TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Jytte Boller, Mathias Grøning, Tina Weber, Vibeke Rasmussen Tina Weber, Vibeke Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Høringssvar til nyt politireglement for motordrevne fartøjer ved Amagers kyst Ansøgning om 2 overkørsler - Apeldoorn Alle Ansøgning om 6 m bred overkørsel, ejendommen Arkturus Alle Høring om lukning - Knarreborgvej Nedsættelse af hastighed på Englandsvej Trafiktælling forår Korsvejsmarked - Klage over afslag på ophængning af bannere Salg af juletræer ud for Skottegårdsskolen Ansøgning om brug af veje ifbm. Triatlon København Eventuelt Vejbesigtigelse i kommunen Trafiksikkerhesforanstaltninger ved rundkørsel Kongelundsvej/Oliefabriksvej Tømmerupvej, Renovering af cykelsti og afvanding

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 13/3750 Sagsansvarlig: hmy.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om støj fra fodboldkampe på anlæg i Tårnby Kommune, hvor kommunen har afvist at meddele påbud til nedbringelse af støjen. Kommunen fik medhold. B) Teknisk Forvaltning modtog fredag den 24. maj 2013 oplysning fra Miljøstyrelsen om, at en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn er trådt i kraft. Miljøtilsynsbekendtgørelsen erstatter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn og omfatter de virksomheder og husdyrbrug, som var omfattet af denne aftale. Den nye bekendtgørelse lægger op til et mere differentieret miljøtilsyn, hvor tilsynsfrekvensen baseres på en såkaldt risikoscore (dvs. virksomhedens belastning for miljøet). De væsentligste frister i den nye bekendtgørelse er følgende: Miljøtilsynsplanen skal være offentliggjort seneste den 31. juli 2013, Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvenser for IEvirksomheder (virksomheder, der er omfattet af et EU-direktiv vedr. industrielle emmisioner) og husdyrbrug senest den 30. juni 2013 Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvens for visse virksomheder og husdyrbrug senest den 31. december På grund af de meget korte tidsfrister forelægges miljøtilsynsplanen for Økonomiudvalget. C) Besparelser ved overgang til LED til vejbelysning: Teknisk Forvaltning har opgjort gennemsnitsforbruget til el-belysning i perioden Det samlede bogførte forbrug i de første 4 måneder i denne periode er i gennemsnit 1,2 mio. kr. En opgørelse over tilsvarende bogført beløb i 2013 for årets 4 første måneder er 1,0 mio. kr. En årlig besparelse på ca kr. kan på denne baggrund anslås med nedenstående forbehold. Opgørelsesmetoden indebærer en usikkerhed, idet man ikke kan være sikker på at fremsendelse af fakturaer sker med samme kadence i de enkelte år. Endvidere er der sket skift i el-leverandør i 2013, og samtidig er afregningerne aconto beløb på baggrund 2

4 af tidligere fastsat årsforbrug. Det kan således ikke forventes, at den samlede besparelse tydeligt træder igennem endnu. Teknisk Forvaltning har derudover lavet undersøgelse af elforbruget (målt i kilowatt) i to belysningsdistrikter efter etablering af LED-belysning. Disse målinger antyder en besparelse på omkring 40% i el-forbrug efter LED etablering. D) Ny Amagerbrogade. E) Formanden orienterede om arbejdet i Grønt Råd. Referaterne fremlægges under punktet Meddelelser. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget, - at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: NMK AFGØRELSE i sag om støj fra fodboldkampe på anlæg i Tårnby Kommune. - Afgørelse.pdf 2 Åben Notat fra møde med Center for trafik den 3. juni om Ny Amagerbrogade / /13 Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Høringssvar til nyt politireglement for motordrevne fartøjer ved Amagers kyst Sagsnr.: 12/9378 Sagsansvarlig: hoa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ I forbindelse med ændringer af politikredsene, foranlediget af politireformen, har Københavns Politi sendt et forslag til nyt fælles reglement for sejlads med motordrevne fartøjer ud for Amagers kyst i høring. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hidtil har hver kommune/politidistrikt på Amager haft sit eget "reglement for sejlads med motordrevne fartøjer ud for Amagers kyst. Københavns Politi har sendt forslag til et fælles reglement gældende for hele Amager i høring, således at der er ens regler i alle kommuner på Amager Teknisk Forvaltning har ingen bemærkninger til regulativet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at Teknik- og Miljøudvalget godkender Københavns Politi s udkast til "reglement for sejlads med motordrevne fartøjer ud for Amagers kyst. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Københavns Politi - sejladsreglement /13 Indstillingen tiltrådt. 4

6 3. Ansøgning om 2 overkørsler - Apeldoorn Alle 10 Sagsnr.: 13/13830 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om bevaring af en eksisterende overkørsel på 3 m til Apeldoorn Alle 10. Ansøger har tidligere fået tilladelse til etablering af en 6 m bred overkørsel, og som vilkår skulle eksisterende 3 m overkørsel nedlægges. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for ansøgningen om at bevare eksisterende overkørsel er, at ansøger ønsker at have en ekstra p-plads på grunden, så der ikke skal placeres biler på vejen. Apeldoorn Alle er en mindre privat fællesvej i et parcelhuskvarter, beliggende i den vestlige del af kommunen. Området er dækket af Lokalplan 43 som foreskriver, at parcellerne skal have plads til 2 biler på egen parcel. Ifølge Regulativ for udførelse af overkørsler i Tårnby Kommune må der etableres 1 overkørsel i op til 5 meters bredde/2 á 3 meters bredde til hver ejendom. Teknisk Forvaltning vurderer, at der er gode muligheder for almindelig gadeparkering, hvorfor der ikke er et reelt behov for en ekstra overkørsel, som vil begrænse muligheden for kantstensparkering i det pågældende område. En eventuel tilladelse til etablering af en ekstra overkørsel vil påvirke mulighederne for kantstensparkering svarende til 1 p-plads. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (Lov nr af ) INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget - at der ikke meddeles tilladelse til bevaring af 3 m bred overkørsel. /BGR 5

7 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om bevaring af eksisterende overkørsel.pdf /13 2 Åben Beliggenhedsplan med eksisterende overkørsel..pdf /13 3 Åben Tilladelse til overkørsel, Apeldoorn Alle /13 4 Åben Tidligere dagsordenspunkt. Ansøgning om 6 m bred overkørsel, /13 Apeldoorn Alle 10 Indstillingen tiltrådt. 6

8 4. Ansøgning om 6 m bred overkørsel, ejendommen Arkturus Alle 19 Sagsnr.: 13/12900 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om etablering af 6 m bred privat overkørsel i forbindelse med opførelse af godkendt nybyggeri på ejendommen, Arkturus Alle 19. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for ansøgningen er, at byggetilladelsen foreskriver, at parcellerne skal have plads til 2 biler. Eksisterende overkørsel på 3 meter ønskes udvidet til en 6 meter bred overkørsel, hvorved der gives adgang til en dobbelt carport. Arkturus Alle er en mindre privat fællesvej i et parcelhuskvarter, beliggende i den nordvestlige del af kommunen. Ifølge Regulativ for udførelse af overkørsler i Tårnby Kommune må der etableres 1 overkørsel i op til 5 meters bredde/2 á 3 meters bredde til hver ejendom. En eventuel tilladelse til etablering af en 6 m bred overkørsel vil ikke påvirke mulighederne for kantstensparkering i væsentligt omfang i nærområdet. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (Lov nr af ) INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til etablering af 6 meter overkørsel til ejendommen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om overkørsel, Arkturus Alle /13 7

9 2 Åben Kort, Overkørsel Arkturus Alle /13 Indstillingen tiltrådt. 8

10 5. Høring om lukning - Knarreborgvej. Sagsnr.: 12/9685 Sagsansvarlig: mbr.tf Afbud: Vibeke Rasmussen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra Københavns Kommune vedrørende en ansøgning om vejlukning ved overgangen fra Knarreborgvej i Tårnby til Kanadavej i København. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen på Kanadavej ønsker at lukke vejen ved Knarreborgvej, svarende til kommunegrænsen. Grundejerforeningen har general opbakning til ansøgningen fra borgerne på Knarreborgvej. Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er trafikale forhold som er til hinder for vejlukningen. Tårnby brandvæsen vurderer dog, at udrykningstiden i forbindelse med assisterende arbejde i Københavns Kommune vil blive længere. Dette har Teknisk Forvaltning gjort Københavns Kommune opmærksomme på. Knarreborgvej er en kommunal vej. Såfremt vejen lukkes ved Kanadavej, vurderer Teknisk Forvaltning, at Knarreborgvej bør nedklassificeres til privat fællesvej på strækningen fra Kanadavej til Glamsbjergvej, da den fremover stort set kun vil blive brugt at beboerne på vejen. HØRING Teknisk Forvaltning vurderer, at der bør igangsættes en høring af borgerne på Knarreborgvej om lukningen. I høringen skal det fremgå at en mulig konsekvens ved vejlukningen er, at vejen nedklassificeres. Københavns Kommune afventer politiets samtykke. Det er ikke nødvendigt for Tårnby Kommune også at indhente samtykke, da kommunerne ligger under samme politidistrikt. Teknisk Forvaltning har hørt Tårnby Brandvæsen, som udover en længere udrykningstid ved assisterende arbejde, ikke har yderligere kommentarer. LOVGRUNDLAG Lov om offentlige veje 101 9

11 ØKONOMI Vejlukning Afspærringen vil blive etableret lige indenfor Københavns Kommunegrænse. Alle udgifter i forbindelse med etableringen af vejafspærringen, samt den fremtidige vedligeholdelse, bliver derfor betalt af grundejerforeningen på Kanadavej. Nedklassificering Når en vej skal nedklassificeres, skal der udarbejdes en tilstandsrapport over vejen. Indholdet af tilstandsrapporten er p.t. ikke fastlagt, men er under udarbejdelse af Transportministeriet. Tilstandsrapporten skal afgøre hvilken grad af istandsættelse, vejen skal gennemgå, før en nedklassificering. Teknisk Forvaltning vurderer, at der udover udgifter til en tilstandsrapport, kan være udgifter forbundet med slidlag og reparation af afvandingen på Knarreborgvej. Knarreborgvej står til at skulle have nyt slidlag i Det er i den forbindelse også nødvendigt at hæve kantstenene samt vejbrønde. Den samlede udgift til istandsættelse i 2016 bliver omkring kr ,-. Udgifterne tilfalder alene Tårnby Kommune. De fremtidige driftsudgifter skal herefter afholdes af grundejerne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der opstartes en høring af borgerne på Knarreborgvej, men henblik på lukning - hvorvidt høringen skal indeholde en mulig nedklassificering af vejen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lukning - Knarreborgvej.pdf /13 2 Åben Tårnby kommune høring.pdf /13 3 Åben Detaitegning af lukning.pdf /13 Der igangsættes en høring af beboerne på Knarreborgvej med henblik på en lukning af vejen. Der foretages trafiktællinger på Knarreborgvej før og efter en eventuel vejlukning, og 1 år efter en eventuel vejlukning vurderer Udvalget udviklingen af trafikken. 10

12 6. Nedsættelse af hastighed på Englandsvej Sagsnr.: 12/8760 Sagsansvarlig: sfa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknik- og Miljøudvalget har ved beslutning den ønsket at få nedsat hastigheden mellem Vandtårnet og Tømmerupvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har haft en dialog med politiet omkring udformning af skilteprojekt for en hastighedsreduktion på Englandsvej. Teknisk Forvaltning fik i første omgang ikke tilladelse af politiet til en løsning af problemstillingen. Efterfølgende er forvaltningen og politiet nået frem til udformning af en skilteplan, som nu har fået politiets godkendelse. Da hastighedsgrænsen skal gælde fra Tømmerupvej mod nord, skal der skiltes med 60 km/t syd for krydset for den nordgående trafik, idet der skal skiltes ned med spring på 20 km/t fra de 80 km/t, der i øvrigt er gældende på Englandsvej syd for Tømmerupvej. Det betyder også, at der skal opsættes et gråt skilt med streger over 60 km/t med undertavle byzone lige før højresvingsbanen begynder før Tømmerupvej. Politiet har endvidere meddelt samtykke til at opsætte to tavler, som angiver tunnelhøjden, som er meget lav i forhold til det, man forventer i dag. I dag er der kun et skilt på tunnelindgangen. Movia s dobbeltdækkerbus er eksempelvis 4,1 meter høj og tunnelen skiltes med 4,0 meter. Placeringen er vist på bilag. LOVGRUNDLAG Lov om offentlige veje Nr. 312 af 9. juni 1971 er Tårnby Kommune vejmyndig, og politiet skal give samtykke, når der sker ændringer i færdselsreguleringen, eksempelvis hastighed og parkering. ØKONOMI Projektet finansieres over Trafiksikkerhedskontoen. 11

13 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, - at der etableres 50 km/t på Englandsvej, som vist i bilag, mellem Vandtårnet og Tømmerupvej. - at der på Englandsvej mod syd ved Tømmerupvej opsættes 2 skilte som advarsel mod den lave tunnelhøjde. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Medelse til TMU vedr.englandsvej /13 2 Åben Skilteprojekt - Englandsvej dagsordens punkt /13 3 Åben Englandsvej nedsættelse af hastighed vr. 3.DOC.pdf /13 4 Åben Bilag vedr. nedsættelse af hastighed Engl. i nord og syd /13 Indstillingen tiltrådt, dog således, at der etableres 50 km/t på Englandsvej, mellem Vandtårnet og Brønderslev Alle. Mellem Brønderslev Alle og Tømmerupvej fastholdes 60 km/t. Jytte Boller finder, at nuværende hastighedsforhold på Englandsvej skal fastholdes. 12

14 7. Trafiktælling forår 2013 Sagsnr.: 12/9678 Sagsansvarlig: asa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har foretaget trafiktællinger på 27 af kommunens veje i perioden fra den 30. april til den 7. maj UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tællingerne er vist i bilag Trafiktællinger oversigt forår Der er i samme bilag også vist trafiktællinger omkring lyssignaler, som er overvåget af Teknisk Forvaltning. Sammenligning af trafiktællinger over 5 år er vist i bilag. Tabellen og grafen viser et fald i trafikmængden. Tællingerne, udført i foråret 2013, viser et fald i trafikmængden på ÅDT (gennemsnitlig trafik/døgn) ca. -5% i sammenligning med tællingerne udført forår Teknisk Forvaltning vurderer, at faldet kan være forårsaget af godt vejr, hvor en del bilister har valgt at tage cyklen i den periode, hvor tællingerne blev foretaget. Faldet på Amager Strandvej skyldes formentlig ombygning af vejbanen. Trafikken er teoretisk øget efter åbningen af Den Blå Planet, men antallet af biler til Den Blå Planet er ringe i den store sammenhæng. Den højest målte gennemsnitshastighed over det tilladte, er på Kystvejen med 20,8 % svarende til 10,4 km/t, som forventet pga. generel høj hastighed på Kystvejen. Den laveste målte gennemsnitshastighed, under det tilladte, er på Tejn Alle med -45,2 %, svarende til 17,1 km/t. Udslaget er som forventet pga. skolen, og fordi Tejn Alle er en lukket vej. LOVGRUNDLAG I henhold til Vejloven 10 skal vejbestyrelserne holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 13

15 - at trafiktællingerne, der blev foretaget i foråret 2013, tages til efterretning /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sammenligning af trafiktællinger over 5 år - Forår /13 2 Åben Trafiktællinger oversigt forår /13 3 Åben Trafiktælling forår 2013-kort /13 Indstillingen tiltrådt. 14

16 8. Korsvejsmarked - Klage over afslag på ophængning af bannere Sagsnr.: 13/13974 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en klage over afslag på ophængning af bannere i kommunens lysmaster, som reklame for det årlige Korsvejsmarked. Teknik og Miljøudvalget behandlede på møde den 18. april 2013 en ansøgning på afholdelse af Korsvejsmarked Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse indeholdt et afslag på ophængning af bannere i kommunens lysmaster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har modtaget en klage fra Tårnby Forenings Råd over afgørelsen. Klageren mener, at der sker en forskelsbehandling, når masterne anvendes til bannere, der reklamerer for kommunale aktiviteter (f. eks Stjerner i Natten). Tårnby Forenings Råd ønsker at Tårnby Kommune genoptager spørgsmålet om regler for bannerannoncering, og tilbyder at deltage i udformningen af regler, som tilgodeser alle parter og stiller alle arrangører lige. Ophængning af bannere på vejudstyr på offentlig vej skal godkendes af vejmyndigheden. Tårnby Kommune har i forbindelse med reklamering af kommunale arrangementer og arrangementer, hvortil der ydes kommunal støtte, opsat særlige ophæng i visse kommunale lysmaster til montering af reklamebannere. FDF Korsvejen, Gemmas Alle 100 har ansøgt og fået afslag på at hænge bannere op i lysmasterne svarende til ved kommunale arrangementer. Afslaget er begrundet i, at åbning for privat reklame over de kommunale veje vil skabe præcedens for andre private arrangementer. Teknisk Forvaltning indstiller, at Tårnby Forenings Råd svares i overensstemmelse med ovenstående omkring brugen af kommunale lysmaster til ophængning af bannere. LOVGRUNDLAG Vejlovens 102 (Lov om offentlige veje. Lov nr. 893 af ). Råden over vejareal kan kun ske med vejmyndighedens tilladelse. 15

17 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at Tårnby Forenings Råd svares, at Tårnby Kommunes bannerophæng kun stilles til rådighed for reklamering af kommunale arrangementer og arrangementer, hvortil der ydes kommunal støtte. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Korsvejsmarked 2013, Gemmas Alle /13 2 Åben Klage over afslag på bannere til Korsvejens marked /13 Indstillingen tiltrådt. Udvalget opfordrer til, at der udarbejdes retningslinjer for reklamering for enkeltstående arrangementer. Sagen afgøres endeligt af Økonomiudvalget. 16

18 9. Salg af juletræer ud for Skottegårdsskolen 2013 Sagsnr.: 13/11274 Sagsansvarlig: mad.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om tilladelse til at sælge juletræer på et ca. 150 kvadratmeter stort areal ved Skottegårdsskolen på hjørnet af Kastrupvej og Saltværksvej i tidsrummet fra den 12. december til den 23. december UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har modtaget ansøgning fra ansøger om juletræssalg på stedet hvert år siden Udvalget har meddelt tilladelse. Forvaltningen ser intet til hinder for en tilladelse til midlertidig råden over vejareal på følgende vilkår: Der skal afleveres fotodokumentation for områdets tilstand før og efter igangsætning af aktiviteten. Juletræer og salg skal rykkes 2 meter fra inderste fortovskanter, og området skal dagligt fremstå ryddeligt. Såfremt de stillede vilkår ikke overholdes, tilbagekaldes tilladelsen med øjeblikkelig virkning, og kommunen vil i givet fald foretage den fornødne rengøring for ansøgers regning. LOVGRUNDLAG Vejloven, 102. Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af materialer, boder eller lignende. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 17

19 - at der meddeles tilladelse til salg af juletræer på de af Forvaltningen anførte vilkår. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilladelse til salg af juletræer ved /13 Skottegårdsskolen 2 Åben Skottegårdsskolen, kort over stadeplads /13 Indstillingen tiltrådt. 18

20 10. Ansøgning om brug af veje ifbm. Triatlon København Sagsnr.: 13/15060 Sagsansvarlig: lje.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om tilladelse til midlertidig lukning af Amager Strandvej, torsdag den 15. og fredag den 16. i tidsrummet samt lørdag den 21. august 2013 i tidsrummet , fra kommunegrænsen til København i nord og til umiddelbart nord for Søvænget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Challenge Copenhagen er et triatlon løb på ironman distancen, som flere gange tidligere har været afviklet i Københavns Kommune. I forbindelse hermed blev der afholdt et motions triatlon i 2012 på distancen 400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb med stor succes. Grundet stor tilslutning til arrangementet i 2012, er det besluttet at udvide arrangementet til 3 dage for motionister. Her ventes op til 2000 deltagere at deltage i motions-triatlon 15., 16. og 17. august 2013 med start/mål i Amager Strandpark. Cykelruten på 18 km ønskes afholdt mellem Amager Strandpark med vendepunkter på Refshaleøen i København og Amager Strandvej i Tårnby Kommune, ved Søvænget. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager afvikles cykelløbet udelukkende på lukkede veje. Lukningen vil være i perioden 15. august og 16. august 2013 kl og 17. august 2013 kl Københavns Kommune og Københavns Politi har positive erfaringer fra tidligere arrangement og forventer at give et positivt tilsagn for afviklingen I Tårnby Kommune vil en midlertidig lukning af Amager Strandvej begrænse sig til en strækning af ca. 700 m i forlængelse af lukningen fra København til Søvænget. Trafik til/fra Kastrup Strandpark og mod syd i retning mod lufthavnen kan opretholdes uændret, og der skal være fri adgang til Søvænget. Trafikinformation om lukning gives ad vante kanaler og politi, og politihjemmeværn medvirker til sikker trafikafvikling under løbet. Forvaltningen forventer ingen støjgener fra arrangementet. Forvaltningen indstiller, at strækningen på Amager Strandvej fra kommunegrænsen mod København i nord til vendepunktet, umiddelbart nord for Søvænget lukkes på følgende vilkår: 19

21 De angivne tidspunkter skal overholdes Der skal benyttes korrekt afspærring efter godkendt afskiltningsplan Afskiltningen skal være med alternativ rute via Saltværksvej/Kastrupvej Borgerne skal have adgang til deres parceller Københavns Politi har givet tilladelse Ansøger sørger for lokal information Arealet skal være ryddet og rengjort ved vejens genåbning Affald udsorteres efter Tårnby Kommunes forskrifter for affald. Regulativ ses på under Affald. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at ansøger meddeles tilladelse til afholdelse af motions triatlon på Amager Strandvej, der lukkes midlertidigt torsdag den 15. august og fredag den 16. august 2013 i tidsrummet kl og lørdag den 17. august 2013 i tidsrummet kl , på de af forvaltningen anførte vilkår. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om brug af veje til KMD 4:18:4 Triatlon København /13 2 Åben Kort over løbsruten til KMD Triatlon København /13 Indstillingen tiltrådt. 20

22 11. Eventuelt Sagsnr.: 13/14968 Sagsansvarlig: lno.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber Intet at tilføje. 21

23 12. Vejbesigtigelse i kommunen Sagsnr.: 13/14968 Sagsansvarlig: lno.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber Vejbesigtigelse er foretaget. 22

24 13. Trafiksikkerhesforanstaltninger ved rundkørsel Kongelundsvej/Oliefabriksvej Sagsnr.: 10/11683 Sagsansvarlig: sfa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Teknik- og Miljøudvalget har senest på mødet den 18. april 2013 behandlet et dagsordenspunkt om rumlestriber ved rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej. Teknisk Forvaltning har modtaget en række klager over støj fra rumlestriberne, når de passeres af køretøjer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Rumlestriberne er udført i henhold til Politiets godkendelse og efter gældende regler. Ud fra de modtagne klager kan det konstateres, at den valgte løsning har en utilsigtet påvirkning af vejnaboernes lydforhold. Teknisk Forvaltning har tidligere udfærdiget et notat om trafiksikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med rundkørslen. Teknisk Forvaltning har i forbindelse med de indsendte klager modtaget forslag om etablering af vejbump i stedet for rumleriller. Ifølge vejregler for Byernes Trafikarealer bør det så vidt muligt undgås at anlægge bump på veje med bustrafik af hensyn til buschaufførernes arbejdsmiljøforhold. Hvis der alligevel anlægges bump på bustrafikerede veje bør de anlægges som cirkelbump eller modificerede cirkelbump/sinusbump frem for trapezbump. Der er også mulighed for at anlægge kombinationsbump, hvor bumpet virker for personbiler, men ikke eller kun i mindre grad for busser. På en tosporet vej er det nødvendigt at anlægge bumpene i begge vejsider for at undgå, at bumpene omkøres. Buspassage af bump vil ske med stærkt reduceret hastighed og vil derved få indflydelse på buslinjernes rentabilitet. Der findes som udgangspunkt ikke typegodkendte bump til brug på veje med påbudt hastighed over 50 km/timen. LOVGRUNDLAG Vejlovens 10 samt bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsregulerende foranstaltninger samt vejregler (anbefalinger) for udformning af fartdæmpere. 23

25 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at det besluttes, hvorvidt der skal foretages yderligere ændringer ved rundkørsel på Kongelundsvej. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om rundkørsler - Fordele, ulemper, uheldstyper og tiltag /13 2 Åben Kongelundsvej, Rumlestriber og belysning /13 Udvalget besluttede at rumlestriberne, placeret både 50 m og 100 m fra rundkørslen, fjernes hurtigst muligt. Udvalget følger udviklingen i relation til trafiksikkerheden. 24

26 14. Tømmerupvej, Renovering af cykelsti og afvanding Sagsnr.: 13/1298 Sagsansvarlig: sfa.tf Afbud: Vibeke Rasmussen, Tina Weber RESUMÉ Cykelstien på en del af Tømmerupvej er etableret over gammel regnvandsgrøft. Dette giver problemer med vand på cykelsti og overløb til naboer ved regnhændelser. Teknisk Forvaltning indstiller forslag til løsning af problemet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Cykelsti på Tømmerupvej mellem nr. 10 og 30 er i ca etableret over gammel regnvandsgrøft. Dette har lige siden givet problemer med vandansamling og overløb til naboer ved regnhændelser. Teknisk Forvaltning anbefaler, at problemet løses i forbindelse med forarbejde til udskiftning af slidlag på Tømmerupvej i Teknisk Forvaltning er blevet bekendt med en særlig løsning på problemet som bruges i udlandet. Det indebærer etablering af faskiner under cykelsti samt udlægning af særlig drænasfalt. Alternativt kan arbejdet udføres ved en traditionel løsning som betyder etablering af flere nedløbsbrønde samt etablering af kantsten langs vejkanten og udlægning af traditionel asfalt. ØKONOMI De to løsninger koster tæt på det samme. Det er forvaltningens vurdering, at den traditionelle løsning bliver lidt dyrere. Udgiften er i størrelsesordenen kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at det besluttes hvorvidt cykelsti på strækning af Tømmerupvej etableres ved brug af traditionel løsning eller moderne løsning med drænasfalt og faskiner. /BGR 25

27 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om frigivelse af midler til asfaltslidlag i /13 Udvalget besluttede, at løsningen med drænasfalt og faskiner udføres. 26

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Formandsmøde den 29. november 2012.

Formandsmøde den 29. november 2012. Formandsmøde den 29. november 2012. Formanden for sammenslutningen Kurt Wriedt åbnede mødet med at byde velkommen til de 28 fremmødte medlemmer, som repræsenterede 21 grundejerforeninger, samt fra Tårnby

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget

Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget Referat fra Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 15.20 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere