 skal vejbestyrelserne holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 13

15 - at trafiktællingerne, der blev foretaget i foråret 2013, tages til efterretning /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sammenligning af trafiktællinger over 5 år - Forår /13 2 Åben Trafiktællinger oversigt forår /13 3 Åben Trafiktælling forår 2013-kort /13 Indstillingen tiltrådt. 14

16 8. Korsvejsmarked - Klage over afslag på ophængning af bannere Sagsnr.: 13/13974 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en klage over afslag på ophængning af bannere i kommunens lysmaster, som reklame for det årlige Korsvejsmarked. Teknik og Miljøudvalget behandlede på møde den 18. april 2013 en ansøgning på afholdelse af Korsvejsmarked Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse indeholdt et afslag på ophængning af bannere i kommunens lysmaster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har modtaget en klage fra Tårnby Forenings Råd over afgørelsen. Klageren mener, at der sker en forskelsbehandling, når masterne anvendes til bannere, der reklamerer for kommunale aktiviteter (f. eks Stjerner i Natten). Tårnby Forenings Råd ønsker at Tårnby Kommune genoptager spørgsmålet om regler for bannerannoncering, og tilbyder at deltage i udformningen af regler, som tilgodeser alle parter og stiller alle arrangører lige. Ophængning af bannere på vejudstyr på offentlig vej skal godkendes af vejmyndigheden. Tårnby Kommune har i forbindelse med reklamering af kommunale arrangementer og arrangementer, hvortil der ydes kommunal støtte, opsat særlige ophæng i visse kommunale lysmaster til montering af reklamebannere. FDF Korsvejen, Gemmas Alle 100 har ansøgt og fået afslag på at hænge bannere op i lysmasterne svarende til ved kommunale arrangementer. Afslaget er begrundet i, at åbning for privat reklame over de kommunale veje vil skabe præcedens for andre private arrangementer. Teknisk Forvaltning indstiller, at Tårnby Forenings Råd svares i overensstemmelse med ovenstående omkring brugen af kommunale lysmaster til ophængning af bannere. LOVGRUNDLAG Vejlovens 102 (Lov om offentlige veje. Lov nr. 893 af ). Råden over vejareal kan kun ske med vejmyndighedens tilladelse. 15

17 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at Tårnby Forenings Råd svares, at Tårnby Kommunes bannerophæng kun stilles til rådighed for reklamering af kommunale arrangementer og arrangementer, hvortil der ydes kommunal støtte. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Korsvejsmarked 2013, Gemmas Alle /13 2 Åben Klage over afslag på bannere til Korsvejens marked /13 Indstillingen tiltrådt. Udvalget opfordrer til, at der udarbejdes retningslinjer for reklamering for enkeltstående arrangementer. Sagen afgøres endeligt af Økonomiudvalget. 16

18 9. Salg af juletræer ud for Skottegårdsskolen 2013 Sagsnr.: 13/11274 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om tilladelse til at sælge juletræer på et ca. 150 kvadratmeter stort areal ved Skottegårdsskolen på hjørnet af Kastrupvej og Saltværksvej i tidsrummet fra den 12. december til den 23. december UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har modtaget ansøgning fra ansøger om juletræssalg på stedet hvert år siden Udvalget har meddelt tilladelse. Forvaltningen ser intet til hinder for en tilladelse til midlertidig råden over vejareal på følgende vilkår: Der skal afleveres fotodokumentation for områdets tilstand før og efter igangsætning af aktiviteten. Juletræer og salg skal rykkes 2 meter fra inderste fortovskanter, og området skal dagligt fremstå ryddeligt. Såfremt de stillede vilkår ikke overholdes, tilbagekaldes tilladelsen med øjeblikkelig virkning, og kommunen vil i givet fald foretage den fornødne rengøring for ansøgers regning. LOVGRUNDLAG Vejloven, 102. Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af materialer, boder eller lignende. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 17

19 - at der meddeles tilladelse til salg af juletræer på de af Forvaltningen anførte vilkår. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilladelse til salg af juletræer ved /13 Skottegårdsskolen 2 Åben Skottegårdsskolen, kort over stadeplads /13 Indstillingen tiltrådt. 18

20 10. Ansøgning om brug af veje ifbm. Triatlon København Sagsnr.: 13/15060 Sagsansvarlig: lje.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om tilladelse til midlertidig lukning af Amager Strandvej, torsdag den 15. og fredag den 16. i tidsrummet samt lørdag den 21. august 2013 i tidsrummet , fra kommunegrænsen til København i nord og til umiddelbart nord for Søvænget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Challenge Copenhagen er et triatlon løb på ironman distancen, som flere gange tidligere har været afviklet i Københavns Kommune. I forbindelse hermed blev der afholdt et motions triatlon i 2012 på distancen 400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb med stor succes. Grundet stor tilslutning til arrangementet i 2012, er det besluttet at udvide arrangementet til 3 dage for motionister. Her ventes op til 2000 deltagere at deltage i motions-triatlon 15., 16. og 17. august 2013 med start/mål i Amager Strandpark. Cykelruten på 18 km ønskes afholdt mellem Amager Strandpark med vendepunkter på Refshaleøen i København og Amager Strandvej i Tårnby Kommune, ved Søvænget. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager afvikles cykelløbet udelukkende på lukkede veje. Lukningen vil være i perioden 15. august og 16. august 2013 kl og 17. august 2013 kl Københavns Kommune og Københavns Politi har positive erfaringer fra tidligere arrangement og forventer at give et positivt tilsagn for afviklingen I Tårnby Kommune vil en midlertidig lukning af Amager Strandvej begrænse sig til en strækning af ca. 700 m i forlængelse af lukningen fra København til Søvænget. Trafik til/fra Kastrup Strandpark og mod syd i retning mod lufthavnen kan opretholdes uændret, og der skal være fri adgang til Søvænget. Trafikinformation om lukning gives ad vante kanaler og politi, og politihjemmeværn medvirker til sikker trafikafvikling under løbet. Forvaltningen forventer ingen støjgener fra arrangementet. Forvaltningen indstiller, at strækningen på Amager Strandvej fra kommunegrænsen mod København i nord til vendepunktet, umiddelbart nord for Søvænget lukkes på følgende vilkår: 19

21 De angivne tidspunkter skal overholdes Der skal benyttes korrekt afspærring efter godkendt afskiltningsplan Afskiltningen skal være med alternativ rute via Saltværksvej/Kastrupvej Borgerne skal have adgang til deres parceller Københavns Politi har givet tilladelse Ansøger sørger for lokal information Arealet skal være ryddet og rengjort ved vejens genåbning Affald udsorteres efter Tårnby Kommunes forskrifter for affald. Regulativ ses på under Affald. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at ansøger meddeles tilladelse til afholdelse af motions triatlon på Amager Strandvej, der lukkes midlertidigt torsdag den 15. august og fredag den 16. august 2013 i tidsrummet kl og lørdag den 17. august 2013 i tidsrummet kl , på de af forvaltningen anførte vilkår. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om brug af veje til KMD 4:18:4 Triatlon København /13 2 Åben Kort over løbsruten til KMD Triatlon København /13 Indstillingen tiltrådt. 20

22 11. Eventuelt Sagsnr.: 13/14968 Sagsansvarlig: lno.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber Intet at tilføje. 21

23 12. Vejbesigtigelse i kommunen Sagsnr.: 13/14968 Sagsansvarlig: lno.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber Vejbesigtigelse er foretaget. 22

24 13. Trafiksikkerhesforanstaltninger ved rundkørsel Kongelundsvej/Oliefabriksvej Sagsnr.: 10/11683 Sagsansvarlig: sfa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknik- og Miljøudvalget har senest på mødet den 18. april 2013 behandlet et dagsordenspunkt om rumlestriber ved rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej. Teknisk Forvaltning har modtaget en række klager over støj fra rumlestriberne, når de passeres af køretøjer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Rumlestriberne er udført i henhold til Politiets godkendelse og efter gældende regler. Ud fra de modtagne klager kan det konstateres, at den valgte løsning har en utilsigtet påvirkning af vejnaboernes lydforhold. Teknisk Forvaltning har tidligere udfærdiget et notat om trafiksikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med rundkørslen. Teknisk Forvaltning har i forbindelse med de indsendte klager modtaget forslag om etablering af vejbump i stedet for rumleriller. Ifølge vejregler for Byernes Trafikarealer bør det så vidt muligt undgås at anlægge bump på veje med bustrafik af hensyn til buschaufførernes arbejdsmiljøforhold. Hvis der alligevel anlægges bump på bustrafikerede veje bør de anlægges som cirkelbump eller modificerede cirkelbump/sinusbump frem for trapezbump. Der er også mulighed for at anlægge kombinationsbump, hvor bumpet virker for personbiler, men ikke eller kun i mindre grad for busser. På en tosporet vej er det nødvendigt at anlægge bumpene i begge vejsider for at undgå, at bumpene omkøres. Buspassage af bump vil ske med stærkt reduceret hastighed og vil derved få indflydelse på buslinjernes rentabilitet. Der findes som udgangspunkt ikke typegodkendte bump til brug på veje med påbudt hastighed over 50 km/timen. LOVGRUNDLAG Vejlovens 10 samt bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsregulerende foranstaltninger samt vejregler (anbefalinger) for udformning af fartdæmpere. 23

25 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at det besluttes, hvorvidt der skal foretages yderligere ændringer ved rundkørsel på Kongelundsvej. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om rundkørsler - Fordele, ulemper, uheldstyper og tiltag /13 2 Åben Kongelundsvej, Rumlestriber og belysning /13 Udvalget besluttede at rumlestriberne, placeret både 50 m og 100 m fra rundkørslen, fjernes hurtigst muligt. Udvalget følger udviklingen i relation til trafiksikkerheden. 24

26 14. Tømmerupvej, Renovering af cykelsti og afvanding Sagsnr.: 13/1298 Sagsansvarlig: sfa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Cykelstien på en del af Tømmerupvej er etableret over gammel regnvandsgrøft. Dette giver problemer med vand på cykelsti og overløb til naboer ved regnhændelser. Teknisk Forvaltning indstiller forslag til løsning af problemet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Cykelsti på Tømmerupvej mellem nr. 10 og 30 er i ca etableret over gammel regnvandsgrøft. Dette har lige siden givet problemer med vandansamling og overløb til naboer ved regnhændelser. Teknisk Forvaltning anbefaler, at problemet løses i forbindelse med forarbejde til udskiftning af slidlag på Tømmerupvej i Teknisk Forvaltning er blevet bekendt med en særlig løsning på problemet som bruges i udlandet. Det indebærer etablering af faskiner under cykelsti samt udlægning af særlig drænasfalt. Alternativt kan arbejdet udføres ved en traditionel løsning som betyder etablering af flere nedløbsbrønde samt etablering af kantsten langs vejkanten og udlægning af traditionel asfalt. ØKONOMI De to løsninger koster tæt på det samme. Det er forvaltningens vurdering, at den traditionelle løsning bliver lidt dyrere. Udgiften er i størrelsesordenen kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at det besluttes hvorvidt cykelsti på strækning af Tømmerupvej etableres ved brug af traditionel løsning eller moderne løsning med drænasfalt og faskiner. /BGR 25

27 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om frigivelse af midler til asfaltslidlag i /13 Udvalget besluttede, at løsningen med drænasfalt og faskiner udføres. 26

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. december 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 13. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Grundejerforeningen Bastebjerg

Grundejerforeningen Bastebjerg Grundejerforeningen Bastebjerg Delrapport II fra Trafikudvalget Resume over udvalgets arbejde, konklusion og indstilling Trafikudvalget under Grundejerforeningen Bastebjerg Marlene Dansøn Flemming Ravn

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00173-18 Side 1/8 Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 14. november 2014 Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej Mødedato: 13. november 2014 Mødetid: 17.30-20.15 Mødested: Aarhus Efterskole, Højbjerg

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Jensen s Bøfhus A/S Att.: Søren Wulff Michelsen swm@jensens-bofhus.dk 08. september 2015 Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Afgørelse Vi tilbagekalder hermed permanent tilladelser

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 11. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 11. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 11. august 2008 til en borger 11-08- 2008 Vedr. Deres henvendelse om befordringstilbud TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har i brev af 26. marts 2008 modtaget

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere